Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Korekta deklaracji VAT-7 po kontroli podatkowej

Korekta deklaracji VAT-7 po kontroli podatkowej
Korekta deklaracji VAT-7 po kontroli podatkowej
Skorygowanie deklaracji dla podatku od towarów i usług następuje poprzez złożenie jej korekty. Prawo do korekty deklaracji ulega jednak zawieszeniu na czas trwania kontroli podatkowej w zakresie objętym tą kontrolą. Po zakończeniu kontroli podatnikowi będzie ponownie przysługiwało prawo do korekty deklaracji. Jeśli podatnik zgadza się z ustaleniami pokontrolnymi, nie powinien zwlekać z korektą i zapłatą zaległego podatku. Od 1 stycznia 2016 r. w takiej sytuacji może być zobowiązany do zapłaty podwyższonej stawki odsetek.

Rozliczanie podatku od towarów i usług odbywa się na zasadzie samoobliczania podatku przez podatnika. Na podstawie art. 99 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług zobowiązanie podatkowe, kwotę zwrotu różnicy podatku, kwotę zwrotu podatku naliczonego lub różnicy podatku do rozliczenia w następnych okresach przyjmuje się w kwocie wynikającej z deklaracji podatkowej, chyba że naczelnik urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej określi je w innej wysokości.

Podatnik, który złożył błędną deklarację dla podatku od towarów i usług, ma możliwość jej poprawienia przez złożenie deklaracji korygującej zawierającej prawidłowe dane. Deklarację korygującą składa się na tym samym druku, zaznaczając, że celem złożenia formularza jest korekta deklaracji. Korekta deklaracji dla podatku od towarów i usług może odnosić się do rozliczenia podatku należnego, podatku naliczonego, obliczenia wysokości zobowiązania podatkowego lub kwoty zwrotu, a także do danych identyfikacyjnych podatnika. Przykładowo korekty będzie wymagało podanie błędnych numerów NIP, REGON czy nazwy podatnika.

Uprawnienie do skorygowania deklaracji wynika z postanowień art. 81 ustawy – Ordynacja podatkowa. Obecnie przepis ten w § 2 stanowi, że skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie deklaracji korygującej. Należy podkreślić zmianę, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. Do końca 2015 r. złożenie korekty wymagało dołączenia pisemnego uzasadnienia jej przyczyny. Od 1 stycznia 2016 r. obowiązek dołączania do deklaracji korygującej pisemnego uzasadnienia przyczyn złożenia korekty został zniesiony.

Biuletyn VAT

Korekta deklaracji w trakcie kontroli podatkowej

Uprawnienie do skorygowania deklaracji ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej, jednak tylko w zakresie objętym tym postępowaniem lub kontrolą (art. 81b § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej). Wszczęcie postępowania podatkowego bądź kontroli podatkowej nie oznacza całkowitego wyłączenia możliwości korygowania deklaracji. Podatnik nie może składać korekt deklaracji jedynie za te okresy rozliczeniowe, które zostały objęte postępowaniem podatkowym lub kontrolą podatkową.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

11 stycznia 2016 r. u podatnika została wszczęta kontrola podatkowa obejmująca swym zakresem sprawdzenie prawidłowości rozliczenia podatku od towarów i usług za listopad 2015 r. – zasadność zwrotu VAT. W toku czynności kontrolnych ustalono, że podatnik zawyżył wartość podatku naliczonego w związku z odliczeniem VAT przy nabyciu usług gastronomicznych. Podatnik stwierdził, że podobny błąd popełnił w dwóch poprzednich okresach rozliczeniowych, i jeszcze w toku czynności kontrolnych złożył korekty deklaracji VAT-7 za wrzesień 2015 r. oraz za październik 2015 r.

W takim przypadku podatnik był uprawniony do złożenia deklaracji korygujących VAT-7 za wrzesień i październik 2015 r. Zawieszenie prawa do skorygowania deklaracji dotyczyło tylko okresu rozliczeniowego objętego kontrolą podatkową, tj. listopada 2015 r.

