Kategorie

Jak uprościć rachunkowość w małej firmie

Wielu przedsiębiorców rozliczających podatek dochodowy na zasadach ogólnych nie zdaje sobie sprawy, że nie muszą składać comiesięcznych deklaracji. Przepisy przewidują uproszczoną formę wpłacania zaliczek na podstawie dochodu osiągniętego w latach poprzednich. Także deklaracje VAT nie muszą być składane co miesiąc – znaczna część podatników może wybrać rozliczenia kwartalne. Korzystając z tych przepisów małe firmy mogą ułatwić sobie rozliczenia z fiskusem.

SPIS TREŚCI

AKTY PRAWNE
Karta podatkowa – minimum obowiązków
 
Jest to najprostszy sposób opłacania podatku dochodowego. Podatnicy opodatkowani kartą podatkową nie muszą prowadzić żadnej ewidencji ani składać deklaracji podatkowych. Płacą oni jedynie raz w miesiącu podatek w wysokości określonej w decyzji wydanej przez naczelnika urzędu skarbowego. Podatnicy ci są jednak obowiązani wydawać na żądanie klienta rachunki lub faktury VAT, stwierdzające sprzedaż wyrobu, towaru lub wykonanie usługi.
Muszą też przechowywać kopie tych rachunków i faktur w okresie pięciu lat podatkowych, licząc od końca roku, w którym wystawiono rachunek lub fakturę. Podatnicy chcący odprowadzać podatek w formie karty podatkowej muszą złożyć wniosek na formularzu PIT-16 nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego.
Jeżeli podatnik rozpoczyna działalność w trakcie roku podatkowego formularz ten należy złożyć przed rozpoczęciem działalności. Nie ma potrzeby corocznego składania tego dokumentu. Jeżeli w roku poprzednim przedsiębiorca opłacał podatek w formie karty podatkowej i do dnia 20 stycznia roku podatkowego nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokona wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że prowadzi nadal działalność opodatkowaną w tej formie.
Podatek rozlicza się w urzędzie właściwym według miejsca położenia zorganizowanego zakładu, wskazanego w zgłoszeniu do ewidencji działalności gospodarczej. W razie niedopełnienia zgłoszenia działalności do ewidencji lub gdy działalność jest wykonywana bez posiadania zorganizowanego zakładu, właściwość ustala się według miejsca zamieszkania podatnika lub siedziby spółki. Jeżeli nie można ustalić siedziby spółki, podatek należy wpłacać według miejsca zamieszkania jednego ze wspólników. Jeżeli działalność jest prowadzona w kilku zorganizowanych zakładach na terenie objętym właściwością miejscową kilku naczelników urzędów skarbowych, właściwość ustala się według miejsca wskazanego przez podatnika jako siedziby działalności.
Naczelnik urzędu skarbowego, uwzględniając wniosek o zastosowanie karty podatkowej, wydaje decyzję ustalającą wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej, odrębnie na każdy rok podatkowy. Jeżeli działalność jest prowadzona w formie spółki, w decyzji tej wymienia się wszystkich jej wspólników. Jeżeli naczelnik urzędu skarbowego stwierdzi brak warunków do zastosowania opodatkowania w formie karty podatkowej, wydaje decyzję odmowną.
Po upływie roku podatkowego, w terminie do 31 stycznia, podatnik jest obowiązany złożyć w urzędzie skarbowym roczną deklarację o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach (PIT-16A). Jest to jedyna deklaracja, którą muszą składać podatnicy opodatkowani kartą podatkową. Warto podkreślić, że cały formularz zmieścił się na jednej stronie. Świadczy to o maksymalnym uproszczeniu tej formy rozliczeń.
PAMIĘTAJ
W przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej składa jeden ze wspólników.
Jednak karta podatkowa ma również swoje wady. Przede wszystkim jest ona dostępna tylko w przypadku niektórych rodzajów działalności. Ponadto taka forma opodatkowania nie zawsze jest korzystna. Płacenie podatku w formie stałej comiesięcznej kwoty może być nieopłacalne w przypadku działalności wymagających dużych inwestycji czy też w przypadku gdy działalność okresowo przynosi straty.
 

