Kategorie

Proces wprowadzenia akcji do publicznego obrotu w świetle nowych wymogów UE

Jakie regulacje obowiązują jednostki przygotowujące publiczną emisję akcji? Jak przygotować funkcjonujący w jednostce system rachunkowości do nowych wymogów?
 
Jacek Kaczka
biegły rewident, senior menedżer KPMG Audyt Sp. z o.o.

 
Początek lipca to okres szczególny dla podmiotów, które planują w przyszłości wprowadzenie papierów wartościowych do publicznego obrotu. Przystąpienie Polski do struktur Unii Europejskiej w ubiegłym roku wymusiło obowiązek przeprowadzenia dalszej harmonizacji polskich regulacji w zakresie funkcjonowania polskiego rynku kapitałowego, a kolejnym obszarem ujednolicania ustawodawstwa w ramach Unii jest ujednolicanie zasad przeprowadzania ofert publicznych i dopuszczania papierów wartościowych do publicznego obrotu na rynkach regulowanych.
Zalecenia w zakresie sporządzania prospektów emisyjnych oraz zasad ich zatwierdzania przez odpowiednie organy nadzoru zostały przyjęte przez Parlament Europejski i Radę w dyrektywie 2003/71/WE w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych i zmieniającej dyrektywę 2001/34/WE. Na mocy powyższej dyrektywy przyjęto również rozporządzenie Komisji WE nr 809/2004 z 29 kwietnia 2004 r. Powyższe akty będą wprowadzone do polskiego ustawodawstwa zgodnie z wymogami Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. W myśl Traktatu postanowienia dyrektywy należy więc zastosować w każdym z państw członkowskich, przy czym to kraje członkowskie podejmują decyzje dotyczące formy wprowadzenia danego aktu prawnego. W przypadku rozporządzeń Komisji Europejskiej, a więc także rozporządzenia 809/2004, ma ona zastosowanie w całości i bezpośrednio we wszystkich państwach członkowskich. W przypadku Polski trwają końcowe prace nad ustawą o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do obrotu, której zapisy będą zgodne z ww. dyrektywą UE.
Zasada jednolitego paszportu
Planowane zmiany są bez wątpienia bardzo korzystne dla przyszłych emitentów papierów wartościowych ubiegających się o dopuszczenie do publicznego obrotu i powinny przyczynić się do wzrostu zainteresowania tą formą pozyskania kapitału. Niektóre z wprowadzanych zmian od 1 lipca 2005 r. w dłuższym horyzoncie czasowym wpłyną także bez wątpienia na zwiększenie przepływów kapitałowych między poszczególnymi krajami członkowskimi UE. Podstawą ujednolicenia przepisów jest bowiem przyjęcie tych samych kryteriów w odniesieniu do treści i formy prospektu emisyjnego, kryteriów uznawania ofert za publiczne czy chociażby ujednolicenie warunków, jakie muszą być spełnione, aby przeprowadzenie oferty nie wymagało sporządzenia, zatwierdzenia i publikacji prospektu emisyjnego. Po zmianach obowiązywać będzie więc tzw. zasada jednolitego paszportu; prospekt emisyjny zatwierdzony przez organ nadzoru przykładowo we Francji będzie ważny dla całego obszaru UE, w tym także w Polsce.
Wymogi stawiane przyszłym emitentom
Nowe regulacje prawne to ogromne korzyści, ale także duże wyzwania dla przyszłych emitentów. Warto więc zwrócić uwagę na występujące w spółkach problemy i ryzyka w obszarze szeroko rozumianej rachunkowości, które niezidentyfikowane na czas przez kierownictwo mogą w znacznym stopniu opóźnić proces upublicznienia i zwiększyć koszty prywatyzacji ponoszone przez przyszłego emitenta. Poniższy artykuł ma na celu przedstawienie dostrzeganych okiem audytora potencjalnych obszarów, na które należy zwrócić uwagę decydując się na wprowadzenie akcji do publicznego obrotu w kontekście sporządzania prospektu emisyjnego oraz późniejszego wypełniania wymogów informacyjnych stawianych emitentom papierów wartościowych przez nowe ustawodawstwo Unii Europejskiej.
Ważne
Jednym z najważniejszych aspektów przejścia na nowe wymogi unijne jest obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Pojęcie MSR oznacza w tym przypadku Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz związane z nimi interpretacje ogłoszone w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.
