Kategorie

Jak rozliczać koszty kampanii marketingowej

Małgorzata Kawczyńska
inforCMS
Spółka działająca w branży kosmetycznej prowadzi kampanię marketingową własnych produktów poprzez rozdawanie próbek, prezentów z logo firmy, prowadzenie szkoleń itd. Czy tego rodzaju akcja stanowi dla spółki koszt reklamy? Jak to prawidłowo zaksięgować?

rada

Koszty tego rodzaju kampanii zazwyczaj klasyfikowane są jako koszty reklamy. Stanowią one koszty pośrednie, dlatego księgowane są w dacie poniesienia na koncie „Koszty reklamy”.

uzasadnienie

Działanie marketingowe, zwane reklamą, według Słownika języka polskiego PWN oznacza działanie mające na celu zachęcenie potencjalnych klientów do zakupu konkretnych towarów lub do skorzystania z określonych usług.

Reklama

Koszty ponoszone na kampanię marketingową spełniają przesłanki uznania ich za koszty pośrednie uzyskania przychodów, ponieważ mają na celu zabezpieczenie źródeł przychodów, ale nie mają bezpośredniego odzwierciedlenia w przychodach. W związku z tym koszty te są potrącane w dacie ich poniesienia. Za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów według art. 15 ust. 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych na podstawie otrzymanej faktury, albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury, z wyjątkiem sytuacji, gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

Problem pojawia się, gdy koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy. W takim przypadku, jeśli nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, stanowią one koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą. Należy zwrócić uwagę, że druga część art. 15 ust. 4d dotyczy sytuacji, gdy koszt pośredni został poniesiony w danym roku podatkowym, ale jego część dotyczy następnego roku podatkowego. W związku z tym, jeżeli koszt pośredni został poniesiony w następnym roku podatkowym, a dotyczy poprzedniego roku podatkowego, druga część przepisu art. 15 ust. 4d nie ma zastosowania.

Przykład 1

Spółka X zleciła spółce Y przeprowadzenie kampanii reklamowej produktu A. Kampania została przeprowadzona w okresie od listopada 2007 r. do stycznia 2008 r. 21 grudnia 2007 r. spółka X otrzymała fakturę od spółki Y dokumentującą przeprowadzoną usługę. Wartość netto faktury - 60 000 zł, VAT - 13 200 zł.

Ewidencja księgowa

1. Otrzymanie faktury od kontrahenta Y. Ustalenie kwoty dotyczącej 2007 r.:

(60 000 zł : 3 miesiące) × 2 miesiące = 40 000 zł

Część dotycząca 2008 r. - 20 000 zł

Wn „Koszty reklamy” 40 000

Wn „Rozliczenia międzyokresowe czynne” 20 000

Wn „VAT naliczony” 13 200

Ma „Rozrachunki z dostawcami” 73 200

2. Zaksięgowanie pozostałej części kosztów reklamy w styczniu 2008 r.:

Wn „Koszty reklamy” 20 000

Ma „Rozliczenia międzyokresowe czynne” 20 000

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Przykład 2

Spółka X zleciła spółce Y przeprowadzenie kampanii reklamowej produktu A. Kampania została przeprowadzona w okresie od listopada 2007 r. do stycznia 2008 r. 2 lutego 2008 r. spółka X otrzymała fakturę od spółki Y dokumentującą wykonaną usługę. Wartość netto usługi wynosi 60 000 zł, VAT - 13 200 zł.

Ewidencja księgowa

1. Zaksięgowanie poniesionych kosztów reklamy w 2008 r.:

Wn „Koszty reklamy” 60 000

Wn „VAT naliczony” 13 200

Ma „Rozrachunki z dostawcami” 73 200

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Szkolenia podczas kampanii marketingowej

Analizując temat wydatków na szkolenia, trzeba się kierować zdrowym rozsądkiem i oceniać je pod kątem reklamy i reprezentacji. Poniżej przedstawiamy dwie ciekawe interpretacje.

