REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak zaksięgować korektę faktury zwiększającą sprzedaż

REKLAMA

Jak prawidłowo należy zaewidencjonować w pkpir korektę faktury VAT zwiększającą sprzedaż? Jak rozliczyć podatek dochodowy i VAT?

RADA
Korektę faktury zwiększającą sprzedaż w podatku dochodowym i w pkpir należy ująć w miesiącu wystawienia faktury pierwotnej. Ujęcie tej korekty w rejestrze sprzedaży VAT zależy od tego, czy spowodowała ona zwiększenie czy obniżenie podatku należnego, oraz od przyczyny jej wystawienia. Jeśli w wyniku powyższych operacji ujawni się zaległość podatkowa, należy ją uregulować wraz z odsetkami za zwłokę. Dotyczy to rozliczeń zarówno w zakresie VAT, jak i podatku dochodowego od osób fizycznych. Szczegóły w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE
Ujęcie faktury korygującej sprzedaż może wyglądać inaczej w podatku dochodowym i VAT. Kolejno ustosunkowujemy się do jej ujęcia w tych dwóch podatkach.

Korekta sprzedaży w podatku dochodowym

Zasadnicze znaczenie w tej kwestii ma definicja przychodu działalności gospodarczej i momentu jego powstania. Na podstawie art. 14 updof za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane. Wyłączeniu z niego podlega wartość zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Jeżeli przychody wyrażone są w walutach obcych, a między dniem ich uzyskania i dniem faktycznego otrzymania występują różne kursy walut, przychody te odpowiednio podwyższa się lub obniża o różnice kursowe. Wynikają one z zastosowania kursu kupna walut z dnia faktycznego otrzymania przychodów, ustalonego przez bank, z którego usług korzystał uzyskujący przychód, oraz zastosowania kursu średniego ogłaszanego przez NBP z dnia uzyskania przychodu.

Datą powstania przychodu stosownie do treści art. 14 ust. 1c updof (z zastrzeżeniem ust. 1e–1g ustawy) jest dzień wystawienia faktury (rachunku), nie później jednak niż ostatni dzień miesiąca, w którym:
• wydano rzecz, zbyto prawo majątkowe lub
• wykonano usługę, w tym częściowo wykonano usługę, jeżeli jej częściowe wykonanie stanowi wynikający z umowy lub z odrębnych przepisów tytuł do zapłaty, lub
• otrzymano zapłatę za wykonanie świadczenia – w pozostałych przypadkach.

Oznacza to, że do przychodów zalicza się tylko takie, które w danym momencie są podatnikowi należne. Uzyskanie przychodu należnego ma miejsce w momencie wykonania w ramach działalności gospodarczej czynności będącej tytułem uzyskania prawa do świadczenia wzajemnego. W przypadku sprzedaży towarów przychód należny powstaje w dniu wystawienia faktury (rachunku), nie później jednak niż w ostatnim dniu miesiąca, w którym wydano towar. Późniejsze wystawienie przez Czytelnika faktury korygującej nie zmienia daty powstania przychodu należnego, który powstaje w dniu wystawienia faktury, jednak nie później niż w ostatnim dniu miesiąca, w którym wydano towar. W przypadku Czytelnika korekta wystawiona w następnych miesiącach powinna zmieniać przychody w miesiącu, w którym wydano towar.

Stanowisko takie potwierdzają również organy podatkowe, np. postanowienia w sprawie interpretacji prawa podatkowego wydane przez: Naczelnika Łódzkiego Urzędu Skarbowego 6 czerwca 2006 r., sygn. ŁUS-II-2-423/40/06/JB, Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego 30 maja 2006 r., sygn. PUS. I/423/19/06, oraz Naczelnika Lubelskiego Urzędu Skarbowego 16 marca 2006 r., sygn. PD. 423-3/06.

Korekta sprzedaży w VAT

Moment ujęcia tej korekty zależy od jej skutku, którym będzie obniżenie lub podwyższenie podatku naliczonego, oraz od przyczyny wystawienia korekty (w przypadku podwyższenia podatku naliczonego).

Obniżenie podatku należnego

Kwestię tę reguluje § 16 rozporządzenia w sprawie „wystawiania faktur”. I tak, sprzedawca jest obowiązany posiadać potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę. Wyjątek dotyczy eksportu towarów, przypadków określonych w § 11 ust. 2 pkt 3 wymienionego rozporządzenia (w przypadkach sprzedaży energii elektrycznej i cieplnej, gazu przewodowego, usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych oraz usług wymienionych w poz. 138 i 153 załącznika nr 3 do ustawy), wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz dostawy towarów, dla której miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju. Potwierdzenie odbioru faktury korygującej stanowi podstawę do obniżenia kwoty podatku należnego. Należy tego dokonać w rozliczeniu za miesiąc, w którym sprzedawca otrzymał potwierdzenie. W przypadku małych podatników obniżenie podatku należnego nastąpi w rozliczeniu za kwartał, w którym sprzedawca otrzymał potwierdzenie odbioru faktury korygującej. Należy przy tym uwzględnić zasady, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o VAT, dotyczące powstania obowiązku podatkowego u małych podatników.

Z powyższego wynika, że przepisy odnoszą się precyzyjnie do przypadków, gdy skutkiem korekty jest obniżenie podatku należnego. Jednoznacznie stwierdzają, że sprzedawca może dokonać tego obniżenia w rozliczeniu za miesiąc, w którym otrzymał potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę, bez względu na przyczynę dokonanej korekty. Korektę taką należy ująć w rejestrze sprzedaży w miesiącu otrzymania potwierdzenia od nabywcy.

PRZYKŁAD
Andrzej Kowalski świadczy usługi remontowo-budowlane. 12 kwietnia 2006 r. dokonał wymiany okien w budynku mieszkalnym, co potwierdził fakturą VAT wystawioną tego samego dnia. Przez pomyłkę do wartości netto usługi (400 zł) doliczył VAT według stawki 22% (88 zł). Po dwóch miesiącach zauważył błąd. 28 lipca 2006 r. wystawił fakturę korygującą, obniżając stawkę podatku do 7% (28 zł). Ponieważ usługobiorca potwierdził na piśmie jej odbiór dopiero w sierpniu 2006 r., pan Andrzej obniżył swój podatek należny o różnicę w wysokości 60 zł dopiero w rozliczeniu za ten miesiąc. Korekta ta nie spowoduje konsekwencji w podatku dochodowym.

Podwyższenie podatku należnego

Sposób rozliczenia u sprzedawcy wystawionych przez niego faktur korygujących powodujących podwyższenie podatku należnego nie jest w przepisach jasno wskazany i powoduje wątpliwości interpretacyjne. Można spotkać się z dwoma stanowiskami w tym zakresie.

Pierwsze
z nich wskazuje, że wykazanie zwiększonej sprzedaży i rozliczenie podatku od towarów i usług uwidocznione na fakturze korygującej powinno nastąpić w miesiącu powstania obowiązku podatkowego. Faktura korygująca powinna zatem zostać ujęta w rozliczeniu miesiąca, w którym wystawiona została pierwotna faktura – zgodnie z obowiązkiem podatkowym. Stanowisko takie zajął np. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Żyrardowie w piśmie z 19 grudnia 2005 r., sygn. US46/PP/443/23/05/JŁ. Dla zwolenników tego stanowiska nie ma znaczenia powód, dla którego podatnik wystawił fakturę korygującą, na podstawie której zwiększona została wartość sprzedaży i (lub) wysokość podatku należnego. Ważne jest jedynie, że pierwotna faktura nieprawidłowo odzwierciedlała stan faktyczny istniejący w momencie powstania obowiązku podatkowego. W oparciu o zmienione dane w rejestrze sprzedaży konieczne jest więc skorygowanie deklaracji podatkowej za ten miesiąc. Jeśli w wyniku powyższych operacji ujawni się zaległość podatkowa, należy uregulować ją wraz z odsetkami za zwłokę.

Drugie
stanowisko wskazuje, że moment rozliczenia podatku należnego i wykazania zaniżonej sprzedaży uzależniony jest od przyczyn, które spowodowały konieczność wystawienia faktury korygującej. Jeżeli faktura korygująca wystawiana jest w celu naprawienia błędu, który spowodował zaniżenie kwoty podatku wykazanego w pierwotnej fakturze (np. niewłaściwa stawka podatkowa, błąd rachunkowy, zaniżenie wartości sprzedaży), zaniżeniu ulega zobowiązanie podatkowe za dany miesiąc. Należy zatem przyjąć, że sprzedawca naprawiając swój błąd powinien ująć tę fakturę w rozliczeniu za ten miesiąc. Natomiast gdy faktura korygująca podwyższająca podatek należny wystawiona jest z powodu okoliczności, które zaistniały po dokonaniu pierwotnej sprzedaży, rozlicza się ją na bieżąco i ujmuje w rejestrze sprzedaży i deklaracji za miesiąc, w którym ją wystawiono. Stanowisko takie zajął np. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach w piśmie z 23 sierpnia 2005 r., sygn. PP/443-128/88730/2005.

Właściwy wybór miesiąca, w którym wykazana zostanie zwiększona sprzedaż, ma istotne znaczenie dla prawidłowości rozliczeń podatkowych. Sposób pierwszy, chociaż jest mniej korzystny dla podatnika, jest częściej stosowany w praktyce. Jednak i sposób drugi został wskazany przez organ podatkowy jako zgodny z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. Dlatego warto w takiej sytuacji zwrócić się do właściwego organu podatkowego o wydanie pisemnej indywidualnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego.

PRZYKŁAD
Jan Nowak prowadzi hurtownię ze sprzętem komputerowym. 17 maja 2006 r. sprzedał 10 drukarek o jednostkowej wartości netto 500 zł. Wystawił fakturę VAT, jednak mylnie wykazał na niej jako właściwą dla tej transakcji stawkę 7% zamiast 22%. 2 czerwca 2006 r. odkrył błąd i wystawił fakturę korygującą, na której wykazał prawidłową stawkę VAT i obliczył należny podatek. Ponieważ w maju Jan Nowak wykazał podatek należny w wysokości 350 zł (10 drukarek x 500 zł × 7%) zamiast 1100 zł (10 drukarek x 500 zł × 22%), zaniżył podatek należny o 750 zł. W takiej sytuacji różnica podatku powinna zostać wykazana w miesiącu powstania obowiązku podatkowego, czyli w rozliczeniu za maj. Powoduje to konieczność sporządzenia korekty zapisów w rejestrze sprzedaży i korektę deklaracji VAT-7. Należy także uiścić zaległość podatkową wraz z odsetkami za zwłokę. Korekta ta nie spowoduje konsekwencji w podatku dochodowym.

• art. 14 ust. 1–1a i ust. 1c ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176; ost. zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 157, poz. 1119
• § 16–17 rozporządzenia Ministra Finansów z 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług – Dz.U. Nr 95, poz. 798; ost.zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 102, poz. 860

Aleksandra Barczak
doradca podatkowy
Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Monitor Księgowego

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Projekt: Kasowy PIT. Na czym polega

Ministerstwo Finansów przedstawiło pod koniec kwietnia 2024 r. projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o ryczałcie ewidencjonowanym. Ta nowelizacja ma wprowadzić od 1 stycznia 2025 roku przepisów określających zasady tzw. kasowego PIT. Ta forma rozliczeń polegać ma na tym, że przychód- podatkowy będzie powstawał w dacie zapłaty za fakturę. Ale nie każdy będzie mógł korzystać z kasowego PIT. Jedynie przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają działalność oraz ci, których przychody z działalności gospodarczej w roku poprzednim nie przekraczały 250 tys. euro. Aktualnie trwają konsultacje i opiniowanie tego projektu.

Składka zdrowotna 2025 r. Nowe zasady obliczania należności na rzecz ZUS-u. Kto ile zapłaci?

Od 2025 roku zmienią się zasady rozliczania składki zdrowotnej przez przedsiębiorców. Zapowiedzieli to minister zdrowia Izabela Leszczyna i minister finansów Andrzej Domański na konferencji prasowej w dniu 21 marca 2024 r. Wtedy podano też najważniejsze założenia tych zmian. Co ma się zmienić od przyszłego roku?

Czy klimatyzację można odliczyć od podatku?

Czy wydatki poniesione na wyposażenie domu w klimatyzację, czyli koszty jej zakupu i montażu, można uznać za wydatki, podlegające odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej? A co w przypadku ulgi termomodernizacyjnej?

Kiedy można anulować fakturę?

Anulowanie faktury VAT powinno być traktowane w sposób wyjątkowy i wykorzystywane tylko w przypadku zaistnienia takiej konieczności. Kiedy więc można anulować fakturę i jak to zrobić zgodnie z obowiązującymi przepisami?

Jak przebiega finansowanie faktur?
Finansowanie faktur, zwane również faktoringiem, to istotny element strategii finansowej wielu przedsiębiorstw. Proces ten umożliwia bowiem firmom uzyskanie dostępu do środków pieniężnych, poprzez sprzedaż swoich nieuregulowanych faktur firmie faktoringowej. Choć działanie to może wydawać się skomplikowane, to faktoring jest w rzeczywistości bardzo prosty. Jak przebiega finansowanie faktur?
Wskaźnik ściągalności zaległych podatków rośnie, ale wciąż jest wiele do poprawy. Egzekucja należności innego rodzaju jest bardzo dużym problemem

W ubiegłym urzędy skarbowe wyegzekwowały ponad 40 proc. zaległości podatkowych. Budżet państwa odzyskał dzięki temu 6,6 mld zł – informuje dzisiaj "Dziennik Gazeta Prawna". Egzekucja należności innego rodzaju jest jednak bardzo dużym problemem.

Składka zdrowotna 2024. Rozliczenie za rok 2023. Wpływ na kwestie podatkowe

Już po raz drugi od momentu wprowadzenia rewolucyjnych przepisów Polskiego Ładu przedsiębiorcy mają obowiązek złożenia rocznego rozliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne. Dwudziesty dzień maja jest ostatnim dniem na dopełnienie tego obowiązku. Na szczęście tym razem Ustawodawca oszczędził płatnikom wstecznych zmian form opodatkowania oraz półrocznych okresów składkowych. 

Prezes URE: od lipca 2024 r. o ponad 40 proc. wzrosną opłaty za dystrybucję energii. O 30 zł miesięcznie więcej zapłaci przeciętne gospodarstwo domowe

Prezes URE Rafał Gawin szacuje, że w II połowie roku miesięczne rachunki za energię elektryczną, w tym za dystrybucję, wzrosną o ok. 30 zł dla przeciętnego gospodarstwa domowego o zużyciu do 2 MWh energii elektrycznej rocznie. Analizy URE pokazują, że średnia cena taryfowa sprzedaży prądu dla gospodarstw domowych w taryfie na II połowę 2024 i na rok 2025 może wynieść poniżej 600 zł za MWh

Jakie są rezerwy walutowe Polski? Aktualne dane NBP

Rezerwy walutowe Polski w końcu kwietnia 2024 roku wyniosły 206 097,4 mln USD tj. o 1,8% więcej niż przed miesiącem i równocześnie o 15,7% więcej niż przed rokiem. Takie dane podał Narodowy Bank Polski (NBP).

MF oferuje pomoc dla przedsiębiorców z Marywilskiej 44

Ministerstwo Finansów informuje, że Krajowa Administracja Skarbowa przygotowała pomoc dla przedsiębiorców z Marywilskiej 44. Mogą oni wystąpić z wnioskiem m.in. o rozłożenie na raty podatku oraz odroczenie terminu jego zapłaty. MF uruchomił specjalną infolinię, gdzie poszkodowani przedsiębiorcy mogą pytać o rozliczenia podatkowe (PIT, VAT) oraz o ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych.

REKLAMA