Kategorie

Od czego zależy możliwość zastosowania i zmiany indywidualnej stawki amortyzacyjnej

Spółka amortyzuje budynek biurowy z zastosowaniem indywidualnie ustalonej stawki amortyzacyjnej w wysokości 10%. Spółka jest zainteresowana obniżeniem wysokości kosztów podatkowych z tytułu odpisów amortyzacyjnych. Od kiedy i z zastosowaniem jakiej procedury możemy obniżyć stosowaną stawkę?

Spółka jest zdania, że obniżenie takie jest dozwolone wobec braku zakazu zmiany wysokości stawek indywidualnie ustalonych.
Ponadto spółka zamierza ustalić indywidualną stawkę amortyzacyjną dla budynku zakupionego i używanego od 5 lat, z uwagi na spełnienie obowiązku używania środka trwałego przez okres powyżej 60 miesięcy. Czy słusznie?


RADA


Niestety, spółce nie przysługuje prawo do obniżenia raz przyjętej indywidualnej stawki amortyzacyjnej, nawet pomimo braku w przepisach podatkowych wyrażonego wprost zakazu dokonywania takich zmian. Spółce nie przysługuje także prawo do ustalenia indywidualnej stawki amortyzacyjnej dla budynku używanego przez nią przez okres powyżej 60 miesięcy, z uwagi na fakt, że warunek ten musi być spełniony w momencie wprowadzenia środka trwałego do ewidencji.


UZASADNIENIE


Podatnicy mogą indywidualnie ustalić stawki amortyzacyjne dla używanych lub ulepszonych środków trwałych, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji danego podatnika, z tym że okres amortyzacji dla budynków (lokali) i budowli nie może być krótszy niż 10 lat. Takie środki trwałe uznaje się za używane, jeżeli podatnik wykaże, że przed ich nabyciem były wykorzystywane co najmniej przez 60 miesięcy. Ciężar udowodnienia, że środek trwały był używany przez wymagany okres, spoczywa na podatniku.


Dla powstania możliwości zastosowania indywidualnych stawek amortyzacyjnych konieczne jest łączne spełnienie dwóch przesłanek:
- środek trwały musi być ulepszony bądź używany w myśl przepisów ustawy oraz
- środek trwały musi być wprowadzony do ewidencji podatnika po raz pierwszy.


Wykluczone jest zastosowanie indywidualnej stawki amortyzacyjnej w sytuacji, gdy najpierw następuje wprowadzenie środka trwałego do ewidencji, a dopiero później jego ulepszenie bądź używanie. Miało to miejsce w sytuacji przedstawionej przez spółkę.


Co istotne, przepisy nie wprowadzają wymogu, aby środki trwałe były używane przez inny podmiot niż podatnika dokonującego wyboru stawki indywidualnej. Pozwala to zastosować taką stawkę w sytuacji, gdy podatnik najpierw używał środka trwałego na podstawie umowy leasingu operacyjnego, a następnie zakupił go i wprowadził do ewidencji.


Zmiana stawki ustalonej indywidualnie


Jak stanowią przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatnicy dokonują wyboru jednej z metod amortyzacji określonych przepisami dla poszczególnych środków trwałych przed rozpoczęciem ich amortyzacji oraz - co istotne - wybraną metodę stosują do pełnego zamortyzowania danego środka trwałego.


Zatem przed przystąpieniem do dokonywania odpisów amortyzacyjnych należy wybrać określoną metodę ich dokonywania, aby stosować ją do czasu pełnego zamortyzowania określonego środka trwałego.


Analizując przepisy ustawy, można wskazać następujące metody dokonywania odpisów amortyzacyjnych:


1) z zastosowaniem stawek amortyzacyjnych określonych w Wykazie rocznych stawek stanowiącym załącznik do ustawy, w tym również:

a) z podwyższonymi stawkami z zastosowaniem literalnie wymienionych współczynników,

b) z zastosowaniem stawek amortyzacyjnych obniżonych w stosunku do określonych w Wykazie,

2) z zastosowaniem stawek amortyzacyjnych ustalonych indywidualnie,

3) z zastosowaniem metody degresywnej.


Spośród wskazanych metod amortyzacji tylko w przypadku amortyzacji z zastosowaniem stawek amortyzacyjnych określonych w Wykazie możliwe jest dokonywanie ich podwyższenia lub rezygnacji z podwyższenia.


