reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > VAT > Zakres opodatkowania > VAT 2013 - zmiany przepisów w wyjaśnieniach Ministerstwa Finansów

VAT 2013 - zmiany przepisów w wyjaśnieniach Ministerstwa Finansów

Zakończył się proces legislacyjny dotyczący zmian przepisów dotyczących podatku od towarów i usług na 2013 rok. Niektóre zmiany wejdą w życie od 1 stycznia, inne od 1 kwietnia 2013 r., a jeszcze inne dopiero od początku 2014 roku. Ministerstwo Finansów przygotowało obszerne, kompleksowe wyjaśnienia odnośnie najważniejszych zmian w VAT wchodzących w życie od początku 2013 roku. Prezentujemy obszerne fragmenty tych wyjaśnień. Zmiany dotyczą m.in. fakturowania, przeliczania kwot w walutach obcych na złote, transakcji transgranicznych, ulgi na złe długi, metody kasowej, kredytu "pod zwrot VAT".

Ustawa o VAT 2013 – tekst ujednolicony

Od 1 stycznia 2013 r. weszły w życie zmiany zarówno przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. m.), zwanej dalej „ustawą o VAT”, jak i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

Zmiany te wynikają przede wszystkim z:

1) ustawy z 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. z 2012 r., poz. 1342), zwaną dalej „ustawą deregulacyjną”,

2) ustawy z 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej,

3) rozporządzenia Ministra Finansów z 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. poz. 1382),

4) rozporządzenia Ministra Finansów z 11 grudnia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 18 grudnia 2012 r. poz. 1428),

5) rozporządzenia Ministra Finansów z 14 grudnia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług,

6) rozporządzenia Ministra Finansów z 14 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o skorygowaniu podstawy opodatkowania oraz podatku należnego (Dz. U. poz. 1451),

7) rozporządzenia Ministra Finansów z 20 grudnia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług,

8) rozporządzenia Ministra Finansów z 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. z 29 grudnia 2012 r. poz. 1528).

Część zmian w VAT od 1 kwietnia 2013 r. a nawet od 1 stycznia 2014 r.

Trzeba jednocześnie pamiętać, że zmiany wynikające z ustawy z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (podpisanej przez Prezydenta RP 27 grudnia 2012 r.) wchodzą w życie częściowo 1 kwietnia 2013 r., a częściowo 1 stycznia 2014 roku. Zmiany wprowadzane w drodze tej ustawy dotyczą przede wszystkim: doprecyzowania pojęć i definicji legalnych, instytucji przedstawiciela podatkowego, obowiązku podatkowego, zasad ustalania podstawy opodatkowania, warunków stosowania stawki 0%, stawek obniżonych, zwolnień podmiotowych i przedmiotowych, odliczania podatku naliczonego, obowiązków w zakresie rejestracji podatników, a także zasad wystawiania faktur.
Ustawa ta ma na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej i obok wskazanych powyższej podstawowych zmian o charakterze merytorycznym zawiera również szereg zmian doprecyzowujących i porządkujących, służących ściślejszemu odwzorowaniu w przepisach prawa polskiego treści prawa wspólnotowego oraz orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Z uwagi na obszerny zakres regulacji w ustawie nowelizującej przewidziano także szereg przepisów przejściowych.

Zmiany wynikające z ustawy z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wchodzące w życie od 1 kwietnia 2013 r.:

1) pełniejsze dostosowanie do art. 207 dyrektywy 2006/112/WE w zakresie przedstawiciela podatkowego m.in. poprzez umożliwienie podatnikom nieposiadającym siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, w określonych sytuacjach ustanowienie przedstawiciela podatkowego bez konieczności rejestrowania się jako podatnika VAT czynnego;

2) uelastycznienie stosowania stawki 0% przy eksporcie towarów (uznanie, że eksport towarów będzie występował również w sytuacji, gdy towary będą objęte procedurą celną wywozu w innym niż Polska państwie członkowskim UE, jeżeli będą spełnione pozostałe warunki określone w przepisach) oraz wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów (umożliwienie stosowania stawki 0% do WDT, gdy podatnik zarejestruje się jako podatnik VAT-UE nie później niż w momencie składania deklaracji);

3) uproszczenie procedury pobierania VAT w przypadku budowy i utrzymania wspólnych odcinków dróg transgranicznych (w związku z wnioskiem o derogację oraz umową między RP i Republiką Czeską);

4) wprowadzenie zmian porządkujących w zakresie zwolnień od podatku, zmiany związane z  racjonalizacją zakresu stosowania stawek obniżonych na niektóre towary i usługi (takie jak szczecina czy odpady zwierzęce) czy też zmiany zmierzające do odbiurokratyzowania niektórych obowiązków nakładanych na podatników.

