Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Nowe zasady stosowania kas rejestrujących

Od ponad miesiąca obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących. Od 1 lipca nie zaszły większe zmiany w zakresie stosowania kas fiskalnych przez przedsiębiorców. Nie został bowiem rozszerzony obowiązek posiadania kas przez nowych podatników. Więcej nowości czeka nas od 1 listopada. Od tego dnia kasy fiskalne będą musieli zainstalować przedsiębiorcy handlujący papierosami i alkoholem. Co ważne, będą oni musieli posiadać kasy bez względu na wielkość osiąganych obrotów.

SPIS TREŚCI

PORADY PRAWNE
Zwolnienia bez zmian
Zgodnie z rozporządzeniem z 27 czerwca 2008 r. w sprawie kas rejestrujących zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących: do 31 grudnia 2008 r. sprzedaż w zakresie czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia (poz. 1-46); a do 31 października 2008 r. czynności objęte do 30 czerwca 2008 r. zwolnieniem z obowiązku ewidencjonowania wymienione w załączniku do poprzedniego rozporządzenia ministra finansów z 20 grudnia 2007 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. nr 245, poz. 1807), których nie dotyczą poz. 5, 9, 15, 16, 18-20, 23 załącznika do nowego rozporządzenia (m.in. usługi krótkotrwałego zakwaterowania, usługi magazynowania i przechowywania towarów, wynajmowania nieruchomości na własny rachunek, obsługi nieruchomości na zlecenie, usługi architektoniczne, rekrutacji pracowników, detektywistyczne i ochroniarskie - których świadczenie przez podatnika w całym zakresie dokumentowane jest fakturą).
Ponadto przedłużono do 31 grudnia 2008 r. zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania m.in.:
• podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług wymienionych w poz. 1-33 załącznika do starego rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących, jeżeli w pierwszym półroczu 2008 r. udział obrotów z tytułu tej sprzedaży w obrotach ogółem podatnika z działalności opodatkowanej był wyższy niż 70 proc.,
• podatników, u których kwota obrotu z działalności opodatkowanej nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 40 tys. zł i jeżeli wcześniej nie powstał wobec nich obowiązek ewidencjonowania,
• podatników rozpoczynających sprzedaż w 2008 roku, z tym że w przypadku przekroczenia kwoty obrotów w wysokości 20 tys. zł, z działalności opodatkowanej, z tym że zwolnienie obowiązuje do dnia przekroczenia tej kwoty,
• licząc od 31 grudnia 2008 r. - w przypadku podatników rozpoczynających działalność w drugim półroczu 2008 r., u których udział obrotów ze sprzedaży zwolnionej z obowiązku ewidencjonowania, której dotyczą poz. 1-33 załącznika do nowego rozporządzenia, w obrotach ogółem z działalności opodatkowanej ustawy będzie, co do zasady, do końca 2008 r. równy lub niższy niż 70 proc.
LIMITY PRZY INSTALACJI KAS
40 tys. zł - gdy tę kwotę przekroczy obrót roczny, trzeba zainstalować kasę fiskalną.
20 tys. zł - gdy tę kwotę przekroczy obrót podatników rozpoczynających działalność gospodarczą, trzeba zainstalować kasę fiskalną.
MINISTERSTWO FINANSÓW O FAKTURACH VAT PRZY STOSOWANIU KAS
W piśmie przesłanym do redakcji Gazety Prawnej (nr MB8/0553 /579/AAY/08/693) w związku z nowym rozporządzeniem w sprawie kas rejestrujących Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że zgodnie z par. 20 rozporządzenia ministra finansów z 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 95, poz. 798 z późn. zm.), za fakturę uznaje się również rachunki, o których mowa w art. 87-90 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.), które są wystawiane przez podatników nieobowiązanych do wystawiania faktur według zasad określonych w innych regulacjach tego przepisu. Zatem również ta kategoria podatników wystawiających faktury (rachunki zrównane z fakturą) również mieści się w zakresie objętym par. 2 pkt 1 i poz. 5, 9, 15, 16, 18-20, 23 załącznika do rozporządzenia ministra finansów z 27 czerwca 2008 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. nr 113, poz. 720).


Sprzedaż alkoholu i tytoniu
Dodano również par. 4 ust. 2 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących, który stwierdza, że par. 4 ust. 1 pkt 4-7 rozporządzenia (dotyczący utraty zwolnienia ewidencjonowania przy dostawie silników spalinowych, nadwozi do pojazdów mechanicznych, przyczep i naczep, części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych i ich silników - PKWiU 34.3; sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten, sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego, wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, nagranych płyt CD, DVD, kaset magnetofonowych, taśm magnetycznych, dyskietek, kart pamięci, kartridży) nie ma zastosowania do zwolnień wynikających z poz. 34 załącznika do rozporządzenia (czyli dostawy towarów i świadczenia usług przez podatnika na rzecz jego pracowników oraz przez spółdzielnie mieszkaniowe na rzecz członków lub innych osób, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub które są właścicielami lokali położonych w budynkach administrowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe, jak również przez wspólnoty mieszkaniowe na rzecz właścicieli lokali) z wyjątkiem sytuacji, w których ma zastosowanie par. 3 ust. 6 rozporządzenia, lub podatnik utracił lub utraci prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania zgodnie z przepisami rozporządzenia również z innego tytułu.

Ważne faktury
Od 1 listopada 2008 r. ze zwolnienia od stosowania kasy fiskalnej będą zwolnieni podatnicy, którzy będą wystawiać faktury za wykonane przez siebie usługi. W sytuacji gdy nie będą wystawiane faktury VAT, obowiązek ewidencjonowania obrotów za pomocą kas fiskalnych będzie warunkowo odnosił się do podmiotów gospodarczych świadczących następujące usługi: krótkotrwałego zakwaterowania; przechowywania i dozoru mienia; wynajmowania nieruchomości na własny rachunek; obsługi nieruchomości na zlecenie (np. zarządcy nieruchomości); rzeczoznawstwa w ramach usług architektonicznych i inżynierskich; rekrutacji i pozyskiwania personelu; detektywistyczne i ochroniarskie; komercyjne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane (nie dotyczy targów i wystaw, gdzie muszą być stosowane kasy fiskalne).
5 KROKÓW JAK KUPIĆ I ZAINSTALOWAĆ KASĘ FISKALNĄ
1
Zakup urządzenia.
Podatnik kupuje urządzenie fiskalne wraz z obsługą serwisową (dodatkowo płatną), a każdy punkt otrzymuje roczną autoryzację producenta na sprzedaż urządzeń fiskalnych.
2
Skorzystanie z ulgi.
Podatnicy, którzy muszą kupić, zainstalować i stosować kasę, mogą skorzystać z ulgi na jej zakup. Zgodnie z przepisami ustawy o VAT, podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 50 proc. jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 2,5 tys. zł.
3
Zgłoszenie urządzenia.
Gdy podatnik kupi kasę, musi zgłosić ten fakt w terminie siedmiu dni od dnia jej fiskalizacji do naczelnika urzędu skarbowego w celu otrzymania numeru ewidencyjnego kasy. Po otrzymaniu numeru należy go nanieść w sposób trwały na obudowę kasy. Podatnik będzie musiał także prowadzić książkę kasy.
4
Dodatkowe obowiązki.
W kasie fiskalnej podatnik musi rejestrować każdą sprzedaż i drukować z każdej sprzedaży paragon fiskalny lub faktury VAT oraz wydawać oryginał wydrukowanego dokumentu nabywcy. Konieczne jest także sporządzanie raportu fiskalnego dobowego po zakończeniu sprzedaży za dany dzień oraz sporządzania raportu fiskalnego za okres miesięczny.
5
Serwisowanie urządzenia.
Obsługując kasę, przedsiębiorca musi weryfikować poprawność jej pracy, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowego zaprogramowania nazw towarów (usług) i właściwego ich przyporządkowania do stawek podatków oraz niezwłocznego zgłaszania serwisowi każdej nieprawidłowości w jej pracy. Musi także kontrolować nienaruszalność kasy i prawidłowość jej pracy na każde żądanie właściwych organów. Co 12 miesięcy trzeba wykonywać obowiązkowy przegląd techniczny kasy przez serwis.


