Kategorie

Czy usługi w zakresie telemedycyny podlegają zwolnieniu z VAT

Czy usługi w zakresie telemedycyny podlegają zwolnieniu z VAT /fot. Fotolia
Czy świadczone przez zarejestrowany podmiot leczniczy usługi telemedycyny w zakresie e-rehabilitacji, e-szkoły rodzenia, e-pielęgniarki, e-położnej, e-lekarza, e-psychologa, e-logopedy, e-psychiatry, korzystają ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT?

Usługi telemedycyny, czyli usługi świadczone na rzecz pacjenta za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji na odległość, nie noszą znamion usług w zakresie opieki medycznej, o której mowa w art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT. W związku z tym nie korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług. Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 31 grudnia 2014 r., nr IBPP3/443-1156/14/AŚ.

Reklama

Przedmiotowa sprawa dotyczyła podmiotu leczniczego wpisanego do rejestru podmiotów leczniczych, który zamierza rozpocząć odpłatne świadczenie usług telemedycyny w zakresie: e-rehabilitacji, e-szkoły rodzenia, e-pielęgniarki, e-położnej, e-lekarza, e-psychologa, e-logopedy, e-psychiatry.

Reklama

Działalność w zakresie e-rehabilitacji polegać ma na świadczeniu usług rehabilitacji pacjenta za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji na odległość. Usługi e-rehabilitacji swoim zakresem są zbieżne z usługami rehabilitacji świadczonymi w tradycyjny sposób z tym, że będą one świadczone za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji na odległość, w formie videkonferencji z wyłączeniem osobistego, fizycznego kontaktu z pacjentem. Rehabilitant uczestniczyć będzie poprzez telekonferencję w czynnościach rehabilitacyjnych dokonywanych przez pacjenta w domu lub w innym miejscu w którym pacjent się znajduję, wskazywać jakie czynności wykonać ma pacjent, udzielać wskazówek co do sposobu ich wykonywania, poprawiać błędy pacjenta, oceniać i monitorować postępy w rehabilitacji, odpowiadać na pytania pacjenta udzielać mu konsultacji. Rehabilitant może monitorować czynności życiowe pacjenta za pomocą czujników umieszczonych na jego ciele oraz urządzeń odbiorczych w Przychodni. Rehabilitant będzie również udzielać konsultacji w zakresie edukacji zdrowotnej w dziedzinie rehabilitacji.

Działalność w zakresie e-szkoły rodzenia polegać ma na świadczeniu usług szkoły rodzenia za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji na odległość. Usługi e-szkoły rodzenia swoim zakresem są zbieżne z usługami szkoły rodzenia świadczonymi w tradycyjny sposób z tym, ze będą one świadczone za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji na odległość, w formie videkonferencji, z wyłączeniem osobistego, fizycznego kontaktu z podopiecznym. Osoba świadcząca usługi szkoły rodzenia uczestniczyć będzie poprzez telekonferencję w czynnościach wykonywanych przez podopiecznego, wskazywać będzie jakie ćwiczenia z zakresu bezpieczeństwa ciąży, opieki nad dzieckiem po porodzie, a także inne czynności wykonać ma podopieczny, udzielać wskazówek co do sposobu ich wykonywania, poprawiać błędy podopiecznego, oceniać i monitorować wykonanie ćwiczenia i innych czynności, odpowiadać na pytania podopiecznego, udzielać konsultacji w zakresie edukacji zdrowotnej w okresie ciąży i po porodzie w tym w zakresie opieki i pielęgnacji dziecka po porodzie.

Nieodpłatna pomoc prawna a VAT

Działalność w zakresie usług e-pielęgniarki polegać ma na świadczeniu usług konsultacji w zakresie edukacji zdrowotnej za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji na odległość. Pielęgniarka udzielać będzie konsultacji w zakresie edukacji zdrowotnej w granicach specjalności pielęgniarki w tym w zakresie higieny i ochrony zdrowia.

Działalność w zakresie usług e-położnej polegać ma na świadczeniu usług konsultacji w zakresie edukacji zdrowotnej za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji na odległość. Położna udzielać będzie konsultacji w zakresie edukacji zdrowotnej w granicach specjalności położnej, udzielać informacji z zakresu dietetyki w okresie ciąży.

Działalność w zakresie usług e-lekarza polegać ma na świadczeniu usług konsultacji w zakresie edukacji zdrowotnej, za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji na odległość. Lekarz udzielać będzie konsultacji w zakresie edukacji zdrowotnej w granicach specjalności lekarza, udzielać informacji o możliwościach przyjmowania leków ich dawkowaniu, dostępnych odpowiednikach leków, w razie potrzeby kierować będzie pacjenta na badania.

Polecamy produkt: Monitor Księgowego – prenumerata

Działalność w zakresie e-psychologa polegać ma na świadczeniu konsultacji w zakresie edukacji zdrowotnej za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji na odległość. Lekarz udzielać będzie konsultacji w zakresie edukacji zdrowotnej w granicach swojej specjalności, udzielać informacji o możliwościach przyjmowania leków ich dawkowaniu, dostępnych odpowiednikach leków, w razie potrzeby kierować będzie pacjenta na badania.


Działalność w zakresie e-logopedy polegać ma na świadczeniu konsultacji w zakresie edukacji zdrowotnej za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji na odległość. Lekarz udzielać będzie konsultacji w zakresie edukacji zdrowotnej w granicach swojej specjalności, udzielać informacji o możliwościach przyjmowania leków ich dawkowaniu, dostępnych odpowiednikach leków, w razie potrzeby kierować będzie pacjenta na badania.

W piśmie z 17 grudnia 2014 r. Wnioskodawca uzupełnił wniosek o następujące informacje:

Pacjent nie będzie zawierał umowy pisemnej, pacjent będzie zawierał umowę ustną poprzez skorzystanie z oferowanej usługi dokonanie opłaty zgodniej z cennikiem i regulaminem.

Poniżej Wnioskodawca wskazuje postanowienia projektu regulaminu, na mocy którego realizowane będą poszczególne świadczenia aktualnego na dzień składania niniejszego pisma; poniższe postanowienia regulują prawa i obowiązki stron:
1.Usługi:

 1. e-szkoły rodzenia służą profilaktyce, działaniom edukacji zdrowotnej w okresie ciąży, porodu i po porodzie, w tym opieki i pielęgnacji dziecka po porodzie,
 2. e-rehabilitacji służą profilaktyce, przywracaniu i poprawie zdrowia, działaniom edukacji zdrowotnej,
 3. e-pielęgniarki służą działaniom edukacji zdrowotnej w granicach specjalności pielęgniarki w tym w zakresie higieny i ochrony zdrowia,
 4. e-położnej służą działaniom edukacji zdrowotnej w granicach specjalności położnej, w tym z zakresu dietetyki w okresie ciąży,
 5. e-lekarza służą działaniom edukacji zdrowotnej w granicach specjalności lekarza,
 6. e-psychologa służą działaniom edukacji zdrowotnej w granicach specjalności psychologa,
 7. e-logopedy służą działaniom edukacji zdrowotnej w granicach specjalności logopedy,
 8. e-psychiatry służą działaniom edukacji zdrowotnej w granicach specjalności psychiatry.

2.Usługi świadczone są przez Wnioskodawcę.
3.Wszelkie informacje przekazane w trakcie rozmowy z konsultantem są jedynie informacjami edukacyjnymi i nie mają charakteru porady lekarskiej.
4.Niniejszy regulamin stanowi jednocześnie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144 poz. 1204 ze zm.).
5.Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną:

 1. Użytkownik dysponować musi komputerem z dostępem do sieci Internet, wyposażonym w przeglądarkę internetową z zainstalowanym pluginem; Adobe Flasch Player 11.2 lub nowszym.
 2. Usługodawca zastrzega, że korzystnie z usług za pośrednictwem sieci Internet wiąże się każdorazowo ze standardowym ryzykiem związanym z korzystaniem z sieci Internet. Z tego powodu zaleca korzystania z dostępnych na rynku programów zapewniających bezpieczeństwo korzystania z sieci Internet.
 3. Usługobiorca nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym.

