Kategorie

Na Cyprze ważna rezydencja podatkowa

Spółki będące rezydentami Republiki Cypru podlegają opodatkowaniu lokalnym podatkiem dochodowym od wszystkich swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. Za rezydenta Cypru uważana jest spółka, która jest zarządzana i kontrolowana na Cyprze.

Dochody osiągane przez polskiego rezydenta będą podlegały opodatkowaniu na Cyprze, tylko w zakresie, w jakim mogą być alokowane do tzw. zakładu posiadanego przez niego na terytorium Cypru lub też wynikają z posiadania przez niego nieruchomości położonej na Cyprze.

Definicja zakładu

Jak wyjaśnia Sylwia Migdał, menedżer Ernst & Young, pojęcie zakładu zdefiniowane jest w umowie podpisanej między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 4 czerwca 1992 r. (Dz.U. z 1993 r. nr 117, poz. 523; dalej umowa). Zgodnie z brzmieniem umowy, poprzez zakład należy rozumieć stałą placówkę, przez którą całkowicie lub częściowo prowadzona jest działalność gospodarcza polskiego przedsiębiorcy (przykładowo miejsce zarządu, filię, biuro, fabrykę, warsztat i kopalnię, źródło ropy naftowej lub gazu ziemnego, kamieniołom albo inne miejsce wydobywania zasobów naturalnych).

– Umowa przewiduje zamkniętą listę sytuacji, gdy posiadanie przez przedsiębiorcę stałej placówki na terytorium Cypru nie może być traktowane jako zakład dla celów lokalnego podatku dochodowego od osób prawnych (uogólniając, nie stanowią zakładu placówki, które służą prowadzeniu działalności o charakterze przygotowawczym lub pomocniczym dla podstawowej działalności gospodarczej przedsiębiorstwa) – podkreśla Sylwia Migdał.

W przypadku robót budowlanych zakład polskiego przedsiębiorcy powstanie, gdy przez okres dłuższy niż 12 miesięcy będzie on utrzymywał na Cyprze plac budowy lub budowę, montaż lub instalację albo będzie prowadził działalność nadzorczą związaną z nimi dłużej niż 12 miesięcy.

Z kolei nie uważa się, że przedsiębiorstwo posiada zakład na Cyprze, tylko z tego powodu, że wykonuje ono tam działalność przez maklera, komisanta albo każdego innego niezależnego przedstawiciela, pod warunkiem że te osoby działają w ramach swojej zwykłej działalności.

Dochody uzyskane za pośrednictwem zakładu są, generalnie, opodatkowane na takich samych zasadach jak zyski cypryjskiej spółki, będącej podatnikiem CIT. W stosunku do dochodów wypracowanych za pośrednictwem cypryjskiego zakładu umowa jako metodę unikania podwójnego opodatkowania przewiduje metodę wyłączenia z progresją.

DAROWANY KREDYT PODATKOWY
Umowa pomiędzy Polską a Cyprem przewiduje tzw. darowany kredyt podatkowy w zakresie podatku u źródła w stosunku do dywidend, należności licencyjnych oraz odsetek. Dzięki darowanemu kredytowi podatkowemu polski podatnik ma możliwość obniżenia polskiego zobowiązania podatkowego należnego od wyżej wspomnianych dochodów pasywnych otrzymanych z Cypru o podatek, który mógł zostać, lecz na mocy regulacji wewnętrznych nie został pobrany przez Cypr. Zaliczenie takie nie może przekroczyć tej części podatku, jaka należna jest w Polsce od dochodu otrzymanego z Cypru (a więc 19 proc. kwoty brutto).

Wysokość podatku

Z informacji Kamili Szydłowskiej, konsultanta w Ernst & Young, wynika, że standardowa stawka podatku dochodowego na Cyprze należy do najniższych spośród stosowanych przez państwa członkowskie Unii Europejskiej i wynosi 10 proc. Możliwa do zastosowania jest również 20-proc. stawka podatku od zysków kapitałowych osiąganych w wyniku zbycia nieruchomości zlokalizowanej na Cyprze.

– Podobne zasady opodatkowania dotyczą zysków ze zbycia udziałów/akcji w spółce, która posiada takie nieruchomości (a nie jest notowana na giełdzie). Jednak w przypadku, gdy zysk z tytułu zbycia udziałów/akcji we wspomnianej cypryjskiej spółce osiągnięty jest przez polskiego rezydenta, wówczas, w większości przypadków, nie podlega on opodatkowaniu na Cyprze, lecz wyłącznie w Polsce – dodaje Kamila Szydłowska.

