Kategorie

Kiedy przysługuje zaliczkowy zwrot VAT

Dokonuję zakupów inwestycyjnych. Nie rozpocząłem jeszcze działalności opodatkowanej VAT. Zanim to zrobię, upłynie prawdopodobnie 6-9 miesięcy. Być może potrwa to dłużej. Czy mogę otrzymać wcześniej zwrot podatku naliczonego zawartego w dokonanych zakupach?

RADA

Z pytania nie wynika, jakich zakupów dokonał podatnik. Jeżeli są to środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, grunty lub prawa wieczystego użytkowania gruntów zaliczone przez podatnika do środków trwałych, to – przy spełnieniu wskazanych w uzasadnieniu warunków – można uzyskać zaliczkowy zwrot VAT. Warunkiem zaliczkowego zwrotu jest jednak, aby czynności opodatkowane podatnik rozpoczął najpóźniej w ciągu 6 miesięcy od dnia otrzymania ostatniej faktury stwierdzającej nabycie tych towarów lub usług. W przypadku importu towarów termin ten jest liczony od dnia otrzymania ostatniego dokumentu celnego. Należy wziąć to pod uwagę, zważywszy, że inwestycja podatnika ma trwać dłużej niż 6 miesięcy. Warunki i zasady zwrotu zostały opisane w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE

Zasadą jest, że podatnik, który nie wykonuje czynności opodatkowanych, nie może wykazać nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do zwrotu bezpośredniego (na rachunek bankowy). Wyjątkowo jednak, jeżeli dokonuje zakupów inwestycyjnych i nie wykonuje jednocześnie czynności opodatkowanych, ma prawo do wystąpienia o tzw. zaliczkowy zwrot VAT. Aby podatnik mógł ubiegać się o zaliczkowy zwrot podatku naliczonego, musi łącznie spełnić następujące warunki:
• być zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym,
• nie wykonywać czynności opodatkowanych VAT, z wyjątkiem:
– importu towarów,
– wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
– importu usług,
– nabycia towarów, dla którego podatnikiem jest nabywca (dotyczy to nabycia towarów na terytorium Polski od podatnika z kraju Wspólnoty, który nie jest zarejestrowany jako polski podatnik VAT),
• dokonać zakupu:
– środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji,
– gruntów i prawa wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli zostały zaliczone do środków trwałych nabywcy
(wartość netto zakupów tych towarów w okresie po dniu złożenia zgłoszenia rejestracyjnego musi wynosić co najmniej 250 000 zł),
• dokonać zapłaty należności za nabyte towary i usługi objęte zwrotem kwoty podatku naliczonego, a w przypadku importu – zapłaty podatku należnego od tego importu,
• złożyć oświadczenie, że:
a) nabyte towary i usługi będą służyć do czynności opodatkowanych, które zostaną wykonane nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od dnia otrzymania ostatniej faktury stwierdzającej nabycie tych towarów lub usług albo – w przypadku importu towarów – od dnia otrzymania ostatniego dokumentu celnego,
b) w okresie od dnia rozpoczęcia wykonywania czynności opodatkowanych do końca następnego roku nie będzie korzystał ze zwolnienia od podatku określonego w art. 113 ust. 1 lub 8, tj. ze zwolnienia podmiotowego.

PRZYKŁAD
Firma zarejestrowana jako czynny podatnik VAT zaplanowała rozpoczęcie produkcji i sprzedaż urządzeń wentylacyjnych. We wrześniu 2005 r. rozpoczęła budowę zakładu produkcyjnego. Pierwsza sprzedaż planowana jest na lipiec 2007 r. Zakupy środków trwałych związane w całości z przyszłą sprzedażą opodatkowaną firma wykazuje w składanych co miesiąc deklaracjach VAT-7. Poniesione nakłady na środki trwałe netto przekroczyły kwotę 250 000 zł. Ostatni zakup środka trwałego został dokonany w styczniu 2007 r. W związku z tym wniosek o zwrot zaliczkowy firma może złożyć wraz z deklaracją za styczeń 2007 r., przy założeniu, że dotrzymane zostaną terminy i sprzedaż rzeczywiście wystąpi w połowie 2007 r.

