Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak ująć w księdze sprzedaż towarów wraz z gratisami

Anna Welsyng
Anna Welsyng
Radca prawny i doradca podatkowy. Prowadzi swoją kancelarię w Warszawie, specjalizuje się w kompleksowej obsłudze podatkowo-księgowej firm i innych podatników. Autorka kilkuset publikacji o tematyce podatkowej.
inforCMS
Jesteśmy firmą handlową. Kupujemy towary w hurtowni. Często organizujemy akcje promocyjne, np.: kupisz trzy przyprawy, to czwartą otrzymasz gratis. Jak księgować w pkpir tę czwartą przyprawę gratisową wydawaną klientowi? Nadmieniam, że nie mamy wolnych towarów przeznaczanych na tę promocję i wszystkie towary kupujemy po normalnych cenach w hurtowni. Co z VAT od tych towarów promocyjnych? Czy możemy go odliczać? Czy ten towar można zdjąć z towarów handlowych i wrzucić w koszty?
RADA

 

Dodając do określonej ilości sprzedawanych towarów dodatkowo pewną ilość (np. 1 szt.) tego samego towaru, udzielają Państwo rabatu naturalnego. Nabywca otrzymuje bowiem więcej towarów za tę samą kwotę. Rabat ten obniża podstawę opodatkowania dla celów VAT, a tym samym przychód dla celów podatku dochodowego. Jest on zatem uwzględniany na fakturze dokumentującej sprzedaż przez wykazanie w niej kwoty należnej od nabywcy pomniejszonej już o rabat. W konsekwencji VAT powinien zostać odprowadzony od rzeczywistej kwoty należnej z tytułu sprzedaży. Wartość towarów w cenie zakupu dołączanych następnie jako gratisy stanowi koszt uzyskania przychodu na zasadach ogólnych. Podlega zatem ujęciu w kolumnie 10 pkpir. Mają Państwo prawo odliczyć VAT naliczony z faktury dokumentującej zakup tych towarów w takim zakresie, w jakim ten zakup będzie służyć czynnościom opodatkowanym. Natomiast przychód ze sprzedaży towarów wykażą Państwo w kolumnie 7 i 9 pkpir.

UZASADNIENIE

Popularnym sposobem pozyskiwania klientów jest organizowanie różnego rodzaju akcji promocyjnych. Ich celem jest oczywiście zwiększenie przychodów przez uatrakcyjnienie oferty sprzedaży. Najczęściej występuje tu rabat naturalny (towarowy) oraz sprzedaż premiowa. Należy zauważyć, że żadne z tych pojęć nie zostało zdefiniowane w przepisach prawa podatkowego. Dlatego w takim przypadku każdorazowo należy dokonać oceny podejmowanych w ramach akcji promocyjnej czynności zgodnie z ich rzeczywistym charakterem i przyporządkować je do konkretnej kategorii, kwalifikując je jako sprzedaż premiową bądź rabat naturalny.

Rabat a sprzedaż premiowa

W praktyce obrotu gospodarczego przyjęto, że sprzedaż premiowa związana jest z nagrodą w określonej wysokości przyznawaną każdemu nabywcy towaru, który spełni wymagane warunki. Cechami sprzedaży premiowej są w szczególności:

l powiązanie przekazania nagrody z faktem zakupu przez osobę otrzymującą premię promocyjnego towaru lub usługi lub zakupu za określoną kwotę bądź zebrania określonej ilości punktów itp.,

l gwarancja otrzymania premii po spełnieniu ustalonych warunków.

Natomiast o rabacie naturalnym (zwanym rabatem towarowym lub rzeczowym) mówimy, gdy zakupując towar w określonej ilości lub o określonej wartości, otrzymujemy dodatkowo pewną ilość tego samego towaru.

Rabat naturalny polega więc na tym, że sprzedawca do określonej ilości sprzedawanego towaru A dodaje taki sam towar gratis. Natomiast ze sprzedażą premiową mamy do czynienia, gdy w przypadku zakupu określonej ilości towaru A kupujący otrzymuje gratis towar B.

