REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Kontrola dowodu księgowego, dekretacja i księgowanie. O czym trzeba pamiętać?

Kontrola dowodu księgowego, dekretacja i księgowanie. O czym trzeba pamiętać?
Kontrola dowodu księgowego, dekretacja i księgowanie. O czym trzeba pamiętać?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Na czym polega kontrola dowodu księgowego? Jakie są rodzaje tej kontroli? Czym jest i jak powinna przebiegać dekretacja dowodu księgowego?

Wielu przedsiębiorców głowi się nad tym, w jaki sposób usprawnić funkcjonowanie swojej działalności, decydując się na wykonywanie audytów i innych tego typu analiz. Niestety większość z nich nie zdaje sobie sprawy z tego, że jedną z istotniejszych kwestii jest zadbanie o sprawny obieg firmowych dokumentów księgowych, gdyż jak się okazuje ma to znaczący wpływ na szybsze dotarcie do istotnych informacji, które są niezbędne w prowadzeniu różnego rodzaju spraw. 

Autopromocja

Czym jest dowód księgowy?

Dowody księgowe to dokumenty lub zapisy, które stanowią podstawę księgowości i służą do rejestrowania transakcji gospodarczych i finansowych w firmie lub organizacji. Są to dokumenty źródłowe, które poświadczają wykonanie w firmie operacji finansowych lub gospodarczych.

Dowody księgowe są bardzo ważne dla prowadzenia dokładnej i rzetelnej księgowości, ponieważ umożliwiają identyfikację źródła i celu każdej transakcji finansowej. Dzięki nim można dokonywać kontroli nad wydatkami, przychodami oraz nadzorować bieżącą sytuację finansową firmy.

Dowody księgowe możemy podzielić na:
- dowody zewnętrzne własne, które zostały wystawione przez daną jednostkę i w oryginalnej wersji przekazane do kontrahenta (np. wystawiane faktury, noty księgowe, rachunki itp.),
- dowody zewnętrzne obce, które jednostka otrzymała od zewnętrznych kontrahentów (np. rachunki, faktury), 
- dowody wewnętrzne, które są częścią obiegu dokumentów wewnątrz jednostki (np. listy płac, rozliczenia umów zlecenia/o dzieło), dokumenty pochodzące z obrotu kasowego (KP, KW, druki związane z zaliczkami), dokumenty pochodzące z obrotu magazynowego (PZ, RW, MM) oraz dokumenty dotyczące środków trwałych (OT, PT, LT),
- dowody zbiorcze, czyli np. raport kasowy.

Co powinien zawierać dowód księgowy?

Poniżej przedstawiamy fragment art. 21 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości odnośnie tego, co w świetle prawa powinien zawierać dowód księgowy.
„1. Dowód księgowy powinien zawierać co najmniej:
     1) określenie rodzaju dowodu i jego numeru identyfikacyjnego;
     2) określenie stron (nazwy, adresy) dokonujących operacji gospodarczej;
     3) opis operacji oraz jej wartość, jeżeli to możliwe, określoną także w jednostkach naturalnych;
     4) datę dokonania operacji, a gdy dowód został sporządzony pod inną datą – także datę sporządzenia dowodu;
     5) podpis wystawcy dowodu oraz osoby, której wydano lub od której przyjęto składniki aktywów;
     6) stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych przez wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych (dekretacja), podpis osoby odpowiedzialnej za te wskazania.

1a. Można zaniechać zamieszczania na dowodzie danych, o których mowa:
1) w ust. 1 pkt 1–3 i 5, jeżeli wynika to z odrębnych przepisów;
2) w ust. 1 pkt 6, jeżeli wynika to z techniki dokumentowania zapisów księgowych.

2. Wartość może być w dowodzie pominięta, jeżeli w toku przetwarzania w rachunkowości danych wyrażonych w jednostkach naturalnych następuje ich wycena, potwierdzona stosownym wydrukiem.

3. Dowód księgowy opiewający na waluty obce powinien zawierać przeliczenie ich wartości na walutę polską według kursu obowiązującego w dniu przeprowadzenia operacji gospodarczej. Wynik przeliczenia zamieszcza się bezpośrednio na dowodzie, chyba że system przetwarzania danych zapewnia automatyczne przeliczenie walut obcych na walutę polską, a wykonanie tego przeliczenia potwierdza odpowiedni wydruk.. (…) ”

Polecamy: „Ustawa o rachunkowości z komentarzem do zmian”

Kto może przeprowadzać kontrolę dowodów księgowych w przedsiębiorstwie?

Każda jednostka gospodarcza w swoim zakresie wyznacza osoby upoważnione do przeprowadzania kontroli merytorycznej, formalnej oraz rachunkowej. W zapisach tych powinien również znaleźć się zapis odnośnie trybu, czasu oraz miejsca jej przeprowadzenia. Dowody księgowe są zwykle sprawdzane przez księgowych, którzy są odpowiedzialni za prowadzenie ksiąg rachunkowych danej firmy lub organizacji. Księgowi analizują i rejestrują wszystkie transakcje finansowe, wykorzystując dowody księgowe jako podstawę do zaksięgowania operacji w księgach rachunkowych. Warto jednak wspomnieć, iż każda jednostka indywidualnie może ustalać kwestie związane z tym, kto zajmuje się sprawdzaniem dowodów księgowych.

Ponadto, występują sytuację, kiedy to zewnętrzni audytorzy lub urzędnicy podatkowi mogą sprawdzać dowody księgowe w celu potwierdzenia dokładności i rzetelności ksiąg rachunkowych. W takim przypadku, dowody księgowe muszą być dostępne dla audytora lub urzędnika podatkowego, którzy dokonują kontroli w celu sprawdzenia poprawności prowadzonej księgowości.

Sprawny obieg dokumentów ma również bardzo istotną rolę w wykonywaniu zadań kontrolnych danego przedsiębiorstwa, która zgodnie z prawem powinna być przeprowadzana na bieżąco, gdyż dokumenty nie poddane kontroli, nie mogą zostać zaksięgowane. W tym miejscu pragniemy wyszczególnić rodzaje kontroli dokumentu księgowego, a mianowicie możemy wyróżnić kontrolę merytoryczną, formalną oraz rachunkową. Kontrola musi zostać przeprowadzona przez odpowiednią komórkę organizacyjną, a następnie w odpowiedni sposób potwierdzona przez osoby do tego uprawnione.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jak wygląda kontrola merytoryczna?

Zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, Art. 22. Ustawy o rachunkowości:
(...) 1.Dowody księgowe powinny być rzetelne, to jest zgodne z rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczej, którą dokumentują, kompletne, zawierające co najmniej dane określone w art. 21 elementy dowodu księgowego, oraz wolne od błędów rachunkowych. Niedopuszczalne jest dokonywanie w dowodach księgowych wymazywania i przeróbek.

W związku z tym, dowód księgowy musi potwierdzać wystąpienie danego zdarzenia oraz jego faktyczny przebieg
Osoba odpowiadająca za weryfikację dokumentów księgowych, musi dokonać oceny i przy tym potwierdzić zasadność (bądź odrzucić) podstawę wykonania danej operacji księgowej. Mamy wówczas do czynienia z kontrolą merytoryczną, której celem jest sprawdzenie następujących kwestii:
- czy wykonanie operacji gospodarczych i sporządzanie dokumentu nastąpiło przez podmiot do tego upoważniony, 
- sprawdzenie czy wykonanie danej operacji było zaplanowane przez jednostkę w celu jej prawidłowego funkcjonowania, 
- sprawdzenie czy dane zawarte w dokumencie są zgodne z rzeczywistością, podpisaną umową oraz wszelkiego rodzaju ustaleniami wewnątrzzakładowymi,
- sprawdzenie czy zawarto umowę na operację, która jest dokumentowana danym dowodem, 
- sprawdzenie czy w dowodzie księgowym zawarte były stawki zgodnie z aktualnymi ustaleniami danej jednostki w tym zakresie, 
- sprawdzenie czy zdarzenie gospodarcze wykonane zostało zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. 

Jak wygląda kontrola formalna?

Celem przeprowadzenia kontroli formalnej danego dowodu księgowego jest ustalenie czy dany dowód księgowy został sporządzony bezbłędnie, z zawarciem wszystkich niezbędnych elementów, które odgórnie narzucają przepisy obowiązującego prawa (zawartość dowodu księgowego musi zgadzać się z prawem bilansowym). 

W związku z tym przeprowadzenie kontroli formalnej dowodu księgowego polega na sprawdzeniu czy:
- przyjęty dokument miał odpowiednią formę, a więc czy został sporządzony na odpowiednim druku oraz czy rubryki zostały wypełnione zgodnie z ich opisem, 
- wszyscy uczestnicy danego zdarzenia gospodarczego zostali ujęci w dokumencie, 
- do dokumentu został przypisany odpowiedni numer nadawany przez jego wystawcę, 
- prawidłowo ujęto datę wystawienia dokumentu, datę operacji, jak również opis słowny, 
- kontrolowany dokument jest prawidłowy pod względem przejrzystości, kompletności, czytelności oraz ceny. 

W sytuacji, kiedy w danym dokumencie wystąpią błędy lub odchylenia, należy podjąć wszelkie czynności wyjaśniające otrzymanie dowodu księgowego, który potwierdzi stan faktyczny przeprowadzonej operacji gospodarczej. 

Natomiast jeśli wszystko jest w porządku i osoba upoważniona nie widzi przeciwwskazań do zatwierdzenia dokumentu, wówczas jest zobowiązana do potwierdzenia kontroli formalnej poprzez opatrzenie dokumentu podpisem oraz datą

Jak wygląda kontrola rachunkowa?

Kontrola rachunkowa, jak sama nazwa wskazuje, dotyczy sprawdzenia obliczeń zawartych w danym dowodzie księgowym. Kontrola ta obejmuje również sprawdzenie czy dowód księgowy sporządzony w obcej walucie został w prawidłowy sposób przeliczony na walutę polską zgodnie kursem walut aktualnym na dzień dokonania transakcji. 

W razie wystąpienia rozbieżności, bądź błędów rachunkowych, osoba sprawdzająca jest zobowiązana do przeprowadzenia ponownych obliczeń w celu ustalenia prawidłowych wartości. 

Jeśli wszystko jest zgodne ze stanem faktycznym, osoba sprawdzająca zobowiązana jest do potwierdzenia przeprowadzenia kontroli rachunkowej własnym podpisem wraz z datą. 

Formalności po zakończeniu kontroli

Po przeprowadzeniu kontroli merytorycznej i formalno-rachunkowej, działania te powinny zostać potwierdzone i uwidocznione na danym dokumencie w formie złożenia podpisu przez osobę upoważnioną do podejmowania takich działań oraz datę dokonania kontroli. 

Jeśli w dowodzie księgowym popełniono błąd rachunkowy, należy podjąć kroki mające na celu jego poprawę. Najlepiej skontaktować się z osobą odpowiedzialną za sprawdzanie i księgowanie dokumentów oraz przedstawić jej dowód z zaznaczonym błędem. Osoba ta będzie miała obowiązek dokonania poprawki i przeliczenia wartości. 

Jeśli błąd dotyczy faktury, należy skontaktować się z kontrahentem i poprosić o wystawienie korekty. W przypadku własnej faktury można dokonać korekty samodzielnie, jednak należy pamiętać o zachowaniu odpowiednich procedur.

W przypadku innych dokumentów, takich jak np. umowy czy noty księgowe, należy dokonać korekty i poprosić o jej zatwierdzenie przez odpowiednią osobę, która ma uprawnienia do dokonywania takich zmian.

Ważne

Najważniejsze jest, aby zawsze dokładnie sprawdzać dokumenty i w razie wystąpienia błędów lub rozbieżności działać szybko i skutecznie, aby uniknąć nieprawidłowości w prowadzonej księgowości.

Dekretacja dowodów księgowych

Po przeprowadzeniu procesu kontroli dowodu księgowego, należy do niego dołączyć informację o jego dekretacji (zob. ww. art. 21 ust. 1 pkt 6 ustawy o rachunkowości), a więc zakwalifikowaniu go do ujęcia w księgach rachunkowych. Należy zatem wskazać czas jego księgowania (miesiąc), jak również sposób jego ujęcia na kontach księgowych. Ważny jest również podpis osoby, która dokonuje owej kwalifikacji.

Dekretacja stosowana jest w celu ujęcia zdarzeń gospodarczych w firmowym systemie finansowo-księgowym. Dokonując dekretacji danego zdarzenia gospodarczego, osoba odpowiedzialna zobowiązana jest do oznaczenia danego dokumentu w taki sposób, aby następnie można było daną operację przenieść bezpośrednio do programu księgowego.

Zgodnie z przepisami prawa, w dekrecie muszą znaleźć się informacje o numerach kont księgowych, na których umieszczona powinna zostać dana operacja gospodarcza, krótki opis ściśle dotyczący danej operacji, datę opisywanego zdarzenia gospodarczego, wartość operacji gospodarczej, a także podpis osoby dekretującej.

Warto też zauważyć, że na podstawie art. 21 ust. 1a pkt 2 ustawy o rachunkowości można zaniechać zamieszczania na dowodzie księgowych dekretacji „jeżeli wynika to z techniki dokumentowania zapisów księgowych.”

Księgowanie

Kolejnym etapem po dekretacji jest już samo księgowanie, a to z kolei Ustawa o rachunkowości w art. 23 ust. 2 ujmuje w następujący sposób:

„1.Zapisów w księgach rachunkowych dokonuje się w sposób trwały, bez pozostawiania miejsc pozwalających na późniejsze dopiski lub zmiany. Przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera należy stosować właściwe procedury i środki chroniące przed zniszczeniem, modyfikacją lub ukryciem zapisu.
2. Zapis księgowy powinien zawierać co najmniej:
     1) datę dokonania operacji gospodarczej;
     2) określenie rodzaju i numer identyfikacyjny dowodu księgowego stanowiącego podstawę zapisu oraz jego datę, jeżeli różni się ona od daty dokonania operacji;
     3) zrozumiały tekst, skrót lub kod opisu operacji, z tym że należy posiadać pisemne objaśnienia treści skrótów lub kodów;
     4) kwotę i datę zapisu;
     5) oznaczenie kont, których dotyczy.”

Kontrola dowodu księgowego, a współpraca z biurem księgowym

Dowody księgowe to z całą pewnością ta część przedsiębiorstwa, którą najlepiej zajmie się firmowy dział księgowy. Niestety jednak nie każda jednostka ma możliwość na jego posiadanie, choćby ze względu na swoją formę prawną, sytuację finansową, czy niewielką ilość dowodów księgowych. Wówczas świetnym rozwiązaniem okazuje się nawiązanie współpracy z biurem rachunkowym, które po otrzymaniu dokumentacji księgowej, sprawnie i bezbłędnie zajmie się prowadzoną księgowością w ramach podpisanej umowy o świadczenie usług księgowych.

Cecylia Jasek, Biuro rachunkowe General Outsource Spółka Doradztwa Podatkowego Sp. z o.o.

 

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(2)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
 • Księgowa
  2023-04-21 10:40:50
  Od kiedy to bierze się kurs waluty z dnia transakcji? Coś przegapiłam? WSZYSTKIE przypadki związane z przelicznikiem waluty na złotówki są objęte kursem z dnia POPRZEDZAJĄCEGO wystąpienie zdarzenia.. a teraz się okazuje, że DW przelicza się inaczej o.O
  0
  pokażodpowiedzi (1)
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
 • Czytaj artykuły
 • Rozwiązuj testy
 • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Oprocentowanie lokat bankowych i kont oszczędnościowych 2024 (koniec lutego) – ranking najlepszych ofert banków [Tabela]

Ile wynosi oprocentowanie najlepszych depozytów bankowych pod koniec lutego 2024 roku? Jakie odsetki można uzyskać z lokat bankowych i kont oszczędnościowych? W lutym 2024 r. kontynuowany jest trend spadku oprocentowania lokat bankowych i kont oszczędnościowych, rozpoczęty pod koniec 2022 roku. Widać wyraźnie, że banki przygotowują się do obniżek stóp procentowych NBP. Ale coraz większa grupa ekspertów nie przewiduje cięcia stóp w 2024 roku. Jak będzie w rzeczywistości?

Kasowy PIT tylko dla małych firm - opublikowano założenia nowelizacji. Kiedy wejdzie w życie? Kto będzie mógł płacić taki podatek?

W dniu 26 lutego 2024 r. w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów zostały opublikowane założenia projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Projekt ten ma na celu wprowadzenie możliwości wyboru kasowej metody rozliczania przychodów i kosztów, tzw. kasowego PIT (jako fakultatywnego sposobu rozliczania podatku), przez przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w niewielkich rozmiarach.

MF wprowadzi globalny podatek minimalny. Których przedsiębiorców obejmie nowy podatek?

MF planuje wprowadzić globalny podatek minimalny dla jednostek wchodzących w skład grup międzynarodowych i krajowych - wynika z projektu zamieszczonego w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. System globalnego podatku minimalnego ma zostać oparty o trzy rodzaje podatku wyrównawczego.

Obligacje skarbowe [marzec 2024 r.] - oprocentowanie i oferta obligacji oszczędnościowych (detalicznych)

Ministerstwo Finansów w komunikacie z 23 lutego 2024 r. poinformowało o oprocentowaniu i ofercie obligacji oszczędnościowych Skarbu Państwa, które będą sprzedawane w marcu 2024 roku. Oprocentowanie tych obligacji nie zmieniło się w porównaniu do oferowanych w lutym br. Od 26 lutego br. można nabywać nową emisję obligacji skarbowych w drodze zamiany.

Podatek od emisji CO2 w produkcji rolnej. Naukowcy obliczyli ile powinien wynosić

W raporcie zamówionym przez rząd Danii eksperci zaproponowali wprowadzenie podatku od emisji CO2 w produkcji rolnej. Opłacie sprzeciwiają się rolnicy, a konsumenci obawiają się wzrostu cen mleka i mięsa.

Składka na ubezpieczenie wypadkowe w 2024 roku - zmiany od 1 kwietnia. Obniżenie stopy procentowej składki dla 32 grup działalności

Opublikowany 23 lutego 2024 r. projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków przewiduje zmianę  kategorii ryzyka dla 32 grup działalności, dzięki czemu nastąpi obniżenie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe. Tylko w przypadku jednej grupy działalności nastąpi wzrost kategorii ryzyka i tym samym wzrost stopy procentowej składki wypadkowej. Zmiany będą obowiązywać od składek należnych za kwiecień 2024 r.

Projekt ustawy o kryptoaktywach. Będzie nadzór nad rynkiem i ochrona inwestorów

Projekt ustawy o kryptoaktywach przewiduje wprowadzenie nowych rozwiązań w obszarze sektora rynku kryptoaktywów, mających na celu realizację prawa unijnego, w szczególności w zakresie skutecznego nadzoru nad tym rynkiem i ochrony inwestorów. Ustawa, z pewnymi wyjątkami, ma wejść w życie z dniem 30 czerwca 2024 roku.

Rada Ministrów zajmie się projektem nowelizacji ustawy o rachunkowości

Nowe przepisy mają wprowadzić do polskiego porządku prawnego unijne przepisy, które nakładają na duże firmy obowiązek publikacji danych o zapłaconych podatkach.

MF ujawniło plany dotyczące podatku Belki - nie zostanie zniesiony, a jedynie zmodyfikowany

Nie będzie całkowitego zniesienia podatku Belki, a jedynie modyfikacja obowiązujących przepisów. Tak wynika z wypowiedzi Jarosława Nenemana, wiceministra finansów. Co czeka inwestorów i oszczędzających?

VAT 2024: czy ujemny podatek należny zwiększa podatek naliczony?

Należy wprowadzić przepis prawa o charakterze uściślającym, który w art. 29a ustawy o VAT dotyczącego podstawy opodatkowania, oraz w art. 86 ustawy o VAT wprowadzi uprawnienie do rozliczania w czasie ujemnego podatku należnego oraz nakaz takiego rozliczania ujemnego podatku naliczonego – postuluje prof. dr hab. Witold Modzelewski

REKLAMA