Kategorie

Kiedy wartość materiałów można odpisywać w koszty

Joanna Gawrońska
inforCMS
Spółka świadczy usługi budowlano-montażowe. Nie prowadzi magazynu. Wszystkie materiały ewidencjonowane są bezpośrednio w koszty. Z końcem roku okazało się, że jedna umowa z kontrahentem została rozwiązana, ale spółka kupiła już materiał potrzebny do wykonania tej usługi. Ponieważ materiał ten nie został pobrany do montażu, nie można jego wartości spisać w koszty. Czy w związku z tym na koniec roku posiadane materiały można zostawić na koncie „Zapasy”, mimo że spółka nie prowadzi magazynu? Czy przy tego rodzaju działalności zrezygnowanie z prowadzenia magazynu jest dobrym rozwiązaniem?

RADA

Na dzień bilansowy jednostka powinna dokonać korekty kosztów i ustaloną w toku inwentaryzacji wartość niezużytych materiałów zaewidencjonować na koncie zapasów. Ze względu na realizację usług budowlanych, które są rozliczane w specyficzny sposób, wskazane byłoby prowadzenie magazynu i zarachowywanie do kosztów tylko faktycznie zużytych materiałów.

UZASADNIENIE

Kierownik jednostki, uwzględniając rodzaj i wartość posiadanych poszczególnych grup rzeczowych składników aktywów obrotowych, podejmuje decyzję o stosowaniu jednej z czterech możliwych metod prowadzenia kont ksiąg pomocniczych.

Tabela 1. Metody prowadzenia ksiąg pomocniczych dla rzeczowych składników aktywów obrotowych

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Wybór metody prowadzenia ksiąg pomocniczych dla rzeczowych składników aktywów obrotowych ma wpływ na termin i częstotliwość inwentaryzacji.

Tabela 2. Terminy i częstotliwość inwentaryzacji aktywów obrotowych w związku z prowadzoną ewidencją

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Ewidencja materiałów odpisywanych w koszty na dzień zakupu

Jednostka, która zdecydowała się pominąć ewidencję kupionych materiałów podczas ich składowania, odpisuje wartość materiałów w cenie nabycia bezpośrednio w ciężar kosztów w momencie ich przyjęcia.

Reklama

Należy pamiętać, że przyjmując taki sposób ewidencji, jednostka ma obowiązek ustalania stanu materiałów i dokonania jego wyceny oraz korekty kosztów o wartość tego stanu, nie później niż na dzień bilansowy. W tym celu przedsiębiorstwo musi mieć informacje na temat cen nabycia materiałów zarachowanych w koszty, a nie zużytych na dzień bilansowy.

Jednak dla celów podatkowych taka korekta powinna być dokonana w każdym okresie rozliczeniowym, za który ustalana jest zaliczka na podatek dochodowy. Stanowisko to potwierdza Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach w postanowieniu z 17 lutego 2006 r., nr OG-005/208/PDI-423/26/2005:

(...) podatnik dokonujący ewidencji polegającej na odpisywaniu w koszty wartości materiałów na dzień ich zakupu oraz produktów gotowych w momencie ich wytworzenia, w celu ustalenia dochodu do opodatkowania powinien sporządzać spis z natury, wycenę i korygować koszty w wartości rzeczywistej zapasów na koniec każdego miesiąca, czyli podwyższać dochód stanowiący podstawę opodatkowania o wartość zaliczonych w koszty, lecz nie zużytych lub sprzedanych materiałów i towarów do końca okresu rozliczeniowego. (...)

Przykład

W ciągu 2008 r. jednostka kupiła materiały wykorzystywane przy realizacji usług budowlanych na kwotę netto 1 500 000 zł, VAT - 300 000 zł, które zarachowała bezpośrednio w koszty.

Na dzień bilansowy, zgodnie z przeprowadzoną inwentaryzacją, nie zostały zużyte materiały o wartości 250 000 zł.

Ewidencja księgowa w trakcie roku 2008

1. Zakup materiałów - ewidencja na podstawie faktur VAT, rachunków:

Wn „Rozliczenie zakupu” 1 500 000

Wn „VAT naliczony” 300 000

Ma „Rozrachunki z dostawcami” 1 800 000

2. Zarachowanie wartości kupionych materiałów w ciężar kosztów okresu sprawozdawczego:

Wn „Zużycie materiałów” 1 500 000

Ma „Rozliczenie zakupu” 1 500 000

3. Ewidencja na dzień bilansowy - korekta kosztów o wartość ustalonego na dzień bilansowy stanu materiałów:

Wn „Materiały” 250 000

Ma „Zużycie materiałów” 250 000

Ewidencja w następnym roku obrotowym (2009) - na początek lub na koniec roku obrotowego - w zależności od przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

