Kategorie

Jak wykazać w księgach zaliczkę na poczet przyszłego wynagrodzenia

W grudniu wypłacono pracownikowi należne wynagrodzenie oraz zaliczkę na poczet pensji styczniowej. Jak ująć to w księgach? Czy od wypłaconej zaliczki powinniśmy pobrać i odprowadzić podatek dochodowy od osób fizycznych i ZUS?


rada


Zaliczka na poczet wynagrodzenia stanowi przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz podlega składkom ZUS według takich samych zasad, jak wynagrodzenie zasadnicze wypłacane za przepracowany miesiąc.


uzasadnienie


Ewidencjonując wypłaconą pracownikowi zaliczkę należy mieć na względzie zasadę współmierności przychodów i kosztów. Dotyczy to w szczególności operacji na przełomie roku.


Oznacza to, że do kosztów wynagrodzeń danego okresu (miesiąca) zalicza się wynagrodzenie, które jest należne pracownikowi za przepracowany miesiąc. Analizując zasadę współmierności przychodów i kosztów można dojść do wniosku, że wypłacona zaliczka na poczet przyszłego wynagrodzenia nie będzie kosztem z punktu widzenia ustawy o rachunkowości. Również naliczone od zaliczki składki ZUS w części finansowanej przez pracodawcę nie mogą być zaliczone do kosztów bilansowych.


Zaliczka oraz należne od niej składki ZUS staną się kosztem bilansowym w miesiącu, którego dotyczą (styczeń).


Z podatkowego punktu widzenia wypłacone wynagrodzenie jest dla pracodawcy kosztem uzyskania przychodu w miesiącu, w którym zostało wypłacone. Składki ZUS w części finansowanej przez pracodawcę zalicza się do KUP w momencie ich uregulowania.


Zaliczka na poczet wynagrodzenia a podatek dochodowy od osób fizycznych


Przychodami z wykonywanej pracy są wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężna świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone przez pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych. W związku z tym, że niewątpliwie zaliczki na poczet przyszłego wynagrodzenia spełniają te przesłanki, należy je traktować jako przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.


Pogląd taki zaprezentowała Izba Skarbowa w Katowicach rozpatrująca zażalenie podatnika na interpretację urzędu skarbowego w decyzji z 12 maja 2006 r. (PBB3-4117/30022/2006) stwierdzając, że zaliczka jest przychodem ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Ponieważ art. 12 ust. 1 zawiera przykładowe wyliczenie świadczeń stanowiących przychody ze stosunku pracy, co oznacza, iż nie należy traktować go jako wyczerpującego katalogu rodzajów świadczeń zaliczanych do przychodów z tych tytułów.


Dlatego do przychodów określonych w tym przepisie należy zaliczyć również inne, które nie zostały wprost wymienione, jeżeli uzyskiwane są przez pracownika w związku z wykonywaną przez niego pracą. Dlatego właściwe jest stwierdzenie, że w przychodach ze stosunku pracy należy również uwzględnić zaliczkę na poczet przyszłego wynagrodzenia.


W związku z powyższym na podstawie art. 31 zakład pracy zobowiązany jest naliczyć i pobrać podatek dochodowy od osób fizycznych od zaliczki na poczet przyszłego wynagrodzenia.


Zaliczka na poczet wynagrodzenia a składki na ubezpieczenia społeczne


Zgodnie z przepisami ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.


W związku z tym należy również stwierdzić, że od wypłaty na poczet przyszłego wynagrodzenia powinno się potrącić składki na ubezpieczenia społeczne.


Przykład


W grudniu naliczono pracownikowi wynagrodzenie w kwocie brutto 3000 zł.

Założenia:

- pracownik uzyskuje przychody z jednego zakładu pracy,

- nie dojeżdża z innej miejscowości,

- nie przekroczył w ciągu roku I skali podatkowej,

- nie przekroczył podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne,

- pracownik otrzymuje wynagrodzenie do 28. dnia miesiąca.


Ewidencja księgowa

Zaksięgowano w grudniu następujące operacje

1. Wynagrodzenie ujęte w liście płac za grudzień 2006 r.:

a) kwota brutto wynagrodzenia

Wn "Wynagrodzenia" 3 000,00

Ma "Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń" 3 000,00

b) składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika 3000 zł × 18,71% = 561,30 zł

Wn "Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń" 561,30

Ma "Rozrachunki z ZUS" 561,30

c) zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego

Wn "Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń" 211,00

Ma "Rozrachunki z US" 211,00

d) zaliczka na ubezpieczenie zdrowotne

Wn "Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń" 213,39

Ma "Rozrachunki z ZUS" 213,39

e) kwota ubezpieczeń społecznych w części finansowanej przez pracodawcę

Wn "Świadczenia na rzecz pracowników" 618,30

Ma "Rozrachunki z ZUS" 618,30

2. 28 grudnia wypłacono pracownikowi wynagrodzenie za grudzień - kwota netto:

Wn "Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń" 2 014,31

Ma "Rachunek bankowy" 2 014,31

3. 30 grudnia wypłacono pracownikowi zaliczkę na poczet wynagrodzenia za styczeń:

a) kwota brutto zaliczki

Wn "Rozrachunki z tytułu zaliczek" 1 500,00

Ma "Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń" 1 500,00

b) składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

Wn "Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń" 280,65

Ma "Rozrachunki z ZUS" 280,65

c) zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego

Wn "Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń" 137,00

Ma "Rozrachunki z US" 137,00

d) zaliczka na ubezpieczenie zdrowotne

Wn "Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń" 106,69

Ma "Rozrachunki z ZUS" 106,69

e) kwota netto zaliczki

Wn "Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń" 975,66

Ma "Rachunek bankowy" 975,66

f) kwota ubezpieczeń społecznych w części finansowanej przez pracodawcę

Wn "Rozliczenia międzyokresowe kosztów"

- w analityce "Koszty dotyczące następnych okresów" 309,15

Ma "Rozrachunki z ZUS" 309,15

4. W następnym miesiącu ewidencjonując wynagrodzenie za styczeń należy dokonać odpowiednich przeksięgowań:

a) przeksięgowanie zaliczki wypłaconej w grudniu

Wn "Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń" 1 500,00

Ma "Rozrachunki z tytułu zaliczek" 1 500,00

b) zaliczenie do kosztów bilansowych bieżącego miesiąca składek ZUS naliczonych od wypłaconej zaliczki

Wn "Świadczenia na rzecz pracowników" 309,15

Ma "Rozliczenia międzyokresowe kosztów"

- w analityce "Koszty dotyczące następnych okresów" 309,15


Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Mimo że wypłacona w grudniu zaliczka dotyczy wynagrodzenia za styczeń, do obliczenia składek ZUS przyjmuje się stawki obowiązujące w miesiącu wypłaty zaliczki.


W deklaracji PIT-4 za grudzień jako sumę wypłat zadeklarujemy kwotę 4500 zł (3000 zł wynagrodzenie brutto za grudzień + 1500 zł brutto zaliczka na poczet wynagrodzenia za styczeń), natomiast zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego będzie wynosić 348 zł.

Zobowiązanie z tytułu deklaracji ZUS-DRA za grudzień będzie wynosić 2089,48 zł.


W styczniu należy zaksięgować wynagrodzenie brutto za ten miesiąc w kwocie 3000 zł, natomiast kwotę ubezpieczeń społecznych oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych naliczamy od kwoty 1500 zł brutto, uwzględniając miesięczną kwotę kosztu uzyskania przychodu oraz 1/12 kwoty zmniejszającą podatek dochodowy.

Podstawa prawna:

- art. 11 ust. 1, art. 12 ust. 1, art. 22 ust. 2 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 217, poz. 1588

- art. 18 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych - Dz.U Nr 137, poz. 887; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217

- interpretacja prawa podatkowego z 12 maja 2006 r. nr PBB3-4117/3-0022/2006 Izby Skarbowej w Katowicach w zakresie momentu powstania obowiązku obliczenia i pobrania zaliczki na podatek dochodowy od kwot wypłacanych pracownikowi na poczet przyszłego wynagrodzenia

- art. 6 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości - j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 208, poz. 1540


Małgorzata Kawczyńska

główny księgowy, finalista konkursu Księgowy Roku 2005

Źródło: Biuletyn Rachunkowości
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  16 cze 2021
  Zakres dat:

  Jak firmy wpływają na edukację ekologiczną?

  Zrównoważony rozwój trafia do domu Kowalskich, czyli jak firmy i marketing wpływają na edukację ekologiczną.

  Zmiany w deklaracjach akcyzowych od 1 lipca 2021 r.

  Zmiany w deklaracjach akcyzowych. Ministerstwo Finansów udzieliło informacji i wyjaśnień odnośnie obowiązujących od 1 lipca 2021 r. zmian w zakresie deklaracji podatkowych w podatku akcyzowym. Zmiany te są wprowadzane do ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym przez ustawę z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 694).

  Podmioty akcyzowe - aktualizacja zgłoszeń rejestracyjnych do 30 czerwca 2021 r.

  Podmioty akcyzowe już zarejestrowane muszą dokonać aktualizacji zgłoszeń rejestracyjnych do 30 czerwca 2021 r. Aktualizacja to efekt uruchomienia Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych (CRPA).