W rozporządzeniu Komisji WE nr 809/2004 z 29 kwietnia 2004 r. określono między innymi, iż w prospekcie należy zamieścić zbadane przez biegłego rewidenta informacje finansowe obejmujące ostatnie trzy lata obrotowe (lub krótszy okres – od początku działalności emitenta) oraz raport biegłego rewidenta za każdy rok obrotowy. Informacje takie muszą być sporządzone zgodnie z rozporządzeniem WE 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości. Historyczne informacje finansowe za ostatnie dwa lata należy przedstawić i sporządzić w formie zgodnej z formą, jaka zostanie przyjęta w kolejnym opublikowanym sprawozdaniu finansowym emitenta, z uwzględnieniem standardów i zasad rachunkowości oraz przepisów prawnych mających zastosowanie do takiego rocznego sprawozdania finansowego.
Nałożony na emitentów z obszaru Wspólnoty obowiązek przekształcania na potrzeby prospektu emisyjnego historycznych informacji finansowych zgodnie z rozporządzeniem WE nr 1606/2002 nie ma zastosowania do okresów sprzed 1 stycznia 2004 r. lub w przypadku, gdy emitent posiada papiery wartościowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w dniu 1 lipca 2005 r., aż do momentu opublikowania przez emitenta pierwszego rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z rozporządzeniem WE 1606/2002.
Ważne
Warto w tym miejscu również podkreślić, że już nowelizacja ustawy o rachunkowości z 2004 r. wprowadziła możliwość sporządzania jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych według MSR przez emitentów papierów wartościowych ubiegających się o ich dopuszczenie do publicznego obrotu lub do obrotu na jednym z regulowanych rynków krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Warunkiem uznania jest jednak złożenie do właściwego organu wniosku lub innego rodzaju dokumentu, na podstawie którego może nastąpić wprowadzenie papierów wartościowych do publicznego obrotu lub do obrotu na jednym z takich rynków oraz podjęcie odpowiedniej uchwały w sprawie przejścia na MSR przez właściwy organ zatwierdzający danej jednostki. Uwzględniając powyższe wymogi, przyszli emitenci powinni już dzisiaj odpowiedzieć na pytanie dotyczące stopnia przygotowania danej jednostki oraz jej grupy kapitałowej do sporządzania kompletnych sprawozdań finansowych wg Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.
Niektóre różnice pomiędzy ustawą o rachunkowości a MSR-ami
Chociaż zagadnienie to jest czasami marginalizowane przez zarządy jednostek ubiegających się o dopuszczenie do publicznego obrotu, warto w tym miejscu podkreślić, że dostosowanie emitenta ubiegającego się o dopuszczenie do publicznego obrotu w obszarze MSSF jest procesem bardzo złożonym. Obejmuje ono na przykład konieczność identyfikacji różnic pomiędzy dotychczas stosowanymi polskimi zasadami rachunkowości a standardami międzynarodowymi zarówno na poziomie jednostki dominującej, jak i jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej emitenta. Konieczne jest także wprowadzenie zmian oraz ujednolicenie zasad rachunkowości stosowanych w danej grupie kapitałowej czy też dostosowanie systemów księgowych, systemów raportowania oraz konsolidacji i zarządczych różnych szczebli organizacji dla sprawnego sporządzenia „po raz pierwszy” sprawozdań finansowych wg MSSF.
Ważne
Warto w tym miejscu podkreślić, iż chociaż MSR 27 „Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe” określają przypadki, kiedy jednostka dominująca nie jest zobowiązana do przygotowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, to jednak w przypadku jego sporządzania konsolidacją należy objąć wszystkie jednostki zależne. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy w momencie nabycia jednostka spełnia kryteria zaliczenia jej do kategorii aktywów przeznaczonych do sprzedaży zgodnie z MSSF 5 „Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży”, wówczas należy ją wykazywać zgodnie z tym standardem.
Z kolei ustawa o rachunkowości określa przypadki dodatkowych wyłączeń konsolidacyjnych. Przykładowo, konsolidacją można nie obejmować jednostki zależnej lub współzależnej niebędącej spółką handlową (z siedzibą lub miejscem sprawowania zarządu poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego), jeżeli pozyskanie informacji, niezbędnych do prawidłowego i rzetelnego objęcia jednostki konsolidacją, wiąże się z poniesieniem niewspółmiernie wysokich kosztów, uniemożliwiających spełnienie wymaganych ustawą obowiązków.