4. Ponowne zarachowanie wartości stanu materiałów w ciężar kosztów (księgowanie odwrotne do księgowania w pkt 3):

Wn „Zużycie materiałów” 250 000

Ma „Materiały” 250 000

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

W 2008 r. powyższe dane zostaną wykazane w sprawozdaniu finansowym:

• w porównawczym wariancie RZiS jako:

B. Koszty działalności operacyjnej

II. Zużycie materiałów i energii 1 250 000

(1 500 000 zł - 250 000 zł)

• w bilansie jako:

B. Aktywa obrotowe

I. Zapasy 1. Materiały 250 000

 

Reklama

W ramach przyjętych zasad (polityki) rachunkowości jednostka może stosować uproszczenia, jeżeli nie wywiera to w istotny sposób ujemnego wpływu na obraz jej sytuacji majątkowej, finansowej oraz na wynik finansowy. Takim uproszczeniem jest możliwość ustalania na koniec okresów sprawozdawczych wyłącznie wartości stanu materiałów podstawowych. Jednak mimo że ustawa o rachunkowości dopuszcza możliwość odpisywania wartości kupionych materiałów w cenie nabycia bezpośrednio w ciężar kosztów, tj. stosowanie uproszczeń, jednak jednostka realizująca usługi budowlano-montażowe nie powinna rezygnować z ewidencji materiałów podczas ich składowania.

Na rezygnację z prowadzenia magazynu mogą sobie pozwolić jednostki wytwarzające wyroby z jednolitego surowca na niewielką skalę lub świadczące powtarzalne usługi. Natomiast w jednostkach wytwarzających różnorodne wyroby lub świadczących różnego typu usługi nie powinno się rezygnować z ewidencji materiałów w magazynie.

Dlaczego warto prowadzić magazyn

W związku ze specyficznym sposobem rozliczania kosztów i przychodów z realizacji usług budowlanych ewidencja księgowa jednostki świadczącej tego typu usługi powinna być tak zbudowana, aby jednostka miała na koniec każdego okresu sprawozdawczego rzetelne informacje na temat rzeczywiście poniesionych kosztów i mogła je porównać ze stanem zaawansowania realizowanych zleceń. Jeśli jednostka zrezygnuje z ewidencji materiałów podczas składowania i obciąży koszty pełną wartością kupionych materiałów, to może stracić nad nimi kontrolę. Trudno jej będzie np. stwierdzić, czy ustalony podczas inwentaryzacji stan jest realny i czy nie doszło do strat w posiadanych zapasach. Dlatego uproszczona metoda ewidencji materiałów i towarów polegająca na odpisywaniu ich wartości w koszty na dzień zakupu nie jest polecana dużym jednostkom lub jednostkom zatrudniającym pracowników, którzy przyjęli odpowiedzialność materialną za powierzone im mienie. Rezygnacja z ewidencji zapasów materiałów i towarów pozbawia bowiem jednostkę możliwości kontrolowania stanu zapasów znajdujących się w magazynach, rozliczania osób odpowiedzialnych i zwiększa ryzyko powstania szkód.

W przypadku realizacji usług budowlanych ważne jest, aby zarachowana wartość kosztów odzwierciedlała rzeczywiste ich poniesienie, a w przypadku materiałów - faktyczne ich zużycie. Dlatego jednostki realizujące tego rodzaju usługi powinny prowadzić ewidencję materiałów w magazynie.

• art. 4 ust. 4, art. 17 ust. 2 pkt 4, art. 26 ust. 1 pkt 1, art. 26 ust. 3, art. 28 ust. 1 pkt 6, art. 34a, art. 34c, art. 34d ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości - j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1466

• pkt I. 4, pkt VII. 3, pkt VII. 5 Krajowego Standardu Rachunkowości nr 3 „Niezakończone usługi budowlane”

Joanna Gawrońska

biegły rewident

Źródło: Biuletyn Rachunkowości
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  15 cze 2021
  Zakres dat:

  Wpłaty do PPK - kiedy pobrać zaliczkę na PIT?

  Wpłaty do PPK finansowane przez pracodawcę stanowią przychód pracownika oszczędzającego w PPK (art. 12 ust. 1 ustawy o PIT). Oznacza to, że pracodawca powinien naliczyć i pobrać od tych wpłat zaliczkę na PIT zgodnie z obowiązującą danego pracownika skalą podatkową (17% lub 32%).

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT w 2022 roku – jak być powinno

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT. Jak rozwiązać problem składki na ubezpieczenie zdrowotne w nowym systemie opodatkowania dochodów osób fizycznych (PIT), który ma obowiązywać od 2022 roku? Profesor Witold Modzelewski proponuje, by – przy spełnieniu dwóch innych warunków - kwota składki była dla wszystkich podatników kosztem uzyskania przychodów lub była wyłączona z podstawy opodatkowania.

  Opłata reprograficzna a komputery przenośne i stacjonarne

  Opłata reprograficzna nie powinna dotyczyć komputerów przenośnych i stacjonarnych, natomiast w przypadku pozostałych urządzeń i nośników powinna być znacznie obniżona - uważa Konfederacja Lewiatan.

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów. Ministerstwo Finansów informuje, że w ramach Polskiego Ładu zostaną wdrożone nowe rozwiązania prawne i organizacyjne mające na celu przyciąganie do Polski strategicznych inwestorów. Już w 2022 roku kompleksowa i szybka obsługa inwestorów ma stać się (wg zamierzeń MF i Rządu) wizytówką naszego kraju. Uruchomiony zostanie tzw. Investor Desk i Interpretacja 590. Będą też korzystne rozwiązania podatkowe dla holdingów (w tym PGK VAT) i zachęta do inwestycji dla instytucji finansowych.

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów”

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów” - to nowy standard rachunkowości, którego projekt został właśnie skierowany do dyskusji publicznej. Termin zgłaszania uwag do projektu upływa 8 sierpnia 2021 r. Co zawiera nowy KSR?

  SLIM VAT 2. Korekta deklaracji importowej

  SLIM VAT 2 zawiera rozwiązanie, które umożliwi podatnikowi rozliczającemu podatek z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej dokonania korekty deklaracji, w sytuacji gdyby w pierwotnej deklaracji nie rozliczył w prawidłowej wysokości podatku.

  Kolejne deklaracje akcyzowe z podpisem elektronicznym

  Deklaracje akcyzowe z podpisem elektronicznym. Ministerstwo Finansów planuje poszerzenie listy deklaracji podatkowych, które mogą być podpisywane elektronicznie o deklaracje akcyzowe AKC-UAKZ i AKC-KZ. Ponadto możliwe będzie opatrywanie podpisem zaufanym albo podpisem osobistym - deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (AKC-US) oraz podań w sprawach dotyczących podatku akcyzowego − przesyłanych przez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych.

  Nadużywanie prawa przez organy podatkowe będzie utrudnione

  Postępowanie podatkowe. Fiskus decydując się na bezpodstawne wszczęcie postępowania podatkowego naraża się na ryzyko uchylenia decyzji administracyjnej i utratę kompetencji do zmiany rozliczenia podatkowego podatnika.

  Spłata zaległości podatkowej przez członka zarządu

  Zobowiązania podatkowe spółki. Organ podatkowy dochodził od członka zarządu spółki spłaty zobowiązań podatkowych, które już nie istniały.

  MF zaprasza na XII Forum Cen Transferowych – 24 czerwca 2021 r.

  Ministerstwo Finansów informuje, że XII edycja Forum Cen Transferowych (FCT) odbędzie się online 24 czerwca 2021 r. Zgłoszenie udziału można przesłać do 18 czerwca 2021 r. (piątek).

  Crowdfunding (finansowanie społecznościowe) - nowe przepisy od listopada 2021 r.

  Crowdfunding - nowe przepisy od listopada 2021 r. Trwają prace nad przepisami (ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych), które uregulują rynek finansowania społecznościowego. Platformy, które się tym zajmują, zgodnie z proponowaną ustawą będą działać zgodnie z licencją i podlegać nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Zwiększy się jednak kwota – z 1 mln do 5 mln euro – którą będą mogły pozyskać w ramach crowdfundingu. Podwyższony limit zacznie obowiązywać od listopada 2023 roku. – W krótkim terminie nowe przepisy zapewnią w miarę bezpieczne funkcjonowanie rynku, w długiej perspektywie mogą umożliwić rozwój platform, również za granicą – ocenia Artur Granicki, prezes Navigator Crowd.

  Polskie Ład. Wyższe dopłaty do paliwa rolniczego od 2022 r.

  Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze od 2022 r. W ramach programu Polski Ład ma nastąpić podniesienie stawki dopłaty do 110 zł na hektar. Wypłata dopłat według podwyższonej stawki ma nastąpić w I połowie 2022 r.

  Polski Ład - wsparcie dla rolnictwa

  Polski Ład - rolnictwo. 12 czerwca 2021 r. premier Mateusz Morawiecki podczas debaty dot. Polskiego Ładu dla rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w Instytucie Zootechniki w Balicach koło Krakowa, przedstawił szereg pozytywnych zmian jakie czekają rolników. Ważniejsze zmiany, to: wyższe dopłaty do paliwa dla rolników, uwolnienie rolniczego handlu detalicznego, ustawa o rodzinnych gospodarstwach rolnych, kodeks rolny, E-okienko dla rolnika, cyfrowy system pozwalający na identyfikowanie żywności „od pola do stołu”, centralny system informatyczny zasobu państwowej ziemi.

  Podwyżki stawek podatkowych i podatki korporacyjne

  Podwyżki podatków. Poza klasyczną podwyżką stawek podatkowych, kraje decydują się na dodatkowe podatki korporacyjne - stwierdza w analizie Polski Instytut Ekonomiczny. Zwraca uwagę, że największym zmianom podlegają w ostatnim roku obciążenia środowiskowe.

  Ulga klęskowa w podatku rolnym

  Ulga klęskowa w podatku rolnym jest preferencją podatkową, która przewidziana jest w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej. Jak działa ulga klęskowa? Jakie są zasady przyznawania ulgi?

  Błąd w rozliczeniach nie jest oszustwem podatkowym

  Sankcje w VAT. Podatnik nie może być karany za błąd, który nie jest oszustwem lub uszczupleniem podatkowym - tak uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Usługi gastronomiczne na kasie fiskalnej online - interpretacje

  Kasy fiskalne online w branży gastronomicznej pojawiły się od 1 stycznia 2021 r. Obowiązek wymiany starych kas na nowe objął bowiem usługi związane z wyżywieniem świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne. Pojawiło się jednak szereg wątpliwości interpretacyjnych związanych z nowym obowiązkiem. Oto niektóre z nich.

  Polski Ład. Ile będą kosztowały zmiany podatkowe?

  Polskie Ład. Najważniejsze zmiany jeśli chodzi o kwestie ubytku PIT to jest ok. 22 mld zł dla całego sektora, dodatkowo przewidujemy ok. 4-4,5 mld zł kosztów z tego pakietu ulg dla małych i średnich przedsiębiorstw - powiedział wiceminister finansów Piotr Patkowski.

  Przeniesienie firmy za granicę a podatek w Polsce

  Przeniesienie działalności gospodarczej za granicę. Zapowiadane zmiany w ramach Polskiego Ładu, rosnące koszty prowadzenia firmy, niejasne przepisy i nadmierna biurokracja – to czynniki, przez które wielu przedsiębiorców rozważa przeniesienie działalność za granicę. Jednak samo zarejestrowanie firmy w innym kraju (nawet w UE) nie zwalnia automatycznie z płacenia podatków i składek ubezpieczeniowych w Polsce.

  Kiedy osoba fizyczna ma rezydencję podatkową w Polsce?

  Polska rezydencja podatkowa. Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe z 29 kwietnia 2021 r. dotyczące zasad ustalania rezydencji podatkowej oraz zakresu obowiązku osoby fizycznej w Polsce. Zdaniem ekspertów PwC te objaśnienia mogą być postrzegane jako zapowiedź szczególnego zainteresowania władz podatkowych rezydencją osób fizycznych, które utraciły lub utracą rezydencję podatkową w Polsce.

  Czy opodatkowanie firm w Czechach jest niższe?

  Opodatkowanie działalności gospodarczej w Czechach nie jest znacząco korzystniejsze niż w Polsce - stwierdza Polski Instytut Ekonomiczny. Analitycy zwracają uwagę, że zależy ono m.in. od branży, w której działa firma, poziomu przychodów oraz relacji między przychodami a kosztami.

  Kto musi mieć kasę fiskalną online od 1 lipca 2021 r.?

  Kasy fiskalne online. Od 1 lipca 2021 r. kolejna grupa podatników zobowiązana jest do obowiązkowego ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas fiskalnych online. Których podatników dotyczy ten obowiązek?

  Obowiązek podatkowy drugiego stopnia w akcyzie

  Podmiotowość podatników akcyzy z tytułu obowiązku podatkowego drugiego stopnia jest przedmiotem daleko idących kontrowersji, zresztą z wielu powodów – pisze profesor Witold Modzelewski.

  Pusta faktura wymaga udowodnienia

  Puste faktury. Urząd skarbowy oskarżył firmę o nabycie pustych faktur, mimo że zeznania świadków wyraźnie stwierdzały co innego. Sprawę rozstrzygnął sąd administracyjny.

  Skutki podatkowe wycofania samochodu ze spółki cywilnej

  Skutki podatkowe wniesienia i wycofania samochodu do spółki cywilnej - cz. II wycofanie samochodu ze spółki cywilnej.