Kategorie

Nadwyżka VAT do rozliczenia w następnym okresie - jak długo można przenosić?

Nadwyżka podatku VAT naliczonego nad należnym a przedawnienie
Nadwyżka podatku VAT naliczonego nad należnym a przedawnienie
Nadwyżka VAT do rozliczenia w następnym okresie. Ustawodawca nie uregulował wprost terminu przedawnienia kwoty do przeniesienia, czyli nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy. Dlatego ustalenie tego terminu co jakiś czas budzi kontrowersje. W ostatnim wyroku w tej sprawie z 24 lutego 2021 r. NSA potwierdził, że po 5 latach organ nie może kwestionować wysokości nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Jego zdaniem nie oznacza to jednak, że podatnik traci tym samym prawo do przenoszenia jej na kolejne okresy rozliczeniowe. Jest to stanowisko korzystne dla podatników, ale należy uważać i często bezpieczniej jest wystąpić o zwrot nadwyżki na rachunek bankowy.

Przedawnienie w VAT

Zasadniczo zobowiązanie podatkowe w VAT przedawnia się z upływem 5 lat, ale od końca roku, w którym przypadał termin zapłaty podatku. Zasady te regulują przepisy Ordynacji podatkowej.

Przykład 1
Zobowiązanie do wpłaty VAT za
 listopad 2015 r. (termin płatności: 28 grudnia 2015 r.) przedawniło się z końcem 2020 r.

Przykład 2
Zobowiązanie do wpłaty VAT za grudzień 2015 r. (termin płatności: 25 stycznia 2016 r.) przedawni się z kolei z końcem 2021 r.

Natomiast zasady ustalania terminu przedawnienia kwoty zwrotu VAT i nadwyżki podatku naliczonego nas należnym do przeniesienia na następny okres nie zostały uregulowane. Jednak NSA w uchwale w składzie siedmiu sędziów z 29 czerwca 2009 r. (sygn. akt I FPS 9/08) wyjaśnił, że termin przedawnienia kwoty zwrotu VAT zaczyna biec od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin zwrotu podatku (czyli z pierwszym dniem następnego roku), a kończy się z upływem 5 lat.

Przykład 3
Zwrot VAT (60-dniowy) za październik 2015 r. zadeklarowano w deklaracji złożonej w listopadzie 2015 r. Termin zwrotu upływał w styczniu 2016 r. Dlatego termin przedawnienia przesuwa się na koniec roku 2021 r.

Jak liczyć termin przedawnienia kwoty do przeniesienia na następny okres

Niestety, jeśli chodzi o przedawnienie rozliczenia, w którym nie zadeklarowano ani zobowiązania, ani zwrotu (czyli chodzi o przeniesienie nadwyżki na następne okresy), to nie ukształtowała się jednolita praktyka, jak obliczać termin przedawnienia.

Według jednego ze stanowisk do przedawnienia dochodzi dopiero wtedy, gdy podatnik wykazał zobowiązanie bądź zwrot, które "konsumują" to wcześniejsze przeniesienie.

Choć z drugiej strony pojawia się problem, czy podatnik (przenosząc nadwyżkę VAT wiele lat) musi przechowywać dokumenty dłużej niż przez 5 lat oraz czy organ podatkowy może w 2021 r. żądać dokumentów sprzed "iluś lat".

Z art. 112 ustawy o VAT wynika, że podatnicy są obowiązani przechowywać ewidencje prowadzone dla celów rozliczania podatku oraz wszystkie dokumenty, w szczególności faktury, związane z tym rozliczaniem do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Nie oznacza to automatycznie "5 lat".

Zdaniem autora najbardziej pożądana byłaby tu interwencja samego ustawodawcy, np. w ten sposób, że można byłoby przenosić nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym maksymalnie 5 lat. Wtedy trzeba by np. zadeklarować zwrot, co przesuwałoby przedawnienie o kolejne 5 lat. Zatem termin 10 lat byłby i tak długi, ale chroniłby przed przypadkami przenoszenia "w nieskończoność".