Zagrożenia

Skarbowi Państwa z tytułu warunkowych wierzytelności wynikających z wypłacenia zaliczki naliczonego podatku przysługuje hipoteka przymusowa bądź zastaw skarbowy.

Aby otrzymać stosowny zwrot w formie zaliczki, podatnik musi złożyć wraz z deklaracją wniosek do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Wniosek można złożyć nie wcześniej niż za okres rozliczeniowy, w którym zostały spełnione wszystkie opisane warunki (wymienione w art. 93 ust. 2 pkt 1–3 ustawy o VAT).

Należny zwrot wypłacany jest w trzech równych ratach. Pierwszą ratę podatnik otrzymuje na rachunek bankowy wskazany w zgłoszeniu identyfikacyjnym (aktualizacyjnym) NIP-1 lub NIP-2 w ciągu 60 dni od dnia złożenia wniosku. Druga rata wypłacana jest w ciągu 120 dni, a trzecia w ciągu 180 dni.

PRZYKŁAD
Stan faktyczny jak w przykładzie pierwszym. Przy założeniu, że zostały spełnione wszystkie niezbędne warunki, w tym również dokonano zapłaty należności wynikających z otrzymanych faktur zakupu, pierwsza rata w wysokości 1/3 zaliczkowego zwrotu wpłynie do firmy w kwietniu, druga rata w czerwcu, a ostatnia w sierpniu 2007 r.

Podstawą otrzymania stosownego zwrotu jest posiadanie przez podatnika:
• oryginałów faktur (faktur korygujących) oraz – w przypadku importu towarów – dokumentów celnych,
• dokumentów potwierdzających uregulowanie należności za nabyte towary i usługi objęte zwrotem kwoty podatku naliczonego w formie zaliczki, a w przypadku importu towarów – potwierdzających zapłatę podatku należnego od tego importu, w tym:
– dokumentów bankowych potwierdzających dokonanie przelewu lub innego rodzaju płatności,
– oświadczenia sprzedawcy o przyjęciu zapłaty gotówką zgodnie z odrębnymi przepisami lub uregulowaniu należności w innej formie, jeżeli zapłata lub uregulowanie należności nie nastąpiły za pośrednictwem banku.

Zagrożenia

Jeżeli podatnik otrzymał zwrot VAT, a następnie nie spełni warunków zawartych w oświadczeniu składanym wraz z wnioskiem o zaliczkowy zwrot VAT, jest zobowiązany do zwrotu otrzymanej kwoty zaliczki wraz z odsetkami i powiadomienia o tym naczelnika urzędu skarbowego.

Podatnik ma obowiązek zwrotu otrzymanej zaliczki, gdy:
• podmiot nie spełni wszystkich warunków zawartych w oświadczeniu,
• przed rozpoczęciem czynności opodatkowanych
– nabyte towary i usługi objęte zwrotem zaliczkowym zostały wykorzystane do czynności lub były przedmiotem czynności, w stosunku do których nie przysługuje prawo do odliczenia VAT,
– otwarto likwidację, ogłoszono upadłość lub zakończono działalność,
– dokonano zbycia przedsiębiorstwa.

W przypadku zaistnienia choćby jednej z wymienionych sytuacji podatnik ma obowiązek zwrotu otrzymanej zaliczki i zawiadomienia o tym fakcie naczelnika urzędu skarbowego. Zwrotu otrzymanej zaliczki, wraz z odsetkami naliczonymi od dnia otrzymania poszczególnych rat, należy dokonać w terminie 15 dni od końca miesiąca, w którym zaistniała okoliczność uzasadniająca zwrot.

