REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak wypełnić zeznanie PIT-36

REKLAMA

Roczne zeznanie PIT-36 przeznaczone jest między innymi dla tych, którzy prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej. Formularz ten powinny też wypełnić osoby, które pracowały za granicą.

SPIS TREŚCI

PORADY PRAWNE
Dla prowadzących działalność gospodarczą

Formularz PIT-36 przeznaczony dla tych, którzy niezależnie od liczby źródeł przychodów prowadzili:

REKLAMA

• pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej,

• działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej.

Nie tylko jednak ci podatnicy powinni rozliczyć się na formularzu PIT-36. Muszą go również wypełnić osoby, które uzyskały przychody:

• z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub z innych umów o podobnym charakterze, opodatkowane na ogólnych zasadach,

Dalszy ciąg materiału pod wideo

• od których byli obowiązani samodzielnie opłacać zaliczki na podatek,

• ze źródeł przychodów położonych za granicą,

• z innych źródeł, opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, od których ani płatnik, ani podatnik w ciągu roku podatkowego nie miał obowiązku odprowadzania zaliczek.

Dla sporządzających remanent

Oprócz tego formularz PIT-36 muszą wypełnić podatnicy, którzy:

• sporządzili remanent likwidacyjny w grudniu roku podatkowego,

• są zobowiązani doliczyć do swoich dochodów dochody małoletnich dzieci,

• obniżają dochód o straty z lat ubiegłych.

Skorzystanie z tzw. kredytu podatkowego

Kolejnymi podatnikami zobowiązanymi do wypełnienia PIT-36 są ci, którzy korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy o PIT (tzw. kredyt podatkowy), a także są zobowiązani dokonać doliczenia na podstawie art. 44 ust. 7f tej ustawy.

Przypomnijmy przy tej okazji, że podatnicy korzystający ze zwolnienia, o którym mowa w art. 44 ust. 7a ustawy o PIT, wykazują w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) składanym za rok podatkowy, w którym korzystali z tego zwolnienia, dochód osiągnięty (stratę poniesioną) z pozarolniczej działalności gospodarczej. Dochodu tego nie łączy się z dochodami z innych źródeł. Strata podlega rozliczeniu zgodnie z art. 9 ustawy o PIT. Z kolei zgodnie z art. 44 ust. 7f ustawy o PIT, dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej łączy się z dochodem (stratą) z tego źródła, wykazanym w zeznaniach o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) składanych za pięć kolejnych lat następujących bezpośrednio po roku, w którym podatnik korzystał ze zwolnienia - w wysokości 20 proc. tego dochodu w każdym z tych lat.

Wpisanie kwot podatku

W zeznaniu rocznym PIT-36 wykazuje się również zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 29, 30 i 30a ustawy, jeżeli podatek ten nie został pobrany przez płatnika.

REKLAMA

Przypomnijmy, że w art. 29 ustawy o PIT uregulowano zasady opodatkowania uzyskanych na terytorium Polskiej przychodów, m.in. z odsetek, z praw autorskich lub z praw pokrewnych, z tytułu świadczeń doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu itp.

Artykuł 30 ustawy dotyczy opodatkowania m.in. dochodów (przychodów) z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, z tytułu świadczeń otrzymanych przez emerytów lub rencistów, w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym lub stosunkiem pracy, czy z tytułu świadczeń pieniężnych otrzymywanych po zwolnieniu ze służby przez funkcjonariuszy służb mundurowych.

Z kolei art. 30a ustawy reguluje kwestie opodatkowania m.in. dochodów (przychodów) z odsetek i dyskonta od papierów wartościowych, z odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku podatnika lub w innych formach oszczędzania, z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a także z tytułu udziału w funduszach kapitałowych.

W rocznym zeznaniu PIT-36 wykazuje się również podatek dochodowy, o którym mowa w art. 30e ustawy o PIT. Przepis ten dotyczy przede wszystkim opodatkowania dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości.


Wspólne opodatkowanie

Wymieniliśmy podatników, dla których przeznaczony jest formularz PIT-36. Warto podkreślić, że w przypadku podatników wnoszących o wspólne opodatkowanie dochodów małżonków, jeden z powyższych warunków musi spełniać co najmniej jeden z małżonków.

Formularz PIT-36 przeznaczony jest zarówno dla podatników opodatkowujących swoje dochody indywidualnie, jak i łącznie z dochodami małżonka albo w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Wyboru sposobu opodatkowania podatnicy dokonują w poz. 6 poprzez zaznaczenie odpowiedniego kwadratu oraz złożenie podpisu(ów) w części R. Ministerstwo Finansów radzi, żeby przed zaznaczeniem w poz. 6 kwadratu nr 2, 3 albo 4 oraz przed podpisaniem zeznania, zapoznać się z warunkami, jakie trzeba spełnić, aby skorzystać z tego sposobu opodatkowania.


Wniosek małżonków

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o PIT małżonkowie mogą wystąpić z wnioskiem o wspólne opodatkowanie dochodów. Mogą to zrobić małżonkowie:

• podlegający nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu,

• pozostający w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy,

• między którymi istnieje przez cały rok podatkowy wspólność majątkowa,

• którzy wniosek o wspólne opodatkowanie dochodów złożyli nie później niż w terminie określonym dla złożenia zeznania za rok podatkowy.

Małżonkowie ci muszą spełniać jeszcze jeden istotny warunek. Otóż do żadnego z nich w roku podatkowym nie mają zastosowania przepisy:

• dotyczące opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej 19-proc. stawką podatku,

• ustawy o podatku tonażowym,

• ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, regulujące opodatkowanie niektórych przychodów (dochodów) osób fizycznych w formie karty podatkowej, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych.

Ostatni z warunków nie dotyczy jednak podatników osiągających przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej.

