REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Czy były wspólnik może odzyskać VAT po rozwiązaniu spółki

Czy były wspólnik może odzyskać VAT po rozwiązaniu spółki
Czy były wspólnik może odzyskać VAT po rozwiązaniu spółki
Fotolia

REKLAMA

REKLAMA

Rozwiązanie spółki cywilnej lub handlowej niemającej osobowości prawnej wiąże się z obowiązkiem opodatkowania VAT towarów własnej produkcji i towarów, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy. Z chwilą rozwiązania taka spółka traci status podatnika VAT. Pomimo likwidacji spółki jej byłym wspólnikom przysługują określone prawa związane z rozliczaniem podatku od towarów i usług. Są m.in. uprawnieni do otrzymania zwrotu różnicy VAT wynikającej ze złożonych deklaracji. Mogą również składać deklaracje korygujące oraz występować o zwrot nadpłaty podatku na podstawie sporządzonych korekt.

W przypadku rozwiązania spółki cywilnej lub handlowej niemającej osobowości prawnej należy opodatkować towary własnej produkcji i towary nabyte, które nie były przedmiotem dostawy (art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT). W takim przypadku trzeba:

Autopromocja

• sporządzić spis z natury na dzień rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu,

• informację o dokonanym spisie, o ustalonej na jego podstawie wartości oraz o kwocie podatku należnego dołączyć do deklaracji podatkowej składanej za okres obejmujący dzień rozwiązania spółki.

W spisie z natury ujmuje się tylko te towary, w stosunku do których podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (art. 14 ust. 4 ustawy). Dla towarów ujętych w spisie z natury obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług powstaje w dniu rozwiązania spółki (art. 14 ust. 6 ustawy). Podatek należny wynikający ze sporządzonego spisu z natury należy zatem uwzględnić w ostatniej deklaracji podatkowej składanej za okres rozliczeniowy, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonanego spisu.

Rozwiązanie spółki osobowej oznacza, że jako podmiot faktycznie już nieistniejący nie jest uznawana za podatnika VAT. W konsekwencji spółka nie może już realizować swoich uprawnień wynikających z tego statusu.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Polecamy: Biuletyn VAT

Zwrot VAT

W przypadku wystąpienia w ostatniej składanej przez spółkę deklaracji dla podatku od towarów i usług nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek bankowy zwrot ten nie jest dokonywany na rzecz spółki. Na podstawie art. 14 ust. 9a ustawy przysługuje osobom, które były wspólnikami spółki w dniu jej rozwiązania.

W przypadku byłych wspólników zwrotu różnicy podatku dokonuje się na podstawie złożonej deklaracji podatkowej wraz z załączonymi do tej deklaracji (art. 14 ust. 9b ustawy):

• umową spółki, aktualną na dzień rozwiązania spółki, oraz

• wykazem rachunków bankowych byłych wspólników w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub rachunków byłych wspólników w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której są członkami, na które ma być dokonany zwrot różnicy podatku.

Ustępy 9a i 9b w art. 14 ustawy z reguły odnoszą się do ostatniej składanej przez spółkę deklaracji. Mogą mieć jednak również zastosowanie do zwrotów wynikających z wcześniejszych deklaracji, jeżeli jeszcze przed ich otrzymaniem spółka została rozwiązana. Jak wskazano, otrzymanie zwrotu różnicy podatku przez zlikwidowaną spółkę nie jest możliwe. Właściwe będzie wówczas złożenie dokumentów, wskazanych w przepisach art. 14 ust. 9b ustawy, przez byłych wspólników. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby dokumenty te złożyć wcześniej, jeżeli wspólnicy przewidują, że w terminie realizacji zwrotu różnicy podatku spółka nie będzie już istniała.

Polecamy książkę: VAT 2017. Komentarz

Korekty deklaracji

Podobne zasady odnoszą się do sporządzania korekt deklaracji VAT po rozwiązaniu spółki. Korekty takie nie mogą być składane przez nieistniejący podmiot, czyli zlikwidowaną spółkę. Prawo to przysługuje wyłącznie jej byłym wspólnikom.