Jednocześnie dodaje, że podstawę opodatkowania CIT na Cyprze ustala się w oparciu o sprawozdanie finansowe sporządzone w zgodzie z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej (MSSF) z uwzględnieniem pewnych korekt dla celów podatkowych. Do kosztów uzyskania przychodów zalicza się wydatki poniesione wyłącznie i w pełni w celu uzyskania przychodu.

Zwolnienia podatkowe

Spółki cypryjskie, których działalność ma charakter holdingowy (a więc polega zasadniczo na nabywaniu, posiadaniu, administrowaniu i zarządzaniu udziałami i akcjami spółek zależnych) mają możliwość skorzystania z szeregu zwolnień przewidzianych w prawie cypryjskim. Eksperci Ernst & Young wyjaśniają, że przykładowo zwolnieniu z opodatkowania podlegają dywidendy dystrybuowane pomiędzy spółkami cypryjskimi. Również dywidenda otrzymana przez cypryjską spółkę od zagranicznej spółki zależnej będzie zwolniona z opodatkowania na Cyprze, jeżeli spółka cypryjska posiada co najmniej 1 proc. udziałów w kapitale spółki zależnej, a dochód spółki zależnej pochodzi (bezpośrednio lub pośrednio) w większości z działalności handlowej oraz działalności innej niż inwestycyjna. Jeżeli ponad 50 proc. dochodu spółki zależnej pochodzi z działalności inwestycyjnej, wówczas w celu skorzystania ze zwolnienia należy udowodnić, że efektywne opodatkowanie w kraju źródła zysku dystrybuowanego w formie dywidendy ze spółki zależnej nie jest znacząco niższe niż stawka podatku obowiązująca na Cyprze.

– Możliwość zastosowania zwolnienia nie zależy od okresu posiadania akcji w spółce zależnej wypłacającej dywidendę. W przypadku niespełnienia wspomnianych powyżej warunków otrzymana dywidenda opodatkowana jest specjalnym podatkiem ochronnym (defense tax) w wysokości 15 proc. – argumentuje Kamila Szydłowska. Dochody ze zbycia udziałów/akcji w spółkach zależnych są, co do zasady, zwolnione z opodatkowania na Cyprze.

WPŁYW NA DOCHÓD W KRAJU
Wynik przedsiębiorcy z działalności gospodarczej prowadzonej na Cyprze nie będzie wpływał na wynik wypracowany w Polsce. Dochód cypryjski nie będzie dodawany, a z kolei strata nie będzie mogła zostać odjęta od dochodu podatkowego w Polsce.

Straty podatkowe

Straty podatkowe mogą obniżać dochody uzyskiwane przez podatników w kolejnych latach podatkowych, bez ograniczeń co do czasu i kwoty. Brak jest możliwości rozliczania straty z dochodem wypracowanym w latach poprzednich.

– Jak tłumaczy Sylwia Migdał, w sytuacji gdy w okresie 3 lat od poniesienia straty ulegną zmianie udziałowcy spółki cypryjskiej oraz zmieniony zostanie charakter prowadzonej przez nią działalności, spółka może utracić prawo do dalszego rozliczania straty.

– Przy założeniu spełnienia ściśle określonych warunków istnieje możliwość obniżenia dochodu spółki cypryjskiej o bieżącą stratę ponoszoną przez inną spółkę będącą rezydentem cypryjskim, należącą do tej samej grupy – podkreśla nasza rozmówczyni.

Na mocy regulacji wewnętrznych dywidendy, należności licencyjne oraz odsetki wypłacane na rzecz rezydentów Polski nie podlegają opodatkowaniu podatkiem u źródła na Cyprze.

METODA UNIKANIA OPODATKOWANIA
W przypadku rozliczeń osoby fizycznej dochód osiągnięty przez zakład na Cyprze będzie również uwzględniany przy obliczaniu stopy opodatkowania pozostałych dochodów tej osoby (metoda unikania podwójnego opodatkowania – wyłączenie z progresją).

ZYSKI ZAKŁADU
Przy ustalaniu zysków zakładu dopuszcza się potrącenie wydatków, ponoszonych dla tego zakładu przez przedsiębiorstwo, włącznie z kosztami zarządzania i ogólnymi kosztami administracyjnymi, niezależnie od tego, czy powstały w tym państwie, w którym zakład jest położony czy gdzie indziej.