Korekta złożona w toku postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej, za okres objęty tym postępowaniem bądź kontrolą, zgodnie z art. 81b § 2 Ordynacji podatkowej, nie wywołuje skutków prawnych. Od 1 stycznia 2016 r. organ podatkowy jest obowiązany do pisemnego zawiadomienia składającego korektę o jej bezskuteczności.

Przyjmijmy, że w sytuacji analogicznej do przedstawionej w poprzednim przykładzie podatnik w toku czynności kontrolnych złożyłby korekty deklaracji VAT-7 zarówno za wcześniejsze miesiące, tj. wrzesień 2015 r. i październik 2015 r., jak i za okres objęty kontrolą podatkową tj. za listopad 2015 r.

W takim przypadku podatnik był uprawniony do złożenia deklaracji korygujących VAT-7 za wrzesień i październik 2015 r. Korekty te zostaną przez organ podatkowy przyjęte. Odnośnie do korekty deklaracji VAT-7 za listopad 2015 r. organ podatkowy zawiadomi składającego deklarację korygującą, że korekta jest bezskuteczna i nie wywołuje skutków prawnych.

Korekta po zakończeniu kontroli podatkowej

Zawieszone na czas trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej uprawnienie do skorygowania deklaracji przysługuje nadal po zakończeniu kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego – w zakresie nieobjętym decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego (art. 81b § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej). Oznacza to, że w przypadku zawieszenia prawa do korekty w związku z wszczętą kontrolą podatkową doręczenie protokołu kontroli oznaczające jej zakończenie ponownie umożliwia podatnikowi złożenie deklaracji korygującej za okres objęty kontrolą.

Tym samym, jeżeli podatnik zgadza się z ustaleniami kontrolujących, powinien złożyć odpowiednią korektę deklaracji dla podatku od towarów i usług. Ustawodawca nie wskazuje, w jakim terminie taka korekta powinna być złożona. Organy podatkowe dość często przyjmują, że deklarację korygującą należy złożyć w ciągu 14 dni, licząc od dnia doręczenia protokołu kontroli. Nie jest to wszakże okres obowiązujący. Jest on uzasadniany terminem do przedstawienia zastrzeżeń lub wyjaśnień do protokołu kontroli.

Oczywiście deklaracja korygująca złożona po upływie 14 dni od dnia doręczenia protokołu kontroli również będzie skuteczna. Należy jednak pamiętać, że korekta powinna być złożona jeszcze przed wszczęciem postępowania podatkowego za kontrolowany okres. Jak wskazano, wszczęcie postępowania podatkowego ponownie zawiesza uprawnienie do złożenia korekty deklaracji za okres nim objęty. Po zakończeniu postępowania korekta może być już złożona tylko w zakresie nieobjętym decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego.

Okres, w którym pokontrolna korekta deklaracji może być złożona, wyznaczają zatem dwa terminy. Jego rozpoczęcie następuje z chwilą doręczenia protokołu kontroli, natomiast zakończenie – z chwilą wszczęcia postępowania podatkowego. Pierwszy z tych terminów jest podatnikowi znany. Podatnik nie ma natomiast dokładnej wiedzy, kiedy zostanie wszczęte postępowanie podatkowe. Organ podatkowy, co do zasady, wszczyna postępowanie podatkowe w sprawie, która była przedmiotem kontroli podatkowej, nie później niż w terminie 6 miesięcy od zakończenia kontroli (art. 165b § 1 Ordynacji podatkowej). Może uczynić to również znacznie wcześniej niż przed upływem obowiązującego go terminu.

