REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak zaewidencjonować dzieło sztuki

REKLAMA

Jak zaewidencjonować obrazy - dzieła sztuki w księgach rachunkowych?Ewidencja w księgach rachunkowych jest uzależniona od intencji, z jaką Państwo nabyli wspomniane dzieło sztuki (obraz). Zazwyczaj zakup dzieła sztuki jest utożsamiony z chęcią posiadania przez jednostkę gospodarczą przedmiotu (środka trwałego) zdolnego wywołać przeżycie estetyczne. Równie często nabycie dzieła sztuki może się wiązać z dokonywaniem inwestycji długo- lub krótkoterminowej. Znacznie rzadziej występują sytuacje zakupu dzieła sztuki jako zwykłego towaru przeznaczonego do sprzedaży. Szczegóły ujmowania w księgach poszczególnych rozwiązań przedstawiamy w uzasadnieniu.
Czym jest dzieło sztuki? Najszerszą i chyba najbardziej istotną definicję zawiera ustawa o podatku od towarów i usług, wskazując (art. 120 ustawy o VAT), że przez dzieła sztuki rozumie się:
– obrazy, kolaże i podobne tablice, malowidła oraz rysunki wykonane w całości przez artystę, inne niż plany oraz rysunki dla celów architektonicznych, inżynieryjnych, przemysłowych, handlowych, topograficznych i im podobnych, ręcznie zdobione artykuły wyprodukowane, scenografię teatralną, tkaniny do wystroju pracowni artystycznych lub im podobne wykonane z malowanego płótna (PCN 9701), (CN 9701), (PKWiU 92.31.10-00.1),
– oryginalne sztychy, druki i litografie sporządzone w ograniczonej liczbie egzemplarzy, czarno-białe lub kolorowe, złożone z jednego lub kilku arkuszy, w całości wykonane przez artystę, niezależnie od zastosowanego przez niego procesu lub materiału, z wyłączeniem wszelkich procesów mechanicznych lub fotomechanicznych (PCN 9702 00 00 0), (CN 9702 00 00), (PKWiU ex 92.31.10-00.90),
– oryginalne rzeźby oraz posągi z dowolnego materiału, pod warunkiem że zostały one wykonane w całości przez artystę; odlewy rzeźby, których liczba jest ograniczona do 8 egzemplarzy, a wykonanie było nadzorowane przez artystę lub jego spadkobierców (PCN 9703 00 000), (CN 9703 00 00), (PKWiU 92.31.10-00.2),
– gobeliny (PCN 5805 00 00 0), (CN 5805 00 00), (PKWiU 17.40.16-30.00) oraz tkaniny ścienne (PCN 6304), (CN 6304), (PKWiU ex 17.40.16-59.00 i 17.40.16-53.00) wykonane ręcznie na podstawie oryginalnych wzorów dostarczonych przez artystę, pod warunkiem że ich liczba jest ograniczona do 8 egzem- plarzy,
– fotografie wykonane przez artystę, opublikowane przez niego lub pod jego nadzorem, podpisane i ponumerowane, ograniczone do 30 egzemplarzy we wszystkich rozmiarach oraz oprawach.
Z punktu widzenia ustawy o rachunkowości dzieło sztuki może być:
– środkiem trwałym,
– inwestycją,
– towarem.
Dzieło sztuki jako środek trwały
Zakupione dzieło sztuki przeznaczone do używania przez okres dłuższy niż rok, jeśli stanowi własność lub współwłasność jednostki gospodarującej, a także jeśli jest kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki, należy zaliczyć do środków trwałych. Na decyzję o zakwalifikowaniu lub nie danego dzieła do środków trwałych nie powinna mieć wpływu wysokość ceny nabycia. Nawet nabycie dzieła sztuki za kwotę mniejszą niż 3500 zł nie powinno dawać prawa do traktowania dzieła sztuki jako materiału. Dzieło sztuki wprowadza się do ewidencji analogicznie jak każdy inny środek trwały, a więc w cenie nabycia obejmującej również koszty związane z jego zakupem (transportu, załadunku, wyładunku, ubezpieczenia w drodze i innych wydatków naliczonych do dnia przekazania dzieła sztuki do używania). Dzieła sztuki zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) są zaliczane do grupy 8 obejmującej narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (a dokładniej do rodzaju 808).
