Kategorie

Jak wyceniać i dokumentować otrzymany aport środków trwałych w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Izabela Grochola
W lutym 2007 r. do spółki z o.o. wniesiono tytułem aportu środki trwałe w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W jaki sposób spółka powinna wycenić, a następnie amortyzować otrzymane składniki majątku? W jaki sposób należałoby dokonać wyceny, w sytuacji gdy przedmiot wkładu stanowiłyby środki trwałe nietworzące zorganizowanej części przedsiębiorstwa? Czy otrzymanie aportu powoduje u otrzymującej spółki powstanie przychodu?


rada


Zgodnie z updop wniesione tytułem aportu środki trwałe w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części należy wycenić według wartości, jaką środki te posiadały w ewidencji wnoszącego aport. Amortyzacja tych składników następuje na zasadzie kontynuacji, przy użyciu metody stosowanej przez wnoszącego aport oraz z uwzględnieniem dokonanych przez niego odpisów amortyzacyjnych.

Środki trwałe niestanowiące przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz te, które wchodziły w jego skład, jednak nie były ujęte w ewidencji środków trwałych wnoszącego aport, należy wycenić według cen rynkowych. Wniesiony wkład niepieniężny nie stanowi dla otrzymującej go spółki przychodu. Szczegóły wraz z dekretacją - w uzasadnieniu.


uzasadnienie


Zgodnie z przepisami obowiązującymi do końca 2006 r. zasada kontynuacji amortyzacji dotyczyła jedynie sytuacji, w której miało miejsce łączenie, podział lub przekształcenie podmiotów. W efekcie zmian dokonanych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych od 1 stycznia 2007 r. zasada ta objęła również sytuację nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w drodze wkładu niepieniężnego (art. 16g ust. 9 i 10a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). 


Wniesienie aportu stanowiącego przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część


W przypadku wniesienia aportu stanowiącego przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część wartość początkową środków trwałych, wchodzących w skład tego aportu, spółka otrzymująca określa w wysokości wartości początkowej, jaką te składniki posiadały w księgach rachunkowych wnoszącego aport. Otrzymane środki spółka amortyzuje według metod stosowanych przez wnoszącego aport oraz z uwzględnieniem dokonanych przez niego odpisów amortyzacyjnych.


Jedynie w sytuacji gdy będące przedmiotem aportu składniki majątku nie stanowiły u wnoszącej je spółki środków trwałych (np. ze względu na niską wartość początkową lub planowany okres użytkowania krótszy niż rok), spółka otrzymująca ma prawo do ustalenia wartości początkowej tych środków według cen rynkowych.


Wniesienie aportu niestanowiącego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części


Gdy wnoszone tytułem aportu środki trwałe nie stanowią przedsiębiorstwa ani jego zorganizowanej części, do ich wyceny w księgach rachunkowych otrzymującego będzie miał zastosowanie art. 16g ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z tym przepisem za wartość początkową środków trwałych w razie nabycia w postaci wkładu niepieniężnego uważa się ustaloną przez podatnika na dzień wniesienia wkładu wartość poszczególnych środków trwałych, nie wyższą jednak od ich wartości rynkowej.


W sytuacji gdy jedną ze składowych aportu będzie używany budynek (lokal) niemieszkalny, należy ponadto pamiętać o zmianach w zakresie amortyzacji tych środków, wprowadzonych z początkiem 2007 r.


Zgodnie z zasadami obowiązującymi do końca 2006 r. do używanych budynków podatnik miał prawo zastosować indywidualną stawkę amortyzacyjną, pozwalającą na skrócenie okresu amortyzacji budynku do 10 lat.


Obecnie okres amortyzacji dla tych budynków i lokali niemieszkalnych obliczamy według następującego wzoru:

T = 40 - x

gdzie:

T - okres amortyzacji,

x - wiek budynku.

Obliczony według tej metody okres amortyzacji nie może być jednak krótszy niż 10 lat.


Czy otrzymanie aportu powoduje u otrzymującej spółki powstanie przychodu


Odpowiedź na pytanie dotyczące skutków podatkowych otrzymania aportu zawiera art. 12 ust. 4 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z zapisem tego artykułu do przychodów nie zalicza się przychodów otrzymanych na utworzenie lub powiększenie kapitału zakładowego.