Jak długo, zdaniem sądów, możemy przenosić nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym

W związku z tym, że przedawnienie przeniesienia w VAT uchodzi za tak kontrowersyjne zagadnienie - warto śledzić orzecznictwo w tym zakresie. W tym miejscu warto skupić się na najnowszym wyroku NSA z 24 lutego 2021 r. (sygn. akt I FSK 126/20) w tej sprawie. Sąd analizował przypadek kumulowania przez podatnika nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Z orzeczenia sądu wynika, że:

 1. art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej nie ogranicza czasowo (5 lat od końca roku, w którym wykazano nadwyżkę) prawa podatnika do wykazania w poszczególnych okresach rozliczeniowych nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, pozbawiając go tej nadwyżki;
 2. nadwyżka VAT staje się, w wyniku przeniesienia na kolejny okres rozliczeniowy, składnikiem ewentualnego zobowiązania podatkowego w nowym okresie rozliczeniowym; w omawianym przez sąd przypadku nie była to ta sama nadwyżka, gdyż obniżała podatek należny;
 3. po upływie okresu przedawnienia każde z rozliczeń podatnika VAT, niezależnie od tego, czy stanowi zobowiązanie podatkowe, czy nadwyżkę VAT naliczonego nad należnym, nie może być już zmieniane;
 4. organ podatkowy, analogicznie jak przy zadeklarowaniu zobowiązania podatkowego, nie może, po upływie terminu przedawnienia, dokonywać weryfikacji i zmiany wysokości zadeklarowanej nadwyżki VAT; również podatnik, po upływie okresu przedawnienia, nie ma takiego prawa, w tym brak jest możliwości skutecznego skorygowania deklaracji i wystąpienia z wnioskiem o zwrot nadpłaty.

Z orzeczenia wynika jasno, że trzeba odróżnić przedawnienie kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia, rozumiane jako brak możliwości kwestionowania, zmiany takiej nadwyżki (wykazanej w deklaracji) zarówno przez organ podatkowy, jak i przez podatnika, od ograniczenia w czasie prawa do przenoszenia tej nadwyżki.

W wyroku tym wskazano też, że:

Sąd nie dostrzega tym samym powodów, aby okresem przedawnienia zobowiązań podatkowych obejmować, na zasadzie analogii, oprócz prawa do weryfikacji wykazanej kolejnej nadwyżki VAT, także prawo do jej przenoszenia na kolejne okresy rozliczeniowe już po przedawnieniu tych okresów rozliczeniowych. Tym bardziej, że nie budzi wątpliwości, że skarżąca, na gruncie obowiązujących przepisów, jest ograniczona czasowo w realizacji prawa do odliczenia, gdyż możliwość korekty uprzednio odliczonego VAT naliczonego przysługuje przez okres 5 lat, liczony od początku roku, w którym wystąpiło prawo do odliczenia (art. 86 ust. 13 ustawy o VAT). Ryzyko "nieograniczonego czasowo" prawa do przenoszenia takiej kwoty, jeśli ostatecznie ulega ona skompensowaniu z VAT należnym, nie może stanowić argumentu do zakwestionowania wspomnianego prawa do odliczenia już po upływie terminu przedawnienia.

Jakie jest ryzyko związane z długotrwałym przenoszeniem nadwyżki podatku naliczonego nad należnym i jak ją odzyskać

Przenoszenie przez wiele lat nadwyżki podatku naliczonego nad należnym nie jest korzystne. Utarło się przekonanie, że chroni to np. przed kontrolą, ale minusem są i kwestie ekonomiczne (zablokowane środki, ostatnio też m.in. rosnąca inflacja), i opisywana niepewność prawna (gdyby zbyt długo przenoszono tę nadwyżkę). W aktualnym stanie prawnym, nawet gdy podatnik nie wykonywałby czynności, to przysługuje mu zwrot kwoty podatku naliczonego, podlegającego odliczeniu od podatku należnego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą na terytorium kraju lub poza tym terytorium, w terminie 180 dni od dnia złożenia rozliczenia.

