Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Kto i jak zapłaci VAT od importu

Jedną z czynności, które podlegają podatkowi od towarów i usług, jest import towarów oraz import usług. W przypadku importu towarów do zapłaty VAT będą zobowiązani nie tylko przedsiębiorcy, ale także osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. W przypadku odprawy celnej dokonywanej na terenie Polski VAT będzie płacony na konto organów celnych.

SPIS TREŚCI

PORADY PRAWNE

AKTY PRAWNE

WYJAŚNIENIA

PRZYKŁADY
Import towarów
W przypadku gdy towary zostaną objęte, na terytorium Polski, procedurą składu celnego, tranzytu, odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem od należności celnych przywozowych, uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń i towary te przestaną podlegać tym procedurom na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium Polski, uważa się, iż import tych towarów nie będzie dokonany na terytorium Polski.
Osoby zobowiązane
Podatek od towarów i usług jest zobowiązany płacić podatnik, który sprowadza towar spoza obszaru Unii Europejskiej na terytorium Polski w ramach czynności importu towarów. Obowiązek ten dotyczy nie tylko przedsiębiorców, ale też osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej, a sprowadzają towar z zagranicy. W takim przypadku podatnicy są obowiązani do obliczenia i wykazania w zgłoszeniu celnym kwoty podatku, z uwzględnieniem obowiązujących stawek.
Podatnikami VAT są nie tylko przedsiębiorcy, ale również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne:
- na których ciąży obowiązek uiszczenia cła, również w przypadku gdy na podstawie przepisów celnych importowany towar jest zwolniony od cła albo cło na towar zostało zawieszone, w części lub w całości, albo zastosowano preferencyjną, obniżoną lub zerową stawkę celną,
- uprawnione do korzystania z procedury celnej obejmującej uszlachetnianie czynne, odprawę czasową, przetwarzanie pod kontrolą celną, w tym również osoby, na które, zgodnie z odrębnymi przepisami, zostały przeniesione prawa i obowiązki związane z tymi procedurami,
- będące usługobiorcami usług świadczonych przez podatników posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania albo pobytu poza terytorium kraju.
Należy pamiętać, że oprócz cła i VAT podatnicy są zobowiązani do zapłaty również akcyzy, gdy towar objęty jest podatkiem akcyzowym (np. samochody osobowe).
Zgłoszenie celne
Kwotę podatku od towarów i usług importer powinien określić w składanym do naczelnika urzędu celnego zgłoszeniu celnym. Zgłoszenie celne może przybrać różne formy. Zgłoszenia celnego można dokonać:
- pisemnie
- elektronicznie
- ustnie
Zgłoszenia celnego w formie pisemnej dokonuje się na formularzu jednolitego dokumentu administracyjnego SAD. Formularz SAD dla importu/przywozu składa się z kart 6, 7 i 8. Jest to najczęściej stosowana forma zgłoszenia, w przypadkach gdy mamy do zapłaty cło lub VAT.
Zgłoszenie elektroniczne, czyli z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, może być dokonane tylko w przypadkach przewidzianych dla zgłoszenia celnego w formie pisemnej na dokumencie SAD.
Towary przywożone w bagażu osobistym podróżnego mogą być przedmiotem ustnego zgłoszenia celnego do procedury dopuszczenia do obrotu, jeśli są one pozbawione charakteru handlowego. W przypadku jednak gdy przywóz towarów przez podróżnego wiąże się z powstaniem należności celnych, po dokonaniu ustnego zgłoszenia celnego, funkcjonariusz celny wystawia dokument potwierdzający dokonanie zgłoszenia celnego. W dokumencie tym oblicza należności celne i podatkowe dotyczące przywożonego towaru, które muszą być uiszczone przez podróżnego.
Inny sposób zgłoszenia, gdy nie mamy żadnych towarów, od których należy się cło, polega na:
- przejściu zielonym pasem lub nic do zgłoszenia w urzędzie celnym, w którym istnieje system dwóch pasów, lub przejściu przez urząd nieposiadający dwóch kontrolowanych pasów bez dokonywania zgłoszenia z własnej woli - w przypadku dostarczenia towarów do urzędu celnego (lub miejsca wyznaczonego lub uznanego przez organ celny),
- samym przekroczeniu granicy obszaru celnego Wspólnoty - w przypadku zwolnienia z obowiązku dostarczenia towarów do urzędu celnego (m.in. ruch turystyczny, ruch przygraniczny).

Obowiązek podatkowy
Obowiązek podatkowy w imporcie towarów powstaje z chwilą powstania długu celnego. W przypadku objęcia towarów procedurą celną: uszlachetniania czynnego w systemie ceł zwrotnych, odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem od należności celnych przywozowych, przetwarzania pod kontrolą celną - obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów powstaje z chwilą objęcia towarów tą procedurą. Jeżeli import towarów objęty jest procedurą celną: składu celnego, odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem od należności celnych przywozowych, uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń, tranzytu, a od towarów tych pobierane są opłaty wyrównawcze lub opłaty o podobnym charakterze i nie powstaje jednocześnie dług celny - obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wymagalności tych opłat.
Podstawową przesłanką powodującą powstanie długu celnego w przywozie jest dopuszczenie towaru do wolnego obrotu na obszarze celnym Wspólnoty, w związku z uprzednio przyjętym zgłoszeniem celnym. Jeżeli przyjęcie zgłoszenia powoduje powstanie długu celnego, to zwolnienie towaru, na którym ciążą należności może nastąpić tylko po ich uiszczeniu lub zabezpieczeniu.
Inny przypadek dopuszczenia towaru do obrotu stanowi sytuacja, gdy towar, w stosunku do którego orzeczono przepadek na rzecz Skarb Państwa, jest sprzedany przez organy celne po cenie, w której zawarta jest kwota należności celnych. Jednak przy takiej sprzedaży to nie podatnik nalicza należności, ale same organy celne naliczają i księgują kwotę należności celnych. Dług celny w przywozie (imporcie) powstaje w wyniku:
- dopuszczenia do obrotu towaru podlegającego należnościom celnym,
- objęcia takiego towaru procedurą odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem z należności celnych przywozowych.
Dług celny powstaje z chwilą przyjęcia zgłoszenia celnego dokonanego zgodnie z przepisami Wspólnotowego Kodeksu Celnego. Jeżeli przyjęcie zgłoszenia celnego powoduje powstanie długu celnego, zwolnienie towaru może nastąpić po zapłaceniu lub zabezpieczeniu kwoty wynikającej z długu celnego. Nie dotyczy to towarów zgłoszonych do procedury odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem z należności celnych przywozowych. Zapłata należności celnych spoczywa na dłużniku, czyli zgłaszającym, którym może być:
- osoba, która dokonała zgłoszenia celnego we własnym imieniu i na własną rzecz (importer),
- przedstawiciel działający we własnym imieniu lecz na rzecz innej osoby (przedstawiciel pośredni),
- osoba, w której imieniu i na jej rzecz dokonano zgłoszenia celnego (przedstawiciel bezpośredni).
Przedstawicielem może być w szczególności agencja celna, spedytor lub przewoźnik. Przedstawicielem bezpośrednim może być agent celny lub osoba, w której imieniu działa agent celny. Czynności dokonane przez przedstawiciela w granicach upoważnienia pociągają za sobą skutki bezpośrednio dla osoby, która je ustanowiła. Zgłoszenia celnego w celu dopuszczenia towaru do obrotu na obszarze Wspólnoty może dokonać każda osoba, która przedstawi lub doprowadzi do przedstawienia właściwym organom celnym towaru, którego dotyczy zgłoszenie razem ze wszystkimi dokumentami, których przedłożenie jest niezbędne.

