Kategorie

Korekta deklaracji VAT-7 po kontroli podatkowej

Korekta deklaracji VAT-7 po kontroli podatkowej
Korekta deklaracji VAT-7 po kontroli podatkowej
Skorygowanie deklaracji dla podatku od towarów i usług następuje poprzez złożenie jej korekty. Prawo do korekty deklaracji ulega jednak zawieszeniu na czas trwania kontroli podatkowej w zakresie objętym tą kontrolą. Po zakończeniu kontroli podatnikowi będzie ponownie przysługiwało prawo do korekty deklaracji. Jeśli podatnik zgadza się z ustaleniami pokontrolnymi, nie powinien zwlekać z korektą i zapłatą zaległego podatku. Od 1 stycznia 2016 r. w takiej sytuacji może być zobowiązany do zapłaty podwyższonej stawki odsetek.

Rozliczanie podatku od towarów i usług odbywa się na zasadzie samoobliczania podatku przez podatnika. Na podstawie art. 99 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług zobowiązanie podatkowe, kwotę zwrotu różnicy podatku, kwotę zwrotu podatku naliczonego lub różnicy podatku do rozliczenia w następnych okresach przyjmuje się w kwocie wynikającej z deklaracji podatkowej, chyba że naczelnik urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej określi je w innej wysokości.

Podatnik, który złożył błędną deklarację dla podatku od towarów i usług, ma możliwość jej poprawienia przez złożenie deklaracji korygującej zawierającej prawidłowe dane. Deklarację korygującą składa się na tym samym druku, zaznaczając, że celem złożenia formularza jest korekta deklaracji. Korekta deklaracji dla podatku od towarów i usług może odnosić się do rozliczenia podatku należnego, podatku naliczonego, obliczenia wysokości zobowiązania podatkowego lub kwoty zwrotu, a także do danych identyfikacyjnych podatnika. Przykładowo korekty będzie wymagało podanie błędnych numerów NIP, REGON czy nazwy podatnika.

Uprawnienie do skorygowania deklaracji wynika z postanowień art. 81 ustawy – Ordynacja podatkowa. Obecnie przepis ten w § 2 stanowi, że skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie deklaracji korygującej. Należy podkreślić zmianę, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. Do końca 2015 r. złożenie korekty wymagało dołączenia pisemnego uzasadnienia jej przyczyny. Od 1 stycznia 2016 r. obowiązek dołączania do deklaracji korygującej pisemnego uzasadnienia przyczyn złożenia korekty został zniesiony.

Biuletyn VAT

Korekta deklaracji w trakcie kontroli podatkowej

Uprawnienie do skorygowania deklaracji ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej, jednak tylko w zakresie objętym tym postępowaniem lub kontrolą (art. 81b § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej). Wszczęcie postępowania podatkowego bądź kontroli podatkowej nie oznacza całkowitego wyłączenia możliwości korygowania deklaracji. Podatnik nie może składać korekt deklaracji jedynie za te okresy rozliczeniowe, które zostały objęte postępowaniem podatkowym lub kontrolą podatkową.

11 stycznia 2016 r. u podatnika została wszczęta kontrola podatkowa obejmująca swym zakresem sprawdzenie prawidłowości rozliczenia podatku od towarów i usług za listopad 2015 r. – zasadność zwrotu VAT. W toku czynności kontrolnych ustalono, że podatnik zawyżył wartość podatku naliczonego w związku z odliczeniem VAT przy nabyciu usług gastronomicznych. Podatnik stwierdził, że podobny błąd popełnił w dwóch poprzednich okresach rozliczeniowych, i jeszcze w toku czynności kontrolnych złożył korekty deklaracji VAT-7 za wrzesień 2015 r. oraz za październik 2015 r.