Jak słusznie zauważono w spółce, w ustawie brak jest wprost wyrażonego zakazu dokonywania zmiany wysokości wybranej stawki indywidualnej. Nie istnieją jednak przepisy, które regulowałyby sposób dokonywania takiej zmiany, tak jak ma to miejsce w przypadku opisanej amortyzacji z zastosowaniem stawek z Wykazu. Przepisów tych nie można także stosować odpowiednio. Pogląd taki zdecydowanie przeważa w doktrynie i orzecznictwie (m.in. wyrok NSA w Łodzi z 27 czerwca 2004 r., sygn. I S.A./Łd 235/03, czy też wyrok NSA w Warszawie z 18 sierpnia 2004 r., sygn. FSK 362/04).


Takie stanowisko zajął także Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w decyzji w sprawie interpretacji prawa podatkowego z 5 września 2006 r., nr 1401/BP-I/4230Z-76/06/EL, stwierdzając, iż: metoda dokonywania odpisów amortyzacyjnych przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych ustalonych indywidualnie, uregulowana w przepisie art. 16j, nie przewiduje ani obniżenia, ani podwyższenia stawek amortyzacyjnych. W treści przepisu art. 16j nie ma odesłania do uregulowań przepisu art. 16i. Również inne przepisy nie przewidują możliwości zastosowania przepisu art. 16i ustawy do zmiany indywidualnych stawek amortyzacyjnych.

W opinii Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie brak jest podstaw do stosowania wnioskowania per analogiam przy interpretacji przepisów art. 16i, 16j i 16k ustawy.

Przepis art. 16h ust. 2 ustawy wskazuje na trzy odrębnie uregulowane metody dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Metoda przyjęta przy rozpoczęciu dokonywania odpisów amortyzacyjnych nie może ulec zmianie przez cały okres amortyzacji. Przepisy nie przewidują wyjątku od tej zasady. Podwyższenie lub obniżenie stawek jest możliwe tylko w przypadku wyboru metody unormowanej w przepisie art. 16i.


Podsumowując, spółce nie przysługuje prawo do zmiany raz wybranej stawki indywidualnej.


PRZYKŁAD

Po rozwiązaniu przed czasem umowy leasingu finansowego spółka (leasingobiorca) zakupiła budynek będący przedmiotem tej umowy i używany przez spółkę w czasie 6-letniego okresu jej trwania. Budynek został wzniesiony przez leasingodawcę specjalnie na potrzeby podpisania umowy leasingu ze spółką. Spółka zakupiła także inny budynek i poddała go modernizacji, której koszt przekraczał 30% wartości początkowej budynku. Po zakończeniu prac budynek wprowadzono do ewidencji.

Czy dla budynków tych możliwe jest ustalenie indywidualnych stawek amortyzacyjnych?

Możliwość zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej jest wyłączona w pierwszym przypadku. Wynika to z faktu, iż umowa leasingu finansowego zakłada, że odpisów amortyzacyjnych od środka trwałego będącego jej przedmiotem dokonuje leasingobiorca (a więc spółka), co z kolei wymagało wprowadzenia budynku do ewidencji, a w chwili takiego wprowadzenia budynek nie spełniał warunków do uznania go za używany. Spółka może natomiast zastosować indywidualną stawkę dla budynku ulepszonego. Jej wysokość ograniczona jest konstrukcją minimalnego okresu amortyzacji, który dla budynków (lokali) i budowli wynosi 10 lat. Oznacza to, iż spółka może przyjąć dla budynku stawkę indywidualną w przedziale od 2,5% do 10% (według wyliczenia 100% : 10 lat = 10%), a więc nawet 4-krotnie więcej niż wynosi stawka podstawowa określona w Wykazie. Wybraną stawkę spółka będzie stosować do pełnego zamortyzowania budynku.


Zmiany w 2007 r.