Podstawa opodatkowania
Podstawą opodatkowania w imporcie towarów jest wartość celna powiększona o należne cło. Jeżeli przedmiotem importu są towary opodatkowane podatkiem akcyzowym (np. samochód osobowy), podstawą opodatkowania jest wartość celna powiększona o należne cło i podatek akcyzowy. W przypadku towarów objętych procedurą uszlachetniania biernego podstawą opodatkowania jest różnica między wartością celną produktów kompensacyjnych lub zamiennych dopuszczonych do obrotu a wartością towarów wywiezionych czasowo, powiększona o należne cło. Jeżeli przedmiotem importu w ramach uszlachetniania biernego są towary opodatkowane podatkiem akcyzowym, podstawą opodatkowania jest różnica między wartością celną produktów kompensacyjnych lub zamiennych dopuszczonych do obrotu a wartością towarów wywiezionych czasowo, powiększona o należne cło i podatek akcyzowy.
Podstawą opodatkowania w imporcie towarów objętych procedurą odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem od należności celnych przywozowych oraz procedurą przetwarzania pod kontrolą celną jest wartość celna powiększona o cło, które byłoby należne, gdyby towary te były objęte procedurą dopuszczenia do obrotu. Jeżeli przedmiotem importu w ramach procedury odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem od należności celnych przywozowych lub procedury przetwarzania pod kontrolą celną są towary opodatkowane podatkiem akcyzowym, podstawą opodatkowania jest wartość celna powiększona o cło, które byłoby należne, gdyby towary te były objęte procedurą dopuszczenia do obrotu, i o podatek akcyzowy.
Podstawa opodatkowania przy imporcie obejmuje, o ile elementy takie nie zostały do niej włączone: prowizję, opakowania, transport i koszty ubezpieczenia, które zostały już poniesione albo będą poniesione do pierwszego miejsca przeznaczenia na terytorium kraju. Przez pierwsze miejsce przeznaczenia rozumie się miejsce wymienione w dokumencie przewozowym lub innym dokumencie, na podstawie którego towary są importowane. Elementy, o których mowa w zdaniu pierwszym, wlicza się do podstawy opodatkowania, również gdy powstają one w związku z transportem do innego miejsca przeznaczenia na terytorium Wspólnoty, jeżeli miejsce to jest znane w momencie dokonania importu.
Do podstawy opodatkowania dolicza się określone w odrębnych przepisach opłaty oraz inne należności, jeżeli organy celne mają obowiązek pobierać te należności z tytułu importu towarów.
Nomenklatura scalona
Podatnicy są obowiązani do obliczenia i wykazania w zgłoszeniu celnym kwoty podatku, z uwzględnieniem obowiązujących stawek. Stawki VAT dla importu towarów są takie same jak przy dostawie towarów na terytorium kraju. Dla importowanych towarów podaje się w zgłoszeniu celnym kod CN, który stanowi symbol określony według Scalonej Nomenklatury Towarowej Handlu Zagranicznego. Nomenklatura Scalona (CN) jest stosowaną w Unii nomenklaturą towarów na potrzeby celne oraz statystyki handlu wewnątrzwspólnotowego (Intrastat).
Przy czym dla towarów w imporcie, które korzystają z obniżonej stawki VAT, stosuje się oznaczenie CN wynikające z rozporządzenia ministra finansów. Minister finansów, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki oraz po zasięgnięciu opinii prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, do celów poboru podatku w imporcie określił, w drodze rozporządzenia, wykaz towarów wymienionych w załącznikach nr 3 i 6 do ustawy o VAT w układzie odpowiadającym Polskiej Scalonej Nomenklaturze Towarowej Handlu Zagranicznego (PCN) lub Nomenklaturze Scalonej (CN).

Zapłata podatku
Podatek powinien być zapłacony po zawiadomieniu o jego wysokości. Podatnik jest obowiązany w terminie dziesięciu dni, licząc od dnia jego powiadomienia przez organ celny o wysokości należności podatkowych, do wpłacenia kwoty obliczonego podatku. Jeżeli organ celny stwierdzi, że w zgłoszeniu celnym kwota podatku została wykazana nieprawidłowo, naczelnik urzędu celnego wydaje decyzję określającą podatek w prawidłowej wysokości. Naczelnik urzędu celnego może określić kwotę podatku w decyzji dotyczącej należności celnych. W innych przypadkach podatnik jest obowiązany do zapłaty kwoty należnego podatku w terminie i na warunkach określonych dla uiszczenia cła, również gdy towary zostały zwolnione od cła lub stawki celne zostały zawieszone albo obniżone do wysokości 0 proc. Organ celny zabezpiecza kwotę podatku, jeżeli podatek ten nie został uiszczony, w przypadkach i trybie stosowanych przy zabezpieczaniu należności celnych na podstawie przepisów celnych.
Jednak istnieje możliwość wskazania innego terminu zapłaty podatku od importu towarów. Decyduje o tym minister finansów, który może w drodze rozporządzenia określić inne terminy zapłaty podatku oraz warunki stosowania innych terminów, uwzględniając przepisy Wspólnoty Europejskiej oraz przebieg realizacji budżetu państwa. Minister wydał takie rozporządzenie, w którym określił, że w przypadku gdy towary zostaną objęte na terytorium kraju procedurą uproszczoną, o której mowa w art. 76 ust. 1 lit. a)-c) Wspólnotowego Kodeksu Celnego, w której okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy, podatnik dokonuje wpłaty kwoty obliczonego podatku w terminie do 16 dnia miesiąca następującego po tym okresie rozliczeniowym, nie później jednak niż przed złożeniem deklaracji dla podatku od towarów i usług, w której wykazuje te kwoty.
Przepis ten ma zastosowanie pod warunkiem przedstawienia przez podatnika organowi celnemu, w którym podatnik rozlicza podatek z tytułu importu towarów, aktualnego zaświadczenia wydanego nie wcześniej niż sześć miesięcy przed dokonaniem importu potwierdzającego:
- brak zaległości w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa oraz zaległości z tytułu składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
- zarejestrowanie, jako podatnika VAT czynnego, od co najmniej sześć miesięcy.
Warunek przedstawienia zaświadczeń nie ma zastosowania, jeżeli organ celny posiada złożone przez podatnika aktualne zaświadczenia.
Wydanie decyzji
W przypadkach innych niż określone wcześniej, tj. gdy podatnik nie jest zobowiązany do obliczenia VAT w zgłoszeniu celnym lub po przyjęciu zgłoszenia celnego naczelnik wydał decyzję lub podatnik sam wystąpił o wydanie decyzji, kwotę podatku należnego z tytułu importu towarów określa naczelnik urzędu celnego w drodze decyzji.
Od decyzji, w której naczelnik urzędu celnego określił kwotę VAT, służy odwołanie do dyrektora izby celnej, za pośrednictwem naczelnika urzędu celnego, który wydał decyzję. Do postępowań związanych z wydawaniem decyzji przez naczelnika urzędu celnego stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej.
Kopie decyzji lub innych orzeczeń wydanych w sprawie podatku z tytułu importu towarów naczelnik urzędu celnego i dyrektor izby celnej są obowiązani przesłać w terminie pięciu dni do urzędu skarbowego właściwego dla podatnika w sprawie rozliczeń podatku.
Podatnik jest obowiązany zapłacić różnicę między podatkiem wynikającym z decyzji naczelnika urzędu celnego a podatkiem pobranym przez ten organ w terminie dziesięciu dni, licząc od dnia doręczenia tych decyzji. Różnica ta dotycząca podatku stanowi podatek naliczony, który podlega odliczeniu. Przepisy te stosuje się odpowiednio do decyzji dyrektora izby celnej.

