Kategorie

Pomoc prawna w sprawach cywilnych prowadzonych w państwach UE

 
Konrad Borowicz
Biuro Legislacyjne Sejmu

Kto może skorzystać z pomocy? Na zwrot jakich kosztów możemy liczyć?

17
grudnia ubiegłego roku Sejm uchwalił ustawę o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Jest ona kolejną z cyklu ustaw przenoszących rozwiązania wspólnotowe do prawodawstwa polskiego. Omawiana ustawa wdraża przepisy dyrektywy 2003/8/WE z 27 stycznia 2003 r. przyjętej w celu usprawnienia dostępu do wymiaru sprawiedliwości w sporach transgranicznych poprzez ustanowienie minimalnych wspólnych zasad odnoszących się do pomocy prawnej w sporach o tym charakterze (Dz.Urz. WE L 26 z 31.01.2003).
Przepisy ustawy można podzielić na dwie grupy. Pierwsza dotyczy osób fizycznych mających miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu w Polsce, druga zaś reguluje prawa osób fizycznych mających miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu w innym państwie członkowskim UE. Przepisy ustawy nie dotyczą więc podmiotów innych niż osoby fizyczne, a więc osób prawnych i innych podmiotów nieposiadających osobowości prawnej. Najwyraźniej autorzy dyrektywy uznali, skądinąd słusznie, że podmioty te poradzą sobie doskonale same, szczególną ochroną należy zaś objąć osoby fizyczne, mając na względzie ich często słabą kondycję finansową.
Zakres podmiotowy ustawy
W związku z kwestią zakresu podmiotowego omawianej ustawy rodzą się dość istotne wątpliwości interpretacyjne. Niejasne jest pojęcie „miejsce zwykłego pobytu”, w przeciwieństwie do pojęcia „miejsce zamieszkania”, które w sposób jednoznaczny regulują przepisy k.c., uznając za miejsce zamieszkania miejscowość, w której przebywa osoba fizyczna z zamiarem stałego pobytu. Czy w związku z tym należy domniemywać, że pojęcie „miejsce zwykłego pobytu” odnosi się do miejscowości, w której przebywa osoba fizyczna przez większość roku, jednak bez zamiaru stałego pobytu? Brzmi to racjonalnie, można bowiem wyobrazić sobie sytuację, w której dana osoba w związku z wykonywaną pracą lub usługami przebywa w danej miejscowości, choć zamierza zamieszkiwać w innej miejscowości, nawet w innym kraju członkowskim. Zagadnienie miejsca zwykłego pobytu odgrywa więc niebagatelną rolę przy ustalaniu kręgu osób, do których stosuje się przepisy ustawy. Gdyby pominąć tę sprawę, interpretacja byłaby klarowna. Można dojść również do wniosku, że część przepisów ustawy stosuje się do obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, a drugą jej część do obywateli innych państw członkowskich UE. Okazuje się jednak, że za sprawą trzech krótkich wyrazów sytuacja znacząco się komplikuje, ponieważ te same przepisy będą miały zastosowanie zarówno do zamieszkałych w Polsce osób posiadających obywatelstwo polskie, jak i innych osób, również do obcokrajowców niebędących obywatelami UE, jednakże mających miejsce zwykłego pobytu na terytorium naszego kraju. Sytuację nieco klaruje treść art. 1 ust. 2 ustawy, który wskazuje, że chodzi o pobyt zgodny z przepisami naszego prawa oraz za wiedzą i zgodą właściwych organów państwowych – w odniesieniu do osób nieposiadających obywatelstwa państwa członkowskiego UE. Omawiając kwestię zakresu stosowania przepisów ustawy nie sposób nie wspomnieć o tym, że bystrzy Duńczycy, prawdopodobnie przeczuwając, jakie koszty wiążą się z wdrożeniem dyrektywy 2003/8/WE, wynegocjowali sobie wyłączenie spod tej regulacji. Kolejny istotny element, który powinien być spełniony, aby móc skorzystać z dobrodziejstw ustawy, jest, jak się zdaje, wystarczająco jasny. Pomoc prawna określona w ustawie należy się w związku z postępowaniem wszczętym lub prowadzonym w innym państwie członkowskim UE (w odniesieniu do kategorii osób, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy) albo z postępowaniem wszczętym lub prowadzonym w Polsce (w odniesieniu do kategorii osób, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy). Spór sądowy ma mieć więc charakter transgraniczny, czyli taki, którego uczestnicy przebywają w różnych krajach członkowskich UE.