Stosowanie minimum 1/5 kas
W terminach ustawowych podatnicy są zobowiązani rozpocząć ewidencjonowanie przy zastosowaniu co najmniej 1/5 (w zaokrągleniu w górę do liczb całkowitych) liczby kas rejestrujących, która została zgłoszona przez podatnika do właściwego naczelnika urzędu skarbowego do prowadzenia ewidencji we wszystkich miejscach prowadzenia sprzedaży, na dzień rozpoczęcia ewidencjonowania. Od pierwszego dnia każdego następnego miesiąca podatnicy są obowiązani zastosować do ewidencjonowania kolejne kasy rejestrujące, w liczbie nie mniejszej niż liczba kas rejestrujących przypadająca do ewidencjonowania w pierwszym miesiącu ewidencjonowania wynikająca z dokonanego przez podatnika zgłoszenia. Co to oznacza? Jeśli podatnik zgłosił do urzędu skarbowego dziesięć kas fiskalnych, to od momentu, kiedy utraci prawo do zwolnienia ze stosowania kas, musi zacząć ewidencjonować obroty na kasie przynajmniej na dwóch zgłoszonych urządzeniach. Od pierwszego dnia każdego następnego miesiąca będzie musiał uruchamiać przynajmniej po dwa kolejne urządzenia.
Rozpoczęcie ewidencjonowania w opisany sposób przedłuża odpowiednio okres zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania w części dotyczącej obrotów realizowanych na stanowiskach kasowych, na których ewidencjonowanie powinno być prowadzone w kolejnych miesiącach.

Kupno urządzenia
Przedsiębiorca, który nie może korzystać ze zwolnienia przy stosowaniu kas fiskalnych, musi kupić odpowiednie urządzenie rejestrujące. Wybór urządzenia musi zależeć od potrzeb danego podatnika, w tym charakteru prowadzonej działalności gospodarczej.
Po kupnie urządzenia i rozpoczęciu na nim ewidencji obrotów podatnik będzie miał pewne obowiązki. Przede wszystkim podatnicy prowadzący ewidencję przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani do dokonywania rejestracji każdej sprzedaży przy zastosowaniu kasy i dokonywania wydruku z każdej sprzedaży paragonu fiskalnego lub faktury VAT oraz do wydawania oryginału wydrukowanego dokumentu nabywcy. Muszą też sporządzać raport fiskalny dobowy po zakończeniu sprzedaży za dany dzień, nie później jednak niż przed dokonaniem pierwszej sprzedaży w dniu następnym, oraz sporządzania raportu fiskalnego za okres miesięczny po zakończeniu sprzedaży w ostatnim dniu miesiąca, nie później jednak niż przed rozpoczęciem sprzedaży w następnym miesiącu. Kolejny obowiązek to weryfikacja poprawności pracy kasy, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowego zaprogramowania nazw towarów (usług) i właściwego ich przyporządkowania do stawek podatków oraz niezwłocznego zgłaszania serwisowi każdej nieprawidłowości w jej pracy. Podatnik musi także poddawać kontroli nienaruszalności kasy i prawidłowość jej pracy na każde żądanie właściwych organów. Konieczne będzie także wykonywanie co 12 miesięcy obowiązkowego przeglądu technicznego kasy przez właściwy serwis.
WAŻNE
Kasa rejestrująca jest urządzeniem samodzielnym lub może stanowić część składową systemu kasowego
Przedsiębiorca musi również dokonywać wydruku wszystkich emitowanych przez kasę dokumentów i ich kopii na taśmie papierowej z rolki, przechowywać kopii dokumentów kasowych.
Podatnik ma obowiązek zgłosić kasę w terminie siedmiu dni od dnia jej fiskalizacji do naczelnika urzędu skarbowego w celu otrzymania numeru ewidencyjnego kasy. Fiskalizacja kasy to jednokrotna i niepowtarzalna czynność inicjująca pracę modułu fiskalnego kasy z pamięcią fiskalną kasy, zakończona wydrukiem dobowego raportu fiskalnego. Po otrzymaniu numeru kasy z urzędu trzeba go nanieść na obudowę kasy w sposób trwały. Dodatkowo trzeba też na bieżąco uzupełniać książkę kasy, która jest dołączana do urządzenia przy jego zakupie.
Książkę kasy trzeba przechowywać w miejscu i przez okres jej użytkowania oraz udostępniania jej na żądanie właściwych organów, a także służby serwisowej.
W przypadku utraty książki kasy rejestrującej podatnik jest zobowiązany niezwłocznie zwrócić się do serwisu o wydanie duplikatu oraz powiadomić o tym fakcie naczelnika urzędu skarbowego. Na stronie tytułowej tej książki kasy rejestrującej musi być umieszczony napis duplikat.


Fiskalizacja kasy
Naczelnik urzędu skarbowego, po zgłoszeniu fiskalizacji kasy przez podatnika, nadaje kasie numer ewidencyjny. Numer ten nie ulega zmianie w przypadku zmiany właściwości naczelnika urzędu skarbowego. Numer ewidencyjny kasy oraz książki kasy są identyczne i nie mogą być przypisane innym urządzeniom.
Służby serwisowe są zobowiązane poinformować naczelnika urzędu skarbowego o fiskalizacji kasy u podatnika nie później niż w terminie siedmiu dni od dnia jej dokonania.
Zmiana obsługi serwisowej kasy niewynikająca z naruszenia zasad jej prowadzenia może być dokonana na wniosek podatnika za zgodą producenta lub importera, z tym że nie może on odmówić dokonania zmiany serwisu, jeżeli warunki cenowe i inne miejsca jego świadczenia są korzystniejsze dla podatnika. O dokonanej zmianie producent lub importer zawiadamia naczelnika urzędu skarbowego w terminie siedmiu dni od jej dokonania.
ROZLICZENIE PROWIZJI
Podatnicy prowadzący ewidencję przy zastosowaniu kas rejestrujących, u których podstawą opodatkowania jest kwota prowizji lub inna postać wynagrodzenia za wykonywane usługi w ramach umowy agencyjnej, zlecenia, pośrednictwa lub innych umów o podobnym charakterze albo też marża, ewidencjonują na potrzeby obliczenia osiąganego przez nich obrotu oraz kwot podatku należnego całą wartość sprzedaży własnej oraz prowadzonej na rzecz lub w imieniu innych podatników.
WARUNKI TECHNICZNE, JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ KASY FISKALNE
Kasa rejestrująca musi spełniać następujące kryteria i warunki techniczne:
1) być zbudowana co najmniej z następujących elementów:
a) modułu fiskalnego wraz z pamięcią fiskalną, z tym że w przypadku systemu kasowego pamięć fiskalną musi posiadać każda kasa wchodząca w skład systemu; nie dopuszcza się instalowania pamięci fiskalnej w jednostce centralnej systemu,
b) drukarki paragonowej,
c) wyświetlacza (ekranu, monitora) przeznaczonego do odczytu przez kupującego danych o wartości sprzedaży,
2) zawierać pamięć fiskalną wbudowaną w części kasy niedostępnej dla użytkownika, umieszczoną w gnieździe związanym nierozłącznie z obudową, zalanym twardą nieprzezroczystą masą oraz zabezpieczoną w sposób powodujący jej zniszczenie w momencie naruszenia,
3) zapewniać rejestrację w pamięci fiskalnej kasy co najmniej 1830 raportów fiskalnych dobowych, 200 awaryjnych zerowań pamięci operacyjnej kasy, 30 zmian stawek podatku od towarów i usług,
4) posiadać sygnalizację dopełniania się przy zapisie każdego z ostatnich 30 raportów dobowych,
5) zawierać zabezpieczenia uniemożliwiające likwidację zapisów zawartych w rejestrach i pamięci fiskalnej kasy, w szczególności z powodu braku zasilania,
6) posiadać dwa wyświetlacze, z których jeden musi zapewniać łatwy odczyt wartości sprzedaży przez nabywcę; pojemność znakowa wyświetlacza nie może zawierać mniej miejsc znakowych niż wynosi łączna wartość sprzedaży wraz z kwotą podatku,
7) obudowa każdej kasy musi być zabezpieczona plombą ołowianą w sposób powodujący jej zniszczenie w przypadku naruszenia,
8) zapewniać prawidłową i bezpieczną pracę w różnych warunkach eksploatacyjnych,
9) posiadać zasilanie sieciowo-bateryjne (akumulatorowe) lub bateryjne (akumulatorowe), które musi zapewnić uzyskanie wydruku minimum 200 paragonów, średnio każdy o zawartości 30 wierszy druku, w czasie 48 godzin od momentu zaniku zasilania sieciowego, z wyjątkiem kas posiadających monitory lampowe,
10) nie może zawierać rozwiązań konstrukcyjnych, technicznych i wykonywać funkcji, które mogą prowadzić do nieprawidłowego wyliczania obrotu i kwot podatku należnego,
11) kasa dostarczona podatnikowi musi być zaplombowana plombą ołowianą.