6.W celu korzystania z usług objętych niniejszym regulaminem, określonych w ust. 1 i 3 powyżej:

 1. Użytkownik dokonuje opłaty za rozmowę z konsultantem przelewem według cennika usług, na rachunek bankowy .
 2. Użytkownik uzgadnia z konsultantem termin konsultacji, termin konsultacji uzgadniany będzie z uwzględnieniem potrzeb użytkownika i możliwości konsultanta. W celu uzgodnienia terminu konsultacji użytkownik przesyła drogą elektroniczną prośbę o ustalenie terminu konsultacji na adres mailowy Usługodawcy.
 3. Po zaksięgowaniu wpłaty i uzgodnieniu terminu konsultacji, na podany przez użytkownika adres mailowy zostaje przesłany link dostępowy do strony internetowej zapewniającej komunikację z konsultantem.
 4. W uzgodnionym terminie konsultacji Użytkownik powinien otworzyć link dostępowy, następnie wybrać kursorem zakładkę „przejdź do zajęć” znajdującą się na stronie głównej Usługodawcy.
 5. Następnie użytkownik powinien zalogować się wpisując otrzymany, indywidualny login oraz hasło.

Badania lekarskie kierowców nie są zwolnione z VAT

7.Opłata dokonana według cennika usług uprawnia do korzystania z usług przez czas wskazany w cenniku usług.
8.Konsultant ma prawo przerwać rozmowę w przypadku przekroczenia czasu trwania rozmowy wynikającego z dokonanej opłaty.
9.Dokonanie opłaty za rozmowę z konsultantem w sposób określony w ust. 6 pkt 1) jest uznane za zawarcie umowy korzystania z usług objętych niniejszym regulaminem, określonych w ust. 1 i 3 powyżej.
10.Użytkownik może w każdej chwili zaprzestać korzystania z usługi. W przypadku zaprzestania korzystania z usługi przed upływem czasu przeznaczonego na rozmowę, wynikającego z dokonanej opłaty, Użytkownikowi nie przysługuje zwrot opłaty.
11.Umowa rozwiązuje się z chwilą upływu czasu przeznaczonego na rozmowę, wynikającego z dokonanej opłaty.
12.Użytkownikowi przysługuje prawo do składania reklamacji
13.Reklamacje mogą być składane za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Wnioskodawcy. Reklamacje składane mogą być również za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy Usługodawcy
14.W celu sprawnego przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego należy szczegółowo opisać zdarzenie, z którego użytkownik wywodzi roszczenia a także podać dane umożliwiające identyfikacje zgłaszającego i nawiązanie kontaktu z nim.
15.Usługodawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia przesyłki pocztą tradycyjną lub wpłynięcia wiadomości e-mail do systemu informatycznego usługodawcy. Usługodawca odpowiada na reklamacje pisemnie.
16.Niniejszy regulamin może ulec zmianie. Wszelkie zmiany Regulaminu publikowane są na stronie internetowej usługodawcy.
17.W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulamin zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
Będą trzy sposoby rozliczania się z klientami, w zależności od wyboru klienta:

 1. klient będzie płacił osobno za każdą video konsultację
 2. klient będzie kupował abonament na konkretną usługę (np. na usługę e-położnej)
 3. klient będzie płacił jednorazowo za dostęp do wszystkich usług (tj. do wskazanych we wniosku usług e-rehabilitacji, e-szkoły rodzenia, e-pielęgniarki itd.).

Pacjent będzie zobowiązany do akceptacji oświadczenia wskazującego na to, że Wnioskodawca nie będzie brał odpowiedzialności za skutki zdrowotne spowodowane zastosowaniem się do wskazówek udzielonych podczas video konsultacji. Takie założenie przyjął Wnioskodawca. Wnioskodawca, przed rozpoczęciem świadczenia usług, wystąpi jednak we własnym zakresie o opinię prawną w przedmiocie zgodności z prawem ww. oświadczenia, w szczególności kontekście przepisów o ochronie konsumentów.


Aby skorzystać ze świadczonych usług telemedycyny użytkownik powinien:

 1. dokonać opłaty za rozmowę z konsultantem przelewem według cennika usług, na rachunek bankowy Wnioskodawcy
 2. uzgodnić z konsultantem termin konsultacji, termin konsultacji uzgadniany będzie z uwzględnieniem potrzeb użytkownika i możliwości konsultanta. W celu uzgodnienia terminu konsultacji użytkownik przesyła drogą elektroniczną prośbę o ustalenie terminu konsultacji na adres Wnioskodawcy
 3. po zaksięgowaniu wpłaty i uzgodnieniu terminu konsultacji, na podany przez użytkownika adres mailowy zostaje przesłany link dostępowy do strony internetowej zapewniającej komunikację z konsultantem
 4. w uzgodnionym terminie konsultacji Użytkownik powinien otworzyć link dostępowy, następnie wybrać kursorem zakładkę „przejdź do zajęć” znajdującą się na stronie głównej portalu
 5. następnie użytkownik powinien zalogować się wpisując otrzymany, indywidualny login oraz hasło.

Pacjent musi zarejestrować się na stronie internetowej Wnioskodawcy przez wprowadzenie indywidualnego loginu oraz hasła. Korzystanie z usług Wnioskodawcy objęte jest regulaminem, który pacjent akceptuje w sposób dorozumiany zawierając umowę (tj. korzystając z e-usług).

Usługi związane ze sportem lub wychowaniem fizycznym zwolnione z VAT

Wnioskodawca odpowiada za rzetelność wiedzy przekazanej przez prowadzącego konsultację.

Przekazywane informacje – zgodnie z dostępnym regulaminem mają charakter edukacji zdrowotnej. Prowadzący nie udziela wskazówek postępowania w danym przypadku pacjenta, a przekazuje pacjentowi wiedzę medyczną, o charakterze edukacyjnym. Prowadzący nie udziela indywidualnych porad mających na celu leczenie pacjenta, ponieważ nie ma możliwości przeprowadzenia stosownych badań. E-usługi nie mają na celu leczenia pacjenta a udzielanie mu informacji o charakterze edukacyjnym, na tematy nurtujące pacjenta. Przykładem może być informacja lekarza o zastosowania danego lekarstwa, sposobie podawania, przeciwwskazaniach, albo informacja o sposobach profilaktyki zapobiegającej powstawaniu chorób - lekarz udziela takiej informacji w oparciu o swoją wiedzę medyczną, nie o wskazówki pacjenta. Informacje te mają charakter ogólny, nie indywidualny.

Co do e-rehabilitacji, poza działaniami w zakresie edukacji zdrowotnej, opisanymi powyżej usługi te służą też przywracaniu i poprawie zdrowia, poprzez ćwiczenia. Podobnie w przypadku e-szkoły rodzenia, poza działaniami w zakresie edukacji zdrowotnej opisanymi powyżej, usługi te służą również wykonywaniu ćwiczeń związanych ciążą i pielęgnacją dziecka.

W odpowiedzi na pytanie nr 7 zawarte w wezwaniu do uzupełnienia braków formalnych wniosku tj: „Czy po przeprowadzonej videokonferencji za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji na odległość klient będzie badany pod kątem efektów jakie wywoła u niego zastosowanie się do wskazówek/porad udzielonych podczas videoknferencji...” Wnioskodawca wskazał, że „Nie. W założeniu Wnioskodawcy takie badania nie będą potrzebne do świadczenia e-usług z uwagi na ich charakter. Pacjenci mogą natomiast – o ile będą mieli taka wolę, skorzystać z wizyty osobistej u lekarzy (czy innych specjalistów) jacy dostępni będą u Wnioskodawcy”.

