REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak uprościć rachunkowość w małej firmie

REKLAMA

Wielu przedsiębiorców rozliczających podatek dochodowy na zasadach ogólnych nie zdaje sobie sprawy, że nie muszą składać comiesięcznych deklaracji. Przepisy przewidują uproszczoną formę wpłacania zaliczek na podstawie dochodu osiągniętego w latach poprzednich. Także deklaracje VAT nie muszą być składane co miesiąc – znaczna część podatników może wybrać rozliczenia kwartalne. Korzystając z tych przepisów małe firmy mogą ułatwić sobie rozliczenia z fiskusem.

SPIS TREŚCI

AKTY PRAWNE
Karta podatkowa – minimum obowiązków
 
Jest to najprostszy sposób opłacania podatku dochodowego. Podatnicy opodatkowani kartą podatkową nie muszą prowadzić żadnej ewidencji ani składać deklaracji podatkowych. Płacą oni jedynie raz w miesiącu podatek w wysokości określonej w decyzji wydanej przez naczelnika urzędu skarbowego. Podatnicy ci są jednak obowiązani wydawać na żądanie klienta rachunki lub faktury VAT, stwierdzające sprzedaż wyrobu, towaru lub wykonanie usługi.
Muszą też przechowywać kopie tych rachunków i faktur w okresie pięciu lat podatkowych, licząc od końca roku, w którym wystawiono rachunek lub fakturę. Podatnicy chcący odprowadzać podatek w formie karty podatkowej muszą złożyć wniosek na formularzu PIT-16 nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego.
Jeżeli podatnik rozpoczyna działalność w trakcie roku podatkowego formularz ten należy złożyć przed rozpoczęciem działalności. Nie ma potrzeby corocznego składania tego dokumentu. Jeżeli w roku poprzednim przedsiębiorca opłacał podatek w formie karty podatkowej i do dnia 20 stycznia roku podatkowego nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokona wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że prowadzi nadal działalność opodatkowaną w tej formie.
Podatek rozlicza się w urzędzie właściwym według miejsca położenia zorganizowanego zakładu, wskazanego w zgłoszeniu do ewidencji działalności gospodarczej. W razie niedopełnienia zgłoszenia działalności do ewidencji lub gdy działalność jest wykonywana bez posiadania zorganizowanego zakładu, właściwość ustala się według miejsca zamieszkania podatnika lub siedziby spółki. Jeżeli nie można ustalić siedziby spółki, podatek należy wpłacać według miejsca zamieszkania jednego ze wspólników. Jeżeli działalność jest prowadzona w kilku zorganizowanych zakładach na terenie objętym właściwością miejscową kilku naczelników urzędów skarbowych, właściwość ustala się według miejsca wskazanego przez podatnika jako siedziby działalności.
Naczelnik urzędu skarbowego, uwzględniając wniosek o zastosowanie karty podatkowej, wydaje decyzję ustalającą wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej, odrębnie na każdy rok podatkowy. Jeżeli działalność jest prowadzona w formie spółki, w decyzji tej wymienia się wszystkich jej wspólników. Jeżeli naczelnik urzędu skarbowego stwierdzi brak warunków do zastosowania opodatkowania w formie karty podatkowej, wydaje decyzję odmowną.
Po upływie roku podatkowego, w terminie do 31 stycznia, podatnik jest obowiązany złożyć w urzędzie skarbowym roczną deklarację o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach (PIT-16A). Jest to jedyna deklaracja, którą muszą składać podatnicy opodatkowani kartą podatkową. Warto podkreślić, że cały formularz zmieścił się na jednej stronie. Świadczy to o maksymalnym uproszczeniu tej formy rozliczeń.
PAMIĘTAJ
W przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej składa jeden ze wspólników.
Jednak karta podatkowa ma również swoje wady. Przede wszystkim jest ona dostępna tylko w przypadku niektórych rodzajów działalności. Ponadto taka forma opodatkowania nie zawsze jest korzystna. Płacenie podatku w formie stałej comiesięcznej kwoty może być nieopłacalne w przypadku działalności wymagających dużych inwestycji czy też w przypadku gdy działalność okresowo przynosi straty.
 