Reklama

Wydatki na szkolenia dla osób zajmujących się sprzedażą produktu w ramach kampanii marketingowej będą stanowiły w całości koszty uzyskania przychodu. Potwierdza to interpretacja Izby Skarbowej w Warszawie z 15 listopada 2007 r. (sygn. 1401/BP-I/4210-71/07/SP/PP-I). Dotyczy ona uznania za koszt podatkowy szkoleń organizowanych przez spółkę dla osób niebędących jej pracownikami, zajmujących się bezpośrednią sprzedażą produktów spółki, których celem jest zapewnienie właściwej wiedzy o produkcie i sposobie jego prezentacji klientowi detalicznemu poprzez przekazanie informacji o produkcie.

(...) w ocenie Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w przedmiotowej sprawie, na podstawie powołanego przepisu art. 15 ust. 1 Spółce będzie przysługiwało prawo zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez Spółkę na organizację szkoleń obejmujących wynajęcie sali, sprzętu, wynagrodzenie trenerów oraz wydatki na wyżywienie i zakwaterowanie osób biorących udział w szkoleniu, jeżeli szkolenie przeprowadzone zostanie w celu osiągnięcia przychodów oraz udokumentowane dla celów podatkowych. Podjęte przez Podatnika działania polegające na organizowaniu szkoleń dla osób zajmujących się bezpośrednią sprzedażą produktów Spółki nie są reprezentacją w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 28 ww. ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. Jednocześnie Dyrektor Izby Skarbowej zwraca uwagę, iż ocena podatkowa poszczególnych kosztów ponoszonych na organizację szkolenia dla kontrahentów w każdym przypadku winna być dokonywana indywidualnie i całościowo. Dodatkowo w celu oceny, czy dany rodzaj wydatku może zostać uznany za reprezentację czy inny rodzaj wydatków, konieczna jest analiza całokształtu okoliczności faktycznych konkretnej sprawy (...)o ile organizowane szkolenia mają związek z działalnością Spółki i nie noszą cech okazałości i wystawności wykraczającej poza przyjęte powszechnie zwyczaje, to za prawidłowe uznać należy stanowisko (...), iż wydatki na przedmiotowe szkolenia stanowią koszt uzyskania przychodów jako wydatki związane z bieżącą działalnością Spółki.

W innej interpretacji tej samej Izby Skarbowej w Warszawie (sygn. 1401/BP-I/4210-77/07/SP/PP-I, z 23 listopada 2007 r.) rozróżniono elementy bezpośrednio i pośrednio związane ze szkoleniem.

(...) reklama polega na przedstawianiu towarów i usług, nakłanianiu do ich nabycia w sposób bezpośredni, reprezentacja - pośrednio promuje podmiot gospodarczy poprzez dobry wizerunek firmy. W ocenie Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (...) na podstawie powołanego przepisu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Spółce nie będzie przysługiwało prawo zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez Spółkę na organizację części artystycznej dla uczestników szkolenia. Działanie to nie ma związku ze szkoleniem klientów, jak również prezentowaniem informacji o firmie lub jej produktach. Wydatki na sfinansowanie przedmiotowego świadczenia stanowią koszty reprezentacji, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 28 ww. ustawy. Zatem tylko wydatki bezpośrednio związane ze szkoleniami, takie jak: transport, wynajem sali, sprzętu, wynagrodzenie trenerów, wydatki na wyżywienie i zakwaterowanie osób biorących udział w szkoleniu oraz materiały szkoleniowe, zdaniem organu II instancji stanowić będą koszty uzyskania przychodów jako wydatki związane z bieżącą działalnością Spółki, jeżeli szkolenie przeprowadzone zostanie w celu osiągnięcia przychodów oraz udokumentowane dla celów podatkowych. Ponadto przedmiotowe wydatki będą stanowić koszty uzyskania przychodów pod warunkiem, że organizowane szkolenia mają związek z działalnością Spółki i nie noszą cech okazałości i wystawności wykraczającej poza przyjęte powszechnie zwyczaje (...).