W odpowiedzi na pytanie nr 8 zawarte w wezwaniu do uzupełnienia braków formalnych wniosku tj. „Czy w ramach terapii za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji na odległość zainteresowany będzie miał prawo do bezpośredniego kontaktu z prowadzącym videokosultację... Czy na takie konsultacje przewidziany będzie określony limit np. godzinowy... Jak będzie kształtować się proporcja czasowa pomiędzy korzystaniem zainteresowanego z videokonsultacji za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji na odległość, a bezpośrednim kontaktem z prowadzącym terapię...” Wnioskodawca udzielił następującej odpowiedzi: „Pacjent będzie mógł spotkać się bezpośrednio z prowadzącym konsultację lub innym właściwym specjalistą jakim dysponować będzie Wnioskodawca na ogólnych zasadach (tj. takich na jakich przyjmowani są wszyscy pacjenci, również ci nie korzystający z e-usług). Nie ma przeznaczonego limitu czasowego na bezpośrednie spotkania, stąd również nie można odpowiedzieć na pytanie o proporcje czasowe video konsultacji i wizyt bezpośrednich. Spotkania bezpośrednie nie będą jednak elementem e-usług.”

Prowadzący video konsultację ponoszą w przypadku każdej z ww. usług telemedycyny odpowiedzialność za skutki zdrowotne jakie wywołane zostaną u osoby korzystającej z videokonsultacji (pacjenta) po zastosowaniu wskazówek przekazanych przez osobę prowadzącą videokonsultacje.

W odpowiedzi na pytanie nr 10 zawarte w wezwaniu do uzupełnienia braków formalnych wniosku tj. „Czy z ww. usług (proszę podać dla każdego podpunktu osobno)

 1. e-rehabilitacji,
 2. e-szkoły rodzenia,
 3. e-pielęgniarki,
 4. e-położnej,
 5. e-lekarza,
 6. e-psychologa,
 7. e-logopedy,
 8. e-psychiatry

korzystają pacjenci wcześniej zdiagnozowani w trakcie osobistego kontaktu, odpowiednio z fizjoterapeutą/rehabilitantem, osobą świadcząca usługi szkoły rodzenia, pielęgniarką, położną, lekarzem, psychologiem, logopedą, psychiatrą... Czy też usługi telemedycyny są świadczone od początku wyłącznie za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji i na żadnym etapie terapii/konsultacji nie dochodzi do osobistego kontaktu świadczeniodawcy z pacjentem... W jaki sposób, w którym momencie specjalista diagnozuje schorzenie pacjenta...” Wnioskodawca wskazał, że:
„Odpowiedź na to pytanie wymaga uwzględnienia, że e-usługi mają charakter edukacji zdrowotnej (poza e-rehabiiitacją i e-szkołą rodzenia, które poza charakterem edukacji zdrowotnej mają też charakter ćwiczeń). Ze wszystkich ww. usług korzystają pacjenci wcześniej nie zdiagnozowani - do udziełania e-usługi nie ma to znaczenia. Usługi są świadczone wyłącznie za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji na odległość i nie dochodzi na żadnym etapie do osobistego kontaktu z pacjentem. Oczywiście jest możliwe, że z e-usług skorzystają pacjenci, którzy wcześniej korzystali (albo później skorzystają) z bezpośrednich wizyt u Wnioskodawcy, jednak dla świadczenia e-usług (tj. dla kompletności usługi) nie ma to znaczenia.”

W przypadku e-rehabilitacji i e-szkoły rodzenia videokonferencje będą prowadzone zarówno indywidualnie jaki i grupowo. W pozostałych przypadkach videokonferencje będą prowadzone wyłącznie indywidualnie (tj. w jednym czasie, z jednym pacjentem).
W odpowiedzi na pytanie nr 12 zawarte w wezwaniu do uzupełnienia braków formalnych wniosku tj. „Czy w czasie videokonsultacji, pomiędzy pacjentem, a osobą świadczącą usługę (prowadząca videokonsultację) możliwa jest bezpośrednia interakcja - np. rozmowa...” Wnioskodawca odpowiedział, że: „Tak”.

W odpowiedzi na pytanie nr 13 zawarte w wezwaniu do uzupełnienia braków formalnych wniosku tj. „Czy „osoba świadcząca usługi szkoły rodzenia”, która będzie uczestniczyć przez telekonferencję w czynnościach wykonywanych przez podopiecznego wykonuje zawód medyczny w ramach zawodów medycznych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 217 ze zm.)...” Wnioskodawca odpowiedział, że: „Tak”.

W przypadku e-pielęgniarki, e-położnej, e-lekarza, e-psychologa, e-logopedy, e-psychiatry po połączeniu z konsultantem pacjent zadawać będzie pytania poprzez system video (przekazujący obraz i dźwięk), konsultant będzie na te pytania odpowiadać, do upływu czasu przeznaczonego na rozmowę.


W przypadku e-rehabilitacji - po połączeniu poprzez system video (przekazujący obraz i dźwięk) z konsultantem i ustaleniu ćwiczeń jakie pacjent ma wykonywać, pacjent przystąpi do wykonywania ćwiczeń, konsultant go obserwuje, udziela wskazówek. Konsultant będzie również odpowiadać na pytania zadane przez pacjenta do upływu czasu przeznaczonego na konsultację.

W przypadku e-szkoły rodzenia - po połączeniu poprzez system video (przekazujący obraz i dźwięk) z konsultantem i ustaleniu ćwiczeń jakie pacjent ma wykonywać, pacjent przystąpi do wykonywania ćwiczeń, konsultant go obserwuje, udziela wskazówek. Konsultant będzie również odpowiadać na pytania zadane przez pacjenta do upływu czasu przeznaczonego na konsultację.

W każdym przypadku, wedle wyboru klienta będzie również możliwość zadawania pytań za pośrednictwem poczty internetowej (mailowej).

W odpowiedzi na pytanie Organu zawarte w punkcie 14 wezwanie do uzupełnienia braków formalnych wniosku tj. „Proszę o wskazanie czy usługi w zakresie edukacji zdrowotnej stanowią usługi doradcze tj. są to przygotowane tematycznie wykłady w danym temacie medycznym, czy też konsultacje te są kierowane do konkretnego pacjenta korzystającego z videokonsultacji po przedstawieniu przez niego konkretnych problemów zdrowotnych wymagających porady medycznej w celu poprawy jego zdrowia... - proszę udzielić jednoznacznej odpowiedzi dla każdej wskazanej usługi.” Wnioskodawca wskazał, że:
„w zakresie:

e-pielęgniarki - usługa nie jest tematycznie przygotowanym wcześniej wykładem, choć ma z tzw. „wykładem” pewne cechy wspólne, tj. jest również wypowiedzią opartą o ogólną wiedzę medyczną konsultanta, nie skierowaną na rozwiązanie konkretnych, indywidualnych problemów zdrowotnych.
Nie jest natomiast przygotowywana wcześniej jako „wykład”, udzielana jest na bieżąco, po zadanym przez pacjenta pytaniu. Konsultant nie rozstrzyga więc konkretnego przypadku jakim jest dany pacjent ale udziela mu informacji „ogólnej” dotyczącej np. profilaktyki w zalesie chorób, sposobu podawania lekarstw. Są to informacje znane konsultantowi na bazie jego wiedzy medycznej, nie wiążące się z oceną konkretnego przypadku pacjenta. Dodatkowo na stronie internetowej Wnioskodawca będzie zamieszczał informacje dotyczące zagadnień medycznych - w formie publikacji, przygotowanej przez specjalistę. Publikacje te będą ogólnie dostępne dla wszystkich osób odwiedzających stronę internetową i bezpłatne.