Przepisy, które umożliwiają podatnikom zwrot podatku naliczonego w formie zaliczki, są niezwykle surowe, a skorzystanie z tych uregulowań może nastręczać wielu problemów.

Szczególnie dużo wątpliwości wywołują uregulowania dotyczące terminu, w którym żądanie zaliczkowego zwrotu może być złożone w urzędzie skarbowym. Za sprawą niefortunnej zmiany dokonanej 1 czerwca 2005 r. ograniczono możliwość skorzystania z zaliczkowego zwrotu podatku naliczonego. Do 31 maja 2005 r. podatnik był zobowiązany do złożenia oświadczenia, że pierwsze czynności opodatkowane będą dokonane nie wcześniej niż po upływie sześciu miesięcy od dnia pierwszego nabycia środków trwałych.

Zgodnie natomiast ze znowelizowanym art. 93 ust. 2 pkt 4 ustawy o VAT podatnik żądający zwrotu w formie zaliczki oświadcza, że pierwsze czynności opodatkowane zostaną wykonane nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od dnia nabycia.

Prawdopodobnie jest to pomyłka redakcyjna, o czym świadczy fakt, że zwrot w formie zaliczki ma być dokonywany w trzech ratach: po upływie 60, 120 i 180 dni od dnia złożenia wniosku. W przeciwnym razie należałoby postawić pytanie o celowość tego uregulowania. Zwłaszcza o to, w jaki sposób zwrot dokonany w trzech ratach, tj. w ciągu 60, 120 i 180 dni od dnia otrzymania wniosku, miałby wpłynąć na poprawę płynności finansowej przedsiębiorstwa. Do chwili obecnej brak jest jednak jakiegokolwiek stanowiska Ministerstwa Finansów w tej kwestii. W praktyce jednak nie zdarza się nakazanie zwrotu zaliczki z powodu naruszenia wymienionego terminu. Przekroczenie terminu rozpoczęcia wykonywania czynności opodatkowanych nie powinno zatem rodzić po stronie podatnika negatywnych konsekwencji podatkowych, a w szczególności obowiązku zwrotu zaliczki. Należy zauważyć, że w projekcie nowelizacji ustawy o VAT przewiduje się rezygnację z zaliczkowego zwrotu VAT. Jeżeli zatem projekt zostanie przyjęty w obecnej formie, podatnicy nie będą mogli już skorzystać z tego uprawnienia.

• art. 93 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – Dz.U. Nr 54, poz. 535; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 143, poz. 1029
• § 4–7 rozporządzenia Ministra Finansów z 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług – Dz.U. Nr 95, poz. 798; ost.zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 102, poz. 860

Aldona Werner
ekspert w zakresie VAT
Źródło: Monitor Księgowego
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  20 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  ECOFIN o reformie stawek VAT i unii bankowej

  Reforma stawek VAT w UE. Reforma stawek podatku VAT, unia bankowa i usługi finansowe – to tematy posiedzenia Rady ECOFIN, które odbyło się 18 czerwca 2021 r. Dyskutowane przez Radę rozwiązania na tym etapie uwzględniają większość głównych priorytetów negocjacyjnych Polski w zakresie stosowania obniżonych stawek VAT. Polska liczy na ich przyjęcie w trakcie Prezydencji Słowenii w Radzie UE. Było to ostatnie planowane posiedzenie ECOFIN za Prezydencji Portugalii.

  Wymiana danych podatkowych w czasie rzeczywistym - Finlandia i Estonia są pierwsze

  Wymiana danych podatkowych. O przystąpieniu do elektronicznej wymiany informacji podatkowych w czasie rzeczywistym poinformowały w 18 czerwca 2021 r. władze Finlandii i Estonii. Według organów podatkowych dwóch sąsiednich krajów tego typu rozwiązanie jest "unikatowe" w skali światowej.