PODSTAWA PRAWNA:
• Umowa z dnia 4 czerwca 1992 r. zawarta między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz.U. z 1993 r. nr 117, poz. 523).

Ewa Matyszewska
Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  19 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  ECOFIN o reformie stawek VAT i unii bankowej

  Reforma stawek VAT w UE. Reforma stawek podatku VAT, unia bankowa i usługi finansowe – to tematy posiedzenia Rady ECOFIN, które odbyło się 18 czerwca 2021 r. Dyskutowane przez Radę rozwiązania na tym etapie uwzględniają większość głównych priorytetów negocjacyjnych Polski w zakresie stosowania obniżonych stawek VAT. Polska liczy na ich przyjęcie w trakcie Prezydencji Słowenii w Radzie UE. Było to ostatnie planowane posiedzenie ECOFIN za Prezydencji Portugalii.

  Wymiana danych podatkowych w czasie rzeczywistym - Finlandia i Estonia są pierwsze

  Wymiana danych podatkowych. O przystąpieniu do elektronicznej wymiany informacji podatkowych w czasie rzeczywistym poinformowały w 18 czerwca 2021 r. władze Finlandii i Estonii. Według organów podatkowych dwóch sąsiednich krajów tego typu rozwiązanie jest "unikatowe" w skali światowej.

  Transakcje z rajami podatkowymi – kolejne obowiązki dla podmiotów powiązanych i niepowiązanych

  Transakcje z rajami podatkowymi. Od 1 stycznia 2021 r. obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych dla podatników CIT, PIT i spółek niebędącymi osobami prawnymi dla transakcji o wartości powyżej 500 tys. PLN dotyczy zarówno podmiotów powiązanych, jak i niepowiązanych, jeżeli rzeczywisty właściciel ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, czyli w raju podatkowym.

  Wartość początkowa środka trwałego - jak ustalić

  Wartość początkowa środka trwałego. Przepisy ustawy o podatkach dochodowych (ustawa o PIT i ustawa o CIT) określają dość dokładnie zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych. Ustalenie wartości początkowej wg wyceny podatnika jest możliwością daną przez przepisy jedynie w wyjątkowych przypadkach - jeżeli nie można ustalić tej wartości wg ceny zakupu. Podatnicy nabywający środki trwałe (np. samochody) i remontujący je mogą ustalić wartość początkową z uwzględnieniem wydatków poniesionych (do dnia oddania środka trwałego do użytkowania) na naprawę, remont, czy modernizację - o ile mogą udokumentować te wydatki.

  Polskie firmy w UE - Czarna Księga barier na rynku wewnętrznym (wydanie II)

  Polskie firmy w UE - Czarna Księga barier. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii opublikowało 16 czerwca 2021 r. już drugą Czarną Księgę barier (administracyjnych i prawnych) na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej, które utrudniają działalność transgraniczną polskich przedsiębiorców.

  Najniższa krajowa 2022 a zmiany w PIT - 300 zł więcej netto

  Najniższa krajowa 2022 a zmiany w PIT. Proponowana przez rząd podwyżka najniższej krajowej (płacy minimalnej) w 2022 r. do poziomu 3000 zł brutto (tj. o 7,1 proc. w porównaniu do minimalnego wynagrodzenia 2021 roku) nie jest rewolucyjna - wskazują ekonomiści. Jednocześnie zauważają, że efekt podwyżki będzie wzmocniony przez zapowiedziane w Polskim Ładzie zmiany w systemie podatkowym (głównie w podatku dochodowym pd osób fizycznych - PIT). Szacuje się, że wynagrodzenie netto osoby zarabiającej płacę minimalną wzrośnie w 2022 roku o ok. 300 zł miesięcznie.

  Problematyczne transakcje z rajami podatkowymi – ceny transferowe, dokumentacja, odpowiedzialność

  Transakcje z rajami podatkowymi a ceny transferowe. Od pewnego czasu polski ustawodawca wyjątkowo chętnie wykorzystuje przepisy z zakresu cen transferowych do pobierania informacji o transakcjach realizowanych z podmiotami zarejestrowanymi w rajach podatkowych. Obowiązki nakładane na polskich podatników w tym zakresie są coraz szersze i wymagają coraz większych nakładów administracyjnych. Jednocześnie, wprowadzane przepisy często są tworzone w sposób chaotyczny i nie zawsze uzasadniony.