Ważne
Przejście na MSSF może oznaczać nie tylko konieczność podjęcia działań dostosowawczych w jednostkach grupy kapitałowej objętej konsolidacją według dotychczasowych krajowych przepisów, ale również w innych jednostkach, które będą objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF.
Niezbędne przygotowania w systemie księgowo-informatycznym jednostki
Jednostka planująca publiczną emisję akcji powinna przeprowadzić wiele różnych działań.
Po pierwsze, należy wprowadzić odpowiednie procedury kontroli wewnętrznej pozwalające na prawidłowe ustalanie i późniejsze uaktualnianie składu grupy kapitałowej na potrzeby wymogów ustawy o rachunkowości oraz MSSF. Jest to szczególnie istotne w sytuacji występowania powiązań pośrednich w grupie kapitałowej, przy jednoczesnym braku odpowiednich procedur mających na celu monitorowanie zmian występujących w strukturze grupy. Prawidłowe ustalenie jednostek grupy kapitałowej jest istotne także dlatego, iż dane pochodzące z pomiotów grupy kapitałowej należy uwzględniać przy sporządzaniu poszczególnych rozdziałów prospektu emisyjnego. Przykładowo, w załączniku nr 1 rozporządzenia 809/2004, określającym minimalny zakres informacji w odniesieniu do dokumentu rejestracyjnego, dla akcji określono wymóg przedstawienia opisu grupy kapitałowej emitenta, a także wykaz istotnych podmiotów zależnych emitenta, w tym procentowego udziału w kapitale oraz w głosach na walnym zgromadzeniu.
Po drugie, konieczne jest przeprowadzenie wstępnego szkolenia dla pracowników przyszłego emitenta odpowiedzialnych za sprawozdawczość finansową w zakresie mających zastosowanie standardów międzynarodowych z punktu widzenia specyfiki danej spółki oraz zidentyfikowanych różnic w raportowaniu wg MSSF, a także innych wymogów sprawozdawczych stawianych emitentom papierów wartościowych. W razie potrzeby szkolenie powinno objąć także pracowników odpowiedzialnych za przyszłe raportowanie na poziomie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej.
Po trzecie, zaleca się przeprowadzenie kompleksowej analizy występujących w podmiotach grupy kapitałowej kluczowych transakcji (procesów) z punktu widzenia księgowego ujęcia tych transakcji zgodnie z polskimi standardami rachunkowości oraz MSSF. Proces ten ma na celu wstępną identyfikację występujących różnic między PSR a MSR.
Po czwarte, należy w miarę możliwości dostosować przyjęte w grupie kapitałowej przyszłego emitenta zasady (politykę) rachunkowości do standardów międzynarodowych w celu minimalizacji różnic między polskimi zasadami rachunkowości a MSSF. Powinno to przyczynić się do usprawnienia procesu sporządzania sprawozdań finansowych wg MSSF w przyszłości. Bardzo często firmy doradcze oferują metodologię oraz narzędzia o charakterze „IFRS conversion” ułatwiające sporządzenie pro forma sprawozdań finansowych według MSSF.
Wprowadzenie MSSF po raz pierwszy i problemy z tym związane
Warto także zwrócić uwagę na fakt, iż wprowadzenie MSSF po raz pierwszy (MSSF 1) wiąże się z innymi problemami, na jakie mogą natrafić jednostki, co jest szczególnie widoczne obecnie podczas sporządzania półrocznych raportów giełdowych przez obecnych emitentów. Przykładem jest chociażby wycena środków trwałych na potrzeby sporządzenia sprawozdania finansowego według MSSF po raz pierwszy. Część spó- łek dokonuje oszacowania wartości godziwej środków trwałych (na podstawie niezależnych wycen) i uznaje tak ustaloną wartość za koszt historyczny dla celów przyszłych odpisów amortyzacyjnych. Przeszacowania takie pozwalają chociażby na uniknięcie problemu analizy wpływu hiperinflacji na wycenę środków trwałych dla celów MSSF. W przypadku innych podmiotów często spotykane jest podejście polegające na przyjmowaniu za podstawę ustalenia wartości środków trwałych na potrzeby MSSF – wartości środków trwałych przeszacowanych na podstawie przepisów polskich (ostatnia aktualizacja miała miejsce w 1995 r.) przy założeniu, że spełniony został wymóg, iż wartości środków trwałych po przeszacowaniu 1995 r. nie odbiegały od wartości godziwych. Biegli rewidenci badający sprawozdania finansowe przygotowane zgodnie z MSSF po raz pierwszy stają więc przed dylematem, czy akceptować takie przeszacowanie statutowe jako podstawę do wyceny środków trwałych na potrzeby MSSF. Należy brać pod uwagę, że często brak jest dokumentacji źródłowej, a sprawozdania finansowe za 1995 rok w przypadku niektórych takich podmiotów nie podlegały obowiązkowi badania.