Stosowanie przepisów
W zakresie nieuregulowanym przez przepisy ustawy o VAT do poboru VAT stosuje się odpowiednio przepisy celne dotyczące poboru i wymiaru cła, z wyjątkiem przepisów dotyczących przedłużenia terminu zapłaty, odroczenia płatności oraz innych ułatwień płatniczych przewidzianych w przepisach celnych. Jeżeli, zgodnie z przepisami celnymi, powiadomienie dłużnika o wysokości długu celnego nie może nastąpić z uwagi na przedawnienie, a istnieje podstawa do obliczenia lub zweryfikowania należności podatkowych, naczelnik urzędu celnego może określić elementy kalkulacyjne według zasad określonych w przepisach celnych na potrzeby prawidłowego określenia należnego podatku z tytułu importu towarów.
Organem podatkowym właściwym w sprawie postępowań dotyczących odroczenia terminu płatności podatku, rozłożenia na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, zwrotu nadpłaty oraz ulg podatkowych określonych w Ordynacji podatkowej jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy dla podatnika. W przypadku gdy kwota podatku została nadpłacona, podatnikowi nie przysługuje zwrot nadpłaconego podatku, jeżeli kwota nadpłaconego w imporcie podatku pomniejszyła kwotę podatku należnego.
Pomniejszenie podatku
W przypadku przedsiębiorców, którzy zapłacili podatek od importu towarów istnieje prawo do jego odliczenia na zasadach obowiązujących podatników VAT. Na podstawie dokumentu celnego SAD można dokonać naliczenia i odliczenia VAT tylko w przypadku importu towarów, który w myśl przepisów ustawy o podatku od towarów i usług ma miejsce na terytorium Polski. Prawo do odliczenia zapłaconego organom celnym VAT nie przysługuje natomiast osobom fizycznym, które ten podatek opłaciły od importu towarów.
Trzeba pamiętać, że w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.
Kwotę podatku naliczonego stanowi między innymi:
- suma kwot podatku wynikająca z dokumentu celnego - w przypadku importu towarów,
- kwota podatku należnego od importu usług - w przypadku importu usług.
Ograniczenie przy odliczeniu podatku dotyczą natomiast nabytych lub importowanych części składowych zużytych do wytworzenia przez podatnika samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony kwotę, jeżeli te samochody i pojazdy zostały zaliczone przez tego podatnika do środków trwałych w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym. Przy zakupie takich samochodów kwotę podatku naliczonego stanowi 60 proc. kwoty podatku określonej w fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca - nie więcej jednak niż 6 tys. zł. Ograniczenie to stosuje się też do importu samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych, z tym że do importu samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych, kwotę podatku naliczonego stanowi 60 proc. kwoty wynikającej z dokumentu celnego, z uwzględnieniem kwot wynikających z ewentualnej decyzji naczelnika urzędu celnego - nie więcej jednak niż 6 tys. zł.