  Transakcje z rajami podatkowymi – kolejne obowiązki dla podmiotów powiązanych i niepowiązanych

  Transakcje z rajami podatkowymi. Od 1 stycznia 2021 r. obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych dla podatników CIT, PIT i spółek niebędącymi osobami prawnymi dla transakcji o wartości powyżej 500 tys. PLN dotyczy zarówno podmiotów powiązanych, jak i niepowiązanych, jeżeli rzeczywisty właściciel ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, czyli w raju podatkowym.

  Wartość początkowa środka trwałego - jak ustalić

  Wartość początkowa środka trwałego. Przepisy ustawy o podatkach dochodowych (ustawa o PIT i ustawa o CIT) określają dość dokładnie zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych. Ustalenie wartości początkowej wg wyceny podatnika jest możliwością daną przez przepisy jedynie w wyjątkowych przypadkach - jeżeli nie można ustalić tej wartości wg ceny zakupu. Podatnicy nabywający środki trwałe (np. samochody) i remontujący je mogą ustalić wartość początkową z uwzględnieniem wydatków poniesionych (do dnia oddania środka trwałego do użytkowania) na naprawę, remont, czy modernizację - o ile mogą udokumentować te wydatki.

  Polskie firmy w UE - Czarna Księga barier na rynku wewnętrznym (wydanie II)

  Polskie firmy w UE - Czarna Księga barier. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii opublikowało 16 czerwca 2021 r. już drugą Czarną Księgę barier (administracyjnych i prawnych) na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej, które utrudniają działalność transgraniczną polskich przedsiębiorców.

  Najniższa krajowa 2022 a zmiany w PIT - 300 zł więcej netto

  Najniższa krajowa 2022 a zmiany w PIT. Proponowana przez rząd podwyżka najniższej krajowej (płacy minimalnej) w 2022 r. do poziomu 3000 zł brutto (tj. o 7,1 proc. w porównaniu do minimalnego wynagrodzenia 2021 roku) nie jest rewolucyjna - wskazują ekonomiści. Jednocześnie zauważają, że efekt podwyżki będzie wzmocniony przez zapowiedziane w Polskim Ładzie zmiany w systemie podatkowym (głównie w podatku dochodowym pd osób fizycznych - PIT). Szacuje się, że wynagrodzenie netto osoby zarabiającej płacę minimalną wzrośnie w 2022 roku o ok. 300 zł miesięcznie.

  Problematyczne transakcje z rajami podatkowymi – ceny transferowe, dokumentacja, odpowiedzialność

  Transakcje z rajami podatkowymi a ceny transferowe. Od pewnego czasu polski ustawodawca wyjątkowo chętnie wykorzystuje przepisy z zakresu cen transferowych do pobierania informacji o transakcjach realizowanych z podmiotami zarejestrowanymi w rajach podatkowych. Obowiązki nakładane na polskich podatników w tym zakresie są coraz szersze i wymagają coraz większych nakładów administracyjnych. Jednocześnie, wprowadzane przepisy często są tworzone w sposób chaotyczny i nie zawsze uzasadniony.

  Fiskus zajął majątek firmy mimo braku dowodów

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego na majątku podatnika. Urząd skarbowy zajął konto firmy i należny jej zwrot VAT mimo braku dowodów i nieprawidłowości. Czy miał do tego prawo?

  Podatki 2021: osobista odpowiedzialność członków zarządu na nowo (bezpłatne webinarium 24 czerwca)

  24 czerwca 2021 r. o godz. 10:00 rozpocznie się bezpłatne webinarium (szkolenie online) poświęcone obowiązującym od 1 stycznia 2021 r. przepisom rozszerzającym obowiązki z zakresu cen transferowych dla podmiotów niepowiązanych. Za brak dopełnienia należytej staranności i nowych obowiązków dokumentacyjnych odpowiadają osobiście członkowie zarządu! Webinarium poprowadzą Artur Klęsk, Partner w Enodo Advisors oraz Jakub Beym, Senior Associate w Enodo Advisors. Portal infor.pl jest patronem medialnym tego wydarzenia.

