Kategorie

Czy były wspólnik może odzyskać VAT po rozwiązaniu spółki

Czy były wspólnik może odzyskać VAT po rozwiązaniu spółki
Fotolia
Rozwiązanie spółki cywilnej lub handlowej niemającej osobowości prawnej wiąże się z obowiązkiem opodatkowania VAT towarów własnej produkcji i towarów, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy. Z chwilą rozwiązania taka spółka traci status podatnika VAT. Pomimo likwidacji spółki jej byłym wspólnikom przysługują określone prawa związane z rozliczaniem podatku od towarów i usług. Są m.in. uprawnieni do otrzymania zwrotu różnicy VAT wynikającej ze złożonych deklaracji. Mogą również składać deklaracje korygujące oraz występować o zwrot nadpłaty podatku na podstawie sporządzonych korekt.

W przypadku rozwiązania spółki cywilnej lub handlowej niemającej osobowości prawnej należy opodatkować towary własnej produkcji i towary nabyte, które nie były przedmiotem dostawy (art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT). W takim przypadku trzeba:

• sporządzić spis z natury na dzień rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu,

• informację o dokonanym spisie, o ustalonej na jego podstawie wartości oraz o kwocie podatku należnego dołączyć do deklaracji podatkowej składanej za okres obejmujący dzień rozwiązania spółki.

Reklama

W spisie z natury ujmuje się tylko te towary, w stosunku do których podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (art. 14 ust. 4 ustawy). Dla towarów ujętych w spisie z natury obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług powstaje w dniu rozwiązania spółki (art. 14 ust. 6 ustawy). Podatek należny wynikający ze sporządzonego spisu z natury należy zatem uwzględnić w ostatniej deklaracji podatkowej składanej za okres rozliczeniowy, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonanego spisu.

Rozwiązanie spółki osobowej oznacza, że jako podmiot faktycznie już nieistniejący nie jest uznawana za podatnika VAT. W konsekwencji spółka nie może już realizować swoich uprawnień wynikających z tego statusu.

Polecamy: Biuletyn VAT

Zwrot VAT

W przypadku wystąpienia w ostatniej składanej przez spółkę deklaracji dla podatku od towarów i usług nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek bankowy zwrot ten nie jest dokonywany na rzecz spółki. Na podstawie art. 14 ust. 9a ustawy przysługuje osobom, które były wspólnikami spółki w dniu jej rozwiązania.

W przypadku byłych wspólników zwrotu różnicy podatku dokonuje się na podstawie złożonej deklaracji podatkowej wraz z załączonymi do tej deklaracji (art. 14 ust. 9b ustawy):

• umową spółki, aktualną na dzień rozwiązania spółki, oraz

Reklama

• wykazem rachunków bankowych byłych wspólników w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub rachunków byłych wspólników w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której są członkami, na które ma być dokonany zwrot różnicy podatku.

Ustępy 9a i 9b w art. 14 ustawy z reguły odnoszą się do ostatniej składanej przez spółkę deklaracji. Mogą mieć jednak również zastosowanie do zwrotów wynikających z wcześniejszych deklaracji, jeżeli jeszcze przed ich otrzymaniem spółka została rozwiązana. Jak wskazano, otrzymanie zwrotu różnicy podatku przez zlikwidowaną spółkę nie jest możliwe. Właściwe będzie wówczas złożenie dokumentów, wskazanych w przepisach art. 14 ust. 9b ustawy, przez byłych wspólników. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby dokumenty te złożyć wcześniej, jeżeli wspólnicy przewidują, że w terminie realizacji zwrotu różnicy podatku spółka nie będzie już istniała.

Polecamy książkę: VAT 2017. Komentarz

Korekty deklaracji

Podobne zasady odnoszą się do sporządzania korekt deklaracji VAT po rozwiązaniu spółki. Korekty takie nie mogą być składane przez nieistniejący podmiot, czyli zlikwidowaną spółkę. Prawo to przysługuje wyłącznie jej byłym wspólnikom.

Zgodnie z art. 81 § 1a Ordynacji podatkowej osoba, która była wspólnikiem spółki cywilnej w chwili rozwiązania spółki, może skorygować uprzednio złożoną deklarację w zakresie wskazanym w art. 75 § 3a. Oznacza to, że prawo do korekty przysługuje byłemu wspólnikowi spółki cywilnej, gdy składa wniosek o stwierdzenie nadpłaty. Przepisy nie wymieniają wspólników innych spółek osobowych, po rozwiązaniu których należy zrobić remanent. Nie oznacza to, że nie mogą oni korygować deklaracji. Mają takie samo prawo do korekty jak wspólnicy spółek cywilnych (zob. wyrok NSA z 12 marca 2013 r., sygn. akt I FSK 703/12).