W takim przypadku podatnik był uprawniony do złożenia deklaracji korygujących VAT-7 za wrzesień i październik 2015 r. Zawieszenie prawa do skorygowania deklaracji dotyczyło tylko okresu rozliczeniowego objętego kontrolą podatkową, tj. listopada 2015 r.

Korekta złożona w toku postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej, za okres objęty tym postępowaniem bądź kontrolą, zgodnie z art. 81b § 2 Ordynacji podatkowej, nie wywołuje skutków prawnych. Od 1 stycznia 2016 r. organ podatkowy jest obowiązany do pisemnego zawiadomienia składającego korektę o jej bezskuteczności.

Przyjmijmy, że w sytuacji analogicznej do przedstawionej w poprzednim przykładzie podatnik w toku czynności kontrolnych złożyłby korekty deklaracji VAT-7 zarówno za wcześniejsze miesiące, tj. wrzesień 2015 r. i październik 2015 r., jak i za okres objęty kontrolą podatkową tj. za listopad 2015 r.

W takim przypadku podatnik był uprawniony do złożenia deklaracji korygujących VAT-7 za wrzesień i październik 2015 r. Korekty te zostaną przez organ podatkowy przyjęte. Odnośnie do korekty deklaracji VAT-7 za listopad 2015 r. organ podatkowy zawiadomi składającego deklarację korygującą, że korekta jest bezskuteczna i nie wywołuje skutków prawnych.

Korekta po zakończeniu kontroli podatkowej

Zawieszone na czas trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej uprawnienie do skorygowania deklaracji przysługuje nadal po zakończeniu kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego – w zakresie nieobjętym decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego (art. 81b § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej). Oznacza to, że w przypadku zawieszenia prawa do korekty w związku z wszczętą kontrolą podatkową doręczenie protokołu kontroli oznaczające jej zakończenie ponownie umożliwia podatnikowi złożenie deklaracji korygującej za okres objęty kontrolą.

Tym samym, jeżeli podatnik zgadza się z ustaleniami kontrolujących, powinien złożyć odpowiednią korektę deklaracji dla podatku od towarów i usług. Ustawodawca nie wskazuje, w jakim terminie taka korekta powinna być złożona. Organy podatkowe dość często przyjmują, że deklarację korygującą należy złożyć w ciągu 14 dni, licząc od dnia doręczenia protokołu kontroli. Nie jest to wszakże okres obowiązujący. Jest on uzasadniany terminem do przedstawienia zastrzeżeń lub wyjaśnień do protokołu kontroli.

Oczywiście deklaracja korygująca złożona po upływie 14 dni od dnia doręczenia protokołu kontroli również będzie skuteczna. Należy jednak pamiętać, że korekta powinna być złożona jeszcze przed wszczęciem postępowania podatkowego za kontrolowany okres. Jak wskazano, wszczęcie postępowania podatkowego ponownie zawiesza uprawnienie do złożenia korekty deklaracji za okres nim objęty. Po zakończeniu postępowania korekta może być już złożona tylko w zakresie nieobjętym decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego.

Okres, w którym pokontrolna korekta deklaracji może być złożona, wyznaczają zatem dwa terminy. Jego rozpoczęcie następuje z chwilą doręczenia protokołu kontroli, natomiast zakończenie – z chwilą wszczęcia postępowania podatkowego. Pierwszy z tych terminów jest podatnikowi znany. Podatnik nie ma natomiast dokładnej wiedzy, kiedy zostanie wszczęte postępowanie podatkowe. Organ podatkowy, co do zasady, wszczyna postępowanie podatkowe w sprawie, która była przedmiotem kontroli podatkowej, nie później niż w terminie 6 miesięcy od zakończenia kontroli (art. 165b § 1 Ordynacji podatkowej). Może uczynić to również znacznie wcześniej niż przed upływem obowiązującego go terminu.