Pomoc prawna określona w ustawie może być przyznana nawet osobie, która niezwłocznie po złożeniu wniosku do właściwego sądu wyjedzie z Polski nawet do kraju, w którym nie toczy się postępowanie, którego dotyczy ten wniosek. Na taką interpretację wskazuje brzmienie art. 2 ustawy, zgodnie z którym o możliwości ubiegania się o prawo pomocy decyduje miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu w dacie złożenia wniosku o przyznanie tego prawa do właściwego organu. Późniejsza zmiana miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu przez wnioskodawcę nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyznanie lub korzystanie z prawa pomocy.
Powstaje pytanie, czy osoba wnioskująca o przyznanie prawa pomocy musi być stroną pozwaną czy też powodem? Ustawa na ten temat milczy. Dopiero z przepisów dyrektywy dowiadujemy się jednoznacznie, że chodzi o oba przypadki. Kolejne pytanie, jakie się w związku z tym nasuwa, to kwestia, czy wnioskodawca musi być stroną w postępowaniu? W związku z przedłużającym się milczeniem ustawy, równie trudno jest odpowiedzieć na pytanie, czy można ubiegać się o prawo pomocy będąc np. interwenientem głównym lub ubocznym, o których mówią przepisy art. 75 i 76 k.p.c.
Spory transgraniczne
Kolejną, wielce istotną kwestią dla zrozumienia przepisów ustawy jest to, jakich postępowań ona dotyczy. Czytając ustawę dochodzi się do wniosku, że chodzi wyłącznie o postępowania cywilne.
Z kolei lektura dyrektywy prowadzi do konkluzji, że jej przepisy mają zastosowanie do tzw. sporów transgranicznych w sprawach cywilnych i handlowych. A zatem odpowiedzmy sobie na pytanie o charakterze dość zasadniczym. Czym właściwie jest „spór transgraniczny”? Otóż, jak stanowi unijny prawodawca, z takim sporem mamy do czynienia wówczas, gdy osoba ubiegająca się o prawo pomocy stale zamieszkuje lub stale przebywa w innym państwie członkowskim od tego, w którym ma być wszczęte albo jest prowadzone postępowanie. Prawo pomocy przyznawane jest w tym państwie członkowskim, w którym jest, lub ma być, wszczęte i prowadzone postępowanie, jednakże również państwo członkowskie miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu wnioskodawcy zapewnia pomoc prawną w ograniczonym zakresie, który służy uzyskaniu właściwego prawa pomocy w państwie, w którym toczy się postępowanie. Sprawa cywilna tocząca się w związku ze sporem transgranicznym jest również ujmowana przez dyrektywę bardzo szeroko.
Pomoc prawna, zgodnie z jej przepisami, musi zostać przyznana zarówno w przypadku postępowania cywilnego przed sądem, jak i w postępowaniu zmierzającym do zawarcia ugody. Ten ostatni przypadek dyrektywa zawęża do ugód, od których możliwość odwołania wynika z przepisów prawa lub rozstrzygnięcia sądowego.
Ostatni element „sporów transgranicznych w sprawach cywilnych i handlowych”, czyli sprawy handlowe, ma również niebagatelne znaczenie dla prawidłowego określenia zakresu ustawy. Wydaje się, że pojęcie sprawy handlowej, wyraźnie akcentowane w dyrektywie (w przeciwieństwie do polskiej ustawy), dotyczy spraw związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przez przedsiębiorców – osoby fizyczne. Tezę tę potwierdza fakt odnoszenia się przepisów ustawy do kategorii osób fizycznych, a więc także przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, działających jednoosobowo lub w ramach spółki cywilnej.
Ograniczenia