Ryczałt – ważny tylko przychód
 
Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych mogą podlegać przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej (a także przychody z najmu). Dotyczy to także sytuacji, gdy działalność prowadzona jest w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych. Podatnicy mogą wybrać opłacanie w roku podatkowym ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy uzyskali przychody z tej działalności w wysokości nieprzekraczającej 250 000 euro. W 2006 roku ryczałt mogą stosować podmioty, których obroty za 2005 rok nie przekroczą 979 150 zł.
Tę formę opodatkowania mogą także wybrać podatnicy rozpoczynający wykonywanie działalności w roku podatkowym – bez względu na wysokość przychodów. Pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według jego miejsca zamieszkania nie później niż do 20 stycznia roku podatkowego.
Podatnik rozpoczynający działalność gospodarczą w trakcie roku podatkowego musi złożyć oświadczenie do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że nadal prowadzi działalność opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
Stawki ryczałtu uzależnione są od rodzaju prowadzonej działalności. Wynoszą one od 3 proc. (np. w przypadku działalności gastronomicznej czy handlowej) do 20 proc. (najwyższa stawka jest stosowana do przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów).
PAMIĘTAJ
W przypadku prowadzenia działalności w formie spółki oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu składają wszyscy wspólnicy naczelnikom urzędów skarbowych właściwym według miejsca zamieszkania każdego ze wspólników.
Podatnicy oraz spółki, których wspólnicy są opodatkowani w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, są obowiązani posiadać i przechowywać dowody zakupu towarów, prowadzić wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ewidencję wyposażenia oraz ewidencję przychodów. Obowiązek prowadzenia ewidencji powstaje od dnia, od którego ma zastosowanie opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Podatnicy są obowiązani za każdy miesiąc obliczać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i wpłacać go na rachunek urzędu skarbowego w terminie do dnia 20 następnego miesiąca.
Podatek za grudzień należy wpłacić w terminie złożenia zeznania (PIT-28), czyli do 31 stycznia. Mimo że taki sposób rozliczania podatku nie jest uciążliwy, podatnicy o niskich obrotach mogą go jeszcze uprościć. Ustawodawca umożliwił im kwartalne rozliczanie ryczałtu. Polega to na tym, że podatnicy obliczają ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i wpłacają go na rachunek urzędu skarbowego w terminie do dnia 20 następnego miesiąca po upływie kwartału, za który ryczałt ma być opłacony (czyli do 20 kwietnia, lipca i października). Podobnie jak w przypadku podatników rozliczających się miesięcznie, podatek za ostatni kwartał należy wpłacić w terminie złożenia zeznania, czyli do 31 stycznia następnego roku.
TERMINY ZAPŁATY
Podatnicy płacą podatek dochodowy w formie karty podatkowej, pomniejszony o zapłaconą składkę na ubezpieczenie zdrowotne, w terminie do dnia siódmego każdego miesiąca za miesiąc ubiegły. Za grudzień podatek należy wpłacić do 28 grudnia roku podatkowego.
Kwartalne rozliczanie podatku mogą stosować wyłącznie podatnicy, których otrzymane przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki – w roku poprzedzającym rok podatkowy – nie przekroczyły kwoty stanowiącej równowartość 25 000 euro. W 2006 roku kwartalnie mogą rozliczać się podmioty, których obroty za rok 2005 nie przekroczyły kwoty 97 915 zł. Warunkiem jest zawiadomienie do 20 stycznia 2006 r. naczelnika urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika. Zawiadomienia nie muszą składać podatnicy, którzy opłacali podatek kwartalnie w 2005 roku i zamierzają kontynuować taką formę rozliczeń.
Największą wadą ryczałtu jest brak możliwości uwzględniania kosztów uzyskania przychodów. Podatek obliczany w ten sposób często jest wyższy niż u tego samego przedsiębiorcy rozliczającego się na zasadach ogólnych. Ponadto w szeregu przypadkach ustawodawca wykluczył możliwość opodatkowania ryczałtem.
 
 

Księga przychodów – opodatkowany jest dochód
 
Księga przychodów to najprostsza forma rozliczania podatku dochodowego na zasadach ogólnych. Może być prowadzona przez osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie. Przepisy regulujące zasady prowadzenia podatkowej księgi nie pozostawiają podatnikom zbyt wiele możliwości jej uproszczenia. Warto jednak wspomnieć o możliwości wyboru metody ewidencjonowania kosztów. Często są one przyczyną sporów między podatnikami a organami podatkowymi. Zasadą jest, że koszty uzyskania przychodów są potrącane tylko w tym roku podatkowym, w którym zostały poniesione. Odmienne zasady dotyczą podatników prowadzących księgi rachunkowe.
W tym przypadku koszty uzyskania przychodów są potrącane tylko w tym roku podatkowym, którego dotyczą, tj. są potrącalne także koszty uzyskania poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy, lecz dotyczące przychodów roku podatkowego oraz określone co do rodzaju i kwoty koszty uzyskania, które zostały zarachowane, chociaż ich jeszcze nie poniesiono, jeżeli odnoszą się do przychodów danego roku podatkowego. Wyjątkiem są sytuacje, kiedy zarachowanie kosztów do odpowiedniego roku podatkowego nie jest możliwe – w tym wypadku są one potrącalne w roku, w którym zostały poniesione. Zasady rozliczania kosztów przewidziane dla ksiąg rachunkowych mogą również stosować podatnicy prowadzący podatkowe księgi przychodów i rozchodów pod warunkiem, że stale w każdym roku podatkowym księgi te będą prowadzone w sposób umożliwiający wyodrębnienie kosztów uzyskania odnoszących się tylko do tego roku podatkowego.
Taki sposób prowadzenia ewidencji powoduje jednak znaczną jej komplikację. Dlatego w firmach chcących uprościć zasady prowadzenia ksiąg lepiej jest przyjąć zasadę, że koszty uzyskania przychodów są potrącane tylko w tym roku podatkowym, w którym zostały poniesione, tym bardziej że przepisy regulujące zasady rozliczania kosztów uzyskania przychodów w czasie (czyli reguły stosowane obowiązkowo przez podmioty prowadzące księgi rachunkowe) są różnie interpretowane i często są przyczyną sporów podatników z organami podatkowymi. A wynika to z ich nieprecyzyjnego sformułowania.
PAMIĘTAJ
Podatnicy rozliczający się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych nie składają comiesięcznych deklaracji. Zobowiązani są jedynie do rocznego rozliczenia podatku do 31 stycznia.
 