Ryczałt – ważny tylko przychód
 
Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych mogą podlegać przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej (a także przychody z najmu). Dotyczy to także sytuacji, gdy działalność prowadzona jest w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych. Podatnicy mogą wybrać opłacanie w roku podatkowym ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy uzyskali przychody z tej działalności w wysokości nieprzekraczającej 250 000 euro. W 2006 roku ryczałt mogą stosować podmioty, których obroty za 2005 rok nie przekroczą 979 150 zł.
Tę formę opodatkowania mogą także wybrać podatnicy rozpoczynający wykonywanie działalności w roku podatkowym – bez względu na wysokość przychodów. Pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według jego miejsca zamieszkania nie później niż do 20 stycznia roku podatkowego.
Podatnik rozpoczynający działalność gospodarczą w trakcie roku podatkowego musi złożyć oświadczenie do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że nadal prowadzi działalność opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
Stawki ryczałtu uzależnione są od rodzaju prowadzonej działalności. Wynoszą one od 3 proc. (np. w przypadku działalności gastronomicznej czy handlowej) do 20 proc. (najwyższa stawka jest stosowana do przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów).
PAMIĘTAJ
W przypadku prowadzenia działalności w formie spółki oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu składają wszyscy wspólnicy naczelnikom urzędów skarbowych właściwym według miejsca zamieszkania każdego ze wspólników.
Podatnicy oraz spółki, których wspólnicy są opodatkowani w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, są obowiązani posiadać i przechowywać dowody zakupu towarów, prowadzić wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ewidencję wyposażenia oraz ewidencję przychodów. Obowiązek prowadzenia ewidencji powstaje od dnia, od którego ma zastosowanie opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Podatnicy są obowiązani za każdy miesiąc obliczać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i wpłacać go na rachunek urzędu skarbowego w terminie do dnia 20 następnego miesiąca.
Podatek za grudzień należy wpłacić w terminie złożenia zeznania (PIT-28), czyli do 31 stycznia. Mimo że taki sposób rozliczania podatku nie jest uciążliwy, podatnicy o niskich obrotach mogą go jeszcze uprościć. Ustawodawca umożliwił im kwartalne rozliczanie ryczałtu. Polega to na tym, że podatnicy obliczają ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i wpłacają go na rachunek urzędu skarbowego w terminie do dnia 20 następnego miesiąca po upływie kwartału, za który ryczałt ma być opłacony (czyli do 20 kwietnia, lipca i października). Podobnie jak w przypadku podatników rozliczających się miesięcznie, podatek za ostatni kwartał należy wpłacić w terminie złożenia zeznania, czyli do 31 stycznia następnego roku.
TERMINY ZAPŁATY
Podatnicy płacą podatek dochodowy w formie karty podatkowej, pomniejszony o zapłaconą składkę na ubezpieczenie zdrowotne, w terminie do dnia siódmego każdego miesiąca za miesiąc ubiegły. Za grudzień podatek należy wpłacić do 28 grudnia roku podatkowego.
Kwartalne rozliczanie podatku mogą stosować wyłącznie podatnicy, których otrzymane przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki – w roku poprzedzającym rok podatkowy – nie przekroczyły kwoty stanowiącej równowartość 25 000 euro. W 2006 roku kwartalnie mogą rozliczać się podmioty, których obroty za rok 2005 nie przekroczyły kwoty 97 915 zł. Warunkiem jest zawiadomienie do 20 stycznia 2006 r. naczelnika urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika. Zawiadomienia nie muszą składać podatnicy, którzy opłacali podatek kwartalnie w 2005 roku i zamierzają kontynuować taką formę rozliczeń.
Największą wadą ryczałtu jest brak możliwości uwzględniania kosztów uzyskania przychodów. Podatek obliczany w ten sposób często jest wyższy niż u tego samego przedsiębiorcy rozliczającego się na zasadach ogólnych. Ponadto w szeregu przypadkach ustawodawca wykluczył możliwość opodatkowania ryczałtem.
 