  Fiskus zajął majątek firmy mimo braku dowodów

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego na majątku podatnika. Urząd skarbowy zajął konto firmy i należny jej zwrot VAT mimo braku dowodów i nieprawidłowości. Czy miał do tego prawo?

  Podatki 2021: osobista odpowiedzialność członków zarządu na nowo (bezpłatne webinarium 24 czerwca)

  24 czerwca 2021 r. o godz. 10:00 rozpocznie się bezpłatne webinarium (szkolenie online) poświęcone obowiązującym od 1 stycznia 2021 r. przepisom rozszerzającym obowiązki z zakresu cen transferowych dla podmiotów niepowiązanych. Za brak dopełnienia należytej staranności i nowych obowiązków dokumentacyjnych odpowiadają osobiście członkowie zarządu! Webinarium poprowadzą Artur Klęsk, Partner w Enodo Advisors oraz Jakub Beym, Senior Associate w Enodo Advisors. Portal infor.pl jest patronem medialnym tego wydarzenia.

  Skonta i rabaty przy rozliczaniu transakcji międzynarodowych

  W transakcjach handlowych rozróżniamy różnego rodzaju obniżki cen. Wśród najczęściej stosowanych są skonta i rabaty. Należy jednak pamiętać, że ich udzielenie ma wpływ na podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług (VAT), a tym samym także na wysokość podatku jaki zapłaci przedsiębiorca.

  Czym różni się najem prywatny od najmu w działalności gospodarczej?

  Podatek od najmu. W dniu 24 maja 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny podjął ważną uchwałę (w składzie 7. sędziów) dotyczącą rozróżnienia najmu prywatnego i najmu prowadzonego w ramach działalności gospodarczej dla potrzeb opodatkowania PIT i ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Jak tę kwestię rozstrzygnął NSA?

  Czy wszyscy podatnicy muszą mieć kasę online od 1 stycznia 2023 r.?

  Kasy fiskalne online są już obowiązkowe dla wybranych grup podatników. Natomiast kasy z elektronicznym zapisem kopii będą dostępne tylko do końca 2022 r. Czy oznacza to, że wszyscy podatnicy będą musieli mieć kasy fiskalne online od 1 stycznia 2023 r.? Co warto wiedzieć o nowym rodzaju kas?

  Sprawozdania finansowe zakładów ubezpieczeń i reasekuracji - zmiany od 2022 r.

  Sprawozdania finansowe. Ustawodawca rozszerza zakres wymogów sprawozdawczych dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji. Nowe obowiązki sprawozdawcze będą stosowane od 2022 r., tj. do sprawozdań za rok obrotowy rozpoczynający się w 2021 r.

  Estoński CIT - zmiany od 2022 roku

  Estoński CIT. Od 2022 r. ryczałt od dochodów w CIT (czyli tzw. estoński CIT) będzie mogła wybrać każda spółka kapitałowa, niezależnie od wielkości, bo zniknie limit przychodów 100 mln zł. Estoński system będzie też dla spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych.

  E-faktury od 2022 r. Pilotaż od października 2021 r.

  E-faktury są już na kolejnym etapie procesu legislacyjnego. Ustawodawca chce wspólnie z biznesem testować nowe rozwiązanie już od października 2021 r., tak aby jak najwięcej firm korzystało w pełni z e-faktury w 2022 r. Korzystanie z e-faktury stanie się obligatoryjne od 2023 r.

  Rejestracja w CRPA (Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych) do 30 czerwca

  Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, że 30 czerwca 2021 r. upływa termin (okres przejściowy) na dokonanie: zgłoszenia rejestracyjnego w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA) dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. nie były objęte obowiązkiem dokonywania zgłoszeń rejestracyjnych w podatku akcyzowym albo zgłoszenia uzupełniającego w CRPA dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. zostały zarejestrowane na podstawie zgłoszenia rejestracyjnego AKC-R.

  Dotacja z gminy wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem a przedawnienie

  Dotacja z gminy a przedawnienie. Coraz więcej osób w swojej działalności stara się korzystać z różnych form pomocy. Jednym z popularnych rodzajów wsparcia, są różnego rodzaju dotacje – w tym dotacje z jednostek samorządu terytorialnego. W trakcie działalności podmiotu może jednak okazać się, że środki z dotacji zostały nieprawidłowo spożytkowane. W takiej sytuacji, zasadniczo, podatnik powinien zwrócić dotację – co w praktyce może jednak okazać się dla niego niemożliwe do wykonania (szczególnie po dłuższym czasie). Tak samo więc jak w innych przypadkach, ustawodawca przewidział odpowiedni okres przedawnienia dla konieczności zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. Warto jednak dowiedzieć się, jak należy obliczać ten termin - w szczególności, że proces przyznania, korzystania i rozliczenia dotacji może być dość długi – i wskazywać na różne momenty, od których należałoby obliczać termin przedawnienia.