Księgi rachunkowe – rozbudowana ewidencja
 
Przepisy ustawy o rachunkowości znajdują zastosowanie w stosunku do podmiotów bardzo różnej wielkości. Są wśród nich zarówno spółki z o.o., których obroty sięgają kilkuset tysięcy złotych, jak i wielkie spółki akcyjne. Dlatego ustawodawca przewidział pewnego rodzaju uproszczenia w przypadku podmiotów, których sprawozdania finansowe nie podlegają obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta. Dotyczą one zarówno prowadzenia ksiąg, jak i sporządzania sprawozdania finansowego. Po pierwsze, uproszczenia mogą być stosowane w klasyfikacji i ewidencji umów leasingu. Przypomnijmy, że co do zasady, dla potrzeb prawa bilansowego obowiązują obecnie odmienne zasady klasyfikacji tych umów niż obowiązujące w prawie podatkowym.
W myśl ustawy o rachunkowości, jeżeli jednostka przyjęła do używania obce środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne na mocy umowy, zgodnie z którą jedna ze stron (finansujący – leasingodawca) oddaje drugiej stronie (korzystającemu – leasingobiorcy) środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne do odpłatnego używania lub również pobierania pożytków na czas oznaczony, środki te i wartości zalicza się do aktywów trwałych korzystającego (czyli jest to umowa leasingu finansowego), jeżeli umowa spełnia jeden z wymienionych w tym przepisie siedmiu szczegółowo określonych warunków.
Oznacza to, że ta sama umowa może być kwalifikowana jako leasing operacyjny na potrzeby prawa podatkowego i leasing finansowy dla celów bilansowych. Powoduje to powstanie istotnych różnic między wynikiem finansowym a podstawą opodatkowania, komplikując i zwiększając pracochłonność prowadzonej ewidencji. Ustawodawca wprowadził jednak jeden wyjątek mający na celu ułatwienie prowadzenia ksiąg rachunkowych w mniejszych podmiotach. W przypadku gdy roczne sprawozdanie finansowe korzystającego nie podlega obowiązkowi badania i ogłaszania to może on dokonywać kwalifikacji umów leasingu, według zasad określonych w przepisach podatkowych.
Drugim uproszczeniem bardzo ułatwiającym sporządzenie sprawozdania przez podmioty niepodlegające badaniu jest zwolnienie z obowiązku ustalania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Jest to bardzo ważne dla mniejszych jednostek ponieważ ta część sprawozdania często sprawia sporządzającym je osobom problemy. Również sam zakres sprawozdania w przypadku podmiotów niepodlegających badaniu jest nieco węższy. Nie musi ono zawierać zestawienia zmian w kapitale własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych. Warto pamiętać także o przepisach dotyczących szczegółowości danych wykazywanych w sprawozdaniu finansowym.
Jednostka, która w roku obrotowym, za który sporządza sprawozdanie finansowe, oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy nie osiągnęła dwóch z następujących trzech wielkości:
• średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło nie więcej niż 50 osób,
• suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego w walucie polskiej nie przekroczyła równowartości 2 000 000 euro,
• przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów oraz operacji
finansowych w walucie polskiej nie przekroczyły równowartości 4 000 000 euro – może sporządzić sprawozdanie finansowe w formie uproszczonej, wykazując informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 1 literami i cyframi rzymskimi. Także informację dodatkową sporządza się w odpowiednio uproszczonej formie.
PAMIĘTAJ
Przedsiębiorcy, których sprawozdanie nie podlega obowiązkowemu badaniu, mogą stosować pewne uproszczenia przy księgowaniu umów leasingu.
 