Ustawa o rachunkowości wskazuje, że wartość początkową środków trwałych – z wyjątkiem gruntów niesłużących wydobyciu kopalin metodą odkrywkową – zmniejszają odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe dokonywane w celu uwzględnienia utraty ich wartości na skutek używania lub upływu czasu. W obowiązującym do 31 grudnia 2001 r. brzmieniu art. 31 ust. 2 wskazywało się wyraźnie, że obok gruntów nie podlegały amortyzacji również dzieła sztuki i eksponaty muzealne. Czyżby zatem należało w myśl ustawy o rachunkowości dokonywać odpisów amortyzacyjnych dzieł sztuki? Odpowiedź może być tylko jedna: nie. Nie ma potrzeby dokonywać odpisów amortyzacyjnych dzieł sztuki, gdyż jako takie nie tracą na wartości, a wręcz przeciwnie – zazwyczaj ich wartość z upływem czasu w sposób naturalny rośnie. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych wprost nakazuje, by nie dokonywać amortyzacji od dzieł sztuki i eksponatów muzealnych (art. 16c pkt 3 updop, art. 22c pkt 3 updof).
To, że dzieła sztuki zazwyczaj nie tracą na wartości, nie oznacza, że nie może zdarzyć się sytuacja trwałej utraty wartości. Ustawa o rachunkowości w art. 32 ust. 4 nakazuje w takim przypadku dokonywać odpowiedniego odpisu aktualizującego wartość. Niestety, przepisy ustawy nie wskazują, co dokładnie należy rozumieć przez trwałą utratę wartości, pozostawiając otwarty katalog ich przyczyn. Z tego powodu jednostka gospodarująca może się posiłkować uregulowaniami Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, a dokładniej MSR nr 36 „Utrata wartości aktywów”, w którym są wskazane przesłanki (pochodzące zarówno z wewnętrznych, jak i zewnętrznych źródeł informacji) utraty przydatności danego składnika aktywów.
Nabycie dzieła sztuki będzie zatem w ewidencji księgowej przedstawiało się następująco:
•  Zaewidencjonowanie ceny zakupu dzieła sztuki
Wn konto 083 „Inne środki trwałe w budowie”
Ma konto 304 „Rozliczenie zakupu niefinansowych aktywów trwałych”
•  Ewentualne koszty zwiększające wartość początkową dzieła sztuki
Wn konto 083 „Inne środki trwałe w budowie”
Ma konto 304 „Rozliczenie zakupu niefinansowych aktywów trwałych”
•  Wprowadzenie dzieła sztuki do ewidencji środków trwałych
Wn konto 015 „Inne środki trwałe”, w analityce „Inne środki trwałe – obraz X”
Ma konto 083 „Inne środki trwałe w budowie”
•  Ewidencja (ewentualnej) trwałej utraty wartości dzieła sztuki
Wn konto 765 „Pozostałe koszty operacyjne”
Ma konto 015 „Inne środki trwałe”, w analityce „Inne środki trwałe – obraz X”
Należy pamiętać, by tworząc kartę tak specyficznego środka trwałego, jakim jest dzieło sztuki, opisać je bardzo szczegółowo i dołączyć fotografię. W ten sposób uniknie się ewentualnych problemów przy identyfikacji dzieła sztuki (chociażby przy później dokonywanej inwentaryzacji).
Dzieło sztuki jako inwestycja
Jednostki gospodarcze mogą dokonywać zakupu dzieł sztuki, traktując to jako lokatę lub inwestycję mającą przynosić korzyści ekonomiczne wynikające z przyrostu wartości aktywu, czyli dochód. Jeżeli dzieło sztuki spełnia warunki definicyjne inwestycji (art. 3 ust. 1 pkt 17 ustawy o rachunkowości), to następnym krokiem jest zakwalifikowanie zakupionego dzieła sztuki do kategorii inwestycji długo- lub krótkoterminowych.