Jeżeli małżonkowie spełniają te wszystkie warunki, to mogą - na swój wniosek - być opodatkowani łącznie od sumy swoich dochodów (ustalonych zgodnie z art. 9 ust. 1 i 1a ustawy), po uprzednim odliczeniu, odrębnie przez każdego z małżonków, kwot określonych w art. 26 i 26c ustawy, czyli m.in. składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe czy wydatków poniesionych na nabycie nowych technologii.

W tym przypadku podatek określa się na imię obojga małżonków w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków.

Zgodnie natomiast z art. 6a ust. 1 ustawy o PIT wniosek o łączne opodatkowanie dochodów małżonków, między którymi istniała w roku podatkowym wspólność majątkowa, może być złożony przez podatnika, który:

• zawarł związek małżeński przed rozpoczęciem roku podatkowego, a jego małżonek zmarł w trakcie roku podatkowego,

• pozostawał w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, a jego małżonek zmarł po upływie roku podatkowego przed złożeniem zeznania podatkowego.

Jednocześnie należy pamiętać, iż podatnikom, którzy złożyli wniosek, o którym mowa w art. 6a ust. 1 ustawy, nie przysługuje prawo opodatkowania dochodów w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

ZAŁĄCZNIKI DO ZEZNANIA PIT-36

PIT/B - informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej osiągniętego (poniesionej) w roku podatkowym.

PIT/D - informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych.

PIT-2K - oświadczenie, które wraz z załącznikiem PIT/D składają podatnicy, którzy po raz pierwszy odliczają od dochodu odsetki od kredytu (pożyczki) udzielonego na sfinansowanie inwestycji mieszkaniowych.

PIT/M - informacja o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców.

PIT/O - informacja o odliczeniach od dochodu (np. kwot darowizn, wydatków na cele rehabilitacyjne, wydatków z tytułu użytkowania sieci internet) lub od podatku (np. z tytułu wychowywania dzieci), z wyjątkiem odliczeń wydatków mieszkaniowych.

PIT/ZG - informacja o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku.

PIT/Z - informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy o PIT.

Dla samotnie wychowujących dzieci

Wypełniając PIT-36, można również wystąpić z wnioskiem o obliczenie podatku w sposób przewidziany dla osoby samotnie wychowującej dzieci. Z wnioskiem o obliczenie podatku w sposób przewidziany dla osoby samotnie wychowującej dzieci może wystąpić osoba, która w roku podatkowym łącznie spełniała warunki określone w art. 6 ust. 4, 5, 8-10 ustawy o PIT.

Jeżeli osoba samotnie wychowująca dzieci spełnia te warunki, to może - na swój wniosek - określić podatek w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy swoich dochodów.


Wykazanie dochodów lub strat

W częściach D.1. i D.2. formularza PIT-36 podatnicy wykazują przychody (w tym uzyskane bez pośrednictwa płatnika), koszty uzyskania przychodów, dochody (bądź straty) oraz zaliczki na podatek dochodowy. W tym celu powinni wykorzystać m.in. dane zawarte w formularzach sporządzonych przez płatnika lub płatników, czyli w PIT-8S, PIT-11, PIT-11A, PIT-40A oraz PIT-R. Jednocześnie należy pamiętać, że w praktyce mogą wystąpić przypadki, że płatnik - mimo ciążącego na nim obowiązku - nie wystawi stosownej informacji. Nie zwalnia to jednak podatnika z obowiązku rozliczenia w zeznaniu podatkowym, na zasadach określonych w ustawie, należności otrzymanych za pośrednictwem płatnika.

Należności z pracy

Wiersz pierwszy tej części rocznego zeznania dotyczy należności ze stosunku: pracy, służbowego, spółdzielczego i z pracy nakładczej, a także zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, wypłaconym przez zakład pracy. W kolumnie b należy wykazać sumę przychodów z tego źródła.

Koszty uzyskania przychodów

Do obliczenia dochodu uzyskanego w 2007 roku z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej roczne koszty uzyskania przychodów wynoszą nie więcej niż:

• 1302 zł (miesięcznie 108 zł 50 gr - gdy podatnik uzyskiwał przychody z tytułu jednego stosunku pracy (stosunków pokrewnych),

• 1953 zł 23 gr - gdy podatnik uzyskiwał przychody równocześnie z więcej niż jednego stosunku pracy (stosunków pokrewnych),

• 1627 zł 56 gr (miesięcznie 135 zł 63 gr - gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika w roku podatkowym było położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskiwał dodatku za rozłąkę lub nie otrzymywał zwrotu kosztów dojazdu (z wyjątkiem, gdy zwrócone koszty zostały zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu),

• 2441 zł 54 gr - gdy podatnik uzyskiwał przychody równocześnie z więcej niż jednego stosunku pracy (stosunków pokrewnych), a miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika było położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskiwał dodatku za rozłąkę lub nie otrzymywał zwrotu kosztów dojazdu (z wyjątkiem, gdy zwrócone koszty zostały zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu).


Szczególne rozwiązania

Może się zdarzyć, że wymienione roczne koszty uzyskania przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej są niższe od wydatków poniesionych przez podatnika na dojazd do zakładu lub zakładów pracy środkami transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej. W takim przypadku w zeznaniu koszty te mogą być przyjęte - zamiast wymienionych - w wysokości wydatków faktycznie poniesionych, udokumentowanych wyłącznie imiennymi biletami okresowymi. Zasady tej nie stosuje się, gdy pracownik otrzymywał zwrot kosztów dojazdu (z wyjątkiem, gdy zwrócone koszty zostały zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu).

Podatnikowi uzyskującemu przychody ze stosunku pracy i korzystającemu w stosunku do tych przychodów z praw autorskich lub z praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów przysługują koszty uzyskania przychodów w wysokości 50 proc. Koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone w danym miesiącu przez płatnika - ze środków podatnika - składki na ubezpieczenia społeczne, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód. Jednocześnie należy pamiętać, że koszty uzyskania przychodów w wyżej określonej wysokości mogą być zastosowane jedynie do tej części uzyskanego przychodu, który pochodzi z praw autorskich lub z praw pokrewnych.