Zgodnie z art. 81 § 1a Ordynacji podatkowej osoba, która była wspólnikiem spółki cywilnej w chwili rozwiązania spółki, może skorygować uprzednio złożoną deklarację w zakresie wskazanym w art. 75 § 3a. Oznacza to, że prawo do korekty przysługuje byłemu wspólnikowi spółki cywilnej, gdy składa wniosek o stwierdzenie nadpłaty. Przepisy nie wymieniają wspólników innych spółek osobowych, po rozwiązaniu których należy zrobić remanent. Nie oznacza to, że nie mogą oni korygować deklaracji. Mają takie samo prawo do korekty jak wspólnicy spółek cywilnych (zob. wyrok NSA z 12 marca 2013 r., sygn. akt I FSK 703/12).

Należy podkreślić, że prawo wystąpienia z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty oraz dokonania korekty deklaracji dla podatku od towarów i usług przysługuje każdemu z byłych wspólników rozwiązanej spółki cywilnej. Nie jest zatem wymagane, aby wniosek i deklaracja korygująca były sporządzane łącznie przez wszystkich byłych wspólników.


Sytuacje, w których byli wspólnicy rozwiązanych spółek cywilnych korygują uprzednio złożone deklaracje dla podatku od towarów i usług, nie należą do rzadkości. Może do nich dochodzić przykładowo w efekcie archiwizowania dokumentów i odnalezienia faktur nieujętych dotychczas w składanych deklaracjach czy po stwierdzeniu pomyłek przy wprowadzaniu danych z faktur do rejestrów.

30 września 2016 r. spółka cywilna została rozwiązana. W ostatniej deklaracji VAT-7 składanej za wrzesień 2016 r. ujęto kwoty wynikające ze spisu z natury, sporządzonego na dzień likwidacji spółki. W efekcie rozliczenia końcowego w deklaracji VAT-7 za wrzesień 2016 r. wykazano kwotę podatku podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego w wysokości 12 420 zł. Kwota ta została wpłacona na rachunek bankowy urzędu skarbowego. W styczniu 2017 r. podczas archiwizowania dokumentów spółki jeden z byłych wspólników odnalazł fakturę dokumentującą nabycie towarów, której nie uwzględniono w rejestrach ani w złożonej deklaracji VAT-7. Faktura wpłynęła do spółki w ostatnich dniach września 2016 r., tuż przed jej rozwiązaniem, i została przeoczona. Towar z faktury również otrzymano we wrześniu 2016 r. Kwota podlegającego odliczeniu VAT, wynikająca z pominiętej faktury, wyniosła 2530 zł.

W takiej sytuacji były wspólnik zlikwidowanej spółki cywilnej będzie uprawniony do skorygowania deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7 za wrzesień 2016 r. i uwzględnienia w korekcie pominiętej faktury. Efektem sporządzonej korekty będzie zmniejszenie kwoty podatku podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego do wartości 9890 zł. W konsekwencji powstanie nadpłata w podatku od towarów i usług za wrzesień 2016 r. w kwocie 2530 zł. Wraz z deklaracją korygującą były wspólnik powinien złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty w kwocie 2530 zł oraz dołączyć do wniosku umowę spółki aktualną na 30 września 2016 r.

Dołączenie do wniosku o stwierdzenie nadpłaty umowy spółki aktualnej na dzień jej rozwiązania jest konieczne. Na jej podstawie organy podatkowe dokonują zwrotu nadpłaty osobom, które były wspólnikami spółki w chwili rozwiązania spółki. Zwrot dokonywany jest wówczas w proporcjach wynikających z prawa do udziału w zysku, określonego w umowie spółki. Jeżeli z umowy spółki nie wynikają udziały w zysku, przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku są równe. Przedstawione zasady podziału nadpłaty wynikają z art. 75 § 5a Ordynacji podatkowej.

Przyjmijmy, że w sytuacji przedstawionej w poprzednim przykładzie w chwili rozwiązania spółki cywilnej było trzech wspólników. Na podstawie obowiązującej na 30 września 2016 r. umowy spółki jednemu ze wspólników przypadał 50% udział w zysku, natomiast dwóm pozostałym udział po 25%. W takiej sytuacji kwota nadpłaty wynikająca ze złożonej korekty deklaracji VAT-7 za wrzesień 2016 r. oraz z wniosku o stwierdzenie nadpłaty będzie rozdysponowana w następujący sposób:
• były wspólnik posiadający 50% udział w zyskach spółki otrzyma zwrot nadpłaty w wysokości 1265 zł,
wspólnicy posiadający 25% udział w zyskach spółki otrzymają zwrot nadpłaty w kwocie 632,50 zł każdy.