Należy podkreślić, że prawo wystąpienia z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty oraz dokonania korekty deklaracji dla podatku od towarów i usług przysługuje każdemu z byłych wspólników rozwiązanej spółki cywilnej. Nie jest zatem wymagane, aby wniosek i deklaracja korygująca były sporządzane łącznie przez wszystkich byłych wspólników.


Sytuacje, w których byli wspólnicy rozwiązanych spółek cywilnych korygują uprzednio złożone deklaracje dla podatku od towarów i usług, nie należą do rzadkości. Może do nich dochodzić przykładowo w efekcie archiwizowania dokumentów i odnalezienia faktur nieujętych dotychczas w składanych deklaracjach czy po stwierdzeniu pomyłek przy wprowadzaniu danych z faktur do rejestrów.

30 września 2016 r. spółka cywilna została rozwiązana. W ostatniej deklaracji VAT-7 składanej za wrzesień 2016 r. ujęto kwoty wynikające ze spisu z natury, sporządzonego na dzień likwidacji spółki. W efekcie rozliczenia końcowego w deklaracji VAT-7 za wrzesień 2016 r. wykazano kwotę podatku podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego w wysokości 12 420 zł. Kwota ta została wpłacona na rachunek bankowy urzędu skarbowego. W styczniu 2017 r. podczas archiwizowania dokumentów spółki jeden z byłych wspólników odnalazł fakturę dokumentującą nabycie towarów, której nie uwzględniono w rejestrach ani w złożonej deklaracji VAT-7. Faktura wpłynęła do spółki w ostatnich dniach września 2016 r., tuż przed jej rozwiązaniem, i została przeoczona. Towar z faktury również otrzymano we wrześniu 2016 r. Kwota podlegającego odliczeniu VAT, wynikająca z pominiętej faktury, wyniosła 2530 zł.

W takiej sytuacji były wspólnik zlikwidowanej spółki cywilnej będzie uprawniony do skorygowania deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7 za wrzesień 2016 r. i uwzględnienia w korekcie pominiętej faktury. Efektem sporządzonej korekty będzie zmniejszenie kwoty podatku podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego do wartości 9890 zł. W konsekwencji powstanie nadpłata w podatku od towarów i usług za wrzesień 2016 r. w kwocie 2530 zł. Wraz z deklaracją korygującą były wspólnik powinien złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty w kwocie 2530 zł oraz dołączyć do wniosku umowę spółki aktualną na 30 września 2016 r.

Dołączenie do wniosku o stwierdzenie nadpłaty umowy spółki aktualnej na dzień jej rozwiązania jest konieczne. Na jej podstawie organy podatkowe dokonują zwrotu nadpłaty osobom, które były wspólnikami spółki w chwili rozwiązania spółki. Zwrot dokonywany jest wówczas w proporcjach wynikających z prawa do udziału w zysku, określonego w umowie spółki. Jeżeli z umowy spółki nie wynikają udziały w zysku, przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku są równe. Przedstawione zasady podziału nadpłaty wynikają z art. 75 § 5a Ordynacji podatkowej.

Przyjmijmy, że w sytuacji przedstawionej w poprzednim przykładzie w chwili rozwiązania spółki cywilnej było trzech wspólników. Na podstawie obowiązującej na 30 września 2016 r. umowy spółki jednemu ze wspólników przypadał 50% udział w zysku, natomiast dwóm pozostałym udział po 25%. W takiej sytuacji kwota nadpłaty wynikająca ze złożonej korekty deklaracji VAT-7 za wrzesień 2016 r. oraz z wniosku o stwierdzenie nadpłaty będzie rozdysponowana w następujący sposób:
• były wspólnik posiadający 50% udział w zyskach spółki otrzyma zwrot nadpłaty w wysokości 1265 zł,
• wspólnicy posiadający 25% udział w zyskach spółki otrzymają zwrot nadpłaty w kwocie 632,50 zł każdy.

Sprawdź: INFORLEX SUPERPREMIUM

Prawo do korygowania deklaracji dla podatku od towarów i usług przez byłych wspólników rozwiązanych spółek obejmuje również deklaracje, w których wykazano kwotę nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek bankowy wskazany przez podatnika. Jeżeli efektem korekty jest zwiększenie kwoty przypadającej do zwrotu na rachunek bankowy, każdy z byłych wspólników będzie uprawniony do złożenia deklaracji korygującej. Wraz z deklaracją korygującą należy złożyć umowę spółki, aktualną na dzień jej rozwiązania.