Inne odliczenia
Podatnik ma również prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, jeżeli importowane lub nabyte towary i usługi dotyczą:
- dostawy towarów lub świadczenia usług przez podatnika poza terytorium Polski, jeżeli kwoty te mogłyby być odliczone, gdyby czynności te były wykonywane na terytorium Polski, a podatnik posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami,
- przekazywania drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych, prezentów o małej wartości i próbek.
Podatnik ma również prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, jeżeli importowane lub nabyte towary i usługi dotyczą następujących czynności wykonywanych na terytorium kraju:
- transakcji ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, w tym świadczonych przez brokerów ubezpieczeniowych i agentów ubezpieczeniowych,
- udzielania i pośrednictwa w udzieleniu kredytu oraz zarządzania kredytem przez kredytodawcę,
- pośrednictwa lub wszelkich działań w zakresie gwarancji kredytowych lub jakiegokolwiek innego zabezpieczenia pieniędzy oraz zarządzania gwarancjami kredytowymi przez kredytodawcę,
- transakcji, w tym pośrednictwa, dotyczących rachunków terminowych i bieżących, płatności, przelewów, długów, czeków i innych zbywalnych instrumentów finansowych, z wyłączeniem inkasa należności i faktoringu,
- transakcji, w tym pośrednictwa dotyczącego walut, banknotów i monet używanych jako prawne środki płatnicze, z wyłączeniem przedmiotów kolekcjonerskich; przez przedmioty kolekcjonerskie rozumie się monety ze złota, srebra oraz innych metali lub banknoty, które nie są zwykle używane jako prawny środek płatniczy, a także monety o wartości numizmatycznej,
- transakcji, w tym pośrednictwa, z wyłączeniem zarządzania i przechowywania, których przedmiotem są akcje, udziały w spółkach i stowarzyszeniach, obligacje i inne papiery wartościowe, z wyłączeniem dokumentów ustanawiających tytuł prawny do towarów oraz następujących praw lub papierów wartościowych: prawa do określonego udziału w nieruchomości, praw rzeczowych dających ich posiadaczowi prawo użytkowania w stosunku do nieruchomości, udziałów lub akcji, dających ich posiadaczowi prawo własności lub użytkowania w stosunku do nieruchomości lub jej części.
Odliczenie będzie się stosowało, w przypadku gdy miejscem świadczenia tych usług jest terytorium państwa trzeciego lub gdy usługi dotyczą bezpośrednio towarów eksportowanych, pod warunkiem że podatnik posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami.
Import usług
Za import usług rozumie się świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca. Natomiast podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące usługobiorcami usług świadczonych przez podatników posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania albo pobytu poza terytorium kraju. Opodatkowania takich usług przez polskiego przedsiębiorcę nie stosuje się w przypadku świadczenia usług i dostawy towarów, od których podatek należny został rozliczony przez usługodawcę, z wyłączeniem świadczenia niektórych innych usług, dla których w każdym przypadku podatnikiem jest usługobiorca.
Zasady rozliczania usług w zależności od miejsca ich świadczenia są podobne w innych krajach unijnych. Miejscem świadczenia usług zgodnie z ustawą o VAT jest miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego świadczy usługi - miejsce, gdzie świadczący usługę posiada stałe miejsce prowadzenia działalności; w przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności - miejsce stałego zamieszkania. Podstawą opodatkowania w imporcie usług jest kwota, którą usługobiorca jest obowiązany zapłacić, z wyjątkiem gdy wartość usługi została wliczona do podstawy opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub wartość usługi - na podstawie odrębnych przepisów - zwiększa wartość celną importowanego towaru albo w przypadku gdy podatek został rozliczony przez usługodawcę.
W niektórych tylko przypadkach do usług niematerialnych, enumeratywnie wymienionych w ustawie o VAT, przyjmuje się, że miejsce opodatkowania znajduje się poza Polską. Dotyczy to przypadku, gdy usługi (np. reklamy, prawnicze, rachunkowo-księgowe) są świadczone na rzecz:
- osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa trzeciego, lub
- podatników mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Wspólnoty, ale w kraju innym niż kraj świadczącego usługę
- miejscem świadczenia tych usług jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności, dla którego dana usługa jest świadczona, a w przypadku braku stałego miejsca prowadzenia działalności, stały adres lub miejsce zamieszkania.

Dokumentowanie transakcji
W przypadku importu usług wystawiane są faktury wewnętrzne. Za dany okres rozliczeniowy podatnik może wystawić jedną fakturę dokumentującą te czynności dokonane w tym okresie. Przepisy dotyczące wystawiania faktur VAT stosuje się odpowiednio także do faktur wewnętrznych, dokumentujących dokonanie przez podatnika importu usług. Według ogólnej zasady faktury wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Stosowanie tego przepisu odpowiednio do faktur wewnętrznych, dokumentujących dokonanie importu usług, oznacza, że fakturę taką powinno się wystawić nie później niż siódmego dnia od dnia wykonania usługi. Jednak podatnik ma możliwość udokumentowania wszystkich dokonanych w danym okresie czynności będących dla niego importem usług poprzez wystawienie za ten okres jednej faktury wewnętrznej. Zatem w przypadku, gdy podatnik dokumentuje czynności dokonane w danym okresie jedną fakturą wewnętrzną, właściwe jest odpowiednie zastosowanie do faktur wewnętrznych przepisu, stanowiącego, iż fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od zakończenia miesiąca, w którym dokonano sprzedaży - którą to sprzedaż utożsamiać należy w tym przypadku z dokonaniem czynności skutkującej powstaniem obowiązku podatkowego (importem usługi). Przepis ten odnosi się do faktur dokumentujących sprzedaż o charakterze ciągłym, uznać należy, iż znajduje on zastosowanie także do faktur wewnętrznych dokumentujących wszystkie czynności dokonane w danym okresie rozliczeniowym.

BOGDAN ŚWIĄDER

Źródło:
Gazeta Prawna [Tygodnik podatkowy] Nr 092/2007 z dnia 2007-05-14

Jakie istnieją procedury celne
Procedury celne ogólne to:
- dopuszczenie do obrotu,
- tranzyt,
- wywóz.
Procedury celne gospodarcze to:
- skład celny,
- uszlachetnianie czynne,
- uszlachetnianie bierne,
- przetwarzanie pod kontrolą celną,
- odprawa czasowa.
Do których towarów stosuje się procedury
Gospodarcze procedury celne (poza procedurą uszlachetniania biernego) odnoszą się wyłącznie do towarów niewspólnotowych. Przedmiotem procedury uszlachetniania biernego mogą być natomiast tylko towary posiadające status celny towarów wspólnotowych.
Co oznacza dopuszczenie towaru do obrotu
Dopuszczenie towaru do wolnego obrotu na obszarze celnym Wspólnoty oznacza nadanie temu towarowi statusu towaru wspólnotowego.
Czym jest import towarów
Import towarów to przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium Polski.
Co stanowi import usług
Import usług stanowi świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca usług świadczonych przez podatników posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania albo pobytu poza terytorium Polski.
Co powiększa podstawę opodatkowania VAT
Przy imporcie towarów VAT liczy się od wartości celnej powiększonej o:
- cło,
- akcyzę,
- opłaty i należności pobierane od importu przez organy celne,
Stosowanie przepisów celnych
Do należności podatkowych określonych w zgłoszeniu celnym stosuje się odpowiednio przepisy celne dotyczące powiadamiania dłużnika o kwocie należności wynikających z długu celnego.

- Art. 17 ust. 1, art. 19 ust. 7-9, art. 27, art. 29 ust. 17, art. 33-40, art. 41 ust. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).
- Art. 4, art. 74 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.Urz. WE L 302/1 z 19 października 1992 r. z późn. zm.).
- Par. 2 rozporządzenia ministra finansów z dnia 26 października 2005 r. w sprawie terminu zapłaty podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów (Dz.U. nr 218, poz. 1842).
- Par. 1 rozporządzenia ministra finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie wykazu towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie (Dz.U. nr 87, poz. 826 z późn. zm.).
- Par. 25 rozporządzenia ministra finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 95, poz. 798 z późn. zm.).

