REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak ujmować w księgach koszty prac rozwojowych

Ewa Szczepankiewicz
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zakupiła koncept (projekt) wraz ze wstępną dokumentacją przemysłowej maszyny do drylowania owoców. W przyszłości po dopracowaniu projektu, wypróbowaniu i badaniach działania maszyny oraz zgłoszeniu do urzędu patentowego spółka będzie produkować takie maszyny i wprowadzi je na rynek. Spółka zaksięgowała koszty zakupu praw do maszyny jako wartości niematerialne i prawne. Nie są one amortyzowane. Czy księgowania są prawidłowe?

RADA

Autopromocja

Spółka nie postąpiła prawidłowo. Koszty nabycia konceptu maszyny stanowią element kosztów prac rozwojowych prowadzonych przez jednostkę na własne potrzeby. Do czasu zakończenia prac rozwojowych powinny one zostać zaksięgowane jako rozliczenia międzyokresowe kosztów. Dopiero gdy prace te zakończą się powodzeniem, można je aktywować jako wartości niematerialne i prawne.

UZASADNIENIE

Zakupiony koncept wraz z dokumentacją zostanie wykorzystany w działaniach dotyczących opracowania nowego wyrobu. Wyrób zostanie zgłoszony w celu uzyskania praw ochronnych do urzędu patentowego. Będzie produkowany seryjnie w celu sprzedaży i uzyskiwania pożytków z tak prowadzonej działalności gospodarczej. Koszty nabycia projektu maszyny stanowią zatem w omawianym przypadku element szerszej kategorii - kosztów prac rozwojowych prowadzonych przez jednostkę na własne potrzeby. Po zakończeniu tych prac nastąpi korzyść gospodarcza w postaci produkcji i sprzedaży wyrobów. Koszty nabycia projektu, mimo że stanowią nabyte prawa majątkowe, nie funkcjonują w tym przypadku samodzielnie w działaniach gospodarczych podejmowanych przez spółkę, nie można więc ich zidentyfikować jako osobne wartości niematerialne i prawne.

Koszty prac rozwojowych w ustawie o rachunkowości

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Koszty zakończonych prac rozwojowych prowadzonych przez jednostkę na własne potrzeby, poniesione przed podjęciem produkcji lub zastosowaniem technologii, należy zaliczyć do wartości niematerialnych i prawnych (art. 33 ust. 2 ustawy o rachunkowości), jeżeli:

1) produkt lub technologia wytwarzania są ściśle ustalone, a dotyczące ich koszty prac rozwojowych wiarygodnie określone,

2) techniczna przydatność produktu lub technologii została stwierdzona i odpowiednio udokumentowana i na tej podstawie jednostka podjęła decyzję o wytwarzaniu tych produktów lub stosowaniu technologii,

3) koszty prac rozwojowych zostaną pokryte, według przewidywań, przychodami ze sprzedaży tych produktów lub zastosowania technologii.

Aktywowanie kosztów prac rozwojowych (poprzez zaliczenie do wartości niematerialnych i prawnych) może zatem nastąpić, jeśli prace te zakończyły się powodzeniem (zapadła decyzja o ich wdrożeniu), a zwrot kosztów jest wielce prawdopodobny. Dodatkowo kwoty tych kosztów powinny być znaczne, tak aby ich aktywowanie w celu zapewnienia współmierności przychodów i kosztów było celowe.

Ustawa o rachunkowości nie definiuje prac rozwojowych. Można więc posłużyć się w tym przypadku regulacjami międzynarodowych standardów rachunkowości (zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy o rachunkowości). Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 38 „Wartości niematerialne i prawne” wskazuje (pkt 59), że do prac rozwojowych należy zaliczyć:

• projektowanie, wykonanie i testowanie prototypów i modeli doświadczalnych (przed ich wdrożeniem do produkcji seryjnej lub użytkowania),

• projektowanie narzędzi, przyrządów do obróbki, form i matryc z wykorzystaniem nowej technologii,

• projektowanie, wykonanie i funkcjonowanie linii próbnej, której wielkość nie umożliwia prowadzenia ekonomicznie uzasadnionej produkcji przeznaczonej na sprzedaż,

• projektowanie, wykonanie i testowanie wybranych rozwiązań w zakresie nowych lub udoskonalonych materiałów, urządzeń, produktów, procesów, systemów lub usług.