Przedstawione powyżej stanowisko zgodne jest ze stanowiskiem NSA zawartym w wyroku z dnia 27 lipca 2006 r., sygn. akt II FSK 1008/06.

Prezenty z logo firmy i próbki

Prezenty dla kontrahentów opatrzone logo firmy i ze stroną internetową albo tylko logo firmy stanowią wydatki na reklamę spółki.

Oznakowanie prezentu logo firmy przesądza o tym, że ma on charakter reklamowy i wydatek na jego zakup może być zaliczony do kosztów uzyskania przychodów, ponieważ prezent taki jest nośnikiem treści o charakterze informacyjno-reklamowym (postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygn. PD.423-55/07, z 21 września 2007 r., wydane przez Lubelski Urząd Skarbowy).

Koszty związane z przekazywaniem próbek są ponoszone w celu zwiększenia sprzedaży i pozyskania nowych odbiorców. Są więc niewątpliwie związane z przychodami spółki, dlatego można je zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Przekazywanie próbek oraz prezentów klientom należy rozważyć także pod kątem podatku od towarów i usług. Przepisy uzależniają obowiązek opodatkowania od celu przekazania. Opodatkowaniu podlegają bowiem tylko te przekazania, których celem jest zamiar inny niż związany z prowadzonym przedsiębiorstwem, tj. które nie mają związku z prowadzoną działalnością, a więc nie mają żadnego wpływu na przyszłe obroty tego przedsiębiorstwa, jego zysk, wizerunek, odbiór przez kontrahentów obecnych lub potencjalnych.

Nie nakłada się natomiast obowiązku wykazania związku tego przekazania z prowadzonym przedsiębiorstwem w stosunku do drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych, próbek i prezentów o małej wartości.

Przykład 3

Spółka w ramach kampanii reklamowej rozdała 10 000 próbek wyprodukowanego przez siebie produktu. Koszt wyprodukowania jednej próbki wyniósł 4 zł. Wycena rozchodu z magazynu następuje metodą FIFO.

W związku z tym, że koszt przekazanego towaru nie przekracza 5 zł, spółka nie była zobowiązana do prowadzenia ewidencji przekazań oraz nie miała obowiązku naliczenia VAT.'

Ewidencja księgowa

1. Przekazanie próbek:

Wn „Koszty reklamy” 40 000

Ma „Produkty gotowe” 40 000

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Przykład 4

Spółka X będąca dystrybutorem ekskluzywnych perfum kupiła u producenta Y 5000 szt. próbek perfum. Koszt netto jednej próbki towaru wynosi 15 zł, VAT - 22%. Spółka nie prowadziła ewidencji przekazań, pomimo że koszt przekazanej próbki przekracza 5 zł. W związku z tym jest obowiązana do naliczenia VAT należnego od przekazanych towarów. Wystawiono fakturę wewnętrzną.

Ewidencja księgowa

1. Zakup 5000 szt. próbek:

• wartość netto: 15 zł × 5000 szt. = 75 000 zł

• VAT: 75 000 zł × 22% = 16 500 zł

Wn „Towary” 75 000

Wn „VAT naliczony” 16 500

Ma „Rozrachunki z dostawcami” 91 500

2. Przekazanie kupionych próbek towaru w ramach kampanii reklamowej:

Wn „Koszty reklamy” 75 000

Ma „Towary” 75 000

3. Wystawienie faktury wewnętrznej i naliczenie VAT należnego od przekazanych towarów:

75 000 zł × 22% = 16 500 zł

Wn „Podatki i opłaty” 16 500

Ma „VAT należny” 16 500

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Jak ustawa o VAT definiuje próbki i prezenty o małej wartości

Przez próbkę rozumie się niewielką ilość towaru reprezentującą określony rodzaj lub kategorię towarów, która zachowuje skład oraz wszystkie właściwości fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne lub biologiczne towaru, przy czym ilość lub wartość przekazywanych (wręczanych) przez podatnika próbek nie wskazuje na działanie mające charakter handlowy.