Ważne!
Mimo że podatnik nie dokonuje żadnych czynności, i tak może wystąpić o zwrot nadwyżki na rachunek bankowy.

Możemy również wystąpić o zwrot, gdy nadwyżka podatku naliczonego nad należnym jest związana z zaniechaną inwestycją. Uprawnienie do odliczenia VAT istnieje wtedy, gdy dany zakup związany był z zamiarem wykonywania czynności opodatkowanych. Jak wynika z orzecznictwa TSUE, w przypadku gdy danego przedsięwzięcia, w związku z którym przysługiwało prawo do odliczenia w momencie dokonywania zakupów, zaniechano z uwagi na okoliczności pozostające poza kontrolą podatnika (czyli pewne czynniki obiektywne), to nie ma on obowiązku dokonywania korekty odliczeń (zob. m.in. wyrok z 15 stycznia 1998 r. w sprawie C-37/95, Ghent Coal Terminal NV).

Warto zauważyć, że również aktualna sytuacja ekonomiczna, w kontekście epidemii COVID, może być przyczyną zaniechania inwestycji. Jak zauważył przykładowo Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 28 maja 2021 r. (sygn. 0112-KDIL1-1.4012.133.2021.1.EB):

Należy wskazać, że nie w każdym przypadku zaniechanie inwestycji będące konsekwencją podejmowanych świadomie decyzji gospodarczych/działań podatnika musi skutkować utratą prawa do odliczenia podatku naliczonego. Za okoliczności takie należy również uznać przypadek zaniechania inwestycji polegającej na planowanej budowie hotelu, w przypadku gdy jej realizacja z przyczyn ekonomicznych staje się nieopłacalna/bezcelowa. W analizowanym przypadku kontynuowanie rozpoczętej inwestycji byłoby nieracjonalne, skoro Wnioskodawca wskazał, że dalsza kontynuacja inwestycji z przyczyn od podatnika niezależnych, nie byłaby poparta względami ekonomicznymi, nadto jej realizacja mogłaby w istotny sposób wpłynąć na pogorszenie się kondycji finansowej Wnioskodawcy, a także byłaby zagrożeniem dla jego bieżącego funkcjonowania. Dlatego też zaniechanie inwestycji, w tym konkretnym przypadku nie pozbawia podatnika prawa do odliczenia podatku naliczonego od poniesionych wydatków.

Zachowanie prawa do odliczenia przekłada się więc na prawo do zwrotu VAT w terminie 180 dni (w obliczu niewykonywania czynności opodatkowanych). Nie trzeba więc "z niepewności" przenosić nadwyżki latami.

Podstawa prawna:

Powołane orzeczenia sądów i trybunałów:

 • wyrok TSUE z 15 stycznia 1998 r. (sygn. akt C-37/95)

 • uchwała NSA z 29 czerwca 2009 r. (sygn. akt I FPS 9/08)

 • wyrok WSA w Warszawie z 5 września 2019 r. (sygn. akt III SA/Wa 373/19)

 • wyrok NSA z 14 marca 2013 r. (sygn. akt I FSK 437/13)

 • wyrok NSA z 24 lutego 2021 r. (sygn. akt I FSK 126/20)

Powołane interpretacje indywidualne:

- pismo Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 28 maja 2021 r. (sygn. 0112-KDIL1-1.4012.133.2021.1.EB)

Łukasz Matusiakiewicz, radca prawny specjalizujący się w prawie podatkowym

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po nasze publikacje
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
Tylko teraz
99,00 zł
119,70
Przejdź do sklepu
Źródło: Biuletyn VAT
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  19 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Ulga na społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) od 2022 r.