PRZYKŁAD


Do spółki z o.o. X przystąpiła spółka z o.o. Y, wnosząc tytułem aportu składniki majątku stanowiące zorganizowaną część przedsiębiorstwa, na którą składały się:


- budynek produkcyjno-administracyjny o wartości początkowej 500 000 zł. Budynek ten użytkowany był przez spółkę wnoszącą aport przez 8 lat (jest to równocześnie wiek tego budynku w dniu wniesienia aportu), a jego dotychczasowa amortyzacja wyniosła 100 000 zł,


- maszyny i urządzenia o łącznej wartości początkowej 75 000 zł oraz dotychczasowym umorzeniu 30 000 zł, amortyzowane metodą liniową według stawki 14%,


- samochód dostawczy, który ze względu na planowany okres użytkowania krótszy niż rok nie został u wnoszącej aport spółki zaliczony do środków trwałych. Wartość rynkowa tego samochodu wynosi 55 000 zł. W spółce otrzymującej ustalona została indywidualna stawka jego amortyzacji w wysokości 40% (samochód spełniał kryteria uznania go za środek trwały używany),


- całkowicie zamortyzowane komputery o wartości 10 000 zł.


W zamian za wniesiony wkład niepieniężny spółka Y objęła udziały o wartości nominalnej 500 000 zł. Podwyższenie kapitału zostało zarejestrowane w KRS w marcu.


Określenie stawki amortyzacyjnej dla budynku:
 

Zapisy w księgach rachunkowych lutego:


1. Objęcie wniesionych środków trwałych:

a) budynku produkcyjno-administracyjnego

Wn konto 010 „Środki trwałe” 500 000,00 zł

Ma konto 070 „Odpisy umorzeniowe środków trwałych” 100 000,00 zł

Ma konto 240 „Pozostałe rozrachunki” (w analityce: konto imienne udziałowca) 400 000,00 zł

b) maszyn i urządzeń

Wn konto 010 „Środki trwałe” 75 000,00 zł

Ma konto 070 „Odpisy umorzeniowe środków trwałych” 30 000,00 zł

Ma konto 240 „Pozostałe rozrachunki” (w analityce: konto imienne udziałowca) 45 000,00 zł

c) samochodu dostawczego

Wn konto 010 „Środki trwałe” 55 000,00 zł

Ma konto 240 „Pozostałe rozrachunki” (w analityce: konto imienne udziałowca) 55 000,00 zł

d) komputerów

Wn konto 010 „Środki trwałe” 10 000,00 zł

Ma konto 070 „Odpisy umorzeniowe środków trwałych” 10 000,00 zł


Zapisy w księgach rachunkowych marca


2. Podwyższenie kapitału zakładowego pod datą wpisu podwyższenia do rejestru:

Wn konto 240 „Pozostałe rozrachunki” (w analityce: konto imienne udziałowca) 500 000,00 zł

Ma konto 801 „Kapitał zakładowy” 500 000,00 zł


 

 

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.


PODSTAWA PRAWNA

- art. 12 ust. 4 pkt 4, art. 16g ust. 1 pkt 4, art. 16g ust. 9 i 10a i art. 16j ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 251, poz. 1847


Izabela Grochola

główna księgowa w spółce z o.o.

Źródło: Monitor Księgowego
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  17 cze 2021
  Zakres dat:

  Rejestracja w CRPA (Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych) do 30 czerwca

  Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, że 30 czerwca 2021 r. upływa termin (okres przejściowy) na dokonanie: zgłoszenia rejestracyjnego w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA) dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. nie były objęte obowiązkiem dokonywania zgłoszeń rejestracyjnych w podatku akcyzowym albo zgłoszenia uzupełniającego w CRPA dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. zostały zarejestrowane na podstawie zgłoszenia rejestracyjnego AKC-R.

  Dotacja z gminy wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem a przedawnienie

  Dotacja z gminy a przedawnienie. Coraz więcej osób w swojej działalności stara się korzystać z różnych form pomocy. Jednym z popularnych rodzajów wsparcia, są różnego rodzaju dotacje – w tym dotacje z jednostek samorządu terytorialnego. W trakcie działalności podmiotu może jednak okazać się, że środki z dotacji zostały nieprawidłowo spożytkowane. W takiej sytuacji, zasadniczo, podatnik powinien zwrócić dotację – co w praktyce może jednak okazać się dla niego niemożliwe do wykonania (szczególnie po dłuższym czasie). Tak samo więc jak w innych przypadkach, ustawodawca przewidział odpowiedni okres przedawnienia dla konieczności zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. Warto jednak dowiedzieć się, jak należy obliczać ten termin - w szczególności, że proces przyznania, korzystania i rozliczenia dotacji może być dość długi – i wskazywać na różne momenty, od których należałoby obliczać termin przedawnienia.

  Polski Ład. 2/3 emerytów z zerowym PIT

  Zerowy PIT dla emerytów. Dwie trzecie emerytów będzie miało zerowy PIT, a duża część zapłaci niższy podatek - zapewnił wiceminister finansów Piotr Patkowski. Seniorzy, którzy pobierają emerytury powyżej 5 tys. zł miesięcznie stracą rocznie 75 zł - dodał. Polski Ład dla emerytów - kto zyska, kto straci?