Złożenie korekty deklaracji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia protokołu kontroli podatkowej z punktu widzenia podatnika jest więc niewątpliwie bezpieczne. W tym czasie organ podatkowy nie dokona jeszcze z pewnością wszczęcia postępowania za kontrolowany okres. Z reguły termin ten będzie znacznie dłuższy. Jednak składając korektę po upływie kilku miesięcy od dnia zakończenia kontroli, należy liczyć się z ryzykiem wcześniejszego wszczęcia postępowania podatkowego. A wówczas uprawnienie do złożenie korekty deklaracji zostanie zawieszone.

Odsetki 2016 – rewolucyjne zmiany

Zastrzeżenia pokontrolne

Postępowanie podatkowe nie zostanie wszczęte pomimo niezłożenia korekty deklaracji, jeżeli kontrolujący uwzględnią w całości złożone przez kontrolowanego zastrzeżenia lub wyjaśnienia do protokołu kontroli. Kontrolowany, który nie zgadza się z ustaleniami protokołu, może w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia przedstawić zastrzeżenia lub wyjaśnienia, wskazując równocześnie stosowne wnioski dowodowe (art. 291 § 1 Ordynacji podatkowej). Kontrolujący są z kolei obowiązani rozpatrzyć te zastrzeżenia i w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania zawiadomić kontrolowanego o sposobie ich załatwienia, wskazując w szczególności, które zastrzeżenia nie zostały uwzględnione, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym (art. 291 § 2 Ordynacji podatkowej).

Tym samym, jeżeli zastrzeżenia lub wyjaśnienia kontrolowanego zostaną uwzględnione w całości, pokontrolne postępowanie podatkowe nie jest wszczynane. Wynika to wprost z postanowień art. 165b § 2 Ordynacji podatkowej, według którego wszczęcia postępowania podatkowego w sprawie, która była przedmiotem kontroli podatkowej, nie dokonuje się w przypadku, gdy złożone przez kontrolowanego wyjaśnienia lub zastrzeżenia do protokołu kontroli zostały w całości uwzględnione przez kontrolujących.

Składając korektę deklaracji dla podatku od towarów i usług po zakończeniu kontroli podatkowej, podatnik może w niej uwzględnić jedynie część ustaleń kontrolujących. Natomiast w pozostałym zakresie, w trybie art. 291 § 1 Ordynacji podatkowej, przedstawić zastrzeżenia lub wyjaśnienia do protokołu, wskazując równocześnie stosowne wnioski dowodowe. Taka korekta będzie wprawdzie skuteczna, jednak gdy organ podatkowy nie uwzględni złożonych przez kontrolowanego zastrzeżeń, zostanie wszczęte postępowanie podatkowe, zgodnie z art. 165b § 1 Ordynacji podatkowej. Przepis ten wskazuje jednoznacznie, że organ podatkowy wszczyna postępowanie podatkowe w sprawie, która była przedmiotem kontroli podatkowej, w przypadku ujawnienia przez kontrolę podatkową nieprawidłowości co do:

• wywiązywania się przez kontrolowanego z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz

• niezłożenia przez podatnika deklaracji lub

• niedokonania przez niego korekty deklaracji w całości uwzględniającej ujawnione nieprawidłowości.

Przy czym jeżeli złożone zastrzeżenia zostaną w całości uwzględnione przez kontrolujących, postępowanie podatkowe nie zostanie wszczęte.

15 grudnia 2015 r. u podatnika została wszczęta kontrola podatkowa obejmująca swym zakresem sprawdzenie prawidłowości rozliczenia podatku od towarów i usług za okres od lipca do października 2015 r. Protokół kontroli podatkowej doręczono podatnikowi 5 stycznia 2016 r. W toku czynności kontrolnych ustalono, że podatnik zawyżył wartość podatku naliczonego w związku z dokonaniem odliczenia VAT przy nabyciu usług noclegowych. Kontrolujący zakwestionowali również prawo podatnika do zastosowania stawki 8% przy sprzedaży niektórych wyrobów medycznych.

