Kategorie

Zwolnienie z VAT (podmiotowe) do 200 tys. zł obrotu - kiedy można stracić?

Zwolnienie z VAT (podmiotowe) do 200 tys. zł obrotu - kiedy można stracić?
Zwolnienie z VAT (podmiotowe) do 200 tys. zł obrotu - kiedy można stracić?
Zwolnienie z VAT do 200 tys. zł obrotu. Kwestie zwolnienia podmiotowego z VAT (ze względu na wysokość obrotu) co jakiś czas wywołują spory między podatnikami a organami podatkowymi. Warto zatem zwrócić uwagę na pewne problemy. Podatnicy, nieświadomi swych obowiązków (bądź praw), mogą łatwo utracić to zwolnienie.

Zwolnienie z VAT (podmiotowe) ze względu na wysokość obrotu

Zwolnienie podmiotowe przysługuje podatnikom, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła w poprzednim roku kwoty 200 000 zł netto (art. 113 ust. 1 ustawy o VAT). Korzystanie z tego zwolnienia jest dobrowolne. Gdy podatnik zdecyduje się na ten krok, musi pilnować, czy wartość sprzedaży nie przekroczy wskazanego limitu. Często powstają problemy, jaką sprzedaż wliczać do limitu. Ponadto nie każdy podatnik może korzystać z tego zwolnienia. Ustawodawca wyłączył niektóre rodzaje działalności z tej możliwości (art. 113 ust. 13 ustawy o VAT).

Zwolnienie z VAT 2021 – kto i kiedy może z niego skorzystać?

VAT 2021

Czy transakcje zwolnione z VAT przedmiotowo są wliczane do limitu 200 000 zł

Reklama

Co do zasady czynności zwolnione nie są wliczane do limitu. Zatem nawet obrót w wysokości np. 1 000 000 zł rocznie zwolniony z VAT przedmiotowo nie stanie na przeszkodzie do zachowania zwolnienia podmiotowego, jeśli podatnik świadczy również innego rodzaju usługi lub dokonuje dostaw towarów.

Lekarz świadczy usługi ochrony zdrowia (obrót roczny w 2020 r. 180 000 zł) i wykonuje ekspertyzy niestanowiące usług doradztwa, opodatkowane stawką 23%, które nie są bezpośrednio związane z ochroną zdrowia (obrót roczny w 2020 r. 60 000 zł). W 2021 r. ma prawo do korzystania ze zwolnienia podmiotowego przy świadczeniu ekspertyz, mimo że nie są zwolnione przedmiotowo z VAT. Do limitu sprzedaży wlicza tylko 60 000 zł.

Od tej zasady są wyjątki. Wliczamy transakcje związane z nieruchomościami, jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych.

I tu nierzadko pojawiają się spory między podatnikami a organami podatkowymi. Problemem jest ustalenie, kiedy mamy do czynienia z usługami mającymi związek z nieruchomościami i kiedy te transakcje mają charakter pomocniczy.

Usługi uważa się za mające wystarczająco bezpośredni związek z nieruchomością, gdy:

 • wywodzą się z nieruchomości, a dana nieruchomość stanowi element składowy usługi i jest elementem centralnym oraz niezbędnym z punktu widzenia świadczonych usług,
 • są świadczone w odniesieniu do nieruchomości lub dla niej przeznaczone i mają na celu zmianę prawnego lub fizycznego stanu danej nieruchomości.