Z kolei zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług przemieszczenie towarów przez podatnika podatku od wartości dodanej lub na jego rzecz, należących do tego podatnika, z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium kraju, jeżeli towary te zostały przez tego podatnika na terytorium tego innego państwa członkowskiego w ramach prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa wytworzone, wydobyte, nabyte, w tym również w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, albo zaimportowane, i towary te mają służyć czynnościom wykonywanym przez niego jako podatnika na terytorium kraju stanowi wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy. W art. 12 ustawy zostały enumeratywnie wymienione sytuacje, w których przemieszczenia towarów, o którym mowa w art. 11 ust. 1, nie uznaje się za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. Zatem przywiezienie do kraju towaru uprzednio zaimportowanego i dopuszczonego do obrotu na obszarze Wspólnoty (w Holandii) będzie dla spółki wewnątrzwspólnotowym nabyciem, co rodzi skutki w zakresie obowiązku rozliczenia w Polsce podatku od towarów i usług z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.
Zatem regulacja dotycząca ewentualnego zwolnienia z VAT od importu towarów, przewożonych następnie w ramach dostawy wewnątrz-wspólnotowej, oraz szczegółowego określenia warunków zastosowania tego zwolnienia będzie uregulowana na podstawie przepisów Szóstej Dyrektywy w prawie krajowym państwa, na terenie którego nastąpiło dopuszczenie towaru do obrotu - w niniejszej sprawie w Holandii. Import towarów miał miejsce w Holandii i tam winno nastąpić rozliczenie VAT od importu (ewentualnie spółka może zastosować zwolnienie, jeżeli spełnione są warunki określone w przepisach holenderskich), zaś przemieszczenie towarów (uprzednio zaimportowanych i odprawionych w Holandii) z Holandii do Polski jest wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów, a zatem na podstawie art. 106 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług podatnik ma obowiązek wystawienia faktury wewnętrznej i rozliczenia VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia w Polsce. Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 4 ustawy kwotę podatku naliczonego w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia stanowi kwota podatku należnego.

Postanowienie naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź Bałuty z 21 czerwca 2005 r., nr III-2/443-47/24906/05/PJ.

Osoba fizyczna sprowadziła samochód osobowy o poj. 1,8 cm szesc. ze Stanów Zjednoczonych, którego wartość celna w przeliczeniu na złote wyniosła 12 000 zł. Na dokumencie SAD składanym do polskiego urzędu celnego podatnik wykazał kwotę cła w wysokości 1200 zł - obliczoną od wartości celnej, kwotę akcyzy w wysokości 409 zł - obliczonej od wartości celnej powiększonej o cło oraz kwotę VAT w wysokości 2993 zł - obliczoną od wartości celnej powiększonej o cło i akcyzę. Razem należności celno-podatkowe wyniosły 4602 zł. Obliczenie kwoty należności przedstawia się następująco:
- wartość celna - 12 000 zł,
- cło (10 proc.) - 1200 zł (12 000 zł x 10 proc.),
- akcyza (3,1 proc.) - 409 zł (13 200 zł x 3,1 proc.),
- VAT (22 proc.) - 2993 zł (13 609 zł x 22 proc.).

Prawidłowe określenie miejsca świadczenia usługi ma dla podatnika podatku od towarów i usług podstawowe znaczenie w kontekście uznania czynności świadczonej przez podatnika za podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w przypadku ustalenia. Określenie miejsca świadczenia usługi może mieć również znaczenie dla podatnika podatku od towarów i usług w przypadku zakupienia usługi świadczonej na rzecz podatnika od podmiotu, który nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z ustawową definicją, określoną w art. 2 pkt 9 w związku z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT, podatnikami z tytułu importu usług są podmioty będące usługobiorcami usług świadczonych przez podatników posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania albo pobytu poza terytorium kraju. W przypadku ustalenia, że usługa wykonywana przez zagranicznego usługodawcę na rzecz podatnika podatku od towarów i usług ma miejsce świadczenia na terytorium Polski, po stronie podatnika powstanie co do zasady obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług, związany z importem usługi.
Usługi pośrednictwa nie mają jednolitego ustawowo określonego miejsca świadczenia - co do zasady miejscem świadczenia usług pośrednictwa jest miejsce, w którym ma miejsce świadczenia transakcja, z którą usługa pośrednika jest związana, nie zaś terytorium kraju, w którym siedzibę ma nabywca usługi lub podmiot świadczący usługę.
Pojęcie pośredniczenia w imieniu i na rzecz przedsiębiorcy w pozyskiwaniu kontrahentów handlowych jest pojęciem zbyt ogólnym dla potrzeb ustalania miejsca świadczenia dla celów podatku od towarów i usług. W celu odpowiedzi na pytanie dotyczące miejsca świadczenia usługi pośrednictwa, należy odnieść się do transakcji będących przedmiotem działalności podmiotu, w imieniu i na rzecz którego podatnik pośredniczy w pozyskiwaniu kontrahentów handlowych. Jak już wyżej wspomniano, przepisy ustawy o podatku od towarów i usług regulują odrębnie miejsce świadczenia usług pośrednictwa, co do zasady w zależności od transakcji, z którą usługa pośrednika jest związana, poszczególne przypadki należy oceniać pod kątem przepisów: art. 27 ust. 2 pkt 2, art. 27 ust. 4 pkt 11, art. 28 ust. 5, art. 28 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług.
Dopiero w przypadku uznania, że usługa zagranicznego pośrednika była świadczona na terytorium kraju, należy w sytuacji zakupienia takiej usługi uznać ją za import usług, i w przypadku - gdy nie zachodzą przesłanki wyłączające opodatkowanie importu usług po stronie nabywcy - określone w art. 17 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, opodatkować jej nabycie właściwą dla świadczenia tej usługi w kraju stawką VAT, jak również udokumentować import usług fakturą wewnętrzną, zgodnie z art. 106 ust. 7 ustawy o VAT.
W przypadku natomiast gdy mamy do czynienia ze świadczeniem usługi pośrednictwa na rzecz zagranicznego kontrahenta przez polskiego podatnika VAT, usługa tego podmiotu będzie opodatkowana VAT, jeżeli miejscem jej świadczenia - ustalanym w taki sam sposób jak dla importu usługi - będzie terytorium kraju. W przypadku gdy miejsce świadczenia usługi będzie znajdowało się poza terytorium kraju, podatnik świadczący usługę na rzecz zagranicznego kontrahenta udokumentuje świadczenie, wystawiając fakturę handlową bez VAT.