Na koniec warto przywołać jeszcze jeden element, który wpływa na krąg beneficjentów ustawy. Lektura przepisów jej art. 9 prowadzi do konkluzji, że nie wszystkim osobom fizycznym uwikłanym w spory transgraniczne będzie przysługiwała pomoc prawna. W związku z tym, że wniosek o przyznanie prawa pomocy powinien zawierać oświadczenie wnioskodawcy obejmujące dane o jego stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania, należy zakładać, że pomoc prawna zostanie przyznana tylko tym osobom, których sytuacja materialna i rodzinna uniemożliwia poniesienie kosztów udziału w sporze transgranicznym bez poważnego uszczerbku dla budżetu rodzinnego. Inaczej mówiąc, zakłada się, że pomoc będzie przyznawana tym, którzy nie podołają kosztom związanym z udziałem w postępowaniu.
Prawo pomocy
Skoro już wiemy, dla jakiego kręgu podmiotów przeznaczona jest pomoc prawna, oraz w związku z jakimi postępowaniami może ona zostać udzielona, przyjrzyjmy się, co się kryje pod nieco enigmatycznym pojęciem „prawo pomocy”.
Pomoc prawna, jak stanowi dyrektywa, obejmuje poradę prawną służącą rozstrzygnięciu sporu przed wniesieniem sprawy do sądu, pomoc prawną w trakcie wnoszenia sprawy do sądu oraz reprezentowanie w sądzie, a także pomoc w kosztach procesu lub zwolnienie z powyższych kosztów.
Z kolei art. 5 ustawy formułuje następujące formy pomocy:
1) zwolnienie od kosztów sądowych,
2) ustanowienie adwokata albo radcy prawnego,
3) ponoszenie przez Skarb Państwa niezbędnych kosztów podróży związanych z nakazanym przez sąd jego osobistym stawiennictwem, jeżeli wnioskodawca nie może być przesłuchany w inny sposób.
Adwokat lub radca prawny powinien, jeżeli to możliwe, władać językiem zrozumiałym dla wnioskodawcy. Nie oznacza to wszakże, że obywatel portugalski otrzyma pomoc prawnika władającego językiem ojczystym wnioskodawcy. Może to być na przykład radca posługujący się językiem hiszpańskim, w związku z tym, że Portugalczyk ten włada hiszpańskim. Ta sama sytuacja dotyczy obywateli polskich korzystających z prawa pomocy w innym kraju unijnym. Może się okazać, że zapewni się nam pomoc prawnika nieznającego języka polskiego, ale porozumiewającego się w języku znanym naszemu obywatelowi. Rozwiązanie to, choć co do zasady słuszne, może powodować w przyszłości problemy związane z niemożnością nawiązania dialogu pomiędzy klientem a reprezentującym go w postępowaniu prawnikiem w związku z niezbyt dobrą znajomością danego języka przez strony tego dialogu. W przypadku skomplikowanego żargonu, jakim posługują się prawnicy, mogą to być dość częste przypadki. Pomijając jednak te dywagacje należy stwierdzić, że pomoc prawnika z całą pewnością będzie polegać na udzieleniu niezbędnej porady prawnej oraz zastępstwie procesowym przed sądem.
Koszty stawiennictwa przed sądem
W art. 5 ust. 2 ustawy przewidziano sytuację, w której dana osoba, mimo że jest już zwolniona od kosztów sądowych na mocy ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, to przysługuje jej prawo do pomocy prawnika oraz pokrycia kosztów stawiennictwa przed sądem związanych z podróżą.
Koszty stawiennictwa przed sądem pokrywa się wnioskodawcy wówczas, gdy spełnione są dwa warunki:
• osobiste stawiennictwo wynika z woli sądu,
• wnioskodawca nie może być przesłuchany w inny sposób.
Podmioty uprawnione do otrzymania pomocy
Należy podkreślić, że powyżej omówione uprawnienia w ramach pomocy prawnej będą przysługiwały na terytorium naszego kraju, a więc nie będą dotyczyły obywateli polskich. Tych ostatnich będą dotyczyły regulacje obowiązujące w innych państwach członkowskich (oczywiście z wyjątkiem Danii) stanowiące transpozycję dyrektywy 2003/8/WE do porządków prawnych tych państw. Rzecz jasna, uprawnienia przysługujące Polakom za granicą nie będą odbiegały w sposób zasadniczy od polskiej regulacji, będą one bowiem stanowiły względnie wierne odbicie unijnej dyrektywy.
Pomoc dla obywateli polskich
