REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak dokumentować i ewidencjonować premie pieniężne i premiowe bony towarowe

Ewa Szczepankiewicz
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Jako spółka z o.o. prowadzimy działalność w zakresie handlu hurtowego. Rozważamy obecnie możliwość wdrożenia programu premiowo-lojalnościowego dla naszych klientów, czyli sklepów detalicznych. Program ten ma na celu zwiększenie sprzedaży w przyszłości.

Za przekroczenie określonego kwotowo pułapu zakupów ogółem nasz klient otrzymywałby od nas premię pieniężną lub też, alternatywnie, bony towarowe uprawniające do płacenia za zakupy w naszej hurtowni, ale w wysokości o 10% większej niż przysługująca premia. Jak prawidłowo dokumentować wydaną premię pieniężną i bony towarowe, aby nie naruszyć przepisów podatku od towarów i usług oraz aby premie i bony były kosztem uzyskania przychodu?

REKLAMA

Autopromocja

RADA

Wypłacana klientowi premia pieniężna powinna zostać udokumentowana fakturą korygującą VAT przez sprzedającego lub fakturą VAT od nabywcy jako świadczącego usługę, w zależności od tego, czy można jej przyznanie powiązać z konkretną dostawą towarów, czy raczej z przekroczeniem określonego pułapu sprzedaży ogółem przez kupującego. Natomiast koszt związany z przyznaniem klientowi bonu towarowego, jako niepodlegający podatkowi od towarów i usług VAT, powinien zostać udokumentowany księgową notą uznaniową. Szczegóły - w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE

Zalecane sposoby udokumentowania wydania premii pieniężnych oraz bonów są odmienne.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Premie pieniężne

Dokumentowanie premii pieniężnych wydawanych kontrahentom w zamian za przekroczenie pewnego pułapu obrotów jest od kilku lat przedmiotem wielu wniosków podatników o interpretację prawa podatkowego, kierowanych do organów skarbowych. Problem ten doczekał się też wyjaśnień Ministra Finansów oraz wyroków sądów, w tym wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego. Stanowisko prezentowane przez organy skarbowe, zgodne z wytycznymi Ministra Finansów, zawartymi w piśmie z 30 grudnia 2004 r., nr PP3-812-1222/04/AP/4026, jest następujące:

premia pieniężna, którą można powiązać z konkretną dostawą, nawet jeżeli jest to premia wypłacona po dokonaniu zapłaty, powinna być traktowana jak rabat.

W związku z tym powinna zostać udokumentowana wystawioną przez sprzedawcę fakturą VAT korygującą sprzedaż. Natomiast premie pieniężne wypłacane:

z tytułu dokonywania przez kupującego np. nabycia określonej wartości czy ilości towarów w określonym czasie lub też dokonywania terminowych płatności za zrealizowane dostawy w pewnym okresie i w określony sposób nie są związane z żadną konkretną dostawą. W takich przypadkach należy uznać, że wypłacona premia pieniężna związana jest z określonymi zachowaniami nabywcy, a zatem ze świadczeniem usług przez nabywcę otrzymującego taką premię, które to usługi podlegają opodatkowaniu na ogólnych zasadach.

W tej sytuacji nabywca, który otrzymał premię, powinien wystawić sprzedającemu fakturę VAT dotyczącą tak wyświadczonej usługi.

WAŻNE!

Według stanowiska Ministra Finansów i organów skarbowych premia pieniężna:

- którą można powiązać z konkretną dostawą, powinna być traktowana jak rabat; w związku z tym powinna zostać udokumentowana fakturą VAT korygującą sprzedaż przez sprzedawcę,

- której nie można wiązać z konkretną dostawą, powinna być traktowana jako świadczenie usług przez nabywcę otrzymującego taką premię; nabywca powinien wystawić sprzedającemu fakturę VAT dotyczącą tak wyświadczonej usługi.