Autopromocja

Koszty prac rozwojowych w ustawie o podatku dochodowym

Ustawa o podatku dochodowym bardzo podobnie do ustawy o rachunkowości (niemalże identycznie jak w cytowanym art. 33 ust. 2 ustawy o rachunkowości) definiuje warunki, jakie muszą spełniać koszty prac rozwojowych, by można aktywować je jako wartości niematerialne i prawne. Zgodnie z przepisami podatkowymi (art. 16b ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) wartościami niematerialnymi i prawnymi są koszty prac rozwojowych zakończonych wynikiem pozytywnym, jeśli:

a) produkt lub technologia wytwarzania są ściśle ustalone, a dotyczące ich koszty prac rozwojowych wiarygodnie określone, oraz

b) techniczna przydatność produktu lub technologii została przez podatnika odpowiednio udokumentowana i na tej podstawie podatnik podjął decyzję o wytwarzaniu tych produktów lub stosowaniu technologii, oraz

c) z dokumentacji dotyczącej prac rozwojowych wynika, że koszty prac rozwojowych zostaną pokryte spodziewanymi przychodami ze sprzedaży tych produktów lub zastosowania technologii.

Jeśli więc ukończone prace spełniają wymienione warunki, to jest obowiązek aktywowania tych kosztów jako wartości niematerialnych i prawnych i dokonywania odpisów amortyzacyjnych niezależnie od przewidywanego okresu używania. Jeśli jednak koszty prac rozwojowych nie spełniły tych warunków, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 15 ust. 4a) wskazuje, że poniesione koszty prac rozwojowych należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w roku, w którym zostały zakończone. A zatem będą kosztami roku, w którym prace z wynikiem negatywnym zostały zakończone.

Potwierdzeniem tego może być interpretacja prawa podatkowego Lubelskiego Urzędu Skarbowego z 6 czerwca 2006 r. (sygn. PD.423-18/06), gdzie spółka posiadała zaktywowane jako długookresowe międzyokresowe rozliczenia czynne nakłady związane z opracowaniem i wdrożeniem do produkcji nowego produktu. Zmiana sytuacji rynkowej spowodowała, że spółka uznała za celowe zaniechanie tego projektu. Możliwa do uzyskania cena ze sprzedaży odbiegała od kosztów zaktywowanych w tym projekcie. Zarząd spółki podjął decyzję o spisaniu w ciężar kosztów operacyjnych części kosztów tego projektu (czyli aktualizacji aktywów), jednocześnie kierując pytanie, czy można zaliczyć te koszty do kosztów podatkowych. Urząd skarbowy odpowiedział, że:

aby zaliczyć poniesione wydatki do kosztów uzyskania przychodów, należy spełnić łącznie dwa warunki, o których mowa w art. 15 ust. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych: zakończyć prace rozwojowe i wynik tych prac nie pozwala na zaliczenie ich do wartości niematerialnych i prawnych. Według informacji zawartych we wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego Spółka spełnia łącznie oba warunki, a więc poniesione wydatki na prace rozwojowe mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Amortyzacja prac rozwojowych w ustawie o rachunkowości i przepisach podatkowych

Według ustawy o rachunkowości (art. 33 ust. 3) okres dokonywania odpisów kosztów prac rozwojowych nie może przekraczać 5 lat. Z kolei w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 16m ust. 1) okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych od poniesionych kosztów zakończonych prac rozwojowych nie może być krótszy niż 12 miesięcy.

W przypadku gdy część kosztów prac rozwojowych pokryta była z dotacji, to do kosztów uzyskania przychodów nie należy zaliczać odpisów amortyzacyjnych od tej części wartości niematerialnej i prawnej, która odpowiada kwocie otrzymanej dotacji. Przykładem może być postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego Urzędu Skarbowego w Skarżysku-Kamiennej z 12 września 2007 r. (sygn. DP/415-25/07), gdzie spółka jawna otrzymała dotację na dofinansowanie projektu celowego. Celem dotacji było opracowanie, zbadanie, wykonanie i wdrożenie do produkcji nowych wzorów technologicznych oraz konstrukcyjnych antyelektrostatycznej odzieży chroniącej przed specyficznymi zagrożeniami pracy górniczej. Wynikiem realizacji projektu są nowe technologie. Koszty prac rozwojowych związane z projektem, wykonaniem i testowaniem prototypu po ich pozytywnym zakończeniu będą stanowiły wartość niematerialną i prawną, amortyzowaną przez okres 12 miesięcy. Urząd skarbowy stwierdził, że:

kwotę odpisów amortyzacyjnych należy ustalić w takiej proporcji, w jakiej pozostaje kwota otrzymanej dotacji na daną wartość niematerialną i prawną do wartości początkowej tej wartości. Do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza się odpisów amortyzacyjnych od tej części wartości niematerialnej i prawnej, która odpowiada kwocie otrzymanej dotacji.