Złożenie korekty deklaracji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia protokołu kontroli podatkowej z punktu widzenia podatnika jest więc niewątpliwie bezpieczne. W tym czasie organ podatkowy nie dokona jeszcze z pewnością wszczęcia postępowania za kontrolowany okres. Z reguły termin ten będzie znacznie dłuższy. Jednak składając korektę po upływie kilku miesięcy od dnia zakończenia kontroli, należy liczyć się z ryzykiem wcześniejszego wszczęcia postępowania podatkowego. A wówczas uprawnienie do złożenie korekty deklaracji zostanie zawieszone.

Odsetki 2016 – rewolucyjne zmiany

Zastrzeżenia pokontrolne

Postępowanie podatkowe nie zostanie wszczęte pomimo niezłożenia korekty deklaracji, jeżeli kontrolujący uwzględnią w całości złożone przez kontrolowanego zastrzeżenia lub wyjaśnienia do protokołu kontroli. Kontrolowany, który nie zgadza się z ustaleniami protokołu, może w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia przedstawić zastrzeżenia lub wyjaśnienia, wskazując równocześnie stosowne wnioski dowodowe (art. 291 § 1 Ordynacji podatkowej). Kontrolujący są z kolei obowiązani rozpatrzyć te zastrzeżenia i w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania zawiadomić kontrolowanego o sposobie ich załatwienia, wskazując w szczególności, które zastrzeżenia nie zostały uwzględnione, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym (art. 291 § 2 Ordynacji podatkowej).

Tym samym, jeżeli zastrzeżenia lub wyjaśnienia kontrolowanego zostaną uwzględnione w całości, pokontrolne postępowanie podatkowe nie jest wszczynane. Wynika to wprost z postanowień art. 165b § 2 Ordynacji podatkowej, według którego wszczęcia postępowania podatkowego w sprawie, która była przedmiotem kontroli podatkowej, nie dokonuje się w przypadku, gdy złożone przez kontrolowanego wyjaśnienia lub zastrzeżenia do protokołu kontroli zostały w całości uwzględnione przez kontrolujących.

Składając korektę deklaracji dla podatku od towarów i usług po zakończeniu kontroli podatkowej, podatnik może w niej uwzględnić jedynie część ustaleń kontrolujących. Natomiast w pozostałym zakresie, w trybie art. 291 § 1 Ordynacji podatkowej, przedstawić zastrzeżenia lub wyjaśnienia do protokołu, wskazując równocześnie stosowne wnioski dowodowe. Taka korekta będzie wprawdzie skuteczna, jednak gdy organ podatkowy nie uwzględni złożonych przez kontrolowanego zastrzeżeń, zostanie wszczęte postępowanie podatkowe, zgodnie z art. 165b § 1 Ordynacji podatkowej. Przepis ten wskazuje jednoznacznie, że organ podatkowy wszczyna postępowanie podatkowe w sprawie, która była przedmiotem kontroli podatkowej, w przypadku ujawnienia przez kontrolę podatkową nieprawidłowości co do:

• wywiązywania się przez kontrolowanego z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz

• niezłożenia przez podatnika deklaracji lub

• niedokonania przez niego korekty deklaracji w całości uwzględniającej ujawnione nieprawidłowości.

Przy czym jeżeli złożone zastrzeżenia zostaną w całości uwzględnione przez kontrolujących, postępowanie podatkowe nie zostanie wszczęte.

15 grudnia 2015 r. u podatnika została wszczęta kontrola podatkowa obejmująca swym zakresem sprawdzenie prawidłowości rozliczenia podatku od towarów i usług za okres od lipca do października 2015 r. Protokół kontroli podatkowej doręczono podatnikowi 5 stycznia 2016 r. W toku czynności kontrolnych ustalono, że podatnik zawyżył wartość podatku naliczonego w związku z dokonaniem odliczenia VAT przy nabyciu usług noclegowych. Kontrolujący zakwestionowali również prawo podatnika do zastosowania stawki 8% przy sprzedaży niektórych wyrobów medycznych.