  Ulga na społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR). W ramach Polskiego Ładu ustawodawca planuje wprowadzenie ulgi dla podatników wspierających działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę. Ulga na CSR ma wejść w życie od 2022 roku.

  Zwalczanie pożyczek lichwiarskich - projekt ustawy

  Zwalczanie pożyczek lichwiarskich. Jest zgoda na prace nad tzw. ustawą antylichwiarską, której projekt uzyskał wpis do planu prac rządu. To daje resortowi "zielone światło" do kolejnych kroków legislacyjnych i działań, aby projekt ten mógł być jak najszybciej przyjęty - powiedział PAP wiceminister sprawiedliwości Michał Woś.

  Czasowa rejestracja samochodu a zwrot akcyzy

  Zwrot akcyzy od samochodu. Fiskus nie może odmówić zwrotu akcyzy przedsiębiorcy tylko dlatego, że ten przed sprzedażą samochodu dokonał jego czasowej rejestracji w Polsce - tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

  Informacje TPR - będą zmiany rozporządzeń

  Informacje TPR. Ministerstwo Finansów informuje, że na stronach Rządowego Centrum Legislacji zostały opublikowane projekty rozporządzeń zmieniających rozporządzenia TPR w zakresie podatku PIT i CIT.

  Wydatki na ubranie, a koszty uzyskania przychodów

  Wydatki na ubranie, a koszty uzyskania przychodu. Istnieje wiele profesji w których wymagane jest korzystanie z określonego rodzaju garderoby. Mogą to być ubrania wskazane jako konieczne dla bezpieczeństwa pracowników – np. specjalny stój na budowie - zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, lub też ze względu na inne regulacje prawne – jak na przykład obowiązkowa toga dla adwokata podczas rozprawy na sali sądowej. Poza ścisłymi regulacjami wynikającymi z przepisów istnieją również reguły wyznaczane przez tradycje czy zwyczaje – chociażby konieczność dostosowania stroju do oficjalnych wystąpień publicznych, czy na wysokiej rangi spotkaniach biznesowych. W wielu sytuacjach zakup stroju staje się więc obowiązkiem pracodawcy lub przedsiębiorcy. Powstaje więc pytanie - jakie wydatki związane z garderobą stanowić mogą koszty uzyskania przychodu? Na jakich zasadach oceniać konieczność, prawidłowość oraz wysokość zakupu?

  Granice opodatkowania budynku w podatku od nieruchomości

  Budynek jako przedmiot opodatkowania podatkiem do nieruchomości to „obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach”.

  Zmiany w opodatkowaniu gruntów kolejowych

  Opodatkowanie gruntów kolejowych. Podatkiem od nieruchomości zostaną objęte grunty, na których przedsiębiorstwa kolejowe prowadzą działalność komercyjną inną niż kolejową - tak wynika z projektu nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

  Kantor wymiany walut - wymogi formalne

  Prowadzenie kantoru wymiany walut to jedna z tych form działalności, które w ostatnich latach cieszą się ogromną popularnością. Łatwy dostęp do podróżowania i powszechność emigracji z kraju np. w celach zarobkowych, to główne powody, dla których taki biznes jest szczególnie opłacalny. Kantor to punkt usługowy oferujący sprzedaż i zakup obcej waluty po określonych kursach. Wydawałoby się, że to dość prosta sprawa, jednak samo założenie takiej firmy nie jest łatwe. Jeżeli chcemy prowadzić kantor, musimy uzyskać zezwolenie i spełnić kilka istotnych warunków.

  Wirtualna kasa fiskalna nie będzie musiała drukować paragonów

  Wirtualne kasy fiskalne. Kasa fiskalna w postaci oprogramowania (czyli tzw. wirtualna kasa fiskalna) nie będzie musiała drukować paragonów, jeśli została umieszczona w urządzeniach do automatycznej sprzedaży towarów i usług. Taka zmiana wynika z projektu rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej opublikowanego w czwartek 16 września 2021 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

  Kwota wolna od podatku w 2022 roku

  Kwota wolna od podatku. W ramach Polskiego Ładu ustawodawca proponuje podwyższenie do 30 000 zł kwoty wolnej od podatku. Zmiana ma wejść w życie od 2022 roku.