W kolumnie d tej części zeznania należy obliczyć kwotę dochodu ze stosunku pracy (stosunków pokrewnych). Kwotę dochodu oblicza się jako różnicę sumy przychodów (kolumna b) i kosztów uzyskania przychodów (kolumna c). Z kolei w kolumnie e kwotę straty oblicza się, jeżeli koszty uzyskania przychodów (kolumna c) przekraczają sumę przychodów (kolumna b). Następnie w kolumnie f należy wykazać sumę należnych zaliczek. Zaliczki pobrane przez płatnika płatnik wykazuje w poz. 39 informacji PIT-11.

KTÓRE POZYCJE TRZEBA WYPEŁNIĆ

Niektóre pozycje muszą być bezwzględnie wypełnione. Dotyczy to w szczególności:

• Numeru Identyfikacji Podatkowej (o ile podatnik ma nadany NIP i nie dołącza formularza NIP w charakterze zgłoszenia identyfikacyjnego)

• numeru PESEL (w przypadku osób, którym nadano ten numer)

• roku, za który zeznanie jest składane

• sposobu opodatkowania

• celu złożenia formularza

• informacji o załącznikach

• podpisu(ów) na zeznaniu

JAK ZŁOŻYĆ ROCZNE ZEZNANIE

Zeznanie można złożyć bezpośrednio w urzędzie skarbowym lub przesłać listem poleconym.

Za datę złożenia zeznania nadanego w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego uważa się datę stempla pocztowego.

PRAWO DO SKORYGOWANIA ZEZNANIA

Podatnik ma prawo do skorygowania danych zawartych w złożonym zeznaniu. Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującego zeznania wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty. Uprawnienie do złożenia korekty ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej - w zakresie objętym tym postępowaniem lub kontrolą. Złożenie korekty w czasie trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej, w zakresie objętym tym postępowaniem lub kontrolą, nie wywołuje skutków prawnych.

Wykazanie emerytur

Wiersz 2 dotyczy emerytur, rent oraz innych krajowych świadczeń, o których mowa w art. 34 ust. 7 ustawy. Podatnicy wypełniają ten wiersz na podstawie imiennych formularzy PIT-40A i PIT-11A sporządzonych przez organy rentowe.


Pozarolnicza działalność gospodarcza

W wierszu 3 należy rozliczyć pozarolniczą działalność gospodarczą. I tak w kolumnie b należy wykazać przychody z tego źródła, tj. przychody należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług. W kolumnie tej należy również wykazać kwoty zwiększające przychód z tytułu utraty przez podatnika prawa do ulg inwestycyjnych, w związku z art. 7 ust. 19 i 20 ustawy z 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 104, poz. 1104 z późn. zm.).

W kolumnie c należy wykazać koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy o PIT.

Następnie w kolumnie d należy obliczyć kwotę dochodu jako różnicę sumy przychodów (kolumna b) i kosztów uzyskania przychodów (kolumna c). Kwotę tę podatnicy wpisują w poz. 51 i/lub 94. Taki sposób obliczenia dochodu nie ma zastosowania dla podatników, którzy w 2004, w 2005, w 2006 lub w 2007 roku korzystali ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy. Podatnicy ci kwotę dochodu obliczają w załączniku PIT/Z (o którym napiszemy w dalszej części). Następnie zaś przenoszą ją do zeznania, zgodnie z opisem zamieszczonym w tym załączniku.

Warto pamiętać, że pozycje 54 i 97 wypełniają wyłącznie podatnicy, którzy w 2007 roku korzystali z wymienionego zwolnienia (tzw. kredytu podatkowego).

Z kolei w kolumnie e kwotę straty oblicza się, jeżeli koszty uzyskania przychodów (kolumna c) przekraczają sumę przychodów (kolumna b). Taki sposób obliczenia straty nie ma zastosowania dla podatników, którzy w 2004, w 2005, w 2006 lub w 2007 roku korzystali ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy. Podatnicy ci kwotę straty obliczają w załączniku PIT/Z, a następnie przenoszą ją do zeznania, zgodnie z opisem zamieszczonym w tym załączniku.

W kolumnie f natomiast należy wykazać kwotę należnych zaliczek za rok podatkowy.

Podatnicy, którzy w 2004, w 2005, w 2006 lub w 2007 roku korzystali ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy, przed wypełnieniem wiersza 3 w częściach D.1. i D.2. powinni uprzednio wypełnić załącznik PIT/Z.

Działy specjalne produkcji rolnej

Wiersz 4 tej części formularza PIT-36 dotyczy działów specjalnych produkcji rolnej. W kol. b należy wykazać przychody z tego źródła, tj. przychody należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, w sytuacji gdy podatnik prowadzi księgi. W przypadku podatników nieprowadzących ksiąg, należy wykazać dochód ustalony przy zastosowaniu norm szacunkowych, o których mowa w załączniku nr 2 do ustawy o PIT. W kolumnie tej należy również wykazać kwoty zwiększające przychód z tytułu utraty przez podatnika prawa do ulg inwestycyjnych, w związku z art. 7 ust. 19 i 20 ustawy z 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 104, poz. 1104 z późn. zm.).

Działalność wykonywana osobiście

Kolejny wiersz 5 dotyczy działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 ustawy o PIT (w tym umów o dzieło i zlecenia).

Za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się m.in.:

• przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, a także przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych,

• przychody z działalności polskich arbitrów uczestniczących w procesach arbitrażowych z partnerami zagranicznymi,

• przychody otrzymane przez osoby należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji, lub innych organów stanowiących osób prawnych,

• przychody osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zlecił wykonanie określonych czynności,

• przychody z tytułu osobistego wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło,

• przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej,

• przychody otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich.


Koszty uzyskania przychodów

Od przychodów z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej itp. z działalności polskich arbitrów uczestniczących w procesach arbitrażowych z partnerami zagranicznymi; osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator zlecił wykonanie określonych czynności czy z umów zlecenia i z umów o dzieło koszty uzyskania przychodów przysługują w wysokości 20 proc. przychodu, pomniejszonego o potrącone przez płatnika, ze środków podatnika, w danym miesiącu składki na ubezpieczenia społeczne.