Kontrolowany zgodził się z ustaleniami dotyczącymi niezasadnego odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu usług noclegowych, i w tym zakresie złożył korekty deklaracji dla podatku od towarów i usług. Natomiast odnośnie do zastosowania stawki 8% przy dostawie wyrobów medycznych podatnik złożył w obowiązującym terminie zastrzeżenia do protokołu kontroli, przedkładając jednocześnie dokumenty, które miały potwierdzać dopuszczenie tych wyrobów do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W takim przypadku, jeżeli złożone zastrzeżenia do protokołu kontroli podatkowej zostaną uwzględnione przez kontrolujących w całości, organ podatkowy nie będzie wszczynał postępowania podatkowego. Złożone korekty obejmą wtedy faktycznie wszystkie nieprawidłowości ujawnione w toku czynności kontrolnych.

Jeśli natomiast złożone zastrzeżenia do protokołu kontroli podatkowej nie zostaną przez kontrolujących uwzględnione, podatnik będzie miał dwa wyjścia.

Może złożyć kolejną korektę deklaracji za kontrolowany okres, uwzględniając już wszystkie nieprawidłowości stwierdzone w toku czynności kontrolnych. Taka korekta, jeżeli zostanie złożona przed wszczęciem postępowania podatkowego, będzie prawnie skuteczna.

Podatnik może również nie składać deklaracji korygującej i dowodzić swych racji w toku prowadzonego postępowania podatkowego, ewentualnie w postępowaniu odwoławczym. W takiej sytuacji postępowanie podatkowe zostanie bowiem niewątpliwie wszczęte.

Monitor Księgowego


W przypadku przedstawienia zastrzeżeń lub wyjaśnień jedynie do części ustaleń protokołu kontrolowany może wstrzymać się także ze składaniem korekty deklaracji w pozostałym zakresie, do czasu rozpatrzenia zastrzeżeń przez kontrolujących. Dopiero po otrzymaniu zawiadomienia o sposobie załatwienia zastrzeżeń, w którym kontrolujący są obowiązani zawrzeć uzasadnienie faktyczne i prawne, może podjąć decyzję co do ewentualnego złożenia korekty deklaracji.

Warto zaznaczyć, że składając deklarację korygującą dla podatku od towarów i usług po zakończeniu kontroli podatkowej, podatnik nie ma obowiązku uwzględniania w niej wyłącznie ustaleń wynikających z protokołu kontroli. Jeżeli podatnik po zakończeniu czynności kontrolnych stwierdzi inne nieprawidłowości niż ujawnione przez kontrolujących, będzie uprawniony do ich uwzględnienia w deklaracji korygującej.

25 stycznia 2016 r. u podatnika została wszczęta kontrola podatkowa obejmująca swym zakresem sprawdzenie prawidłowości rozliczenia podatku od towarów i usług za okres od stycznia 2014 r. do października 2015 r. W toku czynności kontrolnych ustalono, że we wszystkich okresach rozliczeniowych podatnik zawyżał wartość podatku naliczonego w związku z nieprawidłowym odliczaniem podatku przy nabyciu paliwa przeznaczonego do samochodu osobowego. Protokół kontroli doręczono podatnikowi 10 lutego 2016 r. Podatnik zgodził się z ustaleniami kontrolujących i zamierzał złożyć odpowiednie korekty deklaracji VAT-7. Po zakończeniu czynności kontrolnych, porządkując dokumenty, stwierdził jednak, że w jednym z rejestrów nabyć towarów i usług pozostałych za sierpień 2015 r. popełnił błąd rachunkowy, wpisując do rejestru wartości niższe, niż wynikające z otrzymanej faktury. Ponieważ rejestr nie był przedmiotem czynności kontrolnych, błąd ten nie został uwzględniony w protokole kontroli.

Składając pokontrolne korekty deklaracji dla podatku od towarów i usług, w deklaracji korygującej VAT-7 za sierpień 2015 r. podatnik, oprócz ustaleń kontrolujących, może również uwzględnić kwoty wynikające z popełnionego błędu rachunkowego.