Elektroniczne kopie
Podatnicy, którzy posiadają kasy fiskalne, mają możliwość zapisywania i przechowywania kopii dokumentów kasowych na nośnikach elektronicznych. Przepisy przewidują, że kopie dokumentów kasowych mogą być sporządzane i przechowywane również na informatycznych nośnikach jednokrotnego trwałego zapisu, jeżeli:
• zostały zapisane w określonym formacie, przy zastosowaniu urządzeń zewnętrznych, w czasie rzeczywistym równoległym z czasem ich wydruku przez kasę na taśmie papierowej, z tym że dla kas o zastosowaniu specjalnym sposób zapisywania przez te urządzenia zewnętrzne może zawierać inne rozwiązania dotyczące czasu zapisu, jeżeli zastosowane rozwiązania programowe zabezpieczą kontrolę kompletności tych zapisów, oraz
• zawierają pełne dane zawarte w tych dokumentach, oraz
• zawierają numer kontrolny.
System sporządzania kopii i przechowywania dokumentów kasowych na nośnikach może być zastosowany przez podatników, którzy:
• posiadają sprawne urządzenia do odtworzenia treści zawartych na tych nośnikach w postaci wydruków oraz
• zgłoszą do naczelnika urzędu skarbowego numery ewidencyjne kas rejestrujących i datę rozpoczęcia stosowania systemu sporządzania kopii i przechowywania dokumentów kasowych w tej formie, oraz
• w roku ubiegłym wydali więcej niż 100 tys. paragonów fiskalnych dokumentujących dokonaną przez nich sprzedaż.
Ponadto podatnicy stosujący system sporządzania kopii i przechowywania dokumentów kasowych w sposób elektroniczny, są zobowiązani do:
• przechowywania wydrukowanych przez kasę rejestrującą papierowych kopii dokumentów przez okres co najmniej sześciu miesięcy od dnia ich wydruku, nie krócej jednak niż do dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, dotyczącego okresu, w którym wydrukowano dane dokumenty kasowe, oraz
• stosowania do ewidencjonowania wyłącznie kas rejestrujących wyposażonych w funkcje programowe umożliwiające wydruk na paragonie numeru kontrolnego, oraz
• powiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o czasie i miejscu niszczenia kopii papierowych dokumentów kasowych na co najmniej 30 dni przed zamierzonym jego dokonaniem, a jeżeli naczelnik urzędu skarbowego zgłosi zastrzeżenia do podanego w zawiadomieniu terminu - wyznaczenia nowego terminu, z uwzględnieniem tych samych zasad.


Decyzje ministra
Nie tylko podatnicy stosujący kasy mają obowiązki. Mają je również producenci tych urządzeń. Otóż producenci krajowi i importerzy kas rejestrujących są zobowiązani przed wprowadzeniem ich do obrotu uzyskać decyzję ministra finansów o spełnieniu wszystkich wymogów dotyczących warunków i kryteriów technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące.
Wniosek do ministra musi zawierać:
• szczegółowe dane identyfikacyjne producenta lub importera,
• nazwę kasy, typ i model oraz dane techniczne - opis konstrukcji, schematy ideowe, montażowe kasy, wykaz elementów elektronicznych kasy, zdjęcie kasy o wymiarach 24 x 30 cm, opcje konstrukcyjne kasy, instrukcje obsługi i programowania, instrukcję serwisową i protokoły komunikacyjne wszystkich interfejsów kasy,
• wykaz wszystkich części składowych kasy lub systemu kasowego oraz schemat systemu,
• nazwę i adres producenta zagranicznego kasy oraz wydaną przez niego autoryzację dla importera,
• kartę kasy zgodną z określonym wzorem,
• schemat blokowy oprogramowania sterującego i aplikacyjnego kasy oraz mapę pamięci fiskalnej,
• program pracy kasy w wersji źródłowej i zapisany w pamięci stałej (wzorzec) oraz program aplikacyjny w wersji źródłowej i zapisany w pamięci stałej (wzorzec),
• wykaz wszystkich sytuacji awaryjnych kasy i sposoby ich usuwania: automatycznie, przez serwis, usuwane przez użytkownika oraz nieusuwalne, sposoby zabezpieczenia podzespołów kasy przed dostępem osób nieuprawnionych,
• deklarację producenta lub importera, że każda kasa wprowadzana do obrotu będzie identyczna technicznie, funkcjonalnie i programowo z kasą wzorcową poddaną badaniom, która otrzymała decyzję ministra finansów i spełnia wszystkie wymogi określone rozporządzeniem,
• wzory wszystkich dokumentów drukowanych przez kasę,
• dokumenty autoryzacji serwisu wydane przez producenta lub importera, wzór umowy ze sprzedawcami i serwisem kas, schemat organizacji serwisu kas oraz jego rozmieszczenie w kraju,
• opis technologii zapisywania numeru unikatowego w pamięci fiskalnej kasy i umieszczenia jej w gnieździe w trakcie produkcji kasy oraz technologię wymiany modułu fiskalnego i pamięci fiskalnej,
• informację o wystawieniu dla kasy deklaracji zgodności lub oznakowaniu CE, określonych w odrębnych przepisach,
• w przypadku kas o zastosowaniu specjalnym współdziałających z taksometrami przeznaczonych do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu usług przewozu osób i ładunków taksówkami:
a) opinię o spełnianiu wymogów zapewniających poprawne działanie kasy w różnych warunkach termicznych, poziomu wilgotności, zakłóceń elektromagnetycznych, wibracyjnych, zasilania, określonych odrębnymi przepisami dla taksometrów, wydaną przez jednostkę upoważnioną do podjęcia decyzji o zatwierdzeniu typu taksometru w rozumieniu przepisów o miarach lub laboratoria posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie znaku bezpieczeństwa dla urządzeń techniki informatycznej i elektrycznych urządzeń techniki biurowej - z wyłączeniem kas objętych protokołem badań,
b) kopię decyzji zatwierdzenia typu taksometru i kopię protokołu z przeprowadzonych badań zatwierdzenia typu taksometru, wraz z egzemplarzem kasy zintegrowanej z taksometrem, które po przeprowadzeniu badań przez Główny Urząd Miar zostały opatrzone odpowiednią plombą.
Wniosek składany do ministra sporządza się w języku polskim. Do wniosku należy dołączyć działający wzorcowy egzemplarz kasy lub systemu kasowego oraz opisy działania wszystkich urządzeń do niej dołączonych, z wyjątkiem szuflady. Wniosek, wraz z dołączoną do niego dokumentacją, podlega weryfikacji co do jego kompletności i poprawności. Po weryfikacji dokumentacji przeprowadza się badania testowe kasy. Pozytywny wynik weryfikacji i wszystkich przeprowadzonych badań testowych kasy jest warunkiem wydania decyzji przez ministra. Decyzję tę wydaje się na okres trzech lat. Po upływie tego okresu może ona być wydana na następny okres trzech lat po złożeniu wniosku i przeprowadzeniu wszystkich badań testowych.
Po uzyskaniu decyzji wszelkie zmiany funkcjonalne, konstrukcyjne oraz programowe w kasie, przed ich wprowadzeniem, wymagają każdorazowo ponownego złożenia wniosku i uzyskania pozytywnego wyniku z wszystkich przeprowadzonych badań testowych kasy oraz uzyskania ministerialnej decyzji.
Numery unikatowe do oznaczania pamięci fiskalnej kasy są przydzielane przez ministra finansów. Numery przydziela się wyłącznie producentom lub importerom dla kas posiadających decyzję.
W praktyce mogą również zdarzyć się sytuacje, że minister cofnie wydaną dla kasy decyzję. Decyzja może zostać cofnięta w przypadku: wprowadzania do obrotu kas rejestrujących niezgodnych z przedstawionym wzorcem dołączonym do wniosku; braku serwisu lub jego prowadzenia niezgodnie z wymogami rozporządzenia; zakończenia działalności producenta lub importera; nieprzestrzegania innych przepisów rozporządzenia.
WAŻNE
Odliczenia i zwroty związane z zakupem kas fiskalnych dotyczą również zakupu kas zintegrowanych w jednej obudowie z taksometrem, które spełniają wymogi określone w przepisach dotyczących kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników
NAJPOPULARNIEJSZE KASY NA RYNKU
Segment kas małych:
• Posnet Bingo - cena 999 zł netto,
• Elzab Mini - cena 1090 zł netto,
• Novitus Frigo II - cena 1150 zł netto,
Segment kas przenośnych:
• Gmtr Hammer - cena 799 zł netto,
• Novitus Bravo Bazar - cena 999 zł netto.
WAŻNE
Z danych Instytutu Rynku Elektronicznego w Warszawie wynika, że rynek fiskalny jest od kilku lat podzielony pomiędzy cztery firmy, których sumaryczny udział w sprzedaży przekracza 80 proc. Są to spółki: Elzab, Novitus, Posnet i Torell