Od przyszłego roku ulegną zmianie przepisy dotyczące stosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej. Wyróżniona zostanie nowa kategoria środków trwałych, tj. budynki i lokale niemieszkalne, dla których ulegnie ograniczeniu możliwość stosowania tak wysokiej jak obecnie (tj. nawet do 10% rocznie) stawki amortyzacyjnej. Modyfikacji ulegnie sposób obliczania dla nich minimalnego okresu amortyzacji. Nie będzie on już tak jak w przypadku budynków (lokali) mieszkalnych wartością stałą (10 lat), lecz zostanie powiązany bezpośrednio z dotychczasowym okresem używania budynku lub lokalu. Minimalny okres amortyzacji będzie wynosić 40 lat, pomniejszony o pełną liczbę lat, które upłynęły od oddania (budynków/lokali niemieszkalnych) po raz pierwszy do używania do dnia (ich) wprowadzenia do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej przez podatnika. Z tym że okres amortyzacji nie będzie mógł być krótszy niż 10 lat. Oczywiście takie określenie minimalnego okresu amortyzacji przełoży się bezpośrednio na wysokość stawki indywidualnej.


Maksymalną, możliwą do zastosowania stawkę obliczymy bowiem ze wzoru:

100% : (40 lat - "wiek budynku/lokalu")


Na przykład - dla budynku 20-letniego stawka ta wyniesie maksymalnie 5% według wyliczenia 100% : (40 - 20) = 5% , podczas gdy dla budynku 2-letniego będzie to 2,6% (100% : [40 - 2] = 2,63) .


Dla budynków i lokali mieszkalnych w dalszym ciągu maksymalną, możliwą do zastosowania stawką będzie stawka 10%. Bez zmian pozostaną także definicje ulepszonego i używanego środka trwałego.


W praktyce zmiany oznaczają więc, że zastosowanie wobec budynku niemieszkalnego stawki 10% będzie możliwe dopiero po trzydziestu latach od jego oddania do używania po raz pierwszy, podczas gdy na mocy obowiązujących jeszcze przepisów wystarczy już 5-letni okres jego używania.


Zgodnie z brzmieniem przepisów przejściowych podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, którzy przed 1 stycznia 2007 r. rozpoczną amortyzację środków trwałych z zastosowaniem stawek indywidualnych, będą stosować do amortyzacji tych środków przepisy w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r. Przepis ten będzie więc gwarantem zachowania praw nabytych.


Nowe zasady amortyzacji będą obowiązywały również podatników podatku dochodowego od osób fizycznych.


- art. 16h ust. 2, art. 16i ust. 1 i 2, art. 16j ust. 1 i 3 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 217, poz. 1589


Piotr Stański

konsultant podatkowy

Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Tylko teraz
89,00 zł
99,00
Przejdź do sklepu
Źródło: Monitor Księgowego
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  1 sie 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Upadłości i restrukturyzacje firm w 2021 roku

  Upadłości i restrukturyzacje firm. W pierwszej połowie 2021 r. sądy ogłosiły upadłość wobec 201 firm. 36 proc. z nich było notowanych w Krajowym Rejestrze Długów już rok przed ogłoszeniem upadłości przez sąd, a w dniu bankructwa 58 proc. Znacznie większa liczba przedsiębiorstw została objęta postępowaniem restrukturyzacyjnym - aż 1064.

  Opłata koncesyjna dla magazynów energii i zmiana opłaty dla offshore

  Wysokość opłat koncesyjnych dla magazynowania energii elektrycznej oraz zmiana wysokości opłaty koncesyjnej na wytwarzanie energii w morskich farmach wiatrowych zostanie uregulowana w III kwartale br.; nastąpi to w rozporządzeniu Rady Ministrów - wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych rządu.

  VAT e-commerce - nowe regulacje podatkowe w transgranicznej sprzedaży

  VAT e-commerce. Pakiet e-commerce to nic innego, jak szereg zmian w ustawie o podatku od towarów i usług w międzynarodowym handlu elektronicznym i imporcie w relacjach B2C. Adresowany jest do przedsiębiorców, którzy dokonują transgranicznych dostaw towarów i świadczą transgraniczne usługi unijnym konsumentom w transakcjach B2C.

  Uwalnianie pieniędzy z rachunku VAT w 2021 roku

  Uwalnianie pieniędzy z rachunku VAT. W pierwszych sześciu miesiącach 2021 r. wpłynęło prawie 20% mniej wniosków o uwolnienie środków zgromadzonych na rachunku VAT w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. Jednak z danych resortu finansów wynika, że zgodzono się uwolnić kwotę prawie 80% większą niż wcześniej. W analizowanych okresach wydano niemal po tyle samo odmów. Ale w tym roku zablokowano znacznie więcej środków. Ostatnio negatywne postanowienia dotyczą głównie wnioskodawców bez wiodącego PKD.