 

Księga przychodów – opodatkowany jest dochód
 
Księga przychodów to najprostsza forma rozliczania podatku dochodowego na zasadach ogólnych. Może być prowadzona przez osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie. Przepisy regulujące zasady prowadzenia podatkowej księgi nie pozostawiają podatnikom zbyt wiele możliwości jej uproszczenia. Warto jednak wspomnieć o możliwości wyboru metody ewidencjonowania kosztów. Często są one przyczyną sporów między podatnikami a organami podatkowymi. Zasadą jest, że koszty uzyskania przychodów są potrącane tylko w tym roku podatkowym, w którym zostały poniesione. Odmienne zasady dotyczą podatników prowadzących księgi rachunkowe.
W tym przypadku koszty uzyskania przychodów są potrącane tylko w tym roku podatkowym, którego dotyczą, tj. są potrącalne także koszty uzyskania poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy, lecz dotyczące przychodów roku podatkowego oraz określone co do rodzaju i kwoty koszty uzyskania, które zostały zarachowane, chociaż ich jeszcze nie poniesiono, jeżeli odnoszą się do przychodów danego roku podatkowego. Wyjątkiem są sytuacje, kiedy zarachowanie kosztów do odpowiedniego roku podatkowego nie jest możliwe – w tym wypadku są one potrącalne w roku, w którym zostały poniesione. Zasady rozliczania kosztów przewidziane dla ksiąg rachunkowych mogą również stosować podatnicy prowadzący podatkowe księgi przychodów i rozchodów pod warunkiem, że stale w każdym roku podatkowym księgi te będą prowadzone w sposób umożliwiający wyodrębnienie kosztów uzyskania odnoszących się tylko do tego roku podatkowego.
Taki sposób prowadzenia ewidencji powoduje jednak znaczną jej komplikację. Dlatego w firmach chcących uprościć zasady prowadzenia ksiąg lepiej jest przyjąć zasadę, że koszty uzyskania przychodów są potrącane tylko w tym roku podatkowym, w którym zostały poniesione, tym bardziej że przepisy regulujące zasady rozliczania kosztów uzyskania przychodów w czasie (czyli reguły stosowane obowiązkowo przez podmioty prowadzące księgi rachunkowe) są różnie interpretowane i często są przyczyną sporów podatników z organami podatkowymi. A wynika to z ich nieprecyzyjnego sformułowania.
PAMIĘTAJ
Podatnicy rozliczający się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych nie składają comiesięcznych deklaracji. Zobowiązani są jedynie do rocznego rozliczenia podatku do 31 stycznia.
 