e-położnej - usługa nie jest tematycznie przygotowanym wcześniej wykładem, choć ma z tzw. „wykładem” pewne cechy wspólne, tj. jest również wypowiedzią opartą o ogólną wiedzę medyczną konsultanta, nie skierowaną na rozwiązanie konkretnych, indywidualnych problemów zdrowotnych. Nie jest natomiast przygotowywana wcześniej jako „wykład”, udzielana jest na bieżąco, po zadanym przez pacjenta pytaniu. Konsultant nie rozstrzyga więc konkretnego przypadku jakim jest dany pacjent ale udziela mu informacji „ogólnej” dotyczącej np. profilaktyki w zakresie chorób, sposobu podawania lekarstw. Są to informacje znane konsultantowi na bazie jego wiedzy medycznej, nie wiążące się z oceną konkretnego przypadku pacjenta. Dodatkowo na stronie internetowej Wnioskodawca będzie zamieszczał informacje dotyczące zagadnień medycznych - w formie publikacji, przygotowanej przez specjalistę. Publikacje te będą ogólnie dostępne dla wszystkich osób odwiedzających stronę internetową i bezpłatne.

e-lekarza - usługa nie jest tematycznie przygotowanym wcześniej wykładem, choć ma z tzw. „wykładem” pewne cechy wspólne, tj. jest również wypowiedzią opartą o ogólną wiedzę medyczną konsultanta, nie skierowaną na rozwiązanie konkretnych, indywidualnych problemów zdrowotnych. Nie jest natomiast przygotowywana wcześniej jako „wykład”, udzielana jest na bieżąco, po zadanym przez pacjenta pytaniu. Konsultant nie rozstrzyga więc konkretnego przypadku jakim jest dany pacjent ale udziela mu informacji „ogólnej” dotyczącej np. profilaktyki w zakresie chorób, sposobu podawania lekarstw. Są to informacje znane konsultantowi na bazie jego wiedzy medycznej, nie wiążące się z oceną konkretnego przypadku pacjenta. Dodatkowo na stronie internetowej Wnioskodawca będzie zamieszczał informacje dotyczące zagadnień medycznych - w formie publikacji, przygotowanej przez specjalistę. Publikacje te będą ogólnie dostępne dla wszystkich osób odwiedzających stronę internetową i bezpłatne.

e-psychologa - usługa nie jest tematycznie przygotowanym wcześniej wykładem, choć ma z tzw. „wykładem” pewne cechy wspólne, tj. jest również wypowiedzią opartą o ogólną wiedzę medyczną konsultanta, nie skierowaną na rozwiązanie konkretnych, indywidualnych problemów zdrowotnych. Nie jest natomiast przygotowywana wcześniej jako „wykład”, udzielana jest na bieżąco, po zadanym przez pacjenta pytaniu. Konsultant nie rozstrzyga więc konkretnego przypadku jakim jest dany pacjent ale udziela mu informacji „ogólnej” dotyczącej np. profilaktyki w zakresie chorób, sposobu podawania lekarstw. Są to informacje znane konsultantowi na bazie jego wiedzy medycznej, nie wiążące się z oceną konkretnego przypadku pacjenta. Dodatkowo na stronie internetowej Wnioskodawca będzie zamieszczał informacje dotyczące zagadnień medycznych - w formie publikacji, przygotowanej przez specjalistę. Publikacje te będą ogólnie dostępne dla wszystkich osób odwiedzających stronę internetową i bezpłatne.

e-logopedy - usługa nie jest tematycznie przygotowanym wcześniej wykładem, choć ma z tzw. „wykładem” pewne cechy wspólne, tj. jest również wypowiedzią opartą o ogólną wiedzę medyczną konsultanta, nie skierowaną na rozwiązanie konkretnych, indywidualnych problemów zdrowotnych. Nie jest natomiast przygotowywana wcześniej jako „wykład”, udzielana jest na bieżąco, po zadanym przez pacjenta pytaniu. Konsultant nie rozstrzyga więc konkretnego przypadku jakim jest dany pacjent ale udziela mu informacji „ogólnej” dotyczącej np. profilaktyki w zakresie chorób, sposobu podawania lekarstw. Są to informacje znane konsultantowi na bazie jego wiedzy medycznej, nie wiążące się z oceną konkretnego przypadku pacjenta. Dodatkowo na stronie internetowej Wnioskodawca będzie zamieszczał informacje dotyczące zagadnień medycznych - w formie publikacji, przygotowanej przez specjalistę. Publikację te będą ogólnie dostępne dla wszystkich osób odwiedzających stronę internetową i bezpłatne.


e-psychiatry - usługa nie jest tematycznie przygotowanym wcześniej wykładem, choć ma z tzw. „wykładem” pewne cechy wspólne, tj. jest również wypowiedzią opartą o ogólną wiedzę medyczną konsultanta, nie skierowaną na rozwiązanie konkretnych, indywidualnych problemów zdrowotnych. Nie jest natomiast przygotowywana wcześniej jako „wykład”, udzielana jest na bieżąco, po zadanym przez pacjenta pytaniu. Konsultant nie rozstrzyga więc konkretnego przypadku jakim jest dany pacjent ale udziela mu informacji „ogólnej” dotyczącej np. profilaktyki w zakresie chorób, sposobu podawania lekarstw. Są to informacje znane konsultantowi na bazie jego wiedzy medycznej, nie wiążące się z oceną konkretnego przypadku pacjenta. Dodatkowo na stronie internetowej Wnioskodawca będzie zamieszczał informacje dotyczące zagadnień medycznych - w formie publikacji, przygotowanej przez specjalistę. Publikacje te będą ogólnie dostępne dla wszystkich osób odwiedzających stronę internetową i bezpłatne

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy odpłatne świadczenie usług telemedycyny w zakresie e-rehabilitacji, e-szkoły rodzenia, e-pielęgniarki, e-położnej, e-lekarza, e-psychologa, e-logopedy, e-psychiatry przez Wnioskodawcę będącego podmiotem leczniczym w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej jest zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535 ze zm.)?
 
Stanowisko Wnioskodawcy:
Wnioskodawca uważa, ze odpłatne świadczenie usług telemedycyny w zakresie e-rehabilitacji, e-szkoły rodzenia, e-pielęgniarki, e-położnej, e-lekarza, e-psychologa, e-logopedy, e-psychiatry przez wnioskodawcę będącego podmiotem leczniczym w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej jest zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535 ze zm.).

Wnioskodawca jest podmiotem leczniczym i będzie wykonywać ww. rodzaje usług w ramach działalności leczniczej.

Usługi e-rehabiliacji służą profilaktyce, przywracaniu i poprawie zdrowia. Usługa świadczona będzie przez rehabilitanta lub fizjoterapeutę. Zakres usług e-rehabilitacji jest zbieżny z zakresem usług rehabilitacji wykonywanej w tradycyjny sposób, różni się tylko brakiem fizycznego kontaktu z pacjentem. Kontakt utrzymywany będzie za pośrednictwem videokonferencji. Celem usługi jest przywrócenie, lub poprawa zdrowia pacjenta. Celem jest również profilaktyka w zakresie edukacji zdrowotnej.

Usługi e-szkoły rodzenia służą profilaktyce. Zakres usług odpowiadać będzie usługom szkoły rodzenia wykonywanym w tradycyjny sposób, różni się jedynie brakiem fizycznego kontaktu z podopiecznym. Kontakt utrzymywany będzie za pomocą videokonferencji. Celem usługi jest profilaktyka w zakresie edukacji zdrowotnej, utrwalania zdrowego trybu życia kobiet w ciąży, bezpieczeństwa ciąży, utrwalania poprawnych zachowań w zakresie opieki nad nowonarodzonym dzieckiem.

Usługi e-pielęgniarki służą profilakatyce. Kontakt utrzymywany będzie za pomocą videokonferencji. Usługi konsultacji w zakresie edukacji zdrowotnej w granicach specjalności pielęgniarki w tym w zakresie higieny i ochrony zdrowia są działaniami w zakresie profilaktyki zdrowotnej, służą utrwalaniu prawidłowych wzorców postępowania w zakresie zdrowego stylu życia.

Usługi e-położnej służą profilaktyce. Kontakt utrzymywany będzie za pomocą videokonferencji. Usługi konsultacji w zakresie edukacji zdrowotnej, udzielanie informacji z zakresu dietetyki w okresie ciąży są działaniami w ramach profilaktyki zdrowotnej. Wszystkie te usługi służą utrwalaniu prawidłowych wzorców postępowania w zakresie zdrowego stylu życia.