Za prezenty o małej wartości rozumie się przekazywane przez podatnika jednej osobie towary:

n o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł - jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób,

n których przekazania nie ujęto w ewidencji, jeżeli jednostkowa cena nabycia lub jednostkowy koszt wytworzenia przekazanego towaru nie przekracza 5 zł.

• art. 15 ust. 4d i 4e ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1238

• art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 7 ust. 2, 3, 4 i 7 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - Dz.U. Nr 54, poz. 535; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 192, poz. 1382

Małgorzata Kawczyńska

główna księgowa, finalistka konkursu Księgowy Roku 2005

Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Tylko teraz
89,00 zł
99,00
Przejdź do sklepu
Źródło: Biuletyn Rachunkowości
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  1 sie 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Upadłości i restrukturyzacje firm w 2021 roku

  Upadłości i restrukturyzacje firm. W pierwszej połowie 2021 r. sądy ogłosiły upadłość wobec 201 firm. 36 proc. z nich było notowanych w Krajowym Rejestrze Długów już rok przed ogłoszeniem upadłości przez sąd, a w dniu bankructwa 58 proc. Znacznie większa liczba przedsiębiorstw została objęta postępowaniem restrukturyzacyjnym - aż 1064.

  Opłata koncesyjna dla magazynów energii i zmiana opłaty dla offshore

  Wysokość opłat koncesyjnych dla magazynowania energii elektrycznej oraz zmiana wysokości opłaty koncesyjnej na wytwarzanie energii w morskich farmach wiatrowych zostanie uregulowana w III kwartale br.; nastąpi to w rozporządzeniu Rady Ministrów - wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych rządu.

  VAT e-commerce - nowe regulacje podatkowe w transgranicznej sprzedaży

  VAT e-commerce. Pakiet e-commerce to nic innego, jak szereg zmian w ustawie o podatku od towarów i usług w międzynarodowym handlu elektronicznym i imporcie w relacjach B2C. Adresowany jest do przedsiębiorców, którzy dokonują transgranicznych dostaw towarów i świadczą transgraniczne usługi unijnym konsumentom w transakcjach B2C.

  Uwalnianie pieniędzy z rachunku VAT w 2021 roku

  Uwalnianie pieniędzy z rachunku VAT. W pierwszych sześciu miesiącach 2021 r. wpłynęło prawie 20% mniej wniosków o uwolnienie środków zgromadzonych na rachunku VAT w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. Jednak z danych resortu finansów wynika, że zgodzono się uwolnić kwotę prawie 80% większą niż wcześniej. W analizowanych okresach wydano niemal po tyle samo odmów. Ale w tym roku zablokowano znacznie więcej środków. Ostatnio negatywne postanowienia dotyczą głównie wnioskodawców bez wiodącego PKD.

  Samochód służbowy do celów prywatnych a PIT - zmiany od 2022 roku

  Samochód służbowy do celów prywatnych a PIT. Od 2022 roku przy określaniu wysokości ryczałtu (określającego wartość świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych), zamiast pojemności silnika, będzie brana pod uwagę moc silnika, z podziałem na do i powyżej 60 kW. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT). Zmiana ta skutkuje także objęciem niższym ryczałtem (250 zł) udostępnienia pracownikowi elektrycznego samochodu do celów prywatnych oraz samochodu napędzanego wodorem.