Podstawa prawna:

• art. 99 ust. 12 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054; ost.zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 1649

• art. 81, art. 81b § 1 pkt 1 i 2, § 2, art. 165b § 1 i 2, art. 291 § 1 i 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa – j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 613; ost.zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 1649

Ewa Kowalska, ekspert w zakresie VAT

Reklama
Źródło: Biuletyn VAT
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Spółka nie musi pobierać podatku przy wypłacie zaliczki na poczet zysku

  Do obliczenia podatku od zysku wypłaconego komplementariuszowi konieczne jest poznanie wysokości podatku należnego od spółki. Skoro PIT od zysku komplementariusza pomniejszany jest o proporcjonalną część CIT zapłaconego przez spółkę komandytową, to pierwszy z wymienionych podatków będzie mógł zostać wyliczony i pobrany dopiero po złożeniu przez spółkę rocznego zeznania i podjęciu przez wspólników uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku. Spółka, jako płatnik, nie ma więc obowiązku pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego przy wypłacie komplementariuszowi zaliczki na poczet zysku. Wyrok z 2 lutego 2023 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu (sygn. akt I SA/Wr 394/22).

  Aktualizacja aplikacji mZUS 2023 - nowe funkcje i zmiana wyglądu

  31 maja 2023 r. ZUS poinformował, że udostępnił aktualizację aplikacji mobilnej mZUS. W nowej wersji zmieniony został wygląd aplikacji i rozbudowano ją o kolejne funkcje.

  Wnioski na PUE ZUS o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej można składać do 5 czerwca

  Do 5 czerwca 2023 r. prowadzący działalność gospodarczą mają czas na złożenie wniosku RZS-R o zwrot nadpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne wynikającej z rocznego rozliczenia. Wniosek w tej sprawie należy złożyć elektronicznie na Platformie Usług Elektronicznych ZUS – poinformował 1 czerwca 2023 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

  Czy da się oszczędzić milion na emeryturę? Sprawdzamy!

  Aż 79% Polaków nie oszczędza pieniędzy na emeryturę poza obowiązującymi składkami, a 62,5% nie odkłada regularnie żadnej kwoty na żaden cel. Jednocześnie dochód rozporządzalny na 1 osobę w Polsce w 2022 roku wyniósł 2 249,79 zł. Czy daje to możliwość odłożenia miliona złotych na emeryturę?

  Mały ZUS Plus 2023/2024 - dodatkowe 12 miesięcy korzyści. Ile zaoszczędzi przedsiębiorca?

  Mały ZUS Plus będzie wydłużony o rok dla przedsiębiorców, którzy korzystają z tej preferencji (ulgi) w 2023 roku. Poinformowało o tym 31 maja 2023 r. Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Wskutek tego przedłużenia przedsiębiorcy ci zaoszczędzą nawet kilkaset złotych miesięcznie. 

  UE pozwala na obniżenie stawki VAT na odzież dziecięcą. Polska nie chce

  Obniżony VAT na odzież dziecięcą. W ostatnim czasie ożywiła się dyskusja wokół obniżenia stawki VAT na odzież i obuwie dla dzieci. Eksperci nie wykluczają, że temat powróci w najbliższej kampanii wyborczej. Na czym polega problem?

  Niezgłoszenie zmiany w KRS - konsekwencje. Postępowanie przymuszające – jakie jest zagrożenie?

  Dokonanie wpisu oraz rejestracja zmian danych ujawnionych w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) to jeden z podstawowych obowiązków przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w formie spółki handlowej. Zgodnie z przepisami, wniosek o wpis lub o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców KRS powinien być złożony do sądu rejestrowego w terminie 7 dni od dnia, w którym zdarzenie uzasadniające zmianę miało miejsce. Praktyka pokazuje, że wielu przedsiębiorców zaniedbuje ten obowiązek i zgłasza zmiany za późno lub nie robi tego wcale.