Jest to ogólna definicja określona w przepisach rozporządzenia Rady UE 282/2011. Dodatkowo można posiłkować się np. wyliczeniem z art. 28e ustawy o VAT (które ma charakter otwarty). Są tam wymienione m.in. usługi:

 • świadczone przez rzeczoznawców, pośredników w obrocie nieruchomościami,
 • zakwaterowania w hotelach lub obiektach o podobnej funkcji, takich jak ośrodki wczasowe lub miejsca przeznaczone do użytku jako kempingi,
 • użytkowania i używania nieruchomości oraz
 • przygotowywania i koordynowania prac budowlanych, takich jak usługi architektów i nadzoru budowlanego.
Reklama

Za usługi pomocnicze uważa się transakcje incydentalne/uboczne, mające małe znaczenie czy zdarzające się bardzo rzadko, akcesoryjne. Świadczenia takie nie są związane z zasadniczą działalnością podatnika, a przychody z ich tytułu nie są bezpośrednim, stałym i koniecznym uzupełnieniem tej działalności. Zwykle wskazuje się, że chodzi tu nawet nie tyle o liczbę transakcji bądź ich wartość, ile m.in. o zaangażowanie w te czynności majątku podatnika.

Ustanowienie służebności gruntowej. Przykładowo w interpretacji z 30 grudnia 2020 r. (sygn. 0114-KDIP4-2.4012.555.2020.2.KS) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że ustanowienie przez wspólnotę służebności gruntowej, za którą pobierane jest wynagrodzenie, to usługa związana ściśle z wykorzystywaniem, używaniem i użytkowaniem nieruchomości. Nie ma charakteru pomocniczego. Dlatego obrót z tego tytułu wliczamy do limitu.

Refakturowanie mediów. Z drugiej strony - w orzecznictwie przeważa obecnie pogląd, że refakturowanie mediów nie jest wliczane do limitu zwolnienia z VAT. Wynika to z faktu, że dostawy wody czy energii co do zasady uważa się za świadczenia niezależne od umów najmu. Zdaniem sądu nie ma podstaw do stwierdzenia, że dostawy te mieszczą się w pojęciu "świadczenie usług związanych z nieruchomościami" (zob. m.in. wyrok NSA z 13 listopada 2019 r., sygn. akt I FSK 1358/17).

Najem. Warto mieć jednak na uwadze, że jeśli podatnik zajmuje się tylko najmem, to transakcje te mają charakter zasadniczy w prowadzonej przez niego działalności (a nie "pomocniczy"). Wówczas przykładowo roczna wartość sprzedaży zwolnionej (najem na cele mieszkaniowe), czyli np. 180 000 zł, jest wliczana do limitu. Wtedy wystarcza przekroczenie 20 000 zł np. z najmu lokali użytkowych, by trzeba było rejestrować się do VAT.

Czy kwoty wynikające z korekt "in minus" obniżają wartość sprzedaży wliczaną do limitu zwolnienia podmiotowego

Korekty "in minus" obniżają wartość sprzedaży wpływającej na limit zwolnienia podmiotowego, pod warunkiem że mają miejsce przed jego utratą. Jeżeli korekta nastąpi po przekroczeniu limitu, podatnik nie odzyska prawa do korzystania ze zwolnienia podmiotowego. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 12 stycznia 2021 r. (sygn. 0114-KDIP1-3.4012.615.2020.2.KK), dotyczącej zwrotu towarów po przekroczeniu limitu, wskazał, że:

Wnioskodawczyni będzie zobowiązana do rejestracji jako czynny podatnik VAT z momentem sprzedaży towaru, która spowodowała przekroczenie tego limitu. Późniejszy zwrot towarów, który nastąpi już po przekroczeniu kwoty 200 000 zł, nie będzie miał wpływu na obowiązek rejestracji Wnioskodawczyni jako czynnego podatnika podatku VAT. Tut. Organ zgadza się z Wnioskodawczynią, że otrzymane zwroty towarów zmniejszą wartość dokonanej sprzedaży towarów przez Wnioskodawczynię, jednakże nastąpi to po utracie prawa do korzystania przez Wnioskodawczynię ze zwolnienia podmiotowego, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy.

U Jana Kowalskiego 28 grudnia obrót wyniósł 201 000 zł. 30 grudnia klient zwrócił towar o wartości 1200 zł, przez co obrót obniżył się do 199 800 zł. Mimo to podatnik nie może korzystać ze zwolnienia, gdyż zwrot nastąpił po przekroczeniu limitu zwolnienia podmiotowego.

