REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak ewidencjonować prawa (uprawnienia) do emisji zanieczyszczeń do powietrza

REKLAMA

Proszę o wyjaśnienie, jak prawidłowo należy księgować przyznane na okres trzyletni (2005-2007) uprawnienia do emisji do powietrza gazów cieplarnianych zgodnie z ustawą o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz.U. Nr 281, poz. 2784).
RADA
W kwestii poruszonego przez Państwa problemu wypowiedział się Komitet Standardów Rachunkowości, wskazując, by prawa do emisji ewidencjonować jako wartości niematerialne i prawne. Poniżej publikujemy pełny tekst stanowiska Komitetu (w artykule stanowisko Komitetu zostało zaznaczone mniejszą czcionką) wraz z przykładową dekretacją postanowień wynikających ze stanowiska Komitetu.

UZASADNIENIE
W związku z problemami w ewidencji praw do emisji zanieczyszczeń Komitet Standardów Rachunkowości wydał w grudniu 2005 r. stanowisko w tej sprawie. Zastrzegł jednocześnie, że w przypadku poruszanych w stanowisku regulacji podatkowych wskazywane tam rozwiązania nie stanowią interpretacji ani wykładni prawa podatkowego.
Stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie księgowego ujęcia praw (uprawnień) do emisji zanieczyszczeń do powietrza (dekretacja i przykłady pochodzą od redakcji)
„Niniejsze stanowisko odnosi się do uprawnień do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji w rozumieniu ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz.U. Nr 281, poz. 2784), zwanej dalej ustawą o handlu emisjami. Uprawnienia te, zwane dalej prawami do emisji, przyznawane są podmiotom prowadzącym instalacje w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), zgodnie z ustawą o handlu emisjami, tj. na okres rozliczeniowy:
– pierwszy okres trzyletni (2005–2007),
– następne okresy pięcioletnie.
Stanowisko uwzględnia przepisy ustawy o handlu emisjami, a także ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o rachunkowości.
Stanowisko dotyczy jednostek prowadzących księgi rachunkowe:
– prowadzących instalacje, objęte krajowym planem rozdziału uprawnień do emisji oraz systemem handlu uprawnieniami, otrzymujących (nabywających) przedmiotowe prawa do emisji na podstawie ustawy o handlu emisjami od uprawnionych do tego organów państwa oraz od innych uczestników systemu handlu uprawnieniami, w tym od innych prowadzących instalacje, objętych systemem rozdziału, oraz
– innych jednostek (pośredników) obrotu prawami do emisji.

Ujęcie przyznanych i nabytych praw do emisji przez prowadzących instalacje
1. Przyznane i nabyte prawa do emisji spełniają definicję wartości niematerialnych i prawnych, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 14 ustawy o rachunkowości. Ujmuje się je w księgach rachunkowych jednostki pod datą ich przyznania lub nabycia w cenie nabycia oraz wykazuje w sprawozdaniu finansowym (bilansie) w oddzielnej pozycji w grupie wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na ich przeznaczenie (wykorzystanie na potrzeby własne lub sprzedaż). Dla każdej instalacji należy prowadzić oddzielną ewidencję ilościowo-wartościową przyznanych praw do emisji. (...)
Zatem pod datą ich nabycia lub przyznania prawa do emisji należy zaewidencjonować w cenie nabycia następująco:
Wn konto 020
„Wartości niematerialne i prawne”, w analityce „Uprawnienia do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji”
Ma konto 240
„Pozostałe rozrachunki”
(...) 2. Cena nabycia w rozumieniu ustawy o rachunkowości, wyliczona zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy o handlu emisjami (zarówno przyznawanych w krajowym planie dla instalacji istniejących, jak i dla instalacji nowych, przyznawanych w zezwoleniu), zwana tam opłatą, równa jest „iloczynowi liczby uprawnień do emisji przyznawanych na pierwszy rok okresu rozliczeniowego i, obowiązującej w roku poprzednim, jednostkowej stawki opłaty za wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza, dotyczącej substancji objętej uprawnieniem do emisji, pomnożonej przez tysiąc. Jednostkowej stawki opłaty nie mnoży się przez tysiąc, w przypadku gdy dotyczy ona dwutlenku węgla (CO2) i metanu (CH4)” i odnosi się do praw do emisji przyznanych dla pierwszego roku okresu rozliczeniowego. W przypadku praw do emisji przyznawanych na kolejne lata okresu rozliczeniowego cena nabycia wyliczana jest zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy o rachunkowości, zdanie ostatnie, tj. na podstawie jednostkowej ceny sprzedaży przyznanego prawa do emisji oraz liczby praw do emisji przyznanych na te lata. W przypadku gdy jednostkowa cena sprzedaży prawa do emisji nie może zostać wiarygodnie ustalona ze względu na niską wiarygodność rynku, to cenę nabycia praw do emisji ustala się na podstawie jednostkowej stawki opłaty, obowiązującej dla pierwszego roku okresu rozliczeniowego. (...)