Sprawdź: INFORLEX SUPERPREMIUM

Prawo do korygowania deklaracji dla podatku od towarów i usług przez byłych wspólników rozwiązanych spółek obejmuje również deklaracje, w których wykazano kwotę nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek bankowy wskazany przez podatnika. Jeżeli efektem korekty jest zwiększenie kwoty przypadającej do zwrotu na rachunek bankowy, każdy z byłych wspólników będzie uprawniony do złożenia deklaracji korygującej. Wraz z deklaracją korygującą należy złożyć umowę spółki, aktualną na dzień jej rozwiązania.

W przedstawionych przykładach korekty dotyczyły ostatnich miesięcy, za które spółka cywilna składała deklarację dla podatku od towarów i usług. W praktyce takie właśnie korekty sporządzane są najczęściej. Korekty obejmują bowiem z reguły pominięte faktury, a te nie mogą być już uwzględniane w kolejnych okresach rozliczeniowych, skoro spółka została rozwiązana. Deklaracje korygujące mogą oczywiście obejmować również wcześniejsze okresy rozliczeniowe (miesięczne lub kwartalne), kiedy spółka prowadziła działalność jako zarejestrowany i czynny podatnik podatku od towarów i usług. Wyjątkiem będą te okresy rozliczeniowe, dla których upłynął już pięcioletni okres przedawnienia.

Podstawa prawna:

• art. 14 ust. 1, 4, 5, 6, 9a, 9b i 9c ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 710; ost.zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 60

• art. 75 § 3a i 5a, art. 77 § 1 pkt 6 lit. b), art. 81 § 1a i 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa – j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 613; ost.zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 60

Ewa Kowalska, ekspert w zakresie VAT

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Biuletyn VAT

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
System kaucyjny a VAT. MKiŚ ma opinię MF

Ministerstwo Klimatu i Środowiska uzyskało od Ministerstwa Finansów opinię, że VAT nie będzie naliczany dla opakowań jednorazowych, a w przypadku opakowań wielokrotnego użytku, pojawi się tylko dla tych, które nie wrócą do systemu.

Podatek dla superbogaczy, by zwalczać uchylanie się od opodatkowania

Globalny podatek od superbogatych. Francuski minister finansów Bruno Le Maire poinformował, że wraz ze swoim brazylijskim odpowiednikiem Haddadem Fernando rozpoczyna wspólną inicjatywę, by na szczycie G20 w Waszyngtonie podjąć decyzję w sprawie minimalnego opodatkowania najbogatszych osób na świecie.

PFRON 2024. Zasady obliczania wpłat

Regulacje dotyczące dokonywania wpłat na PFRON zawarte są w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Warto też pamiętać, że ustawa ta była wielokrotnie nowelizowana, z dwoma poważnymi zmianami z 2016 i 2018 roku. Jakie zasady obliczania wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obowiązują aktualnie w kwietniu 2024 roku?

Praca w Wielkiej Brytanii – czy i kiedy trzeba rozliczyć podatek w Polsce? Jak rozliczyć się z brytyjskim urzędem?

Mimo wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej nasi rodacy dalej wybierają ten kraj jako miejsce pracy. Destynacja ta jest wygodna pod wieloma względami. Jednym z nich jest łatwość dotarcia poprzez liczne połączenia samolotowe, dostępne prawie z każdego portu lotniczego w Polsce. Zebraliśmy garść informacji o rozliczeniu podatkowym w tym kraju. Warto je poznać zanim podejmiesz tam pracę.

Zmiany w e-Urzędzie Skarbowym 2024. Nie trzeba już upoważniać pełnomocników do składania deklaracji podatkowych

Ministerstwo Finansów poinformowało 17 kwietnia 2024 r., że Krajowa Administracja Skarbowa wprowadziła nowe funkcjonalności konta organizacji w e-Urzędzie Skarbowym (e-US). Organizacje (np. spółki, fundacje, stowarzyszenia) nie muszą już upoważniać pełnomocników do składania deklaracji drogą elektroniczną (UPL-1), by rozliczać się elektronicznie. Serwis e-Urząd Skarbowy pozwala teraz organizacji na składanie deklaracji podatkowych online bez podpisu kwalifikowanego i bez dodatkowego umocowania dla pełnomocnika.