ELŻBIETA LIWANOWSKA
doradca podatkowy, spółka Tarwid, Liwanowska i Partnerzy

PODSTAWA PRAWNA
- Art. 2 pkt 9, art. 17, art. 27 oraz art. 106 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

Moment powstania obowiązku podatkowego w imporcie towarów został uregulowany w art. 19 ust. 7 ustawy o VAT. Zgodnie z treścią przywołanego przepisu obowiązek podatkowy powstaje z chwilą powstania długu celnego (czyli zgodnie z zapisami Wspólnotowego Kodeksu Celnego - co do zasady, w chwili przyjęcia przez organ celny zgłoszenia celnego).
Podstawą do rozliczenia VAT z tytułu importu towarów jest zgłoszenie celne towaru dokonane np. na formularzu Jednolitego Dokumentu Administracyjnego (czyli dokumentu SAD). Tym samym ten dokument celny spełnia podwójną rolę: po pierwsze swoistego wezwania do zapłaty (kwotę wykazanego na nim VAT należy wpłacić do urzędu celnego jako podatek z tytułu importu towarów), a po drugie dokumentu określającego kwotę podatku naliczonego.
Do poprawnego obliczenia i wykazania na zgłoszeniu celnym kwoty VAT niezbędne jest właściwe określenie podstawy opodatkowania danego importu towarów. W celu określenia kwoty należnego VAT, co do zasady, za podstawę opodatkowania w imporcie towarów uznaje się wartość celną powiększoną o należne cło. Co ważne, na mocy art. 29 ust. 15 ustawy o VAT podstawa opodatkowania w imporcie towarów obejmuje, o ile te elementy nie zostały wcześniej do niej włączone, prowizję, opakowania, transport i koszty ubezpieczenia, które zostały poniesione lub będą poniesione do pierwszego miejsca ich przeznaczenia na terytorium kraju.
Wykazany VAT na zgłoszeniu celnym SAD podlega, w standardowej procedurze, wpłacie w kasie lub na rachunek urzędu celnego w terminie dziesięciu dni od dnia, w którym podatnik został powiadomiony przez organ celny o wysokości należności.
Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT w zakresie, w jakim towary będące przedmiotem importu są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego wykazywanego w składanych przez niego deklaracjach VAT o kwoty podatku naliczonego wynikające z otrzymanych dokumentów celnych (np. SAD). Oczywiście prawo do obniżenia podatku należnego przysługuje tylko podatnikom w rozumieniu art. 15 ustawy o VAT, pomimo że do zapłaty VAT z tytułu importu zobowiązane są wszystkie podmioty dokonujące takiego importu (niezależnie od faktu, czy są podatnikami VAT czy też nie).
Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, wykazanego w stosownej deklaracji, o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał przedmiotowy dokument celny. Jeżeli jednak podatnik nie dokona obniżenia podatku należnego w powyższym terminie, może dokonać takiego obniżenia w deklaracji podatkowej za następny okres rozliczeniowy. W przypadku nieskorzystania z opisanego powyżej prawa, podatnikowi nadal przysługuje możliwość obniżenia kwoty podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu pięciu lat, licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego.
W konsekwencji należy stwierdzić, że jeżeli zgłoszenie do procedury celnej dopuszczenia do obrotu dokonywane jest na dokumencie SAD, to dokument ten wskazuje, jaką kwotę podatku należnego importer powinien odprowadzić do urzędu i jednocześnie, jaką kwotę może on wykazać w ewidencji prowadzonej dla celów VAT oraz następnie dokonać jej odliczenia (jeśli takie prawo mu przysługuje).

PIOTR BAŃDURA
ekspert podatkowy, zespół podatków pośrednich, Pricewaterhouse-Coopers

PODSTAWA PRAWNA
- Art. 19 ust. 7, art. 29 ust. 15 oraz art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

Usługa wykonana przez ukraińskiego usługodawcę (prawnika) na rzecz polskiego podatnika VAT, polegająca na doradztwie prawnym i sporządzeniu opinii o zasadach prowadzenia działalności gospodarczej na Ukrainie, będzie stanowiła po stronie polskiego podatnika VAT import usług, podlegający opodatkowaniu VAT.
Dla tego typu usług (tzw. niematerialnych), do których należą m.in. usługi prawnicze i doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, ustawa o podatku od towarów i usług przewiduje, że miejscem ich świadczenia jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności, dla którego dana usługa jest świadczona, a w przypadku braku stałego miejsca prowadzenia działalności stały adres lub miejsce zamieszkania. Podatnikiem (tj. zobowiązanym do zapłaty tego podatku) jest natomiast, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT, usługobiorca usług świadczonych przez ukraińskiego prawnika, posiadającego siedzibę lub miejsce zamieszkania albo pobytu poza terytorium kraju. Tak więc miejscem (krajem), w którym powinny zostać opodatkowane usługi, jest Polska, a podmiotem zobowiązanym do rozliczenia tej transakcji dla celów VAT jest nabywca tej usługi.
Mając powyższe na uwadze, usługobiorca powinien dokonać samonaliczenia VAT należnego w odniesieniu do nabywanych usług zgodnie z art. 29 ust. 17 ustawy o VAT. Jako podstawę opodatkowania VAT powinien przyjąć kwotę wynagrodzenia należnego usługodawcy z tytułu wykonania powyższych czynności. Obowiązek podatkowy z tytułu importu tych usług powstanie w dniu wystawienia faktury przez ukraińskiego usługodawcę, nie później jednak niż w siódmym dniu, licząc od dnia wykonania usługi. W rezultacie podatek należny z tytułu przedmiotowej transakcji powinien zostać wykazany przez polskiego podatnika w deklaracji VAT składanej za miesiąc, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu usług.
Niezależnie od powyższego, zgodnie z art. 106 ust. 7 ustawy o VAT, przedmiotowa operacja powinna zostać udokumentowana poprzez wystawienie faktury wewnętrznej. Przepisy regulujące zasady wystawiania zwykłych faktur VAT stosuje się w większości odpowiednio do faktur wewnętrznych. W przypadku importu usług faktury te mogą jednak nie zawierać numeru identyfikacji podatkowej kontrahenta. Dopuszczalne jest wystawianie faktur wewnętrznych w jednym egzemplarzu.
Wykazany podatek należny od importu usług, zgodnie z zasadami określonymi w art. 86 ust. 2 pkt 4 ustawy o VAT, stanowi jednocześnie podlegający odliczeniu podatek naliczony. Odliczenie może być dokonane w rozliczeniu za miesiąc, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu usług (tj. w tej samej deklaracji VAT), pod warunkiem że nabyte usługi są wykorzystywane przez ich nabywcę do wykonywania czynności opodatkowanych. W rezultacie cała operacja może być neutralna dla nabywcy usług.
Reasumując, nabyta usługa doradztwa prawnego i opinia o zasadach prowadzenia działalności gospodarczej na Ukrainie od ukraińskiego prawnika, stanowi dla polskiego podatnika VAT import usług. Polski usługobiorca jest z tego tytułu podatnikiem VAT, obowiązanym do wystawienia faktury wewnętrznej, w której zostanie wykazany VAT należny.

ROBERT GRZESZCZYK
ekspert podatkowy, zespół podatków pośrednich, Pricewaterhouse-Coopers

PODSTAWA PRAWNA

- Art. 27 ust. 4 pkt 2, art. 29 ust. 17, art. 86 ust. 2 pkt 4 oraz 106 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!

Poradnik prezentuje praktyczne wskazówki, w jaki sposób dostosować się do zmian w podatkach i wynagrodzeniach wprowadzanych nowelizacją Polskiego Ładu.