Zaliczki na podatek – nie zawsze z deklaracją
 
Nie wszyscy podatnicy pamiętają o możliwości opłacania zaliczek na podatek dochodowy w sposób uproszczony – na podstawie dochodu osiągniętego w latach poprzednich. Możliwość taką przewiduje zarówno ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak i ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych. Jednym z warunków wpłacania zaliczek bez składania deklaracji jest zawiadomienie w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie wpłaty pierwszej zaliczki w roku podatkowym, w którym po raz pierwszy podatnik wybiera uproszczoną formę.
Oznacza to, że zawiadomienie takie należy – co do zasady – złożyć do 20 lutego. Podatnicy, którzy rozważają możliwość złożenia takiego zawiadomienia, muszą pamiętać, że będą musieli stosować tę formę wpłacania zaliczek w całym roku podatkowym. Terminy wpłacania zaliczek są w tym przypadku takie same jak u wpłacających podatek na zasadach ogólnych – do 20 dnia następnego miesiąca, a za grudzień – do 20 grudnia. Także zasady dokonania rocznego rozliczenia podatku nie różnią się od podatników opodatkowanych na zasadach ogólnych.
Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wysokość miesięcznej zaliczki wynosi 1/12 podatku należnego wykazanego w zeznaniu rocznym złożonym w roku poprzedzającym dany rok podatkowy (czyli w zeznaniu za 2004 rok złożonym w 2005 roku). Jeżeli w tym zeznaniu podatnicy nie wykazali podatku należnego, mogą wpłacać zaliczki miesięczne w wysokości 1/12 podatku należnego wynikającego z zeznania złożonego w roku poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata (czyli w zeznaniu za 2003 rok złożonym w 2004 roku).
W tym przypadku obliczenie miesięcznej zaliczki będzie nieco bardziej skomplikowane – trzeba uwzględnić fakt, że w 2003 roku stawka podatku wynosiła 27 proc. (obecnie zaliczki wpłaca się według 19-proc. stawki podatku). Jeżeli również w tym roku podatnicy nie wykazali podatku należnego, nie są możliwe wpłaty zaliczek w uproszczonej formie.
Należy pamiętać, że jeżeli zeznanie CIT-8 złożone w roku poprzedzającym dany rok podatkowy dotyczy roku podatkowego, który trwał krócej lub dłużej niż 12 kolejnych miesięcy – podatnicy mogą wpłacać zaliczki miesięczne za dany rok podatkowy w uproszczonej formie w wysokości podatku należnego, wykazanego w tym zeznaniu, przypadającego proporcjonalnie na każdy miesiąc tego roku podatkowego, którego zeznanie dotyczy. Jeżeli w tym zeznaniu podatnicy nie wykazali podatku należnego, mogą wpłacać zaliczki miesięczne w sposób wskazany powyżej, z tym że wysokość podatku należnego musi wynikać z zeznania złożonego w roku poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata.
Zasady wpłacania zaliczek w sposób uproszczony przewiduje także ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Możliwość ta dotyczy jedynie dochodów z działalności gospodarczej – zarówno od podatników opłacających podatek według skali podatkowej, jak i tych, którzy wybrali podatek liniowy. W przypadku zasad ogólnych wysokość zaliczki wynosi 1/12 kwoty obliczonej przy zastosowaniu skali podatkowej obowiązującej w danym roku podatkowym od dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) złożonym:
1) w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy (czyli w zeznaniu złożonym w 2005 roku za 2004 rok) albo
2) w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata (czyli w zeznaniu złożonym w 2004 roku za 2003 rok) – jeżeli w zeznaniu, o którym mowa w pkt 1, podatnicy nie wykazali dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej albo wykazali dochód w wysokości nieprzekraczającej 2790 zł; jeżeli również w tym zeznaniu podatnicy nie wykazali dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej albo wykazali dochód z tego źródła w wysokości nieprzekraczającej 2790 zł, nie są możliwe wpłaty zaliczek w uproszczonej formie.
Podatnicy, którzy wybrali podatek liniowy, kwotę zaliczek obliczają przy zastosowaniu stawki podatku w wysokości 19-proc.
Zarówno osoby opłacające zaliczki według skali podatkowej, jak i opodatkowani 19-proc. podatkiem liniowym zmniejszają kwotę zaliczki podlegającą wpłacie o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne.
Jeżeli podatnik złoży korektę zeznania za lata poprzednie, powodującą zmianę wysokości podstawy obliczenia miesięcznych zaliczek wpłacanych w uproszczonej formie, kwota tych zaliczek:
1) ulega zwiększeniu lub zmniejszeniu, odpowiednio do zmiany wysokości podstawy ich obliczenia – jeżeli zeznanie korygujące zostało złożone w urzędzie skarbowym do końca roku poprzedzającego rok, w którym zaliczki są płacone w uproszczonej formie,
2) ulega zwiększeniu lub zmniejszeniu począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym została złożona korekta, odpowiednio do zmiany wysokości podstawy ich obliczenia – jeżeli zeznanie korygujące zostało złożone w roku, w którym zaliczki są płacone w uproszczonej formie,
3) nie zmienia się – jeżeli zeznanie korygujące zostało złożone w terminie późniejszym niż wymieniony w pkt 1 i 2.
Powyższe zasady stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany wysokości podstawy obliczenia podatku w wyniku kontroli podatkowej.
Zawiadomienie o wyborze opłacania zaliczek w sposób uproszczony dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik, w terminie do 20 lutego kolejnego roku podatkowego, zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek.
PAMIĘTAJ
Uproszczone zasady wpłacania zaliczek nie mają zastosowania do podatników, którzy po raz pierwszy podjęli działalność w roku podatkowym albo w roku poprzedzającym rok podatkowy.
 