  Składy podatkowe - zmiany w akcyzie

  Składy podatkowe. Jeśli dany podmiot przejmie od innego skład podatkowy, to dotychczasowy posiadacz składu nie będzie musiał zapłacić akcyzy od produktów znajdujących się w nim - przewiduje projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, który trafi do dalszych prac w sejmowej komisji energii.

  Czy dobrowolne opłaty za toalety podlegają VAT?

  Dobrowolne opłaty za toalety a VAT. Czy otrzymane środki pieniężne (dobrowolne opłaty za skorzystanie z toalety) powinny być uznane za podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT wynagrodzenie z tytułu świadczonych usług?

  TSUE kontra Belgia. Zwolnienia podatkowe niezgodne z prawem UE

  Zwolnienia podatkowe. Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że zwolnienia podatkowe przyznawane przez Belgię przedsiębiorstwom międzynarodowym stanowią system pomocy państwowej niezgodnej z prawem Unii. Przyznał tym samym rację Komisji Europejskiej i uchylił wyrok Sądu UE z 2019 roku.

  Jaka stawka ryczałtu od przychodów z działalności produkcyjnej (wytwórczej)

  Stawka ryczałtu dla działalności produkcyjnej. Ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych można opodatkować przychody osiągane przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Przychody z działalności produkcyjnej (wytwórczej) mogą być opodatkowane albo stawką 8,5% albo 5,5%. Od czego zależy zastosowanie jednej z tych stawek do działalności produkcyjnej?

  Grzywny za przestępstwa i wykroczenia skarbowe w 2022 roku

  Grzywny za przestępstwa i wykroczenia skarbowe w 2022 roku. W roku 2022 podatnikom grozić będą wyższe niż w 2021 r. kwoty grzywien, jakie można wymierzyć za popełnienie przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego.

  Kiedy e-faktury będą obligatoryjne? Jak się przygotować?

  E-faktury. Z końcem sierpnia br. Rada Ministrów przyjęła projekt zmian do ustawy VAT wdrażającej Krajowy System e-Faktur (KSeF). Choć początkowo z powyższego rozwiązania będzie można korzystać dobrowolnie, już od 2023 roku stanie się ono obligatoryjne. Jakie są korzyści i wyzwania dla przedsiębiorców wynikające z jego wdrożenia?

  Prosta Spółka Akcyjna – jak założyć, jak działa

  Prosta Spółka Akcyjna (PSA) jest szczególnie atrakcyjna dla młodych innowatorów, którzy dysponują unikalnym know-how i chcą otworzyć biznes, ale nie mają na to własnego majątku. Możesz ją szybko zarejestrować, a jej obsługa jest bardzo prosta. O tym, jak krok po kroku założyć PSA i jakie płyną z tego korzyści dla przedsiębiorców, rozmawiali 15 września 2021 r. uczestniczy konferencji online, zorganizowanej przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości.

  Drugi samochód w jednoosobowej działalności a koszty podatkowe

  Samochód w działalności gospodarczej. W związku z tym, że przepisy nie zabraniają posiadania więcej niż jednego samochodu w ramach prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej, przedsiębiorcy decydują się na zakup kolejnego pojazdu do swojej działalności. Część z nich ma jednak pewne wątpliwości i dostrzega potencjalne ryzyko podatkowe związane z zakupem drugiego auta. Dlatego decyduje się wystąpić o potwierdzenie planowanego zakupu oraz jego skutków podatkowych w ramach interpretacji indywidualnej. Stanowisko fiskusa jest korzystne dla podatników, jednak zawiera pewne warunki.

