reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Rachunkowość > Rachunkowość non-profit > Ewidencja wynajmu budynku przez organizację non profit

Ewidencja wynajmu budynku przez organizację non profit

Z praktyki wynika, że na potrzeby urządzenia swojej siedziby i w celu prowadzenia działalności statutowej (lub gospodarczej) organizacje pozarządowe najczęściej wynajmują budynki lub lokale. Są wówczas ich najemcami. Organizacje wynajmują lub podnajmują też budynki, lokale lub ich części innym podmiotom – występują wtedy w roli wynajmującego. W każdym przypadku najem musi zostać udokumentowany odpowiednio zawartą umową. W dużym stopniu od umowy będzie też zależał sposób kwalifikacji i ewidencji najmu w księgach rachunkowych organizacji.

Należy dokładnie przeanalizować umowę pod kątem ustawy o rachunkowości (dalej: uor) oraz ustaw podatkowych. W zależności od warunków umowy, wynajęte odpłatnie środki trwałe ujmuje się w księgach rachunkowych jednej ze stron umowy. Z punktu widzenia ustawy o rachunkowości środki trwałe wprowadza się do ewidencji księgowej wynajmującego (korzystającego), jeżeli umowa spełnia co najmniej jeden z siedmiu warunków (art. 3 ust. 4 uor):

1) umowa przenosi własność jej przedmiotu na korzystającego po zakończeniu okresu, na który została zawarta;

2) umowa zawiera prawa do nabycia jej przedmiotu przez korzystającego, po zakończeniu okresu, na jaki została zawarta, po cenie niższej od wartości rynkowej z dnia nabycia;

3) okres, na jaki została zawarta, odpowiada w przeważającej części przewidywanemu okresowi ekonomicznej użyteczności środka trwałego lub prawa majątkowego - przy czym nie może być on krótszy niż 75% tego okresu; prawo własności przedmiotu umowy może być, po okresie, na jaki umowa została zawarta, przeniesione na korzystającego;

4) suma opłat, pomniejszonych o dyskonto, ustalona w dniu zawarcia umowy i przypadająca do zapłaty w okresie jej obowiązywania, przekracza 90% wartości rynkowej przedmiotu umowy na ten dzień. W sumie opłat uwzględnia się wartość końcową przedmiotu umowy, którą korzystający zobowiązuje się zapłacić za przeniesienie na niego własności tego przedmiotu. Do sumy opłat nie zalicza się płatności na rzecz finansującego za świadczenia dodatkowe, podatków oraz składek na ubezpieczenie tego przedmiotu, jeżeli korzystający pokrywa je niezależnie od opłat za używanie;

5) umowa zawiera przyrzeczenie finansującego (wynajmujący) do zawarcia z korzystającym kolejnej umowy o oddanie w odpłatne używanie tego samego przedmiotu lub przedłużenia umowy dotychczasowej na warunkach znacznie korzystniejszych od przewidzianych w dotychczasowej umowie;

6) umowa przewiduje możliwość jej wypowiedzenia, z zastrzeżeniem, że wszelkie powstałe z tego tytułu koszty i straty poniesione przez finansującego pokrywa korzystający;

7) przedmiot umowy został dostosowany do indywidualnych potrzeb korzystającego; może on być używany tylko przez korzystającego, bez wprowadzania w nim żadnych istotnych zmian.

W przypadku spełnienia choćby jednego z tych warunków umowa uznawana jest według prawa bilansowego - niezależnie od swojej nazwy - za umowę leasingu finansowego. Oznacza to, że korzystający wykazuje ten środek trwały w swoich księgach, dokonując jednocześnie od niego odpisów amortyzacyjnych.

W pozostałych przypadkach umowa traktowana jest na zasadach ogólnych i wynajmowany środek trwały pozostaje w ewidencji księgowej wynajmującego (leasing finansowy). W większości przypadków jednak umowa spełnia jeden z wcześniej wymienionych warunków - dlatego dla celów bilansowych na ogół mamy do czynienia z leasingiem finansowym.