Odliczenie od zakupu
Kupno kasy rejestrującej to niemały wydatek. Dla wielu firm może być nawet znaczący. Jednak przepisy dają podatnikom możliwość skorzystania ze specjalnej ulgi podatkowej, związanej z zakupem tego urządzenia. Zgodnie z ustawą o VAT, podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 50 proc. jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 2,5 tys. zł.
Odliczenie to może być dokonane w rozliczeniu podatku od towarów i usług za miesiąc, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie, lub za miesiące następujące po tym miesiącu. W przypadku podatników rozliczających się za okresy kwartalne odliczenie może być dokonane w rozliczeniu za kwartał, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie, lub w rozliczeniu za następne kwartały. Podstawą do odliczenia jest posiadanie przez podatnika dowodu zapłaty całej należności za kasę rejestrującą.
Co ważne, kwota dokonanego w danym okresie rozliczeniowym odliczenia, z tytułu zakupu kas rejestrujących, nie może być wyższa od kwoty różnicy między podatkiem należnym a podatkiem naliczonym. W przypadku gdy kwota podatku naliczonego jest większa lub równa kwocie podatku należnego w danym okresie rozliczeniowym, podatnik może otrzymać zwrot nierozliczonej wcześniej kwoty, z tym że w danym okresie rozliczeniowym kwota zwrotu nie może przekroczyć równowartości:
• 25 proc. kwoty przysługującej podatnikowi do odliczenia przed jego pierwszym dokonaniem - jeżeli podatnik składa deklaracje za okresy miesięczne, lub
• 50 proc. kwoty przysługującej podatnikowi do odliczenia przed jego pierwszym dokonaniem - jeżeli podatnik składa deklaracje za okresy kwartalne.
Dokonanie odliczenia następuje pod warunkiem złożenia przez podatnika do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania, pisemnego zgłoszenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania, które podatnik zamierza stosować do ewidencjonowania. W przypadku podatników, którzy zamierzają stosować do ewidencjonowania jedną kasę rejestrującą, zgłoszenie może być dokonane na formularzu zawiadomienia o miejscu instalacji kasy rejestrującej zgodnie z przepisami dotyczącymi kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników, o ile zawiadomienie to zostało złożone przed powstaniem obowiązku ewidencjonowania.
Trzeba też wiedzieć, że odliczenia mogą dokonać podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie nie później niż w obowiązujących ich terminach, przy użyciu kas rejestrujących spełniających wymagania określone w przepisach dotyczących kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników.
PRZYKŁAD
PRZEJĘCIE KASY PO ZMARŁYM MĘŻU
Mąż podatniczki prowadził działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży części do ciągników i maszyn rolniczych. 21 maja 2007 r. mąż zmarł. Działalność gospodarcza przez męża prowadzona była do ostatniego dnia. Deklarację VAT-7 za kwiecień 2007 r. wypełniło biuro rachunkowe. Deklaracja ta została podpisana przez męża. Deklaracja została złożona przez syna 22 maja 2007 r. W deklaracji tej wykazana została nadwyżka podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny miesiąc. W maju 2007 r. mąż dokonywał zakupów i sprzedaży związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Podatniczka zamierza kontynuować działalność gospodarczą po zmarłym mężu jako podatnik VAT. Co podatniczka ma zrobić z kasą fiskalną z działalności męża i czy może jej używać w swojej działalności gospodarczej?
Każda kasa fiskalna posiada numer unikatowy, który jest indywidualnym i niepowtarzalnym numerem nadanym pamięci fiskalnej kasy przez ministra finansów, jednoznacznie identyfikującym daną kasę, który nie może być przypisany innym urządzeniom. Pamięć fiskalna kasy to urządzenie umieszczone w twardej nieprzezroczystej masie, umożliwiające trwały jednokrotny zapis danych dopuszczonych programem pracy kasy bez możliwości ich likwidacji oraz wielokrotny odczyt tych danych, które są nieusuwalne bez zniszczenia samego urządzenia. Kasa musi zapisywać w pamięci fiskalnej m.in. numer unikatowy kasy oraz NIP podatnika. Zatem kasa fiskalna jest urządzeniem, które może być wykorzystywane do pracy w trybie fiskalnym tylko przez jednego, określonego podatnika.
Podatnicy prowadzący ewidencję przy zastosowaniu kas rejestrujących są zobowiązani do stosowania kas wyłącznie do prowadzenia ewidencji własnej sprzedaży, bez prawa ich użytkowania przez osoby trzecie.
W przypadku podatniczki kasy rejestrujące wykorzystywane dotychczas w firmie zarejestrowanej na zmarłego męża nie mogą być wykorzystywane do ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przez następcę prawnego bez dokonania czynności odczytu zawartości pamięci, następnie wymiany pamięci fiskalnej i dokonania zmiany numeru ewidencyjnego nadanego przez urząd skarbowy.
PRZYKŁAD
KASA UŻYWANA OD 1999 ROKU
Podatnik dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej od roku 1999 użytkował kasę rejestrującą zatwierdzoną decyzją ministra finansów i zarejestrowaną w urzędzie skarbowym. Jest sprawna, poddawana ustawowym przeglądom technicznym. Ta kasa, w wypadku sprzedaży pojedynczego towaru, nie drukuje na paragonach ilości i ceny jednostkowej towaru. Ponadto na kopii paragonu brak jest logo fiskalnego. Czy podatnik może nadal użytkować tę kasę rejestrującą przy prowadzeniu działalności gospodarczej?
W myśl par. 4 ust. 1 pkt 6 lit. f), g) i n) rozporządzenia ministra finansów z 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników, które weszło w życie 17 lipca 2002 r. - paragon fiskalny drukowany przez kasę musi zawierać cenę jednostkową towaru lub usługi, a także logo fiskalne. Przepisy cytowanego rozporządzenia nie odnoszą się natomiast do kopii paragonów.
Z par. 13 ust. 2 wymienionego rozporządzenia wynika, że urządzenia nabyte przez użytkowników w okresie obowiązywania decyzji dopuszczających kasy do obrotu, wydanych przed dniem wejścia w życie tego rozporządzenia, mogą być nadal stosowane do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego.
Zatem kasa użytkowana przez podatnika, mimo że nie spełnia niektórych warunków wynikających z aktualnie obowiązującego rozporządzenia, może nadal służyć do ewidencjonowania.
PRZYKŁAD
LIKWIDACJA KASY A ULGA NA JEJ ZAKUP
Podatnik posiada 25 kas fiskalnych, w których dokonano odczytania zawartości pamięci fiskalnej. Czy można oddać kasę jako odpady i czy jeżeli oddając kasę jako odpady zostanie zachowany VAT naliczony, który był odliczony przy zakupie kasy rejestrującej?
Ustawodawca nie określił terminu przechowywania ani sposobu likwidacji zużytych kas, a ochroną objął tylko pamięć fiskalną kas rejestrujących. Brak jest regulacji dotyczącej obowiązku przechowywania przez podatników wycofanych z użycia kas rejestrujących. W konsekwencji rozporządzenie kasami pozostaje w gestii podatnika. Co do ulgi na zakup kasy, podatnicy są zobowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących, w przypadku gdy w okresie trzech lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania zaprzestają ich używania lub nie dokonają w obowiązującym terminie zgłoszenia kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego przez właściwy serwis, a także w przypadku naruszenia warunków związanych z odliczeniem tych kwot.
Zatem jeżeli został zachowany trzyletni okres od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania do zaprzestania ich użytkowania nie ma potrzeby korygowania podatku naliczonego odliczonego przy zakupie kas fiskalnych.