Jak obliczyć limit zwolnienia w VAT, jeśli podatnik rozpoczął działalność w trakcie roku

Z przepisów wynika, że zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatnika rozpoczynającego w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności opodatkowanych. Zwolnienie będzie przysługiwało, jeżeli przewidywana przez podatnika wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty limitu, czyli 200 000 zł.

Przy czym bierze się tu pod uwagę liczbę dni, jakie zostały do końca roku, a nie np. miesięcy (zob. przykładowo wyrok WSA w Szczecinie z 11 września 2008 r., sygn. akt I SA/Sz 200/08).

Podatnik rozpoczął działalność 20 października. Mamy tu więc do końca roku 12 dni października + 30 dni listopada + 31 dni grudnia. Łącznie są to 73 dni. Limit dla tego podatnika wyniesie 40 000 zł (200 000 x 73/365).

Dla 1 dnia limit to około 548 zł (w roku przestępnym około 546,50 zł). Warto mieć to na uwadze zwłaszcza wówczas, gdy podatnik rozpoczyna działalność np. pod koniec roku.

Tu pojawia się pytanie, co uważamy za dzień rozpoczęcia działalności.

Już w 2009 r. nastąpiło odniesienie limitu zwolnienia do okresu prowadzonej działalności gospodarczej (zamiast "okresu prowadzonej sprzedaży"). Tłumaczono wówczas, że okres prowadzenia działalności gospodarczej lepiej charakteryzuje (dla celów określenia zwolnienia) specyfikę danej działalności.

Co to znaczy w praktyce? Zdaniem autora "okres prowadzonej działalności" należy rozumieć "w duchu orzeczenia" TSUE z 14 lutego 1985 r. w sprawie 268/83, Rompelman. Z wyroku Trybunału wynikało bowiem, że już podjęcie pewnych czynności przygotowawczych (np. nabycie towarów) powinno być klasyfikowane jako działalność gospodarcza.

Zatem o rozpoczęciu działalności nie decyduje wykonanie pierwszej czynności opodatkowanej, ale może świadczyć o tym np. zakup towaru, który dopiero będzie odsprzedany.

Podatnik rozpoczął działalność pod koniec roku. 15 listopada zakupił towar, który będzie wykorzystywany do działalności. 1 grudnia część tego towaru została sprzedana. W tym przypadku limit zwolnienia powinien być obliczany od 15 listopada. Limit w tym przypadku wynosi 25 753 zł (200 000 x 47/365).

Czy podatnik, który wykonuje tylko czynności zwolnione z VAT, musi rejestrować się, jeśli limit przekroczy 200 000 zł.

Podatnik dokonujący jedynie czynności zwolnionych z VAT, nawet gdy jego obrót przekroczył 200 000 zł, nie musi się rejestrować jako podatnik czynny, bo i tak wykaże tylko sprzedaż zwolnioną przedmiotowo. Artykuł 96 ust. 3 ustawy o VAT mówi o tym, że nie tylko podmioty, u których sprzedaż jest zwolniona ze względu na wysokość obrotu, ale także podmioty wykonujące wyłącznie czynności zwolnione z VAT przedmiotowo mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne. To oznacza, że złożenie zgłoszenia rejestracyjnego jest tu nadal fakultatywne.

Kiedy podatnik może wrócić do zwolnienia z VAT

Podatnik, który utracił prawo do zwolnienia lub z niego zrezygnował, może, nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z niego, ponownie skorzystać ze zwolnienia podmiotowego.

Powrót do zwolnienia może nastąpić w trakcie roku. Potwierdził to Minister Finansów w interpretacji ogólnej z 24 kwietnia 2015 r. (sygn. PT3.8101.4.2015.LBE.72). Jeżeli upłynął rok, licząc od końca roku, w którym podatnik utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia, ma on prawo do powrotu do tego zwolnienia od początku dowolnego miesiąca w trakcie roku podatkowego, o ile:

 • wartość sprzedaży nie przekroczyła u podatnika w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł netto,
 • nie wykonuje czynności wymienionych w art. 113 ust. 13 ustawy o VAT (np. świadczenie usług prawniczych, doradczych),
 • do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego podatnik zamierzał ponownie skorzystać ze zwolnienia, nie została przekroczona kwota 200 000 zł.