Kontrolowany zgodził się z ustaleniami dotyczącymi niezasadnego odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu usług noclegowych, i w tym zakresie złożył korekty deklaracji dla podatku od towarów i usług. Natomiast odnośnie do zastosowania stawki 8% przy dostawie wyrobów medycznych podatnik złożył w obowiązującym terminie zastrzeżenia do protokołu kontroli, przedkładając jednocześnie dokumenty, które miały potwierdzać dopuszczenie tych wyrobów do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W takim przypadku, jeżeli złożone zastrzeżenia do protokołu kontroli podatkowej zostaną uwzględnione przez kontrolujących w całości, organ podatkowy nie będzie wszczynał postępowania podatkowego. Złożone korekty obejmą wtedy faktycznie wszystkie nieprawidłowości ujawnione w toku czynności kontrolnych.

Jeśli natomiast złożone zastrzeżenia do protokołu kontroli podatkowej nie zostaną przez kontrolujących uwzględnione, podatnik będzie miał dwa wyjścia.

Może złożyć kolejną korektę deklaracji za kontrolowany okres, uwzględniając już wszystkie nieprawidłowości stwierdzone w toku czynności kontrolnych. Taka korekta, jeżeli zostanie złożona przed wszczęciem postępowania podatkowego, będzie prawnie skuteczna.

Podatnik może również nie składać deklaracji korygującej i dowodzić swych racji w toku prowadzonego postępowania podatkowego, ewentualnie w postępowaniu odwoławczym. W takiej sytuacji postępowanie podatkowe zostanie bowiem niewątpliwie wszczęte.

Monitor Księgowego


W przypadku przedstawienia zastrzeżeń lub wyjaśnień jedynie do części ustaleń protokołu kontrolowany może wstrzymać się także ze składaniem korekty deklaracji w pozostałym zakresie, do czasu rozpatrzenia zastrzeżeń przez kontrolujących. Dopiero po otrzymaniu zawiadomienia o sposobie załatwienia zastrzeżeń, w którym kontrolujący są obowiązani zawrzeć uzasadnienie faktyczne i prawne, może podjąć decyzję co do ewentualnego złożenia korekty deklaracji.

Warto zaznaczyć, że składając deklarację korygującą dla podatku od towarów i usług po zakończeniu kontroli podatkowej, podatnik nie ma obowiązku uwzględniania w niej wyłącznie ustaleń wynikających z protokołu kontroli. Jeżeli podatnik po zakończeniu czynności kontrolnych stwierdzi inne nieprawidłowości niż ujawnione przez kontrolujących, będzie uprawniony do ich uwzględnienia w deklaracji korygującej.

25 stycznia 2016 r. u podatnika została wszczęta kontrola podatkowa obejmująca swym zakresem sprawdzenie prawidłowości rozliczenia podatku od towarów i usług za okres od stycznia 2014 r. do października 2015 r. W toku czynności kontrolnych ustalono, że we wszystkich okresach rozliczeniowych podatnik zawyżał wartość podatku naliczonego w związku z nieprawidłowym odliczaniem podatku przy nabyciu paliwa przeznaczonego do samochodu osobowego. Protokół kontroli doręczono podatnikowi 10 lutego 2016 r. Podatnik zgodził się z ustaleniami kontrolujących i zamierzał złożyć odpowiednie korekty deklaracji VAT-7. Po zakończeniu czynności kontrolnych, porządkując dokumenty, stwierdził jednak, że w jednym z rejestrów nabyć towarów i usług pozostałych za sierpień 2015 r. popełnił błąd rachunkowy, wpisując do rejestru wartości niższe, niż wynikające z otrzymanej faktury. Ponieważ rejestr nie był przedmiotem czynności kontrolnych, błąd ten nie został uwzględniony w protokole kontroli.

Składając pokontrolne korekty deklaracji dla podatku od towarów i usług, w deklaracji korygującej VAT-7 za sierpień 2015 r. podatnik, oprócz ustaleń kontrolujących, może również uwzględnić kwoty wynikające z popełnionego błędu rachunkowego.