W przedstawionych przykładach korekty dotyczyły ostatnich miesięcy, za które spółka cywilna składała deklarację dla podatku od towarów i usług. W praktyce takie właśnie korekty sporządzane są najczęściej. Korekty obejmują bowiem z reguły pominięte faktury, a te nie mogą być już uwzględniane w kolejnych okresach rozliczeniowych, skoro spółka została rozwiązana. Deklaracje korygujące mogą oczywiście obejmować również wcześniejsze okresy rozliczeniowe (miesięczne lub kwartalne), kiedy spółka prowadziła działalność jako zarejestrowany i czynny podatnik podatku od towarów i usług. Wyjątkiem będą te okresy rozliczeniowe, dla których upłynął już pięcioletni okres przedawnienia.

Podstawa prawna:

• art. 14 ust. 1, 4, 5, 6, 9a, 9b i 9c ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 710; ost.zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 60

• art. 75 § 3a i 5a, art. 77 § 1 pkt 6 lit. b), art. 81 § 1a i 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa – j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 613; ost.zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 60

Ewa Kowalska, ekspert w zakresie VAT

Źródło: Biuletyn VAT
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  24 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Zryczałtowana składka zdrowotna przywilejem dla wybranych

  Składka zdrowotna. Według doniesień „Dziennika Gazety Prawnej” podatnicy, którzy rozliczają się według zasad ryczałtu ewidencjonowanego, będą płacić zryczałtowaną składkę zdrowotną. Rodzi się pytanie, dlaczego miałoby to dotyczyć wyłącznie tej grupy podatników? W mojej ocenie jest to dyskryminujące. Ceną rozliczania podatku w innej formie niż ryczałt byłaby bowiem wyższa składka zdrowotna.

  VAT e-commerce. Wzór zgłoszenia VIN-R

  VAT e-commerce. Wzór zgłoszenia (VIN-R) informującego w zakresie nieunijnej procedury szczególnej rozliczania VAT.

  Wspólny kredyt z rodzicami. Spłata rat kredytu to nie darowizna

  Wspólny kredyt z rodzicami a podatek. Spłata rat kredytu (zaciągniętego solidarnie przez pełnoletnią córkę wraz z rodzicami) przez samych rodziców - nie powoduje po stronie córki powstania obowiązku podatkowego w podatku od spadków i darowizn. Nie musi ona płacić podatku i składać zgłoszenia SD-Z2. Bowiem spłata rat jedynie przez rodziców w takiej sytuacji nie jest darowizną. Nawet jeżeli w zakupionym na kredyt mieszkaniu mieszka sama córka i jest ona jedyną właścicielką tego mieszkania. Dotyczy to oczywiście także innych "składów" solidarnych kredytobiorców - spokrewnionych, spowinowaconych, czy spoza kręgu rodzinnego.

  Opłata paliwowa - co warto wiedzieć?

  Opłata paliwowa. Jakie są stawki opłaty paliwowej obowiązujące w 2021 r.? Kto podlega opłacie paliwowej? Kiedy powstaje obowiązek zapłaty? Gdzie wpłacać opłatę? Jak złożyć informację w sprawie opłaty paliwowej?

  Oleje smarowe a opłata paliwowa

  Opłata paliwowa. Handel olejami smarowymi w Polsce ewoluuje w kierunku zwiększenia biurokracji oraz obciążeń podatkowych związanych z obrotem tymi towarami. Czy oleje smarowe podlegają opłacie paliwowej?

  System e-TOLL ruszył 24 czerwca

  e-TOLL. 24 czerwca 2021 r. Ministerstwo Finansów (MF) i Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) uruchomiły nowy system poboru opłat za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz za przejazd po płatnych odcinkach autostrad Konin-Stryków (A2) i Wrocław-Sośnica (A4) zarówno dla pojazdów ciężkich jak i lekkich. Otwarte zostały pierwsze Miejsca Obsługi Klienta. Można już instalować na telefonach bezpłatną aplikację mobilną e-TOLL PL do wnoszenia opłat. Na miejscach poboru opłat autostrad A2 i A4 wyznaczone zostały pasy przejazdowe dedykowane dla użytkowników systemów e-TOLL i viaTOLL. Przewidziano okres przejściowy, w którym działać będą dwa systemy e-TOLL i viaTOLL.