Czy podatnik utraci prawo do zwolnienia, gdy w skład usługi kompleksowej wchodzi towar, którego dostawa nie korzysta ze zwolnienia z VAT

O utracie prawa do zwolnienia powinno decydować świadczenie główne, a nie rodzaj towarów lub usług wykorzystanych do wykonania tego świadczenia (czyli tzw. świadczenia pomocnicze).

Pojawiają się jednak niekorzystne interpretacje. Wynika z nich, że mimo że mamy do czynienia ze świadczeniem o charakterze kompleksowym, podatnik straci prawo do korzystania ze zwolnienia, gdy świadczenie pomocnicze nie może z niego korzystać.

Przykładem takiego świadczenia jest usługa naprawy samochodu, w skład której wchodzi wykorzystywany przez mechanika olej. Same usługi naprawy i serwisowania samochodów nie są wskazane w art. 113 ust. 13 ustawy (katalog wyłączeń ze zwolnienia podmiotowego). Natomiast zwolnienia podmiotowego nie stosuje się do podatników dokonujących dostaw towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, do których zaliczamy właśnie olej.

W prawomocnym wyroku z 26 listopada 2019 r. (sygn. akt I SA/Rz 726/19) WSA w Rzeszowie odniósł się do sytuacji podatnika, który w ramach prowadzonej działalności dokonuje zakupu części samochodowych, w tym również oleju silnikowego, niezbędnych do wykonania konkretnej usługi dla danego klienta w jego pojeździe.

Jak zauważył sąd:

(…) jeżeli choć jedna z czynności składających się na usługę kompleksową (świadczenie kompleksowe), która występując oddzielnie stanowiłaby odrębną czynność opodatkowaną, nawet wówczas, gdy nie stanowi ona czynności dominującej, lecz pomocniczą, służebną wobec tej ostatniej, jeśli tylko objęta jest dyspozycją art. 113 ust. 13 ustawy o VAT, podatnikowi wykonującemu taką usługę (świadczenie kompleksowe), zwolnienie z art. 113 § 1 ustawy o VAT nie przysługuje. Odmienne podejście do tego zagadnienia prawnego stwarzałoby pole do nadużyć dla podatników, którzy mogliby czynić starania o zamaskowanie czynności, które objęte są katalogiem z art. 113 ust. 13 ustawy o VAT, czyniąc z nich element szerszego świadczenia kompleksowego, po to tylko, aby utrzymać zwolnienie podatkowe o którym mowa.

Czy organ podatkowy może zakwestionować wartość sprzedaży wliczonej do limitu zwolnienia

Jeżeli między podatnikiem korzystającym ze zwolnienia z VAT a jego kontrahentem istnieje związek, o którym mowa w art. 32 ust. 2-4 ustawy o VAT (np. powiązania o charakterze rodzinnym), to w celu określenia momentu utraty prawa do zwolnienia od podatku uwzględnia się wartość rynkową transakcji (art. 113 ust. 12 ustawy o VAT). Jest tak, gdy te powiązania wpływają na ustaloną wartość sprzedaży w ten sposób, że jest ona niższa niż wartość rynkowa. To oznacza, że w przypadku gdy np. członkowi rodziny jest udzielany rabat, taki jak innym klientom, to nie możemy mówić, że powiązania rodzinne miały wpływ na ustalenie ceny. Wtedy możemy wliczyć cenę faktycznie wpłaconą.

U podatnika wartość sprzedaży 29 grudnia wyniosła 199 500 zł. Natomiast 30 grudnia podatnik w ramach działalności sprzedał synowi towar o wartości rynkowej 2000 zł za 300 zł. Taki rabat nie jest udzielany innym klientom. Dlatego są podstawy do uznania, że 30 grudnia podatnik przekroczył limit 200 000 zł (199 500 zł + 2000 zł = 201 500 zł) i utracił prawo do zwolnienia.