Księgi rachunkowe – rozbudowana ewidencja
 
Przepisy ustawy o rachunkowości znajdują zastosowanie w stosunku do podmiotów bardzo różnej wielkości. Są wśród nich zarówno spółki z o.o., których obroty sięgają kilkuset tysięcy złotych, jak i wielkie spółki akcyjne. Dlatego ustawodawca przewidział pewnego rodzaju uproszczenia w przypadku podmiotów, których sprawozdania finansowe nie podlegają obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta. Dotyczą one zarówno prowadzenia ksiąg, jak i sporządzania sprawozdania finansowego. Po pierwsze, uproszczenia mogą być stosowane w klasyfikacji i ewidencji umów leasingu. Przypomnijmy, że co do zasady, dla potrzeb prawa bilansowego obowiązują obecnie odmienne zasady klasyfikacji tych umów niż obowiązujące w prawie podatkowym.
W myśl ustawy o rachunkowości, jeżeli jednostka przyjęła do używania obce środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne na mocy umowy, zgodnie z którą jedna ze stron (finansujący – leasingodawca) oddaje drugiej stronie (korzystającemu – leasingobiorcy) środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne do odpłatnego używania lub również pobierania pożytków na czas oznaczony, środki te i wartości zalicza się do aktywów trwałych korzystającego (czyli jest to umowa leasingu finansowego), jeżeli umowa spełnia jeden z wymienionych w tym przepisie siedmiu szczegółowo określonych warunków.
Oznacza to, że ta sama umowa może być kwalifikowana jako leasing operacyjny na potrzeby prawa podatkowego i leasing finansowy dla celów bilansowych. Powoduje to powstanie istotnych różnic między wynikiem finansowym a podstawą opodatkowania, komplikując i zwiększając pracochłonność prowadzonej ewidencji. Ustawodawca wprowadził jednak jeden wyjątek mający na celu ułatwienie prowadzenia ksiąg rachunkowych w mniejszych podmiotach. W przypadku gdy roczne sprawozdanie finansowe korzystającego nie podlega obowiązkowi badania i ogłaszania to może on dokonywać kwalifikacji umów leasingu, według zasad określonych w przepisach podatkowych.
Drugim uproszczeniem bardzo ułatwiającym sporządzenie sprawozdania przez podmioty niepodlegające badaniu jest zwolnienie z obowiązku ustalania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Jest to bardzo ważne dla mniejszych jednostek ponieważ ta część sprawozdania często sprawia sporządzającym je osobom problemy. Również sam zakres sprawozdania w przypadku podmiotów niepodlegających badaniu jest nieco węższy. Nie musi ono zawierać zestawienia zmian w kapitale własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych. Warto pamiętać także o przepisach dotyczących szczegółowości danych wykazywanych w sprawozdaniu finansowym.
Jednostka, która w roku obrotowym, za który sporządza sprawozdanie finansowe, oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy nie osiągnęła dwóch z następujących trzech wielkości:
• średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło nie więcej niż 50 osób,
• suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego w walucie polskiej nie przekroczyła równowartości 2 000 000 euro,
• przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów oraz operacji
finansowych w walucie polskiej nie przekroczyły równowartości 4 000 000 euro – może sporządzić sprawozdanie finansowe w formie uproszczonej, wykazując informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 1 literami i cyframi rzymskimi. Także informację dodatkową sporządza się w odpowiednio uproszczonej formie.
PAMIĘTAJ
Przedsiębiorcy, których sprawozdanie nie podlega obowiązkowemu badaniu, mogą stosować pewne uproszczenia przy księgowaniu umów leasingu.
 