  Unikanie opodatkowania przez holdingi zagraniczne a polskie spółki

  Unikanie opodatkowania przez holdingi zagraniczne a polskie spółki. W dniu 25 maja 2021 r. Szef KAS wydał opinię zabezpieczającą potwierdzającą że wniesienie przez nierezydentów, w drodze wkładu niepieniężnego, polskiej spółki do kontrolowanej przez nich spółki zagranicznej, ukierunkowane na utworzenie za granicą holdingu rodzinnego nie stanowi unikania opodatkowania. Będzie tak mimo tego, iż wypłacane przez polską spółkę do holdingu dywidendy będą mogły korzystać ze zwolnienia z opodatkowania. Fragmenty opinii wydają się wskazywać, że zarówno wybór jurysdykcji w której lokalizowany jest holding jak i moment w którym następuje wypłata dywidenda, mogą być analizowane przez pryzmat zaistnienia przesłanek zastosowania GAAR (General Anti‑Avoidance Rule – czyli ogólna klauzula obejścia prawa /podatkowego/).

  Rejestracja w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych - jak to zrobić

  Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, kto ma obowiązek rejestracji w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CPRA), dostępnym na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Powinny to niezwłocznie uczynić m.in. podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą w akcyzie na podstawie zgłoszenia AKC-R i nie uzupełniły go o dane, które dotychczas były niewymagane.

  Konsultacje projektu zmian podatkowych wydłużone do 30 sierpnia

  Podatki 2022. Konsultacje społeczne projektów podatkowych związanych z tzw. Polskim Ładem zostały przedłużone do pięciu tygodni; potrwają do 30 sierpnia - poinformowało 28 lipca 2021 r. Ministerstwo Finansów. Resort tłumaczy, że wydłużenie konsultacji to odpowiedź na "sygnały płynące z rynku".

  Najem prywatny od 2022 roku opodatkowany tylko ryczałtem

  Najem prywatny 2022. Od przyszłego roku przychody z najmu i dzierżawy osiągane poza działalnością gospodarczą (tzw. najem prywatny) nie będą mogły być opodatkowane PIT. Jedyną formą opodatkowania tych przychodów będzie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5% do kwoty 100 000 zł rocznych przychodów oraz 12,5% od nadwyżki ponad kwotę 100 000 zł przychodów. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i ustawy o PIT). Zmiana ta będzie niekorzystna dla tych najemców, którzy ponoszą wysokie koszty dotyczące przedmiotu najmu. Na przykład remontują, czy modernizują wynajmowane mieszkania lub spłacają kredyt zaciągnięty na zakup tego mieszkania. Nie będzie można też uwzględniać odpisów amortyzacyjnych.

  Karta podatkowa 2022 - zmiany

  Karta podatkowa 2022 - zmiany. W 2022 roku opodatkowanie w formie karty podatkowej będzie dotyczyło wyłącznie podatników, którzy korzystali z tej formy opodatkowania na dzień 31 grudnia 2021 r. i będą kontynuować stosowanie tej formy opodatkowania. Od 1 stycznia 2022 r. nikt nowy nie będzie mógł złożyć wniosku o zastosowanie opodatkowania w tej formie. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i ustawy o PIT).

  Koszty 50 % przy zbyciu praw autorskich a zwolnienie z PIT dla młodych

  Koszty 50 % przy zbyciu praw autorskich a zwolnienie z PIT dla młodych. Po niespełna dwóch latach od początku funkcjonowania ulgi w podatku dochodowym dla osób do 26 roku życia, nadal istnieje szereg niejasności związanych z ograniczeniami w jej stosowaniu. Wiele wątpliwości pojawia się w momencie, kiedy beneficjenci ww. ulgi uzyskują przychody z tytułu przeniesienia praw autorskich.

  Podmioty medyczne nie muszą wymieniać kas rejestrujących

  Kasy fiskalne a usługi medyczne. Od 1 lipca 2021 r. kolejni podatnicy są zobowiązani do wymiany kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii na tzw. kasy online. Obowiązek wymiany kas rejestrujących dotyczy również podatników świadczących usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów.