Podstawa prawna:

Powołane wyroki sądów:

 • wyrok TSUE z 14 lutego 1985 r. w sprawie 268/83, Rompelman,

 • wyrok NSA z 13 listopada 2019 r. (sygn. akt I FSK 1358/17),

 • wyrok WSA w Szczecinie z 11 września 2008 r. (sygn. akt I SA/Sz 200/08),

 • wyrok WSA w Rzeszowie z 26 listopada 2019 r. (sygn. akt I SA/Rz 726/19).

Powołane interpretacje organów

 • interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 30 grudnia 2020 r. (sygn. 0114-KDIP4-2.4012.555.2020.2.KS),

 • interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 12 stycznia 2021 r. (sygn. 0114-KDIP1-3.4012.615.2020.2.KK),

 • interpretacja ogólna Ministra Finansów z 24 kwietnia 2015 r. (sygn. PT3.8101.4.2015.LBE.72).

Łukasz Matusiakiewicz, Radca prawny specjalizujący się w prawie podatkowym

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po nasze publikacje
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
Tylko teraz
99,00 zł
119,70
Przejdź do sklepu
Źródło: Biuletyn VAT
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  30 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Samochód służbowy do celów prywatnych a PIT - zmiany od 2022 roku

  Samochód służbowy do celów prywatnych a PIT. Od 2022 roku przy określaniu wysokości ryczałtu (określającego wartość świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych), zamiast pojemności silnika, będzie brana pod uwagę moc silnika, z podziałem na do i powyżej 60 kW. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT). Zmiana ta skutkuje także objęciem niższym ryczałtem (250 zł) udostępnienia pracownikowi elektrycznego samochodu do celów prywatnych oraz samochodu napędzanego wodorem.

  Unikanie opodatkowania przez holdingi zagraniczne a polskie spółki

  Unikanie opodatkowania przez holdingi zagraniczne a polskie spółki. W dniu 25 maja 2021 r. Szef KAS wydał opinię zabezpieczającą potwierdzającą że wniesienie przez nierezydentów, w drodze wkładu niepieniężnego, polskiej spółki do kontrolowanej przez nich spółki zagranicznej, ukierunkowane na utworzenie za granicą holdingu rodzinnego nie stanowi unikania opodatkowania. Będzie tak mimo tego, iż wypłacane przez polską spółkę do holdingu dywidendy będą mogły korzystać ze zwolnienia z opodatkowania. Fragmenty opinii wydają się wskazywać, że zarówno wybór jurysdykcji w której lokalizowany jest holding jak i moment w którym następuje wypłata dywidenda, mogą być analizowane przez pryzmat zaistnienia przesłanek zastosowania GAAR (General Anti‑Avoidance Rule – czyli ogólna klauzula obejścia prawa /podatkowego/).

  Rejestracja w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych - jak to zrobić

  Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, kto ma obowiązek rejestracji w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CPRA), dostępnym na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Powinny to niezwłocznie uczynić m.in. podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą w akcyzie na podstawie zgłoszenia AKC-R i nie uzupełniły go o dane, które dotychczas były niewymagane.

  Konsultacje projektu zmian podatkowych wydłużone do 30 sierpnia

  Podatki 2022. Konsultacje społeczne projektów podatkowych związanych z tzw. Polskim Ładem zostały przedłużone do pięciu tygodni; potrwają do 30 sierpnia - poinformowało 28 lipca 2021 r. Ministerstwo Finansów. Resort tłumaczy, że wydłużenie konsultacji to odpowiedź na "sygnały płynące z rynku".