Zmiany wynikające z ustawy z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wchodzące w życie od 1 stycznia 2014 r.:

1) uproszczenie regulacji dotyczących powstania obowiązku podatkowego w VAT, w tym wprowadzenie generalnej zasady, że obowiązek podatkowy powstawać będzie z  chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi oraz określenie tego obowiązku w sposób szczególny jedynie dla niektórych towarów i usług, jako odstępstwa od zasady generalnej: np. z chwilą otrzymania zapłaty oraz wystawienia faktury (lub upływu terminu do jej wystawienia, w przypadku gdy faktura nie została wystawiona w terminie);

2) wprowadzenie zmian w zakresie ustalania podstawy opodatkowania m.in. poprzez doprecyzowanie, że podstawą opodatkowania będzie wszystko, co stanowi zapłatę otrzymaną, lub którą usługodawca ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z  otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika (podstawa opodatkowania nie obejmuje samego VAT) oraz umożliwienie korekty podstawy opodatkowania, jeżeli nie jest możliwe uzyskanie potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę (dostosowanie do wyroku w sprawie C-588/10 Kraft Foods Polska);

3) pełniejsze dostosowanie przepisów dotyczących odliczania VAT, w tym wprowadzenie generalnej zasady, zgodnie z którą prawo do odliczenia powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów powstał obowiązek podatkowy; wprowadzenie wynikających z dyrektywy wymogów warunkujących prawo do dokonania odliczenia od otrzymania przez podatnika faktury dokumentującej dostawę towarów (stanowiącą u niego WNT) w terminie 3 miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy oraz uwzględnienia kwoty podatku należnego z tytułu WNT w deklaracji podatkowej, w której podatnik ten jest obowiązany rozliczyć ten podatek;

4) kompleksowe uregulowanie w ustawie kwestii dotyczących fakturowania (obecnie ustawa określa zasady ogólne wystawiania faktur, zaś regulacje szczegółowe są regulowane w rozporządzeniach wykonawczych). Zmiany mają na celu zapewnienie równego traktowania faktur papierowych i elektronicznych, wprowadzenie możliwości wystawiania faktur uproszczonych i faktur zbiorczych, wyeliminowanie faktur wewnętrznych. Ustawa wprowadza zwolnienie z obowiązku wystawiania faktur w odniesieniu do czynności zwolnionych od VAT (podatnicy mogą jednak wystawiać takie faktury) przy równoczesnym jednakże obowiązku wystawienia takich faktur na żądanie nabywcy.

Ordynacja podatkowa 2013 – tekst ujednolicony


Poniżej zostały omówione zmiany, które weszły w życie 1 stycznia 2013 r.

METODA KASOWA 2013 (zmiany w art. 21 ustawy o VAT)

Zmiany dotyczące kasowej metody rozliczeń zostały wprowadzone do ustawy o VAT art. 11 ustawy deregulacyjnej.

Obowiązek podatkowy

Podstawową zmianą w tym zakresie jest zniesienie 90-dniowego terminu, po upływie którego mały podatnik, pomimo nieuregulowania należności przez jego kontrahenta, obowiązany był do rozliczenia podatku VAT z tytułu dokonanych dostaw towarów i świadczonych usług.

W wyniku wprowadzonych zmian mały podatnik rozliczający się metodą kasową będzie obowiązany do rozliczenia podatku VAT z tytułu dokonanych dostaw towarów i świadczenia usług, co do zasady, dopiero w momencie, gdy kontrahent ureguluje należność za towar lub usługę.

Wyżej opisana zasada dotyczy wyłącznie małego podatnika rozliczającego się metodą kasową, którego kontrahentem jest podatnik VAT czynny. Jeżeli natomiast kontrahentem małego podatnika rozliczającego się metodą kasową jest podmiot inny niż podatnik VAT czynny, obowiązek rozliczenia podatku VAT powstanie z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, a w przypadku jej braku w 180. dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.

Wyżej opisane zasady rozliczania podatku VAT stosuje się do czynności wykonanych w okresie, w którym podatnik stosuje kasową metodę rozliczeń.

Podstawa prawna: art. 21 ust. 1 i 2 ustawy o VAT

Nowa metoda kasowego rozliczania nie będzie miała zastosowania (tak jak dotychczas) do:
- dostawy towarów za pośrednictwem automatów,
- świadczenia usług telekomunikacyjnych za pomocą żetonów, kart telefonicznych i innych jednostek uprawniających do korzystania z tych usług w systemie przedpłaconym,
- otrzymania dotacji, subwencji oraz innych dopłat o podobnym charakterze, oraz
- wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i przemieszczeń towarów do magazynów konsygnacyjnych.