W ramach prawa pomocy obywatelowi polskiemu lub osobie mającej miejsce stałego pobytu w Polsce przysługiwać będą również dodatkowe uprawnienia, niewynikające z pomocy udzielonej przez państwo, w którym toczy się postępowanie. Uprawnienia te, ze zdecydowaną korzyścią dla osób objętych pomocą, ustawodawca wprowadził w życie w tym samym czasie co przepisy całej ustawy, pomimo że obowiązek ich wprowadzenia został ustalony dopiero na 30 maja 2006 r.
Bez względu na znaczące, jak się zdaje, obciążenia dla budżetu państwa, wynikające z przyjętych przepisów, będziemy mogli korzystać ze wszystkich form pomocy prawnej przewidzianej przedmiotową dyrektywą, pomimo że obowiązek ten powinien zostać spełniony dopiero za około półtora roku. Te „nadprogramowe” uprawnienia są dwojakie. Po pierwsze, polegają na zwolnieniu od wydatków związanych z kosztami tłumaczenia wniosku o przyznanie prawa pomocy w innym państwie członkowskim oraz niezbędnych dokumentów uzasadniających ten wniosek. Po wtóre, na ustanowieniu adwokata albo radcy prawnego w celu udzielenia przez niego wnioskodawcy pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej na potrzeby postępowania, które ma być wszczęte lub jest prowadzone w innym państwie członkowskim, do dnia otrzymania wniosku o przyznanie prawa pomocy przez właściwy organ tego państwa członkowskiego. Nie jest jednak jasne, w jaki sposób pomoc prawna w Rzeczypospolitej Polskiej będzie realizowana przez adwokata lub radcę. Ze sformułowania „na potrzeby postępowania” trudno wywnioskować, czy chodzi wyłącznie o poradę prawną lub sporządzanie pism związanych z kwestiami proceduralnymi, czy też pomoc ta będzie miała szerszy charakter i będzie polegała na udzielaniu porad prawnych związanych przedmiotem postępowania. Osobiście przychylałbym się do szerszego rozumienia tego pojęcia, choć z drugiej strony mam świadomość, że będzie to miało miejsce sporadycznie, a to z tej prostej przyczyny, że będzie wymagało znajomości prawa obcego.
Kolejnym argumentem potwierdzającym tezę o możliwym szerokim ujęciu kwestii pomocy prawnej jeszcze w Polsce jest treść art. 30 ustawy. Przepis ten stanowi, że adwokat lub radca prawny ustanowiony dla osoby korzystającej z prawa pomocy w Polsce działa do chwili, w której zostanie poinformowany przez sąd o otrzymaniu wniosku o przyznanie prawa pomocy w innym państwie członkowskim przez właściwy organ tego państwa. Wypływa z tego wniosek, że przepisy zostały skonstruowane w taki sposób, aby zapewnić osobie objętej pomocą prawną ciągłości udzielania tej pomocy. Oznacza to, że ustanowiony adwokat lub radca będzie zmuszony zaangażować się w meritum postępowania toczącego się przed obcym organem sądowym.
Należy zwrócić uwagę na fakt, że osoba mająca miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w Polsce nie ma obowiązku korzystania z pomocy krajowych organów opisanych w ustawie. Może ona zwrócić się o pomoc prawną bezpośrednio do właściwych organów państwa, w którym toczy się postępowanie. Jeżeli spełnia ona określone w dyrektywie kryteria, wówczas powinna otrzymać pomoc prawną w zakresie podobnym, jaki zawiera polska ustawa.
W takim postępowaniu kryje się jednak pewne niebezpieczeństwo. W związku z faktem, że omawianą dyrektywę należy wdrożyć do krajowego ustawodawstwa, a na dodatek jest to dyrektywa stosunkowo młoda, można spodziewać się sytuacji, w której któreś z państw członkowskich nie będzie miało odpowiedniego oprzyrządowania prawnego do tego, żeby sprawnie i bezproblemowo udzielić nam pomocy.
Podstawa prawna:
ustawa z 17 grudnia 2004 r. o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. Nr 10, poz. 67),
dyrektywa Rady 2003/8/WE z 27 stycznia 2003 r. w celu usprawnienia dostępu do wymiaru sprawiedliwości w sporach transgranicznych poprzez ustanowienie minimalnych wspólnych zasad odnoszących się do pomocy prawnej w sporach o tym charakterze (Dz.Urz. WE L 26 z 31.01.2003).
Masz wątpliwości, napisz: prawo.autorzy@infor.pl


Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych z aktywnymi drukami online
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych z aktywnymi drukami online
Tylko teraz
Źródło: Prawo Przedsiębiorcy
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  26 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Podatek minimalny w CIT - kto zapłaci i jak będzie liczony?

  Podatek minimalny w CIT. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (przygotowany w ramach Polskiego Ładu), przewiduje m.i. wprowadzenie nowego podatku – podatku minimalnego dla dużych korporacji. Przy czym korporacje na potrzeby podatku minimalnego rząd definiuje podobnym kluczem jak klasę średnią na potrzeby kalkulacji składki zdrowotnej.

  Ulga abolicyjna w PIT - zmiany 2021

  Ulga abolicyjna w PIT - zmiany 2021. Wejście w życie nowych przepisów ograniczających ulgę abolicyjną spowodowało, że od 1 stycznia 2021 r. polscy rezydenci podatkowi osiągający przychody w państwach, z którymi na mocy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania stosuje się metodę proporcjonalnego odliczenia zapłacą wyższy PIT.

  Jaka inflacja w 2022 roku?

  Inflacja w 2022 roku. Rada Polityki Pieniężnej podtrzymuje strategię średniookresowego celu inflacyjnego na poziomie 2,5 proc. z symetrycznym przedziałem odchyleń +/- 1 pkt. proc. - wynika z opublikowanych przez NBP "Założeń polityki pieniężnej" na 2022 rok.

  Jak odzyskać pieniądze przelane pomyłkowo na inny rachunek bankowy?

  Pomyłkowy przelew - jak odzyskać pieniądze. Wykonując przelew bankowy należy upewnić się, czy numer rachunku odbiorcy jest właściwy. Rzecznik Finansowy ostrzega, że przelanie środków finansowych na zły numer rachunku, może skutkować całkowitą utratą pieniędzy. Jeśli jednak taki błąd nam się przydarzy, nie załamujmy się. Klienci instytucji finansowych dysponują pewnymi możliwościami prawnymi, by dochodzić zwrotu własnych pieniędzy. O szczegółach informuje Rzecznik Finansowy w przygotowanym poradniku, który powstał na bazie konkretnych spraw zgłaszanych przez klientów do biura Rzecznika Finansowego.

  Wysokość przeciętnego dochodu w gospodarstwach rolnych w 2020 r.

  Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2020 r. 3819 zł - wynika z obwieszczenia Prezesa GUS opublikowanego w Monitorze Polskim.

  Klimat i biznes: oczekiwania po publikacji raportu IPCC

  Zmiany klimatu a biznes. Opublikowany w sierpniu szósty raport Międzyrządowego Zespołu ds. Zmiany Klimatu (IPCC) jednoznacznie potwierdza, że ograniczanie emisji CO2, a tym samym postępowania globalnego ocieplenia, absolutnie nie może być odkładane w czasie. Działać trzeba natychmiast. Dokument zawiera analizę badań z zakresu nauk o klimacie i jest podsumowaniem prac osób zajmujących się badaniem zjawiska zmian klimatu. W dobie nagłych i nieprzewidywalnych zjawisk pogodowych oraz innych skutków zmian klimatu, których teraz nie jesteśmy w stanie przewidzieć, sektor biznesu powinien zewrzeć szyki i wspólnie zastanowić się nad tym, jak sprostać negatywnym konsekwencjom aktywności przemysłowej i skutecznie zapobiegać dalszej degradacji środowiska. Stawka, jak wszyscy wiemy, jest wysoka. Ten temat komentuje dr Agata Rudnicka z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

  Ulga dla dużych rodzin - rozwiązanie potrzebne, ale czy optymalne

  Ulga dla dużych rodzin to ruch we właściwym kierunku i rozwiązanie, które było potrzebne. Ale można mieć wątpliwości, czy podobnego efektu nie da się osiągnąć w inny sposób – powiedział ekonomista prof. Marek Kośny. Ekspert podkreślał też konieczność poprawy sytuacji mieszkaniowej rodzin.