Zwolnienie od VAT – tylko dla małych firm
 
Podatkiem, który budzi u przedsiębiorców najwięcej obaw, jest VAT. Wynika to przede wszystkim z faktu, że przepisy podatku od towarów i usług sformułowane są w bardzo skomplikowany sposób. Ponadto skutki ewentualnej pomyłki są dużo bardziej dotkliwe niż w przypadku innych podatków. Dlatego też wiele małych firm stara się utrzymać podmiotowe zwolnienie od podatku od towarów i usług. Przepisy zwalniają od VAT podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 10 000 euro. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.
Maksymalna wartość sprzedaży opodatkowanej w 2005 r. uprawniającej do zwolnienia od VAT w 2006 r. wynosi 39 200 zł. Należy podkreślić, że do wartości sprzedaży nie wlicza się odpłatnej dostawy towarów oraz odpłatnego świadczenia usług zwolnionych od podatku, a także towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.
Ze zwolnienia podmiotowego mogą także skorzystać podatnicy rozpoczynający wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu. Podmiot taki jest zwolniony od podatku, jeżeli przewidywana przez podatnika wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej sprzedaży, kwoty 10 000 euro.
 
 
VAT – można rozliczać kwartalnie
 
Ustawa o podatku od towarów i usług pozwala mniejszym podatnikom na przyjęcie rozliczeń kwartalnych. Dzięki temu mogą oni składać deklaracje tylko cztery razy w roku: do 25 stycznia, kwietnia, lipca i października. Możliwość ta dotyczy tzw. małych podatników.
Mały podatnik może zastosować kasową metodę rozliczania VAT. Polega ona na tym, że obowiązek podatkowy powstaje z dniem uregulowania całości lub części należności, nie później niż 90 dnia, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Uregulowanie należności w części powoduje powstanie obowiązku podatkowego w tej części. W zakresie czynności, w stosunku do których obowiązek podatkowy powstał przed okresem, za który podatnik rozlicza się metodą kasową, obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z zasadami ogólnymi.
PAMIĘTAJ
Rozliczenia kwartalnego VAT powinny unikać podmioty, u których zwykle występuje nadwyżka podatku naliczonego nad należnym. W ich przypadku późniejsze rozliczenie podatku będzie się wiązało z wydłużeniem terminu jego zwrotu.
Aby wybrać metodę kasową, konieczne jest pisemne zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca miesiąca poprzedzającego okres, za który podatnik zamierza stosować metodę kasową. Wybór tej metody należy dokładnie przemyśleć. Można z niej zrezygnować dopiero po upływie 12 miesięcy, w trakcie których podatnik rozliczał się tą metodą. A wiążą się z nią poważne zagrożenia.
Podatnicy, którzy wybrali metodę kasową wystawiają faktury VAT-MP. Upoważniają one nabywcę towarów lub usług do odliczenia zawartego w nich podatku naliczonego dopiero po opłaceniu faktury. A to powoduje, że znaczna część firm unika transakcji z podatnikami wystawiającymi faktury VAT-MP (chociażby ze względu na komplikacje ewidencji). Podatnik, który wybrał metodę kasową, automatycznie musi rozliczać się kwartalnie.
Pozostali mali podatnicy mogą wybrać kwartalne rozliczanie na zasadzie dobrowolności. Należy jedynie pamiętać, że wybór trzymiesięcznego okresu rozliczeniowego można zmienić dopiero po upływie roku jego stosowania. Ten sposób jest korzystny dla każdego podatnika, u którego stale występuje podatek do zapłaty. Dotyczy to więc zdecydowanej większości przedsiębiorców. Co prawda rozliczając się kwartalnie, nie obniżą oni swoich zobowiązań podatkowych, ale przesuną termin zapłaty podatku.
Warunkiem kwartalnego rozliczania VAT jest uprzednie pisemne zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego, w terminie do końca kwartału poprzedzającego kwartał, za który będzie po raz pierwszy składana kwartalna deklaracja podatkowa.
Podatnicy, którzy wybrali kwartalną metodę rozliczeń, mogą ponownie składać deklaracje podatkowe za okresy miesięczne, nie wcześniej jednak niż po upływie roku, w którym rozliczali się za okresy kwartalne. Przed zmianą sposobu rozliczania powinni oni zawiadomić o tym fakcie naczelnika urzędu skarbowego, w terminie do ostatniego dnia kwartału, za który będzie składana ostatnia deklaracja VAT-7K.
 