  30 tys. zł kwoty wolnej od podatku dla rozliczających się liniowo

  Polski Ład - przedsiębiorcy chcą zmian, m.in. kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 tys. zł dla przedsiębiorców rozliczających się liniowo. O wprowadzenie podatkowych zmian do Polskiego Ładu wystąpił do premiera Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

  Zwrot VAT zapłaconego w Wielkiej Brytanii po 1 stycznia 2021 r.

  Zwrot VAT. Wielka Brytania będzie nadal przyznawać zwroty podatku VAT przedsiębiorcom z UE. Taką informację potwierdziła brytyjska administracja podatkowa - poinformowało 23 czerwca 2021 r. polskie Ministerstwo Finansów.

  Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Podatkach dla uczniów szkół ponadpodstawowych

  Krajowa Izba Doradców Podatkowych i Ministerstwo Finansów zapraszają do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Podatkach. Dwuetapowy konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych, a ze względu na pandemię w tym roku zostanie przeprowadzony w formule online.

  Praktyka w stosowaniu przepisów o MDR

  Regulacje dotyczące schematów podatkowych (MDR) obowiązują w polskim porządku prawnym od 1 stycznia 2019 roku, a więc już ponad dwa lata. Co więcej, biorąc pod uwagę retrospektywny obowiązek zgłaszania schematów podatkowych, można powiedzieć, że zaraportowane do tej pory schematy podatkowe dotyczą uzgodnień, w zakresie których to pierwsza czynność miała miejsce nawet trzy lata temu (schematy transgraniczne).

  Korepetycje, kursy i inne usługi prywatnego nauczania - zwolnienie z VAT

  Prywatne nauczanie a VAT. Usługi prywatnego nauczania świadczone przez nauczycieli są zwolnione z VAT. Konieczne jest jednak posiadanie przez nauczyciela kierunkowego wykształcenia, a także świadczenie usług nauczania na podstawie umowy zawartej z uczniem (lub opiekunem prawnym ucznia). Jednak zwolnienie to nie ma zastosowania do usług świadczonych przez nauczycieli w ramach zajęć organizowanych przez podmiot trzeci.

  Zwolnienie podatkowe na inwestycję w PSI - od kiedy?

  Zwolnienie podatkowe na inwestycję w PSI. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w wyroku z 18 marca 2021 r. (sygn. I SA/Op 22/21) potwierdził, że prawo do skorzystania ze zwolnienia podatkowego w Polskiej Strefie Inwestycji (PSI) istnieje od momentu poniesienia pierwszych kosztów kwalifikowanych. Takie rozstrzygnięcie kwestionuje dotychczas powszechne wśród organów skarbowych.

  Wzór deklaracji uproszczonej AKC-US od 1 lipca 2021 r.

  Akcyza od samochodów osobowych. Ustawodawca określił nowy wzór deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (AKC-US). Rozporządzenie w tej sprawie wchodzi w życie 1 lipca 2021 r.

  Globalne podatki i minimalna stawka CIT [Raport PIE]

  Globalne podatki. Transfer zysków do rajów podatkowych powoduje, że globalne wpływy z podatku CIT są corocznie zmniejszane o ok 240 mld USD. Najbogatsi ludzie świata przelewają 7,6 bln USD na zagraniczne konta, by uniknąć organów podatkowych. Polski Instytut Ekonomiczny w raporcie „Global taxes in the post-COVID-19 era” wskazuje, że wprowadzenie globalnego podatku majątkowego zapewniłoby 289 mld USD rocznie, globalnego podatku klimatycznego – 279 mld USD rocznie, a globalnej minimalnej stawki CIT – 127 mld USD rocznie. Zebrane w ten sposób środki wystarczyłyby na zaszczepienie przeciw COVID-19 każdej dorosłej osoby na świecie 4 razy w ciągu roku.

  VAT e-commerce. Procedura szczególna dla przesyłek do 150 euro

  VAT e-commerce. Resort finansów objaśnia uproszczoną procedurę w zakresie deklarowania i odroczenia płatności podatku z tytułu importu towarów w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 150 euro (tzw. „USZ”). Zmiany już od 1 lipca 2021 r.

  Fundusze inwestycyjne - zmiana przepisów

  Fundusze inwestycyjne. 22 czerwca 2021 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Projekt ten dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej, dotyczących funduszy inwestycyjnych oraz zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Zgodnie z projektem większość zmian ma wejść w życie 2 sierpnia 2021 r.

  Należyta staranność w cenach transferowych w świetle objaśnień Ministerstwa Finansów

  Należyta staranność w cenach transferowych. Pojęcie należytej staranności nie jest sprecyzowane w przepisach. Ustawodawca nie wskazuje konkretnych działań, które powinny zostać powzięte, ani informacji, które należy weryfikować. Pewne wskazówki w zakresie domniemania oraz należytej staranności, o których mowa w art. 11o ust. 1b ustawy o CIT wynikają z objaśnień podatkowych MF.