  Samochód służbowy do celów prywatnych a PIT - zmiany od 2022 roku

  Samochód służbowy do celów prywatnych a PIT. Od 2022 roku przy określaniu wysokości ryczałtu (określającego wartość świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych), zamiast pojemności silnika, będzie brana pod uwagę moc silnika, z podziałem na do i powyżej 60 kW. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT). Zmiana ta skutkuje także objęciem niższym ryczałtem (250 zł) udostępnienia pracownikowi elektrycznego samochodu do celów prywatnych oraz samochodu napędzanego wodorem.

  Unikanie opodatkowania przez holdingi zagraniczne a polskie spółki

  Unikanie opodatkowania przez holdingi zagraniczne a polskie spółki. W dniu 25 maja 2021 r. Szef KAS wydał opinię zabezpieczającą potwierdzającą że wniesienie przez nierezydentów, w drodze wkładu niepieniężnego, polskiej spółki do kontrolowanej przez nich spółki zagranicznej, ukierunkowane na utworzenie za granicą holdingu rodzinnego nie stanowi unikania opodatkowania. Będzie tak mimo tego, iż wypłacane przez polską spółkę do holdingu dywidendy będą mogły korzystać ze zwolnienia z opodatkowania. Fragmenty opinii wydają się wskazywać, że zarówno wybór jurysdykcji w której lokalizowany jest holding jak i moment w którym następuje wypłata dywidenda, mogą być analizowane przez pryzmat zaistnienia przesłanek zastosowania GAAR (General Anti‑Avoidance Rule – czyli ogólna klauzula obejścia prawa /podatkowego/).

  Rejestracja w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych - jak to zrobić

  Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, kto ma obowiązek rejestracji w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CPRA), dostępnym na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Powinny to niezwłocznie uczynić m.in. podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą w akcyzie na podstawie zgłoszenia AKC-R i nie uzupełniły go o dane, które dotychczas były niewymagane.

  Konsultacje projektu zmian podatkowych wydłużone do 30 sierpnia

  Podatki 2022. Konsultacje społeczne projektów podatkowych związanych z tzw. Polskim Ładem zostały przedłużone do pięciu tygodni; potrwają do 30 sierpnia - poinformowało 28 lipca 2021 r. Ministerstwo Finansów. Resort tłumaczy, że wydłużenie konsultacji to odpowiedź na "sygnały płynące z rynku".

  Najem prywatny od 2022 roku opodatkowany tylko ryczałtem

  Najem prywatny 2022. Od przyszłego roku przychody z najmu i dzierżawy osiągane poza działalnością gospodarczą (tzw. najem prywatny) nie będą mogły być opodatkowane PIT. Jedyną formą opodatkowania tych przychodów będzie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5% do kwoty 100 000 zł rocznych przychodów oraz 12,5% od nadwyżki ponad kwotę 100 000 zł przychodów. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i ustawy o PIT). Zmiana ta będzie niekorzystna dla tych najemców, którzy ponoszą wysokie koszty dotyczące przedmiotu najmu. Na przykład remontują, czy modernizują wynajmowane mieszkania lub spłacają kredyt zaciągnięty na zakup tego mieszkania. Nie będzie można też uwzględniać odpisów amortyzacyjnych.

  Karta podatkowa 2022 - zmiany

  Karta podatkowa 2022 - zmiany. W 2022 roku opodatkowanie w formie karty podatkowej będzie dotyczyło wyłącznie podatników, którzy korzystali z tej formy opodatkowania na dzień 31 grudnia 2021 r. i będą kontynuować stosowanie tej formy opodatkowania. Od 1 stycznia 2022 r. nikt nowy nie będzie mógł złożyć wniosku o zastosowanie opodatkowania w tej formie. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i ustawy o PIT).

