Kategorie

Jak ująć w księdze sprzedaż towarów wraz z gratisami

Anna Welsyng
Anna Welsyng
Radca prawny i doradca podatkowy. Prowadzi swoją kancelarię w Warszawie, specjalizuje się w kompleksowej obsłudze podatkowo-księgowej firm i innych podatników. Autorka kilkuset publikacji o tematyce podatkowej.
inforCMS
Jesteśmy firmą handlową. Kupujemy towary w hurtowni. Często organizujemy akcje promocyjne, np.: kupisz trzy przyprawy, to czwartą otrzymasz gratis. Jak księgować w pkpir tę czwartą przyprawę gratisową wydawaną klientowi? Nadmieniam, że nie mamy wolnych towarów przeznaczanych na tę promocję i wszystkie towary kupujemy po normalnych cenach w hurtowni. Co z VAT od tych towarów promocyjnych? Czy możemy go odliczać? Czy ten towar można zdjąć z towarów handlowych i wrzucić w koszty?
RADA

 

Dodając do określonej ilości sprzedawanych towarów dodatkowo pewną ilość (np. 1 szt.) tego samego towaru, udzielają Państwo rabatu naturalnego. Nabywca otrzymuje bowiem więcej towarów za tę samą kwotę. Rabat ten obniża podstawę opodatkowania dla celów VAT, a tym samym przychód dla celów podatku dochodowego. Jest on zatem uwzględniany na fakturze dokumentującej sprzedaż przez wykazanie w niej kwoty należnej od nabywcy pomniejszonej już o rabat. W konsekwencji VAT powinien zostać odprowadzony od rzeczywistej kwoty należnej z tytułu sprzedaży. Wartość towarów w cenie zakupu dołączanych następnie jako gratisy stanowi koszt uzyskania przychodu na zasadach ogólnych. Podlega zatem ujęciu w kolumnie 10 pkpir. Mają Państwo prawo odliczyć VAT naliczony z faktury dokumentującej zakup tych towarów w takim zakresie, w jakim ten zakup będzie służyć czynnościom opodatkowanym. Natomiast przychód ze sprzedaży towarów wykażą Państwo w kolumnie 7 i 9 pkpir.

UZASADNIENIE

Popularnym sposobem pozyskiwania klientów jest organizowanie różnego rodzaju akcji promocyjnych. Ich celem jest oczywiście zwiększenie przychodów przez uatrakcyjnienie oferty sprzedaży. Najczęściej występuje tu rabat naturalny (towarowy) oraz sprzedaż premiowa. Należy zauważyć, że żadne z tych pojęć nie zostało zdefiniowane w przepisach prawa podatkowego. Dlatego w takim przypadku każdorazowo należy dokonać oceny podejmowanych w ramach akcji promocyjnej czynności zgodnie z ich rzeczywistym charakterem i przyporządkować je do konkretnej kategorii, kwalifikując je jako sprzedaż premiową bądź rabat naturalny.

Rabat a sprzedaż premiowa

W praktyce obrotu gospodarczego przyjęto, że sprzedaż premiowa związana jest z nagrodą w określonej wysokości przyznawaną każdemu nabywcy towaru, który spełni wymagane warunki. Cechami sprzedaży premiowej są w szczególności:

l powiązanie przekazania nagrody z faktem zakupu przez osobę otrzymującą premię promocyjnego towaru lub usługi lub zakupu za określoną kwotę bądź zebrania określonej ilości punktów itp.,

l gwarancja otrzymania premii po spełnieniu ustalonych warunków.

Natomiast o rabacie naturalnym (zwanym rabatem towarowym lub rzeczowym) mówimy, gdy zakupując towar w określonej ilości lub o określonej wartości, otrzymujemy dodatkowo pewną ilość tego samego towaru.

Rabat naturalny polega więc na tym, że sprzedawca do określonej ilości sprzedawanego towaru A dodaje taki sam towar gratis. Natomiast ze sprzedażą premiową mamy do czynienia, gdy w przypadku zakupu określonej ilości towaru A kupujący otrzymuje gratis towar B.