W świetle powyższego własne stanowisko Pana, że powstałe prace badawczo-rozwojowe będą stanowić wartość niematerialną i prawną i w momencie zakończenia prac rozwojowych wartość ta będzie amortyzowana przez okres 12 miesięcy, a kosztem uzyskania przychodów będzie amortyzacja pokryta środkami własnymi, należy uznać za prawidłowe.

Ewidencja prac rozwojowych

Do czasu zakończenia prac rozwojowych ich koszty należy księgować jako czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów. Jeśli koszty prac rozwojowych zostaną zakończone wynikiem pozytywnym, należy je przeksięgować z rozliczeń międzyokresowych kosztów na konto wartości niematerialnych i prawnych. Jeżeli jednak zostaną zakończone wynikiem negatywnym lub bezwynikowo, to stanowią pozostałe operacyjne koszty działalności jednostki w dacie ich zakończenia.

PRZYKŁAD

Spółka zakupiła koncept wraz z dokumentacją maszyny, na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej na piśmie, od osoby fizycznej za kwotę 10 000 zł. Na jej podstawie zbudowano kolejne prototypy, których działanie badano i stopniowo usprawniano. Następnie zgłoszono wynalazek do urzędu patentowego. Poniesiono następujące koszty (ogółem 57 000 zł):

prac wykonanych przez obcą jednostkę, koszty materiałów, energii itp. w kwocie ogólnej 55 000,00 zł

koszty związane z opracowaniem dokumentacji do zgłoszenia patentu na wynalazek w kwocie 1 400,00 zł

koszty opłat zgłoszeniowych 600,00 zł

Prace rozwojowe uznano za zakończone. Zatwierdzono je jako wartości niematerialne i prawne o okresie amortyzacji 5 lat i przystąpiono do rozpoczęcia produkcji (maszyna będzie produkowana i sprzedawana jako wyrób).

Księgowania:

1. Zakup konceptu wraz z dokumentacją maszyny

Wn konto 640„Rozliczenia międzyokresowe kosztów”, w analityce: koszty prac rozwojowych 10 000,00 zł

Ma konto 202„Rozrachunki z dostawcami” 10 000,00 zł

2. Ewidencja kosztów związanych z pracami rozwojowymi

Wn konto 642„Rozliczenia międzyokresowe kosztów”, w analityce: koszty prac rozwojowych 57 000,00 zł

Ma konto 202„Rozrachunki z dostawcami” 57 000,00 zł

3. Zakończenie prac rozwojowych i przystąpienie do produkcji wyrobów (maszyn)

Wn konto 020„Wartości niematerialne i prawne” 67 000,00 zł

Ma konto 640„Rozliczenia międzyokresowe kosztów” 67 000,00 zł

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

• art. 3 i 33 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości - j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 63, poz. 393

• art. 15 ust. 4a, art. 16b ust. 2 pkt 3, art. 16m ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 157, poz. 1119

• § 59 MSR nr 38 „Wartości niematerialne i prawne”

Ewa Szczepankiewicz

główna księgowa w spółce z o.o.

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Monitor Księgowego
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Dlaczego gospodarka strefy euro słabnie wobec USA od czasu wprowadzenia waluty euro?

  W ciągu 25 lat od wprowadzenia euro przewaga gospodarcza Stanów Zjednoczonych nad strefą euro zwiększyła się niemal trzykrotnie. W 1999 r. roku, kiedy wprowadzono walutę euro, gospodarka USA była o 11% większa niż gospodarka strefy euro pod względem parytetu siły nabywczej. Od tego czasu różnica ta wzrosła do 30% - piszą eksperci Allianz Trade w obszernym opracowaniu Allianz Research: „Europa wydaje się pozostawać w tyle za Stanami Zjednoczonymi na wielu frontach” w lutym 2024 r.