Usługi e-lekarza służą profilaktyce. Kontakt utrzymywany będzie za pomocą videokonferencji. Usługi konsultacji w zakresie edukacji zdrowotnej, a także sposobu podawania i dawkowania leków są działaniami w ramach profilaktyki zdrowotnej. Wszystkie te usługi służą utrwalaniu prawidłowych wzorców postępowania w zakresie zdrowego stylu życia oraz prawidłowego przyjmowania leków.

Usługi e-psychologa służą profilaktyce. Kontakt utrzymywany będzie za pomocą videokonferencji. Usługi konsultacji w zakresie edukacji zdrowotnej, a także sposobu podawania i dawkowania leków są działaniami w ramach profilaktyki zdrowotnej. Wszystkie te usługi służą utrwalaniu prawidłowych wzorców postępowania w zakresie zdrowego stylu życia oraz prawidłowego przyjmowania leków.

Usługi e-logopedy służą profilaktyce. Kontakt utrzymywany będzie za pomocą videokonferencji. Usługi konsultacji w zakresie edukacji zdrowotnej, a także sposobu podawania i dawkowania leków są działaniami w ramach profilaktyki zdrowotnej. Wszystkie te usługi służą utrwalaniu prawidłowych wzorców postępowania w zakresie zdrowego stylu życia oraz prawidłowego przyjmowania leków.

Usługi e-psychiatry służą profilaktyce. Kontakt utrzymywany będzie za pomocą videokonferencji. Usługi konsultacji w zakresie edukacji zdrowotnej, a także sposobu podawania i dawkowania leków są działaniami w ramach profilaktyki zdrowotnej. Wszystkie te usługi służą utrwalaniu prawidłowych wzorców postępowania w zakresie zdrowego stylu życia oraz prawidłowego przyjmowania leków.
Wszystkie ww. usługi są więc usługami w zakresie opieki medycznej, służą odpowiednio profilaktyce lub zachowaniu, przywracaniu oraz poprawie zdrowia, będą wykonywane przez podmiot leczniczy w ramach działalności leczniczej i jako takie powinny być zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535 ze zm.).

W świetle obowiązującego stanu prawnego organ podatkowy uznał stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, w świetle art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…).

Natomiast, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy (…).
Według art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

W myśl art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w jej treści, jak i przepisów wykonawczych do ustawy, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienia od podatku.

Zakres i zasady zastosowania zwolnienia od podatku VAT, dotyczące zarówno dostawy towarów jak i świadczenia usług, zostały określone m.in. w art. 43 ustawy.

Stosownie do treści art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy, zwalnia się od podatku usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze.

Zwolnienie określone w tym przepisie ma charakter przedmiotowo-podmiotowy. Oznacza to, że zwolnieniu od podatku podlega określony rodzaj usług (usługi opieki medycznej służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane) wykonywanych przez zdefiniowany krąg podmiotów (podmioty lecznicze).

Należy podkreślić, że przepis art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy, stanowi implementację do polskiego porządku prawnego przepisu art. 132 ust. 1 lit. b Dyrektywy 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 ze zm.) (dalej zwana „Dyrektywą”), zgodnie z którym zwolnieniu od podatku przez państwa członkowskie podlegają opieka szpitalna i medyczna oraz ściśle z nimi związane czynności podejmowane przez podmioty prawa publicznego lub, na warunkach socjalnych porównywalnych do stosowanych w odniesieniu do instytucji prawa publicznego, przez szpitale, ośrodki medyczne i diagnostyczne oraz inne odpowiednio uznane placówki o podobnym charakterze.

Odnosząc się do wątpliwości Wnioskodawcy w zakresie w zakresie zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 odpłatnego świadczenia przez Wnioskodawcę usług telemedycyny w zakresie e-rehabilitacji, e-szkoły rodzenia, e-pielęgniarki, e-położnej, e-lekarza, e-psychologa, e-logopedy, e-psychiatry stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie został spełniony warunek podmiotowy art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy do zwolnienia od podatku VAT przedmiotowych usług, bowiem Wnioskodawca jest podmiotem leczniczym.

W związku z powyższym, w dalszej części niniejszej interpretacji, należy dokonać analizy, czy świadczone przez Wnioskodawcę usługi wykonywane za pośrednictwem Internetu, spełniają warunek przedmiotowy wynikający z powołanego art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy.

W tym miejscu należy wskazać, że zdefiniowanie w przepisie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy, zakresu zwolnienia przez zawężenie go wyłącznie do usług opieki medycznej służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, odpowiada co do zasady używanym przez Trybunał Sprawiedliwości UE określeniom „postawienie diagnozy, udzielenie pomocy medycznej oraz w zakresie, w jakim jest to możliwe, leczenie chorób lub zaburzeń zdrowotnych”. Ponadto orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE wskazuje, że ze zwolnienia mogą korzystać również usługi medyczne realizowane w celach profilaktycznych (wyrok w sprawie Unterpertinger, C-212/01, pkt 40).


Z powołanego przepisu jednoznacznie wynika, że dla zastosowania zwolnienia od VAT istotny jest cel wykonywanych świadczeń. Ze zwolnienia będą generalnie korzystać tylko te czynności, które mają charakter diagnostyczny lub terapeutyczny (leczniczy). Jeśli świadczenie nie będzie służyć profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, to wówczas nie będzie objęte zwolnieniem podatkowym.

Warto przywołać tu ugruntowane stanowisko Trybunału Sprawiedliwości UE, że zwolnienia zawarte w art. 132 Dyrektywy, stanowią autonomiczne pojęcia prawa wspólnotowego i mają na celu uniknięcie rozbieżności w stosowaniu systemu VAT w poszczególnych państwach członkowskich (np. wyrok C-307/01, pkt 52). Oznacza to, że zakres przedmiotowy zwolnień zawartych w art. 132 Dyrektywy powinien być taki sam we wszystkich krajach członkowskich, zatem przy jego definiowaniu nie jest zasadne odwoływanie się wyłącznie do ustawodawstwa krajowego, ponieważ takie działania mogłyby prowadzić do rozbieżności (spowodowanych różnicami w ustawodawstwach krajowych) w stosowaniu zwolnień w poszczególnych państwach UE.

Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości UE, pojęcie „opieka medyczna” dotyczy świadczeń medycznych, które służą diagnozie, opiece oraz, w miarę możliwości, leczeniu chorób lub zaburzeń zdrowia. Cel usługi medycznej określa, czy powinna ona korzystać ze zwolnienia; jeżeli z kontekstu wynika, że jej głównym celem nie jest ochrona, utrzymanie bądź przywrócenie zdrowia, lecz inny cel, to wówczas zwolnienie nie będzie miało zastosowania. Innymi słowy, aby podlegać zwolnieniu świadczenie powinno mieć cel terapeutyczny, tym samym liczy się nie charakter usługi, ale jej cel.

Zwolnieniu od podatku podlegają więc tylko świadczenia, które mają bezpośrednio na celu diagnozę, opiekę lub terapię. W przypadku jedynie hipotetycznego związku świadczenia ze wskazanymi celami, zwolnienie nie przysługuje.

Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE jednoznacznie wynika, że zwolnieniu od podatku nie powinny podlegać takie usługi, których celem nie jest ochrona zdrowia.