  Interpretacja 590, czyli porozumienie inwestycyjne z MF

  Interpretacja 590 (porozumienie inwestycyjne) oznacza wiążącą opinię dla inwestorów strategicznych o wszystkich skutkach podatkowych planowanej inwestycji. Jest to nowe rozwiązanie zaproponowane w ramach Polskiego Ładu. Na czym konkretnie będzie polegało? Kiedy wejdzie w życie?

  Polski Ład - ryczałt szansą dla przedsiębiorców?

  Polski Ład - ryczałt. Konferencja Premiera Mateusza Morawieckiego z 2 czerwca br. na temat Polskiego Ładu przyniosła nowe wskazówki odnośnie zmiany zasad opodatkowania jednoosobowych działalności gospodarczych od 2022 r. Z zapowiedzi wynika, że promowaną przez rządzących formą opodatkowania zarobków przedsiębiorców podatkiem PIT będzie ryczałt.

  Podatkowe Grupy Kapitałowe - zmiany w ramach Polskiego Ładu

  Podatkowe Grupy Kapitałowe. Ministerstwo Finansów poinformowało o planowanych ułatwieniach dla Podatkowych Grup Kapitałowych (PGK) w ramach Polskiego Ładu: obniżenie minimalnego kapitału zakładowego uprawniającego do stworzenia PGK, więcej możliwości w powiązaniach spółek, zlikwidowanie warunku rentowności, korzystniejsze warunki rozliczania strat.

  Profil zaufany - zmiany od 17 czerwca 2021 r.

  Profil zaufany. Od 17 czerwca 2021 r. w trakcie wideospotkania z urzędnikiem będzie można założyć tradycyjny, a nie tymczasowy profil zaufany (PZ) - poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Ponadto od 17 czerwca wydane wcześniej tymczasowe PZ staną się "tradycyjnymi" profilami zaufanymi, ważnymi przez 3 lata (tymczasowy profil był ważny tylko 3 miesiące).

  Polski Ład. Tworzenie Grup VAT

  Tworzenie Grup VAT (PGK VAT) to nowe rozwiązanie Polskiego Ładu, w ramach którego spółki należące do podatkowej grupy kapitałowej nie będą musiały w transakcjach między sobą rozliczać VAT. Na czym będzie polegało tworzenie Grupy VAT? Od kiedy będzie to możliwe?

  Fundacja rodzinna z ulgą repolonizacyjną

  Fundacje rodzinne. Propozycje zawarte w projekcie ustawy o fundacji rodzinnej zostały uzupełnione; ich skutkiem ma być niższe niż w oryginalnym projekcie opodatkowanie fundacji rodzinnych. Planowane jest m.in. wprowadzenie ulgi repolonizacyjnej, skierowanej do osób które chciałyby przenieść kapitał gromadzony w zagranicznych fundacjach czy trustach do polskiej fundacji rodzinnej.

  Wpłaty do PPK - kiedy pobrać zaliczkę na PIT?

  Wpłaty do PPK finansowane przez pracodawcę stanowią przychód pracownika oszczędzającego w PPK (art. 12 ust. 1 ustawy o PIT). Oznacza to, że pracodawca powinien naliczyć i pobrać od tych wpłat zaliczkę na PIT zgodnie z obowiązującą danego pracownika skalą podatkową (17% lub 32%).

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT w 2022 roku – jak być powinno

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT. Jak rozwiązać problem składki na ubezpieczenie zdrowotne w nowym systemie opodatkowania dochodów osób fizycznych (PIT), który ma obowiązywać od 2022 roku? Profesor Witold Modzelewski proponuje, by – przy spełnieniu dwóch innych warunków - kwota składki była dla wszystkich podatników kosztem uzyskania przychodów lub była wyłączona z podstawy opodatkowania.

  Opłata reprograficzna a komputery przenośne i stacjonarne

  Opłata reprograficzna nie powinna dotyczyć komputerów przenośnych i stacjonarnych, natomiast w przypadku pozostałych urządzeń i nośników powinna być znacznie obniżona - uważa Konfederacja Lewiatan.

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów. Ministerstwo Finansów informuje, że w ramach Polskiego Ładu zostaną wdrożone nowe rozwiązania prawne i organizacyjne mające na celu przyciąganie do Polski strategicznych inwestorów. Już w 2022 roku kompleksowa i szybka obsługa inwestorów ma stać się (wg zamierzeń MF i Rządu) wizytówką naszego kraju. Uruchomiony zostanie tzw. Investor Desk i Interpretacja 590. Będą też korzystne rozwiązania podatkowe dla holdingów (w tym PGK VAT) i zachęta do inwestycji dla instytucji finansowych.