  Skonta i rabaty przy rozliczaniu transakcji międzynarodowych

  W transakcjach handlowych rozróżniamy różnego rodzaju obniżki cen. Wśród najczęściej stosowanych są skonta i rabaty. Należy jednak pamiętać, że ich udzielenie ma wpływ na podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług (VAT), a tym samym także na wysokość podatku jaki zapłaci przedsiębiorca.

  Czym różni się najem prywatny od najmu w działalności gospodarczej?

  Podatek od najmu. W dniu 24 maja 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny podjął ważną uchwałę (w składzie 7. sędziów) dotyczącą rozróżnienia najmu prywatnego i najmu prowadzonego w ramach działalności gospodarczej dla potrzeb opodatkowania PIT i ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Jak tę kwestię rozstrzygnął NSA?

  Czy wszyscy podatnicy muszą mieć kasę online od 1 stycznia 2023 r.?

  Kasy fiskalne online są już obowiązkowe dla wybranych grup podatników. Natomiast kasy z elektronicznym zapisem kopii będą dostępne tylko do końca 2022 r. Czy oznacza to, że wszyscy podatnicy będą musieli mieć kasy fiskalne online od 1 stycznia 2023 r.? Co warto wiedzieć o nowym rodzaju kas?

  Sprawozdania finansowe zakładów ubezpieczeń i reasekuracji - zmiany od 2022 r.

  Sprawozdania finansowe. Ustawodawca rozszerza zakres wymogów sprawozdawczych dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji. Nowe obowiązki sprawozdawcze będą stosowane od 2022 r., tj. do sprawozdań za rok obrotowy rozpoczynający się w 2021 r.

  Estoński CIT - zmiany od 2022 roku

  Estoński CIT. Od 2022 r. ryczałt od dochodów w CIT (czyli tzw. estoński CIT) będzie mogła wybrać każda spółka kapitałowa, niezależnie od wielkości, bo zniknie limit przychodów 100 mln zł. Estoński system będzie też dla spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych.

  E-faktury od 2022 r. Pilotaż od października 2021 r.

  E-faktury są już na kolejnym etapie procesu legislacyjnego. Ustawodawca chce wspólnie z biznesem testować nowe rozwiązanie już od października 2021 r., tak aby jak najwięcej firm korzystało w pełni z e-faktury w 2022 r. Korzystanie z e-faktury stanie się obligatoryjne od 2023 r.

  Rejestracja w CRPA (Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych) do 30 czerwca

  Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, że 30 czerwca 2021 r. upływa termin (okres przejściowy) na dokonanie: zgłoszenia rejestracyjnego w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA) dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. nie były objęte obowiązkiem dokonywania zgłoszeń rejestracyjnych w podatku akcyzowym albo zgłoszenia uzupełniającego w CRPA dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. zostały zarejestrowane na podstawie zgłoszenia rejestracyjnego AKC-R.

  Dotacja z gminy wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem a przedawnienie

  Dotacja z gminy a przedawnienie. Coraz więcej osób w swojej działalności stara się korzystać z różnych form pomocy. Jednym z popularnych rodzajów wsparcia, są różnego rodzaju dotacje – w tym dotacje z jednostek samorządu terytorialnego. W trakcie działalności podmiotu może jednak okazać się, że środki z dotacji zostały nieprawidłowo spożytkowane. W takiej sytuacji, zasadniczo, podatnik powinien zwrócić dotację – co w praktyce może jednak okazać się dla niego niemożliwe do wykonania (szczególnie po dłuższym czasie). Tak samo więc jak w innych przypadkach, ustawodawca przewidział odpowiedni okres przedawnienia dla konieczności zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. Warto jednak dowiedzieć się, jak należy obliczać ten termin - w szczególności, że proces przyznania, korzystania i rozliczenia dotacji może być dość długi – i wskazywać na różne momenty, od których należałoby obliczać termin przedawnienia.