  KSeF uszczelni system podatkowy. Czy zlikwiduje szarą strefę?

  Krajowy System e-Faktur (KSeF) to ważne narzędzie pomagające w zwalczaniu oszustw podatkowych. Elektroniczny proces wystawiania, przekazywania i przechowywania faktur ułatwia walkę z nieuczciwymi praktykami. Czy obowiązkowe wprowadzenie systemu zapewni skuteczne środki kontroli i wyeliminuje tzw. szarą strefę? Jakie korzyści przyniesie firmom? 

  Podatek od nadmiarowych zysków w Polsce. Czy i kiedy będzie wprowadzony? Sasin: prace trwają

  Wprowadzenie podatku od nadmiarowych zysków dla niektórych branż nie jest przesądzone - poinformował wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Zastrzegł, że nad rozwiązaniami pracuje resort klimatu.

  Podatkowe zagadnienia e-commerce ze szczególnym uwzględnieniem roli operatorów interfejsu elektronicznego

  Pakiet e-commerce, który wprowadził szereg zmian oraz nowych pojęć  głównie w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązuje od 20 maja 2021 r. Szczególnie ciekawe były zmiany, które „uporządkowały” kwestię platform ułatwiających sprzedaż wysyłkową dla konsumentów z UE (B2C).  Mowa jest tutaj głównie o interfejsach elektronicznych takich jak chociażby Amazon. Co istotne, adres siedziby dla takich platform nie ma żadnego znaczenia w rozwiązaniu, o którym będzie mowa, o ile ułatwiają one określone dostawy towarów.

  Ile zarabiają prezydent i wiceprezydenci Rzeszowa? Jaki mają majątek?

  W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowano oświadczenie majątkowe prezydenta Rzeszowa Konrada Fijołka. Wynika z niego, że prezydent zarobił ponad 250 tys. zł w 2022 roku. To o nieco ponad 107 tys. zł więcej niż w 2021 roku.

  Podatnicy nie spieszą się z testowaniem KSeF

  Od 1 lipca przyszłego roku korzystanie z KSeF będzie obowiązkowe. Obecnie jest to dobrowolne, a oficjalne dane Ministerstwa Finansów pokazują, jakie jest podejście podatników do tego tematu. Jak to wygląda? 

  Informacje z urzędu skarbowego przez telefon lub e-Urząd Skarbowy. Co się zmieni od 15 czerwca 2023 r.?

  Od 15 czerwca 2023 r. podatnicy i płatnicy podatków będą mogli uzyskać od każdego z naczelników urzędów skarbowych (niezależnie od terytorialnej właściwości działania tych organów) dane i informacje o swojej indywidualnej sytuacji podatkowo-prawnej (w tym objęte tajemnicą skarbową) telefonicznie lub za pośrednictwem konta w e-Urzędzie Skarbowym.

  Trybunał każe ścigać oszustów i pozorantów VAT na podstawie przepisów unijnych, a nie krajowych

  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał 25 maja 2023 r. wyrok w polskiej sprawie (C-114/22) dotyczącej kwestionowania prawa do odliczenia VAT na podstawie pozorności czynności. Sprawa dotyczyła transakcji sprzedaży znaków towarowych i odliczenia podatku naliczonego w tym zakresie. 

  Aktualny rachunek bankowy trzeba zgłosić do urzędu skarbowego. Termin mija 30 czerwca 2023 r.

  Ministerstwo Finansów przypomina, że organizacje pożytku publicznego (OPP), które chcą otrzymać 1,5% podatku PIT, powinny do 30 czerwca 2023 r. zgłosić do urzędu skarbowego aktualny rachunek bankowy. Zgłoszenie nie jest konieczne jeżeli rachunek został zgłoszony w ubiegłych latach i jest nadal aktualny.

  Nabywca zwraca zakupiony towar. Jak i kiedy rozliczyć VAT?