Jeżeli podatnik udowodni, że koszty uzyskania przychodów były wyższe niż wynikające z zastosowania wspomnianej normy procentowej (20 proc.), koszty uzyskania przyjmuje się w wysokości kosztów faktycznie poniesionych.

Od przychodów otrzymywanych przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych i wykonujące działalność na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich roczne koszty uzyskania przychodów (z każdego z wyżej wymienionych tytułów) wynoszą nie więcej niż 1302 zł (miesięcznie 108 zł 50 gr). Jeżeli podatnik tego samego rodzaju przychody uzyskiwał od więcej niż jednego podmiotu albo od tego samego podmiotu, ale z tytułu kilku stosunków prawnych, roczne koszty uzyskania przychodu nie mogą w 2007 roku przekroczyć 1953 zł 23 gr.

OSOBA SAMOTNIE WYCHOWUJĄCA DZIECI

Za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się jednego z rodziców albo opiekuna prawnego, jeżeli osoba ta jest panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której sąd orzekł separację.

Za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się również osobę pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.

CZYM JEST KREDYT PODATKOWY

Zgodnie z art. 44 ust. 7f ustawy o PIT, 20 proc. kwoty dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, wykazanego w zeznaniu składanym za rok podatkowy objęty zwolnieniem, o którym mowa w art. 44 ust. 7a ustawy, łączy się z dochodem (stratą) z tego źródła, wykazanym w zeznaniach o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) składanych za pięć kolejnych lat następujących bezpośrednio po roku, w którym podatnik korzystał z tego zwolnienia. Doliczenia podatnicy dokonują w części C załącznika PIT/Z składanego wraz z zeznaniem za rok podatkowy.

OBOWIĄZKI SPOŁECZNE I OBYWATELSKIE

Podatnicy, którzy otrzymali informację PIT-R o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich od więcej niż jednego płatnika, samodzielnie obliczają kwotę podlegającą opodatkowaniu.

W 2007 roku diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich, wolne były od podatku dochodowego do wysokości nieprzekraczającej (łącznie od wszystkich płatników) miesięcznie 2280 zł. W konsekwencji diety oraz zwrot kosztów przekraczających miesięcznie kwotę korzystającą ze zwolnienia podlegają opodatkowaniu.

Najem i prawa autorskie

W wierszu 6 formularz za PIT-36 należy rozliczyć najem lub dzierżawę. Podatnik musi wpisać przychody, poniesione koszty, obliczyć kwotę dochodu (ewentualnie straty), a także wykazać sumę zaliczek.

Wiersz 7 przeznaczony jest dla praw autorskich i innych praw, o których mowa w art. 18 ustawy o PIT.

Przyjmuje się następujące koszty uzyskania przychodów z tytułu:

• zapłaty twórcy za przeniesienie prawa własności wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego itp. - w wysokości 50 proc. uzyskanego przychodu,

• korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów - w wysokości 50 proc. uzyskanego przychodu, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b), których podstawę wymiaru stanowi ten przychód.

Jeżeli podatnik udowodni, że koszty uzyskania przychodów były wyższe niż wynikające z zastosowania wyżej podanej normy procentowej (50 proc.), koszty uzyskania przyjmuje się w wysokości kosztów faktycznie poniesionych.

Z kolei w wierszu 8 trzeba uwzględnić inne źródła, niewymienione w wierszach od 1 do 7 (w tym emerytury, renty z zagranicy).


Przychody zagraniczne

Sposób opodatkowania dochodów z tytułu działalności wykonywanej za granicą lub ze źródeł przychodów położonych za granicą wynika z postanowień umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, którą Polska zawarła z danym państwem, a w przypadku braku takiej umowy - z postanowień art. 27 ust. 9 i 9a ustawy o PIT. Dlatego też przed wypełnieniem części D wskazane jest upewnienie się co do postanowień właściwej umowy.

Do dochodów uzyskanych za granicą mają zastosowanie dwie metody unikania podwójnego opodatkowania:

• metoda wyłączenia z progresją,

• metoda proporcjonalnego odliczenia.

Metoda wyłączenia z progresją oznacza, że w Polsce zwalnia się z opodatkowania dochód osiągnięty w drugim państwie. Jednak dla ustalenia podatku należnego od dochodu osiągniętego w Polsce stosuje się stopę podatku obliczoną dla całego dochodu, tj. łącznie z dochodem osiągniętym w drugim państwie.

Metoda proporcjonalnego odliczenia podatku zapłaconego za granicą oznacza, że w Polsce podatek zapłacony za granicą podlega odliczeniu (w części) od podatku obliczonego od łącznych dochodów uzyskanych w roku podatkowym.

Jeżeli do dochodów uzyskanych za granicą ma zastosowanie metoda wyłączenia z progresją, dochodów tych podatnicy nie wykazują w części D.1. i D.2., należy je bowiem wykazać w części H zeznania w wierszu zatytułowanym Dochody osiągnięte za granicą.

Właściwe wiersze w części D.1. i D.2. wypełniają natomiast podatnicy, którzy uzyskali dochody z tytułu działalności wykonywanej za granicą lub ze źródeł przychodów położonych za granicą, do których ma zastosowanie metoda odliczenia podatku zapłaconego za granicą.

Podsumowanie dochodów

Wiersz 9: „Razem” - należy wypełnić niezależnie od liczby źródeł przychodów, z których podatnicy uzyskali przychód. Podatnicy, którzy w 2007 roku korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy, przy podsumowaniu dochodów nie uwzględniają kwot wykazanych w poz. 54 i 97.

Odliczenia od dochodu

Część E formularza PIT-36 przeznaczona jest na odliczenia dochodu zwolnionego, strat i składek na ubezpieczenia społeczne. Poz. 131 i 132 wypełniają podatnicy, korzystający ze zwolnienia od podatku dochodowego w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy o PIT, którzy otrzymali zezwolenie na prowadzenie tej działalności po 31 grudnia 2000 r.

Przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie niniejszego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości. Poz. 133 i 134 wypełniają podatnicy, którzy w latach: 2002, 2003, 2004, 2005 lub 2006 wykazali straty i w 2007 roku mieli prawo do odliczania straty z lat ubiegłych.

Podatnicy mają prawo do odliczenia tej straty od dochodu w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych. Z tym że wysokość takiego odliczenia w którymkolwiek z tych lat, w tym również w 2007 roku, nie może przekroczyć 50 proc. kwoty straty.

Warto pamiętać, że odliczenie straty przysługuje tylko od dochodu z tego samego źródła, które przyniosło stratę.

Z kolei poz. 135 i 136 wypełniają podatnicy dokonujący odliczeń z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne.


Odliczenia wykazane w załącznikach

Część F rocznego zeznania PIT-36 dotyczy odliczeń od dochodu i zwolnień. W części tej należy uwzględnić odliczenia od dochodu wykazane w części B załącznika PIT/O.

Część F wypełniają również podatnicy korzystający z odliczeń od dochodu z tytułu spłaty odsetek od kredytu (pożyczki) udzielonego podatnikowi, podlegającemu w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych (załącznik PIT/D).

W tej części zeznania znajdują się również poz. 147 i 148, które wypełniają podatnicy korzystający ze zwolnień od podatku dochodowego w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie specjalnych stref ekonomicznych, którzy otrzymali zezwolenie na prowadzenie tej działalności przed 1 stycznia 2001 r. W pozycjach tych należy wykazać kwotę obliczoną w sposób i na zasadach przewidzianych w przepisach wykonawczych do ustawy z 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. nr 123, poz. 600 z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2001 r.

Natomiast w części G formularza trzeba uwzględnić kwoty zwiększające podstawę opodatkowania/zmniejszające stratę.

Obliczenie podatku

W części H zeznania PIT-36 podatnicy dokonują obliczenia podatku.

Warto zwrócić uwagę, że poz. 162 i 163 wypełniają podatnicy, którzy oprócz dochodów podlegających opodatkowaniu uzyskali dochody z tytułu działalności wykonywanej za granicą lub ze źródeł przychodów położonych za granicą, do których zgodnie z postanowieniami umów o unikaniu podwójnego opodatkowania ma zastosowanie metoda wyłączenia z progresją. Metoda ta oznacza, że w Polsce zwalnia się z opodatkowania dochód osiągnięty w drugim państwie, jednak dla ustalenia podatku należnego od dochodu osiągniętego w Polsce stosuje się stopę podatku obliczoną dla całego dochodu, tj. łącznie z dochodem osiągniętym w drugim państwie. Metodę tę stosuje się m.in. do dochodów uzyskanych ze źródeł przychodów położonych na terytorium Francji, Czech, Irlandii, Wielkiej Brytanii.

Podatek zapłacony za granicą

Pozycje 167 i 168 wypełniają podatnicy, którzy uzyskali dochody z tytułu działalności wykonywanej za granicą lub ze źródeł przychodów położonych za granicą, do których ma zastosowanie metoda proporcjonalnego odliczenia. Metoda ta przewiduje, że podatek zapłacony za granicą podlega odliczeniu od podatku obliczonego od łącznych dochodów uzyskanych w roku podatkowym. Odliczenie to nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany za granicą.

W tym przypadku kwotę podatku obliczonego według skali od łącznych dochodów uzyskanych za granicą i w Polsce należy pomnożyć przez kwotę dochodu uzyskanego za granicą (wykazanego w części D.1., D.2. zeznania), a następnie podzielić przez kwotę łącznego dochodu uzyskanego za granicą i w Polsce. Metodę tę stosuje się m.in. do dochodów uzyskanych ze źródeł przychodów położonych na terytorium USA, Rosji, Danii, Finlandii, Austrii. Metodę tę stosują również podatnicy, którzy uzyskują dochody z tytułu działalności wykonywanej w państwie, z którym Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub ze źródeł przychodów położonych w takim państwie.

JAK ZAOKRĄGLAĆ KWOTY

Podstawę obliczenia podatku zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.


Odliczenia od podatku

W części I podatnicy dokonują odliczeń od podatku. I tak poz. 170 i 171 wypełniają podatnicy, którzy korzystają z odliczenia od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne. Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się podatek, nie może przekroczyć 7,75 proc. podstawy wymiaru tej składki. Kwotę wydatków z tytułu składki na ubezpieczenie zdrowotne ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie.

Ta część formularza przeznaczona jest również na odliczenia od podatku wykazane w części C załącznika PIT/O oraz odliczenia od podatku wydatków mieszkaniowych wykazane w części C.2 załącznika PIT/D.

Obliczenie zobowiązania

W części J trzeba obliczyć zobowiązanie podatkowe. W poz. 178 i 179 należy wykazać zryczałtowany podatek od dochodu z likwidacji działalności gospodarczej dokonanej w grudniu 2007 roku.

W poz. 180 podatnicy wykazują podatek należny, po zaokrągleniu do pełnych złotych, w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

W części K podatnicy dokonują obliczenia kwoty do zapłaty albo nadpłaty.

Wykazanie podatku zryczałtowanego

W części L podatnicy wykazują zryczałtowany podatek, jaki osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania na terytorium Polski, uzyskujące przychody, o których mowa w art. 29 ustawy, bez pośrednictwa płatnika, są zobowiązane (bez wezwania) wpłacać na rachunek urzędu skarbowego w terminie do dnia 20 następnego miesiąca za miesiąc poprzedni.