  Polski Ład. 2/3 emerytów z zerowym PIT

  Zerowy PIT dla emerytów. Dwie trzecie emerytów będzie miało zerowy PIT, a duża część zapłaci niższy podatek - zapewnił wiceminister finansów Piotr Patkowski. Seniorzy, którzy pobierają emerytury powyżej 5 tys. zł miesięcznie stracą rocznie 75 zł - dodał. Polski Ład dla emerytów - kto zyska, kto straci?

  Interpretacja podatkowa nie może pomijać przepisów

  Interpretacja podatkowa. Przedsiębiorca wdał się w spór z fiskusem o pieniądze należne z tytułu CIT. Oczywiście fiskus chciał ich więcej, w tym celu interpretował przepisy tak, a w zasadzie pomijał ich część, aby uzasadnić słuszność poboru wyższego podatku. Ale po stronie przedsiębiorcy stanął sąd, przypominając organom skarbowym, że: „Nie wolno jest również interpretować przepisów prawnych tak, by pewne ich fragmenty okazały się zbędne” (wyrok WSA w Krakowie z 5 lutego 2021 r., sygn. akt I SA/Kr 1262/20).

  Rekordowy Twój e-PIT w 2021 roku

  Twój e-PIT w 2021 roku. Ministerstwo Finansów podsumowało tegoroczny sezon rozliczeń podatkowych PIT, a w szczególności najbardziej popularną e-usługę Krajowej Administracji Skarbowej - Twój e-PIT.

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa – rozliczenia podatkowe (PIT, CIT, VAT, PCC)

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa. Rozważając możliwość restrukturyzacji działalności, oprócz standardowych rozwiązań takich jak m.in aporty przedsiębiorstw, połączeń lub sprzedaży (niezależnie czy mamy do czynienia z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa czy przedsiębiorstwem), należy wziąć pod uwagę możliwości oferowane przez leasing finansowy przedsiębiorstwa. W analizie opłacalności przedsięwzięcia musimy wziąć pod uwagę nie tylko aspekt biznesowy, ale również kwestie opodatkowania danej transakcji. Należy zwrócić uwagę, zarówno na podatki dochodowe (odpowiednio PIT oraz CIT), podatek od towarów i usług oraz podatek od czynności cywilnoprawnych.

  Jak wygląda cyberatak na firmową sieć?

  Cyberatak na firmową sieć. W trakcie pandemii ponad połowa polskich firm (54%) zauważyła wzrost liczby cyberataków. W opublikowanej w maju br. analizie Active Adversary Playbook 2021 analitycy ujawniają, że przestępcy zostają wykryci średnio dopiero po 11 dniach od przeniknięcia do firmowej sieci. W tym czasie mogą swobodnie poruszać się po zasobach i wykradać dane przedsiębiorstwa. Coraz trudniej namierzyć złośliwą działalność, jednak pomocna w tym zakresie może okazać się pandemia. W ubiegłym roku wzrosły bowiem umiejętności i szybkość reagowania zespołów IT.

  Kasa fiskalna online - serwis klimatyzacji w samochodach

  Kasa fiskalna online. Czy prowadząc działalność w ramach punktu serwisowego klimatyzacji w samochodach osobowych podatnik jest zobowiązany do posiadania kasy fiskalnej online?

  CIT-8 za 2020 r. - wersja elektroniczna opublikowana

  CIT-8 za 2020 r. Ministerstwo Finansów opublikowało cyfrową wersję (30) CIT-8. Zrobiło to po trzech miesiącach od zapowiedzi, za to na dwa tygodnie przed upływem terminu na złożenie tego zeznania.

  Firmy z branży beauty nie mają kas fiskalnych online

  Kasy fiskalnej online. Co trzecia firma z branży kosmetycznej nie ma kasy fiskalnej online, która od 1 lipca 2021 r. będzie obowiązkowa - wskazała inicjatywa Beauty Razem. Branża apeluje do Ministra Finansów o przesunięcie o pół roku terminu obowiązkowej instalacji urządzeń.