Zaliczki na podatek – nie zawsze z deklaracją
 
Nie wszyscy podatnicy pamiętają o możliwości opłacania zaliczek na podatek dochodowy w sposób uproszczony – na podstawie dochodu osiągniętego w latach poprzednich. Możliwość taką przewiduje zarówno ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak i ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych. Jednym z warunków wpłacania zaliczek bez składania deklaracji jest zawiadomienie w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie wpłaty pierwszej zaliczki w roku podatkowym, w którym po raz pierwszy podatnik wybiera uproszczoną formę.
Oznacza to, że zawiadomienie takie należy – co do zasady – złożyć do 20 lutego. Podatnicy, którzy rozważają możliwość złożenia takiego zawiadomienia, muszą pamiętać, że będą musieli stosować tę formę wpłacania zaliczek w całym roku podatkowym. Terminy wpłacania zaliczek są w tym przypadku takie same jak u wpłacających podatek na zasadach ogólnych – do 20 dnia następnego miesiąca, a za grudzień – do 20 grudnia. Także zasady dokonania rocznego rozliczenia podatku nie różnią się od podatników opodatkowanych na zasadach ogólnych.
Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wysokość miesięcznej zaliczki wynosi 1/12 podatku należnego wykazanego w zeznaniu rocznym złożonym w roku poprzedzającym dany rok podatkowy (czyli w zeznaniu za 2004 rok złożonym w 2005 roku). Jeżeli w tym zeznaniu podatnicy nie wykazali podatku należnego, mogą wpłacać zaliczki miesięczne w wysokości 1/12 podatku należnego wynikającego z zeznania złożonego w roku poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata (czyli w zeznaniu za 2003 rok złożonym w 2004 roku).
W tym przypadku obliczenie miesięcznej zaliczki będzie nieco bardziej skomplikowane – trzeba uwzględnić fakt, że w 2003 roku stawka podatku wynosiła 27 proc. (obecnie zaliczki wpłaca się według 19-proc. stawki podatku). Jeżeli również w tym roku podatnicy nie wykazali podatku należnego, nie są możliwe wpłaty zaliczek w uproszczonej formie.
Należy pamiętać, że jeżeli zeznanie CIT-8 złożone w roku poprzedzającym dany rok podatkowy dotyczy roku podatkowego, który trwał krócej lub dłużej niż 12 kolejnych miesięcy – podatnicy mogą wpłacać zaliczki miesięczne za dany rok podatkowy w uproszczonej formie w wysokości podatku należnego, wykazanego w tym zeznaniu, przypadającego proporcjonalnie na każdy miesiąc tego roku podatkowego, którego zeznanie dotyczy. Jeżeli w tym zeznaniu podatnicy nie wykazali podatku należnego, mogą wpłacać zaliczki miesięczne w sposób wskazany powyżej, z tym że wysokość podatku należnego musi wynikać z zeznania złożonego w roku poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata.
Zasady wpłacania zaliczek w sposób uproszczony przewiduje także ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Możliwość ta dotyczy jedynie dochodów z działalności gospodarczej – zarówno od podatników opłacających podatek według skali podatkowej, jak i tych, którzy wybrali podatek liniowy. W przypadku zasad ogólnych wysokość zaliczki wynosi 1/12 kwoty obliczonej przy zastosowaniu skali podatkowej obowiązującej w danym roku podatkowym od dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) złożonym:
1) w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy (czyli w zeznaniu złożonym w 2005 roku za 2004 rok) albo
2) w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata (czyli w zeznaniu złożonym w 2004 roku za 2003 rok) – jeżeli w zeznaniu, o którym mowa w pkt 1, podatnicy nie wykazali dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej albo wykazali dochód w wysokości nieprzekraczającej 2790 zł; jeżeli również w tym zeznaniu podatnicy nie wykazali dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej albo wykazali dochód z tego źródła w wysokości nieprzekraczającej 2790 zł, nie są możliwe wpłaty zaliczek w uproszczonej formie.
Podatnicy, którzy wybrali podatek liniowy, kwotę zaliczek obliczają przy zastosowaniu stawki podatku w wysokości 19-proc.
Zarówno osoby opłacające zaliczki według skali podatkowej, jak i opodatkowani 19-proc. podatkiem liniowym zmniejszają kwotę zaliczki podlegającą wpłacie o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne.
Jeżeli podatnik złoży korektę zeznania za lata poprzednie, powodującą zmianę wysokości podstawy obliczenia miesięcznych zaliczek wpłacanych w uproszczonej formie, kwota tych zaliczek:
1) ulega zwiększeniu lub zmniejszeniu, odpowiednio do zmiany wysokości podstawy ich obliczenia – jeżeli zeznanie korygujące zostało złożone w urzędzie skarbowym do końca roku poprzedzającego rok, w którym zaliczki są płacone w uproszczonej formie,
2) ulega zwiększeniu lub zmniejszeniu począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym została złożona korekta, odpowiednio do zmiany wysokości podstawy ich obliczenia – jeżeli zeznanie korygujące zostało złożone w roku, w którym zaliczki są płacone w uproszczonej formie,
3) nie zmienia się – jeżeli zeznanie korygujące zostało złożone w terminie późniejszym niż wymieniony w pkt 1 i 2.
Powyższe zasady stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany wysokości podstawy obliczenia podatku w wyniku kontroli podatkowej.
Zawiadomienie o wyborze opłacania zaliczek w sposób uproszczony dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik, w terminie do 20 lutego kolejnego roku podatkowego, zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek.
PAMIĘTAJ
Uproszczone zasady wpłacania zaliczek nie mają zastosowania do podatników, którzy po raz pierwszy podjęli działalność w roku podatkowym albo w roku poprzedzającym rok podatkowy.
 