Rzecznik Generalny w sprawie C-262/08 zauważył, że: „Cel usługi medycznej określa, czy powinna ona korzystać ze zwolnienia; jeżeli z kontekstu wynika, że jej głównym celem nie jest ochrona, utrzymanie bądź przywrócenie zdrowia, lecz inny cel, to wówczas zwolnienie nie będzie miało zastosowania”. Rzecznik zauważa również, że: „działalność, którą uznano za części składowe opieki medycznej (leczenia medycznego), obejmuje: opiekę terapeutyczną jako część usługi ambulatoryjnej świadczonej przez wykwalifikowane pielęgniarki; leczenie psychoterapeutyczne świadczone przez wykwalifikowanych psychologów; prowadzenie badań lekarskich bądź pobieranie krwi lub innych próbek do badania pod kątem występowania choroby, na rzecz pracodawców lub ubezpieczycieli, albo poświadczanie zdolności medycznej do odbycia podróży, jeżeli celem tych usług zasadniczo pozostaje ochrona zdrowia zainteresowanych osób; oraz badania medyczne umożliwiające obserwację i zbadanie pacjentów, zanim zajdzie konieczność diagnozowania, rozciągnięcia opieki bądź leczenia potencjalnej choroby, zlecone przez internistów i wykonywane przez zewnętrzne laboratoria prywatne”. Dodatkowo Rzecznik zauważa, że: „usługi są ściśle związane z opieką szpitalną i medyczną (leczeniem szpitalnym i medycznym) jedynie wówczas, gdy są one rzeczywiście świadczone jako usługi pomocnicze względem takiej opieki świadczonej pacjentom jako świadczenie główne, tylko wówczas jeżeli wpisują się one w logiczny sposób w ramy świadczenia tejże opieki i stanowią w procesie świadczenia tejże opieki niezbędny etap, aby osiągnąć cele terapeutyczne, którym służą, gdyż jedynie takie usługi mogą mieć wpływ na koszty opieki zdrowotnej, która staje się dostępna w drodze zwolnienia od podatku”.

Należy więc mieć na uwadze, że wyżej powołany art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy zwalnia od podatku wyłącznie usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, nie zwalniają zatem wszystkich świadczeń, które wykonują podmioty lecznicze, ale tylko służące określonemu celowi. Zauważyć zatem można, że wszędzie tam, gdzie nie ma bezpośredniego związku z leczeniem - nie ma prawa do zastosowania zwolnienia od podatku VAT. Świadczenie usług, dokonywane przez podmiot leczniczy, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, jeśli nie odpowiadają one koncepcji opieki medycznej. Jeśli głównym celem usług medycznych nie jest ochrona, w tym zachowanie lub odtworzenie zdrowia, ale raczej udzielanie pewnych porad, nie będzie miało zastosowanie zwolnienie od podatku.

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest podmiotem leczniczym w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654 ze zm.). Wnioskodawca zamierza rozpocząć odpłatne świadczenie usług telemedycyny w zakresie: e-rehabilitacji, e-szkoły rodzenia, e-pielęgniarki, e-położnej, e-lekarza, e-psychologa, e-logopedy, e-psychiatry. Usługi będą świadczone za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji na odległość, w formie videkonferencji z wyłączeniem osobistego, fizycznego kontaktu z pacjentem. Wszelkie informacje przekazane w trakcie rozmowy z konsultantem są jedynie informacjami edukacyjnymi i nie mają charakteru porady lekarskiej. Pacjent będzie zobowiązany do akceptacji oświadczenia wskazującego na to, że Wnioskodawca nie będzie brał odpowiedzialności za skutki zdrowotne spowodowane zastosowaniem się do wskazówek udzielonych podczas video konsultacji.

Aby skorzystać ze świadczonych usług telemedycyny użytkownik powinien:

 • dokonać opłaty za rozmowę z konsultantem przelewem wg. cennika usług, na rachunek bankowy Wnioskodawcy
 • uzgodnić z konsultantem termin konsultacji, termin konsultacji uzgadniany będzie z uwzględnieniem potrzeb użytkownika i możliwości konsultanta. W celu uzgodnienia terminu konsultacji użytkownik przesyła drogą elektroniczną prośbę o ustalenie terminu konsultacji na adres Wnioskodawcy
 • po zaksięgowaniu wpłaty i uzgodnieniu terminu konsultacji, na podany przez użytkownika adres mailowy zostaje przesłany link dostępowy do strony internetowej zapewniającej komunikację z konsultantem
 • w uzgodnionym terminie konsultacji użytkownik powinien otworzyć link dostępowy, następnie wybrać kursorem zakładkę „przejdź do zajęć” znajdującą się na stronie głównej portalu
 • następnie użytkownik powinien zalogować się wpisując otrzymany, indywidualny login oraz hasło.

Pacjent musi zarejestrować się na stronie internetowej Wnioskodawcy przez wprowadzenie indywidualnego loginu oraz hasła. Korzystanie z usług Wnioskodawcy objęte jest regulaminem, który pacjent akceptuje w sposób dorozumiany zawierając umowę (tj. korzystając z e-usług).


Przekazywane informacje – zgodnie z dostępnym regulaminem mają charakter edukacji zdrowotnej. Prowadzący nie udziela wskazówek postępowania w danym przypadku pacjenta, a przekazuje pacjentowi wiedzę medyczną, o charakterze edukacyjnym. Prowadzący nie udziela indywidualnych porad mających na celu leczenie pacjenta, ponieważ nie ma możliwości przeprowadzenia stosownych badań. E-usługi nie maja na celu leczenia pacjenta a udzielanie mu informacji o charakterze edukacyjnym, na tematy nurtujące pacjenta. Informacje te mają charakter ogólny, nie indywidualny.
Po przeprowadzonej videokonferencji za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji na odległość klient nie będzie badany pod kątem efektów jakie wywoła u niego zastosowanie się do wskazówek/porad udzielonych podczas videokonferencji W założeniu Wnioskodawcy takie badania nie będą potrzebne do świadczenia e-usług z uwagi na ich charakter.

Wnioskodawca wskazał, że e-usługi mają charakter edukacji zdrowotnej (poza e-rehabiiitacją i e-szkołą rodzenia, które poza charakterem edukacji zdrowotnej mają też charakter ćwiczeń). Ze wszystkich ww. usług korzystają pacjenci wcześniej nie zdiagnozowani - do udzielania e- usługi nie ma to znaczenia. Usługi są świadczone wyłącznie za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji na odległość i nie dochodzi na żadnym etapie do osobistego kontaktu z pacjentem. Oczywiście jest możliwe, że z e-usług skorzystają pacjenci, którzy wcześniej korzystali (albo później skorzystają) z bezpośrednich wizyt u Wnioskodawcy, jednak dla świadczenia e-usług (tj. dla kompletności usługi) nie ma to znaczenia.”

Wnioskodawca wskazał, że w zakresie: e-pielęgniarki, e-położnej, e-lekarza, e-psychologa, e-logopedy, e-psychiatry usługi nie rozstrzygają konkretnego przypadku jakim jest dany pacjent ale udzielana mu jest informacja „ogólna”. Są to informacje znane konsultantowi na bazie jego wiedzy medycznej, nie wiążące się z oceną konkretnego przypadku pacjenta.

W niniejszej sprawie kluczową rolę stanowi określenie, czy usługi, które zamierza świadczyć Wnioskodawca za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji na odległość stanowią usługi opieki medycznej. Wówczas przedmiotowe usługi – zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy – korzystałyby ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Jak już wskazano, z orzecznictwa TSUE wynika, że zwolnieniu powinny podlegać tylko usługi, których celem jest ochrona zdrowia. Jeśli głównym celem usług medycznych nie jest ochrona, w tym zachowanie lub odtworzenie zdrowia, ale raczej udzielanie pewnych porad, nie będzie miało zastosowanie zwolnienie od podatku.

Biorąc pod uwagę powyższe rozważania oraz opis sprawy stwierdzić należy, że usługi telemedycyny w zakresie: e-rehabilitacji, e-szkoły rodzenia, e-pielęgniarki, e-położnej, e-lekarza, e-psychologa, e-logopedy, e-psychiatry nie są usługami w zakresie opieki medycznej, służącymi profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. Bowiem w przedmiotowej sprawie Wnioskodawca za pośrednictwem Internetu udziela porad z zakresu edukacji zdrowotnej, osobie korzystającej z usług udzielana będzie informacja „ogólna”, nie wiążące się z oceną konkretnego przypadku pacjenta. Wnioskodawca sam wskazał, że e-usługi nie mają na celu leczenia pacjenta a udzielanie mu informacji o charakterze edukacyjnym, na tematy nurtujące pacjenta. Informacje te mają charakter ogólny, nie indywidualny.