PRZYKŁAD
Załóżmy, że jednostka gospodarcza uzyskała prawo do emisji dwutlenku węgla na lata 2005–2007. Średnioroczna liczba uprawnień (wynikająca z rozporządzenia Rady Ministrów z 27 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień do emisji dwutlenku węgla na lata 2005–2007 oraz wykazu instalacji czasowo wykluczonych ze wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2007 r.) wynosiła 20 000. Jednostkowa stawka opłaty za wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza (obowiązująca w roku poprzednim) wynosi dla dwutlenku węgla 0,22 zł (stawki te można odnaleźć w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska).
Zatem cena nabycia prawa w tym przypadku będzie wynosiła:
20 000 x 0,22 zł x 3 lata = 13 200 zł.
Zaś roczna opłata
20 000 x 0,22 zł = 4400 zł.
Opłatę tę zgodnie z przepisami ustawy o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji (art. 25) wnosi się na wyodrębniony rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Ewidencja nabytego prawa będzie w tym przypadku następująca:
Wn konto 020 „Wartości niematerialne i prawne”, w analityce „Uprawnienia do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji” 13 200 zł
Ma konto 240 „Pozostałe rozrachunki”, w analityce „Rozrachunki z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” 4400 zł
Ma konto 840 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów” 8800 zł
Księgowania na koncie 840 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów” wynikają z faktu, że jednostka ponosi opłatę za prawa do emisji jedynie w pierwszym roku rozliczeniowym. Wartość (kwota) równa różnicy między wartością początkową a opłatą (tu 8800 zł) powinna być rozliczana w czasie (zgodnie z poniżej cytowanym ustaleniem Komitetu Standardów Rachunkowości).
(...) 3. Ponieważ prowadzący instalację nie ponosi żadnej opłaty za prawa do emisji przyznane dla innych lat niż pierwszy rok okresu rozliczeniowego, to, zgodnie z przepisami art. 41 ust. 2 w powiązaniu z ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości, uzasadnia to ujęcie tych praw jako rozliczeń międzyokresowych przychodów, których to kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych dokonywanych od tych praw. Rozliczenie przychodów następuje z chwilą wykorzystania lub sprzedaży przyznanych nieodpłatnie praw do emisji. (...)
Kwota 8800 zł będzie stopniowo, w zależności od faktycznego „zużycia tych praw”, odpisywana zapisem:
Wn konto 840 „Przychody przyszłych okresów”
Ma konto 760 „Pozostałe przychody operacyjne”
(...) 4. Jeżeli prowadzący instalację zdecydował się wraz z innymi prowadzącymi instalację na wspólne rozliczanie praw do emisjii, zgodnie z art. 31 ustawy o handlu emisjami, to ewidencję przyznanych praw do emisji prowadzi dla utworzonej grupy instalacji zarządca grupy instalacji. W takim przypadku prowadzący instalację podaje ilościową i opisową informację o przyznanych i przeniesionych prawach do emisji na zarządcę grupy instalacji w informacji dodatkowej sprawozdania finansowego w zakresie niezbędnym do zrozumienia zasad gospodarowania przyznanymi prawami do emisji.
5. Prawa do emisji, które jednostka zamierza sprzedać, ujmuje się w księgach rachunkowych i wykazuje w sprawozdaniu finansowym (bilansie) łącznie z prawami do emisji przeznaczonymi do wykorzystania na własne potrzeby. W informacji dodatkowej sprawozdania finansowego należy przedstawić posiadane prawa do emisji z ich podziałem na prawa do emisji wykorzystywane na własne potrzeby oraz prawa do emisji przeznaczone do sprzedaży.
6. Opłata za pierwszy wpis do Krajowego Rejestru Uprawnień do Emisji w okresie rozliczeniowym, o której mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o handlu emisjami, zwiększa koszty wytworzenia produktów tego okresu, w którym została naliczona. O ile kwota opłaty jest istotna, jednostka może zakwalifikować opłatę do rozliczeń międzyokresowych kosztów i dokonywać sukcesywnych jej rozliczeń. (...)
Opłata za pierwszy wpis do Krajowego Rejestru Uprawnień do Emisji w okresie rozliczeniowym wynosi obecnie 450 zł (art. 12 ust. 1 ustawy o handlu emisjami). Opłatę tę jednostka wniosła (zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy o handlu emisjami) na wyodrębniony rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W zależności od wskazanych przez Komitet Standardów okoliczności opłata będzie ewidencjonowana:
– gdy kwota opłaty nie jest istotna:
Wn konto 403 „Podatki i opłaty” 450 zł
Ma konto 240 „Pozostałe rozrachunki”, w analityce „Rozrachunki z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” 450 zł
– gdy kwota opłaty jest istotna:
Wn konto 640 „Rozliczenia międzyokresowe kosztów” 450 zł
Ma konto 240 „Pozostałe rozrachunki”, w analityce „Rozrachunki z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” 450 zł
(...) 7. Wartość początkową posiadanych praw do emisji zmniejszają odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) dokonywane w celu uwzględnienia utraty przez nie wartości na skutek ich wykorzystania. Amortyzacja praw do emisji zwiększa w rachunku zysków i strat koszty wytworzenia produktów. Wysokość amortyzacji ustala się jako iloczyn wykorzystanych w danym okresie praw do emisji oraz jednostkowej ceny ich nabycia, z tym że przyjmując jednostkową cenę nabycia, o której mowa w punkcie 2 niniejszego stanowiska, należy uwzględnić okres sprawozdawczy, którego cena dotyczy. Przykładowo, dla pierwszego roku obrotowego za jednostkową cenę nabycia należy przyjąć opłatę, o której mowa w art. 25 ust. 1 ustawy o handlu emisjami. Jednakże w sytuacji konieczności dokupienia dodatkowych praw do emisji na wartość odpisu amortyzacyjnego wpłynie cena, po jakiej prawa do emisji zostały dodatkowo nabyte. W przypadku gdy wysokość amortyzacji praw do emisji nie jest istotna, można dokonać odpisu wartości tych praw łącznie za dany okres sprawozdawczy lub jednorazowo, na dzień ujęcia praw do emisji w ewidencji księgowej. (...)
Omawiana (przykładowa) firma ma do dyspozycji 60 000 jednostek możliwych do wykorzystania przez 3 lata (3 lata × 20 000 jednostek). Załóżmy, że w pierwszym roku wykorzystała 17 000 jednostek. Zatem wysokość amortyzacji wykorzystanych w tym okresie praw będzie wynosiła 3740 zł (17 000 jednostek praw do emisji × 0,22 zł jednostkowa cena nabycia).
Wn konto 408 „Amortyzacja” 3740 zł
Ma konto 070 „Odpisy umorzeniowe wartości niematerialnych i prawnych”,
w analityce „Umorzenie uprawnień do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji” 3740 zł
(...) 8. Na koniec każdego roku obrotowego danego okresu rozliczeniowego, na podstawie zweryfikowanego rocznego raportu, o którym mowa w art. 40 ust. 2 ustawy o handlu emisjami, wykorzystane prawa do emisji ulegają umorzeniu i wyłącza się je z ewidencji. Wyłączenie z ewidencji umorzonych praw następuje drogą obciążenia umorzenia praw do emisji oraz uznania praw do emisji. (...)
Omawiana (przykładowa) jednostka, uwzględniając powyższe uregulowania, powinna na podstawie rocznego raportu wyłączyć z ewidencji umorzone prawa zapisem:
Wn konto 070 „Odpisy umorzeniowe wartości niematerialnych i prawnych”,
w analityce „Uprawnienia do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji” 3740 zł
Ma konto 020 „Wartości niematerialne i prawne”, w analityce „Uprawnienia do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji” 3740 zł
9. Sprzedaż praw do emisji (zarówno wcześniej przeznaczonych i zakwalifikowanych do sprzedaży, jak i niezakwalifikowanych pierwotnie do sprzedaży) wpływa na wynik finansowy tego okresu sprawozdawczego, w którym prawa te zostały sprzedane, i wykazuje odpowiednio jako zysk lub stratę w pozycji pozostałych przychodów/kosztów operacyjnych. Zysk/stratę na sprzedaży praw do emisji ustala się, porównując cenę ich sprzedaży netto z ich wartością ewidencyjną (bilansową) na dzień sprzedaży. Ponieważ sprzedaży podlegają prawa do emisji niewykorzystane, to wartość ewidencyjna sprzedawanych praw do emisji równa jest ich cenie nabycia (w przypadku praw do emisji wcześniej niezakwalifikowanych jako przeznaczone do sprzedaży), skorygowanej o ewentualny odpis z tytułu trwałej utraty ich wartości. (...)
Załóżmy, że przykładowa jednostka sprzedała 3000 (o wartości księgowej 660 zł) jednostek praw do emisji innej firmie za kwotę netto 2000 zł.
Wn konto 201 „Rozrachunki z odbiorcami” 2000 zł
Ma konto 760 „Pozostałe przychody operacyjne” 2000 zł
Wn konto 765 „Pozostałe koszty operacyjne” 660 zł
Ma konto 020 „Wartości niematerialne i prawne”, w analityce „Uprawnienia do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji” 660 zł
(...) 10. Ewentualny odpis z tytułu trwałej utraty wartości praw do emisji, dokonany zgodnie z art. 28 ust. 7 ustawy o rachunkowości, odnosi się w pozostałe koszty operacyjne tego okresu, w którym wystąpiły okoliczności uzasadniające dokonanie takiego odpisu. W przypadku gdy wystąpią okoliczności, dla których wcześniej skorygowane trwałą utratą wartości prawa do emisji odzyskają swoją wartość, dokonuje się odpisu przywracającego wartość wcześniej skorygowaną poprzez ujęcie różnicy na pozostałe przychody operacyjne. (...)
Ewidencja odpisu z tytułu trwałej utraty wartości praw do emisji
Wn konto 765
„Pozostałe koszty operacyjne”
Ma konto 029
„Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne”
Odpis przywracający wartość praw do emisji (ustanie przyczyny powodującej obniżenie wartości księgowej praw)
Wn konto 029
„Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne”
Ma konto 760
„Pozostałe przychody operacyjne”
(...) 11. Prawa do emisji przeznaczone do sprzedaży, dla ich wykazania w informacji dodatkowej sprawozdania finansowego, wycenia się zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 5 ustawy o rachunkowości. Przyjętą politykę rachunkowości w zakresie pozabilansowej wyceny praw do emisji przeznaczonych do sprzedaży należy przedstawić w informacji dodatkowej sprawozdania finansowego.
12. W przypadku gdy liczba posiadanych praw do emisji jest mniejsza od przewidywanej do wykorzystania liczby praw do emisji, należy utworzyć w ciężar kosztów wytworzenia produktów rezerwę na wartość praw do emisji brakujących. Kwotę rezerwy ustala się jako iloczyn ceny jednostkowej prawa do emisji i liczby brakujących do rozliczenia praw do emisji. Cenę jednostkową prawa do emisji stanowi odpowiednio:
a) opłata za nabycie prawa do emisji, o której mowa w art. 25 ust. 1 ustawy o handlu emisjami, w przypadku prawa do nabycia dodatkowych praw do emisji, np. z tytułu przewidzianego w art. 55 ustawy o handlu emisjami,
b) cena rynkowa (sprzedaży) praw do emisji w przypadku prawa do nabycia od innych osób lub
c) kara pieniężna, o której mowa w art. 50 ust. 1 i 4 ustawy o handlu emisjami.
Sposób ustalenia kwoty rezerwy wymaga opisania w dokumencie stanowiącym podstawę ujęcia rezerwy w księgach, a także w informacji dodatkowej sprawozdania finansowego.
13. Wartość niesprzedanych i niewykorzystanych praw do emisji na koniec roku obrotowego w okresie rozliczeniowym oraz na koniec okresu rozliczeniowego, które zgodnie z art. 28 i 47 ustawy o handlu emisjami ulegają umorzeniu, odpisuje się na pozostałe koszty operacyjne danego i odpowiednio ostatniego roku obrotowego okresu rozliczeniowego.
14. Koszty weryfikacji rocznego raportu z gospodarowania prawami, o których mowa w art. 44 ustawy o handlu emisjami, zalicza się do kosztów ogólnego zarządu roku obrotowego, za który nastąpiła roczna weryfikacja raportu. Jeżeli koszty weryfikacji raportu poniesiono po zamknięciu ksiąg rachunkowych, to ustalając wynik finansowy danego roku obrotowego, którego raport dotyczy, należy utworzyć stosowną rezerwę. W przypadku niemożliwości wiarygodnego oszacowania kwoty rezerwy kosztami badania raportu obciąża się koszty tego okresu sprawozdawczego, w którym zostały one rzeczywiście poniesione.
Minimalny zakres informacji dodatkowej, dotyczącej praw do emisji zanieczyszczeń w sprawozdaniu finansowym prowadzącego instalację
15. Prowadzący instalację zamieszcza w informacji dodatkowej sprawozdania finansowego co najmniej następujące informacje:
a) przyjęte zasady (politykę) rachunkowości w zakresie ujmowania i wyceny praw do emisji, w tym: zasady amortyzacji, zasady wyceny pozabilansowej praw do emisji, w tym przeznaczonych do sprzedaży, zasady ustalania odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości oraz rezerw na prawa do emisji do pokrycia,
b) liczbę oraz wartość nabycia przyznanych praw do emisji dla każdej instalacji dla całego okresu rozliczeniowego wraz z ceną ich nabycia oraz ich wartością rynkową na koniec danego roku obrotowego,
c) liczbę oraz wartość dodatkowo przydzielonych praw do emisji w roku obrotowym i w całym okresie rozliczeniowym, w tym prawa do emisji przydzielone na podstawie przepisów art. 55 ust. 1 ustawy o handlu emisjami,
d) liczbę oraz wartość w cenie nabycia przyznanych praw do emisji z podziałem na prawa do emisji przeznaczone do wykorzystania na własne potrzeby oraz prawa do emisji przeznaczone do sprzedaży,
e) liczbę i wartość rynkową praw do emisji przeznaczonych do sprzedaży na dzień bilansowy w rachunku ciągłym (zmiany na przestrzeni roku obrotowego i całego okresu rozliczeniowego),
f) wynik na sprzedaży praw do emisji,
g) liczbę oraz wartość praw do emisji umorzonych w bieżącym i poprzednich latach okresu rozliczeniowego, w tym z tytułu likwidacji instalacji,
h) wartość bieżących i skumulowanych odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości oraz wartość odpisów przywracających wcześniej ujętą ich wartość,
i) liczbę oraz kwotę rezerwy na pokrycie niedoboru praw do emisji oraz
j) liczbę praw do emisji przeznaczoną do przeniesienia na kolejne lata obrotowe okresu rozliczeniowego oraz ewentualną liczbę praw do emisji do przeniesienia na kolejny okres rozliczeniowy.
16. W przypadku gdy jednostka realizuje swoje prawa do emisji za pośrednictwem zarządcy grupy instalacji, należy wskazać zarządcę grupy instalacji oraz przedstawić takie informacje o gospodarowaniu prawami do emisji, które pozwolą ocenić politykę zarządcy grupy instalacji w stosunku do prowadzącego instalację.
17. Jednostki zobowiązane do sporządzenia sprawozdania z działalności powinny również w tym sprawozdaniu zamieścić syntetyczną informację o wykorzystaniu praw do emisji, wynikach przeprowadzonej weryfikacji raportu oraz mogących się pojawić trudnościach w realizacji i użytkowaniu przyznanych praw do emisji.
Ujęcie nabytych praw do emisji przez inne jednostki (pośredników)
18. W przypadku nabycia praw do emisji w celu ich późniejszej odsprzedaży prawa te kwalifikuje się do inwestycji odpowiednio długoterminowych lub krótkoterminowych i wycenia zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 1a lub 5 i art. 35 ustawy o rachunkowości. Zaleca się ujęcie nabytych praw do emisji jako inwestycji krótkoterminowych i ich wycenę na podstawie ceny nabycia lub ceny rynkowej zależnie od tego, która z nich jest niższa. (...)
W przypadku nabycia praw do emisji w celu ich późniejszej odsprzedaży dekretacja związana z zakupem będzie następująca:
Wn konto 160
„Inwestycje krótkoterminowe” (ewentualnie konto 030 „Inwestycje długoterminowe”)
Ma konto 240
„Pozostałe rozrachunki”
(...) 19. W przypadku znaczących różnic między wyceną praw do emisji według cen ich nabycia i cen rynkowych należy w informacji dodatkowej przedstawić dane o tych prawach w wartościach rynkowych.
Podatek odroczony z tytułu praw do emisji
20. Przyznane (nabyte) prawa do emisji, które są przeznaczone przez prowadzącego instalację do wykorzystania na własne potrzeby, zalicza się do wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, jak również podlegają ewentualnej korekcie z tytułu utraty ich wartości. Zgodnie z ustawą z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) prawa takie nie są zaliczane do podlegających amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych (art. 16b ust. 1 i 2), wobec czego ich nabycie może zostać uznane za koszt uzyskania przychodów z chwilą ich wprowadzenia do ksiąg rachunkowych. Wartość bilansowa przyznanych (nabytych) praw do emisji może więc różnić się od ich wartości podatkowej.
Podobnie, w razie przeszacowania praw do emisji nabytych przez pośredników do ich wartości rynkowej lub godziwej ich wartość bilansowa może różnić się od ich wartości podatkowej. Uzasadnia to tworzenie aktywów lub rezerwy z tytułu podatku odroczonego według zasad ustawy o rachunkowości oraz Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 2 „Podatek dochodowy” (zał. do Dz.Urz. Ministra Finansów z 2004 r. Nr 13, poz. 132). Aktywa te i rezerwy rozlicza się poprzez pozycję podatku dochodowego w rachunku zysków i strat z chwilą umorzenia lub sprzedaży praw do emisji

PRZYKŁAD
Załóżmy, że wartość początkowa nabytych praw do emisji wynosi 50 000 zł. Na dzień bilansowy:
amortyzacja podatkowa = 50 000 zł,
amortyzacja bilansowa = 26 000 zł.
Zatem:
– wartość bilansowa nabytych praw na dzień bilansowy wynosi 24 000 zł (50 000 zł – 26 000 zł),
– wartość podatkowa nabytych praw wynosi 0 zł (50 000 zł – 50 000 zł).
W tym przypadku powstanie różnica przejściowa dodatnia w wysokości 24 000 zł. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku (19% × 24 000 zł) w wysokości 4560 zł
Wn konto 871 „Podatek dochodowy” 4560 zł
Ma konto 831 „Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego” 4560 zł

• art. 12 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 28, art. 31, art. 40 ust. 2, art. 44, 47 i 55 ustawy z 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji – Dz.U. Nr 281, poz. 2784
• art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 28 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 28 ust. 2, art. 28 ust. 7, art. 35, art. 41 ust. 2 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości – j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; ost.zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2252
• ustawa z 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska – Dz.U. Nr 62, poz. 627; ost.zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495
• rozporządzenie Rady Ministrów z 20 grudnia 2005 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska – Dz.U. Nr 260, poz. 2176
• art. 16b ust. 1 i 2 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654; ost.zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 183, poz. 1538