Podobnych kwestii budzących wątpliwości jest co najmniej kilka, a wciąż pojawiają się dyskusje na temat np. sposobu ujęcia prawa wieczystego użytkowania gruntu w sprawozdaniach wg MSSF. Proces przejścia na MSSF rodzi także wiele wątpliwości natury prawnej oraz podatkowej, np. dotyczące możliwości podziału między wspólników nadwyżki pochodzącej z opisanego powyżej przeszacowania środków trwałych zgodnie z MSSF 1.
Ważne
Nawet najlepsze procedury obiegu informacji nie będą właściwie funkcjonowały bez wprowadzenia, najlepiej we wszystkich istotnych jednostkach grupy kapitałowej, jednolitego, zintegrowanego systemu informatycznego, który pozwoli w sposób efektywny na uzyskanie danych o charakterze zarówno finansowym, jak i niefinansowym.
Brak właściwego systemu informatycznego może w znacznym stopniu opóźnić proces prywatyzacji i narazić spółkę na dodatkowe koszty. W sytuacji gdy harmonogram wprowadzenia akcji do publicznego obrotu nie pozwala na zaprojektowanie i wdrożenie zintegrowanych rozwiązań, warto zastanowić się nad wprowadzeniem alternatywych rozwiązań zapewniających efektywne uzyskanie danych o charakterze finansowym i niefinansowym, niezbędnych w procesie sporządzania prospektu emisyjnego. Przykładem może być chociażby rozwiązanie oparte na koncepcji hurtowni danych, czyli scentralizowanej bazie gromadzącej w swych zasobach dane transakcyjne zasilane z różnych systemów informatycznych funkcjonujących w grupie kapitałowej.
Mając odpowiednie procedury kontroli wewnętrznej oraz systemy informatyczne nie można zapominać także o jednym z podstawowych czynników determinujących efektywne przeprowadzenie procesu wprowadzenia akcji do publicznego obrotu, jakim jest czynnik ludzki.
Konieczność wcześniejszego szkolenia pracowników
Przy okazji prywatyzacji warto zapewnić lepsze zrozumienie celów upublicznienia, korzyści, jakie przyniesie ono w dłuższej perspektywie dla jednostki oraz grupy kapitałowej emitenta, oraz z wyprzedzeniem informować o nowych wyzwaniach, jakie staną przed pracownikami poszczególnych szczebli organizacji. Przykładem takich działań w obszarze rachunkowości może być na przykład przeprowadzenie szkolenia dla pracowników służb finansowo-księ- gowych w zakresie sporządzania sprawozdań finansowych według wymogów KPWiG w odniesieniu do raportowania bieżącego i okresowego oraz w odniesieniu do obszarów raportowania, które mogą spowodować najwięcej problemów podczas sporządzania prospektu emisyjnego oraz późniejszego raportowania bieżącego i okresowego.
Podsumowanie
Przedstawiając tylko kilka zagadnień z szerokiej gamy problematyki, z jaką mogą zetknąć się emitenci papierów wartościowych, warto zwrócić przy tej okazji uwagę na znaczenie roli audytora, współpracującego z daną jednostką w obszarze szeroko rozumianej rachunkowości. Renomowany audytor, posiadający odpowiedni warsztat i międzynarodowych specjalistów z zakresu MSSF, mający doświadczenie we współpracy z innymi emitentami papierów wartościowych na rynkach europejskich oraz znający specyfikę danej branży może w znacznym stopniu przyczynić się do usprawnienia procesu wprowadzania akcji do publicznego obrotu, a co się z tym wiąże, znacznie ograniczyć potencjalne koszty prywatyzacji obciążające przyszłego emitenta. Jest to szczególnie istotne, mając na uwadze postępującą globalizację i zmieniające się wymogi na rynku europejskim.
Podstawa prawna:
dyrektywa 2003/71/WE z 4 listopada 2003 r. w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych i zmieniająca dyrektywę 2001/34/WE,
rozporządzenie Komisji WE nr 809/2004 z 29 kwietnia 2004 r. wdrażające dyrektywę 2003/71 WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, włączenia przez odniesienie i publikacji takich prospektów emisyjnych oraz upowszechniania reklam,
ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn.zm.).
Masz wątpliwości, napisz: prawo.autorzy@infor.pl


Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Tylko teraz
89,00 zł
99,00
Przejdź do sklepu
Źródło: Prawo Przedsiębiorcy
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  2 sie 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Likwidacja odliczenia składki zdrowotnej od podatku

  Składka zdrowotna. Jedną z najważniejszych dla osób prowadzących działalność gospodarczą zmian, zaplanowanych w Polskim Ładzie, jest likwidacja możliwości odliczenia zapłaconej składki zdrowotnej od podatku – wynika z analizy przygotowanej przez doradców podatkowych z Kancelarii Ożóg Tomczykowski.

  Upadłości i restrukturyzacje firm w 2021 roku

  Upadłości i restrukturyzacje firm. W pierwszej połowie 2021 r. sądy ogłosiły upadłość wobec 201 firm. 36 proc. z nich było notowanych w Krajowym Rejestrze Długów już rok przed ogłoszeniem upadłości przez sąd, a w dniu bankructwa 58 proc. Znacznie większa liczba przedsiębiorstw została objęta postępowaniem restrukturyzacyjnym - aż 1064.

  Opłata koncesyjna dla magazynów energii i zmiana opłaty dla offshore

  Wysokość opłat koncesyjnych dla magazynowania energii elektrycznej oraz zmiana wysokości opłaty koncesyjnej na wytwarzanie energii w morskich farmach wiatrowych zostanie uregulowana w III kwartale br.; nastąpi to w rozporządzeniu Rady Ministrów - wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych rządu.

  VAT e-commerce - nowe regulacje podatkowe w transgranicznej sprzedaży

  VAT e-commerce. Pakiet e-commerce to nic innego, jak szereg zmian w ustawie o podatku od towarów i usług w międzynarodowym handlu elektronicznym i imporcie w relacjach B2C. Adresowany jest do przedsiębiorców, którzy dokonują transgranicznych dostaw towarów i świadczą transgraniczne usługi unijnym konsumentom w transakcjach B2C.

  Uwalnianie pieniędzy z rachunku VAT w 2021 roku

  Uwalnianie pieniędzy z rachunku VAT. W pierwszych sześciu miesiącach 2021 r. wpłynęło prawie 20% mniej wniosków o uwolnienie środków zgromadzonych na rachunku VAT w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. Jednak z danych resortu finansów wynika, że zgodzono się uwolnić kwotę prawie 80% większą niż wcześniej. W analizowanych okresach wydano niemal po tyle samo odmów. Ale w tym roku zablokowano znacznie więcej środków. Ostatnio negatywne postanowienia dotyczą głównie wnioskodawców bez wiodącego PKD.