Po przeanalizowaniu przedstawionych przez Spółkę cech usług – które zamierza świadczyć – należy stwierdzić brak podstaw do uznania, że usługi te stanowić będą usługi opieki medycznej wymienionej w art. 43 ust. 1 pkt 18. Czynności, które Wnioskodawca planuje wykonywać nie będą wykazywały charakterystycznych cech usługi opieki medycznej sprawowanej nad konkretnym wymagającym tej opieki pacjentem. Jedną z nich, co wynika z orzecznicwa TSUE niewątpliwe jest diagnoza pacjenta. Działania medyczne polegają na szeregu czynności, dla których bezpośredni (osobisty) kontakt z pacjentem jest konieczny. Nie można bowiem świadczyć usług w zakresie opieki medycznej, bez wnikliwego zbadania danej osoby, jej obserwacji oraz opieki nad nią w procesie działań medycznych, a to podstawowe warunki definiujące te usługi.

Świadczone przez Wnioskodawcę usługi stanowią dostęp do strony internetowej Wnioskodawcy. Jak wskazał Wnioskodawca: przekazywane informacje – zgodnie z dostępnym regulaminem mają charakter edukacji zdrowotnej. Prowadzący nie udziela wskazówek postępowania w danym przypadku pacjenta, a przekazuje pacjentowi wiedzę medyczną, o charakterze edukacyjnym. Prowadzący nie udziela indywidualnych porad mających na celu leczenie pacjenta, ponieważ nie ma możliwości przeprowadzenia stosownych badań. E-usługi nie maja na celu leczenia pacjenta a udzielanie mu informacji o charakterze edukacyjnym, na tematy nurtujące pacjenta. Informacje te mają charakter ogólny, nie indywidualny. Po przeprowadzonej videokonferencji za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji na odległość klient nie będzie badany pod kątem efektów jakie wywoła u niego zastosowanie się do wskazówek/porad udzielonych podczas videokonferencji W założeniu Wnioskodawcy takie badania nie będą potrzebne do świadczenia e-usług z uwagi na ich charakter.

Podyskutuj o tym na naszym FORUM

Trzeba zaznaczyć, że Wnioskodawca jednoznacznie wskazał także, że nie będzie brał odpowiedzialności za skutki zdrowotne spowodowane zastosowaniem się do wskazówek udzielonych podczas video konsultacji.

Tym samym usługi, które zamierza świadczyć Wnioskodawca za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji na odległość zdaniem Organu, nie noszą znamion usług w zakresie opieki medycznej, o której mowa w art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy.

Stanowisko Organu znajduje odzwierciedlenie w wyrokach sądów administracyjnych. Przykładowo w wyroku z 8 sierpnia 2013 r. sygn. akt I SA/Po 245/13 WSA w Poznaniu wskazał, że: „Zdaniem sądu usługa w zakresie opieki medycznej by uznać ją za wykonaną lege artis wymaga przynajmniej, co wynika nawet z zasad doświadczenia, rzetelnego ustalenia, czy jest konieczna dla osiągnięcia zamierzonego celu. Niezbędna jest więc możliwość oceny stanu zdrowia pacjenta w celu postawienia prawidłowej diagnozy oraz zaordynowania odpowiedniego, dostosowanego do wymogów konkretnej osoby postępowania terapeutycznego. (…) W opinii sądu leczenie przez internet nie jest możliwe. Przez internet nikt nie zbada pacjenta, nie poprowadzi terapii i nie wyleczy. Można sobie z kimś porozmawiać, poradzić się, wspierać podczas walki z chorobą.”

Reasumując, usługi będące przedmiotem pytania tj. telemedycyny w zakresie: e-rehabilitacji, e-szkoły rodzenia, e-pielęgniarki, e-położnej, e-lekarza, e-psychologa, e-logopedy, e-psychiatry, nie korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, bowiem nie stanowią usług w zakresie opieki medycznej, spełniających cel określony w art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy.

W świetle powyższych ustaleń, stanowisko Wnioskodawcy jest nieprawidłowe.


Oprac. Adam Kuchta

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  16 cze 2021
  Zakres dat:

  Rejestracja w CRPA (Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych) do 30 czerwca

  Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, że 30 czerwca 2021 r. upływa termin (okres przejściowy) na dokonanie: zgłoszenia rejestracyjnego w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA) dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. nie były objęte obowiązkiem dokonywania zgłoszeń rejestracyjnych w podatku akcyzowym albo zgłoszenia uzupełniającego w CRPA dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. zostały zarejestrowane na podstawie zgłoszenia rejestracyjnego AKC-R.

  Dotacja z gminy wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem a przedawnienie

  Dotacja z gminy a przedawnienie. Coraz więcej osób w swojej działalności stara się korzystać z różnych form pomocy. Jednym z popularnych rodzajów wsparcia, są różnego rodzaju dotacje – w tym dotacje z jednostek samorządu terytorialnego. W trakcie działalności podmiotu może jednak okazać się, że środki z dotacji zostały nieprawidłowo spożytkowane. W takiej sytuacji, zasadniczo, podatnik powinien zwrócić dotację – co w praktyce może jednak okazać się dla niego niemożliwe do wykonania (szczególnie po dłuższym czasie). Tak samo więc jak w innych przypadkach, ustawodawca przewidział odpowiedni okres przedawnienia dla konieczności zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. Warto jednak dowiedzieć się, jak należy obliczać ten termin - w szczególności, że proces przyznania, korzystania i rozliczenia dotacji może być dość długi – i wskazywać na różne momenty, od których należałoby obliczać termin przedawnienia.

  Polski Ład. 2/3 emerytów z zerowym PIT

  Zerowy PIT dla emerytów. Dwie trzecie emerytów będzie miało zerowy PIT, a duża część zapłaci niższy podatek - zapewnił wiceminister finansów Piotr Patkowski. Seniorzy, którzy pobierają emerytury powyżej 5 tys. zł miesięcznie stracą rocznie 75 zł - dodał. Polski Ład dla emerytów - kto zyska, kto straci?

  Interpretacja podatkowa nie może pomijać przepisów

  Interpretacja podatkowa. Przedsiębiorca wdał się w spór z fiskusem o pieniądze należne z tytułu CIT. Oczywiście fiskus chciał ich więcej, w tym celu interpretował przepisy tak, a w zasadzie pomijał ich część, aby uzasadnić słuszność poboru wyższego podatku. Ale po stronie przedsiębiorcy stanął sąd, przypominając organom skarbowym, że: „Nie wolno jest również interpretować przepisów prawnych tak, by pewne ich fragmenty okazały się zbędne” (wyrok WSA w Krakowie z 5 lutego 2021 r., sygn. akt I SA/Kr 1262/20).

  Rekordowy Twój e-PIT w 2021 roku

  Twój e-PIT w 2021 roku. Ministerstwo Finansów podsumowało tegoroczny sezon rozliczeń podatkowych PIT, a w szczególności najbardziej popularną e-usługę Krajowej Administracji Skarbowej - Twój e-PIT.

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa – rozliczenia podatkowe (PIT, CIT, VAT, PCC)

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa. Rozważając możliwość restrukturyzacji działalności, oprócz standardowych rozwiązań takich jak m.in aporty przedsiębiorstw, połączeń lub sprzedaży (niezależnie czy mamy do czynienia z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa czy przedsiębiorstwem), należy wziąć pod uwagę możliwości oferowane przez leasing finansowy przedsiębiorstwa. W analizie opłacalności przedsięwzięcia musimy wziąć pod uwagę nie tylko aspekt biznesowy, ale również kwestie opodatkowania danej transakcji. Należy zwrócić uwagę, zarówno na podatki dochodowe (odpowiednio PIT oraz CIT), podatek od towarów i usług oraz podatek od czynności cywilnoprawnych.