Potwierdzają to również organy podatkowe. Przykładowo Naczelnik Urzędu Skarbowego w Białej Podlaskiej w postanowieniu z 18 sierpnia 2006 r., nr PDF.I.415.50.06, stwierdził, że:

(...) pojęcia rabatu towarowego (naturalnego) w obrocie gospodarczym używa się na oznaczenie sytuacji, gdy przy sprzedaży większej ilości towaru sprzedawca dodaje do zakupionego towaru dodatkowo z reguły bezpłatnie określoną ilość tego samego towaru. Rabat wiąże się z konkretną dostawą, ma bezpośredni wpływ na wartość dostawy i w efekcie prowadzi do obniżenia ceny dostawy. Z przedstawionego przez pytającą stanu faktycznego sprawy oraz załączonych do wniosku dokumentów wynika, iż rozliczenie pomiędzy podatnikiem a kontrahentem, w sytuacji gdy przy sprzedaży większej ilości towarów sprzedawca dostarcza kupującemu za symboliczną cenę pewną ich dodatkową ilość, tytułem swoistej premii za dokonanie tego zakupu, oparte jest na czytelnych zasadach. Otrzymany towar jest tożsamy z zakupionym, bezpośrednio łączy się z daną dostawą oraz w efekcie powoduje obniżenie ceny zakupu całej partii towaru.

Rabat nie jest reklamą ani reprezentacją

Należy podkreślić, że ani rabatu naturalnego, ani sprzedaży premiowej nie należy automatycznie utożsamiać z reklamą, ani tym bardziej - z reprezentacją. Podkreślił to Naczelny Sąd Administracyjny m.in. w wyroku z 13 lutego 2003 r., sygn. akt I SA/Łd 929/01.

Należy ponadto zwrócić uwagę, że reklama jest czynnością poprzedzającą zawarcie transakcji sprzedaży, natomiast wręczenie nagród w ramach sprzedaży premiowej następuje po dokonanej sprzedaży lub równocześnie ze sprzedażą. Także Ministerstwo Finansów w piśmie z 6 grudnia 1995 r., nr PO 4/AK-722-1110/95, uznało, iż sprzedaż premiowa nie jest reklamą, a rozszerzanie znaczenia słowa „reklama” na wszelkie działania podatnika zmierzające do zwiększenia przychodów przez uatrakcyjnianie towarów produkowanych czy sprzedawanych nie znajduje uzasadnienia.

Natomiast z definicji formułowanych w interpretacjach organów podatkowych wynika, że reprezentacja to wszelkie działania zmierzające do stworzenia najkorzystniejszego wizerunku firmy. Można ją zdefiniować jako występowanie w imieniu podmiotu gospodarczego, wiążące się z okazałością i wytwornością, w celu wywołania najlepszego wrażenia. Reprezentacją są zatem takie działania, które polegają na kontaktach oficjalnych i handlowych z innymi podmiotami gospodarczymi, związane w szczególności z przyjmowaniem i utrzymywaniem delegacji lub kontrahentów, uczestnictwem w przyjęciach związanych z pobytem tych podmiotów, zakupy kwiatów i upominków wręczanych z okazji uroczystości (por. postanowienie Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z 28 lipca 2005 r., nr 1472/ROP1/423-159182/05/AW, oraz Naczelnika Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Skarbowego z 25 marca 2005 r., nr ZD/42345-28/05).

Tego typu cechy trudno byłoby przypisać działaniom polegającym na udzieleniu rabatu naturalnego, bo inna jest ich funkcja i cel.

Rabat w pkpir

Z pytania wynika, że organizują Państwo akcję promocyjną polegającą na dodaniu do trzech kupowanych przez klienta przypraw czwartej gratis. Oznacza to, że tym samym udzielają Państwo klientowi rabatu naturalnego. Rabat naturalny, czyli świadczenie w postaci dodatkowej ilości towarów, obniża podstawę opodatkowania z tytułu dostawy towarów. Nabywca otrzymuje bowiem więcej towarów za tę samą kwotę należną. Rabat ten mieści się zatem w zakresie pojęcia udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (art. 29 ust. 4 ustawy o VAT).

Potwierdził to również Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie w decyzji z 24 marca 2006 r., nr PP-3/4407/18/06, podkreślając, że:

(...) Spółka dla celów zwiększenia atrakcyjności sprzedawanego towaru stosuje promocję polegającą na tym, że za daną cenę klient otrzymuje większą ilość danego nawozu. Prowadzi to de facto do obniżenia ceny jednostkowej za dany towar poprzez dołożenie dodatkowej ilości tego towaru. W opisanej sytuacji dochodzi zatem do udzielenia z chwilą sprzedaży opustu, o którym mowa w art. 29 ust. 4 ustawy o VAT, który w obrocie gospodarczym przybrał nazwę „rabatu towarowego”. (...) Podstawę opodatkowania w przypadku opisanym przez Spółkę stanowi obrót pomniejszony o kwotę opustu, czyli kwota należna pobierana od klienta pomniejszona o podatek należny. Ocena Naczelnika Urzędu Skarbowego, zgodnie z którą w przedstawionej sytuacji ma miejsce samoistne nieodpłatne wydanie towaru opodatkowane na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, nie może w świetle powyższego zostać uznana za prawidłową. (...)

Dlatego, określając podstawę opodatkowania VAT, powinni Państwo uwzględnić przyznany klientowi rabat i jako obrót przyjąć rzeczywistą kwotę należną z tytułu sprzedaży (czyli w tym konkretnym przypadku - wartość trzech sprzedawanych przypraw).

Kwota ta będzie również stanowiła Państwa przychód dla celów podatku dochodowego. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się bowiem przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług. Wartość tego przychodu wykażą Państwo w kolumnie 7 i 9 księgi przychodów i rozchodów.

Ponieważ nabywają Państwo towary dołączane następnie jako gratisy na komercyjnych zasadach, tj. płacąc za nie normalną cenę, ich wartość w cenie zakupu stanowi koszt uzyskania przychodu na zasadach ogólnych. Do zaewidencjonowania tego zdarzenia gospodarczego przeznaczona jest kolumna 10 księgi.

Natomiast prawo odliczenia VAT naliczonego z faktury zakupu towarów mają Państwo w takim zakresie, w jakim zakup będzie służył czynnościom opodatkowanym.

Rabat a przychód nabywcy

Należy zauważyć, że niektóre organy podatkowe zajmują odmienne stanowisko w kwestii rozliczeń podatkowych związanych z gratisami dołączanymi do sprzedawanych towarów. Powinni na nie zwrócić uwagę zwłaszcza ich nabywcy, gdyż przy takiej wykładni przepisów z tytułu otrzymania gratisu musieliby rozpoznać u siebie przychód z nieodpłatnych świadczeń, a sprzedawcy - ich przekazanie opodatkować VAT zgodnie z regułami określonymi w art. 7 ust. 2 ustawy o VAT.

(...) rabat naturalny określony w umowie zawartej między Sp. z o.o. „P” a Sp. z o.o. „A” nie stanowi ustępstwa % od cen. Umowa zawarta między spółkami nie zakłada ustępstwa procentowego od cen, a jedynie wydanie Spółce „P” nieodpłatnie dodatkowej ilości towaru. W tym przypadku nie dochodzi do obniżenia ceny, lecz do bezpłatnego przekazania pewnej ilości towarów na warunkach przewidzianych umową. Będzie miał tu zatem zastosowanie przepis art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. (...). W ocenie organu odwoławczego nieodpłatne wydanie Spółce dodatkowej ilości towaru odpowiadającej równowartości (10%, 20% czy też 50%) nabywanego towaru spełnia wymogi ww. przepisu, a wartość nieodpłatnie otrzymanego towaru stanowi dla Strony przychód podatkowy. Stanowisko powyższe znajduje potwierdzenie w wyroku NSA z 10.04.2002 r., sygn. akt I SA/Lu 1022/01 (decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 19 stycznia 2006 r., nr 1401/PD-4230Z-121/05/BB).

Aby uniknąć niekorzystnych rozstrzygnięć organów podatkowych, w przypadku wątpliwości najbezpieczniejszym rozwiązaniem byłoby „uśrednienie” ceny towarów na fakturze (czyli proporcjonalne rozdzielenie należności za towary i „przypisanie” odpowiedniej jej części zarówno do tych kupowanych, jak i gratisów) albo potraktowanie gratisów jako zakupu za symboliczną złotówkę i odzwierciedlenie tego faktu na fakturze.

Z powodu istniejących rozbieżności poglądów organów podatkowych w tej kwestii, w takiej sytuacji wskazane byłoby dodatkowo wystąpienie o indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego do Ministra Finansów (w praktyce - do właściwego dyrektora izby skarbowej upoważnionego do wydawania interpretacji w jego imieniu).

l art. 14 ust. 1 i ust. 2 pkt 8, art. 22 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 99, poz. 658

l art. 7 ust. 2, art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - Dz.U. Nr 54, poz. 535; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 143, poz. 1029

Anna Welsyng

radca prawny, doradca podatkowy

Chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź >>
Komplet Polski Ład - Jak przygotować się do zmian 2022 PREMIUM
Komplet Polski Ład - Jak przygotować się do zmian 2022 PREMIUM
Tylko teraz
349,00 zł
614,00
Przejdź do sklepu
Źródło: Monitor Księgowego
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  3 gru 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Raje podatkowe - gdzie można się ukryć przed fiskusem?
  Raje podatkowe. Wiele państw zwalcza raje podatkowe. Te jednak istnieją. Takim rajem może okazać się konto założone w małym banku w USA. Czy optymalizacja podatkowa w raju podatkowym jest legalna?
  Wzór e-Faktury udostępniony na ePUAP
  Wzór e-Faktury. Ministerstwo Finansów poinformowało, że na ePUAP została opublikowana struktura logiczna e-Faktury (FA_VAT). Opublikowany wzór uwzględnia uwagi zgłoszone podczas testów do roboczej wersji struktury. e-Faktura będzie obowiązywać od 1 stycznia 2022 roku.
  Zmiany w TAX FREE dla podróżnych od 1 stycznia 2022 roku
  TAX FREE - zmiany od 2022 roku. Krótszy czas obsługi, szybszy zwrot zapłaconego podatku VAT oraz elektroniczny dostęp do dokumentów – to nowe korzyści dla podróżnych od 1 stycznia 2022 roku. Przedsiębiorcy, którzy chcą dokonywać sprzedaży w procedurze TAX FREE powinni dokonać niezwłocznie rejestracji w nowym systemie. Do tej pory zarejestrowało się w nim 1000 przedsiębiorców.
  Spółka na Malcie a kłopoty Dody. Prokuratorzy mieli łatwy dostęp do dowodów
  Spółka na Malcie a kłopoty Dody. Dziennikarze śledczy pracujący przy Panama Papers przez wiele lat musieli ślęczeć nad tonami dokumentów, żeby znaleźć choćby nitkę, która miała poprowadzić ich do celu, czyli ujawnieniu afer polityków czy celebrytów. W przypadku Dody polska prokuratura musiała tylko wejść do internetu. Później śledczy mieli już prostą drogę do postawienia artystce i jej byłemu mężowi zarzutów ukrywania majątku przed inwestorami i niespłacenia należności związanych z powstaniem filmu „Dziewczyny z Dubaju”.
  Działy specjalne produkcji rolnej 2022 - normy szacunkowe dochodu
  Działy specjalne produkcji rolnej 2022 - normy szacunkowe dochodu. Minister Finansów określił normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej, obowiązujące w 2022 r. Normy te będą niższe o ok. 2,1% od obowiązujących w 2021 roku. Sprawdźmy jakie normy szacunkowe będą dotyczyć w 2022 roku podatników uprawiających rośliny w szklarniach i tunelach foliowych, hodowców drobiu, zwierząt futerkowych, zwierząt laboratoryjnych, dżdżownic i innych zwierząt (jak np. krowy, cielęta, bydło, tuczniki i prosięta, owce, konie, psy rasowe, koty rasowe) hodowanych poza gospodarstwem rolnym.
  Kasy fiskalne bez drukarki w urządzeniach do automatycznej sprzedaży towarów i usług
  Kasy fiskalne bez drukarki. Kasy fiskalne (rejestrujące) stosowane w urządzeniach do automatycznej sprzedaży (np. w samoobsługowych i automatycznych myjniach samochodowych) nie będą musiały mieć drukarki. Tak zakłada projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie wymagań technicznych dla kas rejestrujących opublikowany 2 grudnia 2021 r. Nowe przepisy mają wejść w życie już następnego dnia po dniu ogłoszenia rozporządzenia w Dzienniku Ustaw.
  PIT-11 za 2021 rok - jaka wersja formularza?
  PIT-11 za 2021 rok - jaka wersja formularza? Ministerstwo Finansów poinformowało, że od 1 grudnia 2021 r. drogą elektroniczną można wysłać informację PIT-11 za rok 2021 - tylko w wersji 27, a informację PIT-40A/11A za rok 2021 - tylko w wersji 20. Ma to zapobiegać przesyłaniu przez płatników ww. elektronicznych PIT za rok 2021 na wcześniejszych i nieobowiązujących formularzach, które nie uwzględniają wprowadzonych zmian.
  Prywatna składka zdrowotna = prywatna opieka medyczna
  Prywatna składka zdrowotna. Po I połowie tego roku prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym było objętych już 3,5 mln Polaków. To 15-proc. wzrost rok do roku – wynika z danych Polskiej Izby Ubezpieczeń. Do tego wzrostu popularności przyczyniła się pandemia COVID-19, która dodatkowo spotęgowała obawy Polaków związane z utratą zdrowia i brakiem dostępu do opieki lekarskiej. Pakiety medyczne to dziś najpopularniejszy benefit w polskich firmach – korzysta z niego ponad 70 proc. pracowników.
  Kary za niewłaściwe oznaczanie żywności „bio” i „eko” od 2022 roku
  Oznaczanie żywności „bio” i „eko”. Od 2022 roku w Polsce zaczną obowiązywać przepisy dotyczące produkcji i certyfikacji wyrobów ekologicznych. Producenci będą musieli się liczyć z karami za niewłaściwe użycie oznaczeń „bio” lub „eko”, wprowadzanie konsumentów w błąd i fałszywe stylizowanie swoich wyrobów na ekologiczne. – Dzięki temu będziemy mieć pewność, że produkty w sklepach faktycznie pochodzą z rolnictwa ekologicznego. Rzadziej natkniemy się też na takie, które ekologiczne tylko udają – mówi dr Małgorzata Pietras-Szewczyk z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu. Dziś wiele firm wykorzystuje w swoich przekazach do konsumentów swoje proekologiczne inicjatywy, ale często są one pozorne.
  Składka zdrowotna za grudzień 2021 r. opłacona w styczniu 2022 r. nie podlega odliczeniu
  Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacona w styczniu 2022 roku za grudzień 2021 roku nie będzie podlegała odliczeniu na zasadach obowiązujących do 31 grudnia 2021 r. – napisało Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytania PAP.
  Oprocentowanie lokat (listopad/grudzień 2021 r.) – powoli w górę
  Oprocentowanie lokat (listopad/grudzień 2021 r.). Banki po raz pierwszy od bardzo dawna zaczynają podwyższać oprocentowanie depozytów (lokat). Na razie są to dopiero pierwsze niewielkie zmiany, ale można oczekiwać ich kontynuacji.
  Pożyczka pomiędzy przedsiębiorcami a PCC – czy znaleziono rozwiązanie zagadki?
  Umowa pożyczki, co do zasady, podlega opodatkowaniu PCC. Stawka opodatkowania wynosi w tym przypadku 0,5% podstawy opodatkowania.
  Karta podatkowa 2022 - stawki [Tabele]
  Karta podatkowa 2022 - stawki [Tabele]. Minister Finansów obwieścił stawki karty podatkowej na 2022 rok. Stawki wzrosną o ok. 4,2% w porównaniu do obowiązujących w 2021 roku - proporcjonalnie do wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tam znajdują się przepisy dotyczące karty podatkowej) przewiduje waloryzację stawek podatkowych w przypadku wzrostu tych cen. W tym samym obwieszczeniu zostały wskazane: kwota, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług, z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalne stawki ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy - obowiązujące w 2022 roku. Niestety od 2022 roku nie będzie już można wybrać opodatkowania w formie karty podatkowej jako nowej formy opodatkowania. Od 2022 roku będą mogli płacić kartę podatkową tylko ci podatnicy, którzy płacili ją w 2021 roku.
  Obniżka podatków na energię elektryczną, paliwa silnikowe, gaz i energię cieplną
  Obniżka podatków na energię elektryczną, paliwa silnikowe, gaz i energię cieplną. W dniu 30 listopada 2021 r. Rada Ministrów przyjęła projekt Ministra Finansów dotyczący zmian w akcyzie i podatku od sprzedaży detalicznej. Projekt ten przewiduje obniżkę stawek podatku akcyzowego na energię elektryczną i niektóre paliwa silnikowe, brak podatku od energii elektrycznej wykorzystywanej przez gospodarstwa domowe, a także brak podatku od sprzedaży detalicznej paliw. Ponadto w przygotowywanym rozporządzeniu Minister Finansów obniży w I kwartale 2022 r. stawki VAT na dostawy gazu (z 23% do 8%), energii elektrycznej (z 23% do 5%) oraz energii cieplnej z 23% do 8%.
  Stawka opłaty OZE w 2022 roku
  Stawka opłaty OZE w 2022 roku. W 2022 roku stawka opłaty OZE wyniesie 90 groszy za MWh - poinformował 30 listopada 2021 r. Urząd Regulacji Energetyki (URE). Będzie ponad dwukrotnie niższa niż w 2021 roku (2,20 zł za MWh).
  Korzystanie z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) od 2022 roku - zasady, logowanie, rodzaje uprawnień
  Korzystanie z KSeF. Minister Finansów przygotował projekt rozporządzenia w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur od 2022 roku. Rozporządzenie to określi rodzaje uprawnień do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur, sposoby nadawania, zmiany lub odbierania tych uprawnień oraz wzór zawiadomienia o nadaniu lub odebraniu tych uprawnień, sposoby uwierzytelnienia podmiotów korzystających z Krajowego Systemu e-Faktur, dane faktury ustrukturyzowanej, których podanie umożliwia dostęp do tej faktury w Krajowym Systemie e-Faktur. Rozporządzenie ma wejść w życie 1 stycznia 2022 roku.
  Leasing samochodów a wynajem długoterminowy w 2022 roku. Co się bardziej opłaci?
  Leasing samochodów a wynajem długoterminowy w 2022 roku. Zmiany podatkowe przewidziane w Polskim Ładzie spowodują, że leasing stanie się dla przedsiębiorcy o ok. 20% droższy niż wynajem długoterminowy – obliczyli eksperci Carsmile. Ta rewolucyjna zmiana powinna skutkować wzrostem popularności abonamentów samochodowych w najbliższych latach. Za sprawą korzyści podatkowanych leasing był do tej pory numerem jeden, jeśli chodzi o finansowanie zakupu nowych aut, czy skończy się era jego dominacji?
  Fikcyjny dostawca na fakturze a prawo do odliczenia VAT
  Fikcyjny dostawca na fakturze a prawo do odliczenia VAT. Podatnik VAT, który świadomie wskazał na fakturze fikcyjnego dostawcę (tj. podmiot, który nie był rzeczywistym dostawcą nabytych towarów) - nie może odliczyć VAT związanego z nabyciem dostarczonych mu towarów. Tak orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 11 listopada 2021 r. (sygn. C‑281/20).
  Procedura OSS - czy na fakturach trzeba umieścić numer BDO?
  Procedura OSS a numer BDO na fakturze. Obowiązek wpisu do rejestru BDO mają m.in. dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach, przedsiębiorcy wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe oraz przedsiębiorcy wytwarzający odpady. Czy na fakturach w procedurze OSS trzeba umieszczać numer BDO?
  Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowego środka transportu - rozliczenie VAT
  Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowego środka transportu a VAT. Wraz z rozwojem obrotu handlowego w ramach Unii Europejskiej podatnicy coraz częściej dokonują nabycia nowych środków transportu (głównie samochodów) od podmiotów z innych krajów członkowskich. Jak taką transakcję rozliczyć w VAT i ująć w JPK_VAT?
  Certyfikacja produktu a podatek u źródła
  Certyfikacja produktu a podatek u źródła. Posiadanie różnego rodzaju certyfikatów potwierdzających jakość oferowanych produktów sprawia, że potencjalni klienci bardzie przychylnie patrzą na oferowane na rynku przez podatnika dobra. Nic więc dziwnego, że coraz więcej spółek zabiega o pozyskanie określonego certyfikatu. Jest to jednak poprzedzone najczęściej przeprowadzeniem przez niezależny podmiot procesu certyfikacji, w ramach którego badane jest spełnienie określonych norm przez dostarczany na rynek produkt. Z kolei finalne uzyskanie certyfikatu wiąże się zazwyczaj z ponoszeniem pewnych periodycznych opłat za korzystanie z niego. Warto zatem wiedzieć, że zarówno opłaty z tytułu usługi certyfikacji, jak i z tytułu samego korzystania z certyfikatu, co do zasady, nie są objęte opodatkowaniem podatkiem u źródła.
  Stawka 0% VAT na żywność - brak zgody Komisji Europejskiej
  Stawka 0% VAT na żywność. Ministerstwo Finansów poinformowało, że zgodnie z dyrektywą VAT stosowanie stawki 0% VAT na żywność jest aktualnie niedopuszczalne i stanowi naruszenie prawa UE. Polska aktywnie wspiera projekt reformy stawek VAT w UE, który dopuszczałby pod pewnymi warunkami stosowanie stawki 0% VAT także na żywność. Zawsze gdy Polska wnioskowała o stawkę 0% VAT na różne artykuły, odpowiedzi Komisji były negatywne.
  Zwrot VAT w 2022 roku - nowe skrócone terminy (40 dni i 15 dni)
  Zwrot VAT w 2022 roku. Od 1 stycznia 2022 r. w ustawie o VAT wprowadzone zostaną nowe skrócone terminy zwrotu VAT. Zwrot VAT w terminie 40 dni, wprowadzany nowelizacją ustawy o VAT, która określa zasady wystawiania e-faktur ustrukturyzowanych przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur. Oraz zwrot VAT w terminie 15 dni, wprowadzany nowelizacją ustawy o VAT w ramach programu rządowego „Polski Ład”.
  Zmiany w JPK_VAT od 2022 roku - nowelizacja rozporządzenia
  Zmiany w JPK_VAT od 2022 roku. Z uwagi na to, że od początku 2022 roku w ustawie o VAT wprowadzone zostaną nowe, skrócone terminy zwrotu VAT, konieczna jest również zmiana przepisów rozporządzenia dotyczącego JPK_VAT. Chodzi o dostosowanie zakresu deklaracji podatkowych i ewidencji, tak aby możliwe było składanie przez podatników deklaracji w wykazanym podatkiem do zwrotu w proponowanych skróconych terminach. Poza tym w rozporządzeniu dot. JPK_VAT wprowadzone zostaną zmiany upraszczające oraz doprecyzowujące. Minister Finansów przygotował już projekt rozporządzenia zmieniającego.
  O podatkach w Polskim Ładzie pół żartem, pół serio
  W dniu 23 listopada 2021 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 2105) została opublikowana ustawa z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (tzw. Polski Ład). Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. wprowadzając gruntowne zmiany w systemie podatkowym, w tym również nowe ulgi podatkowe. Co mogło być genezą takich zmian?