  Jak uzyskać dni wolne na opiekę nad chorym dzieckiem?

  Opieka nad chorym dzieckiem. Rozpoczynający się okres jesienny sprzyja infekcjom, zwłaszcza u najmłodszych. Pracownicy, którzy muszą zaopiekować się chorym dzieckiem, mają dwie możliwości uzyskania w tym celu dni wolnych.

  Ulga dla samotnych rodziców w PIT (1,5 tys. zł) zamiast wspólnego rozliczenia

  Ulga dla samotnych rodziców w PIT. Poprawka zgłoszona do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zastąpi wspólne rozliczanie nową ulgą dla samotnych rodziców w wysokości 1,5 tys. zł. Wiceminister rodziny Barbara Socha zapewnia, że rozwiązania przewidziane w Polskim Ładzie będą dla rodziców korzystniejsze od obecnych.

  Podatek od nieruchomości a schematy podatkowe

  Schematy podatkowe nie omijają podatku od nieruchomości. Z wydanych w tym zakresie Objaśnień podatkowych wynika bezpośrednio, że Szef KAS jest zainteresowany także tym obszarem (str. 12). Wspiera to również kształt formularza MDR-1, w którym – w części, w której należy określić transakcje/zagadnienia obejmujące schemat podatkowy – wskazano dla przykładu: zwolnienia i definicje pojęcia budowla/budynek na gruncie podatku od nieruchomości.

  Polski Ład. Zmiany podatkowe z ulgą dla dużych rodzin

  Polski Ład. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych przyjęła zmiany w ustawach podatkowych, jakie mają zostać wprowadzone w ramach Polskiego Ładu. Wśród wprowadzonych poprawek znalazł się zapis wprowadzający ulgę dla rodzin z czworgiem lub większą liczbą dzieci.

  E-faktury ustrukturyzowane od 2022 r. Czy znikną faktury papierowe?

  E-faktury ustrukturyzowane od 2022 r.. Nadciąga rewolucja w fakturowaniu. Znane do tej pory faktury papierowe, jak i stosowane obecnie faktury elektroniczne nie będą jedynymi dopuszczalnymi formami dokumentowania transakcji. Faktury ustrukturyzowane mają być wprowadzone na zasadach dobrowolności od 1 stycznia 2022 roku.

  Polski Ład - duże rodziny bez podatku

  Polski Ład. Jesteśmy otwarci na poprawkę w Polskim Ładzie wspierającą rodziny - powiedział rzecznik rządu Piotr Müller odpowiadając na pytanie o dodatkowe wsparcie podatkowe dla dużych rodzin. Dodał, że jest pakiet kilku rozwiązań wnoszonych przez parlamentarzystów PiS, są one poważnie rozważane.

  Stałe miejsce prowadzenia działalności a obecność pracowników

  Stałe miejsca prowadzenia działalności gospodarczej dla potrzeb podatku VAT jest istotne, ponieważ determinuje miejsce (kraj), na terytorium którego usługi powinny być opodatkowane. Jest to często kwestia sporna, będąca przedmiotem orzeczeń nie tylko krajowych sądów administracyjnych, ale także Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Ulga na powrót w PIT - zmiany od 2022 roku

  Ulga na powrót w PIT. Po konsultacjach związanych z podatkową częścią Polskiego Ładu, rząd zdecydował się zmienić niektóre z jego założeń, m.in. w zakresie konstrukcji ulgi na powrót. Przypomnijmy, że w pierwotnych założeniach Polskiego Ładu ulga na powrót miała mieć konstrukcję odliczenia od podatku indywidualnie wyliczonej kwoty, która miała być ustalona na podstawie podatku należnego za poprzednie lata.

  Czy darowizna od brata jest zwolniona z podatku?

  Darowizna od brata a podatek od spadków i darowizn. Czy darowizna, którą podatnik otrzyma od brata, podlega zwolnieniu z podatku zgodnie z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn?