Tyko teraz książka + ebook w PREZENCIE
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Ordynacja podatkowa - część 1
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść:
płatnika
podatnika
urzędu skarbowego
budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Kasy fiskalne w myjniach samochodowych od 1 października 2022 r. Konieczny paragon
Nie wystarczy pozwolić klientom na zeskanowanie elektronicznego kodu QR i przesłać im linku na podany adres e-mailowy. To nie to samo, co wydanie paragonu fiskalnego – stwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
50% kosztów uzyskania przychodów informatyka - jakie wymogi należy spełnić
Polskie prawo przewiduje możliwość zastosowania preferencyjnych (50%) kosztów uzyskania przychodów przez specjalistów z branży IT, którzy w ramach realizowanych zadań działają w sposób twórczy. Jest to więc związane m.in. z grami komputerowymi i tworzeniem programów. Aby skorzystać z podwyższonych KUP, trzeba jednak spełnić konkretne przesłanki. Przedstawiamy działania po stronie pracodawcy, które pozwolą uniknąć powstania wątpliwości w razie kontroli ze strony Urzędu Skarbowego.
Nowe przepisy dotyczące firm windykacyjnych. Co się zmieni? Od kiedy?
Aktualnie windykacja należności, zwłaszcza ta w formie pozasądowej (polubownej), nie jest obwarowana kompleksową regulacją prawną. Odnosi się do zarówno do osoby windykatora, formy prowadzenia działalności, jak i zasad przeprowadzania windykacji pozasądowej. Bez odpowiednich regulacji może dochodzić do naruszeń ze strony firm windykacyjnych, których przedstawiciele popełniają czyny niezgodne z zasadami etyki (np. w wyniku nękania) lub niedozwolone w ramach windykacji. Właśnie dlatego ustawodawca zamierza wprowadzić nowe wymogi dla firm windykacyjnych. Wdrożenie tych zasad może wymusić znaczne przeobrażenia na podmiotach, które zajmują się odzyskiwaniem zaległych należności.
Dane osobowe kandydatów do pracy a RODO - przechowywanie danych po rekrutacji
Przedsiębiorca ma prawo przetwarzać dane kandydatów do pracy po zakończonej rekrutacji z uwagi na ewentualne roszczenia z tytułu dyskryminacji. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 4 sierpnia 2022 r. W ten sposób WSA zakwestionował niekorzystną dla firm wykładnię Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wyrok jest nieprawomocny ale omawiana sprawa może doprowadzić do zmiany stanowiska dotyczącego przechowywania danych osobowych kandydatów.
W lipcu spadła liczba ofert pracy
W lipcu spadła liczba ofert pracy - wynika z przekazanego PAP Barometru Ofert Pracy. Według analizy wysoka inflacja i restrykcyjna polityka monetarna ograniczą aktywność inwestycyjną, co spowoduje wyhamowanie tempa powstawania nowych etatów.
PIT-2, PIT-2A, PIT-3 - nowe wzory formularzy podatkowych od 2023 roku
Ministerstwo Finansów przygotowało nowe wzory oświadczeń/wniosków PIT-2 (wersja 9), PIT-2A (wersja 8), PIT-3 (wersja 9), składanych przez podatników płatnikom dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, które będą miały zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2023 r. Konsultacje podatkowe tych wzorów rozpoczęły się 10 sierpnia 2022 r. i potrwają do 19 sierpnia 2022 r. Po zakończeniu tych konsultacji podatkowych, wzory formularzy, zostaną udostępnione do stosowania (opublikowane) w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów, zgodnie z art. 45b ustawy o PIT. Formularze te nie będą ogłoszone w drodze rozporządzenia Ministra Finansów publikowanego w Dzienniku Ustaw.
Zmiany w prawie restrukturyzacyjnym od 2024 roku
W 2024 roku – wraz z implementacją przez Polskę unijnej dyrektywy drugiej szansy – wejdą w życie kolejne zmiany w prawie restrukturyzacyjnym. – Nie będzie to rewolucja w naszym systemie, ale podkreślenie polityki drugiej szansy dla firm w trudnej sytuacji ekonomicznej – ocenia radca prawny Bartosz Sierakowski. W procesie restrukturyzacji pojawi się konieczność przeprowadzenia tzw. testu zaspokojenia, czyli prognozy możliwych wariantów zaspokojenia wierzycieli. To oznacza nowe obowiązki dla doradców restrukturyzacyjnych i prawdopodobnie wzrost kosztów całej procedury.
Praca obywateli Ukrainy w Polsce a opodatkowanie PIT. Co trzeba wiedzieć po pół roku pobytu w Polsce
Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę miliony (dosłownie) obywateli Ukrainy mniej lub bardziej tymczasowo przeniosło się do Polski, aby szukać schronienia przed wojną. W rezultacie albo rozpoczęli pracę zdalną w Polsce dla swojego pracodawcy z siedzibą na Ukrainie albo po prostu podjęli pracę w Polsce. Wykonują oni swoją pracę z polskiego adresu zamieszkania i to wkrótce zrodzi problem dotyczący opodatkowania dochodów z tej pracy omówiony poniżej.
Slim VAT 3 - znaczące zmiany w VAT
Slim VAT 3 trafił do konsultacji publicznych. Jest to kolejny pakiet uproszczeń w rozliczeniach VAT dla przedsiębiorców. Na czym będą polegać proponowane zmiany?
Remanent likwidacyjny dla celów VAT - jak ustalić wartość towarów
Podatnik będzie sporządzał spis z natury dla celów VAT przy likwidacji działalności gospodarczej. Na fakturach ze składnikami majątku obecne są również koszty przesyłki. Czy poniesiony koszt przesyłki/transportu należy doliczyć do wartości składnika majątku i rozliczyć od tej kwoty VAT?
Wypłata czternastej emerytury - jaki termin?
Pierwsze wypłaty czternastej emerytury rozpoczną się już 25 sierpnia; Nie jest konieczne składanie żadnego wniosku w tym zakresie - poinformowało w czwartek na stronach rządowych Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.
Dodatki do ogrzewania i taryfy z rekompensatą - opublikowano założenia ustawy
W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów opublikowano 11 sierpnia 2022 r. założenia projektu ustawy "o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw". Ustawa ta ma wprowadzić m.in. jednorazowe dodatki finansowe dla ogrzewających swoje domy paliwem innym niż węgiel. Ustawa ta ma także ograniczyć podwyżki cen ciepła poprzez wprowadzenie taryf z rekompensatą.