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów”

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów” - to nowy standard rachunkowości, którego projekt został właśnie skierowany do dyskusji publicznej. Termin zgłaszania uwag do projektu upływa 8 sierpnia 2021 r. Co zawiera nowy KSR?

  SLIM VAT 2. Korekta deklaracji importowej

  SLIM VAT 2 zawiera rozwiązanie, które umożliwi podatnikowi rozliczającemu podatek z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej dokonania korekty deklaracji, w sytuacji gdyby w pierwotnej deklaracji nie rozliczył w prawidłowej wysokości podatku.

  Kolejne deklaracje akcyzowe z podpisem elektronicznym

  Deklaracje akcyzowe z podpisem elektronicznym. Ministerstwo Finansów planuje poszerzenie listy deklaracji podatkowych, które mogą być podpisywane elektronicznie o deklaracje akcyzowe AKC-UAKZ i AKC-KZ. Ponadto możliwe będzie opatrywanie podpisem zaufanym albo podpisem osobistym - deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (AKC-US) oraz podań w sprawach dotyczących podatku akcyzowego − przesyłanych przez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych.

  Nadużywanie prawa przez organy podatkowe będzie utrudnione

  Postępowanie podatkowe. Fiskus decydując się na bezpodstawne wszczęcie postępowania podatkowego naraża się na ryzyko uchylenia decyzji administracyjnej i utratę kompetencji do zmiany rozliczenia podatkowego podatnika.

  Spłata zaległości podatkowej przez członka zarządu

  Zobowiązania podatkowe spółki. Organ podatkowy dochodził od członka zarządu spółki spłaty zobowiązań podatkowych, które już nie istniały.

  MF zaprasza na XII Forum Cen Transferowych – 24 czerwca 2021 r.

  Ministerstwo Finansów informuje, że XII edycja Forum Cen Transferowych (FCT) odbędzie się online 24 czerwca 2021 r. Zgłoszenie udziału można przesłać do 18 czerwca 2021 r. (piątek).

  Crowdfunding (finansowanie społecznościowe) - nowe przepisy od listopada 2021 r.

  Crowdfunding - nowe przepisy od listopada 2021 r. Trwają prace nad przepisami (ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych), które uregulują rynek finansowania społecznościowego. Platformy, które się tym zajmują, zgodnie z proponowaną ustawą będą działać zgodnie z licencją i podlegać nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Zwiększy się jednak kwota – z 1 mln do 5 mln euro – którą będą mogły pozyskać w ramach crowdfundingu. Podwyższony limit zacznie obowiązywać od listopada 2023 roku. – W krótkim terminie nowe przepisy zapewnią w miarę bezpieczne funkcjonowanie rynku, w długiej perspektywie mogą umożliwić rozwój platform, również za granicą – ocenia Artur Granicki, prezes Navigator Crowd.

  Polskie Ład. Wyższe dopłaty do paliwa rolniczego od 2022 r.

  Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze od 2022 r. W ramach programu Polski Ład ma nastąpić podniesienie stawki dopłaty do 110 zł na hektar. Wypłata dopłat według podwyższonej stawki ma nastąpić w I połowie 2022 r.

  Polski Ład - wsparcie dla rolnictwa

  Polski Ład - rolnictwo. 12 czerwca 2021 r. premier Mateusz Morawiecki podczas debaty dot. Polskiego Ładu dla rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w Instytucie Zootechniki w Balicach koło Krakowa, przedstawił szereg pozytywnych zmian jakie czekają rolników. Ważniejsze zmiany, to: wyższe dopłaty do paliwa dla rolników, uwolnienie rolniczego handlu detalicznego, ustawa o rodzinnych gospodarstwach rolnych, kodeks rolny, E-okienko dla rolnika, cyfrowy system pozwalający na identyfikowanie żywności „od pola do stołu”, centralny system informatyczny zasobu państwowej ziemi.

  Podwyżki stawek podatkowych i podatki korporacyjne

  Podwyżki podatków. Poza klasyczną podwyżką stawek podatkowych, kraje decydują się na dodatkowe podatki korporacyjne - stwierdza w analizie Polski Instytut Ekonomiczny. Zwraca uwagę, że największym zmianom podlegają w ostatnim roku obciążenia środowiskowe.

  Ulga klęskowa w podatku rolnym

  Ulga klęskowa w podatku rolnym jest preferencją podatkową, która przewidziana jest w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej. Jak działa ulga klęskowa? Jakie są zasady przyznawania ulgi?

  Błąd w rozliczeniach nie jest oszustwem podatkowym

  Sankcje w VAT. Podatnik nie może być karany za błąd, który nie jest oszustwem lub uszczupleniem podatkowym - tak uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.