Zwrot pieniędzy
W przypadku gdy podatnik rozpoczął ewidencjonowanie obrotu w obowiązujących terminach i wykonuje wyłącznie czynności zwolnione od podatku lub jest podatnikiem zwolnionym od podatku urząd skarbowy dokonuje zwrotu kwoty wydatkowanej na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 50 proc. jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 2,5 tys. zł na rachunek bankowy podatnika w terminie do 25 dnia od daty złożenia wniosku przez podatnika.
Podatnicy wykonujący wyłącznie czynności zwolnione od podatku od towarów i usług lub zwolnieni od tego podatku, którzy:
1) rozpoczęli ewidencjonowanie nie później niż w obowiązującym ich terminie,
2) dokonali zgłoszenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania,
3) złożyli zawiadomienie o miejscu instalacji kasy rejestrującej wymagane na podstawie przepisów dotyczących kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników - mogą otrzymać zwrot kwot na zakup kasy.
Zwrot ten jest dokonywany na wniosek podatnika składany do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Wniosek powinien zawierać: imię i nazwisko lub nazwę firmy, dane adresowe oraz numer identyfikacji podatkowej, a w przypadku podatników świadczących usługi przewozów osób i ładunków taksówkami osobowymi i bagażowymi - dodatkowo informację o numerze licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką oraz numerze rejestracyjnym i bocznym taksówki, w której zainstalowano kasę rejestrującą.
Do wniosku takiego należy dołączyć: dane określające imię i nazwisko lub nazwę podmiotu świadczącego usługi serwisowe, który dokonał fiskalizacji kasy rejestrującej; oryginał faktury potwierdzającej zakup kasy rejestrującej wraz z dowodem zapłaty całej należności za kasę rejestrującą; informacje o numerze rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu; fotokopię świadectwa przeprowadzonej legalizacji ponownej taksometru współpracującego z kasą o przeznaczeniu specjalnym służącą do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu tych usług, w tym również zintegrowanego w jednej obudowie z kasą - w przypadku podatników świadczących usługi przewozu osób i ładunków taksówkami osobowymi i bagażowymi.

Pozbawienie ulgi
Podatnicy są zobowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących w przypadku gdy w okresie trzech lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania zaprzestaną ich używania lub nie dokonują w obowiązującym terminie zgłoszenia kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego przez właściwy serwis, a także w przypadkach naruszenia warunków związanych z odliczeniem tych kwot.
Dodatkowo ulga lub zwrot zostanie podatnikom odebrany, gdy w okresie trzech lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania: zaprzestaną działalności; nastąpi otwarcie likwidacji; zostanie ogłoszona upadłość; nastąpi sprzedaż przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału); dokonają odliczenia niezgodnie z przepisami.
Ewa Matyszewska
ewa.matyszewska@infor.pl
Podstawa prawna
• Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).
• Rozporządzenie ministra finansów z 27 czerwca 2008 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. nr 113, poz. 720).
• Rozporządzenie ministra finansów z 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników (Dz.U. nr 108, poz. 948 z późn. zm.).

Gazeta Prawna [Tygodnik Podatkowy] nr 156 z 11 sierpnia 2008 r.
 

EKSPERT RADZI

Rozporządzenie z 27 czerwca nie wprowadza gruntownych zmian w kwestiach podmiotów zobowiązanych do stosowania kas fiskalnych. Jednak od 1 listopada 2008 r. wszyscy sprzedawcy wyrobów tytoniowych i alkoholowych będą musieli mieć kasę fiskalną.
Również w ograniczonym stopniu kasy trafią do firm ochroniarskich, detektywistycznych, rekrutacyjnych, rzeczoznawców budowlanych oraz firm wynajmujących i administrujących nieruchomości.
Jednak trzeba zauważyć, że w przeważającej większości firmy zajmujące się sprzedażą alkoholu i papierosów od dawna ewidencjonują obroty na kasach fiskalnych. Sprzedażą tych towarów zazwyczaj zajmują się sklepy spożywcze. W całej Polsce sklepów dedykowanych do wyłącznego handlu papierosami jest zaledwie 3-4 tysiące i do tego z różnych przyczyn, zwykle z powodu realizowanego obrotu, od dawna już mają zainstalowane kasy fiskalne.
Wydawać się może, że taki zabieg ustawodawcy ma za cel odwrócenie opinii społecznej od zasadniczego problemu, z jakim boryka się nasz system podatkowy.
W dalszym ciągu grupy podatników realizujące znaczne przychody - a zatem prawnicy i lekarze - kas fiskalnych nie mają. Złośliwi twierdzą, że prawo tworzą prawnicy i nigdy więc nie stworzą dla siebie takiego prawa, które miałoby naruszać ich interesy. Z lekarzami natomiast jest tak, że wprowadzenie kas fiskalnych dla lekarzy musiałoby iść w parze z rewolucją w systemie ochrony zdrowia. Nie jest przecież problemem wprowadzić kasę fiskalną lekarzowi. Problemem jest stworzenie takiego systemu opieki zdrowotnej, który spowoduje, że pacjent będzie żądał od lekarza, ale i od prawnika też, stosownego paragonu potwierdzającego wykonanie usługi.
Pozostawienie limitów, do których podatnik nie musi zainstalować kasy fiskalnej, jest kolejną niedoskonałością nowego rozporządzenia i powoduje, że z gruntu oszczędny podatnik nigdy nie zadeklaruje fiskusowi, że oto jego obroty są na tyle wysokie, że wymagają ewidencjonowania za pomocą kasy fiskalnej. Nie jest to wyłącznie problem od- prowadzonych czy utajonych dochodów przez tych podatników.
Na rynku istnieje przecież wiele firm zajmujących się podobną działalnością gospodarczą. Łatwo zauważyć, że ci, którzy kas nie instalują z uwagi na zaniżane obroty poniżej limitu, mają ułatwione zadanie w skutecznym konkurowaniu z tymi firmami, które podatki odprowadzają. Nieszczelny system podatkowy wspiera podatników z tak zwanej szarej strefy.
Wydaje się, że wprowadzenie kas fiskalnych u kolejnych grup podatników wiąże się z siłą grup zawodowych. Przypomina się tu batalia o kasy w taksówkach. Silna grupa zawodowa, jaką są taksówkarze, właśnie dzięki rozporządzeniu wprowadzającemu obowiązek ewidencjonowania obrotów w taksówkach za pomocą kas została statystycznie odchudzona z grupy 300 tys. podatników przed wejściem rozporządzenia do zaledwie 120 tys. firm, gdy stosowanie kas w taksówkach stało się obowiązkowe.
Dorian Liszcz
ekspert z firmy GMTR