  Samochód służbowy do celów prywatnych a PIT - zmiany od 2022 roku

  Samochód służbowy do celów prywatnych a PIT. Od 2022 roku przy określaniu wysokości ryczałtu (określającego wartość świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych), zamiast pojemności silnika, będzie brana pod uwagę moc silnika, z podziałem na do i powyżej 60 kW. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT). Zmiana ta skutkuje także objęciem niższym ryczałtem (250 zł) udostępnienia pracownikowi elektrycznego samochodu do celów prywatnych oraz samochodu napędzanego wodorem.

  Unikanie opodatkowania przez holdingi zagraniczne a polskie spółki

  Unikanie opodatkowania przez holdingi zagraniczne a polskie spółki. W dniu 25 maja 2021 r. Szef KAS wydał opinię zabezpieczającą potwierdzającą że wniesienie przez nierezydentów, w drodze wkładu niepieniężnego, polskiej spółki do kontrolowanej przez nich spółki zagranicznej, ukierunkowane na utworzenie za granicą holdingu rodzinnego nie stanowi unikania opodatkowania. Będzie tak mimo tego, iż wypłacane przez polską spółkę do holdingu dywidendy będą mogły korzystać ze zwolnienia z opodatkowania. Fragmenty opinii wydają się wskazywać, że zarówno wybór jurysdykcji w której lokalizowany jest holding jak i moment w którym następuje wypłata dywidenda, mogą być analizowane przez pryzmat zaistnienia przesłanek zastosowania GAAR (General Anti‑Avoidance Rule – czyli ogólna klauzula obejścia prawa /podatkowego/).

  Rejestracja w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych - jak to zrobić

  Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, kto ma obowiązek rejestracji w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CPRA), dostępnym na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Powinny to niezwłocznie uczynić m.in. podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą w akcyzie na podstawie zgłoszenia AKC-R i nie uzupełniły go o dane, które dotychczas były niewymagane.

  Konsultacje projektu zmian podatkowych wydłużone do 30 sierpnia

  Podatki 2022. Konsultacje społeczne projektów podatkowych związanych z tzw. Polskim Ładem zostały przedłużone do pięciu tygodni; potrwają do 30 sierpnia - poinformowało 28 lipca 2021 r. Ministerstwo Finansów. Resort tłumaczy, że wydłużenie konsultacji to odpowiedź na "sygnały płynące z rynku".

  Najem prywatny od 2022 roku opodatkowany tylko ryczałtem

  Najem prywatny 2022. Od przyszłego roku przychody z najmu i dzierżawy osiągane poza działalnością gospodarczą (tzw. najem prywatny) nie będą mogły być opodatkowane PIT. Jedyną formą opodatkowania tych przychodów będzie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5% do kwoty 100 000 zł rocznych przychodów oraz 12,5% od nadwyżki ponad kwotę 100 000 zł przychodów. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i ustawy o PIT). Zmiana ta będzie niekorzystna dla tych najemców, którzy ponoszą wysokie koszty dotyczące przedmiotu najmu. Na przykład remontują, czy modernizują wynajmowane mieszkania lub spłacają kredyt zaciągnięty na zakup tego mieszkania. Nie będzie można też uwzględniać odpisów amortyzacyjnych.

  Karta podatkowa 2022 - zmiany

  Karta podatkowa 2022 - zmiany. W 2022 roku opodatkowanie w formie karty podatkowej będzie dotyczyło wyłącznie podatników, którzy korzystali z tej formy opodatkowania na dzień 31 grudnia 2021 r. i będą kontynuować stosowanie tej formy opodatkowania. Od 1 stycznia 2022 r. nikt nowy nie będzie mógł złożyć wniosku o zastosowanie opodatkowania w tej formie. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i ustawy o PIT).