Zwolnienie od VAT – tylko dla małych firm
 
Podatkiem, który budzi u przedsiębiorców najwięcej obaw, jest VAT. Wynika to przede wszystkim z faktu, że przepisy podatku od towarów i usług sformułowane są w bardzo skomplikowany sposób. Ponadto skutki ewentualnej pomyłki są dużo bardziej dotkliwe niż w przypadku innych podatków. Dlatego też wiele małych firm stara się utrzymać podmiotowe zwolnienie od podatku od towarów i usług. Przepisy zwalniają od VAT podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 10 000 euro. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.
Maksymalna wartość sprzedaży opodatkowanej w 2005 r. uprawniającej do zwolnienia od VAT w 2006 r. wynosi 39 200 zł. Należy podkreślić, że do wartości sprzedaży nie wlicza się odpłatnej dostawy towarów oraz odpłatnego świadczenia usług zwolnionych od podatku, a także towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.
Ze zwolnienia podmiotowego mogą także skorzystać podatnicy rozpoczynający wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu. Podmiot taki jest zwolniony od podatku, jeżeli przewidywana przez podatnika wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej sprzedaży, kwoty 10 000 euro.
 
 
VAT – można rozliczać kwartalnie
 
Ustawa o podatku od towarów i usług pozwala mniejszym podatnikom na przyjęcie rozliczeń kwartalnych. Dzięki temu mogą oni składać deklaracje tylko cztery razy w roku: do 25 stycznia, kwietnia, lipca i października. Możliwość ta dotyczy tzw. małych podatników.
Mały podatnik może zastosować kasową metodę rozliczania VAT. Polega ona na tym, że obowiązek podatkowy powstaje z dniem uregulowania całości lub części należności, nie później niż 90 dnia, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Uregulowanie należności w części powoduje powstanie obowiązku podatkowego w tej części. W zakresie czynności, w stosunku do których obowiązek podatkowy powstał przed okresem, za który podatnik rozlicza się metodą kasową, obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z zasadami ogólnymi.
PAMIĘTAJ
Rozliczenia kwartalnego VAT powinny unikać podmioty, u których zwykle występuje nadwyżka podatku naliczonego nad należnym. W ich przypadku późniejsze rozliczenie podatku będzie się wiązało z wydłużeniem terminu jego zwrotu.
Aby wybrać metodę kasową, konieczne jest pisemne zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca miesiąca poprzedzającego okres, za który podatnik zamierza stosować metodę kasową. Wybór tej metody należy dokładnie przemyśleć. Można z niej zrezygnować dopiero po upływie 12 miesięcy, w trakcie których podatnik rozliczał się tą metodą. A wiążą się z nią poważne zagrożenia.
Podatnicy, którzy wybrali metodę kasową wystawiają faktury VAT-MP. Upoważniają one nabywcę towarów lub usług do odliczenia zawartego w nich podatku naliczonego dopiero po opłaceniu faktury. A to powoduje, że znaczna część firm unika transakcji z podatnikami wystawiającymi faktury VAT-MP (chociażby ze względu na komplikacje ewidencji). Podatnik, który wybrał metodę kasową, automatycznie musi rozliczać się kwartalnie.
Pozostali mali podatnicy mogą wybrać kwartalne rozliczanie na zasadzie dobrowolności. Należy jedynie pamiętać, że wybór trzymiesięcznego okresu rozliczeniowego można zmienić dopiero po upływie roku jego stosowania. Ten sposób jest korzystny dla każdego podatnika, u którego stale występuje podatek do zapłaty. Dotyczy to więc zdecydowanej większości przedsiębiorców. Co prawda rozliczając się kwartalnie, nie obniżą oni swoich zobowiązań podatkowych, ale przesuną termin zapłaty podatku.
Warunkiem kwartalnego rozliczania VAT jest uprzednie pisemne zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego, w terminie do końca kwartału poprzedzającego kwartał, za który będzie po raz pierwszy składana kwartalna deklaracja podatkowa.
Podatnicy, którzy wybrali kwartalną metodę rozliczeń, mogą ponownie składać deklaracje podatkowe za okresy miesięczne, nie wcześniej jednak niż po upływie roku, w którym rozliczali się za okresy kwartalne. Przed zmianą sposobu rozliczania powinni oni zawiadomić o tym fakcie naczelnika urzędu skarbowego, w terminie do ostatniego dnia kwartału, za który będzie składana ostatnia deklaracja VAT-7K.
 