  Najem prywatny od 2022 roku opodatkowany tylko ryczałtem

  Najem prywatny 2022. Od przyszłego roku przychody z najmu i dzierżawy osiągane poza działalnością gospodarczą (tzw. najem prywatny) nie będą mogły być opodatkowane PIT. Jedyną formą opodatkowania tych przychodów będzie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5% do kwoty 100 000 zł rocznych przychodów oraz 12,5% od nadwyżki ponad kwotę 100 000 zł przychodów. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i ustawy o PIT). Zmiana ta będzie niekorzystna dla tych najemców, którzy ponoszą wysokie koszty dotyczące przedmiotu najmu. Na przykład remontują, czy modernizują wynajmowane mieszkania lub spłacają kredyt zaciągnięty na zakup tego mieszkania. Nie będzie można też uwzględniać odpisów amortyzacyjnych.

  Karta podatkowa 2022 - zmiany

  Karta podatkowa 2022 - zmiany. W 2022 roku opodatkowanie w formie karty podatkowej będzie dotyczyło wyłącznie podatników, którzy korzystali z tej formy opodatkowania na dzień 31 grudnia 2021 r. i będą kontynuować stosowanie tej formy opodatkowania. Od 1 stycznia 2022 r. nikt nowy nie będzie mógł złożyć wniosku o zastosowanie opodatkowania w tej formie. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i ustawy o PIT).

  Koszty 50 % przy zbyciu praw autorskich a zwolnienie z PIT dla młodych

  Koszty 50 % przy zbyciu praw autorskich a zwolnienie z PIT dla młodych. Po niespełna dwóch latach od początku funkcjonowania ulgi w podatku dochodowym dla osób do 26 roku życia, nadal istnieje szereg niejasności związanych z ograniczeniami w jej stosowaniu. Wiele wątpliwości pojawia się w momencie, kiedy beneficjenci ww. ulgi uzyskują przychody z tytułu przeniesienia praw autorskich.

  Podmioty medyczne nie muszą wymieniać kas rejestrujących

  Kasy fiskalne a usługi medyczne. Od 1 lipca 2021 r. kolejni podatnicy są zobowiązani do wymiany kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii na tzw. kasy online. Obowiązek wymiany kas rejestrujących dotyczy również podatników świadczących usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów.

  Procedura zwrotu akcyzy

  Zwrot akcyzy. Jedną z cech charakterystycznych podatku akcyzowego, odróżniających go od pozostałych podatków pośrednich jest jego jednofazowość, która zakłada nałożenie akcyzy na pierwszym szczeblu obrotu, tj. w momencie wydania towarów do konsumpcji. Niejednokrotnie zdarza się jednak, że wyroby opodatkowane akcyzą w jednym państwie członkowskim zostają następnie przemieszczone do innego kraju, w którym również przeznaczane są do konsumpcji, co z założenia rodzi obowiązek nałożenia na nie akcyzy. W celu uniknięcia podwójnego opodatkowania, polski ustawodawca wprowadził do ustawy o podatku akcyzowym procedurę zwrotu akcyzy, której założenia i warunki zostaną omówione poniżej.

  Składka zdrowotna a PIT - co się zmieni od 2022 roku?

  Składka zdrowotna a PIT. Projekt (z 26 lipca br.) nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT i ustawy o NFZ) przewiduje m.in. ujednolicenie stawki składki zdrowotnej do wysokości 9% dla wszystkich podatników oraz likwidację możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od podatku dochodowego od osób fizycznych. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., tak jak większość innych zmian w PIT.

  Kwota wolna od podatku 30 tys. zł, kwota zmniejszająca podatek 5100 zł - PIT 2022

  Kwota wolna od podatku 2022. W opublikowanym 26 lipca br. projekcie nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT) znalazła się m.in. nowa wysokość kwoty wolnej od podatku w PIT - 30 tys. zł - dla wszystkich podatników obliczających podatek według skali podatkowej. Taka kwota wolna od podatku w PIT uzyskana będzie dzięki podwyższeniu kwoty zmniejszającej podatek do wysokości 5100 zł (30 000 zł x 17% minus 5 100 zł = 0 zł). Ministerstwo Finansów wskazuje, że to europejski poziom kwoty wolnej od podatku, porównywalny z tym osiąganym w Niemczech czy Francji. To 10 razy większa kwota wolna niż jeszcze pięć lat temu. Nowa kwota wolna ma obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. obok innych zmian w PIT.