  Jak wygląda cyberatak na firmową sieć?

  Cyberatak na firmową sieć. W trakcie pandemii ponad połowa polskich firm (54%) zauważyła wzrost liczby cyberataków. W opublikowanej w maju br. analizie Active Adversary Playbook 2021 analitycy ujawniają, że przestępcy zostają wykryci średnio dopiero po 11 dniach od przeniknięcia do firmowej sieci. W tym czasie mogą swobodnie poruszać się po zasobach i wykradać dane przedsiębiorstwa. Coraz trudniej namierzyć złośliwą działalność, jednak pomocna w tym zakresie może okazać się pandemia. W ubiegłym roku wzrosły bowiem umiejętności i szybkość reagowania zespołów IT.

  Kasa fiskalna online - serwis klimatyzacji w samochodach

  Kasa fiskalna online. Czy prowadząc działalność w ramach punktu serwisowego klimatyzacji w samochodach osobowych podatnik jest zobowiązany do posiadania kasy fiskalnej online?

  CIT-8 za 2020 r. - wersja elektroniczna opublikowana

  CIT-8 za 2020 r. Ministerstwo Finansów opublikowało cyfrową wersję (30) CIT-8. Zrobiło to po trzech miesiącach od zapowiedzi, za to na dwa tygodnie przed upływem terminu na złożenie tego zeznania.

  Firmy z branży beauty nie mają kas fiskalnych online

  Kasy fiskalnej online. Co trzecia firma z branży kosmetycznej nie ma kasy fiskalnej online, która od 1 lipca 2021 r. będzie obowiązkowa - wskazała inicjatywa Beauty Razem. Branża apeluje do Ministra Finansów o przesunięcie o pół roku terminu obowiązkowej instalacji urządzeń.

  Jak firmy wpływają na edukację ekologiczną?

  Zrównoważony rozwój trafia do domu Kowalskich, czyli jak firmy i marketing wpływają na edukację ekologiczną.

  Zmiany w deklaracjach akcyzowych od 1 lipca 2021 r.

  Zmiany w deklaracjach akcyzowych. Ministerstwo Finansów udzieliło informacji i wyjaśnień odnośnie obowiązujących od 1 lipca 2021 r. zmian w zakresie deklaracji podatkowych w podatku akcyzowym. Zmiany te są wprowadzane do ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym przez ustawę z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 694).

  Podmioty akcyzowe - aktualizacja zgłoszeń rejestracyjnych do 30 czerwca 2021 r.

  Podmioty akcyzowe już zarejestrowane muszą dokonać aktualizacji zgłoszeń rejestracyjnych do 30 czerwca 2021 r. Aktualizacja to efekt uruchomienia Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych (CRPA).

  Interpretacja 590, czyli porozumienie inwestycyjne z MF

  Interpretacja 590 (porozumienie inwestycyjne) oznacza wiążącą opinię dla inwestorów strategicznych o wszystkich skutkach podatkowych planowanej inwestycji. Jest to nowe rozwiązanie zaproponowane w ramach Polskiego Ładu. Na czym konkretnie będzie polegało? Kiedy wejdzie w życie?

  Polski Ład - ryczałt szansą dla przedsiębiorców?

  Polski Ład - ryczałt. Konferencja Premiera Mateusza Morawieckiego z 2 czerwca br. na temat Polskiego Ładu przyniosła nowe wskazówki odnośnie zmiany zasad opodatkowania jednoosobowych działalności gospodarczych od 2022 r. Z zapowiedzi wynika, że promowaną przez rządzących formą opodatkowania zarobków przedsiębiorców podatkiem PIT będzie ryczałt.

  Podatkowe Grupy Kapitałowe - zmiany w ramach Polskiego Ładu

  Podatkowe Grupy Kapitałowe. Ministerstwo Finansów poinformowało o planowanych ułatwieniach dla Podatkowych Grup Kapitałowych (PGK) w ramach Polskiego Ładu: obniżenie minimalnego kapitału zakładowego uprawniającego do stworzenia PGK, więcej możliwości w powiązaniach spółek, zlikwidowanie warunku rentowności, korzystniejsze warunki rozliczania strat.

  Profil zaufany - zmiany od 17 czerwca 2021 r.

  Profil zaufany. Od 17 czerwca 2021 r. w trakcie wideospotkania z urzędnikiem będzie można założyć tradycyjny, a nie tymczasowy profil zaufany (PZ) - poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Ponadto od 17 czerwca wydane wcześniej tymczasowe PZ staną się "tradycyjnymi" profilami zaufanymi, ważnymi przez 3 lata (tymczasowy profil był ważny tylko 3 miesiące).

  Polski Ład. Tworzenie Grup VAT

  Tworzenie Grup VAT (PGK VAT) to nowe rozwiązanie Polskiego Ładu, w ramach którego spółki należące do podatkowej grupy kapitałowej nie będą musiały w transakcjach między sobą rozliczać VAT. Na czym będzie polegało tworzenie Grupy VAT? Od kiedy będzie to możliwe?

  Fundacja rodzinna z ulgą repolonizacyjną

  Fundacje rodzinne. Propozycje zawarte w projekcie ustawy o fundacji rodzinnej zostały uzupełnione; ich skutkiem ma być niższe niż w oryginalnym projekcie opodatkowanie fundacji rodzinnych. Planowane jest m.in. wprowadzenie ulgi repolonizacyjnej, skierowanej do osób które chciałyby przenieść kapitał gromadzony w zagranicznych fundacjach czy trustach do polskiej fundacji rodzinnej.

  Wpłaty do PPK - kiedy pobrać zaliczkę na PIT?

  Wpłaty do PPK finansowane przez pracodawcę stanowią przychód pracownika oszczędzającego w PPK (art. 12 ust. 1 ustawy o PIT). Oznacza to, że pracodawca powinien naliczyć i pobrać od tych wpłat zaliczkę na PIT zgodnie z obowiązującą danego pracownika skalą podatkową (17% lub 32%).

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT w 2022 roku – jak być powinno

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT. Jak rozwiązać problem składki na ubezpieczenie zdrowotne w nowym systemie opodatkowania dochodów osób fizycznych (PIT), który ma obowiązywać od 2022 roku? Profesor Witold Modzelewski proponuje, by – przy spełnieniu dwóch innych warunków - kwota składki była dla wszystkich podatników kosztem uzyskania przychodów lub była wyłączona z podstawy opodatkowania.

  Opłata reprograficzna a komputery przenośne i stacjonarne

  Opłata reprograficzna nie powinna dotyczyć komputerów przenośnych i stacjonarnych, natomiast w przypadku pozostałych urządzeń i nośników powinna być znacznie obniżona - uważa Konfederacja Lewiatan.

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów. Ministerstwo Finansów informuje, że w ramach Polskiego Ładu zostaną wdrożone nowe rozwiązania prawne i organizacyjne mające na celu przyciąganie do Polski strategicznych inwestorów. Już w 2022 roku kompleksowa i szybka obsługa inwestorów ma stać się (wg zamierzeń MF i Rządu) wizytówką naszego kraju. Uruchomiony zostanie tzw. Investor Desk i Interpretacja 590. Będą też korzystne rozwiązania podatkowe dla holdingów (w tym PGK VAT) i zachęta do inwestycji dla instytucji finansowych.

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów”

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów” - to nowy standard rachunkowości, którego projekt został właśnie skierowany do dyskusji publicznej. Termin zgłaszania uwag do projektu upływa 8 sierpnia 2021 r. Co zawiera nowy KSR?

  SLIM VAT 2. Korekta deklaracji importowej

  SLIM VAT 2 zawiera rozwiązanie, które umożliwi podatnikowi rozliczającemu podatek z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej dokonania korekty deklaracji, w sytuacji gdyby w pierwotnej deklaracji nie rozliczył w prawidłowej wysokości podatku.