  Koszty 50 % przy zbyciu praw autorskich a zwolnienie z PIT dla młodych

  Koszty 50 % przy zbyciu praw autorskich a zwolnienie z PIT dla młodych. Po niespełna dwóch latach od początku funkcjonowania ulgi w podatku dochodowym dla osób do 26 roku życia, nadal istnieje szereg niejasności związanych z ograniczeniami w jej stosowaniu. Wiele wątpliwości pojawia się w momencie, kiedy beneficjenci ww. ulgi uzyskują przychody z tytułu przeniesienia praw autorskich.

  Podmioty medyczne nie muszą wymieniać kas rejestrujących

  Kasy fiskalne a usługi medyczne. Od 1 lipca 2021 r. kolejni podatnicy są zobowiązani do wymiany kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii na tzw. kasy online. Obowiązek wymiany kas rejestrujących dotyczy również podatników świadczących usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów.

  Procedura zwrotu akcyzy

  Zwrot akcyzy. Jedną z cech charakterystycznych podatku akcyzowego, odróżniających go od pozostałych podatków pośrednich jest jego jednofazowość, która zakłada nałożenie akcyzy na pierwszym szczeblu obrotu, tj. w momencie wydania towarów do konsumpcji. Niejednokrotnie zdarza się jednak, że wyroby opodatkowane akcyzą w jednym państwie członkowskim zostają następnie przemieszczone do innego kraju, w którym również przeznaczane są do konsumpcji, co z założenia rodzi obowiązek nałożenia na nie akcyzy. W celu uniknięcia podwójnego opodatkowania, polski ustawodawca wprowadził do ustawy o podatku akcyzowym procedurę zwrotu akcyzy, której założenia i warunki zostaną omówione poniżej.

  Składka zdrowotna a PIT - co się zmieni od 2022 roku?

  Składka zdrowotna a PIT. Projekt (z 26 lipca br.) nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT i ustawy o NFZ) przewiduje m.in. ujednolicenie stawki składki zdrowotnej do wysokości 9% dla wszystkich podatników oraz likwidację możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od podatku dochodowego od osób fizycznych. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., tak jak większość innych zmian w PIT.

  Kwota wolna od podatku 30 tys. zł, kwota zmniejszająca podatek 5100 zł - PIT 2022

  Kwota wolna od podatku 2022. W opublikowanym 26 lipca br. projekcie nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT) znalazła się m.in. nowa wysokość kwoty wolnej od podatku w PIT - 30 tys. zł - dla wszystkich podatników obliczających podatek według skali podatkowej. Taka kwota wolna od podatku w PIT uzyskana będzie dzięki podwyższeniu kwoty zmniejszającej podatek do wysokości 5100 zł (30 000 zł x 17% minus 5 100 zł = 0 zł). Ministerstwo Finansów wskazuje, że to europejski poziom kwoty wolnej od podatku, porównywalny z tym osiąganym w Niemczech czy Francji. To 10 razy większa kwota wolna niż jeszcze pięć lat temu. Nowa kwota wolna ma obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. obok innych zmian w PIT.

  Ulga dla klasy średniej w PIT (ulga dla pracowników) od 2022 roku

  Ulga dla klasy średniej. W skierowanym 26 lipca br. do konsultacji projekcie nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT) znalazła się nowa ulga podatkowa w PIT - tzw. ulga dla klasy średniej. Ministerstwo Finansów wskazuje, że w celu ochrony klasy średniej projekt nie tylko przewiduje podwyższenie do 120 000 zł progu rocznych dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku, ale również ulgę podatkową dla pracowników. Ulga ta ma obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. obok innych zmian w PIT. Na czym ma polegać ulga dla klasy średniej?

  Źródła dochodów Unii Europejskiej - zasoby własne UE

  Źródła dochodów Unii Europejskiej. W przeciwieństwie do budżetów krajowych, budżet UE jest budżetem inwestycyjnym i nie może wykazywać deficytu. Unia Europejska osiągnęła kompromis ws. wiążącego harmonogramu wprowadzania nowych źródeł dochodów UE. Jakie nowe źródła dochodów zyska Unia?

  Podatki 2022 - kto zyska na zmianach podatkowych

  Polski Ład - kto zyska na zmianach podatkowych. Podwyżka kwoty wolnej od podatku PIT do 30 tys. zł, wzrost do 120 tys. zł progu podatkowego, podatkowe fair play i podatkowy restart gospodarki – to główne elementy podatkowej części Polskiego Ładu. 26 lipca 2021 r. rozpoczęły się konsultacje pakietu zmian podatkowych. Ministerstwo Finansów planuje, że nowe przepisy wejdą w życie od 1 stycznia 2022 r. Co się zmieni w podatkach od 2022 roku? Kto zyska a kto straci na tych zmianach?