  Procedura zwrotu akcyzy

  Zwrot akcyzy. Jedną z cech charakterystycznych podatku akcyzowego, odróżniających go od pozostałych podatków pośrednich jest jego jednofazowość, która zakłada nałożenie akcyzy na pierwszym szczeblu obrotu, tj. w momencie wydania towarów do konsumpcji. Niejednokrotnie zdarza się jednak, że wyroby opodatkowane akcyzą w jednym państwie członkowskim zostają następnie przemieszczone do innego kraju, w którym również przeznaczane są do konsumpcji, co z założenia rodzi obowiązek nałożenia na nie akcyzy. W celu uniknięcia podwójnego opodatkowania, polski ustawodawca wprowadził do ustawy o podatku akcyzowym procedurę zwrotu akcyzy, której założenia i warunki zostaną omówione poniżej.

  Składka zdrowotna a PIT - co się zmieni od 2022 roku?

  Składka zdrowotna a PIT. Projekt (z 26 lipca br.) nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT i ustawy o NFZ) przewiduje m.in. ujednolicenie stawki składki zdrowotnej do wysokości 9% dla wszystkich podatników oraz likwidację możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od podatku dochodowego od osób fizycznych. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., tak jak większość innych zmian w PIT.

  Kwota wolna od podatku 30 tys. zł, kwota zmniejszająca podatek 5100 zł - PIT 2022

  Kwota wolna od podatku 2022. W opublikowanym 26 lipca br. projekcie nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT) znalazła się m.in. nowa wysokość kwoty wolnej od podatku w PIT - 30 tys. zł - dla wszystkich podatników obliczających podatek według skali podatkowej. Taka kwota wolna od podatku w PIT uzyskana będzie dzięki podwyższeniu kwoty zmniejszającej podatek do wysokości 5100 zł (30 000 zł x 17% minus 5 100 zł = 0 zł). Ministerstwo Finansów wskazuje, że to europejski poziom kwoty wolnej od podatku, porównywalny z tym osiąganym w Niemczech czy Francji. To 10 razy większa kwota wolna niż jeszcze pięć lat temu. Nowa kwota wolna ma obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. obok innych zmian w PIT.

  Ulga dla klasy średniej w PIT (ulga dla pracowników) od 2022 roku

  Ulga dla klasy średniej. W skierowanym 26 lipca br. do konsultacji projekcie nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT) znalazła się nowa ulga podatkowa w PIT - tzw. ulga dla klasy średniej. Ministerstwo Finansów wskazuje, że w celu ochrony klasy średniej projekt nie tylko przewiduje podwyższenie do 120 000 zł progu rocznych dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku, ale również ulgę podatkową dla pracowników. Ulga ta ma obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. obok innych zmian w PIT. Na czym ma polegać ulga dla klasy średniej?

  Źródła dochodów Unii Europejskiej - zasoby własne UE

  Źródła dochodów Unii Europejskiej. W przeciwieństwie do budżetów krajowych, budżet UE jest budżetem inwestycyjnym i nie może wykazywać deficytu. Unia Europejska osiągnęła kompromis ws. wiążącego harmonogramu wprowadzania nowych źródeł dochodów UE. Jakie nowe źródła dochodów zyska Unia?

  Podatki 2022 - kto zyska na zmianach podatkowych

  Polski Ład - kto zyska na zmianach podatkowych. Podwyżka kwoty wolnej od podatku PIT do 30 tys. zł, wzrost do 120 tys. zł progu podatkowego, podatkowe fair play i podatkowy restart gospodarki – to główne elementy podatkowej części Polskiego Ładu. 26 lipca 2021 r. rozpoczęły się konsultacje pakietu zmian podatkowych. Ministerstwo Finansów planuje, że nowe przepisy wejdą w życie od 1 stycznia 2022 r. Co się zmieni w podatkach od 2022 roku? Kto zyska a kto straci na tych zmianach?

  Zmiany w PIT od 2022 roku - projekt, szczegóły, nowe ulgi

  Zmiany w PIT od 2022 roku. W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano 26 lipca 2021 r. szczegółowe założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (nr UD260). Tego samego dnia gotowy projekt nowelizacji wielu przepisów podatkowych został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Projekt ten stanowi część zmian legislacyjnych w ramach Polskiego Ładu. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów oraz Prezesa Rady Ministrów zmiany w PIT mają wejść w życie od początku 2022 roku. Jakie zmiany w PIT są zapisane w tym projekcie?

  Polski Ład: projekt ustawy podatkowej w konsultacjach

  Polski Ład: projekt ustawy podatkowej w konsultacjach. Przygotowany projekt ustawy podatkowej, będącej elementem Polskiego Ładu, został skierowany do konsultacji publicznych - poinformował 26 lipca 2021 r. minister finansów Tadeusz Kościński. Projekt zawiera m.in. kwotę wolną od podatku PIT w wysokości 30 tys. zł. Pierwsze czytanie tego projektu w Sejmie jest planowane za kilka tygodni, tak by proces legislacyjny zakończył się przed 30 listopada - poinformował premier Mateusz Morawiecki.

  Kiedy wszczęcie postępowania karnego skarbowego jest "instrumentalne"?

  Kiedy wszczęcie postępowania karnego skarbowego jest "instrumentalne"? Naczelny Sąd Administracyjny opublikował już uzasadnienie uchwały z 24 maja 2021 r. sygn. akt I FPS 1/21, zgodnie z którą sądy administracyjne są uprawnione do dokonywania oceny, czy wszczęcie postępowania karnego skarbowego miało charakter instrumentalny i czy mogło skutecznie wywołać efekt w postaci zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Uzasadnienie dostarcza cennych wskazówek, jak należy dokonywać oceny kryterium “instrumentalności”.

  Czy od 1 lipca 2021 r. złożenie JPK_VAT z oznaczeniami MPP jest błędem?

  JPK_VAT z oznaczeniami MPP. Od 1 lipca 2021 r. zmianie uległo rozporządzenie z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (ostatnia zmiana - w par. 11 uchylono pkt 2 ustępu 2, co oznacza, że ewidencja nie musi zawierać oznaczenia "MPP"). Jednocześnie ministerstwo nie zmieniło schemy JPK (zmiana będzie wprowadzona w nowym roku), zatem istnieje nadal możliwość wypełniania pola "MPP" w ewidencji. Czy obecnie - po wejściu w życie zmian w powyższym rozporządzeniu - złożenie w urzędzie JPK_VAT z oznaczeniami MPP będzie traktowane jako błąd?

  Jaka stawka VAT dla instalacji fotowoltaicznej?

  Stawka VAT dla instalacji fotowoltaicznej. Firma jest podwykonawcą. Wykonuje usługę montażu instalacji fotowoltaicznej na rzecz innego przedsiębiorcy na domu jednorodzinnym o powierzchni do 300 m2. Czy w takim przypadku można zastosować stawkę VAT 8%? Czy należy zastosować stawkę 23%?

  Rachunek do spłaty subwencji z PFR a biała lista podatników VAT

  Rachunek do spłaty subwencji z PFR a biała lista podatników VAT. Podatnicy VAT, którzy otrzymali subwencje z Tarczy Finansowej PFR mają wątpliwości, czy rachunek do spłaty subwencji otrzymanej z PFR ma być zgłoszony na białą listę?

  Amortyzacja podatkowa i rozliczenie leasingu - będą zmiany

  Amortyzacja podatkowa i leasing. W ramach pakietu uszczelniającego podatki Ministerstwo Finansów planuje zmianę w przepisach o amortyzacji składników majątku prywatnego wprowadzanego do majątku firmy. Zmienią się także zasady rozliczenia podatkowego sprzedaży majątku firmowego (np. przedmiotów wykupionych z leasingu) przez właścicieli firm – dowiedziała się PAP.