Uproszczenia – najlepiej od początku roku
 
• o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
• o wyborze opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych kwartalnie,
• o wyborze opodatkowania w formie karty podatkowej,
• o wyborze opodatkowania działalności gospodarczej 19-proc. podatkiem liniowym.
Należy pamiętać, że podatnik składa jedno z powyższych oświadczeń, tylko jeśli postanowił zmienić dotychczas stosowane zasady. Jeżeli natomiast do 20 stycznia 2006 r. przedsiębiorca nie złoży stosownego oświadczenia (i nie zgłosi likwidacji działalności gospodarczej), przyjmuje się, że opłaca podatek dochodowy na takich samych zasadach jak w roku poprzednim.
PRZYKŁAD Podatnik opłacał w 2005 r. podatek liniowy i nadal chciałby być opodatkowany w tej formie.
Nie musi on składać oświadczenia o wyborze opodatkowania działalności gospodarczej 19-proc. podatkiem liniowym Nie musi też składać w urzędzie skarbowym żadnych oświadczeń.
PAMIĘTAJ
Podatnik, który utracił prawo do zwolnienia od VAT lub zrezygnował z tego zwolnienia, dopiero po upływie 3 lat, licząc od końca miesiąca, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia, może ponownie z niego skorzystać.
Nieco więcej czasu do namysłu mają firmy rozważające możliwość opłacania zaliczek w sposób uproszczony – bez konieczności składania comiesięcznych deklaracji. W tym przypadku termin – co do zasady – to 20 lutego (termin wpłaty pierwszej zaliczki). Także w tym przypadku, jeśli podatnik w roku poprzednim opłacał zaliczki w sposób uproszczony i chciałby kontynuować tę formę rozliczeń z urzędem skarbowym, nie musi składać oświadczenia.
 
Słownik terminologiczny
 
Mały podatnik VAT – rozumie się przez to podatnika podatku od towarów i usług:
• u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 800 000 euro,
Przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł. W 2006 r. do małych podatników zaliczane są podmioty, których obroty w 2005 r. nie przekroczyły 3 133 000 zł (lub 117 000 zł w przypadku przedsiębiorstwa maklerskiego).
 
Konrad Piłat
 
Gazeta Prawna Nr 250/2005 [Dodatek: Firma i Klient] z dnia 2005-12-27
 

- ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694)
 
- ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176)
 
- ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654)
 
- ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz. 930)
 
- ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535)
 
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  16 cze 2021
  Zakres dat:

  Dotacja z gminy wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem a przedawnienie

  Dotacja z gminy a przedawnienie. Coraz więcej osób w swojej działalności stara się korzystać z różnych form pomocy. Jednym z popularnych rodzajów wsparcia, są różnego rodzaju dotacje – w tym dotacje z jednostek samorządu terytorialnego. W trakcie działalności podmiotu może jednak okazać się, że środki z dotacji zostały nieprawidłowo spożytkowane. W takiej sytuacji, zasadniczo, podatnik powinien zwrócić dotację – co w praktyce może jednak okazać się dla niego niemożliwe do wykonania (szczególnie po dłuższym czasie). Tak samo więc jak w innych przypadkach, ustawodawca przewidział odpowiedni okres przedawnienia dla konieczności zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. Warto jednak dowiedzieć się, jak należy obliczać ten termin - w szczególności, że proces przyznania, korzystania i rozliczenia dotacji może być dość długi – i wskazywać na różne momenty, od których należałoby obliczać termin przedawnienia.

  Polski Ład. 2/3 emerytów z zerowym PIT

  Zerowy PIT dla emerytów. Dwie trzecie emerytów będzie miało zerowy PIT, a duża część zapłaci niższy podatek - zapewnił wiceminister finansów Piotr Patkowski. Seniorzy, którzy pobierają emerytury powyżej 5 tys. zł miesięcznie stracą rocznie 75 zł - dodał. Polski Ład dla emerytów - kto zyska, kto straci?

  Interpretacja podatkowa nie może pomijać przepisów

  Interpretacja podatkowa. Przedsiębiorca wdał się w spór z fiskusem o pieniądze należne z tytułu CIT. Oczywiście fiskus chciał ich więcej, w tym celu interpretował przepisy tak, a w zasadzie pomijał ich część, aby uzasadnić słuszność poboru wyższego podatku. Ale po stronie przedsiębiorcy stanął sąd, przypominając organom skarbowym, że: „Nie wolno jest również interpretować przepisów prawnych tak, by pewne ich fragmenty okazały się zbędne” (wyrok WSA w Krakowie z 5 lutego 2021 r., sygn. akt I SA/Kr 1262/20).