  Masz czteroletnie obligacje skarbowe indeksowane inflacją? Opłaca się teraz sprzedać i kupić nowe takie same

  Czteroletnie obligacje indeksowane inflacją otrzymają w marcu 2024 r. oprocentowanie niższe niż Ministerstwo Finansów oferuje za nowe papiery tego samego typu. Ze strony inwestorów racjonalnym działaniem byłoby umorzenie starszych serii i zakup nowych papierów. Konwersja może dotyczyć papierów o wartości około…  84 mld zł. Tak radzi w komentarzu z 23 lutego 2024 r. Emil Szweda z Obligacje.pl,

  Zakup startupu - jak nie kupić kota w worku? Kluczowe: due dilligence. Poradnik dla inwestora

  Akwizycja firmy jest inwestycją, która ma się opłacać. To oczywiste twierdzenie staje się jeszcze bardziej prawdziwe w przypadku nabycia startupu, który kupuje się po to, by rozwijać biznes z pomysłem, mający duży potencjał. Zakup startupu zazwyczaj jest łatwiejszy niż założenie firmy od zera, szczególnie takiej, która ma się okazać jednorożcem w świecie biznesu. Jednak podjęcie takiego kroku jest obarczone sporym ryzykiem. Aż 9 na 10 nowo tworzonych startupów upada, z czego 20 proc. kończy działalność w ciągu pierwszego roku, a kolejne 50 proc. nie utrzymuje się na rynku dłużej niż 5 lat [Źródło: Startup Genome]. Można dyskutować z tymi statystykami, ale jeżeli nawet są prawdziwie tylko w połowie, to i tak wskazują na pewne negatywne zjawisko. Ryzyka biznesowego przy zakupie startupu nie da się zupełnie wyeliminować, ale można zadbać o to, by ograniczyć je do minimum. 

  Żądanie zmniejszenia kary umownej – sąd nie może sam z urzędu podejmować się miarkowania. Orzeczenie Sądu Najwyższego

  Występując o zmniejszenie kary umownej dłużnik jest zobligowany wskazać, do jakiej wysokości zmniejszenia żąda. Wyinterpretować to może również sąd, pod warunkiem, że taką możliwość daje całokształt działań procesowych dłużnika. Sąd nie może sam z urzędu podejmować się miarkowania, jeśli z działań strony nie wynika chęć zgłoszenia żądania o to - orzekł w wyroku z 16 listopada 2022 r. Sąd Najwyższy (sygn. akt II CSKP 578/22).

  Przekształcenie, połączenie, wniesienie aportu a możliwość stosowania estońskiego CIT

  Estoński CIT staje się coraz bardziej popularną formą opodatkowania spółek. Warto jednak wskazać, że wiąże się z nią szereg ograniczeń i warunków, jakie musi spełnić spółka, aby móc korzystać z dobrodziejstw estońskiego CIT.

  MF: Kasowy PIT od 2025 roku. Niedługo pojawi się projekt

  W Ministerstwie Finansów toczą się już prace nad projektem nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dot. wdrożenia w polskim systemie podatkowym kasowego PIT. W najbliższych dniach projekt ten ma zostać wpisany do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. Takie informacje przekazał 22 lutego 2024 r. w Sejmie wiceminister finansów Jarosław Neneman. Ale te nowe przepisy wejdą w życie nie wcześniej niż od 2025 roku.

  Jakie są kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe?

  Jakie są kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe w 2024 roku? Od czego zależy wysokość kary?

  Składka zdrowotna na ryczałcie - progi przychodów w 2024 roku

  O wysokości składki zdrowotnej dla podatników na ryczałcie decydują progi osiąganych przychodów oraz wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Jak prawidłowo obliczyć składkę zdrowotną dla ryczałtu w 2024 roku?

  Ulga dla seniorów przed otrzymaniem emerytury - co mówi prawo?

  Czy seniorzy mogą korzystać z ulgi podatkowej w PIT przed otrzymaniem emerytury, mimo osiągnięcia wieku emerytalnego? Chodzi o zwolnienie w podatku dochodowym nazywane „ulgą dla pracujących seniorów”.

  Niestaranny pracodawca zapłaci podatek za oszustwo pracownika. Wyrok TSUE nie usuwa wszystkich wątpliwości i nie daje wytycznych

  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 30 stycznia 2024 r. orzekł, że pracownik wykorzystujący dane swego pracodawcy do wystawiania fałszywych faktur jest zobowiązany do zapłaty wskazanej w nich kwoty podatku  Ale takie konsekwencje powinny dotknąć pracownika pod warunkiem, że pracodawca (podatnik VAT) dochował należytej staranności, rozsądnie wymaganej w celu kontrolowania działań swojego pracownika. Jeżeli pracodawca takiej staranności nie dochował, to poniesie konsekwencje sam i będzie musiał zapłacić podatek.

  REKLAMA