  Koszty 50 % przy zbyciu praw autorskich a zwolnienie z PIT dla młodych

  Koszty 50 % przy zbyciu praw autorskich a zwolnienie z PIT dla młodych. Po niespełna dwóch latach od początku funkcjonowania ulgi w podatku dochodowym dla osób do 26 roku życia, nadal istnieje szereg niejasności związanych z ograniczeniami w jej stosowaniu. Wiele wątpliwości pojawia się w momencie, kiedy beneficjenci ww. ulgi uzyskują przychody z tytułu przeniesienia praw autorskich.

  Podmioty medyczne nie muszą wymieniać kas rejestrujących

  Kasy fiskalne a usługi medyczne. Od 1 lipca 2021 r. kolejni podatnicy są zobowiązani do wymiany kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii na tzw. kasy online. Obowiązek wymiany kas rejestrujących dotyczy również podatników świadczących usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów.

  Procedura zwrotu akcyzy

  Zwrot akcyzy. Jedną z cech charakterystycznych podatku akcyzowego, odróżniających go od pozostałych podatków pośrednich jest jego jednofazowość, która zakłada nałożenie akcyzy na pierwszym szczeblu obrotu, tj. w momencie wydania towarów do konsumpcji. Niejednokrotnie zdarza się jednak, że wyroby opodatkowane akcyzą w jednym państwie członkowskim zostają następnie przemieszczone do innego kraju, w którym również przeznaczane są do konsumpcji, co z założenia rodzi obowiązek nałożenia na nie akcyzy. W celu uniknięcia podwójnego opodatkowania, polski ustawodawca wprowadził do ustawy o podatku akcyzowym procedurę zwrotu akcyzy, której założenia i warunki zostaną omówione poniżej.

  Składka zdrowotna a PIT - co się zmieni od 2022 roku?

  Składka zdrowotna a PIT. Projekt (z 26 lipca br.) nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT i ustawy o NFZ) przewiduje m.in. ujednolicenie stawki składki zdrowotnej do wysokości 9% dla wszystkich podatników oraz likwidację możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od podatku dochodowego od osób fizycznych. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., tak jak większość innych zmian w PIT.

  Kwota wolna od podatku 30 tys. zł, kwota zmniejszająca podatek 5100 zł - PIT 2022

  Kwota wolna od podatku 2022. W opublikowanym 26 lipca br. projekcie nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT) znalazła się m.in. nowa wysokość kwoty wolnej od podatku w PIT - 30 tys. zł - dla wszystkich podatników obliczających podatek według skali podatkowej. Taka kwota wolna od podatku w PIT uzyskana będzie dzięki podwyższeniu kwoty zmniejszającej podatek do wysokości 5100 zł (30 000 zł x 17% minus 5 100 zł = 0 zł). Ministerstwo Finansów wskazuje, że to europejski poziom kwoty wolnej od podatku, porównywalny z tym osiąganym w Niemczech czy Francji. To 10 razy większa kwota wolna niż jeszcze pięć lat temu. Nowa kwota wolna ma obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. obok innych zmian w PIT.

  Ulga dla klasy średniej w PIT (ulga dla pracowników) od 2022 roku

  Ulga dla klasy średniej. W skierowanym 26 lipca br. do konsultacji projekcie nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT) znalazła się nowa ulga podatkowa w PIT - tzw. ulga dla klasy średniej. Ministerstwo Finansów wskazuje, że w celu ochrony klasy średniej projekt nie tylko przewiduje podwyższenie do 120 000 zł progu rocznych dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku, ale również ulgę podatkową dla pracowników. Ulga ta ma obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. obok innych zmian w PIT. Na czym ma polegać ulga dla klasy średniej?

  Źródła dochodów Unii Europejskiej - zasoby własne UE

  Źródła dochodów Unii Europejskiej. W przeciwieństwie do budżetów krajowych, budżet UE jest budżetem inwestycyjnym i nie może wykazywać deficytu. Unia Europejska osiągnęła kompromis ws. wiążącego harmonogramu wprowadzania nowych źródeł dochodów UE. Jakie nowe źródła dochodów zyska Unia?