  Rekordowy Twój e-PIT w 2021 roku

  Twój e-PIT w 2021 roku. Ministerstwo Finansów podsumowało tegoroczny sezon rozliczeń podatkowych PIT, a w szczególności najbardziej popularną e-usługę Krajowej Administracji Skarbowej - Twój e-PIT.

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa – rozliczenia podatkowe (PIT, CIT, VAT, PCC)

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa. Rozważając możliwość restrukturyzacji działalności, oprócz standardowych rozwiązań takich jak m.in aporty przedsiębiorstw, połączeń lub sprzedaży (niezależnie czy mamy do czynienia z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa czy przedsiębiorstwem), należy wziąć pod uwagę możliwości oferowane przez leasing finansowy przedsiębiorstwa. W analizie opłacalności przedsięwzięcia musimy wziąć pod uwagę nie tylko aspekt biznesowy, ale również kwestie opodatkowania danej transakcji. Należy zwrócić uwagę, zarówno na podatki dochodowe (odpowiednio PIT oraz CIT), podatek od towarów i usług oraz podatek od czynności cywilnoprawnych.

  Jak wygląda cyberatak na firmową sieć?

  Cyberatak na firmową sieć. W trakcie pandemii ponad połowa polskich firm (54%) zauważyła wzrost liczby cyberataków. W opublikowanej w maju br. analizie Active Adversary Playbook 2021 analitycy ujawniają, że przestępcy zostają wykryci średnio dopiero po 11 dniach od przeniknięcia do firmowej sieci. W tym czasie mogą swobodnie poruszać się po zasobach i wykradać dane przedsiębiorstwa. Coraz trudniej namierzyć złośliwą działalność, jednak pomocna w tym zakresie może okazać się pandemia. W ubiegłym roku wzrosły bowiem umiejętności i szybkość reagowania zespołów IT.

  Kasa fiskalna online - serwis klimatyzacji w samochodach

  Kasa fiskalna online. Czy prowadząc działalność w ramach punktu serwisowego klimatyzacji w samochodach osobowych podatnik jest zobowiązany do posiadania kasy fiskalnej online?

  CIT-8 za 2020 r. - wersja elektroniczna opublikowana

  CIT-8 za 2020 r. Ministerstwo Finansów opublikowało cyfrową wersję (30) CIT-8. Zrobiło to po trzech miesiącach od zapowiedzi, za to na dwa tygodnie przed upływem terminu na złożenie tego zeznania.

  Firmy z branży beauty nie mają kas fiskalnych online

  Kasy fiskalnej online. Co trzecia firma z branży kosmetycznej nie ma kasy fiskalnej online, która od 1 lipca 2021 r. będzie obowiązkowa - wskazała inicjatywa Beauty Razem. Branża apeluje do Ministra Finansów o przesunięcie o pół roku terminu obowiązkowej instalacji urządzeń.

  Jak firmy wpływają na edukację ekologiczną?

  Zrównoważony rozwój trafia do domu Kowalskich, czyli jak firmy i marketing wpływają na edukację ekologiczną.

  Zmiany w deklaracjach akcyzowych od 1 lipca 2021 r.

  Zmiany w deklaracjach akcyzowych. Ministerstwo Finansów udzieliło informacji i wyjaśnień odnośnie obowiązujących od 1 lipca 2021 r. zmian w zakresie deklaracji podatkowych w podatku akcyzowym. Zmiany te są wprowadzane do ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym przez ustawę z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 694).

  Podmioty akcyzowe - aktualizacja zgłoszeń rejestracyjnych do 30 czerwca 2021 r.

  Podmioty akcyzowe już zarejestrowane muszą dokonać aktualizacji zgłoszeń rejestracyjnych do 30 czerwca 2021 r. Aktualizacja to efekt uruchomienia Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych (CRPA).

  Interpretacja 590, czyli porozumienie inwestycyjne z MF

  Interpretacja 590 (porozumienie inwestycyjne) oznacza wiążącą opinię dla inwestorów strategicznych o wszystkich skutkach podatkowych planowanej inwestycji. Jest to nowe rozwiązanie zaproponowane w ramach Polskiego Ładu. Na czym konkretnie będzie polegało? Kiedy wejdzie w życie?

  Polski Ład - ryczałt szansą dla przedsiębiorców?

  Polski Ład - ryczałt. Konferencja Premiera Mateusza Morawieckiego z 2 czerwca br. na temat Polskiego Ładu przyniosła nowe wskazówki odnośnie zmiany zasad opodatkowania jednoosobowych działalności gospodarczych od 2022 r. Z zapowiedzi wynika, że promowaną przez rządzących formą opodatkowania zarobków przedsiębiorców podatkiem PIT będzie ryczałt.