W części M, w poz. 225-248, należy wykazać kwoty odsetek naliczonych zgodnie z art. 22e ust. 1 pkt 4 i ust. 2 ustawy o PIT. Jeżeli podatnicy zaliczyli do kosztów uzyskania przychodów wydatki na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie składników majątku, a następnie byli obowiązani do zaliczenia ich do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, to wówczas są zobowiązani do wykazania i zapłacenia stosownych kwot odsetek. Odsetki te nalicza się za okres od dnia zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie składników majątku do dnia, w którym okres ich używania przekroczył rok, lub do dnia zaliczenia ich do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

W części N trzeba uwzględnić należne zaliczki, o których mowa w art. 44 ust. 1, 1a i 7 ustawy o PIT.

Załączniki do zeznania

W części O powinny zostać uwzględnione informacje o załącznikach. Ponadto część O wypełniają podatnicy, którzy informują o:

• złożonym wraz z zeznaniem oświadczeniu PIT-2K dotyczącym wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych,

• dołączonym do zeznania rozliczeniu podatku dochodowego od dochodów osiąganych z tytułu prowadzonej działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia za rok podatkowy SSE-R,

• złożonym wraz z zeznaniem zgłoszeniu identyfikacyjnym/aktualizacyjnym,

• dołączonym do zeznania sprawozdaniu finansowym,

• dołączonym do zeznania sprawozdaniu o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej.

1 proc. na pożytek publiczny

Kolejna część P rocznego zeznania to wniosek o przekazanie 1 proc. należnego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Wskazanie w zeznaniu podatkowym organizacji pożytku publicznego przez podanie jej nazwy i numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego traktuje się na równi ze złożeniem wniosku.

Natomiast część R przeznaczona jest do podpisania zeznania oraz złożenia stosownych oświadczeń podatnika, małżonka, pełnomocnika.

KRZYSZTOF TOMASZEWSKI

krzysztof.tomaszewski@infor.pl

PODSTAWA PRAWNA

• Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

• Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).


Źródło: Gazeta Prawna [Tygodnik Podatkowy] Nr 73(2195), 14 kwietnia 2008 r.


Czy zmiana formy działalności gospodarczej z działalności prowadzonej samodzielnie na prowadzoną w formie spółki cywilnej pozbawia podatnika możliwości odliczenia poniesionej straty z lat poprzednich?

JOLANTA SZYMAŃSKA

doradca podatkowy, Kancelaria Prawno-Rachunkowa Andrzej T. Prelicz Jolanta Szymańska w Katowicach

Jednym z problemów pojawiających się w trakcie zamknięcia roku podatkowego jest sposób rozliczenia straty osiągniętej w danym roku.

Jeżeli w danym roku koszty były wyższe od uzyskanego przychodu, podatnik poniósł stratę. W następnych latach podatnik może pomniejszyć uzyskany dochód o straty z lat ubiegłych zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stratę można rozliczyć w ciągu najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu lat podatkowych. Oznacza to, że stratę poniesioną w roku 2007 będzie można odliczyć od dochodu od 2008 do 2012 roku.

Strata nie musi być odliczona w równych ratach, jednak w żadnym roku nie może przekroczyć 50 proc. osiągniętej w jednym roku podatkowym straty. Oznacza to, że o ile uzyskany dochód w kolejnych latach będzie wystarczająco wysoki, to minimalny okres odliczania straty będzie można ograniczyć do dwóch kolejnych lat (2 x 50 proc.) następujących po roku poniesienia straty. Maksymalny okres odliczania straty to pięć lat. Po upływie pięciu lat od roku, w którym podatnik poniósł stratę, traci on prawo do odliczeń za dany rok podatkowy.

Jeżeli podatnik przez kolejne dwa lata, np. w 2006 i 2007 roku poniósł stratę, a w 2008 roku uzyska dochód, to może pomniejszyć dochód 2008 roku maksymalnie o 50 proc. straty uzyskanej w 2006 roku i 50 proc. straty z 2007 roku. Przy czym może dokonywać odliczenia straty już w trakcie 2008 roku, obliczając zaliczki z tytułu podatku dochodowego za poszczególne miesiące, nie musi czekać do czasu złożenia zeznania rocznego.

Strata może być odliczona wyłącznie od dochodu z tego samego źródła, z którego została poniesiona.

Zmiana formy prowadzonej działalności gospodarczej, np. z działalności prowadzonej samodzielnie na prowadzoną w formie spółki cywilnej (i odwrotnie), nie pozbawia podatnika możliwości odliczenia poniesionej straty z lat poprzednich. Podatnikiem pozostaje bowiem nadal osoba fizyczna rozliczająca dochód z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Również zmiana formy opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej z zasad ogólnych (według skali podatkowej lub podatkiem liniowym) na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych nie pozbawia możliwości rozliczenia straty. W tym przypadku podatnik pomniejsza przychody, o których mowa w art. 6 ust.1 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Przepisy dotyczące odliczenia straty mają zastosowanie do strat poniesionych z tytułu: pozarolniczej działalności gospodarczej; z działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli dochód z działów specjalnych produkcji rolnej przez okres następnych pięciu kolejnych lat podatkowych ustalany będzie na podstawie ksiąg; odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną, papierów wartościowych, w tym z odpłatnego zbycia pożyczonych papierów wartościowych (sprzedaż krótka); odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających; a także z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Nie ma możliwości rozliczenia strat z odpłatnego zbycia rzeczy i praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a także ze źródeł przychodów, z których dochody są wolne od podatku dochodowego.

(KT)

PODSTAWA PRAWNA

• Art. 9 i art. 10 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).


Czy w ramach kosztów uzyskania przychodów przy rozliczeniu przychodów z najmu podatnik ma prawo uwzględnić wydatki związane z przystosowaniem przedmiotu najmu do wymagań najemcy i przeprowadzeniem remontu generalnego przed rozpoczęciem wynajmu?

KRZYSZTOF SŁAPCZYŃSKI

prawnik z Kancelarii BSO Prawo i Podatki Bramorski Szermach Okorowska we Wrocławiu

Podatnicy planujący dokonać podatkowego rozliczenia na formularzu PIT-36 przychodów osiągniętych z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, powinni w pierwszym rzędzie rozważyć, czy w poprzednim roku nie podlegali na swój wniosek ryczałtowemu rozliczeniu tych przychodów. Jeśli tak, to właściwym dla nich formularzem byłby PIT-28, który wypełnić powinni do końca stycznia bieżącego roku.

