Kategorie

Ewidencja różnic inwentaryzacyjnych

Magdalena Rypińska
inforCMS

MAGDALENA RYPIŃSKA

W jednostkach sektora finansów publicznych do ewidencji niedoborów i szkód służy konto 240 „Pozostałe rozrachunki”. Rozliczane niedobory i szkody ujmuje się w wartości ewidencyjnej skorygowanej o ewentualne odchylenia od cen ewidencyjnych oraz o dotychczasowe umorzenie.

Sumę roszczenia z tytułu niedoborów lub szkód zawinionych określa kierownik jednostki, ustalając realną wartość niedoboru. Różnicę dodatnią między tak ustaloną wartością roszczenia a wartością bilansową braków lub szkód zalicza się do przychodów przyszłych okresów księgowanych w korespondencji z kontem 840.

Wartość ewidencyjną nadwyżek aktywów rzeczowych ustala się na podstawie dostępnych dokumentów lub na podstawie szacunku uwzględniającego wartość godziwą i stopień zużycia.

Roszczenia sporne księguje się pod datą skierowania pozwu do sądu.

Na koncie 240, oprócz różnic inwentaryzacyjnych, ewidencjonuje się również krajowe i zagraniczne należności i roszczenia oraz zobowiązania nieobjęte ewidencją na kontach 201-234.

Typowe zapisy strony Wn i Ma konta 240 ze szczególnym uwzględnieniem zapisów dotyczących różnic inwentaryzacyjnych przedstawiają tabele.

Typowe zapisy strony Wn konta 240 „Pozostałe rozrachunki”

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Typowe zapisy strony Ma konta 240 „Pozostałe rozrachunki”

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Ewidencję różnic inwentaryzacyjnych można podzielić na dwa etapy:

Etap I - zaewidencjonowanie zaistniałych różnic poprzez zwiększenie lub zmniejszenie stanu odpowiednich składników majątku oraz pokazanie ich na koncie 240 jako niedoboru (strona Wn) i nadwyżki (strona Ma)

Etap II - rozliczenie różnic, czyli wyksięgowanie niedoborów i nadwyżek z konta 240 i odniesienie ich na odpowiednie konta przychodów, kosztów lub rozrachunków.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

PRZYKŁAD

W toku inwentaryzacji w jednostce stwierdzono nadwyżkę w majątku trwałym w postaci kserokopiarki marki Toshiba X5W. W postępowaniu wyjaśniającym okazało się, że kserokopiarkę tę jednostka otrzymała w formie darowizny, przy czym pracownik odpowiedzialny za dokonanie czynności związanych z darowizną nie dostarczył odpowiednich dokumentów do komórki księgowości, w związku z czym przychód mienia nie został zaewidencjonowany. Ponieważ dokumentów (umowy darowizny) nie odnaleziono, kierownik jednostki wycenił ujawniony sprzęt na poziomie cen rynkowych (zgodnie z przyjętymi w jednostce metodami wyceny aktywów i pasywów). Wartość określono na kwotę 2000 zł. Ze względu na wartość kserokopiarka stanowić będzie pozostałe środki trwałe (konto 013).

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

PRZYKŁAD

W toku inwentaryzacji stwierdzono nadwyżkę w postaci urządzenia wielofunkcyjnego. Po wyjaśnieniu różnic ustalono, że nadwyżka powstała w związku z nie udokumentowaniem nieodpłatnego przekazania środka trwałego od dysponenta wyższego stopnia. Kierownik jednostki otrzymał od jednostki nadrzędnej odpowiednie dokumenty określające wartość początkową urządzenia na 4000 zł i dotychczasowe umorzenie na 1380 zł.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Natomiast rozliczenie niedoborów przykładzie środkach trwałych przedstawia się jak na schemacie:

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

PRZYKŁAD

W wyniku inwentaryzacji w jednostce stwierdzono niedobór środka trwałego - centralki telefonicznej o wartości początkowej 5000 zł i dotychczasowym umorzeniu 4900 zł. Wyjaśniając różnice, kierownik jednostki ustalił, że centralka została za jego zgodą wymieniona na nową ze względu na zużycie i stan techniczny, nowa centralka została zaewidencjonowana, natomiast nie udokumentowano i nie zaksięgowano likwidacji starej centralki. Niedobór uznano za niezawiniony.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

PRZYKŁAD

W jednostce przeprowadzono inwentaryzację, w wyniku której stwierdzono niedobór środka trwałego - laptopa o wartości początkowej 4300 zł i dotychczasowym umorzeniu 1290 zł. Po przeprowadzeniu czynności wyjaśniających kierownik jednostki ustalił, że laptop został skradziony, o czym nie został on poinformowany. Kradzież nastąpiła w wyniku zaniedbania swoich obowiązków przez pracownika, któremu powierzono odpowiedzialność materialną za ten sprzęt. Niedobór uznano za zawiniony, pracownik zgodził się go spłacić. Dokonano wyceny niedoboru w wartości rynkowej i ustalono go na kwotę 3500 zł.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

ZAPAMIĘTAJ!

Wpłata pracownika z tytułu zawinionego niedoboru stanowi dochody budżetowe, chyba że kierownik podejmie decyzję o utworzeniu rachunku dochodów własnych z wpłat i odszkodowań za utracone i uszkodzone mienie.

Dla uproszczenia i większej przejrzystości zapisów można - zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczególnych zasad rachunkowości i planów kont - utworzyć oddzielne konto dla rozliczania różnic inwentaryzacyjnych, np. konto 241 „Rozliczenie niedoborów, szkód i nadwyżek” lub „Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych”. Można też wprowadzić do zakładowego planu kont oddzielnie konto do rozliczania niedoborów i szkód oraz oddzielnie dla nadwyżek, np. 241 „Rozliczenie niedoborów i szkód” i 242 „Rozliczenie nadwyżek”.

Specyficznie księguje się kompensatę niedoborów z nadwyżkami, co ilustruje przykład.

PRZYKŁAD

W magazynie materiałów biurowych stwierdzono niedobór 100 ryz papieru typu Polspeed po 12 zł za ryzę i nadwyżkę 20 ryz papieru Pollux po 17 zł za ryzę.

Pracownik zwrócił się z wnioskiem do kierownika jednostki o dokonanie kompensaty niedoboru z nadwyżką. Materiały są podobne, pozostałe warunki kompensaty również zostały spełnione.

Wartość niedoboru:

100 ryz × 12 zł = 1200 zł

Wartość nadwyżki:

20 ryz × 17 zł = 340 zł

Przy kompensacie przyjmuje się zasadę niższej ceny, tak więc nadwyżkę trzeba obliczyć

jako:

20 ryz × 12 zł = 240 zł

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

W efekcie kompensaty w jednostce pozostała nadwyżka w wysokości 100 zł (Wn 240 i Ma 760) oraz niedobór w wysokości 960 zł (Wn 234 i Ma 240).

Źródło: Poradnik Rachunkowości Budżetowej
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  14 cze 2021
  Zakres dat:

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów”

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów” - to nowy standard rachunkowości, którego projekt został właśnie skierowany do dyskusji publicznej. Termin zgłaszania uwag do projektu upływa 8 sierpnia 2021 r. Co zawiera nowy KSR?

  SLIM VAT 2. Korekta deklaracji importowej

  SLIM VAT 2 zawiera rozwiązanie, które umożliwi podatnikowi rozliczającemu podatek z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej dokonania korekty deklaracji, w sytuacji gdyby w pierwotnej deklaracji nie rozliczył w prawidłowej wysokości podatku.

  Kolejne deklaracje akcyzowe z podpisem elektronicznym

  Deklaracje akcyzowe z podpisem elektronicznym. Ministerstwo Finansów planuje poszerzenie listy deklaracji podatkowych, które mogą być podpisywane elektronicznie o deklaracje akcyzowe AKC-UAKZ i AKC-KZ. Ponadto możliwe będzie opatrywanie podpisem zaufanym albo podpisem osobistym - deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (AKC-US) oraz podań w sprawach dotyczących podatku akcyzowego − przesyłanych przez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych.

  Nadużywanie prawa przez organy podatkowe będzie utrudnione

  Postępowanie podatkowe. Fiskus decydując się na bezpodstawne wszczęcie postępowania podatkowego naraża się na ryzyko uchylenia decyzji administracyjnej i utratę kompetencji do zmiany rozliczenia podatkowego podatnika.

  Spłata zaległości podatkowej przez członka zarządu

  Zobowiązania podatkowe spółki. Organ podatkowy dochodził od członka zarządu spółki spłaty zobowiązań podatkowych, które już nie istniały.

  MF zaprasza na XII Forum Cen Transferowych – 24 czerwca 2021 r.

  Ministerstwo Finansów informuje, że XII edycja Forum Cen Transferowych (FCT) odbędzie się online 24 czerwca 2021 r. Zgłoszenie udziału można przesłać do 18 czerwca 2021 r. (piątek).

  Crowdfunding (finansowanie społecznościowe) - nowe przepisy od listopada 2021 r.

  Crowdfunding - nowe przepisy od listopada 2021 r. Trwają prace nad przepisami (ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych), które uregulują rynek finansowania społecznościowego. Platformy, które się tym zajmują, zgodnie z proponowaną ustawą będą działać zgodnie z licencją i podlegać nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Zwiększy się jednak kwota – z 1 mln do 5 mln euro – którą będą mogły pozyskać w ramach crowdfundingu. Podwyższony limit zacznie obowiązywać od listopada 2023 roku. – W krótkim terminie nowe przepisy zapewnią w miarę bezpieczne funkcjonowanie rynku, w długiej perspektywie mogą umożliwić rozwój platform, również za granicą – ocenia Artur Granicki, prezes Navigator Crowd.

  Polskie Ład. Wyższe dopłaty do paliwa rolniczego od 2022 r.

  Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze od 2022 r. W ramach programu Polski Ład ma nastąpić podniesienie stawki dopłaty do 110 zł na hektar. Wypłata dopłat według podwyższonej stawki ma nastąpić w I połowie 2022 r.

  Polski Ład - wsparcie dla rolnictwa

  Polski Ład - rolnictwo. 12 czerwca 2021 r. premier Mateusz Morawiecki podczas debaty dot. Polskiego Ładu dla rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w Instytucie Zootechniki w Balicach koło Krakowa, przedstawił szereg pozytywnych zmian jakie czekają rolników. Ważniejsze zmiany, to: wyższe dopłaty do paliwa dla rolników, uwolnienie rolniczego handlu detalicznego, ustawa o rodzinnych gospodarstwach rolnych, kodeks rolny, E-okienko dla rolnika, cyfrowy system pozwalający na identyfikowanie żywności „od pola do stołu”, centralny system informatyczny zasobu państwowej ziemi.

  Podwyżki stawek podatkowych i podatki korporacyjne

  Podwyżki podatków. Poza klasyczną podwyżką stawek podatkowych, kraje decydują się na dodatkowe podatki korporacyjne - stwierdza w analizie Polski Instytut Ekonomiczny. Zwraca uwagę, że największym zmianom podlegają w ostatnim roku obciążenia środowiskowe.

  Ulga klęskowa w podatku rolnym

  Ulga klęskowa w podatku rolnym jest preferencją podatkową, która przewidziana jest w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej. Jak działa ulga klęskowa? Jakie są zasady przyznawania ulgi?

  Błąd w rozliczeniach nie jest oszustwem podatkowym

  Sankcje w VAT. Podatnik nie może być karany za błąd, który nie jest oszustwem lub uszczupleniem podatkowym - tak uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Usługi gastronomiczne na kasie fiskalnej online - interpretacje

  Kasy fiskalne online w branży gastronomicznej pojawiły się od 1 stycznia 2021 r. Obowiązek wymiany starych kas na nowe objął bowiem usługi związane z wyżywieniem świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne. Pojawiło się jednak szereg wątpliwości interpretacyjnych związanych z nowym obowiązkiem. Oto niektóre z nich.

  Polski Ład. Ile będą kosztowały zmiany podatkowe?

  Polskie Ład. Najważniejsze zmiany jeśli chodzi o kwestie ubytku PIT to jest ok. 22 mld zł dla całego sektora, dodatkowo przewidujemy ok. 4-4,5 mld zł kosztów z tego pakietu ulg dla małych i średnich przedsiębiorstw - powiedział wiceminister finansów Piotr Patkowski.

  Przeniesienie firmy za granicę a podatek w Polsce

  Przeniesienie działalności gospodarczej za granicę. Zapowiadane zmiany w ramach Polskiego Ładu, rosnące koszty prowadzenia firmy, niejasne przepisy i nadmierna biurokracja – to czynniki, przez które wielu przedsiębiorców rozważa przeniesienie działalność za granicę. Jednak samo zarejestrowanie firmy w innym kraju (nawet w UE) nie zwalnia automatycznie z płacenia podatków i składek ubezpieczeniowych w Polsce.

  Kiedy osoba fizyczna ma rezydencję podatkową w Polsce?

  Polska rezydencja podatkowa. Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe z 29 kwietnia 2021 r. dotyczące zasad ustalania rezydencji podatkowej oraz zakresu obowiązku osoby fizycznej w Polsce. Zdaniem ekspertów PwC te objaśnienia mogą być postrzegane jako zapowiedź szczególnego zainteresowania władz podatkowych rezydencją osób fizycznych, które utraciły lub utracą rezydencję podatkową w Polsce.

  Czy opodatkowanie firm w Czechach jest niższe?

  Opodatkowanie działalności gospodarczej w Czechach nie jest znacząco korzystniejsze niż w Polsce - stwierdza Polski Instytut Ekonomiczny. Analitycy zwracają uwagę, że zależy ono m.in. od branży, w której działa firma, poziomu przychodów oraz relacji między przychodami a kosztami.

  Kto musi mieć kasę fiskalną online od 1 lipca 2021 r.?

  Kasy fiskalne online. Od 1 lipca 2021 r. kolejna grupa podatników zobowiązana jest do obowiązkowego ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas fiskalnych online. Których podatników dotyczy ten obowiązek?

  Obowiązek podatkowy drugiego stopnia w akcyzie

  Podmiotowość podatników akcyzy z tytułu obowiązku podatkowego drugiego stopnia jest przedmiotem daleko idących kontrowersji, zresztą z wielu powodów – pisze profesor Witold Modzelewski.

  Pusta faktura wymaga udowodnienia

  Puste faktury. Urząd skarbowy oskarżył firmę o nabycie pustych faktur, mimo że zeznania świadków wyraźnie stwierdzały co innego. Sprawę rozstrzygnął sąd administracyjny.

  Skutki podatkowe wycofania samochodu ze spółki cywilnej

  Skutki podatkowe wniesienia i wycofania samochodu do spółki cywilnej - cz. II wycofanie samochodu ze spółki cywilnej.

  Zwrot VAT niektórym podmiotom - zmiany od 1 lipca 2021 r.

  Zwrot VAT. Ustawodawca przygotował projekt nowego rozporządzenia w zakresie zwrotu VAT niektórym podmiotom. Nowe regulacje zaczną obowiązywać od 1 lipca 2021 r. Co się zmieni?

  Zarobki w Szwecji. Ile można zarobić zbierając jagody?

  Zarobki w Szwecji. Z danych Szwedzkiego Urzędu Statystycznego wynika, że średnia pensja w Szwecji wynosi 35,3 tys. koron brutto (ok. 15 tys. zł). Mediana wynosi 31,7 tys. koron brutto (ok. 14 tys. zł).

  Raportowanie niefinansowe ESG zyskuje na znaczeniu

  Raportowanie niefinansowe ESG (environmental, social i governance). Inwestorzy coraz częściej szukają informacji o wpływie spółek na środowisko i społeczeństwo. Polskie firmy rzadko jednak raportują takie kwestie. Dlaczego warto raportować? Co powinny zawierać raporty ESG?

  Globalna stawka CIT a realna działalność gospodarcza

  Globalna stawka CIT. Polska nie poprze planu wprowadzenia globalnego minimalnego poziomu podatku od przedsiębiorstw, o ile nie będzie klauzuli wyłączającej z niego istotną działalność gospodarczą prowadzoną w kraju - powiedział dziennikowi "Financial Times" minister finansów Tadeusz Kościński.