Rozliczenie PIT emeryta lub rencisty w 2024 roku. Kiedy nie trzeba składać PIT-a? Kiedy można się rozliczyć wspólnie z małżonkiem (także zmarłym) i dlaczego jest to korzystne?

Zbliża się powoli koniec kwietnia a więc kończy się czas na rozliczenie z fiskusem (złożenie PIT-a za 2024 rok). Ministerstwo Finansów wyjaśnia co musi zrobić emeryt albo rencista, który otrzymał z ZUSu lub organu rentowego PIT-40A lub PIT-11A. Kiedy trzeba złożyć PIT-a a kiedy nie jest to konieczne? Kiedy emeryt nie musi zapłacić podatku wynikającego z zeznania podatkowego? Kiedy można się rozliczyć wspólnie ze zmarłym małżonkiem i dlaczego jest to korzystne?

MKiŚ: z tytułu plastic tax trzeba będzie zapłacić nawet 2,3 mld zł

Plastic tax. W 2024 roku Polska zapłaci 2,3 mld zł tzw. podatku od plastiku - wynika z szacunków resortu klimatu i środowiska, o których poinformowała w środę wiceminister Anita Sowińska. Dodała, że z tego tytułu za ub.r. zapłacono 2 mld zł.

Zwrot podatku PIT (nadpłaty) w 2024 roku. Kiedy (terminy)? Jak (zasady)? Dla kogo? PIT-37, PIT-36, PIT-28 i inne

Kiedy i jak urząd skarbowy zwróci nadpłatę podatku PIT z rocznego zeznania podatkowego? Informacja na ten temat ciekawi zwłaszcza tych podatników, którzy korzystają z ulg i odliczeń. Czym jest nadpłata podatku? Kiedy powstaje nadpłata? W jakiej formie jest zwracana? Kiedy urząd skarbowy powinien zwrócić nadpłatę PIT? Jak wskazać i jak zaktualizować rachunek do zwrotu PIT? Jak uzyskać informację o stanie zwrotu nadpłaty podatku?

Dopłata do PIT-a w 2024 roku. Kogo to dotyczy? Jak sobie poradzić z wysoką dopłatą podatku?

W 2023 roku podatnicy musieli dopłacić 11,2 mld zł zaległości podatkowych za 2022 rok. W 2022 roku (w rozliczeniu za 2021 r.) ta smutna konieczność dotyczyła aż 4,9 mln podatników, a kwota dopłat wyniosła 14,9 mld. zł. W 2024 roku skala dopłat będzie mniejsza, ale dla wielu osób znalezienie kilku lub kilkunastu tysięcy złotych na rozliczenie się ze skarbówką to spory kłopot. Możliwe jest jednak wnioskowanie do Urzędu Skarbowego o rozłożenie dopłaty na raty, skorzystanie z kredytu lub (w przypadku firm) sfinansowanie zaległości przez przyspieszenie przelewów od kontrahentów.  W rozliczeniu za 2022 rok podatnicy przesłali za pomocą Twój e-PIT prawie 12 mln deklaracji, a kolejne 8 mln przez e-Deklaracje. Tylko 1,3 mln – czyli około 6% złożyli w wersji papierowej.

Ulga na ESG (ulga na zrównoważony rozwój firm) - rekomendacja Konfederacji Lewiatan i Ayming Polska dla rządu

W reakcji na nowe obowiązki firm dotyczące raportowania niefinansowego ESG, które weszły w życie na początku 2024 roku, Konfederacja Lewiatan oraz Ayming Polska zwróciły się do nowego rządu z rekomendacją wprowadzenia tzw. “Ulgi na zrównoważony rozwój”. Nowy instrument podatkowy ma na celu wsparcie firm w realizacji wytycznych Komisji Europejskiej dotyczących zrównoważonego rozwoju. Proponowane rozwiązanie miałoby pomóc przedsiębiorstwom w efektywnym dostosowaniu się do nowych standardów, jednocześnie promując ekologiczne i społecznie odpowiedzialne praktyki biznesowe.

REKLAMA