  Pakiet Slim VAT 2 z poprawkami

  Slim VAT 2. Sejmowa komisja finansów publicznych przyjęła w dniu 22 czerwca, wraz z poprawkami, nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług, której celem jest uproszczenie rozliczania przez podatników podatku od towarów i usług – tzw. pakiet Slim VAT 2.

  Refakturowanie podatku od nieruchomości na dzierżawcę lub najemcę

  Refakturowanie podatku od nieruchomości. Podatek od nieruchomości nie może być przedmiotem sprzedaży lub innej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a w efekcie nie podlega odrębnemu „refakturowaniu”. Jednak jeżeli strony umowy dzierżawy lub najmu postanowią, że wynajmujący „przerzuca” koszt podatku od nieruchomości na dzierżawcę (najemcę), wówczas koszt ten stanowi element ceny usługi dzierżawy (najmu). Innymi słowy wartość podatku od nieruchomości stanowi część zapłaty (czynszu) za usługę dzierżawy lub najmu. Dlatego też w takiej sytuacji wydzierżawiający (lub najemce) powinien wystawić fakturę, w której podstawa opodatkowania, to łączna cena (wartość) usługi dzierżawy obejmująca m.in. wartość podatku od nieruchomości, zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT. Koszty podatku od nieruchomości nie mogą bowiem stanowić samodzielnego świadczenia, lecz są elementem podstawowej czynności, jaką jest dzierżawa nieruchomości, zatem co do zasady nie powinny być wykazywane na fakturze w odrębnej pozycji.

  Transparentność wynagrodzeń w UE - jak się przygotować?

  Transparentność wynagrodzeń w UE. Projekt przygotowany przez Komisję Europejską zakłada rewolucyjne zmiany w zakresie transparentności wynagrodzeń. Jakie rozwiązania zakłada i jakie konsekwencje może za sobą nieść? Jak przygotować organizację do ujawnienia płac?

  Jaki wzrost PKB w 2021 roku?

  PKB w 2021 roku. Wzrost gospodarczy (tj. wzrost Produktu Krajowego Brutto - PKB) Polski w 2021 r. może zbliżyć się do 5 proc., ale resort finansów pozostaje konserwatywny w swoich prognozach - powiedział 22 czerwca PAP Biznes minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński. Podkreślił, że w budżecie są zabezpieczone środki na wypadek kolejnej fali pandemii. Dodał, że wykonanie budżetu po czerwcu może być zbliżone do tego po maju, kiedy to w odnotowano nadwyżkę w wysokości 9,4 mld zł.

  Elektroniczny TAX FREE od początku 2022 roku

  Ustawa o VAT daje możliwość zwrotu podatku od towarów i usług podróżnym. Procedura TAX FREE pozwala turystom odwiedzającym Polskę na uniknięcie podwójnego opodatkowania. Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa szykują zmiany dla przedsiębiorców działających w systemie zwrotu VAT podróżnym od początku 2022 roku, polegającą na odejściu od papierowej wersji procedury i zastąpienie jej elektronicznym systemem ewidencji.

  Przedsiębiorca jako honorowych dawca krwi - co przysługuje?

  Honorowy dawca krwi, który jest pracownikiem, po oddaniu krwi może otrzymać dwa dni wolnego. Co jednak w sytuacji gdy honorowym dawcą krwi jest przedsiębiorca? Czy z tego tytułu przysługują mu jakieś preferencje?

  Zmęczenie cyfrowe w czasie pandemii

  Zmęczenie cyfrowe. 41% ankietowanych niepokoi się wpływem Internetu na dobre samopoczucie bardziej niż przed pandemią – wynika z badania EY. Jak postrzegamy obecnie korzystanie z kanałów cyfrowych?

  E-faktury - zagrożenia i ryzyka

  E-faktury. Już w październiku 2021 r. w Polsce zostaną wprowadzone e-faktury – zapowiada polski rząd. Na razie będą dobrowolną formą rozliczenia, jednak za dwa lata (od 2023 roku) system podatkowy zostanie całkowicie zdigitalizowany. Eksperci wskazują, że oprócz oczywistych korzyści, takich jak uszczelnienie systemu podatkowego czy uproszczenie rozliczeń między kontrahentami, e-faktury wiążą się też z pewnymi ryzykami. To przede wszystkim obawa przed inwigilacją i działaniami hakerów.