Uproszczenia – najlepiej od początku roku
 
• o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
• o wyborze opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych kwartalnie,
• o wyborze opodatkowania w formie karty podatkowej,
• o wyborze opodatkowania działalności gospodarczej 19-proc. podatkiem liniowym.
Należy pamiętać, że podatnik składa jedno z powyższych oświadczeń, tylko jeśli postanowił zmienić dotychczas stosowane zasady. Jeżeli natomiast do 20 stycznia 2006 r. przedsiębiorca nie złoży stosownego oświadczenia (i nie zgłosi likwidacji działalności gospodarczej), przyjmuje się, że opłaca podatek dochodowy na takich samych zasadach jak w roku poprzednim.
PRZYKŁAD Podatnik opłacał w 2005 r. podatek liniowy i nadal chciałby być opodatkowany w tej formie.
Nie musi on składać oświadczenia o wyborze opodatkowania działalności gospodarczej 19-proc. podatkiem liniowym Nie musi też składać w urzędzie skarbowym żadnych oświadczeń.
PAMIĘTAJ
Podatnik, który utracił prawo do zwolnienia od VAT lub zrezygnował z tego zwolnienia, dopiero po upływie 3 lat, licząc od końca miesiąca, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia, może ponownie z niego skorzystać.
Nieco więcej czasu do namysłu mają firmy rozważające możliwość opłacania zaliczek w sposób uproszczony – bez konieczności składania comiesięcznych deklaracji. W tym przypadku termin – co do zasady – to 20 lutego (termin wpłaty pierwszej zaliczki). Także w tym przypadku, jeśli podatnik w roku poprzednim opłacał zaliczki w sposób uproszczony i chciałby kontynuować tę formę rozliczeń z urzędem skarbowym, nie musi składać oświadczenia.
 
Słownik terminologiczny
 
Mały podatnik VAT – rozumie się przez to podatnika podatku od towarów i usług:
• u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 800 000 euro,
Przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł. W 2006 r. do małych podatników zaliczane są podmioty, których obroty w 2005 r. nie przekroczyły 3 133 000 zł (lub 117 000 zł w przypadku przedsiębiorstwa maklerskiego).
 
Konrad Piłat
 
Gazeta Prawna Nr 250/2005 [Dodatek: Firma i Klient] z dnia 2005-12-27
 

- ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694)
 
- ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176)
 
- ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654)
 
- ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz. 930)
 
- ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535)
 
Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Ulga na złe długi w VAT w 2024 r. Czy może z niej skorzystać podatnik stosujący metodę kasową?

Podatnik prowadzi przedsiębiorstwo rzemieślnicze, ma status małego podatnika i rozlicza VAT według metody kasowej. Czy w takiej sytuacji mały podatnik rozliczający VAT metodą kasową może skorzystać z ulgi na złe długi, gdy ma nieopłacone faktury?

11,532 mln uncji złota w skarbcu NBP. Ich wartość rośnie

W marcu 2024 r. wartość złota w posiadaniu Narodowego Banku Polskiego wzrosła o ponad 8,5 mld zł, choć same zasoby złota pozostały niezmienione w stosunku do lutego. Tak wynika z opublikowanych 19 kwietnia 2024 r. danych NBP o płynnych aktywach i pasywach w walutach obcych.