Podstawa prawna
• Rozporządzenie ministra finansów z 27 czerwca 2008 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. nr 113, poz. 720).
Firma GMTR - polski producent nowoczesnych kas i drukarek fiskalnych trzeciej generacji

EKSPERT RADZI

Ustawa o VAT zobowiązuje podatników sprzedających towary i usługi osobom fizycznym, nieprowadzącym działalności gospodarczej, oraz rolnikom ryczałtowym do prowadzenia ewidencji za pomocą kas rejestrujących. Przepisy przewidują jednak wiele zwolnień od obowiązku ewidencjonowania. Mają one zarówno charakter podmiotowy, jak i przedmiotowy, jednak przy sprzedaży niektórych towarów (np. płyty CD, telefony) podatnicy muszą bezwzględnie stosować kasy rejestrujące. Część zwolnień z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży traci moc po przekroczeniu przez podatnika określonego limitu obrotu. Brak wiedzy, którą sprzedaż należy obowiązkowo rejestrować w kasie, zasad utraty zwolnienia czy też terminów rozpoczęcia ewidencjonowania może nieść negatywne skutki dla podatników. Będą one występować zarówno w sferze prawa podatkowego, jak i karnego skarbowego.
Brak rozpoczęcia ewidencjonowania towarów mimo ciążącego na podatniku obowiązku skutkuje pozbawieniem go prawa do odliczenia podatku naliczonego w kwocie stanowiącej równowartość 30 proc. kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług. Zgodnie ze stanowiskiem doktryny sankcja ta dotyczy jedynie kwot podatku naliczonego związanych z obrotem podlegającym rejestracji (detalicznym), a nie całej kwoty podatku naliczonego. Równocześnie brak rozpoczęcia ewidencjonowania w terminie lub brak zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego przed rozpoczęciem ewidencjonowania o liczbie kas i miejscu ich instalacji (na początek trzeba zainstalować 1/5 zgłoszonych kas) wiązać się będzie z utratą prawa do odzyskania wydatków na kasę, a kwota ta to nawet 2,5 tys. zł.
Podatnicy, którzy nie rozpoczną stosowania kas rejestrujących, narażeni są również na sankcje karne skarbowe. Podatnik może ponosić odpowiedzialność na podstawie dwóch odrębnych przepisów. Zgodnie z art. 60 par. 1 kodeksu karnego skarbowego nieprowadzenie wbrew obowiązkowi księgi może skutkować ukaraniem podatnika karą grzywny w wysokości do 240 stawek dziennych. Księgami są bowiem, zgodnie z przepisem art. 53 par. 21 k.k.s., również inne podobne urządzenia ewidencyjne, do których prowadzenia zobowiązuje ustawa, a w szczególności zapisy kasy rejestrującej. Podatnik, nie prowadząc ewidencji za pomocą kasy rejestrującej, narusza jednocześnie przepis art. 62 par. 4 k.k.s., zgodnie którym karze do 180 stawek dziennych podlega także ten, kto wbrew przepisom ustawy dokona sprzedaży z pominięciem kasy rejestrującej albo nie wyda dokumentu z kasy rejestrującej, stwierdzającego dokonanie sprzedaży. Jednak, podobnie jak w przypadku dodatkowego zobowiązania w VAT (sankcji) jednoczesne pozbawienie osoby fizycznej prawa do odliczenia części podatku oraz podleganie za ten sam czyn odpowiedzialności karnej skarbowej wydaje się być niezgodne z konstytucją. Wątpliwa jest również zgodność ograniczenia odliczenia podatku naliczonego (sankcji) z prawem wspólnotowym.
Podatnicy powinni zawsze upewnić się, czy mogą stosować zwolnienie, niezależnie od tego, czy przysługuje im ono ze względu na rodzaj towarów lub usług czy też wysokość obrotu. Lista zwolnień ostatnio jest zmieniana co pół roku. Skutki braku stosowania kasy mogą być dotkliwe, zaś sumienni podatnicy mogą odzyskać nawet 50 proc. ceny zakupu kasy.
Andrzej Nikończyk
doradca podatkowy z kancelarii podatkowej Ożóg i Wspólnicy  
Podstawa prawna
• Rozporządzenie ministra finansów z 27 czerwca 2008 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. nr 113, poz. 720).