  Ulga dla klasy średniej w PIT (ulga dla pracowników) od 2022 roku

  Ulga dla klasy średniej. W skierowanym 26 lipca br. do konsultacji projekcie nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT) znalazła się nowa ulga podatkowa w PIT - tzw. ulga dla klasy średniej. Ministerstwo Finansów wskazuje, że w celu ochrony klasy średniej projekt nie tylko przewiduje podwyższenie do 120 000 zł progu rocznych dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku, ale również ulgę podatkową dla pracowników. Ulga ta ma obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. obok innych zmian w PIT. Na czym ma polegać ulga dla klasy średniej?

  Źródła dochodów Unii Europejskiej - zasoby własne UE

  Źródła dochodów Unii Europejskiej. W przeciwieństwie do budżetów krajowych, budżet UE jest budżetem inwestycyjnym i nie może wykazywać deficytu. Unia Europejska osiągnęła kompromis ws. wiążącego harmonogramu wprowadzania nowych źródeł dochodów UE. Jakie nowe źródła dochodów zyska Unia?

  Podatki 2022 - kto zyska na zmianach podatkowych

  Polski Ład - kto zyska na zmianach podatkowych. Podwyżka kwoty wolnej od podatku PIT do 30 tys. zł, wzrost do 120 tys. zł progu podatkowego, podatkowe fair play i podatkowy restart gospodarki – to główne elementy podatkowej części Polskiego Ładu. 26 lipca 2021 r. rozpoczęły się konsultacje pakietu zmian podatkowych. Ministerstwo Finansów planuje, że nowe przepisy wejdą w życie od 1 stycznia 2022 r. Co się zmieni w podatkach od 2022 roku? Kto zyska a kto straci na tych zmianach?

  Zmiany w PIT od 2022 roku - projekt, szczegóły, nowe ulgi

  Zmiany w PIT od 2022 roku. W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano 26 lipca 2021 r. szczegółowe założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (nr UD260). Tego samego dnia gotowy projekt nowelizacji wielu przepisów podatkowych został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Projekt ten stanowi część zmian legislacyjnych w ramach Polskiego Ładu. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów oraz Prezesa Rady Ministrów zmiany w PIT mają wejść w życie od początku 2022 roku. Jakie zmiany w PIT są zapisane w tym projekcie?

  Polski Ład: projekt ustawy podatkowej w konsultacjach

  Polski Ład: projekt ustawy podatkowej w konsultacjach. Przygotowany projekt ustawy podatkowej, będącej elementem Polskiego Ładu, został skierowany do konsultacji publicznych - poinformował 26 lipca 2021 r. minister finansów Tadeusz Kościński. Projekt zawiera m.in. kwotę wolną od podatku PIT w wysokości 30 tys. zł. Pierwsze czytanie tego projektu w Sejmie jest planowane za kilka tygodni, tak by proces legislacyjny zakończył się przed 30 listopada - poinformował premier Mateusz Morawiecki.

  Kiedy wszczęcie postępowania karnego skarbowego jest "instrumentalne"?

  Kiedy wszczęcie postępowania karnego skarbowego jest "instrumentalne"? Naczelny Sąd Administracyjny opublikował już uzasadnienie uchwały z 24 maja 2021 r. sygn. akt I FPS 1/21, zgodnie z którą sądy administracyjne są uprawnione do dokonywania oceny, czy wszczęcie postępowania karnego skarbowego miało charakter instrumentalny i czy mogło skutecznie wywołać efekt w postaci zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Uzasadnienie dostarcza cennych wskazówek, jak należy dokonywać oceny kryterium “instrumentalności”.

  Czy od 1 lipca 2021 r. złożenie JPK_VAT z oznaczeniami MPP jest błędem?