  Jak prawidłowo rozliczyć VAT w przypadku zwrotu zakupionych towarów przez nabywcę? Wyjaśniamy na poniższym przykładzie. 

  Inwestycja w SAFE – co musisz wiedzieć, żeby nie stracić

  Inwestycje amerykańskich spółek na polskim rynku widoczne są na każdym kroku. Wbrew pozorom, ruch kapitału odbywa się jednak również w przeciwnym kierunku. Polscy inwestorzy co raz częściej lokują kapitał w zagraniczne start-up’y, w tym w innowacyjne projekty z Ameryki Północnej. Jedną z możliwości prowadzenia tego typu działań są umowy SAFE.

  Samochód wycofany z działalności rolniczej. Czy jego sprzedaż podlega VAT?

  Rolnik ryczałtowy sprzedaje samochód, który wykorzystywał w działalności rolniczej. Samochód ten został przed sprzedażą wycofany z działalności rolniczej, co zostało potwierdzone sporządzonym na tę okoliczność protokołem. Czy sprzedaż taka podlega opodatkowaniu VAT? Czy byłoby inaczej, gdyby przed sprzedażą samochód nie został wycofany z działalności rolniczej?

  Wycofanie nieruchomości z działalności gospodarczej i wynajem prywatny. Czy trzeba korygować odliczony VAT?

  Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie usług architektonicznych. Zamierzam wycofać z działalności gospodarczej do majątku prywatnego nieruchomość - dom, w którym dotychczas mieściła się siedziba mojej firmy. Nieruchomość stanowi środek trwały, od nabycia którego odliczyłem VAT. Po wycofaniu z działalności do majątku prywatnego dom będzie wynajmowany innej firmie, w której będzie ona prowadziła działalność gospodarczą. Zatem najem będzie podlegał opodatkowaniu stawką 23%. Czy powinienem dokonać korekty podatku odliczonego w związku z wycofaniem nieruchomości do majątku prywatnego w celu jej dalszego wynajmu?

  Rola odbiorców energii w transformacji energetycznej. Bezpłatne webinarium 15 czerwca

  Już 15 czerwca 2023 r. odbędzie się bezpłatne webinarium „Rola odbiorców energii w transformacji energetycznej”. Zapraszamy!

  Sprzedaż praw do projektu farmy (elektrowni) fotowoltaicznej - stawka VAT

  Sprzedaż praw do projektu elektrowni (farmy) fotowoltaicznej to świadczenie kompleksowe, dla którego właściwą stawką VAT jest 23 proc. Tak wynika z wyroku WSA w Olsztynie z lutego 2023 r.

  Open banking ułatwi obsługę KSeF?

  Jeszcze w tym roku Komisja Europejska ma przedstawić projekt trzeciej wersji dyrektywy PSD (Payment Service Directive). Nowe przepisy dotyczące otwartej bankowości mogą ułatwić m.in. płatność zobowiązań podatkowych oraz obsługę państwowych systemów faktur elektronicznych - m.in. powstającego w Polsce KSeF.

  MF: szerokie zmiany w egzekucji podatków

  Planowane zmiany w egzekucji administracyjnej poruszono podczas konferencji „Egzekucja administracyjna należności podatkowych” zorganizowanej przez Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych Uniwersytetu Łódzkiego. Zmiany mają dotyczyć sposobu negocjacji pomiędzy dłużnikiem a organem egzekucyjnym.

  Oszustwo na "zdalny pulpit" (aplikacja AnyDesk). Na czym polega? Jak uniknąć wyłudzenia danych i pieniędzy?

  Co to jest oszustwo na "zdalny pulpit"? Dlaczego oprogramowanie AnyDesk jest groźne? uniknąć wyłudzenia danych i straty pieniędzy?

  Oprocentowanie lokat bankowych i kont oszczędnościowych 2023 - koniec maja, początek czerwca. Tabela

  Jakie oprocentowanie lokat terminowych i kont oszczędnościowych oferują banki pod koniec maja 2023 r.?