Gdy jednostka gospodarcza nabyła dzieło sztuki z zamiarem pozostawienia w firmie przez czas dłuższy niż 12 miesięcy od dnia bilansowego, do wyceny tego aktywu stosuje się cenę nabycia pomniejszoną o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub wartość godziwą. Ustawa zezwala, by wartość w cenie nabycia takiej inwestycji przeszacować do wartości w cenie rynkowej, a więc do wartości godziwej (art. 28 ust. 3). Skutki przeszacowania inwestycji zaliczanych do aktywów trwałych, powodujące wzrost ich wartości do poziomu cen rynkowych, zwiększają kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny. W przypadku obniżenia wartości inwestycji uprzednio przeszacowanej do wysokości kwoty, o którą podwyższono z tego tytułu kapitał z aktualizacji wyceny, zmniejsza ten kapitał.
Ewidencja dzieła sztuki jako inwestycji długoterminowej będzie przedstawiać się następująco:
•  Wprowadzenie dzieła sztuki jako inwestycji długoterminowej
Wn konto 039 „Inne inwestycje długoterminowe”
Ma konto 305 „Rozliczenie zakupu inwestycji długoterminowych”
•  Wzrost wartości inwestycji długoterminowej (wycena w wartości godziwej)
Wn konto 039 „Inne inwestycje długoterminowe”
Ma konto 807 „Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny”
•  Spadek wartości inwestycji długoterminowej (w przypadku gdy uprzednio inwestycję przeszacowano „w górę”)
Wn konto 807 „Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny”
Ma konto 039 „Inne inwestycje długoterminowe”
•  Spadek wartości inwestycji długoterminowej poniżej wartości uprzednio zaewidencjonowanej na koncie „Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny”
Wn konto 765 „Pozostałe koszty operacyjne”
Ma konto 039 „Inne inwestycje długoterminowe”
Gdyby wcześniej jednostka nie dokonywała przeszacowania wartości dzieła sztuki „w górę”, to ewentualny trwały spadek wartości byłby księgowany od razu bezpośrednio w koszty:
Wn konto 765 „Pozostałe koszty operacyjne”
Ma konto 039 „Inne inwestycje długoterminowe”
Gdy jednostka nabywa dzieło sztuki jako inwestycję z zamiarem pozostawienia w firmie na okres krótszy niż 12 miesięcy, licząc od dnia bilansowego lub od daty ich nabycia, to taką inwestycję traktuje się jako krótkoterminową. Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według ceny (wartości) rynkowej albo według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek – według w inny sposób określonej wartości godziwej.
•  Wprowadzenie dzieła sztuki jako inwestycji krótkoterminowej
Wn konto 160 „Inne inwestycje krótkoterminowe”
Ma konto 306 „Rozliczenie zakupu inwestycji krótkoterminowych”
Dzieło sztuki jako towar
Dzieło sztuki może być również traktowane jako rzeczowy składnik aktywów obrotowych, a więc w tym przypadku towar. Ustawa o rachunkowości nakazuje wyceniać takie aktywa według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy. Ewidencyjnie zakup takiego dzieła sztuki nie będzie odbiegał od zakupu innego „zwykłego” towaru przeznaczonego do sprzedaży.
•  art. 3 ust. 1 pkt 17, art. 28 ust. 3, art. 31 ust. 2 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości – j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; ost.zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 10, poz. 66
•  art. 16c pkt 3 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654; ost.zm. Dz.U. z 2004 r. Nr 254, poz. 2533
•  art. 22c pkt 3 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176; ost.zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 25, poz. 202
•  art. 120 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – Dz.U. Nr 54, poz. 535
Paweł Muż
ekonomista, pracownik redakcji


Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Monitor Księgowego

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Co się dzieje z „Rodzinnym PIT”? - "Nie znajduje się na liście. Obecnie priorytetem są inne zobowiązania, które znalazły się w umowie koalicyjnej"

Okazuje się, że „Rodzinny PIT” nie znajduje się na liście w umowie koalicyjnej, ale nie jest do końca przesądzone, że w ogóle nie wejdzie w życie. "Pytanie o datę wdrożenia tzw. "Rodzinnego PIT" należy uznać za przedwczesne" - pisze Jarosław Neneman, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów.

Automatyczny zwrot podatku PIT w 2024 roku. Dla nadpłat do 10 tys. zł krócej niż w ciągu 45 dni

Z przepisów wynika zasada, że urzędy skarbowe mają obowiązek zwrócić nadpłatę podatku PIT w ciągu 45 dni od dnia złożenia zeznania podatkowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. w usłudze Twój e-PIT) oraz 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego w tradycyjnej, papierowej formie. Ale w Krajowej Administracji Skarbowej funkcjonuje od 2 lat system AUTOZWROT, który pozwala na szybszy zwrot podatku.

Fiskus kontroluje mniej, ale za to skuteczniej. Kto może spodziewać się kontroli?

Ministerstwo Finansów podało, że w 2023 roku wszczęto prawie 29 proc. mniej kontroli podatkowych niż rok wcześniej. Jednak wciąż są one bardzo skuteczne, w 97,6 proc. stwierdzono nieprawidłowości. Czy w tym roku będzie podobnie? Na pewno w związku z tzw. dyrektywą DAC7, fiskus będzie sprawdzać, czy firmy korzystające z internetowych platform sprzedażowych nie uchylają się od płacenia podatków.

Ulga na złe długi w VAT w 2024 r. Czy może z niej skorzystać podatnik stosujący metodę kasową?

Podatnik prowadzi przedsiębiorstwo rzemieślnicze, ma status małego podatnika i rozlicza VAT według metody kasowej. Czy w takiej sytuacji mały podatnik rozliczający VAT metodą kasową może skorzystać z ulgi na złe długi, gdy ma nieopłacone faktury?

11,532 mln uncji złota w skarbcu NBP. Ich wartość rośnie

W marcu 2024 r. wartość złota w posiadaniu Narodowego Banku Polskiego wzrosła o ponad 8,5 mld zł, choć same zasoby złota pozostały niezmienione w stosunku do lutego. Tak wynika z opublikowanych 19 kwietnia 2024 r. danych NBP o płynnych aktywach i pasywach w walutach obcych.

MF: awaria na e-Urząd Skarbowy. Twój e-PIT działa poprawnie ale trzeba się logować przez epit.podatki.gov.pl

W dniu 19 kwietnia 2024 r. w godzinach przedpołudniowych nastąpiła przerwa w działaniu witryny urzadskarbowy.gov.pl, spowodowana najprawdopodobniej jakąś awarią. Ministerstwo Finansów poinformowało, że usługa Twój e-PIT działa poprawnie tylko, że trzeba się logować wchodząc z linka epit.podatki.gov.pl.

MF przygotowało ustawę o obowiązkowym raportowaniu ESG, implementującą dyrektywę UE

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt ustawy implementujący dyrektywę UE o obowiązkowym raportowaniu ESG. MF szacuje, że koszty dla przedsiębiorstw objętych obowiązkiem raportowania w ciągu 10 lat wyniosą 8,7 mld zł.

Twój e-PIT – przedsiębiorca musi uważać! Może pozbawić korzyści finansowych, a nawet narazić na straty

Twój e-PIT, czyli oferowana przez MF usługa jest dla podatnika bardzo wygodna, bo deklarację rozliczeniową wypełnia za niego skarbówka. Ale z racji tego, że żaden system czy urzędnik nie ma pełnej wiedzy na temat zmian jakie zachodzą w życiu podatnika, może pozbawić go wymiernych korzyści finansowych, czyli mówiąc wprost – narazić na straty.

System kaucyjny a VAT. MKiŚ ma opinię MF

Ministerstwo Klimatu i Środowiska uzyskało od Ministerstwa Finansów opinię, że VAT nie będzie naliczany dla opakowań jednorazowych, a w przypadku opakowań wielokrotnego użytku, pojawi się tylko dla tych, które nie wrócą do systemu.

Ulga na dziecko po rozwodzie - były mąż rozliczał ulgę według schematu 50/50%, z czym nie godziła się była małżonka

Po rozwodzie matka dzieci próbowała zawrzeć z byłym mężem porozumienie dotyczące ulgi na dzieci. Proponowała byłemu mężowi proporcjonalne korzystanie z ulgi według proporcji - 30% dla niego i 70% dla niej. Mąż jednak nie godził się na takie rozwiązanie. Co postanowił w tej sprawie organ skarbowy?

REKLAMA