  Polski Ład. Przedsiębiorcy będą rezygnować z podatku liniowego

  Polski Ład. Około 700 tys. przedsiębiorców rozliczających się podatkiem liniowym zostanie najmocniej dotkniętych planowanymi zmianami w ramach Polskiego Ładu. Zwiększenie im obciążeń, nawet jeśli wyniesie 4,9 proc. zamiast 9 proc., bez możliwości odliczenia kwoty wolnej od podatku, czyli planowanych 30 tys. zł, może spowodować, że część przedsiębiorców zrezygnuje z tej formy opodatkowania. – Tymczasem od 2004 roku, kiedy ją wprowadzono, przyniosła ona wiele korzyści zarówno dla firm, jak i budżetu państwa – mówi Rzecznik MŚP Adam Abramowicz, który zbiera podpisy pod petycją w sprawie zablokowania niekorzystnych zmian. Podpisało ją już ponad 52 tys. osób.

  Polski Ład a „szara strefa” w zatrudnieniu

  Polski Ład a „szara strefa” w zatrudnieniu. Według raportu Głównego Urzędu Statystycznego skala „szarej strefy” w zatrudnieniu w Polsce szacowana jest na 880 tysięcy osób (ok. 5,4% ogólnej liczby pracujących) [1]. Trzeba jednak zaznaczyć, że badania statystyczne nie odkrywają rzeczywistej skali zjawiska. Realnie praca nierejestrowana może obejmować nawet 16% osób w wieku produkcyjnym [2].

  Polski Ład. Kontrola podatkowa na wniosek

  Polski Ład. Podatnik, który dostanie od szefa Krajowej Administracji Skarbowej ostrzeżenie przed podejrzanym kontrahentem, będzie mógł wnioskować o przeprowadzenie kontroli podatkowej w zakresie będącym przedmiotem tego ostrzeżenia.

  Przekształcasz działalność gospodarczą w jednoosobową sp. z o.o.? Sprawdź co zmieni się w Twojej księgowości!

  Zmiana dotychczasowej formy prawnej firmy z jednoosobowej działalności gospodarczej na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oznacza rewolucję w obowiązkach księgowych. Jeśli przed przekształceniem prowadziłeś podatkową księgę przychodów i rozchodów, zakładając spółkę z o.o. musi przejść na księgi rachunkowe.

  PIT od działalności gospodarczej w 2022 roku - skala podatkowa, podatek liniowy, ryczałt

  PIT od działalności gospodarczej w 2022 roku. Kluczowym elementem nowego Polskiego Ładu są istotne zmiany w podatkach. Zmiany te obejmą system opodatkowania działalności gospodarczej w Polsce, wsparcie innowacyjnych rozwiązań, pobudzenie inwestycji o nowe rozwiązania dla inwestorów strategicznych.

  Ulga na powrót od 1 stycznia 2022 r.

  Ulga na powrót. Polski Ład przewiduje wprowadzenie ulgi w podatku dochodowym dla podatników osiedlających się w Polsce, tzw. ulga na powrót. Proponuje się, aby ulga na powrót weszła w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. Kto będzie miał prawo do nowej ulgi i jaka będzie jej wysokość?

  Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm - wnioski do 30 września

  Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm. Polski Fundusz Rozwoju ponownie uruchomił Tarczę Finansową dla Dużych Firm. 14 września 2021 r. PFR poinformował o udostępnieniu możliwości składania wniosków o finansowanie preferencyjne w ramach tej Tarczy. Finansowanie służy pokryciu szkody powstałej na skutek zakłóceń w funkcjonowaniu gospodarki w związku z COVID-19. Program został uruchomiony w związku z przyjęciem przez Radę Ministrów zmian do programu rządowego Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm, po uzyskaniu uprzednio decyzji Komisji Europejskiej. Termin na zgłoszenie wniosków upływa 30 września 2021 r.