Potwierdzają to również organy podatkowe. Przykładowo Naczelnik Urzędu Skarbowego w Białej Podlaskiej w postanowieniu z 18 sierpnia 2006 r., nr PDF.I.415.50.06, stwierdził, że:

(...) pojęcia rabatu towarowego (naturalnego) w obrocie gospodarczym używa się na oznaczenie sytuacji, gdy przy sprzedaży większej ilości towaru sprzedawca dodaje do zakupionego towaru dodatkowo z reguły bezpłatnie określoną ilość tego samego towaru. Rabat wiąże się z konkretną dostawą, ma bezpośredni wpływ na wartość dostawy i w efekcie prowadzi do obniżenia ceny dostawy. Z przedstawionego przez pytającą stanu faktycznego sprawy oraz załączonych do wniosku dokumentów wynika, iż rozliczenie pomiędzy podatnikiem a kontrahentem, w sytuacji gdy przy sprzedaży większej ilości towarów sprzedawca dostarcza kupującemu za symboliczną cenę pewną ich dodatkową ilość, tytułem swoistej premii za dokonanie tego zakupu, oparte jest na czytelnych zasadach. Otrzymany towar jest tożsamy z zakupionym, bezpośrednio łączy się z daną dostawą oraz w efekcie powoduje obniżenie ceny zakupu całej partii towaru.

Rabat nie jest reklamą ani reprezentacją

Należy podkreślić, że ani rabatu naturalnego, ani sprzedaży premiowej nie należy automatycznie utożsamiać z reklamą, ani tym bardziej - z reprezentacją. Podkreślił to Naczelny Sąd Administracyjny m.in. w wyroku z 13 lutego 2003 r., sygn. akt I SA/Łd 929/01.

Należy ponadto zwrócić uwagę, że reklama jest czynnością poprzedzającą zawarcie transakcji sprzedaży, natomiast wręczenie nagród w ramach sprzedaży premiowej następuje po dokonanej sprzedaży lub równocześnie ze sprzedażą. Także Ministerstwo Finansów w piśmie z 6 grudnia 1995 r., nr PO 4/AK-722-1110/95, uznało, iż sprzedaż premiowa nie jest reklamą, a rozszerzanie znaczenia słowa „reklama” na wszelkie działania podatnika zmierzające do zwiększenia przychodów przez uatrakcyjnianie towarów produkowanych czy sprzedawanych nie znajduje uzasadnienia.

Natomiast z definicji formułowanych w interpretacjach organów podatkowych wynika, że reprezentacja to wszelkie działania zmierzające do stworzenia najkorzystniejszego wizerunku firmy. Można ją zdefiniować jako występowanie w imieniu podmiotu gospodarczego, wiążące się z okazałością i wytwornością, w celu wywołania najlepszego wrażenia. Reprezentacją są zatem takie działania, które polegają na kontaktach oficjalnych i handlowych z innymi podmiotami gospodarczymi, związane w szczególności z przyjmowaniem i utrzymywaniem delegacji lub kontrahentów, uczestnictwem w przyjęciach związanych z pobytem tych podmiotów, zakupy kwiatów i upominków wręczanych z okazji uroczystości (por. postanowienie Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z 28 lipca 2005 r., nr 1472/ROP1/423-159182/05/AW, oraz Naczelnika Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Skarbowego z 25 marca 2005 r., nr ZD/42345-28/05).

Tego typu cechy trudno byłoby przypisać działaniom polegającym na udzieleniu rabatu naturalnego, bo inna jest ich funkcja i cel.