Odmienny od stanowiska Ministra Finansów punkt widzenia w stosunku do premii niezwiązanych z konkretną dostawą zawarty jest w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 6 lutego 2007 r., sygn. akt I FSK 94/06. Stwierdza się w nim, że osiągnięcie przez nabywcę towarów określonej umownie wielkości obrotów (zakupów) z danym sprzedawcą nie jest usługą w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT. Zatem wypłacana temu nabywcy premia (bonus) za uzyskanie tego pułapu obrotów nie stanowi odpłatności (wynagrodzenia za świadczenie usług) i nie stanowi czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Powinna zatem zostać udokumentowana innym niż faktura VAT dokumentem, np. notą uznaniową przez sprzedawcę.

Podobne stanowiska zostały zaprezentowane przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 22 maja 2007 r., sygn. III SA/Wa 4080/2006, i Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w wyroku o sygn. akt I SA/Gd 196/07. Zbliżone stanowisko prezentują niektóre interpretacje indywidualne organów skarbowych (Izba Skarbowa w Rzeszowie z 20 lutego 2008 r., sygn. IS.II/2-443/216/07, Izba Skarbowa w Warszawie z 17 września 2007 r., sygn. 1401/PH-I/4407/14-46/07/KO, Urząd Skarbowy w Krotoszynie z 8 maja 2007 r., sygn. NP/443-01/07/RS, itp.) w okresie od lutego do grudnia 2007 r.

WAŻNE!

Wyroki sądów administracyjnych wskazują, że premia niezwiązana z konkretną dostawą nie stanowi czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Powinna zatem zostać udokumentowana innym niż faktura VAT dokumentem, np. notą uznaniową przez sprzedawcę.

 

REKLAMA

Minister Finansów w piśmie z 28 grudnia 2007 r. (nr PT3/0602/34/599/LBE/07/MB7-16001), stanowiącym odpowiedź na interpelację poselską, przywołał swoje stanowisko z 30 grudnia 2004 r. (nr PP3-812-1222/04/AP/4026). Wskazał ponadto, że orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego z 6 lutego 2007 r. (o którym była mowa wcześniej) należy postrzegać jako rozstrzygnięcie w indywidualnej sprawie w określonym stanie faktycznym. Tak więc Minister Finansów podtrzymał swoje stanowisko (sprzeczne z orzeczeniami sądów).

Różnica pomiędzy stanowiskami urzędów skarbowych a orzecznictwem sądowym jest o tyle niepokojąca, że wpływa na odpowiedź na pytanie, czy premie pieniężne podlegają ustawie o podatku od towarów i usług, czy też nie. W związku z tym na pytanie (na podstawie art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług), czy podatnik ma prawo do odliczenia tego podatku z faktury zakupu usług związanych z premią, odpowiedź nadal nie jest jednoznaczna. Podatnicy muszą więc występować o indywidualną interpretację podatkową.

PRZYKŁAD 1

(na podstawie interpretacji indywidualnej z 29 lutego 2008 r., sygn. IPPP1/443-136/08-2/AP, Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie)

Spółka prowadzi działalność w zakresie handlu detalicznego. Z kontrahentami (dostawcami towarów) spółka zawarła umowy handlowe, które zawierają m.in. element motywacyjny, zachęcający do dalszej współpracy. W umowach tych zawarto postanowienie, że po osiągnięciu odpowiedniego poziomu obrotów w określonym czasie, tj. w miesiącu, kwartale, półroczu lub roku, spółka otrzyma od kontrahenta bonus (premię pieniężną). Bonus (premia pieniężna) nie jest związany z konkretną dostawą towarów dokonaną przez kontrahenta na rzecz spółki, lecz jest wynikiem wszystkich dostaw towarów dokonanych w danym okresie, tj. w miesiącu, kwartale, półroczu lub roku. W opisanej sytuacji spółka wystawia faktury VAT, uznając, że świadczy usługę na rzecz dostawcy, o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, mając na względzie interpretację Ministerstwa Finansów z 30 grudnia 2004 r., nr PP3-812-1222/2004/AP/4026.

Ewidencja w spółce otrzymującej premię pieniężną

1. Otrzymana na rachunek bankowy premia pieniężna, w wysokości 100 zł:

Wn konto 131„Bieżący rachunek bankowy” 100,00 zł

Ma konto 201„Rozrachunki z tytułu dostaw i usług” 100,00 zł

2. Wystawienie faktury VAT na sprzedaż usług związanych z osiągnięciem pułapu zakupów:

Wn konto 201„Rozrachunki z tytułu dostaw i usług” 100,00 zł

Ma konto 760„Pozostałe przychody operacyjne” 81,97 zł

Ma konto 222„Rozliczenie podatku VAT należnego” 18,03 zł

Ewidencja w spółce wypłacającej premię pieniężną

1. Przelew premii pieniężnej na rachunek spółki:

Wn konto 201„Rozrachunki z tytułu dostaw i usług” 100,00 zł

Ma konto 131„Bieżący rachunek bankowy” 100,00 zł

2. Otrzymanie faktury VAT za zakup usług związanych z osiągnięciem pułapu sprzedaży:

Wn konto zespołu 5„Koszty podstawowej działalności” lub „Koszty sprzedaży” 81,97 zł

Wn konto 223„Rozliczenie podatku VAT naliczonego” 18,03 zł

Ma konto 201„Rozrachunki z tytułu dostaw i usług” 100,00 zł

Premiowe bony towarowe

Wydanie bonów czy kuponów lojalnościowych określonym klientom nie pociąga za sobą skutku opodatkowania tej czynności podatkiem od towarów i usług. Kupon premiowy nie jest towarem. Jest on jedynie dokumentem uprawniającym do otrzymania w oznaczonym czasie w określonym przedsiębiorstwie pewnych towarów, sum pieniędzy lub korzystania z usług na zasadach określonych w regulaminie programu lojalnościowego. Zastępuje on środki pieniężne, za które zwyczajowo nabywa się towary w firmie będącej wystawcą tego dokumentu. Nie jest też premią za świadczone przez klienta usługi. Tezy te potwierdzają postanowienia w sprawie interpretacji prawa podatkowego, na przykład: Urzędu Skarbowego w Krapkowicach z 29 czerwca 2007 r. (sygn. PP/443-10/07/DG) oraz Urzędu Skarbowego Warszawa-Targówek z 21 sierpnia 2007 r. (sygn. 1437/ZP/443/72/07/BK).

 

Wydanie premiowych bonów (kuponów) towarowych należy więc udokumentować notą księgową uznaniową. Do noty należy dołączyć pokwitowanie odbioru kuponu oraz materiał dowodowy, z którego będzie wynikał związek pomiędzy wielkością dokonanej na rzecz klienta sprzedaży (tu np. zestawienie faktur sprzedaży) a wydanym kuponem premiowym.

WAŻNE!

Premie pieniężne, jak też bony towarowe wydawane kontrahentom jako bonusy, nagrody za przekroczenie pułapu sprzedaży, należy zaliczyć w koszty uzyskania przychodów w roku podatkowym, w którym zostały osiągnięte odpowiadające im przychody (interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 7 stycznia 2008 r., sygn. IP-PB3-423-381/07-4/KB).

PRZYKŁAD 2

(na podstawie interpretacji indywidualnej z 29 czerwca 2007, sygn. PP/443-10/07/DG, Urzędu Skarbowego w Krapkowicach)

Klienci posiadający złotą kartę wydawaną przez hurtownię X, zakupując w danym roku towar na kwotę 400 000 zł, otrzymują w roku następnym 4% premię w postaci bonów towarowych. Bony te mogą być zrealizowane tylko w sieci hurtowni X. W chwili dokonania zakupów w wysokości gwarantującej otrzymanie bonu towarowego klient jest zobowiązany zapłacić całą kwotę wymienioną na fakturze zakupu, a bon towarowy może wykorzystać w przyszłości, w roku następnym.

Ewidencja u sprzedawcy towarów (w hurtowni X)

1. Przyznanie bonów towarowych klientowi na kwotę 16 000 zł. Nota uznaniowa, zaksięgowana w roku, którego dotyczyła sprzedaż towaru:

Wn konto zespołu 5„Koszty podstawowej działalności” lub „Koszty sprzedaży” 16 000,00 zł

Ma konto 201„Rozrachunki z tytułu dostaw i usług” 16 000,00 zł

2. Wydanie bonów towarowych klientowi na kwotę 16 000 zł:

Wn konto 201„Rozrachunki z tytułu dostaw i usług” 16 000,00 zł

Ma konto 653„Wydane kontrahentom bony własne - zobowiązania” 16 000,00 zł

3. Sprzedaż klientowi za kwotę 18 300 zł brutto, w tym podatek VAT 3300 zł, zapłacono za towar bonami towarowymi, w wysokości 16 000 zł, oraz gotówką w wysokości 2300 zł:

Wn konto 653„Wydane kontrahentom bony własne - zobowiązania” 16 000,00 zł

Wn konto 100„Kasa” 2 300,00 zł

Ma konto 700„Sprzedaż towarów” 15 000,00 zł

Ma konto 222„Rozliczenie podatku VAT należnego” 3 300,00 zł

Saldo konta 653„Wydane kontrahentom bony własne - zobowiązania” może występować wyłącznie po stronie Ma. Nie ma to charakteru rozliczeń międzyokresowych biernych kosztów, lecz raczej bezimiennych zobowiązań (bony są zwykle bezimienne), których termin zapłaty można podać w przybliżeniu, a kwotę dokładnie określić. W bilansie powinno zostać zaprezentowane w pozycji „Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług”. W literaturze na temat sposobu księgowania bonów towarowych można się spotkać z użyciem konta 141 „Inne środki pieniężne”, przy czym, o ile jest ono uzasadnione w przypadku obcych bonów towarowych, o tyle w przypadku własnych dokumentów nie powinno znaleźć zastosowania.

Ewidencja u nabywcy towarów (klienta otrzymującego bony towarowe)

1. Przyznanie klientowi bonów towarowych na kwotę 16 000 zł. Nota uznaniowa od X, zaksięgowana w roku, którego dotyczył zakup towaru:

Wn konto 201„Rozrachunki z tytułu dostaw i usług” 16 000,00 zł

Ma konto 760„Pozostałe przychody operacyjne” 16 000,00 zł

2. Otrzymanie przez klienta bonów towarowych na kwotę 16 000 zł w roku następnym:

Wn konto 141„Inne środki pieniężne - bony towarowe obce” 16 000,00 zł

Ma konto 201„Rozrachunki z tytułu dostaw i usług” 16 000,00 zł

3. Zakupy dokonane przez klienta w firmie X za kwotę 18 300 zł brutto, w tym podatek VAT 3300 zł, zapłacono za towar bonami towarowymi, w wysokości 16 000 zł, oraz gotówką w wysokości 2300 zł:

Wn konto 300„Rozliczenie zakupu” 15 000,00 zł

Wn konto 223„Rozliczenie podatku VAT naliczonego” 3 300,00 zł

Ma konto 141„Inne środki pieniężne - bony towarowe obce” 16 000,00 zł

Ma konto 100„Kasa” 2 300,00 zł

Ewa Szczepankiewicz

główna księgowa w spółce z o.o.

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Monitor Księgowego

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Nowości w KSeF: faktury papierowe czasowo poza KSeF, faktury konsumenckie, złożone załączniki. Konsultacje Ministerstwa Finansów

W dniu 18 lipca 2024 r. w Ministerstwie Finansów przy ul. Świętokrzyskiej 12 odbyło się kolejne spotkanie konsultacyjne dotyczące Krajowego Systemu e-Faktur zorganizowane przez Ministerstwo Finansów i Krajową Administrację Skarbową. Przedstawiciele MF podsumowali dotychczasowe prekonsultacje zmian w zakresie obowiązkowego KSeF. Eksperci Ministerstwa Finansów zaprezentowali też propozycje rozwiązań biznesowych tj. wymianę środowiska KSeF na docelowe, wdrożenie załączników i aktualizację struktury e-faktury,  a także planowane rozwiązania i nowe funkcjonalności KSeF.

Nowe dane o wynagrodzeniach Polaków. GUS odsłania karty

GUS opublikował dane dotyczące przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2024 r. Przeciętna płaca wyniosła 8144,83 zł. Wzrost okazał się niższy od prognozowanego przez ekspertów. Mamy też nowe statystyki dotyczące zatrudnienia.

Podatek od nieruchomości od obiektów sportowych. Będą zmiany od 2025 roku. Czy podatek obejmie place zabaw?

W ramach analiz opublikowanego projektu zmian w podatku od nieruchomości, chwilę uwagi należy poświęcić obiektom sportowym. Jako że standardowo ich wartość nie należy do niskich, ewentualne ruchy w tym zakresie, mogą generować istotne skutki podatkowe. Aczkolwiek, akurat w tym obszarze, MF zaproponował też trochę korzyści. Niekorzyści też.

Większe sumy gwarancyjne w OC posiadaczy pojazdów i rolników. Jednolity formularz zaświadczeń o przebiegu ubezpieczenia. Rząd przyjął projekt nowelizacji

W dniu 16 lipca 2024 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, która ma dostosować polskie prawo do unijnych przepisów dotyczących ubezpieczenia OC za szkody, które powstały w związku z ruchem pojazdów mechanicznych. Projekt ten przewiduje m.in. zwiększenie minimalnych sum gwarancyjnych w ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych a także rolników. Czy w związku z tymi zmianami wzrosną ceny polis OC?

REKLAMA

Drastyczne podwyżki akcyzy na wyroby tytoniowe. Najwięcej na płyn do e-papierosów, aż o 75 proc.

Rząd chce wprowadzić drastyczne podwyżki akcyzy na wyroby tytoniowe. Ich skala ma być kilkukrotnie większa, niż zakładała mapa akcyzowa. Już w 20225 r. akcyza na wyroby tytoniowe ma wzrosnąć: o 25 proc. na papierosy, o 38 proc. na tytoń do palenia oraz o 50 proc. na wkłady do podgrzewaczy tytoniu. Będzie podwyżka również płynów do e-papierosów, na które w 2025 r. akcyza wzrośnie aż o 75 proc.

Zakup sprzętu IT? Czasem lepiej wynająć. Na czym polega DaaS?

Na czym polega model biznesowy Device as a Service (DaaS)? Komu i kiedy się opłaca? Co sprawia, że jest to rosnący trend nie tylko w polskich firmach?

Twój biznes działa dobrze ale pieniądze gdzieś wyciekają. Ekspert podpowiada gdzie szukać przyczyn i źródeł wycieków

Takie pytanie często zadają sobie przedsiębiorcy, którzy osiągając spore przychody, realizując duże i zyskowne projekty nagle stwierdzają brak gotówki na koncie. Dlaczego tak się dzieje? Gdzie są pieniądze? Na te i inne pytania odpowiada dr nauk ekonomicznych Elżbieta Sobów – specjalistka ds. finansów z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem.

Korekta podatku naliczonego: kiedy trzeba rozliczyć fakturę korygującą

Jak należy rozliczyć faktury korygujące? Podatnik będący nabywcą zgłosił reklamację oraz otrzymał mailową odpowiedź, w której sprzedawca uznał reklamację i wskazał kwotę korekty. Wiadomości mailowe są z marca 2024 r., a korekta wpłynęła w kwietniu 2024 r. Podatnik odliczył VAT naliczony z faktury pierwotnej w marcu 2024 r. Czy korektę należy rozliczyć w marcu 2024? 

REKLAMA

Prezesa skazano za zaległości podatkowe spółki. Ale to sąd popełnił błąd

Samo tylko objęcie funkcji prezesa zarządu spółki nie może powodować automatycznego przyjęcia na siebie odpowiedzialności karnej za cudze działania. Tak uznał Rzecznik Praw Obywatelskich, informując o wniesieniu skargi kasacyjnej na korzyść prezesa spółki, którego sąd skazał za nieodprowadzenie zaliczek na podatek dochodowy, powstałych w okresie gdy nie objął jeszcze funkcji.

Podatek od nieruchomości obejmie nawet panele fotowoltaiczne. Takie zmiany już od 2025 roku

Zmiany w podatku od nieruchomości zmierzają do opodatkowania urządzeń energetycznych, np. paneli fotowoltaicznych. Budowle mają być opodatkowane jako całość techniczno-użytkowa. Podatkiem od nieruchomości (inaczej niż obecnie) już od 2025 roku objęte zostaną więc wszystkie elementów farmy fotowoltaicznej (w tym panele).

REKLAMA