  Podatkowe Grupy Kapitałowe - zmiany w ramach Polskiego Ładu

  Podatkowe Grupy Kapitałowe. Ministerstwo Finansów poinformowało o planowanych ułatwieniach dla Podatkowych Grup Kapitałowych (PGK) w ramach Polskiego Ładu: obniżenie minimalnego kapitału zakładowego uprawniającego do stworzenia PGK, więcej możliwości w powiązaniach spółek, zlikwidowanie warunku rentowności, korzystniejsze warunki rozliczania strat.

  Profil zaufany - zmiany od 17 czerwca 2021 r.

  Profil zaufany. Od 17 czerwca 2021 r. w trakcie wideospotkania z urzędnikiem będzie można założyć tradycyjny, a nie tymczasowy profil zaufany (PZ) - poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Ponadto od 17 czerwca wydane wcześniej tymczasowe PZ staną się "tradycyjnymi" profilami zaufanymi, ważnymi przez 3 lata (tymczasowy profil był ważny tylko 3 miesiące).

  Polski Ład. Tworzenie Grup VAT

  Tworzenie Grup VAT (PGK VAT) to nowe rozwiązanie Polskiego Ładu, w ramach którego spółki należące do podatkowej grupy kapitałowej nie będą musiały w transakcjach między sobą rozliczać VAT. Na czym będzie polegało tworzenie Grupy VAT? Od kiedy będzie to możliwe?

  Fundacja rodzinna z ulgą repolonizacyjną

  Fundacje rodzinne. Propozycje zawarte w projekcie ustawy o fundacji rodzinnej zostały uzupełnione; ich skutkiem ma być niższe niż w oryginalnym projekcie opodatkowanie fundacji rodzinnych. Planowane jest m.in. wprowadzenie ulgi repolonizacyjnej, skierowanej do osób które chciałyby przenieść kapitał gromadzony w zagranicznych fundacjach czy trustach do polskiej fundacji rodzinnej.

  Wpłaty do PPK - kiedy pobrać zaliczkę na PIT?

  Wpłaty do PPK finansowane przez pracodawcę stanowią przychód pracownika oszczędzającego w PPK (art. 12 ust. 1 ustawy o PIT). Oznacza to, że pracodawca powinien naliczyć i pobrać od tych wpłat zaliczkę na PIT zgodnie z obowiązującą danego pracownika skalą podatkową (17% lub 32%).

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT w 2022 roku – jak być powinno

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT. Jak rozwiązać problem składki na ubezpieczenie zdrowotne w nowym systemie opodatkowania dochodów osób fizycznych (PIT), który ma obowiązywać od 2022 roku? Profesor Witold Modzelewski proponuje, by – przy spełnieniu dwóch innych warunków - kwota składki była dla wszystkich podatników kosztem uzyskania przychodów lub była wyłączona z podstawy opodatkowania.

  Opłata reprograficzna a komputery przenośne i stacjonarne

  Opłata reprograficzna nie powinna dotyczyć komputerów przenośnych i stacjonarnych, natomiast w przypadku pozostałych urządzeń i nośników powinna być znacznie obniżona - uważa Konfederacja Lewiatan.

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów. Ministerstwo Finansów informuje, że w ramach Polskiego Ładu zostaną wdrożone nowe rozwiązania prawne i organizacyjne mające na celu przyciąganie do Polski strategicznych inwestorów. Już w 2022 roku kompleksowa i szybka obsługa inwestorów ma stać się (wg zamierzeń MF i Rządu) wizytówką naszego kraju. Uruchomiony zostanie tzw. Investor Desk i Interpretacja 590. Będą też korzystne rozwiązania podatkowe dla holdingów (w tym PGK VAT) i zachęta do inwestycji dla instytucji finansowych.

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów”

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów” - to nowy standard rachunkowości, którego projekt został właśnie skierowany do dyskusji publicznej. Termin zgłaszania uwag do projektu upływa 8 sierpnia 2021 r. Co zawiera nowy KSR?

  SLIM VAT 2. Korekta deklaracji importowej

  SLIM VAT 2 zawiera rozwiązanie, które umożliwi podatnikowi rozliczającemu podatek z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej dokonania korekty deklaracji, w sytuacji gdyby w pierwotnej deklaracji nie rozliczył w prawidłowej wysokości podatku.

  Kolejne deklaracje akcyzowe z podpisem elektronicznym

  Deklaracje akcyzowe z podpisem elektronicznym. Ministerstwo Finansów planuje poszerzenie listy deklaracji podatkowych, które mogą być podpisywane elektronicznie o deklaracje akcyzowe AKC-UAKZ i AKC-KZ. Ponadto możliwe będzie opatrywanie podpisem zaufanym albo podpisem osobistym - deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (AKC-US) oraz podań w sprawach dotyczących podatku akcyzowego − przesyłanych przez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych.