Kategorie

Jak zaewidencjonować przesunięcie magazynowe firmy zagranicznej

Jak należy zaewidencjonować magazyn komisowy firmy zagranicznej (UE), z którego towary przesuwane są do magazynu firmy polskiej i następnie sprzedawane. Na sprzedane towary firma zagraniczna wystawia klika razy w miesiącu fakturę.

RADA

W przypadku przemieszczenia własnych towarów do magazynu komisowego w innym państwie – nawet jeżeli do momentu sprzedaży tych towarów zostaną one własnością firmy zagranicznej – mamy do czynienia z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów. Dlatego fakturę na sprzedane towary wystawia firma polska. Wystawienie faktury przez firmę zagraniczną na towary sprzedane z komisu przez firmę polską jest błędem. Ewidencja księgowa firmy polskiej powinna odzwierciedlać wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów oraz sprzedaż komisową. Szczegóły w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE

Firma zagraniczna kraju Unii Europejskiej przesuwając towar z kraju macierzystego do magazynu w Polsce dokonuje wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług. Z tego wynika, że firma polska, która jako komisant sprzedaje te towary, dokonuje wewnątrzwspólnotowego nabycia.

UWAGA!
Firma zagraniczna dokonując WNT do Polski powinna się zarejestrować jako podatnik VAT.

Opisany problem pokazuje, że przemieszczenie własnych towarów z jednego kraju unijnego do drugiego budzi wiele wątpliwości i sporo komplikacji. Dlatego niektóre kraje UE wprowadziły już tzw. system opodatkowania w magazynach konsygnacyjnych. Rozwiązanie to zdecydowanie ułatwia proces opodatkowania w podobnych do przedstawionego problemu sytuacjach.

Co to jest magazyn konsygnacyjny wyjaśnia Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie w postanowieniu z 9 maja 2006 r. (nr 1471/NUR2/443-63/06/ST):

US
Procedura składu konsygnacyjnego jest rodzajem uproszczenia i udogodnienia prowadzenia działalności gospodarczej, przewidziana przepisem art. 21 VI dyrektywy Rady Unii Europejskiej z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji przepisów państw członkowskich dotyczących podatków obrotowych – wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku (77/388/EEC). Niektóre państwa członkowskie wprowadziły do porządku krajowego regulacje oparte na ww. przepisie. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opartej na dyrektywach unijnych nie znalazły się żadne szczególne unormowania dotyczące rozliczenia transakcji dotyczących towarów znajdujących się w składzie konsygnacyjnym, w związku z tym należy odnieść się do zasad ogólnych. Zgodnie z nimi przemieszczenie przez dostawcę (Spółkę) towarów z innego niż Polska kraju Unii Europejskiej do składu konsygnacyjnego w Polsce będzie uznane za czynność zrównaną z wewnątrzwspólnotową dostawą towarów w kraju, z którego do Polski będą wysyłane. Jednocześnie dostawca tych towarów zobowiązany będzie do potraktowania takiego przemieszczenia jak wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów na terytorium Polski. Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem, rozumie się również przemieszczenie towarów przez podatnika podatku od wartości dodanej lub na jego rzecz, należących do tego podatnika, z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju na terytorium kraju, jeżeli towary te zostały przez tego podatnika na terytorium tego innego państwa członkowskiego w ramach prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa wytworzone, wydobyte, nabyte, w tym również w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, albo zaimportowane, i towary te mają służyć czynnościom wykonywanym przez niego jako podatnika na terytorium kraju. Z powyższego wynika, że czynność przemieszczenia własnych towarów na terytorium RP dokonana przez podatnika podatku od wartości dodanej, celem wykonania na tych towarach – na terytorium RP, czynności, z tytułu wykonania których podmiot ten może być uznany za podatnika podatku od towarów i usług, jest wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów za wynagrodzeniem. Przemieszczenie to (dokonane przez podatnika podatku od wartości dodanej) jest więc czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem, na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy. W świetle powyższego, podatnik podatku od wartości dodanej, który dostarcza towary do składu konsygnacyjnego na terytorium kraju, zobowiązany będzie dokonać rejestracji dla celów podatku od towarów i usług na zasadach obowiązujących w Polsce. Jeżeli więc do składów konsygnacyjnych prowadzonych przez niezależnych polskich dystrybutorów Spółka będzie wprowadzała towary z terytorium państw członkowskich UE, to biorąc pod uwagę powyższe przepisy, będzie obowiązana do rozliczenia podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w Polsce. Sprzedaż towarów przez Spółkę ze składu konsygnacyjnego podmiotowi polskiemu będzie podlegała opodatkowaniu w Polsce zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy.

Przesunięcie towarów między magazynami tego samego podatnika UE powinno być udokumentowane dla celów księgowych jedynie dowodami wewnętrznymi, zwanymi dowodami przesunięć, gdyż podatnik nie wystawia sobie faktury handlowej. Jednak dla potrzeb VAT podatnik zobowiązany będzie do wystawienia faktury wewnętrznej VAT. Podstawowym dokumentem, w oparciu o który następuje ujęcie w rejestrze wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów podatku należnego, jak również powstałego podatku naliczonego, jest faktura wewnętrzna.

Przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów w księgach rachunkowych firmy polskiej powstaje zobowiązanie wobec dostawcy zagranicznego. Zobowiązanie to ujmuje się według kursu średniego ustalonego dla danej waluty przez NBP. W przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów SAD nie występuje.

Przykład
Spółka niemiecka przesunęła towar o wartości 15 000 euro do magazynu na terenie Polski. Kurs średni NBP dla euro z dnia wystawienia faktury wynosi 4,7 PLN/EUR.
15 000 euro × 4,7 PLN/EUR = 70 500 zł.
Wn „Rozliczenie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów”,
Ma „Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami”.

Ponadto podatnik zobowiązany jest do naliczenia należnego podatku VAT od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

Na towary sprzedane z komisu fakturę ostatecznym nabywcom wystawia komisant.

• art. 12, art. 13 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – Dz.U. Nr 54, poz. 535; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 143, poz. 1029

Krzysztof Jan Majczyk
doradca podatkowy
Źródło: Biuletyn Rachunkowości
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  15 cze 2021
  Zakres dat:

  Wpłaty do PPK - kiedy pobrać zaliczkę na PIT?

  Wpłaty do PPK finansowane przez pracodawcę stanowią przychód pracownika oszczędzającego w PPK (art. 12 ust. 1 ustawy o PIT). Oznacza to, że pracodawca powinien naliczyć i pobrać od tych wpłat zaliczkę na PIT zgodnie z obowiązującą danego pracownika skalą podatkową (17% lub 32%).

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT w 2022 roku – jak być powinno

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT. Jak rozwiązać problem składki na ubezpieczenie zdrowotne w nowym systemie opodatkowania dochodów osób fizycznych (PIT), który ma obowiązywać od 2022 roku? Profesor Witold Modzelewski proponuje, by – przy spełnieniu dwóch innych warunków - kwota składki była dla wszystkich podatników kosztem uzyskania przychodów lub była wyłączona z podstawy opodatkowania.

  Opłata reprograficzna a komputery przenośne i stacjonarne

  Opłata reprograficzna nie powinna dotyczyć komputerów przenośnych i stacjonarnych, natomiast w przypadku pozostałych urządzeń i nośników powinna być znacznie obniżona - uważa Konfederacja Lewiatan.

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów. Ministerstwo Finansów informuje, że w ramach Polskiego Ładu zostaną wdrożone nowe rozwiązania prawne i organizacyjne mające na celu przyciąganie do Polski strategicznych inwestorów. Już w 2022 roku kompleksowa i szybka obsługa inwestorów ma stać się (wg zamierzeń MF i Rządu) wizytówką naszego kraju. Uruchomiony zostanie tzw. Investor Desk i Interpretacja 590. Będą też korzystne rozwiązania podatkowe dla holdingów (w tym PGK VAT) i zachęta do inwestycji dla instytucji finansowych.

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów”

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów” - to nowy standard rachunkowości, którego projekt został właśnie skierowany do dyskusji publicznej. Termin zgłaszania uwag do projektu upływa 8 sierpnia 2021 r. Co zawiera nowy KSR?

  SLIM VAT 2. Korekta deklaracji importowej

  SLIM VAT 2 zawiera rozwiązanie, które umożliwi podatnikowi rozliczającemu podatek z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej dokonania korekty deklaracji, w sytuacji gdyby w pierwotnej deklaracji nie rozliczył w prawidłowej wysokości podatku.

  Kolejne deklaracje akcyzowe z podpisem elektronicznym

  Deklaracje akcyzowe z podpisem elektronicznym. Ministerstwo Finansów planuje poszerzenie listy deklaracji podatkowych, które mogą być podpisywane elektronicznie o deklaracje akcyzowe AKC-UAKZ i AKC-KZ. Ponadto możliwe będzie opatrywanie podpisem zaufanym albo podpisem osobistym - deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (AKC-US) oraz podań w sprawach dotyczących podatku akcyzowego − przesyłanych przez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych.

  Nadużywanie prawa przez organy podatkowe będzie utrudnione

  Postępowanie podatkowe. Fiskus decydując się na bezpodstawne wszczęcie postępowania podatkowego naraża się na ryzyko uchylenia decyzji administracyjnej i utratę kompetencji do zmiany rozliczenia podatkowego podatnika.

  Spłata zaległości podatkowej przez członka zarządu

  Zobowiązania podatkowe spółki. Organ podatkowy dochodził od członka zarządu spółki spłaty zobowiązań podatkowych, które już nie istniały.

  MF zaprasza na XII Forum Cen Transferowych – 24 czerwca 2021 r.

  Ministerstwo Finansów informuje, że XII edycja Forum Cen Transferowych (FCT) odbędzie się online 24 czerwca 2021 r. Zgłoszenie udziału można przesłać do 18 czerwca 2021 r. (piątek).

  Crowdfunding (finansowanie społecznościowe) - nowe przepisy od listopada 2021 r.

  Crowdfunding - nowe przepisy od listopada 2021 r. Trwają prace nad przepisami (ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych), które uregulują rynek finansowania społecznościowego. Platformy, które się tym zajmują, zgodnie z proponowaną ustawą będą działać zgodnie z licencją i podlegać nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Zwiększy się jednak kwota – z 1 mln do 5 mln euro – którą będą mogły pozyskać w ramach crowdfundingu. Podwyższony limit zacznie obowiązywać od listopada 2023 roku. – W krótkim terminie nowe przepisy zapewnią w miarę bezpieczne funkcjonowanie rynku, w długiej perspektywie mogą umożliwić rozwój platform, również za granicą – ocenia Artur Granicki, prezes Navigator Crowd.

  Polskie Ład. Wyższe dopłaty do paliwa rolniczego od 2022 r.

  Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze od 2022 r. W ramach programu Polski Ład ma nastąpić podniesienie stawki dopłaty do 110 zł na hektar. Wypłata dopłat według podwyższonej stawki ma nastąpić w I połowie 2022 r.

  Polski Ład - wsparcie dla rolnictwa

  Polski Ład - rolnictwo. 12 czerwca 2021 r. premier Mateusz Morawiecki podczas debaty dot. Polskiego Ładu dla rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w Instytucie Zootechniki w Balicach koło Krakowa, przedstawił szereg pozytywnych zmian jakie czekają rolników. Ważniejsze zmiany, to: wyższe dopłaty do paliwa dla rolników, uwolnienie rolniczego handlu detalicznego, ustawa o rodzinnych gospodarstwach rolnych, kodeks rolny, E-okienko dla rolnika, cyfrowy system pozwalający na identyfikowanie żywności „od pola do stołu”, centralny system informatyczny zasobu państwowej ziemi.

  Podwyżki stawek podatkowych i podatki korporacyjne

  Podwyżki podatków. Poza klasyczną podwyżką stawek podatkowych, kraje decydują się na dodatkowe podatki korporacyjne - stwierdza w analizie Polski Instytut Ekonomiczny. Zwraca uwagę, że największym zmianom podlegają w ostatnim roku obciążenia środowiskowe.

  Ulga klęskowa w podatku rolnym

  Ulga klęskowa w podatku rolnym jest preferencją podatkową, która przewidziana jest w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej. Jak działa ulga klęskowa? Jakie są zasady przyznawania ulgi?

  Błąd w rozliczeniach nie jest oszustwem podatkowym

  Sankcje w VAT. Podatnik nie może być karany za błąd, który nie jest oszustwem lub uszczupleniem podatkowym - tak uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Usługi gastronomiczne na kasie fiskalnej online - interpretacje

  Kasy fiskalne online w branży gastronomicznej pojawiły się od 1 stycznia 2021 r. Obowiązek wymiany starych kas na nowe objął bowiem usługi związane z wyżywieniem świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne. Pojawiło się jednak szereg wątpliwości interpretacyjnych związanych z nowym obowiązkiem. Oto niektóre z nich.

  Polski Ład. Ile będą kosztowały zmiany podatkowe?

  Polskie Ład. Najważniejsze zmiany jeśli chodzi o kwestie ubytku PIT to jest ok. 22 mld zł dla całego sektora, dodatkowo przewidujemy ok. 4-4,5 mld zł kosztów z tego pakietu ulg dla małych i średnich przedsiębiorstw - powiedział wiceminister finansów Piotr Patkowski.

  Przeniesienie firmy za granicę a podatek w Polsce

  Przeniesienie działalności gospodarczej za granicę. Zapowiadane zmiany w ramach Polskiego Ładu, rosnące koszty prowadzenia firmy, niejasne przepisy i nadmierna biurokracja – to czynniki, przez które wielu przedsiębiorców rozważa przeniesienie działalność za granicę. Jednak samo zarejestrowanie firmy w innym kraju (nawet w UE) nie zwalnia automatycznie z płacenia podatków i składek ubezpieczeniowych w Polsce.

  Kiedy osoba fizyczna ma rezydencję podatkową w Polsce?

  Polska rezydencja podatkowa. Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe z 29 kwietnia 2021 r. dotyczące zasad ustalania rezydencji podatkowej oraz zakresu obowiązku osoby fizycznej w Polsce. Zdaniem ekspertów PwC te objaśnienia mogą być postrzegane jako zapowiedź szczególnego zainteresowania władz podatkowych rezydencją osób fizycznych, które utraciły lub utracą rezydencję podatkową w Polsce.

  Czy opodatkowanie firm w Czechach jest niższe?

  Opodatkowanie działalności gospodarczej w Czechach nie jest znacząco korzystniejsze niż w Polsce - stwierdza Polski Instytut Ekonomiczny. Analitycy zwracają uwagę, że zależy ono m.in. od branży, w której działa firma, poziomu przychodów oraz relacji między przychodami a kosztami.

  Kto musi mieć kasę fiskalną online od 1 lipca 2021 r.?

  Kasy fiskalne online. Od 1 lipca 2021 r. kolejna grupa podatników zobowiązana jest do obowiązkowego ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas fiskalnych online. Których podatników dotyczy ten obowiązek?

  Obowiązek podatkowy drugiego stopnia w akcyzie

  Podmiotowość podatników akcyzy z tytułu obowiązku podatkowego drugiego stopnia jest przedmiotem daleko idących kontrowersji, zresztą z wielu powodów – pisze profesor Witold Modzelewski.

  Pusta faktura wymaga udowodnienia

  Puste faktury. Urząd skarbowy oskarżył firmę o nabycie pustych faktur, mimo że zeznania świadków wyraźnie stwierdzały co innego. Sprawę rozstrzygnął sąd administracyjny.

  Skutki podatkowe wycofania samochodu ze spółki cywilnej

  Skutki podatkowe wniesienia i wycofania samochodu do spółki cywilnej - cz. II wycofanie samochodu ze spółki cywilnej.