Paweł Muż
ekonomista, księgowy
Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Monitor Księgowego
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Zadeklarowałaś składki od 8000 zł? Chciałaś zdobyć dobry zasiłek? ZUS obniży podstawę 8000 zł i odbierze świadczenie

  ZUS może obniżać podstawę składek społecznych zadeklarowanych przez przedsiębiorcę, który przez krótki czas płaci wysokie składki społeczne. Jego celem jest "nabicie" wysokiej podstawy składek przez kilka miesięcy, by później otrzymywać wysoki zasiłek (np. macierzyński). 

  Zmiany: zwolnienie z PIT zapomóg do 10 000 zł tylko do końca 2023 r. W 2024 r. będzie gorzej

  Tylko do końca 2023 r. wysokie limity zwolnień w PIT dla niektórych zapomóg. Już od 1 stycznia 2024 r. gorsze warunki podatkowe dla tych świadczeń.

  Ile lat trzeba pracować by dostać emeryturę. Jak zagwarantować sobie minimalną emeryturę - 1 588,44 zł do corocznej waloryzacji

  Po to każdy pracujący na etacie jest zobowiązany do płacenia obowiązkowo składek na ubezpieczenie społeczne – podobnie jak jego pracodawca – by w przyszłości gdy już osiągnie ustawowy wiek emerytalny mógł złożyć wniosek o emeryturę i już do końca życia otrzymywać z ZUS takie świadczenie, które zapewni mu utrzymanie, podobnie jak wcześniej zapewniało wynagrodzenie za pracę. Mało kto jest zadowolony ze swojej emerytury, a ściślej – jej wysokości.

  MF ostrzega przed fałszywymi wiadomościami e-mail o zwrocie podatku

  Ministerstwo Finansów ostrzegło dzisiaj przed fałszywymi wiadomościami o zwrocie podatku. Resort podkreślił, że ani MF, ani KAS nie wysyłają tego typu wiadomości do podatników.

  Zamknięcie roku podatkowego 2023 – o czym muszą pamiętać przedsiębiorcy?

  Przedsiębiorcy przed zakończeniem roku podatkowego muszą wykonać wiele różnych czynności, takich jak sporządzenie inwentaryzacji czy weryfikacja ujęcia wszystkich wydatków w działalności gospodarczej. Przygotowana roczna dokumentacja pozwoli na sporządzenie i złożenie zeznania rocznego.

  Czy zostaną nałożone nowe podatki na spółki Skarbu Państwa?

  Nie ma planów nakładania dodatkowych podatków na spółki Skarbu Państwa - powiedziała posłanka Polska2050 Paulina Hennig-Kloska. Dodała, że Orlen do tej pory korzystał z uprzywilejowanej pozycji i nie rozliczył się z nadmiarowych zysków.

  Wysoki wzrost wynagrodzeń. Jak bardzo ożywi inflację?

  Wynagrodzenia realne wzrosły w najwyższym tempie od lutego 2019 r. Natomiast dwucyfrowe tempo wzrostu nominalnych płac, które jest czynnikiem napędzającym inflację, utrzymuje się od początku 2022 r. Dynamika konsumpcji znów rośnie.

  Funkcjonariusze KAS wykryli proceder obrotu podrabianą odzieżą. Wartość zajętego towaru to ponad 1 mln zł

  Warmińsko-mazurscy funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) wspólnie z policją ujawnili proceder obrotu odzieżą z podrabianymi znakami znanych marek odzieżowych - poinformowały obie służby. Wartość ubrań zabezpieczonych w magazynach i mieszkaniach na terenie Elbląga i Pasłęka to ponad 1 mln zł.

  Szybki szacunek inflacji w listopadzie 2023 r. Dane GUS

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2023 r. Pełne dane o listopadowej inflacji GUS przekaże 15 grudnia.

  Jednorazowe odszkodowania ZUS w 2024 roku

  Jednorazowe odszkodowania od ZUS w pierwszym kwartale 2024 roku są już znane. Określa je obwieszczenie MRiPS. Jakie dokładnie wypłaty z ZUS należą się w przypadku uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową?

  REKLAMA