EKSPERT RADZI

Nowe rozporządzenie ministra finansów z 27 czerwca 2008 r. wprowadza od 1 listopada obowiązek prowadzenia ewidencji obrotów za pomocą urządzeń fiskalnych dla nowych grup podatników.
Obowiązek taki, bez względu na obrót, będzie obejmował sprzedawców wyrobów tytoniowych (PKWiU 16.00) oraz sprzedawców alkoholu (dotyczy napojów o zawartości powyżej 1,2 proc. alkoholu oraz mieszanin piwa i napojów bezalkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 0,5 proc. - bez względu na PKWiU).
Biorąc pod uwagę, że w Polsce istnieje do tej pory ponad 3,9 tysiąca sklepów z papierosami, które używają już kas fiskalnych, nowy obowiązek obejmie głównie małe podmioty, kioski, stoiska na straganach, zajmujące się często sprzedażą sezonową. Dla wielu drobnych przedsiębiorców konieczność zakupu kasy kojarzy się z trudną decyzją wyboru i wydatkami.
Przy zakupie urządzenia fiskalnego należy zakładać dalszy rozwój swojej działalności i nie wybierać urządzenia tylko pod kątem najniższej ceny. Kasa powinna służyć przynajmniej przez pięć lat (pojemność pamięci fiskalnej), dlatego warto zainwestować w model, który posiada bazę towarów większą nawet o 50 proc. niż wydaje się to niezbędne w chwili zakupu. Istotna może okazać się także możliwość podłączenia takich urządzeń jak szuflada czy waga, a nawet współpraca z komputerem.
Wybór urządzenia powinien uwzględniać ważne kryterium - sprawdzonego producenta. Marko- wy sprzęt popularnego w Polsce dostawcy to wydatek często symbolicznie wyższy, a idą za tym: sprawdzona jakość, niezawodność, organizacja serwisu - wszystko to będzie procentowało w trakcie życia kasy.
Niezależnie od tego, jaką datę wejścia Polsce do strefy euro ogłosi kolejny premier, warto (a w obszarach przygranicznych wręcz trzeba) posiadać kasę, która przyjmuje zapłatę w obcej walucie. Warto już teraz pytać także o kasy z obsługą przejścia na euro jako podstawową walutę ewidencyjną w Polsce.
I wreszcie ostatni aspekt - koszty eksploatacji. Cenę obsługi serwisowej czy przeglądu okresowego kształtuje rynek i różni się ona w poszczególnych regionach kraju. Po okresie gwarancji na wysokość ponoszonych kosztów ma istotny wpływ niezawodność sprzętu. Wówczas widać wyraźnie, że inwestycja w znaną markę się zwraca.
Ważny jest wybór sprawdzonego, lokalnego przedstawiciela producenta prowadzącego serwis. Sprawna obsługa serwisowa to bowiem krótki czas reakcji na zgłoszenie, szybka naprawa, dostęp do części zamiennych.
Przed podjęciem decyzji o wyborze konkretnego modelu należy więc rozpoznać lokalnych dostawców i pytać o opinie dotychczasowych użytkowników kas.
Aby pozostać w zgodzie z przepisami i uzyskać zwrot 50 proc. ceny kasy (przy pierwszym zakupie) trzeba: zgłosić zamiar rozpoczęcia ewidencji sprzedaży za pomocą kas, pisemnie, przed wyznaczonym terminem fiskalizacji we właściwym Urzędzie Skarbowym. Pismo powinno zawierać takie dane, jak liczba kas, które zostaną zainstalowane, miejsce instalacji, nazwę producenta oraz model, termin fiskalizacji; posiadać fakturę zakupu kasy rejestrującej oraz dowód wpłaty całej należności; dokonać zgłoszenia kasy do urzędu skarbowego w terminie siedmiu dni od daty jej fiskalizacji w celu otrzymania numeru ewidencyjnego kasy; rozpocząć rejestrację w wyznaczonym terminie; nanieść w sposób trwały na obudowę kasy nadany numer ewidencyjny.
Damian Szewczyk
kierownik działu marketingu Elzab
Podstawa prawna
• Rozporządzenie ministra finansów z 27 czerwca 2008 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. nr 113, poz. 720).
Firma Elzab - producent kas fiskalnych
Chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź >>
Komplet Polski Ład - Jak przygotować się do zmian 2022 PREMIUM
Komplet Polski Ład - Jak przygotować się do zmian 2022 PREMIUM
Tylko teraz
349,00 zł
614,00
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Księgowość
1 sty 2000
5 gru 2021
Zakres dat:
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Kasy fiskalne w 2022 roku – limit, zwolnienia, nowe rozporządzenie
Kasy fiskalne w 2022 roku - limit, zwolnienia. Kto w 2022 roku będzie zwolniony z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących (tzw. kas fiskalnych)? Kiedy nastąpi utrata zwolnienia? Minister Finansów przygotował projekt nowego rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, które ma obowiązywać od 1 stycznia 2022 roku.
Raje podatkowe - gdzie można się ukryć przed fiskusem?
Raje podatkowe. Wiele państw zwalcza raje podatkowe. Te jednak istnieją. Takim rajem może okazać się konto założone w małym banku w USA. Czy optymalizacja podatkowa w raju podatkowym jest legalna?
Wzór e-Faktury udostępniony na ePUAP
Wzór e-Faktury. Ministerstwo Finansów poinformowało, że na ePUAP została opublikowana struktura logiczna e-Faktury (FA_VAT). Opublikowany wzór uwzględnia uwagi zgłoszone podczas testów do roboczej wersji struktury. e-Faktura będzie obowiązywać od 1 stycznia 2022 roku.
Zmiany w TAX FREE dla podróżnych od 1 stycznia 2022 roku
TAX FREE - zmiany od 2022 roku. Krótszy czas obsługi, szybszy zwrot zapłaconego podatku VAT oraz elektroniczny dostęp do dokumentów – to nowe korzyści dla podróżnych od 1 stycznia 2022 roku. Przedsiębiorcy, którzy chcą dokonywać sprzedaży w procedurze TAX FREE powinni dokonać niezwłocznie rejestracji w nowym systemie. Do tej pory zarejestrowało się w nim 1000 przedsiębiorców.
Spółka na Malcie a kłopoty Dody. Prokuratorzy mieli łatwy dostęp do dowodów
Spółka na Malcie a kłopoty Dody. Dziennikarze śledczy pracujący przy Panama Papers przez wiele lat musieli ślęczeć nad tonami dokumentów, żeby znaleźć choćby nitkę, która miała poprowadzić ich do celu, czyli ujawnieniu afer polityków czy celebrytów. W przypadku Dody polska prokuratura musiała tylko wejść do internetu. Później śledczy mieli już prostą drogę do postawienia artystce i jej byłemu mężowi zarzutów ukrywania majątku przed inwestorami i niespłacenia należności związanych z powstaniem filmu „Dziewczyny z Dubaju”.
Działy specjalne produkcji rolnej 2022 - normy szacunkowe dochodu
Działy specjalne produkcji rolnej 2022 - normy szacunkowe dochodu. Minister Finansów określił normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej, obowiązujące w 2022 r. Normy te będą niższe o ok. 2,1% od obowiązujących w 2021 roku. Sprawdźmy jakie normy szacunkowe będą dotyczyć w 2022 roku podatników uprawiających rośliny w szklarniach i tunelach foliowych, hodowców drobiu, zwierząt futerkowych, zwierząt laboratoryjnych, dżdżownic i innych zwierząt (jak np. krowy, cielęta, bydło, tuczniki i prosięta, owce, konie, psy rasowe, koty rasowe) hodowanych poza gospodarstwem rolnym.
Kasy fiskalne bez drukarki w urządzeniach do automatycznej sprzedaży towarów i usług
Kasy fiskalne bez drukarki. Kasy fiskalne (rejestrujące) stosowane w urządzeniach do automatycznej sprzedaży (np. w samoobsługowych i automatycznych myjniach samochodowych) nie będą musiały mieć drukarki. Tak zakłada projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie wymagań technicznych dla kas rejestrujących opublikowany 2 grudnia 2021 r. Nowe przepisy mają wejść w życie już następnego dnia po dniu ogłoszenia rozporządzenia w Dzienniku Ustaw.
PIT-11 za 2021 rok - jaka wersja formularza?
PIT-11 za 2021 rok - jaka wersja formularza? Ministerstwo Finansów poinformowało, że od 1 grudnia 2021 r. drogą elektroniczną można wysłać informację PIT-11 za rok 2021 - tylko w wersji 27, a informację PIT-40A/11A za rok 2021 - tylko w wersji 20. Ma to zapobiegać przesyłaniu przez płatników ww. elektronicznych PIT za rok 2021 na wcześniejszych i nieobowiązujących formularzach, które nie uwzględniają wprowadzonych zmian.
Prywatna składka zdrowotna = prywatna opieka medyczna
Prywatna składka zdrowotna. Po I połowie tego roku prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym było objętych już 3,5 mln Polaków. To 15-proc. wzrost rok do roku – wynika z danych Polskiej Izby Ubezpieczeń. Do tego wzrostu popularności przyczyniła się pandemia COVID-19, która dodatkowo spotęgowała obawy Polaków związane z utratą zdrowia i brakiem dostępu do opieki lekarskiej. Pakiety medyczne to dziś najpopularniejszy benefit w polskich firmach – korzysta z niego ponad 70 proc. pracowników.
Kary za niewłaściwe oznaczanie żywności „bio” i „eko” od 2022 roku