  Interpretacja podatkowa nie może pomijać przepisów

  Interpretacja podatkowa. Przedsiębiorca wdał się w spór z fiskusem o pieniądze należne z tytułu CIT. Oczywiście fiskus chciał ich więcej, w tym celu interpretował przepisy tak, a w zasadzie pomijał ich część, aby uzasadnić słuszność poboru wyższego podatku. Ale po stronie przedsiębiorcy stanął sąd, przypominając organom skarbowym, że: „Nie wolno jest również interpretować przepisów prawnych tak, by pewne ich fragmenty okazały się zbędne” (wyrok WSA w Krakowie z 5 lutego 2021 r., sygn. akt I SA/Kr 1262/20).

  Rekordowy Twój e-PIT w 2021 roku

  Twój e-PIT w 2021 roku. Ministerstwo Finansów podsumowało tegoroczny sezon rozliczeń podatkowych PIT, a w szczególności najbardziej popularną e-usługę Krajowej Administracji Skarbowej - Twój e-PIT.

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa – rozliczenia podatkowe (PIT, CIT, VAT, PCC)

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa. Rozważając możliwość restrukturyzacji działalności, oprócz standardowych rozwiązań takich jak m.in aporty przedsiębiorstw, połączeń lub sprzedaży (niezależnie czy mamy do czynienia z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa czy przedsiębiorstwem), należy wziąć pod uwagę możliwości oferowane przez leasing finansowy przedsiębiorstwa. W analizie opłacalności przedsięwzięcia musimy wziąć pod uwagę nie tylko aspekt biznesowy, ale również kwestie opodatkowania danej transakcji. Należy zwrócić uwagę, zarówno na podatki dochodowe (odpowiednio PIT oraz CIT), podatek od towarów i usług oraz podatek od czynności cywilnoprawnych.

  Jak wygląda cyberatak na firmową sieć?

  Cyberatak na firmową sieć. W trakcie pandemii ponad połowa polskich firm (54%) zauważyła wzrost liczby cyberataków. W opublikowanej w maju br. analizie Active Adversary Playbook 2021 analitycy ujawniają, że przestępcy zostają wykryci średnio dopiero po 11 dniach od przeniknięcia do firmowej sieci. W tym czasie mogą swobodnie poruszać się po zasobach i wykradać dane przedsiębiorstwa. Coraz trudniej namierzyć złośliwą działalność, jednak pomocna w tym zakresie może okazać się pandemia. W ubiegłym roku wzrosły bowiem umiejętności i szybkość reagowania zespołów IT.

  Kasa fiskalna online - serwis klimatyzacji w samochodach

  Kasa fiskalna online. Czy prowadząc działalność w ramach punktu serwisowego klimatyzacji w samochodach osobowych podatnik jest zobowiązany do posiadania kasy fiskalnej online?

  CIT-8 za 2020 r. - wersja elektroniczna opublikowana

  CIT-8 za 2020 r. Ministerstwo Finansów opublikowało cyfrową wersję (30) CIT-8. Zrobiło to po trzech miesiącach od zapowiedzi, za to na dwa tygodnie przed upływem terminu na złożenie tego zeznania.

  Firmy z branży beauty nie mają kas fiskalnych online

  Kasy fiskalnej online. Co trzecia firma z branży kosmetycznej nie ma kasy fiskalnej online, która od 1 lipca 2021 r. będzie obowiązkowa - wskazała inicjatywa Beauty Razem. Branża apeluje do Ministra Finansów o przesunięcie o pół roku terminu obowiązkowej instalacji urządzeń.

  Jak firmy wpływają na edukację ekologiczną?

  Zrównoważony rozwój trafia do domu Kowalskich, czyli jak firmy i marketing wpływają na edukację ekologiczną.

  Zmiany w deklaracjach akcyzowych od 1 lipca 2021 r.

  Zmiany w deklaracjach akcyzowych. Ministerstwo Finansów udzieliło informacji i wyjaśnień odnośnie obowiązujących od 1 lipca 2021 r. zmian w zakresie deklaracji podatkowych w podatku akcyzowym. Zmiany te są wprowadzane do ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym przez ustawę z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 694).

  Podmioty akcyzowe - aktualizacja zgłoszeń rejestracyjnych do 30 czerwca 2021 r.

  Podmioty akcyzowe już zarejestrowane muszą dokonać aktualizacji zgłoszeń rejestracyjnych do 30 czerwca 2021 r. Aktualizacja to efekt uruchomienia Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych (CRPA).

  Interpretacja 590, czyli porozumienie inwestycyjne z MF

  Interpretacja 590 (porozumienie inwestycyjne) oznacza wiążącą opinię dla inwestorów strategicznych o wszystkich skutkach podatkowych planowanej inwestycji. Jest to nowe rozwiązanie zaproponowane w ramach Polskiego Ładu. Na czym konkretnie będzie polegało? Kiedy wejdzie w życie?