  JPK_VAT z oznaczeniami MPP. Od 1 lipca 2021 r. zmianie uległo rozporządzenie z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (ostatnia zmiana - w par. 11 uchylono pkt 2 ustępu 2, co oznacza, że ewidencja nie musi zawierać oznaczenia "MPP"). Jednocześnie ministerstwo nie zmieniło schemy JPK (zmiana będzie wprowadzona w nowym roku), zatem istnieje nadal możliwość wypełniania pola "MPP" w ewidencji. Czy obecnie - po wejściu w życie zmian w powyższym rozporządzeniu - złożenie w urzędzie JPK_VAT z oznaczeniami MPP będzie traktowane jako błąd?

  Jaka stawka VAT dla instalacji fotowoltaicznej?

  Stawka VAT dla instalacji fotowoltaicznej. Firma jest podwykonawcą. Wykonuje usługę montażu instalacji fotowoltaicznej na rzecz innego przedsiębiorcy na domu jednorodzinnym o powierzchni do 300 m2. Czy w takim przypadku można zastosować stawkę VAT 8%? Czy należy zastosować stawkę 23%?

  Rachunek do spłaty subwencji z PFR a biała lista podatników VAT

  Rachunek do spłaty subwencji z PFR a biała lista podatników VAT. Podatnicy VAT, którzy otrzymali subwencje z Tarczy Finansowej PFR mają wątpliwości, czy rachunek do spłaty subwencji otrzymanej z PFR ma być zgłoszony na białą listę?

  Amortyzacja podatkowa i rozliczenie leasingu - będą zmiany

  Amortyzacja podatkowa i leasing. W ramach pakietu uszczelniającego podatki Ministerstwo Finansów planuje zmianę w przepisach o amortyzacji składników majątku prywatnego wprowadzanego do majątku firmy. Zmienią się także zasady rozliczenia podatkowego sprzedaży majątku firmowego (np. przedmiotów wykupionych z leasingu) przez właścicieli firm – dowiedziała się PAP.

  Pracodawca zapłaci zaległe podatki. Pakiet uszczelniający podatki CIT, PIT, VAT

  Pakiet uszczelniający podatki CIT, PIT, VAT. Ministerstwo finansów chce rozbić solidarność pracodawców i pracowników, która ma miejsce w związku w wypłatą wynagrodzeń "pod stołem". W pakiecie uszczelniającym proponuje m.in., by po ujawnieniu takiej wypłaty to pracodawca, a nie pracownik musiał zapłacić zaległe podatki - dowiedziała się PAP.

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego - procedura wydania decyzji

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego to specjalna instytucja, umożliwiająca odciążenie majątku podatnika (a w określonych przypadkach również jego małżonka). Co kluczowe dla podatnika, może ona mieć miejsce nie tylko w toku egzekucji, ale również jeszcze przed wydaniem decyzji o wysokości zobowiązania i przed terminem wymagalności takiego. To narzędzie, w sposób zdecydowany, chroni interesy wierzyciela podatkowego, zwiększając jego możliwości uzyskania zobowiązania podatkowego. Można jednak zrozumieć obawy podatników przy funkcjonowaniu takiego odformalizowanego narzędzia - takie zabezpieczenie (nazywane „przedwymiarowym”) może być przecież ograniczeniem praw podatnika.

  Beneficjenci Tarczy Finansowej PFR 1.0 zaczynają spłatę subwencji

  W poniedziałek 26 lipca 2021 r. beneficjenci Tarczy Finansowej PFR 1.0 zaczynają spłatę części subwencji, które pozostała im po umorzeniu pozostałej kwoty wsparcia z PFR - powiedział PAP wiceprezes PFR Bartosz Marczuk.

  Rejestracja w punkcie kompleksowej obsługi (OSS)

  Rejestracja w punkcie kompleksowej obsługi (OSS). Ministerstwo Finansów przypomina o możliwości rejestracji w punkcie kompleksowej obsługi (OSS). Jak to zrobić?