Rabat w pkpir

Z pytania wynika, że organizują Państwo akcję promocyjną polegającą na dodaniu do trzech kupowanych przez klienta przypraw czwartej gratis. Oznacza to, że tym samym udzielają Państwo klientowi rabatu naturalnego. Rabat naturalny, czyli świadczenie w postaci dodatkowej ilości towarów, obniża podstawę opodatkowania z tytułu dostawy towarów. Nabywca otrzymuje bowiem więcej towarów za tę samą kwotę należną. Rabat ten mieści się zatem w zakresie pojęcia udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (art. 29 ust. 4 ustawy o VAT).

Potwierdził to również Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie w decyzji z 24 marca 2006 r., nr PP-3/4407/18/06, podkreślając, że:

(...) Spółka dla celów zwiększenia atrakcyjności sprzedawanego towaru stosuje promocję polegającą na tym, że za daną cenę klient otrzymuje większą ilość danego nawozu. Prowadzi to de facto do obniżenia ceny jednostkowej za dany towar poprzez dołożenie dodatkowej ilości tego towaru. W opisanej sytuacji dochodzi zatem do udzielenia z chwilą sprzedaży opustu, o którym mowa w art. 29 ust. 4 ustawy o VAT, który w obrocie gospodarczym przybrał nazwę „rabatu towarowego”. (...) Podstawę opodatkowania w przypadku opisanym przez Spółkę stanowi obrót pomniejszony o kwotę opustu, czyli kwota należna pobierana od klienta pomniejszona o podatek należny. Ocena Naczelnika Urzędu Skarbowego, zgodnie z którą w przedstawionej sytuacji ma miejsce samoistne nieodpłatne wydanie towaru opodatkowane na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, nie może w świetle powyższego zostać uznana za prawidłową. (...)

Dlatego, określając podstawę opodatkowania VAT, powinni Państwo uwzględnić przyznany klientowi rabat i jako obrót przyjąć rzeczywistą kwotę należną z tytułu sprzedaży (czyli w tym konkretnym przypadku - wartość trzech sprzedawanych przypraw).

Kwota ta będzie również stanowiła Państwa przychód dla celów podatku dochodowego. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się bowiem przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług. Wartość tego przychodu wykażą Państwo w kolumnie 7 i 9 księgi przychodów i rozchodów.

Ponieważ nabywają Państwo towary dołączane następnie jako gratisy na komercyjnych zasadach, tj. płacąc za nie normalną cenę, ich wartość w cenie zakupu stanowi koszt uzyskania przychodu na zasadach ogólnych. Do zaewidencjonowania tego zdarzenia gospodarczego przeznaczona jest kolumna 10 księgi.

Natomiast prawo odliczenia VAT naliczonego z faktury zakupu towarów mają Państwo w takim zakresie, w jakim zakup będzie służył czynnościom opodatkowanym.

Rabat a przychód nabywcy

Należy zauważyć, że niektóre organy podatkowe zajmują odmienne stanowisko w kwestii rozliczeń podatkowych związanych z gratisami dołączanymi do sprzedawanych towarów. Powinni na nie zwrócić uwagę zwłaszcza ich nabywcy, gdyż przy takiej wykładni przepisów z tytułu otrzymania gratisu musieliby rozpoznać u siebie przychód z nieodpłatnych świadczeń, a sprzedawcy - ich przekazanie opodatkować VAT zgodnie z regułami określonymi w art. 7 ust. 2 ustawy o VAT.

(...) rabat naturalny określony w umowie zawartej między Sp. z o.o. „P” a Sp. z o.o. „A” nie stanowi ustępstwa % od cen. Umowa zawarta między spółkami nie zakłada ustępstwa procentowego od cen, a jedynie wydanie Spółce „P” nieodpłatnie dodatkowej ilości towaru. W tym przypadku nie dochodzi do obniżenia ceny, lecz do bezpłatnego przekazania pewnej ilości towarów na warunkach przewidzianych umową. Będzie miał tu zatem zastosowanie przepis art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. (...). W ocenie organu odwoławczego nieodpłatne wydanie Spółce dodatkowej ilości towaru odpowiadającej równowartości (10%, 20% czy też 50%) nabywanego towaru spełnia wymogi ww. przepisu, a wartość nieodpłatnie otrzymanego towaru stanowi dla Strony przychód podatkowy. Stanowisko powyższe znajduje potwierdzenie w wyroku NSA z 10.04.2002 r., sygn. akt I SA/Lu 1022/01 (decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 19 stycznia 2006 r., nr 1401/PD-4230Z-121/05/BB).

Aby uniknąć niekorzystnych rozstrzygnięć organów podatkowych, w przypadku wątpliwości najbezpieczniejszym rozwiązaniem byłoby „uśrednienie” ceny towarów na fakturze (czyli proporcjonalne rozdzielenie należności za towary i „przypisanie” odpowiedniej jej części zarówno do tych kupowanych, jak i gratisów) albo potraktowanie gratisów jako zakupu za symboliczną złotówkę i odzwierciedlenie tego faktu na fakturze.

Z powodu istniejących rozbieżności poglądów organów podatkowych w tej kwestii, w takiej sytuacji wskazane byłoby dodatkowo wystąpienie o indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego do Ministra Finansów (w praktyce - do właściwego dyrektora izby skarbowej upoważnionego do wydawania interpretacji w jego imieniu).

l art. 14 ust. 1 i ust. 2 pkt 8, art. 22 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 99, poz. 658

l art. 7 ust. 2, art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - Dz.U. Nr 54, poz. 535; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 143, poz. 1029

Anna Welsyng

radca prawny, doradca podatkowy

Źródło: Monitor Księgowego
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  16 cze 2021
  Zakres dat:

  Jak firmy wpływają na edukację ekologiczną?

  Zrównoważony rozwój trafia do domu Kowalskich, czyli jak firmy i marketing wpływają na edukację ekologiczną.

  Zmiany w deklaracjach akcyzowych od 1 lipca 2021 r.

  Zmiany w deklaracjach akcyzowych. Ministerstwo Finansów udzieliło informacji i wyjaśnień odnośnie obowiązujących od 1 lipca 2021 r. zmian w zakresie deklaracji podatkowych w podatku akcyzowym. Zmiany te są wprowadzane do ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym przez ustawę z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 694).

  Podmioty akcyzowe - aktualizacja zgłoszeń rejestracyjnych do 30 czerwca 2021 r.

  Podmioty akcyzowe już zarejestrowane muszą dokonać aktualizacji zgłoszeń rejestracyjnych do 30 czerwca 2021 r. Aktualizacja to efekt uruchomienia Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych (CRPA).

  Interpretacja 590, czyli porozumienie inwestycyjne z MF

  Interpretacja 590 (porozumienie inwestycyjne) oznacza wiążącą opinię dla inwestorów strategicznych o wszystkich skutkach podatkowych planowanej inwestycji. Jest to nowe rozwiązanie zaproponowane w ramach Polskiego Ładu. Na czym konkretnie będzie polegało? Kiedy wejdzie w życie?

  Polski Ład - ryczałt szansą dla przedsiębiorców?

  Polski Ład - ryczałt. Konferencja Premiera Mateusza Morawieckiego z 2 czerwca br. na temat Polskiego Ładu przyniosła nowe wskazówki odnośnie zmiany zasad opodatkowania jednoosobowych działalności gospodarczych od 2022 r. Z zapowiedzi wynika, że promowaną przez rządzących formą opodatkowania zarobków przedsiębiorców podatkiem PIT będzie ryczałt.

  Podatkowe Grupy Kapitałowe - zmiany w ramach Polskiego Ładu

  Podatkowe Grupy Kapitałowe. Ministerstwo Finansów poinformowało o planowanych ułatwieniach dla Podatkowych Grup Kapitałowych (PGK) w ramach Polskiego Ładu: obniżenie minimalnego kapitału zakładowego uprawniającego do stworzenia PGK, więcej możliwości w powiązaniach spółek, zlikwidowanie warunku rentowności, korzystniejsze warunki rozliczania strat.

  Profil zaufany - zmiany od 17 czerwca 2021 r.

  Profil zaufany. Od 17 czerwca 2021 r. w trakcie wideospotkania z urzędnikiem będzie można założyć tradycyjny, a nie tymczasowy profil zaufany (PZ) - poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Ponadto od 17 czerwca wydane wcześniej tymczasowe PZ staną się "tradycyjnymi" profilami zaufanymi, ważnymi przez 3 lata (tymczasowy profil był ważny tylko 3 miesiące).

  Polski Ład. Tworzenie Grup VAT

  Tworzenie Grup VAT (PGK VAT) to nowe rozwiązanie Polskiego Ładu, w ramach którego spółki należące do podatkowej grupy kapitałowej nie będą musiały w transakcjach między sobą rozliczać VAT. Na czym będzie polegało tworzenie Grupy VAT? Od kiedy będzie to możliwe?

  Fundacja rodzinna z ulgą repolonizacyjną

  Fundacje rodzinne. Propozycje zawarte w projekcie ustawy o fundacji rodzinnej zostały uzupełnione; ich skutkiem ma być niższe niż w oryginalnym projekcie opodatkowanie fundacji rodzinnych. Planowane jest m.in. wprowadzenie ulgi repolonizacyjnej, skierowanej do osób które chciałyby przenieść kapitał gromadzony w zagranicznych fundacjach czy trustach do polskiej fundacji rodzinnej.

  Wpłaty do PPK - kiedy pobrać zaliczkę na PIT?

  Wpłaty do PPK finansowane przez pracodawcę stanowią przychód pracownika oszczędzającego w PPK (art. 12 ust. 1 ustawy o PIT). Oznacza to, że pracodawca powinien naliczyć i pobrać od tych wpłat zaliczkę na PIT zgodnie z obowiązującą danego pracownika skalą podatkową (17% lub 32%).

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT w 2022 roku – jak być powinno

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT. Jak rozwiązać problem składki na ubezpieczenie zdrowotne w nowym systemie opodatkowania dochodów osób fizycznych (PIT), który ma obowiązywać od 2022 roku? Profesor Witold Modzelewski proponuje, by – przy spełnieniu dwóch innych warunków - kwota składki była dla wszystkich podatników kosztem uzyskania przychodów lub była wyłączona z podstawy opodatkowania.

  Opłata reprograficzna a komputery przenośne i stacjonarne

  Opłata reprograficzna nie powinna dotyczyć komputerów przenośnych i stacjonarnych, natomiast w przypadku pozostałych urządzeń i nośników powinna być znacznie obniżona - uważa Konfederacja Lewiatan.

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów. Ministerstwo Finansów informuje, że w ramach Polskiego Ładu zostaną wdrożone nowe rozwiązania prawne i organizacyjne mające na celu przyciąganie do Polski strategicznych inwestorów. Już w 2022 roku kompleksowa i szybka obsługa inwestorów ma stać się (wg zamierzeń MF i Rządu) wizytówką naszego kraju. Uruchomiony zostanie tzw. Investor Desk i Interpretacja 590. Będą też korzystne rozwiązania podatkowe dla holdingów (w tym PGK VAT) i zachęta do inwestycji dla instytucji finansowych.

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów”

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów” - to nowy standard rachunkowości, którego projekt został właśnie skierowany do dyskusji publicznej. Termin zgłaszania uwag do projektu upływa 8 sierpnia 2021 r. Co zawiera nowy KSR?

  SLIM VAT 2. Korekta deklaracji importowej

  SLIM VAT 2 zawiera rozwiązanie, które umożliwi podatnikowi rozliczającemu podatek z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej dokonania korekty deklaracji, w sytuacji gdyby w pierwotnej deklaracji nie rozliczył w prawidłowej wysokości podatku.

  Kolejne deklaracje akcyzowe z podpisem elektronicznym

  Deklaracje akcyzowe z podpisem elektronicznym. Ministerstwo Finansów planuje poszerzenie listy deklaracji podatkowych, które mogą być podpisywane elektronicznie o deklaracje akcyzowe AKC-UAKZ i AKC-KZ. Ponadto możliwe będzie opatrywanie podpisem zaufanym albo podpisem osobistym - deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (AKC-US) oraz podań w sprawach dotyczących podatku akcyzowego − przesyłanych przez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych.

  Nadużywanie prawa przez organy podatkowe będzie utrudnione

  Postępowanie podatkowe. Fiskus decydując się na bezpodstawne wszczęcie postępowania podatkowego naraża się na ryzyko uchylenia decyzji administracyjnej i utratę kompetencji do zmiany rozliczenia podatkowego podatnika.

  Spłata zaległości podatkowej przez członka zarządu

  Zobowiązania podatkowe spółki. Organ podatkowy dochodził od członka zarządu spółki spłaty zobowiązań podatkowych, które już nie istniały.

  MF zaprasza na XII Forum Cen Transferowych – 24 czerwca 2021 r.

  Ministerstwo Finansów informuje, że XII edycja Forum Cen Transferowych (FCT) odbędzie się online 24 czerwca 2021 r. Zgłoszenie udziału można przesłać do 18 czerwca 2021 r. (piątek).

  Crowdfunding (finansowanie społecznościowe) - nowe przepisy od listopada 2021 r.

  Crowdfunding - nowe przepisy od listopada 2021 r. Trwają prace nad przepisami (ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych), które uregulują rynek finansowania społecznościowego. Platformy, które się tym zajmują, zgodnie z proponowaną ustawą będą działać zgodnie z licencją i podlegać nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Zwiększy się jednak kwota – z 1 mln do 5 mln euro – którą będą mogły pozyskać w ramach crowdfundingu. Podwyższony limit zacznie obowiązywać od listopada 2023 roku. – W krótkim terminie nowe przepisy zapewnią w miarę bezpieczne funkcjonowanie rynku, w długiej perspektywie mogą umożliwić rozwój platform, również za granicą – ocenia Artur Granicki, prezes Navigator Crowd.

  Polskie Ład. Wyższe dopłaty do paliwa rolniczego od 2022 r.

  Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze od 2022 r. W ramach programu Polski Ład ma nastąpić podniesienie stawki dopłaty do 110 zł na hektar. Wypłata dopłat według podwyższonej stawki ma nastąpić w I połowie 2022 r.

  Polski Ład - wsparcie dla rolnictwa

  Polski Ład - rolnictwo. 12 czerwca 2021 r. premier Mateusz Morawiecki podczas debaty dot. Polskiego Ładu dla rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w Instytucie Zootechniki w Balicach koło Krakowa, przedstawił szereg pozytywnych zmian jakie czekają rolników. Ważniejsze zmiany, to: wyższe dopłaty do paliwa dla rolników, uwolnienie rolniczego handlu detalicznego, ustawa o rodzinnych gospodarstwach rolnych, kodeks rolny, E-okienko dla rolnika, cyfrowy system pozwalający na identyfikowanie żywności „od pola do stołu”, centralny system informatyczny zasobu państwowej ziemi.

  Podwyżki stawek podatkowych i podatki korporacyjne

  Podwyżki podatków. Poza klasyczną podwyżką stawek podatkowych, kraje decydują się na dodatkowe podatki korporacyjne - stwierdza w analizie Polski Instytut Ekonomiczny. Zwraca uwagę, że największym zmianom podlegają w ostatnim roku obciążenia środowiskowe.

  Ulga klęskowa w podatku rolnym

  Ulga klęskowa w podatku rolnym jest preferencją podatkową, która przewidziana jest w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej. Jak działa ulga klęskowa? Jakie są zasady przyznawania ulgi?

  Błąd w rozliczeniach nie jest oszustwem podatkowym

  Sankcje w VAT. Podatnik nie może być karany za błąd, który nie jest oszustwem lub uszczupleniem podatkowym - tak uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.