Podatnicy powinni również pamiętać, że w przypadku opodatkowania najmu podatkiem od towarów i usług do przychodów z najmu nie wlicza się należnego VAT wykazywanego na fakturach sprzedaży, a do kosztów uzyskania przychodów podatku od towarów i usług naliczonego na fakturach zakupowych.

Warto również zwrócić uwagę na inne istotne kwestie mogące mieć znaczenie dla rozliczeń podatkowych związanych z przychodami z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. Otóż odstąpienie bezpłatnie nieruchomości, w całości lub w części, do używania innym osobom fizycznym i prawnym oraz jednostkom organizacyjnym niemającym osobowości prawnej również powoduje powstanie przychodu podlegającego opodatkowaniu.

Za taki przychód uważa się wartość czynszową, stanowiącą równowartość czynszu, jaki przysługiwałby od tych osób w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy nieruchomości. Nie jest jednak takim przychodem wartość czynszowa lokali lub budynków mieszkalnych udostępnionych osobom pozostającym z podatnikiem w stosunku pracy, dla których stanowi ona nieodpłatne świadczenie.

Podatnicy ponadto powinni pamiętać o kolejnych uwarunkowaniach mogących mieć wpływ na rozliczenia. Jeżeli właściciel nieruchomości używa jej na własne potrzeby lub potrzeby członków rodziny albo oddał bezpłatnie nieruchomość lub jej część do użytku na cele działalności naukowej, naukowo-technicznej, oświatowej, oświatowo-wychowawczej, kulturalnej, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów, kultu religijnego oraz związkom zawodowym, również nie ustala się wartości czynszowej tej nieruchomości lub jej części. Wówczas jednak wydatki związane z nieruchomością nie stanowią kosztu uzyskania przychodów.

W ramach kosztów uzyskania przychodów przy rozliczeniu przychodów z najmu podatnik ma prawo uwzględnić koszty związane z przystosowaniem przedmiotu najmu do wymagań najemcy i przeprowadzeniem remontu generalnego sprzed rozpoczęcia wynajmu.

Podatnik ma również prawo dokonywać odpisów amortyzacyjnych, zgodnie z zasadami ogólnymi, przy czym zakupione środki trwałe muszą mieć związek z najmem (na przykład zakup klimatyzacji, drzwi antywłamaniowych itp.).

Na zakończenie warto wspomnieć o jeszcze jednej ważnej kwestii. Otóż podatnicy powinni pamiętać, że dochody z najmu wykazane w rocznym zeznaniu sporządzonym na formularzu PIT-36 sumują się z pozostałymi przychodami podatnika. Mogą zatem spowodować przekroczenie przez niego progów podatkowych i w efekcie zwiększenie opodatkowania.

(KT)

PODSTAWA PRAWNA

• Art. 45 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).


Czy jest możliwe odliczenie od mojego dochodu z działalności gospodarczej straty z lat ubiegłych małżonka, który zakończył wcześniej działalność gospodarczą?

JAKUB BOBERSKI

doradca podatkowy, senior konsultant Deloitte Doradztwo Podatkowe Wrocław

W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą niektórzy przedsiębiorcy ponoszą stratę. Ustawy podatkowe umożliwiają jednak rozliczenie tak poniesionej straty. Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochodem ze źródła przychodów jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

Jednocześnie zgodnie z art. 9 ust. 3 wspomnianej ustawy, o wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, można obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50 proc. kwoty tej straty. Jak wynika z powyższego, strata nie jest podatkowo obojętna, bowiem ustawodawca zawarł uregulowania, zgodnie z którymi strata może być rozliczana przez podatnika w następnych latach podatkowych.

O tym, jaka część straty będzie rozliczana w danym roku podatkowym, decyduje sam podatnik. Należy jednocześnie podkreślić, że przy rozliczaniu straty obowiązuje zasada, iż strata z danego źródła przychodu może być pokryta jedynie z dochodów z tego samego źródła. Oznacza to, że np. straty poniesionej z tytułu najmu nie można odliczyć od dochodów osiąganych z działalności gospodarczej czy też dochodów ze stosunku pracy pomniejszyć o stratę z działalności. Przedsiębiorca może jednak zakończyć jedną działalność i rozpocząć drugą, pomniejszając dochód o stratę z poprzedniej firmy (poprzedniej działalności).

Podatnik ma też możliwość odliczenia straty z działalności prowadzonej w innej formie. Odbywa się to bowiem w ramach tego samego źródła przychodów. Tym samym przykładowo przechodząc na działalność gospodarczą prowadzoną w sposób liniowy (według skali 19 proc.), przedsiębiorca ma możliwość uwzględnienia poniesionej straty w ramach działalności opodatkowanej skalą progresywną.

Jeżeli dochód w ramach prowadzonej działalności będzie zbyt niski, aby odliczyć połowę straty, można ją rozliczać w następnych latach. Można też przyjąć dowolne proporcje, np. 20 proc. straty w jednym roku, 35 proc. w drugim, a 45 proc. w trzecim, a także w jednym roku rozliczyć straty z kilku lat. Przepisy podatkowe nie wprowadzają w tym zakresie żadnych szczególnych regulacji. Pamiętać należy, że w sytuacji braku dochodu do pomniejszenia w ciągu najbliższych czterech lat, podatnik nie ma prawa rozliczyć całej wartości straty w ostatnim roku (ma prawo do uwzględnienia straty w wysokości 50 proc.).

Nie ma również przeszkód, by przedsiębiorca rozliczał stratę już w trakcie roku podatkowego, a nie dopiero po jego zakończeniu w rocznej deklaracji. Przedsiębiorca przy wyliczaniu zaliczki na podatek dochodowy uwzględnia poniesioną wcześniej stratę. Z uwagi na brak konieczności składania miesięcznych deklaracji, fakt rozliczania straty nie będzie znany organowi podatkowemu w trakcie roku.