Oznaczanie żywności „bio” i „eko”. Od 2022 roku w Polsce zaczną obowiązywać przepisy dotyczące produkcji i certyfikacji wyrobów ekologicznych. Producenci będą musieli się liczyć z karami za niewłaściwe użycie oznaczeń „bio” lub „eko”, wprowadzanie konsumentów w błąd i fałszywe stylizowanie swoich wyrobów na ekologiczne. – Dzięki temu będziemy mieć pewność, że produkty w sklepach faktycznie pochodzą z rolnictwa ekologicznego. Rzadziej natkniemy się też na takie, które ekologiczne tylko udają – mówi dr Małgorzata Pietras-Szewczyk z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu. Dziś wiele firm wykorzystuje w swoich przekazach do konsumentów swoje proekologiczne inicjatywy, ale często są one pozorne.
Składka zdrowotna za grudzień 2021 r. opłacona w styczniu 2022 r. nie podlega odliczeniu
Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacona w styczniu 2022 roku za grudzień 2021 roku nie będzie podlegała odliczeniu na zasadach obowiązujących do 31 grudnia 2021 r. – napisało Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytania PAP.
Oprocentowanie lokat (listopad/grudzień 2021 r.) – powoli w górę
Oprocentowanie lokat (listopad/grudzień 2021 r.). Banki po raz pierwszy od bardzo dawna zaczynają podwyższać oprocentowanie depozytów (lokat). Na razie są to dopiero pierwsze niewielkie zmiany, ale można oczekiwać ich kontynuacji.
Pożyczka pomiędzy przedsiębiorcami a PCC – czy znaleziono rozwiązanie zagadki?
Umowa pożyczki, co do zasady, podlega opodatkowaniu PCC. Stawka opodatkowania wynosi w tym przypadku 0,5% podstawy opodatkowania.
Karta podatkowa 2022 - stawki [Tabele]
Karta podatkowa 2022 - stawki [Tabele]. Minister Finansów obwieścił stawki karty podatkowej na 2022 rok. Stawki wzrosną o ok. 4,2% w porównaniu do obowiązujących w 2021 roku - proporcjonalnie do wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tam znajdują się przepisy dotyczące karty podatkowej) przewiduje waloryzację stawek podatkowych w przypadku wzrostu tych cen. W tym samym obwieszczeniu zostały wskazane: kwota, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług, z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalne stawki ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy - obowiązujące w 2022 roku. Niestety od 2022 roku nie będzie już można wybrać opodatkowania w formie karty podatkowej jako nowej formy opodatkowania. Od 2022 roku będą mogli płacić kartę podatkową tylko ci podatnicy, którzy płacili ją w 2021 roku.
Obniżka podatków na energię elektryczną, paliwa silnikowe, gaz i energię cieplną
Obniżka podatków na energię elektryczną, paliwa silnikowe, gaz i energię cieplną. W dniu 30 listopada 2021 r. Rada Ministrów przyjęła projekt Ministra Finansów dotyczący zmian w akcyzie i podatku od sprzedaży detalicznej. Projekt ten przewiduje obniżkę stawek podatku akcyzowego na energię elektryczną i niektóre paliwa silnikowe, brak podatku od energii elektrycznej wykorzystywanej przez gospodarstwa domowe, a także brak podatku od sprzedaży detalicznej paliw. Ponadto w przygotowywanym rozporządzeniu Minister Finansów obniży w I kwartale 2022 r. stawki VAT na dostawy gazu (z 23% do 8%), energii elektrycznej (z 23% do 5%) oraz energii cieplnej z 23% do 8%.
Stawka opłaty OZE w 2022 roku
Stawka opłaty OZE w 2022 roku. W 2022 roku stawka opłaty OZE wyniesie 90 groszy za MWh - poinformował 30 listopada 2021 r. Urząd Regulacji Energetyki (URE). Będzie ponad dwukrotnie niższa niż w 2021 roku (2,20 zł za MWh).
Korzystanie z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) od 2022 roku - zasady, logowanie, rodzaje uprawnień
Korzystanie z KSeF. Minister Finansów przygotował projekt rozporządzenia w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur od 2022 roku. Rozporządzenie to określi rodzaje uprawnień do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur, sposoby nadawania, zmiany lub odbierania tych uprawnień oraz wzór zawiadomienia o nadaniu lub odebraniu tych uprawnień, sposoby uwierzytelnienia podmiotów korzystających z Krajowego Systemu e-Faktur, dane faktury ustrukturyzowanej, których podanie umożliwia dostęp do tej faktury w Krajowym Systemie e-Faktur. Rozporządzenie ma wejść w życie 1 stycznia 2022 roku.
Leasing samochodów a wynajem długoterminowy w 2022 roku. Co się bardziej opłaci?
Leasing samochodów a wynajem długoterminowy w 2022 roku. Zmiany podatkowe przewidziane w Polskim Ładzie spowodują, że leasing stanie się dla przedsiębiorcy o ok. 20% droższy niż wynajem długoterminowy – obliczyli eksperci Carsmile. Ta rewolucyjna zmiana powinna skutkować wzrostem popularności abonamentów samochodowych w najbliższych latach. Za sprawą korzyści podatkowanych leasing był do tej pory numerem jeden, jeśli chodzi o finansowanie zakupu nowych aut, czy skończy się era jego dominacji?
Fikcyjny dostawca na fakturze a prawo do odliczenia VAT
Fikcyjny dostawca na fakturze a prawo do odliczenia VAT. Podatnik VAT, który świadomie wskazał na fakturze fikcyjnego dostawcę (tj. podmiot, który nie był rzeczywistym dostawcą nabytych towarów) - nie może odliczyć VAT związanego z nabyciem dostarczonych mu towarów. Tak orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 11 listopada 2021 r. (sygn. C‑281/20).
Procedura OSS - czy na fakturach trzeba umieścić numer BDO?
Procedura OSS a numer BDO na fakturze. Obowiązek wpisu do rejestru BDO mają m.in. dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach, przedsiębiorcy wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe oraz przedsiębiorcy wytwarzający odpady. Czy na fakturach w procedurze OSS trzeba umieszczać numer BDO?
Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowego środka transportu - rozliczenie VAT
Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowego środka transportu a VAT. Wraz z rozwojem obrotu handlowego w ramach Unii Europejskiej podatnicy coraz częściej dokonują nabycia nowych środków transportu (głównie samochodów) od podmiotów z innych krajów członkowskich. Jak taką transakcję rozliczyć w VAT i ująć w JPK_VAT?
Certyfikacja produktu a podatek u źródła
Certyfikacja produktu a podatek u źródła. Posiadanie różnego rodzaju certyfikatów potwierdzających jakość oferowanych produktów sprawia, że potencjalni klienci bardzie przychylnie patrzą na oferowane na rynku przez podatnika dobra. Nic więc dziwnego, że coraz więcej spółek zabiega o pozyskanie określonego certyfikatu. Jest to jednak poprzedzone najczęściej przeprowadzeniem przez niezależny podmiot procesu certyfikacji, w ramach którego badane jest spełnienie określonych norm przez dostarczany na rynek produkt. Z kolei finalne uzyskanie certyfikatu wiąże się zazwyczaj z ponoszeniem pewnych periodycznych opłat za korzystanie z niego. Warto zatem wiedzieć, że zarówno opłaty z tytułu usługi certyfikacji, jak i z tytułu samego korzystania z certyfikatu, co do zasady, nie są objęte opodatkowaniem podatkiem u źródła.
Stawka 0% VAT na żywność - brak zgody Komisji Europejskiej
Stawka 0% VAT na żywność. Ministerstwo Finansów poinformowało, że zgodnie z dyrektywą VAT stosowanie stawki 0% VAT na żywność jest aktualnie niedopuszczalne i stanowi naruszenie prawa UE. Polska aktywnie wspiera projekt reformy stawek VAT w UE, który dopuszczałby pod pewnymi warunkami stosowanie stawki 0% VAT także na żywność. Zawsze gdy Polska wnioskowała o stawkę 0% VAT na różne artykuły, odpowiedzi Komisji były negatywne.
Zwrot VAT w 2022 roku - nowe skrócone terminy (40 dni i 15 dni)
Zwrot VAT w 2022 roku. Od 1 stycznia 2022 r. w ustawie o VAT wprowadzone zostaną nowe skrócone terminy zwrotu VAT. Zwrot VAT w terminie 40 dni, wprowadzany nowelizacją ustawy o VAT, która określa zasady wystawiania e-faktur ustrukturyzowanych przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur. Oraz zwrot VAT w terminie 15 dni, wprowadzany nowelizacją ustawy o VAT w ramach programu rządowego „Polski Ład”.
Zmiany w JPK_VAT od 2022 roku - nowelizacja rozporządzenia
Zmiany w JPK_VAT od 2022 roku. Z uwagi na to, że od początku 2022 roku w ustawie o VAT wprowadzone zostaną nowe, skrócone terminy zwrotu VAT, konieczna jest również zmiana przepisów rozporządzenia dotyczącego JPK_VAT. Chodzi o dostosowanie zakresu deklaracji podatkowych i ewidencji, tak aby możliwe było składanie przez podatników deklaracji w wykazanym podatkiem do zwrotu w proponowanych skróconych terminach. Poza tym w rozporządzeniu dot. JPK_VAT wprowadzone zostaną zmiany upraszczające oraz doprecyzowujące. Minister Finansów przygotował już projekt rozporządzenia zmieniającego.