  Podatki 2022 - kto zyska na zmianach podatkowych

  Polski Ład - kto zyska na zmianach podatkowych. Podwyżka kwoty wolnej od podatku PIT do 30 tys. zł, wzrost do 120 tys. zł progu podatkowego, podatkowe fair play i podatkowy restart gospodarki – to główne elementy podatkowej części Polskiego Ładu. 26 lipca 2021 r. rozpoczęły się konsultacje pakietu zmian podatkowych. Ministerstwo Finansów planuje, że nowe przepisy wejdą w życie od 1 stycznia 2022 r. Co się zmieni w podatkach od 2022 roku? Kto zyska a kto straci na tych zmianach?

  Zmiany w PIT od 2022 roku - projekt, szczegóły, nowe ulgi

  Zmiany w PIT od 2022 roku. W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano 26 lipca 2021 r. szczegółowe założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (nr UD260). Tego samego dnia gotowy projekt nowelizacji wielu przepisów podatkowych został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Projekt ten stanowi część zmian legislacyjnych w ramach Polskiego Ładu. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów oraz Prezesa Rady Ministrów zmiany w PIT mają wejść w życie od początku 2022 roku. Jakie zmiany w PIT są zapisane w tym projekcie?

  Polski Ład: projekt ustawy podatkowej w konsultacjach

  Polski Ład: projekt ustawy podatkowej w konsultacjach. Przygotowany projekt ustawy podatkowej, będącej elementem Polskiego Ładu, został skierowany do konsultacji publicznych - poinformował 26 lipca 2021 r. minister finansów Tadeusz Kościński. Projekt zawiera m.in. kwotę wolną od podatku PIT w wysokości 30 tys. zł. Pierwsze czytanie tego projektu w Sejmie jest planowane za kilka tygodni, tak by proces legislacyjny zakończył się przed 30 listopada - poinformował premier Mateusz Morawiecki.

  Kiedy wszczęcie postępowania karnego skarbowego jest "instrumentalne"?

  Kiedy wszczęcie postępowania karnego skarbowego jest "instrumentalne"? Naczelny Sąd Administracyjny opublikował już uzasadnienie uchwały z 24 maja 2021 r. sygn. akt I FPS 1/21, zgodnie z którą sądy administracyjne są uprawnione do dokonywania oceny, czy wszczęcie postępowania karnego skarbowego miało charakter instrumentalny i czy mogło skutecznie wywołać efekt w postaci zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Uzasadnienie dostarcza cennych wskazówek, jak należy dokonywać oceny kryterium “instrumentalności”.

  Czy od 1 lipca 2021 r. złożenie JPK_VAT z oznaczeniami MPP jest błędem?

  JPK_VAT z oznaczeniami MPP. Od 1 lipca 2021 r. zmianie uległo rozporządzenie z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (ostatnia zmiana - w par. 11 uchylono pkt 2 ustępu 2, co oznacza, że ewidencja nie musi zawierać oznaczenia "MPP"). Jednocześnie ministerstwo nie zmieniło schemy JPK (zmiana będzie wprowadzona w nowym roku), zatem istnieje nadal możliwość wypełniania pola "MPP" w ewidencji. Czy obecnie - po wejściu w życie zmian w powyższym rozporządzeniu - złożenie w urzędzie JPK_VAT z oznaczeniami MPP będzie traktowane jako błąd?

  Jaka stawka VAT dla instalacji fotowoltaicznej?

  Stawka VAT dla instalacji fotowoltaicznej. Firma jest podwykonawcą. Wykonuje usługę montażu instalacji fotowoltaicznej na rzecz innego przedsiębiorcy na domu jednorodzinnym o powierzchni do 300 m2. Czy w takim przypadku można zastosować stawkę VAT 8%? Czy należy zastosować stawkę 23%?

  Rachunek do spłaty subwencji z PFR a biała lista podatników VAT

  Rachunek do spłaty subwencji z PFR a biała lista podatników VAT. Podatnicy VAT, którzy otrzymali subwencje z Tarczy Finansowej PFR mają wątpliwości, czy rachunek do spłaty subwencji otrzymanej z PFR ma być zgłoszony na białą listę?