  Polski Ład. 2/3 emerytów z zerowym PIT

  Zerowy PIT dla emerytów. Dwie trzecie emerytów będzie miało zerowy PIT, a duża część zapłaci niższy podatek - zapewnił wiceminister finansów Piotr Patkowski. Seniorzy, którzy pobierają emerytury powyżej 5 tys. zł miesięcznie stracą rocznie 75 zł - dodał. Polski Ład dla emerytów - kto zyska, kto straci?

  Interpretacja podatkowa nie może pomijać przepisów

  Interpretacja podatkowa. Przedsiębiorca wdał się w spór z fiskusem o pieniądze należne z tytułu CIT. Oczywiście fiskus chciał ich więcej, w tym celu interpretował przepisy tak, a w zasadzie pomijał ich część, aby uzasadnić słuszność poboru wyższego podatku. Ale po stronie przedsiębiorcy stanął sąd, przypominając organom skarbowym, że: „Nie wolno jest również interpretować przepisów prawnych tak, by pewne ich fragmenty okazały się zbędne” (wyrok WSA w Krakowie z 5 lutego 2021 r., sygn. akt I SA/Kr 1262/20).

  Rekordowy Twój e-PIT w 2021 roku

  Twój e-PIT w 2021 roku. Ministerstwo Finansów podsumowało tegoroczny sezon rozliczeń podatkowych PIT, a w szczególności najbardziej popularną e-usługę Krajowej Administracji Skarbowej - Twój e-PIT.

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa – rozliczenia podatkowe (PIT, CIT, VAT, PCC)

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa. Rozważając możliwość restrukturyzacji działalności, oprócz standardowych rozwiązań takich jak m.in aporty przedsiębiorstw, połączeń lub sprzedaży (niezależnie czy mamy do czynienia z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa czy przedsiębiorstwem), należy wziąć pod uwagę możliwości oferowane przez leasing finansowy przedsiębiorstwa. W analizie opłacalności przedsięwzięcia musimy wziąć pod uwagę nie tylko aspekt biznesowy, ale również kwestie opodatkowania danej transakcji. Należy zwrócić uwagę, zarówno na podatki dochodowe (odpowiednio PIT oraz CIT), podatek od towarów i usług oraz podatek od czynności cywilnoprawnych.

  Jak wygląda cyberatak na firmową sieć?

  Cyberatak na firmową sieć. W trakcie pandemii ponad połowa polskich firm (54%) zauważyła wzrost liczby cyberataków. W opublikowanej w maju br. analizie Active Adversary Playbook 2021 analitycy ujawniają, że przestępcy zostają wykryci średnio dopiero po 11 dniach od przeniknięcia do firmowej sieci. W tym czasie mogą swobodnie poruszać się po zasobach i wykradać dane przedsiębiorstwa. Coraz trudniej namierzyć złośliwą działalność, jednak pomocna w tym zakresie może okazać się pandemia. W ubiegłym roku wzrosły bowiem umiejętności i szybkość reagowania zespołów IT.

  Kasa fiskalna online - serwis klimatyzacji w samochodach

  Kasa fiskalna online. Czy prowadząc działalność w ramach punktu serwisowego klimatyzacji w samochodach osobowych podatnik jest zobowiązany do posiadania kasy fiskalnej online?

  CIT-8 za 2020 r. - wersja elektroniczna opublikowana

  CIT-8 za 2020 r. Ministerstwo Finansów opublikowało cyfrową wersję (30) CIT-8. Zrobiło to po trzech miesiącach od zapowiedzi, za to na dwa tygodnie przed upływem terminu na złożenie tego zeznania.

  Firmy z branży beauty nie mają kas fiskalnych online

  Kasy fiskalnej online. Co trzecia firma z branży kosmetycznej nie ma kasy fiskalnej online, która od 1 lipca 2021 r. będzie obowiązkowa - wskazała inicjatywa Beauty Razem. Branża apeluje do Ministra Finansów o przesunięcie o pół roku terminu obowiązkowej instalacji urządzeń.