  Zmiany w PIT od 2022 roku - projekt, szczegóły, nowe ulgi

  Zmiany w PIT od 2022 roku. W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano 26 lipca 2021 r. szczegółowe założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (nr UD260). Tego samego dnia gotowy projekt nowelizacji wielu przepisów podatkowych został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Projekt ten stanowi część zmian legislacyjnych w ramach Polskiego Ładu. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów oraz Prezesa Rady Ministrów zmiany w PIT mają wejść w życie od początku 2022 roku. Jakie zmiany w PIT są zapisane w tym projekcie?

  Polski Ład: projekt ustawy podatkowej w konsultacjach

  Polski Ład: projekt ustawy podatkowej w konsultacjach. Przygotowany projekt ustawy podatkowej, będącej elementem Polskiego Ładu, został skierowany do konsultacji publicznych - poinformował 26 lipca 2021 r. minister finansów Tadeusz Kościński. Projekt zawiera m.in. kwotę wolną od podatku PIT w wysokości 30 tys. zł. Pierwsze czytanie tego projektu w Sejmie jest planowane za kilka tygodni, tak by proces legislacyjny zakończył się przed 30 listopada - poinformował premier Mateusz Morawiecki.

  Kiedy wszczęcie postępowania karnego skarbowego jest "instrumentalne"?

  Kiedy wszczęcie postępowania karnego skarbowego jest "instrumentalne"? Naczelny Sąd Administracyjny opublikował już uzasadnienie uchwały z 24 maja 2021 r. sygn. akt I FPS 1/21, zgodnie z którą sądy administracyjne są uprawnione do dokonywania oceny, czy wszczęcie postępowania karnego skarbowego miało charakter instrumentalny i czy mogło skutecznie wywołać efekt w postaci zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Uzasadnienie dostarcza cennych wskazówek, jak należy dokonywać oceny kryterium “instrumentalności”.

  Czy od 1 lipca 2021 r. złożenie JPK_VAT z oznaczeniami MPP jest błędem?

  JPK_VAT z oznaczeniami MPP. Od 1 lipca 2021 r. zmianie uległo rozporządzenie z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (ostatnia zmiana - w par. 11 uchylono pkt 2 ustępu 2, co oznacza, że ewidencja nie musi zawierać oznaczenia "MPP"). Jednocześnie ministerstwo nie zmieniło schemy JPK (zmiana będzie wprowadzona w nowym roku), zatem istnieje nadal możliwość wypełniania pola "MPP" w ewidencji. Czy obecnie - po wejściu w życie zmian w powyższym rozporządzeniu - złożenie w urzędzie JPK_VAT z oznaczeniami MPP będzie traktowane jako błąd?

  Jaka stawka VAT dla instalacji fotowoltaicznej?

  Stawka VAT dla instalacji fotowoltaicznej. Firma jest podwykonawcą. Wykonuje usługę montażu instalacji fotowoltaicznej na rzecz innego przedsiębiorcy na domu jednorodzinnym o powierzchni do 300 m2. Czy w takim przypadku można zastosować stawkę VAT 8%? Czy należy zastosować stawkę 23%?

  Rachunek do spłaty subwencji z PFR a biała lista podatników VAT

  Rachunek do spłaty subwencji z PFR a biała lista podatników VAT. Podatnicy VAT, którzy otrzymali subwencje z Tarczy Finansowej PFR mają wątpliwości, czy rachunek do spłaty subwencji otrzymanej z PFR ma być zgłoszony na białą listę?

  Amortyzacja podatkowa i rozliczenie leasingu - będą zmiany

  Amortyzacja podatkowa i leasing. W ramach pakietu uszczelniającego podatki Ministerstwo Finansów planuje zmianę w przepisach o amortyzacji składników majątku prywatnego wprowadzanego do majątku firmy. Zmienią się także zasady rozliczenia podatkowego sprzedaży majątku firmowego (np. przedmiotów wykupionych z leasingu) przez właścicieli firm – dowiedziała się PAP.