Podstawa prawna:

• art. 99 ust. 12 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054; ost.zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 1649

• art. 81, art. 81b § 1 pkt 1 i 2, § 2, art. 165b § 1 i 2, art. 291 § 1 i 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa – j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 613; ost.zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 1649

Ewa Kowalska, ekspert w zakresie VAT

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Umowy o pracę – zawieranie i rozwiązywanie
Umowy o pracę – zawieranie i rozwiązywanie
Tylko teraz
Źródło: Biuletyn VAT
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  22 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych już w październiku w Targach Kielce

  Spotkanie, to coś czego brakowało nam wszystkim w ostatnim czasie. A jeśli połączyć to z merytorycznymi wystąpieniami, warsztatami ze specjalistami, a także bankietem? To równanie oznacza tylko jedno – II Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych! Patronem medialnym wydarzenia jest Infor.

  Usługi świadczone przez wspólnika na rzecz spółki komandytowej

  Spółka komandytowa. Organy podatkowe nie kwestionują zakupu usług doradczych od komplementariusza, o ile spełnione będą warunki uznania wydatku za koszt uzyskania przychodu.

  Efekty zwalczania luki VAT

  Zwalczanie luki VAT przyczynia się do tego, że rząd może o 80 mld zł zwiększyć prognozę dochodów na rok 2021 – powiedział wiceminister finansów Piotr Patkowski podczas konferencji „Uczciwy VAT, zysk dla wszystkich”.

  Orzecznictwo TSUE chroni oszustwa podatkowe w VAT

  Skuteczne działania legislacyjne państw członkowskich mające na celu wyeliminowanie oszustw podatkowych okazują się być (w świetle orzecznictwa TSUE) sprzeczne z prawem wspólnotowym – pisze profesor Witold Modzelewski. Najlepszym tego przykładem jest wyrok z 9 września 2021 r., który na podstawie jakiś mętnych wywodów uzasadnia pogląd, że wprowadzenie w Polsce w 2016 roku granicznej płatności podatnika z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w celu eliminacji oszustw na rynku paliwowym, jest sprzeczny z prawem unijnym.

  Ulga dla klasy średniej - jakie są założenia Polskiego Ładu?

  Ulga dla klasy średniej to jedno z rozwiązań podatkowych w ramach Polskiego Ładu. Kto będzie miał prawo do ulgi? Jak wygląda algorytm dla ulgi przygotowany przez ustawodawcę?

  Opłaty drogowe - zmiany od 1 października

  Opłaty drogowe - zmiany od 1 października. Pozostało już tylko 8 dni do wygaszenia viaTOLL, który to system będzie działał tylko do 30 września 2021 r. Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa apelują, by nie zwlekać i zmienić system na e-TOLL. Z nowym systemem można zapłacić zarówno za przejazd po drogach krajowych, jak i po autostradach zarządzanych przez GDDKiA. Od 1 października 2021 r. wprowadzona zostanie nowa organizacja ruchu w Miejscach Poboru Opłat na autostradach A2 (Konin- Stryków) oraz A4 (Wrocław-Sośnica). Od tego dnia nie będą działać viaBOX i viaAUTO. Dotychczasowi użytkownicy tych urządzeń powinni korzystać z aplikacji mobilnej e-TOLL PL lub urządzeń pokładowych kompatybilnych z e-TOLL.

  Aktuariusz, wycena aktuarialna i raport aktuarialny - rola aktuariusza przy wycenie rezerw pracowniczych wg UoR, MSR 19 i KSR 6

  Aktuariusz, wycena aktuarialna i raport aktuarialny - rola i obowiązki aktuariusza przy wycenie aktuarialnej rezerw na świadczenia pracownicze wg Ustawy o rachunkowości, MSR 19, KSR 6 i KSA 1 (wycena aktuarialna rezerw na odprawy emerytalne, rentowe, nagrody jubileuszowe itp.).