  Praca zdalna a obowiązek składania deklaracji CIT-ST

  Deklaracja CIT-ST a praca zdalna. Pandemia wirusa COVID-19 wymusiła na pracodawcach zmiany organizacji pracy w zakładach pracy. Gdzie tylko było to możliwe, pracownicy zostali skierowani do wykonywania pracy w formie zdalnej (home office). Było to ogromne wyzwanie logistyczne, w których dotychczas praca była świadczona głównie stacjonarnie w siedzibie pracodawcy. Zmiana sposobu świadczenia pracy przez osoby zatrudnione wpłynęła na wiele kwestii z zakresu prawa pracy, między innymi wymusiła na rządzących zajęcie się tematem uregulowania pracy zdalnej. Przepisy w tym zakresie są obecnie konsultowane w ramach Rady Dialogu Społecznego. Praca zdalna stawia przed nami jednak o wiele więcej pytań. Jednym z problemów, jaki pojawia się w nawiązaniu do tego tematu, jest obowiązek składania deklaracji CIT-ST do urzędu skarbowego w przypadku, gdy pracodawca posiada zakłady (oddziały) na terenie innej jednostki samorządu niż siedziba przedsiębiorstwa. Czy w przypadku świadczenia pracy zdalnej przez pracowników również możemy mówić o obowiązku składania deklaracji CIT-ST przez podmioty, które przed pandemią nie były do tego zobowiązane?

  Polski Ład w podatkach - jak uniknąć negatywnych zmian

  Polski Ład w podatkach. Już teraz pojawiają się różne pomysły mające na celu uniknięcie negatywnych dla podatników skutków Polskiego Ładu. Są to np.: przekształcenie w spółkę z o.o., w spółkę komandytowo-akcyjną, ucieczka za granicę, przejście na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych albo estoński CIT. Eksperci przestrzegają jednak: każdy przedsiębiorca musi indywidualnie przeanalizować, co mu się opłaca. Radzą też wstrzymać się jeszcze z decyzjami.

  Spłata zaległości jest bez VAT. Problem z korektą odliczenia

  Spłata zaległości a VAT. Kto zalega z podatkiem wobec gminy, może uregulować dług, przekazując jej własność rzeczy lub prawa majątkowego. Ale co w sytuacji, gdy wcześniej przy ich zakupie odliczył VAT naliczony?

  Polski Ład z pakietem ulg podatkowych

  Polski Ład. Już wkrótce podatnicy, po uchwaleniu projektu z dnia 28 czerwca 2021 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, będą mogli skorzystać z wybranych ulg podatkowych. Jakie muszą spełnić warunki, by móc po nie sięgnąć?

  Pośrednictwo w sprzedaży gwarancji a odliczenie VAT

  Transakcje pośrednictwa w sprzedaży rozszerzenia gwarancji. Podatnik prowadzący działalność handlową powinien ujmować w mianowniku proporcji VAT również, zwolnione z VAT, transakcje pośrednictwa w sprzedaży rozszerzenia gwarancji. Nie są one bowiem „pomocniczymi transakcjami finansowymi” - tak orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Zerowy PIT dla rodzin 4 plus

  Zerowy PIT. Rodzice co najmniej czwórki dzieci nie zapłacą podatku, jeśli ich wspólne dochody nie przekroczą 170 tys. zł rocznie. Taki jest najbardziej prawdopodobny wariant kolejnej poprawki klubu PiS do Polskiego Ładu - pisze "Dziennik Gazeta Prawna".

  Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych już w październiku w Targach Kielce

  Spotkanie, to coś czego brakowało nam wszystkim w ostatnim czasie. A jeśli połączyć to z merytorycznymi wystąpieniami, warsztatami ze specjalistami, a także bankietem? To równanie oznacza tylko jedno – II Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych! Patronem medialnym wydarzenia jest Infor.

  Usługi świadczone przez wspólnika na rzecz spółki komandytowej

  Spółka komandytowa. Organy podatkowe nie kwestionują zakupu usług doradczych od komplementariusza, o ile spełnione będą warunki uznania wydatku za koszt uzyskania przychodu.

  Efekty zwalczania luki VAT

  Zwalczanie luki VAT przyczynia się do tego, że rząd może o 80 mld zł zwiększyć prognozę dochodów na rok 2021 – powiedział wiceminister finansów Piotr Patkowski podczas konferencji „Uczciwy VAT, zysk dla wszystkich”.