MF: awaria na e-Urząd Skarbowy. Twój e-PIT działa poprawnie ale trzeba się logować przez epit.podatki.gov.pl

W dniu 19 kwietnia 2024 r. w godzinach przedpołudniowych nastąpiła przerwa w działaniu witryny urzadskarbowy.gov.pl, spowodowana najprawdopodobniej jakąś awarią. Ministerstwo Finansów poinformowało, że usługa Twój e-PIT działa poprawnie tylko, że trzeba się logować wchodząc z linka epit.podatki.gov.pl.

MF przygotowało ustawę o obowiązkowym raportowaniu ESG, implementującą dyrektywę UE

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt ustawy implementujący dyrektywę UE o obowiązkowym raportowaniu ESG. MF szacuje, że koszty dla przedsiębiorstw objętych obowiązkiem raportowania w ciągu 10 lat wyniosą 8,7 mld zł.

Twój e-PIT – przedsiębiorca musi uważać! Może pozbawić korzyści finansowych, a nawet narazić na straty

Twój e-PIT, czyli oferowana przez MF usługa jest dla podatnika bardzo wygodna, bo deklarację rozliczeniową wypełnia za niego skarbówka. Ale z racji tego, że żaden system czy urzędnik nie ma pełnej wiedzy na temat zmian jakie zachodzą w życiu podatnika, może pozbawić go wymiernych korzyści finansowych, czyli mówiąc wprost – narazić na straty.

System kaucyjny a VAT. MKiŚ ma opinię MF

Ministerstwo Klimatu i Środowiska uzyskało od Ministerstwa Finansów opinię, że VAT nie będzie naliczany dla opakowań jednorazowych, a w przypadku opakowań wielokrotnego użytku, pojawi się tylko dla tych, które nie wrócą do systemu.

Podatek dla superbogaczy, by zwalczać uchylanie się od opodatkowania

Globalny podatek od superbogatych. Francuski minister finansów Bruno Le Maire poinformował, że wraz ze swoim brazylijskim odpowiednikiem Haddadem Fernando rozpoczyna wspólną inicjatywę, by na szczycie G20 w Waszyngtonie podjąć decyzję w sprawie minimalnego opodatkowania najbogatszych osób na świecie.

PFRON 2024. Zasady obliczania wpłat

Regulacje dotyczące dokonywania wpłat na PFRON zawarte są w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Warto też pamiętać, że ustawa ta była wielokrotnie nowelizowana, z dwoma poważnymi zmianami z 2016 i 2018 roku. Jakie zasady obliczania wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obowiązują aktualnie w kwietniu 2024 roku?

Praca w Wielkiej Brytanii – czy i kiedy trzeba rozliczyć podatek w Polsce? Jak rozliczyć się z brytyjskim urzędem?

Mimo wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej nasi rodacy dalej wybierają ten kraj jako miejsce pracy. Destynacja ta jest wygodna pod wieloma względami. Jednym z nich jest łatwość dotarcia poprzez liczne połączenia samolotowe, dostępne prawie z każdego portu lotniczego w Polsce. Zebraliśmy garść informacji o rozliczeniu podatkowym w tym kraju. Warto je poznać zanim podejmiesz tam pracę.

Zmiany w e-Urzędzie Skarbowym 2024. Nie trzeba już upoważniać pełnomocników do składania deklaracji podatkowych

Ministerstwo Finansów poinformowało 17 kwietnia 2024 r., że Krajowa Administracja Skarbowa wprowadziła nowe funkcjonalności konta organizacji w e-Urzędzie Skarbowym (e-US). Organizacje (np. spółki, fundacje, stowarzyszenia) nie muszą już upoważniać pełnomocników do składania deklaracji drogą elektroniczną (UPL-1), by rozliczać się elektronicznie. Serwis e-Urząd Skarbowy pozwala teraz organizacji na składanie deklaracji podatkowych online bez podpisu kwalifikowanego i bez dodatkowego umocowania dla pełnomocnika.

REKLAMA