  Zakup obywatelstwa z paszportem - nowy kierunek optymalizacji podatkowej

  Optymalizacja podatkowa. W internecie pojawiły się oferty w rodzaju: Kup paszport - obywatelstwo. Uzyskaj rezydencję podatkową. Eksperci radzą, by dobrze przemyśleć odpowiedź.

  Polski Ład. Ułatwienia związane z rozliczaniem składki zdrowotnej

  Polski Ład jest w tej chwili w Sejmie, jest po pierwszym czytaniu, za chwilę zaczną się prace komisyjne. Jakich zmian możemy się jeszcze spodziewać w trakcie tych prac? W studio DGP rozmawiamy z wiceministrem finansów Janem Sarnowskim.

  Wiążące polecenie dotyczące prowadzenia spraw w grupie spółek

  Wiążące polecenie w grupie spółek. Spółka dominująca uczestnicząca w grupie spółek będzie mogła wydawać spółce zależnej wiążące polecenia – nie zawsze jednak spółka zależna będzie nimi związana. Skutki wiążącego polecenia w grupie spółek i okoliczności odmowy jego wykonania wyjaśnia Bartosz Lewandowski – aplikant radcowski z Lubasz i Wspólnicy – Kancelarii Radców Prawnych.

  Będą wyjaśnienia podatkowe do Polskiego Ładu

  Polski Ład. Chcemy opublikować wyjaśnienia podatkowe, dotyczące rozwiązań wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu dla przedsiębiorców, które będą wiążące dla administracji – powiedział wiceminister finansów Jan Sarnowski podczas EKG w Katowicach

  Ekologia coraz ważniejsza w strategiach firm

  Ekologia w strategiach firm. Prawie 57% firm na świecie uważa, że pandemia przyspieszyła realizację celów środowiskowych w firmie. Instytucje finansowe i rosnące oczekiwania społeczne są głównym katalizatorem zmian – wynika z najnowszego raportu ING i EY Biznes dla klimatu. Raport o zmianie priorytetów.

  Gadżety reklamowe a koszty uzyskania przychodów

  Gadżety reklamowe a koszty. Wydatki poniesione na nabycie drobnych gadżetów z logo podatnika, które są rozdawane dobrowolnie i nieodpłatnie, stanowią wydatki reklamowe. Tego rodzaju wydatki, jako spełniające kryteria z art. 15 ust 1 ustawy o CIT, mogą być w całości uznane za koszty uzyskania przychodów. Tak uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 17 września 2021 r.

  Kiedy można odliczyć VAT od zakupu artykułów spożywczych?

  Odliczenie VAT od artykułów spożywczych. Podatnicy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą nabywają różnego rodzaju artykuły spożywcze wpływające na komfort organizowania spotkań, motywację pracowników czy postrzeganie przedsiębiorcy na rynku. Kiedy możliwe jest odliczenie VAT od tych artykułów?

  Crowdsourcing jako model wsparcia i rozwoju biznesu

  Crowdsourcing można określić jako tzw. mądrość ludu czy wiedzę tłumu. Wbrew pozorom i anglojęzycznej nazwie, zjawisko to miało swoje odzwierciedlenie w życiu społecznym już w XVIII wieku. Wtedy to brytyjski rząd ogłosił konkurs dla obywateli na opracowanie najlepszego sposobu określania dokładnej pozycji statku na morzu. Ustalono nagrodę w wys. 20 tys. funtów, a proporcjonalnie otrzymywał ją każdy, kto miał choćby minimalny udział w rozwiązanie problemu. To jedna z pierwszych sytuacji, w których pojawiła się idea crowdsourcingu. Jak wykorzystać ją we współczesnym biznesie?

  Sprzedaż firmowego laptopa osobie prywatnej a kasa fiskalna

  Sprzedaż firmowego laptopa osobie prywatnej a kasa fiskalna. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, zarejestrowana jako czynny podatnik VAT, zamierza sprzedać firmowy laptop. Czy jeżeli laptop zostanie sprzedany osobie prywatnej, konieczne będzie nabycie przez osobę fizyczną kasy fiskalnej? Dodam, że obecnie osoba ta nie ma kasy fiskalnej.

  Zakup samochodu w innym kraju UE przez podatnika zwolnionego z VAT

  Zakup samochodu a zwolnienie z VAT. Nasz klient, który korzysta ze zwolnienia z VAT ze względu na obrót, chce kupić w Niemczech, na firmę, używany samochód o wartości około 60 000 zł. Czy należy rozliczyć VAT z tego tytułu? Czy nasz klient straci prawo do zastosowania zwolnienia?

  Zakup pieca gazowego w ramach ulgi rehabilitacyjnej

  Ulga rehabilitacyjna. Czy zakup grzewczego pieca gazowego, zapewniającego ciepło w mieszkaniu oraz ciepłą, bieżącą wodę stanowi wydatek ułatwiający wykonywanie czynności życiowych, w związku z niepełnosprawnością związaną z narządami ruchu? Czy kwota tego zakupu podlega odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej?

  Zmiany w VAT - SLIM VAT 2

  Zmiany w VAT. 1 października 2021 r. wchodzi w życie zdecydowana większość przepisów ustawy z 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe wprowadzającej tzw. pakiet SLIM VAT 2, która została opublikowana w Dzienniku Ustaw 6 września 2021 r. Część zmian weszła w życie już 7 września br. Co się zmienia w rozliczeniach VAT?

  Polski Ład. Propozycje zmian w VAT

  Polski Ład, wśród licznych zmian przepisów prawa podatkowego, zawiera także nowe propozycje w zakresie ustawy o VAT, które mogą zacząć obowiązywać już od 2022 r. Oto najważniejsze zmiany w VAT w ramach Polskiego Ładu.

  Kościński o Polskim Ładzie: Zostawiamy więcej pieniędzy dla tych co zarabiają mniej

  Polski Ład. Chodzi tu o elementarną sprawiedliwość. Nie może być tak, że pracodawca który zarabia 30 tys. płaci mniejsze podatni niż pracownik co zarabia 3 tys. - mówi w wywiadzie minister finansów Tadeusz Kościński.

  Polski Ład ma zresetować regresywny klin podatkowy

  Polski Ład a klin podatkowy. Polski Ład ma zresetować regresywny klin podatkowy i podtrzymać wzrost gospodarczy; myślę, że to, co proponujemy, zda egzamin – powiedział minister finansów Tadeusz Kościński podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

  Ryczałt w 2022 r. Co zmieni Polski Ład?

  Ryczałt 2022. W ramach Polskiego Ładu mają zostać ujednolicone zasady opodatkowania przychodów z najmu lub dzierżawy. Ustawodawca planuje także zmiany w stawkach ryczałtu. Jakie nowości mogą się pojawić od przyszłego roku?

  Podatek od korporacji zapłacą prawie wszystkie firmy

  Minimalny podatek od korporacji zapłacą prawie wszystkie firmy, w tym MŚP, spółki Skarbu Państwa, startupy, a nawet mikrofirmy. Nowy podatek doprowadzi do znaczącej podwyżki cen wielu towarów i spowoduje ucieczkę dużych firm do innych krajów UE - ocenia Konfederacja Lewiatan.

  System viaTOLL tylko do 30 września 2021 r.

  System viaTOLL będzie działać wyłącznie do 30 września br. Od 1 października zostanie wyłączony, a jedynym systemem umożliwiającym opłacanie przejazdów ciężkich po drogach płatnych będzie system e-TOLL – powiedziała Magdalena Rzeczkowska, Szefowa Krajowej Administracji Skarbowej.