  Polski Ład - ryczałt szansą dla przedsiębiorców?

  Polski Ład - ryczałt. Konferencja Premiera Mateusza Morawieckiego z 2 czerwca br. na temat Polskiego Ładu przyniosła nowe wskazówki odnośnie zmiany zasad opodatkowania jednoosobowych działalności gospodarczych od 2022 r. Z zapowiedzi wynika, że promowaną przez rządzących formą opodatkowania zarobków przedsiębiorców podatkiem PIT będzie ryczałt.

  Podatkowe Grupy Kapitałowe - zmiany w ramach Polskiego Ładu

  Podatkowe Grupy Kapitałowe. Ministerstwo Finansów poinformowało o planowanych ułatwieniach dla Podatkowych Grup Kapitałowych (PGK) w ramach Polskiego Ładu: obniżenie minimalnego kapitału zakładowego uprawniającego do stworzenia PGK, więcej możliwości w powiązaniach spółek, zlikwidowanie warunku rentowności, korzystniejsze warunki rozliczania strat.

  Profil zaufany - zmiany od 17 czerwca 2021 r.

  Profil zaufany. Od 17 czerwca 2021 r. w trakcie wideospotkania z urzędnikiem będzie można założyć tradycyjny, a nie tymczasowy profil zaufany (PZ) - poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Ponadto od 17 czerwca wydane wcześniej tymczasowe PZ staną się "tradycyjnymi" profilami zaufanymi, ważnymi przez 3 lata (tymczasowy profil był ważny tylko 3 miesiące).

  Polski Ład. Tworzenie Grup VAT

  Tworzenie Grup VAT (PGK VAT) to nowe rozwiązanie Polskiego Ładu, w ramach którego spółki należące do podatkowej grupy kapitałowej nie będą musiały w transakcjach między sobą rozliczać VAT. Na czym będzie polegało tworzenie Grupy VAT? Od kiedy będzie to możliwe?

  Fundacja rodzinna z ulgą repolonizacyjną

  Fundacje rodzinne. Propozycje zawarte w projekcie ustawy o fundacji rodzinnej zostały uzupełnione; ich skutkiem ma być niższe niż w oryginalnym projekcie opodatkowanie fundacji rodzinnych. Planowane jest m.in. wprowadzenie ulgi repolonizacyjnej, skierowanej do osób które chciałyby przenieść kapitał gromadzony w zagranicznych fundacjach czy trustach do polskiej fundacji rodzinnej.

  Wpłaty do PPK - kiedy pobrać zaliczkę na PIT?

  Wpłaty do PPK finansowane przez pracodawcę stanowią przychód pracownika oszczędzającego w PPK (art. 12 ust. 1 ustawy o PIT). Oznacza to, że pracodawca powinien naliczyć i pobrać od tych wpłat zaliczkę na PIT zgodnie z obowiązującą danego pracownika skalą podatkową (17% lub 32%).

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT w 2022 roku – jak być powinno

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT. Jak rozwiązać problem składki na ubezpieczenie zdrowotne w nowym systemie opodatkowania dochodów osób fizycznych (PIT), który ma obowiązywać od 2022 roku? Profesor Witold Modzelewski proponuje, by – przy spełnieniu dwóch innych warunków - kwota składki była dla wszystkich podatników kosztem uzyskania przychodów lub była wyłączona z podstawy opodatkowania.

  Opłata reprograficzna a komputery przenośne i stacjonarne

  Opłata reprograficzna nie powinna dotyczyć komputerów przenośnych i stacjonarnych, natomiast w przypadku pozostałych urządzeń i nośników powinna być znacznie obniżona - uważa Konfederacja Lewiatan.

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów. Ministerstwo Finansów informuje, że w ramach Polskiego Ładu zostaną wdrożone nowe rozwiązania prawne i organizacyjne mające na celu przyciąganie do Polski strategicznych inwestorów. Już w 2022 roku kompleksowa i szybka obsługa inwestorów ma stać się (wg zamierzeń MF i Rządu) wizytówką naszego kraju. Uruchomiony zostanie tzw. Investor Desk i Interpretacja 590. Będą też korzystne rozwiązania podatkowe dla holdingów (w tym PGK VAT) i zachęta do inwestycji dla instytucji finansowych.

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów”

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów” - to nowy standard rachunkowości, którego projekt został właśnie skierowany do dyskusji publicznej. Termin zgłaszania uwag do projektu upływa 8 sierpnia 2021 r. Co zawiera nowy KSR?

  SLIM VAT 2. Korekta deklaracji importowej

  SLIM VAT 2 zawiera rozwiązanie, które umożliwi podatnikowi rozliczającemu podatek z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej dokonania korekty deklaracji, w sytuacji gdyby w pierwotnej deklaracji nie rozliczył w prawidłowej wysokości podatku.