Sprzedaż napojów w restauracji - jakie stawki VAT
Czy jest możliwość zastosowania stawki 0% VAT do napojów w restauracji? Sprzedaż dotyczy np. soku pomarańczowego, który kupowany jest w hurtowni ze stawką 0%. A co z herbatą z suszu owocowego, smoothie, shake'ami?
Jak zostać biegłym rewidentem? Czy warto?
Biegły rewident to osoba będąca ekspertem w dziedzinie finansów, w szczególności w zakresie rachunkowości i audytu finansowego. Z uwagi na zdobyte kompetencje i doświadczenie, a także wszechstronną wiedzę umiejętności biegłego rewidenta są niezwykle pożądane w biznesie. Wysoki prestiż zawodu wiąże się jednak z dużą odpowiedzialnością, a proces zdobywania uprawnień wymaga czasu i poświecenia. Czy rekompensują to zarobki?
Nadpłata kredytu hipotecznego - czy to się opłaca
W pierwszym półroczu 2022 roku Polacy nadpłacili prawie 25 miliardów złotych na złotowe kredyty mieszkaniowe. To najpewniej najwyższy wynik w historii. Dzięki nadpłacie kredytu kredytobiorca będzie musiał oddać bankowi mniej odsetek. Ale odpowiedź na pytanie, czy warto nadpłacać kredyt nie jest łatwa. Trzeba porównać oprocentowanie lokat i kredytów w perspektywie kilku, kilkunastu, czy nawet kilkudziesięciu lat - czyli w takim okresie w którym będziemy jeszcze (po nadpłacie) spłacać kredyt hipoteczny. Zatem dopiero po latach można dokładnie obliczyć, czy warto było nadpłacać kredyt.
Sprzedaż miejsc pod reklamę (udostępnianie powierzchni reklamowych) - kod GTU
Wydawnictwo sprzedaje miejsce pod reklamę zarówno w czasopismach papierowych, jak i w ich wersjach internetowych. Dodatkowo udostępniamy miejsce na reklamę na naszych budynkach. Czy sprzedaż takich miejsc pod reklamę należy oznaczać kodem GTU_12 jak usługi reklamowe?
Wielu podatników płaci za wysoki podatek od nieruchomości, choć nie musi
Podatek od nieruchomości jest nagminne zawyżany. Wynika to z rozbieżności interpretacyjnych co do kwalifikacji danego obiektu jako gruntu, budynku czy budowli, a w przypadku przedsiębiorców istotne jest też, czy nieruchomość służy prowadzeniu działalności gospodarczej. Należne podatnikom nadpłaty sięgają niekiedy nawet kilkuset tysięcy złotych, można je jednak odzyskać.
Aplikacja e-Paragony Ministerstwa Finansów - do czego służy. Donosy na sprzedawców i planowanie domowego budżetu
Podatnicy mogą już pobrać na telefon aplikację e-Paragony przygotowaną przez Ministerstwo Finansów. Ale – jak mówią eksperci – to program bardziej do planowania domowego budżetu i zgłaszania nieprawidłowości paragonowych fiskusowi. Podobnie zresztą reklamuje ją sam resort finansów. „To bezpłatna aplikacja, dzięki której możesz zarządzać wydatkami, sprawdzać paragony z kodem QR, a także zgłaszać nieprawidłowości” - czytamy na stronie podatki.gov.pl.
Waloryzacja umów w zamówieniach publicznych w czasie dużej inflacji - korzyści dla firm i państwa
Firmy, które przed miesiącami czy latami wygrały przetargi, dziś muszą dokładać do interesu, bo wielu zamawiających nie chce podwyższyć im wynagrodzenia. To efekt chociażby rosnącej inflacji (w lipcu wyniosła 15,5 proc.) czy cen materiałów budowlanych. Teraz przedsiębiorcy dostali w końcu silny argument do ręki. Prokuratoria Generalna RP w opublikowanych właśnie wytycznych przekonuje, że waloryzacja tych kontraktów jest nie tylko dopuszczalna, ale często wręcz niezbędna. Także z perspektywy samych zamawiających czy też – szerzej – interesu publicznego. Prokuratoria Generalna RP zachęca do zmian w kontraktach o zamówienia publiczne, przekonując, że ostateczne koszty upadłości przedsiębiorców może ponieść sama administracja publiczna.
Finansowanie społecznościowe (crowdfunding) - nowe przepisy od 29 lipca 2022 r.
Co zmienia w polskim finansowaniu społecznościowym (crowdfundingu) wejście w życie ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych (...)? Co to jest crowdfunding udziałowy? Wyjaśniają eksperci CRIDO.
VAT 2023: Faktura w walucie obcej - kurs przeliczeniowy dla faktury korygującej
Od stycznia 2023 roku w ustawie o VAT zostaną uregulowane zasady stosowania kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących, w przypadkach gdy pierwotna faktura została wystawiona w walucie obcej. Dotąd kwestia ta nie była objęta regulacją ustawy o VAT, co powodowało wątpliwości podatników przy korektach zmniejszających i zwiększających wartość transakcji. Przyjęte w projekcie nowelizacji ustawy o VAT (pakiet SLIM VAT 3) rozwiązanie stanowić ma uproszczenie dotychczasowej praktyki przyjmowanej w zakresie kursu przeliczenia waluty obcej w fakturach korygujących.
Mały podatnik VAT 2023 - nowy limit 2 mln euro
Od 1 stycznia 2023 r. zwiększy się (z 1,2 mln euro do 2 mln euro) limit rocznego obrotu, uprawniającego do posiadania statusu małego podatnika VAT. Zmiana taka wynika z projektu nowelizacji ustawy o VAT zwanej potocznie (SLIM VAT 3), która ma wejść w życie od początku 2023 roku. Projekt ten aktualnie jest poddawany konsultacjom publicznym i uzgodnieniom międzyresortowym. Kim jest mały podatnik VAT? Jakie korzyści daje status małego podatnika VAT? Co to jest metoda kasowa w VAT?
Odliczenie VAT z faktur sprzed rejestracji
Podatnik można odliczyć VAT z faktur sprzed rejestracji działalności. Jakie warunki należy spełnić, by odzyskać VAT?
SLIM VAT 3 od 2023 roku - najważniejsze zmiany
Od 1 stycznia 2023 r. wejdzie w życie SLIM VAT 3, czyli pakiet zmian w ustawie o VAT. Gotowy jest już projekt noweli ustawy o VAT i kilku innych ustaw wprowadzającej te zmiany. Jakie zmiany w VAT przewiduje ten projekt?
Podatek od składki zdrowotnej - wyjaśnienia Ministra Finansów
Podatnicy opodatkowani podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT) wg skali podatkowej nie mają od 1 stycznia 2022 r. prawa do odliczenia zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne - w przeciwieństwie do składek na ubezpieczenia społeczne. Czy oznacza to podwójne opodatkowanie tego samego dochodu i "podatek od podatku"? Minister Finansów odpowiedział 4 sierpnia 2022 r. Rzecznikowi Praw Obywatelskich na te wątpliwości.