Pamiętać należy, iż brak jest możliwości odliczenia od swojego dochodu z działalności gospodarczej straty z lat ubiegłych małżonka, który zakończył wcześniej działalność gospodarczą. Jednocześnie, jeżeli przedsiębiorca poniósł wcześniej stratę z działalności prowadzonej indywidualnie, to nie mogą jej odliczyć jego obecni wspólnicy. To nie spółka cywilna jest bowiem podatnikiem PIT, ale jej poszczególni udziałowcy.

(KT)

PODSTAWA PRAWNA

• Art. 9 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Nowości w KSeF: faktury papierowe czasowo poza KSeF, faktury konsumenckie, złożone załączniki. Konsultacje Ministerstwa Finansów

W dniu 18 lipca 2024 r. w Ministerstwie Finansów przy ul. Świętokrzyskiej 12 odbyło się kolejne spotkanie konsultacyjne dotyczące Krajowego Systemu e-Faktur zorganizowane przez Ministerstwo Finansów i Krajową Administrację Skarbową. Przedstawiciele MF podsumowali dotychczasowe prekonsultacje zmian w zakresie obowiązkowego KSeF. Eksperci Ministerstwa Finansów zaprezentowali też propozycje rozwiązań biznesowych tj. wymianę środowiska KSeF na docelowe, wdrożenie załączników i aktualizację struktury e-faktury,  a także planowane rozwiązania i nowe funkcjonalności KSeF.

Nowe dane o wynagrodzeniach Polaków. GUS odsłania karty

GUS opublikował dane dotyczące przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2024 r. Przeciętna płaca wyniosła 8144,83 zł. Wzrost okazał się niższy od prognozowanego przez ekspertów. Mamy też nowe statystyki dotyczące zatrudnienia.

Podatek od nieruchomości od obiektów sportowych. Będą zmiany od 2025 roku. Czy podatek obejmie place zabaw?

W ramach analiz opublikowanego projektu zmian w podatku od nieruchomości, chwilę uwagi należy poświęcić obiektom sportowym. Jako że standardowo ich wartość nie należy do niskich, ewentualne ruchy w tym zakresie, mogą generować istotne skutki podatkowe. Aczkolwiek, akurat w tym obszarze, MF zaproponował też trochę korzyści. Niekorzyści też.

Większe sumy gwarancyjne w OC posiadaczy pojazdów i rolników. Jednolity formularz zaświadczeń o przebiegu ubezpieczenia. Rząd przyjął projekt nowelizacji

W dniu 16 lipca 2024 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, która ma dostosować polskie prawo do unijnych przepisów dotyczących ubezpieczenia OC za szkody, które powstały w związku z ruchem pojazdów mechanicznych. Projekt ten przewiduje m.in. zwiększenie minimalnych sum gwarancyjnych w ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych a także rolników. Czy w związku z tymi zmianami wzrosną ceny polis OC?

REKLAMA

Drastyczne podwyżki akcyzy na wyroby tytoniowe. Najwięcej na płyn do e-papierosów, aż o 75 proc.

Rząd chce wprowadzić drastyczne podwyżki akcyzy na wyroby tytoniowe. Ich skala ma być kilkukrotnie większa, niż zakładała mapa akcyzowa. Już w 20225 r. akcyza na wyroby tytoniowe ma wzrosnąć: o 25 proc. na papierosy, o 38 proc. na tytoń do palenia oraz o 50 proc. na wkłady do podgrzewaczy tytoniu. Będzie podwyżka również płynów do e-papierosów, na które w 2025 r. akcyza wzrośnie aż o 75 proc.

Zakup sprzętu IT? Czasem lepiej wynająć. Na czym polega DaaS?

Na czym polega model biznesowy Device as a Service (DaaS)? Komu i kiedy się opłaca? Co sprawia, że jest to rosnący trend nie tylko w polskich firmach?

Twój biznes działa dobrze ale pieniądze gdzieś wyciekają. Ekspert podpowiada gdzie szukać przyczyn i źródeł wycieków

Takie pytanie często zadają sobie przedsiębiorcy, którzy osiągając spore przychody, realizując duże i zyskowne projekty nagle stwierdzają brak gotówki na koncie. Dlaczego tak się dzieje? Gdzie są pieniądze? Na te i inne pytania odpowiada dr nauk ekonomicznych Elżbieta Sobów – specjalistka ds. finansów z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem.

Korekta podatku naliczonego: kiedy trzeba rozliczyć fakturę korygującą

Jak należy rozliczyć faktury korygujące? Podatnik będący nabywcą zgłosił reklamację oraz otrzymał mailową odpowiedź, w której sprzedawca uznał reklamację i wskazał kwotę korekty. Wiadomości mailowe są z marca 2024 r., a korekta wpłynęła w kwietniu 2024 r. Podatnik odliczył VAT naliczony z faktury pierwotnej w marcu 2024 r. Czy korektę należy rozliczyć w marcu 2024? 

REKLAMA

Prezesa skazano za zaległości podatkowe spółki. Ale to sąd popełnił błąd

Samo tylko objęcie funkcji prezesa zarządu spółki nie może powodować automatycznego przyjęcia na siebie odpowiedzialności karnej za cudze działania. Tak uznał Rzecznik Praw Obywatelskich, informując o wniesieniu skargi kasacyjnej na korzyść prezesa spółki, którego sąd skazał za nieodprowadzenie zaliczek na podatek dochodowy, powstałych w okresie gdy nie objął jeszcze funkcji.

Podatek od nieruchomości obejmie nawet panele fotowoltaiczne. Takie zmiany już od 2025 roku

Zmiany w podatku od nieruchomości zmierzają do opodatkowania urządzeń energetycznych, np. paneli fotowoltaicznych. Budowle mają być opodatkowane jako całość techniczno-użytkowa. Podatkiem od nieruchomości (inaczej niż obecnie) już od 2025 roku objęte zostaną więc wszystkie elementów farmy fotowoltaicznej (w tym panele).

REKLAMA