We wszystkich ww. przypadkach, wyłączonych z kasowego rozliczania, obowiązek podatkowy będzie powstawał na zasadach ogólnych.
Podstawa prawna: art. 21 ust. 6 ustawy o VAT

Odliczania podatku VAT naliczonego

Ustawa deregulacyjna zmodyfikowała również zasady odliczeń podatku naliczonego dokonywanych przez małego podatnika rozliczającego się metodą kasową. Tak jak obecnie podatnicy ci będą mieli prawo do odliczenia podatku naliczonego od dokonywanych przez nich zakupów towarów i usług w rozliczeniu za kwartał, w którym uregulowali całą należność wynikającą z faktury. Nowością w zakresie odliczania podatku jest umożliwienie odliczenia podatku naliczonego z faktury zapłaconej w części.

Uregulowanie należności w części będzie uprawniało małego podatnika do odliczenia podatku naliczonego w wysokości odpowiadającej części uregulowanej należności. Dodatkowo zmianie uległa zasada odliczania podatku naliczonego wynikającego z dokumentów celnych. Od dnia 1 stycznia 2013 r. odliczanie podatku z dokumentów celnych będzie odbywało się według zasad ogólnych, tj. co do zasady w okresie rozliczeniowym, w którym mały podatnik stosujący metodę kasową otrzymał taki dokument.

Podstawa prawna: art. 86 ust. 16 ustawy o VAT

Zasady dotyczące odliczania podatku przez małego podatnika rozliczającego się metodą kasową dotyczą faktur otrzymanych w okresie, w którym podatnik stosuje kasową metodę rozliczeń.
Podstawa prawna: art. 86 ust. 17 i 18 ustawy o VAT

Przepisy przejściowe

Do czynności dokonanych przez małych podatników rozliczających się metodą kasową przed dniem 1 stycznia 2013 r. zastosowanie będą miały dotychczasowe zasady rozliczeń (nowe zasady będą obowiązywać małych podatników dopiero w stosunku do czynności dokonywanych od dnia 1 stycznia 2013 r.).

Odnośnie natomiast kwestii odliczania przez tych podatników podatku naliczonego wynikającego z dokumentów celnych, to należy wskazać, że podatek naliczony wynikający z tych dokumentów otrzymanych przez małego podatnika do końca 2012 r. będzie odliczany na „starych” zasadach.
Podstawa prawna: art. 22 ust. 1 i 2 ustawy deregulacyjnej

Wszystkie zawiadomienia o wyborze metody kasowej, złożone przed dniem 1 stycznia 2013 r. zachowają swą moc dla celów stosowania „nowej” metody kasowej. Jeżeli jednak podatnik nie chce korzystać z rozliczania kasowego według nowych zasad może z tej metody zrezygnować od dnia 1 stycznia 2013 r. pod warunkiem że zawiadomi o tej decyzji naczelnika urzędu skarbowego do dnia 15 stycznia 2013 r.

Podatnicy, którzy dotychczas nie korzystali z kasowej metody rozliczeń, a będą chcieli ją wybrać od dnia 1 stycznia 2013 r. muszą zawiadomić o tym zamiarze naczelnika urzędu skarbowego również do dnia 15 stycznia 2013 r.
Podstawa prawna: art. 22 ust. 3-5 ustawy deregulacyjnej

Deklaracje VAT

Nie ulegają zmianie zasady składania deklaracji przez małych podatników. Mali podatnicy stosujący kasową metodę rozliczeń, tak jak dotychczas, rozliczają się za okresy kwartalne składając deklaracje w urzędzie skarbowym w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale.
Podstawa prawna: art. 99 ust. 2 ustawy o VAT

Faktury VAT

Od dnia 1 stycznia 2013 r. zmianie ulegają również zasady dotyczące faktur wystawianych przez małych podatników stosujących kasową metodę rozliczeń. Zmiany te zostały wprowadzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Mały podatnik, rozliczający się metodą kasową, będzie obowiązany do zamieszczenia w treści wystawianych faktur oznaczenia „metoda kasowa” w miejsce dotychczasowego oznaczenia „Faktura VAT-MP”. Nie będzie natomiast obowiązany do zamieszczania terminów płatności należności określonej w fakturze.

Faktura VAT i fakturowanie w 2013 roku - wyjaśnienia Ministerstwa Finansów

W związku ze zmianą w zakresie powstania obowiązku podatkowego u małych podatników rozliczających się metodą kasową, od dnia 1 stycznia 2013 r. zmianie uległy również zasady odliczania podatku z faktur wystawionych przez małych podatników. W przypadku nabycia towarów i usług od małego podatnika rozliczającego się metodą kasową podatnik będzie mógł odliczyć kwotę podatku naliczonego określoną w tej fakturze w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym uregulował należność na rzecz małego podatnika.

Uregulowanie należności w części będzie go uprawniało do odliczenia podatku naliczonego w tej części.

Podstawa prawna: § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (§ 18 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług – Dz. U. Nr 73, poz. 392, z późn. zm.).

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

KANCELARIA PODATKOWA EMPIRIUM

DORADCY PODATKOWI I RADCOWIE PRAWNI

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama