Kategorie

Jak rozliczyć otrzymanie aportu

Krystyna Michaluk
inforCMS
Kapitał zakładowy spółki wynosi 50 000 zł i dzieli się na 500 równych udziałów. Z tego 84 udziały zostały pokryte aportem w postaci dwóch zestawów komputerowych po 3000 zł, tablicy do pisania o wartości 500 zł oraz zestawu mebli biurowych o wartości 1900 zł. Środki podlegają amortyzacji. Kolejnych 250 udziałów o wartości 25 000 zł jest pokrytych wkładem niepieniężnym w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa o wartości rynkowej 1 200 000 zł. Jak zaewidencjonować ten aport? Pozostałe 166 udziałów zostało pokrytych wkładem pieniężnym.

RADA

Różnicę między wartością aportu a wartością nominalną udziałów ewidencjonuje się na kapitał zapasowy lub na rozliczenia miedzyokresowe przychodów.

UZASADNIENIE

Reklama

Zawiązanie spółki kapitałowej z ograniczoną odpowiedzialnością wiąże się z koniecznością wniesienia wkładów na kapitał zakładowy. Zgodnie z art. 154 k.s.h. kapitał zakładowy spółki z o.o. nie może być niższy niż 50 000 zł i musi być w całości pokryty przed zgłoszeniem spółki do sądu rejestrowego. Oświadczenie zarządu nowo zawiązywanej spółki o wniesieniu całości wkładów na pokrycie kapitału zakładowego jest dołączane do zgłoszenia spółki. Wymóg taki zawiera art. 167 k.s.h.

Kodeks nie określa, co może być przedmiotem wkładu, jednak w art. 14 k.s.h. podaje, co takim wkładem być nie może. I tak przedmiotem wkładu do spółki kapitałowej nie może być prawo niezbywalne lub świadczenie pracy lub usług. Z powyższego wynika, że wkład na udziały w kapitale spółki z o.o. może być wniesiony w dowolnej formie, pod warunkiem że jest zbywalny i nie jest świadczeniem pracy lub usług. Wkłady mogą być w formie pieniężnej lub niepieniężnej (rzeczowej). Jeżeli przedmiotem wkładu do spółki z o.o. ma być wkład niepieniężny, czyli aport, to zgodnie z art. 158 k.s.h. umowa spółki powinna szczegółowo określać przedmiot tego wkładu oraz osobę wspólnika wnoszącego wkład niepieniężny, a także liczbę i wartość nominalną udziałów objętych w zamian za aport. Wprawdzie k.s.h. tego nie precyzuje, ale zgodnie z literaturą przedmiotu za wkład niepieniężny można uznać takie składniki majątku, jak:

środki trwałe,

• wartości niematerialne i prawne,

• aktywa finansowe, np. udziały w spółkach z o.o., akcje, obligacje,

• rzeczowe aktywa obrotowe, np. materiały, towary, produkty,

• wymagalne i możliwe do uzyskania należności oraz

• przedsiębiorstwo jako całość lub jego zorganizowaną część.

Z pytania Czytelnika wynika, że kapitał zakładowy wynosi 50 000 zł i dzieli się na 500 udziałów po 100 zł każdy. Udziały w spółce objęło trzech udziałowców. Kapitał zakładowy kształtuje się następująco:

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

1. Wkład wniesiony przez udziałowca A

Udziałowiec wniósł wkład pieniężny w wysokości 16 600 zł. Kwota ta wpływa na rachunek bankowy. (Wn „Rachunki bankowe”; Ma „Rozrachunki z udziałowcami”)

2. Wkład wniesiony przez udziałowca B

Udziałowiec B wniósł do spółki w formie aportu następujące rzeczy:

• dwa zestawy komputerowe po 3000 zł,

• tablicę do pisania o wartości 500 zł,

• zestaw mebli biurowych o wartości 1900 zł.

Łącznie wartość udziałów wyniosła 8400 zł.

Reklama

Zgodnie z art. 16a ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych amortyzacji podlegają stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania, budowle, budynki i lokale, maszyny, urządzenia i środki transportu oraz inne przedmioty o przewidywanym okresie używania dłuższym niż 12 miesięcy, zwane środkami trwałymi. Definicja środków trwałych stosowana w ustawie o rachunkowości jest zbieżna z definicją podatkową. Istnieją wprawdzie pewne różnice, ale w przedstawionej sytuacji nie mają one znaczenia.

W opisanym przypadku należy się zastanowić, czy przedmioty będące wkładem udziałowca B stanowią środki trwałe czy raczej rzeczowe aktywa obrotowe. Są nabyte w formie aportu, mają określoną wartość, pozostaje więc kwestia terminu używalności. Można założyć, że okres używalności komputerów oraz kompletu mebli będzie dłuższy niż rok, natomiast okres użytkowania tablicy do pisania może być krótszy.

Jeżeli wszystkie wniesione przedmioty będą wykorzystywane przez okres dłuższy niż rok, należy je zaliczyć do środków trwałych. Jeśli natomiast przewiduje się, że np. tablica do pisania o wartości 500 zł będzie używana krócej niż 12 miesięcy, to zalicza się ją jednorazowo w koszty.

Spółka ma prawo amortyzować środki trwałe wniesione aportem przez udziałowca B, a równowartość amortyzacji zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Ze względu na wartość jednostkową wniesionych środków trwałych spółka ma prawo zaliczyć ich wartość jednorazowo do kosztów w miesiącu oddania ich do używania, zgodnie z art. 16d updop, lub systematycznie dokonywać odpisów jedną z metod przewidzianych w ustawie podatkowej (liniowa, degresywna, indywidualnie ustalone stawki).

Fakt dokonania wpisu kapitału zakładowego do Krajowego Rejestru Sądowego lub brak takiego wpisu pozostają bez wpływu na moment rozpoczęcia dokonywania amortyzacji wniesionych aportem środków trwałych. Podobne stanowisko zaprezentował Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku w informacji z 13 października 2004 r., sygn. BI/005-0059/04, który stwierdził, że:

(...) datą, w której nastąpi przeniesienie własności składników majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa wnoszonego aportem do spółki z o.o., będzie data zawarcia umowy spółki z o.o., która - w myśl postanowień art. 157 § 2 k.s.h. - ma formę aktu notarialnego. (...) Datą właściwą do rozpoczęcia dokonywania odpisów amortyzacyjnych przez spółkę z o.o. w organizacji od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wniesionych do spółki aportem będzie data ustalona zgodnie z art. 16h ust. 1 ustawy o pdop. Przepis ten stanowi, że odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek trwały lub wartość wprowadzono do ewidencji. Przy czym, stosownie do postanowień art. 16d ust. 2 wym. ustawy, składniki majątku wprowadza się do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych najpóźniej w miesiącu przekazania ich do używania.

Interpretacja dotyczyła wprawdzie spółki z o.o. w organizacji, ale będzie miała zastosowanie także w innych przypadkach, takich jak np. podwyższenie kapitału zakładowego istniejącej spółki.

Reasumując, należy stwierdzić, że spółka ma prawo amortyzować wniesione aportem środki trwałe, począwszy od miesiąca następującego po wprowadzeniu ich do ewidencji.

3. Wkład wniesiony przez udziałowca C

Udziałowiec C wniósł do spółki wkład niepieniężny w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa o wartości rynkowej 1 200 000 zł i objął w zamian 250 udziałów po 100 zł każdy, o łącznej wartości 25 000 zł.

Wprawdzie definicja ta służy ustaleniu przedmiotu aportu dla celów podatku dochodowego od osób prawnych, ale oddaje ona sens ekonomiczny i dlatego można się nią posiłkować przy określaniu przedmiotu wkładu z punktu widzenia prawa handlowego i bilansowego.

Co należy rozumieć przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa?

Zgodnie z wyjaśnieniami Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku w decyzjach sygn. BI/4218-0010/06 z 20 czerwca 2006 r. i BI/4117-0057/06 z 18 sierpnia 2006 r.:

(...) na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych mamy do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jeżeli spełnione są łącznie następujące przesłanki:

istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania,

zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,

składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,

zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania gospodarcze.

W przypadku wniesienia w aporcie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części problemem może być ustalenie wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Zagadnienie to było wielokrotnie przedmiotem interpretacji organów skarbowych. Przykładowo można przytoczyć odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku w decyzji sygn. BI/4218-0010/06 z 20 czerwca 2006 r.:

(...) za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-14 (art. 16g ust. 1 pkt 4 updop), uważa się w razie nabycia w postaci wkładu niepieniężnego (aportu) wniesionego do spółki kapitałowej, a także udziału w spółdzielni - ustaloną przez podatnika na dzień wniesienia wkładu lub udziału wartość poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, nie wyższą jednak od ich wartości rynkowej

i dalej stwierdza: (...) łączną wartość początkową nabytych środków trwałych orazwartości niematerialnych i prawnych stanowi:

1. suma ich wartości rynkowej w przypadku wystąpienia dodatniej wartości firmy, ustalonej zgodnie z ust. 2,

2. różnica między ceną nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, ustaloną zgodnie z ust. 3 i 5, albo nominalną wartością wydanych akcji lub udziałów a wartością składników majątkowych niebędących środkami trwałymi ani wartościami niematerialnymi i prawnymi, w przypadku niewystąpienia dodatniej wartości firmy.

W podsumowaniu ten sam organ stwierdził, że:

(...) sposób ustalania wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych aportem uzależniony jest od przedmiotu aportu. Jeżeli aport stanowią jedynie środki trwałe orazwartości niematerialne i prawne, to podstawą ustalenia ich wartości początkowej jest art. 16g ust. 1 pkt 4 (tj. wartością początkową będzie tu wartość poszczególnych środków ustalona przez podatnika na dzień wnoszenia aportu, nie wyższa jednak od ich wartości rynkowej). Jeśli zaś aportem wniesiona zostanie m.in. zorganizowana część przedsiębiorstwa, to wartość początkową nabytych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych należy określić zgodnie z treścią art. 16g ust. 10 ustawy z 15 lutego 1992 r. W tym przypadku sposób ustalenia wartości początkowej nabytych w takiej formie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych uzależniony będzie od wartości firmy. I tak, jedynie przy dodatniej wartości firmy będzie to suma wartości rynkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Podobnie wypowiedział się Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, sygn. akt 1472/ROP1/423-272/06/DP, z 2 listopada 2006 r.:

W razie nabycia w drodze kupna, przyjęcia do odpłatnego korzystania lub wniesienia w postaci wkładu niepieniężnego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części łączną wartość początkową nabytych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowi:

1. suma ich wartości rynkowej - w przypadku gdy cena nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części lub nominalna wartość wydanych akcji lub udziałów w zamian za wkład niepieniężny jest wyższa od wartości rynkowej wszystkich składników majątkowych przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części,

2. różnica między ceną nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części albo nominalną wartością wydanych akcji lub udziałów a wartością składników majątkowych niebędących środkami trwałymi ani wartościami niematerialnymi i prawnymi, w przypadku gdy cena nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części lub nominalna wartość wydanych akcji lub udziałów w zamian za wkład niepieniężny nie jest wyższa od wartości rynkowej wszystkich składników majątkowych przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.

W przypadku aportu wniesionego przez udziałowca C występuje ujemna wartość firmy. Cena nabycia wynosi 25 000 zł, jest ona niższa od wartości rynkowej zorganizowanej części przedsiębiorstwa, która wynosi 1 200 000 zł. W świetle powyższych interpretacji wartość podatkowa środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych będzie różnicą między ceną nabycia, tj. 25 000 zł, a wartością składników innych niż środki trwałe i wartości niematerialne i prawne.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych za koszt uzyskania przychodu nie uważa się odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w formie wkładu niepieniężnego, od tej części ich wartości, która nie została przekazana na kapitał zakładowy. Na kapitał zakładowy została przekazana kwota 25 000 zł, z czego na wartość środków trwałych przypada kwota pomniejszona o wartość innych składników majątkowych. Kosztem uzyskania przychodu będzie zatem odpis amortyzacyjny środków trwałych od tak ustalonej różnicy.

Rozliczenie księgowe zależy od tego, czy w zamian za wkład niepieniężny nastąpiło przejęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, czy też nie.

Gdy następuje „zwykłe” przekazanie aportu, nadwyżka wartości rynkowej aportu nad wartością objętych udziałów przekazana zostanie na kapitał zapasowy spółki. Równowartość odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej składników aktywów nabytych w formie wkładu niepieniężnego, od tej części ich wartości, która nie została przekazana na kapitał zakładowy, będzie wpływała na zmniejszenie kapitału zapasowego. Stan kapitału zapasowego z tytułu aportu otrzymanego na koniec okresu pokazuje nieumorzoną wartość tej części środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, których wielkość nie została przekazana na kapitał zakładowy.

W przypadku gdy wniesienie aportu do spółki oznacza nabycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, nadwyżka wartości rynkowej aportu nad wartością objętych udziałów stanowić będzie zgodnie z art. 33 ustawy o rachunkowości ujemną wartość firmy. Ujemną wartość firmy rozlicza się, ewidencjonując ją na koncie „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”.

Równowartość odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych nabytych w formie wkładu niepieniężnego, od tej części ich wartości, która nie została przekazana na kapitał zakładowy, będzie księgowana w ciężar konta „Pozostałe koszty operacyjne”, a ujemna wartość firmy będzie odpisywana równolegle do odpisów amortyzacyjnych na konto „Pozostałe przychody operacyjne”. Odpis amortyzacyjny od nadwyżki nie będzie stanowił kosztu uzyskania przychodu, a odpisana równolegle część ujemnej wartości firmy nie będzie przychodem podatkowym.

UWAGA

Należy podkreślić, że bez względu na przyjęty wariant ewidencji operacja przyjęcia aportu w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa w wartości przewyższającej wartość wydanych w zamian udziałów pozostaje bez wpływu na wynik finansowy spółki.

Przykład

15 grudnia udziałowiec X wniósł do spółki z o.o. aport w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

W skład aportu wchodzą:

• środki trwałe o wartości rynkowej - 1 197 000 zł,

• zapasy (towary handlowe) - 2000 zł,

• należności z tytułu dostaw i usług - 2000 zł,

• zobowiązania wobec dostawców - 1000 zł.

Udziałowiec X objął udziały o wartości 25 000 zł.

Czynności księgowe wynikające z tej transakcji:

• Ustalenie wartości firmy.

• Ustalenie wartości środków trwałych dla celów amortyzacji podatkowej.

• Zaewidencjonowanie operacji.

• Ustalenie wartości rocznego odpisu amortyzacyjnego dla celów bilansowych i podatkowych przy założeniu metody liniowej i stawki 10%.

Ustalenie ujemnej wartości firmy dla celów bilansowych

Wartość godziwa (rynkowa) przejętych aktywów netto - 1 200 000 zł.

Cena nabycia - 25 000 zł.

Ujemna wartość firmy - 1 175 000 zł.

Ustalenie wartości środków trwałych dla celów amortyzacji podatkowej

Cena nabycia - 25 000 zł

Minus wartość składników majątku niebędących środkami trwałymi ani WNiP

Zapasy + należności - zobowiązania = 2000 zł + 2000 zł - 1000 zł = 3000 zł.

Wartość środków trwałych dla celów amortyzacji podatkowej wynosić będzie:

25 000 zł - 3000 zł = 22 000 zł

Wniesienie aportu rzeczowego w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa

1. Środki trwałe o wartości:

Wn „Środki trwałe” 1 197 000

Ma „Rozrachunki z udziałowcami” 1 197 000

- w analityce „Udziałowiec X”

2. Zapasy o wartości:

Wn „Towary handlowe” 2 000

Ma „Rozrachunki z udziałowcami” 2 000

- w analityce „Udziałowiec X”

3. Należności z tytułu dostaw i usług:

Wn „Rozrachunki z odbiorcami” 2 000

Ma „Rozrachunki z udziałowcami” 2 000

- w analityce „Udziałowiec X”

4. Zobowiązania:

Wn „Rozrachunki z udziałowcami” 1 000

- w analityce „Udziałowiec X” 1 000

Ma „Rozrachunki z dostawcami”

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Ustalenie wartości rocznego odpisu amortyzacyjnego dla celów bilansowych i podatkowych

Wartość początkowa środków trwałych ustalona według wartości rynkowej - 1 197 000 zł.

Stawka amortyzacji 10%

Roczny rachunkowy odpis amortyzacyjny:

1 197 000 zł × 10% = 119 700 zł

Wartość początkowa środków trwałych ustalona dla celów podatkowych - 22 000 zł.

Odpis amortyzacyjny stanowiący koszt uzyskania przychodu:

22 000 zł × 10% = 2200 zł

Amortyzacja niestanowiąca kosztów uzyskania przychodów:

119 700 zł - 2200 zł = 117 500 zł

W momencie dokonania wpisu do KRS należy ujawnić w księgach kapitał zakładowy spółki.

1. Przeniesienie rozrachunków z udziałowcami na kapitał zakładowy:

Wn „Rozrachunki z udziałowcami” 25 000

- w analityce udziałowiec X

Ma „Kapitał zakładowy” 25 000

2. Przeniesienie rozrachunków z udziałowcami na kapitał zapasowy:

Wn „Rozrachunki z udziałowcami” 1 175 000

- w analityce udziałowiec X

Ma „Rozliczenia międzyokresowe przychodów” 1 175 000

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

• art. 14, 154, 158, 167 ustawy z 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych - Dz.U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 208, poz. 1540

• art. 15 ust. 4d, 16, 16d, 16g, 16h ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1238

• art. 3 ust. 15, art. 33, art. 44b ust. 10-12 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości - j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 208, poz. 1540

Krystyna Michaluk

główna księgowa, finalistka konkursu Księgowy Roku 2006

Źródło: Biuletyn Rachunkowości
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  22 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Refakturowanie podatku od nieruchomości na dzierżawcę lub najemcę

  Refakturowanie podatku od nieruchomości. Podatek od nieruchomości nie może być przedmiotem sprzedaży lub innej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a w efekcie nie podlega odrębnemu „refakturowaniu”. Jednak jeżeli strony umowy dzierżawy lub najmu postanowią, że wynajmujący „przerzuca” koszt podatku od nieruchomości na dzierżawcę (najemcę), wówczas koszt ten stanowi element ceny usługi dzierżawy (najmu). Innymi słowy wartość podatku od nieruchomości stanowi część zapłaty (czynszu) za usługę dzierżawy lub najmu. Dlatego też w takiej sytuacji wydzierżawiający (lub najemce) powinien wystawić fakturę, w której podstawa opodatkowania, to łączna cena (wartość) usługi dzierżawy obejmująca m.in. wartość podatku od nieruchomości, zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT. Koszty podatku od nieruchomości nie mogą bowiem stanowić samodzielnego świadczenia, lecz są elementem podstawowej czynności, jaką jest dzierżawa nieruchomości, zatem co do zasady nie powinny być wykazywane na fakturze w odrębnej pozycji.

  Transparentność wynagrodzeń w UE - jak się przygotować?

  Transparentność wynagrodzeń w UE. Projekt przygotowany przez Komisję Europejską zakłada rewolucyjne zmiany w zakresie transparentności wynagrodzeń. Jakie rozwiązania zakłada i jakie konsekwencje może za sobą nieść? Jak przygotować organizację do ujawnienia płac?

  Jaki wzrost PKB w 2021 roku?

  PKB w 2021 roku. Wzrost gospodarczy (tj. wzrost Produktu Krajowego Brutto - PKB) Polski w 2021 r. może zbliżyć się do 5 proc., ale resort finansów pozostaje konserwatywny w swoich prognozach - powiedział 22 czerwca PAP Biznes minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński. Podkreślił, że w budżecie są zabezpieczone środki na wypadek kolejnej fali pandemii. Dodał, że wykonanie budżetu po czerwcu może być zbliżone do tego po maju, kiedy to w odnotowano nadwyżkę w wysokości 9,4 mld zł.

  Elektroniczny TAX FREE od początku 2022 roku

  Ustawa o VAT daje możliwość zwrotu podatku od towarów i usług podróżnym. Procedura TAX FREE pozwala turystom odwiedzającym Polskę na uniknięcie podwójnego opodatkowania. Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa szykują zmiany dla przedsiębiorców działających w systemie zwrotu VAT podróżnym od początku 2022 roku, polegającą na odejściu od papierowej wersji procedury i zastąpienie jej elektronicznym systemem ewidencji.

  Przedsiębiorca jako honorowych dawca krwi - co przysługuje?

  Honorowy dawca krwi, który jest pracownikiem, po oddaniu krwi może otrzymać dwa dni wolnego. Co jednak w sytuacji gdy honorowym dawcą krwi jest przedsiębiorca? Czy z tego tytułu przysługują mu jakieś preferencje?

  Zmęczenie cyfrowe w czasie pandemii

  Zmęczenie cyfrowe. 41% ankietowanych niepokoi się wpływem Internetu na dobre samopoczucie bardziej niż przed pandemią – wynika z badania EY. Jak postrzegamy obecnie korzystanie z kanałów cyfrowych?

  E-faktury - zagrożenia i ryzyka

  E-faktury. Już w październiku 2021 r. w Polsce zostaną wprowadzone e-faktury – zapowiada polski rząd. Na razie będą dobrowolną formą rozliczenia, jednak za dwa lata (od 2023 roku) system podatkowy zostanie całkowicie zdigitalizowany. Eksperci wskazują, że oprócz oczywistych korzyści, takich jak uszczelnienie systemu podatkowego czy uproszczenie rozliczeń między kontrahentami, e-faktury wiążą się też z pewnymi ryzykami. To przede wszystkim obawa przed inwigilacją i działaniami hakerów.

  Pakiet VAT e-commerce, czyli podwyżki w e-handlu

  Pakiet VAT e-commerce. Nowelizacja ustawy o VAT wprowadza tzw. unijny pakiet e-commerce. Zmiana ma wejść we wszystkich krajach Unii. Celem jest wyrównanie szans firm z UE w konkurowaniu w obszarze handlu elektronicznego z podmiotami z krajów trzecich.

  Podatkowa Grupa Kapitałowa (PGK) – jakie korzyści?

  Podatkowa Grupa Kapitałowa (PGK) jest narzędziem do zmniejszenia zobowiązania podatkowego w ramach grupy kapitałowej umożliwiającym zwiększenie swobody dokonywania transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi wchodzącymi w skład PGK oraz zmniejszenie obowiązków administracyjnych związanych z rozliczeniem CIT. Jednak funkcjonowanie w ramach takiej grupy wiąże się również z ryzykiem, które wynika z konieczności przestrzegania bardzo rygorystycznych warunków PGK. Jest to więc rozwiązanie korzystne, a zarazem ryzykowne dla podatników.

  Czy podatek może zapłacić za podatnika inny podmiot?

  Zapłata podatku. Naczelny Sąd Administracyjny orzekł w wyroku z 14 kwietnia 2021 r. (sygn. II FSK 3305/18) , że zobowiązanie podatkowe płatnika wygasa również w przypadku, kiedy kiedy wpłata podatku realizowana jest przez podmiot trzeci. Konieczne jest jednak aby podatek został opłacony ze środków podatnika, by podmiot uiszczający podatek miał do wykonania tej czynności umocowanie oraz aby wiedzę o tym fakcie miał organ podatkowy, na rzecz którego dokonywana jest konkretna wpłata należności.

  Kościński: jesteśmy za sprawiedliwymi podatkami

  Raje podatkowe, podatek minimalny. Działania resortu finansów ukierunkowane są na wprowadzenie sprawiedliwych podatków w UE i poza nią, dlatego istotne jest zwalczanie rajów podatkowych - poinformował minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński.

  Tarcza PFR 1.0 - ponad 42 mld zł umorzonych subwencji

  Subwencje z Tarczy PFR. Z 61 mld zł udzielonych subwencji z Tarczy PFR 1.0 umorzymy firmom w sumie 42-45 mld zł, czyli o 4-6 mld zł więcej, niż pierwotnie zakładaliśmy - powiedział wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju Bartosz Marczuk.

  Opłata reprograficzna - czy przepisy są zgodne z prawem UE?

  Opłata reprograficzna - nowe regulacje. Przepisy dotyczące opłaty reprograficznej mogą być niezgodne z polskim i unijnym prawem. Projekt ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego budzi wątpliwości prawników. Które przepisy budzą wątpliwości?

  VAT e-commerce - projekt objaśnień podatkowych MF

  VAT e-commerce. Ministerstwo Finansów przygotowało projekt objaśnień podatkowych do pakietu zmian w VAT zwanego potocznie VAT e-commerce. W objaśnieniach tych zawarto 59 praktycznych przykładów jak działa pakiet. Objaśnienia te mają chronić przedsiębiorców z mocą wiążącą dla administracji skarbowej. Ministerstwo Finansów zaprasza podatników do zgłaszania uwag do tego projektu w ramach prekonsultacji do 30 czerwca.

  Akcyza. Wzory deklaracji uproszczonych AKC-UA i AKC-UAKZ

  Wzory deklaracji akcyzowych. Ukazało się rozporządzenie dotyczące wzorów deklaracji uproszczonych w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych, chodzi o wzory AKC-UA i AKC-UAKZ. Nowe deklaracje mają zastosowanie począwszy od rozliczenia za trzeci kwartał 2021 r.

  22 czerwca 2021 roku przypada "Dzień Wolności Podatkowej"

  Dzień Wolności Podatkowej. W tym roku "Dzień Wolności Podatkowej" przypada 22 czerwca w 173. dniu roku. Na opłacenie wszystkich danin, czyli podatków i opłat, które są przymusowe niezależnie od tego, jak się nazywają, pracujemy 172 dni z 365, czyli o 12 dni dłużej niż w 2020 r. - poinformowało w poniedziałek Centrum im. Adama Smitha. W 2020 roku Dzień Wolności Podatkowej przypadał 10 czerwca, w 2019 roku 8 czerwca, a w roku 2018 - 6 czerwca.

  Rejestracja samochodu ciężarowego do 3,5 tony - nowy obowiązek akcyzowy od 1 lipca 2021 r.

  Rejestracja samochodu ciężarowego do 3,5 tony. Od 1 lipca 2021 r., aby zarejestrować samochód ciężarowy i specjalny o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, sprowadzany z innego kraju UE, będziemy musieli przedłożyć w wydziale komunikacji odpowiedni dokument z urzędu skarbowego, który potwierdzi, że nie musimy zapłacić akcyzy od tego samochodu. Jest to nowy obowiązek.

  Stawki VAT w gastronomii - dania na wynos z 5% czy 8% VAT?

  Stawki VAT w gastronomii. Sprzedaż w lokalach gastronomicznych dań na wynos jest dostawą towarów, dlatego mogła być opodatkowana stawką 5% zamiast 8%. Tak wynika z orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE z 22 kwietnia 2021 r. w sprawie C-703/19, dotyczącej polskiego podatnika. Wyrok ma praktyczne konsekwencje głównie w stanie prawnym obowiązującym do 30 czerwca 2020 r. Zawiera jednak przydatne wskazówki odnoszące się również do stosowania obecnych przepisów, po wprowadzeniu nowej matrycy stawek VAT.

  Specjalista ds. e-przetargów

  Specjalista ds. e-przetargów. Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych, która weszła w życie 1 stycznia 2021 roku, wprowadziła kilka istotnych zmian, które mają na celu usprawnienie procesów zakupowych wśród wykonawców i zamawiających. Nowe prawo pokazuje, że niezbędne jest także posiadanie dodatkowych kompetencji przez specjalistów z tego sektora. Czy można zatem mówić o tworzeniu się nowego stanowiska pracy, które da się określić mianem specjalisty ds. e-przetargów?

  Niższych podatków, stabilnego prawa - czego życzyć przedsiębiorcom?

  Dzień Przedsiębiorcy jest obchodzony w dniu 21 czerwca. Czego można im życzyć? Stabilnego prawa, mniej uciążliwych formalności oraz niższych podatków i składek ZUS – wynika z badania zleconego przez inFakt agencji ARC Rynek i Opinia. Równie ważne jest, aby pomimo niesprzyjających warunków do prowadzenia biznesu nadal odczuwali satysfakcję ze swojej działalności.

  Zamówienia publiczne w 2021 roku - nowe przepisy, problemy wykonawców i zamawiających

  Zamówienia publiczne. Powszechny dostęp do szczepień i stopniowe luzowanie obostrzeń to w końcu czas na odbudowanie gospodarki. Będzie miało to bezpośredni wpływ na wzrost procesów zakupowych, również w sektorze zamówień publicznych. Trudny okres pandemii, szczególnie w pierwszych jej miesiącach, spowolnił lub całkowicie sparaliżował niektóre branże. Zmiany w Prawie zamówień publicznych (Pzp), które weszły w życie od 1 stycznia 2021 r. miały usprawnić procesy zakupowe. Czy zamawiający i wykonawcy są gotowi na zmierzenie się z nową rzeczywistością wynikającą z nowelizacji ustawy?

  Strategia podatkowa a schematy podatkowe

  MDR to skrót od Mandatory Disclosure Rules – są to przepisy prawa związane z obowiązkiem przekazywania (raportowania) do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) informacji o schematach podatkowych. Regulacje te mają istotny wpływ na działalność podatników – w określonych przypadkach nakładają na podatników obowiązek raportowy, jak również obowiązek wdrożenia i stosowania tzw. procedury wewnętrznej.

  Franszyza redukcyjna a PIT

  Franszyza redukcyjna a PIT. Czy kwota franszyzy redukcyjnej, która została wypłacona poszkodowanemu przez ubezpieczonego sprawcę szkody jest opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

  Ceny transferowe: nowe obowiązki także dla podmiotów niepowiązanych

  Ceny transferowe. W celu zabezpieczenia przedsiębiorstwa i zarządu przed ryzykiem surowych kar w związku z niewywiązaniem się z obowiązków w zakresie cen transferowych za 2021 r., kluczowe znaczenie ma jak najszybsza identyfikacja transakcji jednorodnych. Chodzi o te, których wartość może przekroczyć na koniec roku 500 tys. zł netto. Konieczna jest też implementacja procedury badania rzeczywistego właściciela, np. w formie wprowadzenia odpowiednich zapisów do umów zawieranych z kontrahentami.

  Zmiana pracy 2021. Oczekiwania pracowników i możliwości rozwoju

  Rynek pracy 2021. Pandemia koronawirusa nie tylko nie zakończyła rynku pracownika, ale poprzez geometrycznie rosnące zapotrzebowanie na niektóre specjalizacje, wręcz zaostrzyła walkę o talenty. Przedstawiamy analizę wyników badań przeprowadzonych wśród ponad 3 tys. respondentów z 20 dominujących na rynku pracy branż.