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: updop) określa, że do środków trwałych podatnika zalicza się również te środki trwałe, które stanowią własność lub współwłasność podatnika, a zostały oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy o podobnym charakterze. Jest to jednak możliwe jedynie pod warunkiem, że podpisana umowa nie ma cech leasingu finansowego określonych w art. 17a-17l updop. Ze względu na te warunki umowy najmu dla celów podatkowych są traktowane najczęściej tak jak umowy leasingu operacyjnego.

Jednostka non profit, która oprócz działalności statutowej prowadzi także działalność gospodarczą, musi określić koszty, które związanie są ściśle z działalnością statutową. Ponieważ tylko działalność przeznaczoną na cele statutowe obejmuje zwolnienie podatkowe (art. 17 ust. 1 pkt 4 oraz pkt 6c updop). Jeżeli jednostka non profit wynajęła budynek w przeznaczeniu na swoją siedzibę, budynek pełni funkcję administracyjną i jeżeli zawarta umowa, zgodnie z prawem podatkowym, jak też rachunkowym, kwalifikuje się jako umowa najmu (l. operacyjny) - to środek trwały pozostaje w księgach wynajmującego i on też dokonuje odpisów amortyzacyjnych według przyjętych stawek i zasad określonych w polityce rachunkowości. Natomiast jednostka non profit staje się najemcą budynku i ponosi koszty najmu określone w umowie. Są to koszty opłaty wynajmu oraz, ewentualnie, koszty dodatkowe, związane z eksploatacją, użytkowaniem budynku - takie jak: opłaty za zużycie energii elektrycznej, cieplnej, wody, wywóz śmieci czy opłaty telekomunikacyjne. Umowa powinna również zawierać opcję poniesienia kosztów remontów i napraw przez najemcę.

Może zaistnieć sytuacja, że wynajęty budynek wymaga adaptacji czy przebudowy w celu przystosowania go do potrzeb pełnienia funkcji użytkowej dla jednostki non profit. W takim przypadku - jeżeli reguluje to zawarta umowa i jednostka non profit posiada zgodę właściciela budynku - wydatki te powinno się zaliczyć według ustawy o rachunkowości do środków trwałych w budowie w jednostce non profit, a po ukończeniu prac przenieść na środki trwałe. Należy pamiętać, że wykonywane prace to prace adaptacyjne, które mają doprowadzić budynek do kompletności i zdolności do użytkowania. Należy przy tym zwrócić uwagę na rozbieżność w nazewnictwie takich środków trwałych pomiędzy prawem bilansowym a podatkowym.

Według uor są to ulepszenia w obcych środkach trwałych, a według updop to inwestycje w obcym obiekcie.

Na dzień oddania środka trwałego do użytkowania należy ustalić okres lub stawkę oraz metodę amortyzacji. Ustalając okres amortyzowania według ustawy o rachunkowości, jednostka non profit powinna uwzględnić czas trwania umowy najmu. Ustawa o podatku dochodowym ściśle określa okres amortyzowania inwestycji w obcych budynkach. Według ustawy podatnik może ustalić indywidualne stawki amortyzacji, z tym że okres amortyzacji inwestycji w obcych budynkach nie może być krótszy niż 10 lat (art. 16j ust. 4 pkt 1 updop).

Odpisy amortyzacyjne będą stanowiły koszty administracyjne dla jednostki non profit.

Należy pamiętać, że jeżeli okres wynajmu jest krótszy niż 10 lat, to środek trwały - inwestycja w obcym obiekcie - bilansowo można amortyzować przez okres krótszy niż podatkowo. Podstawowe koszty najmu budynku, którym jest opłata za wynajem (czynsz) oraz koszty eksploatacyjne (a także ewentualne koszty remontu budynku), będą kosztami administracyjnymi jednostki non profit. Koszty te stawią koszt uzyskania przychodu - zgodnie z updop.

Przykład Fundacja X podpisała ze Spółką A umowę na wynajem budynku o wartości 600 000 zł - z przeznaczeniem na siedzibę fundacji. Umowę najmu podpisano na 5 lat. Budynek został przekazany fundacji do użytkowania 1 kwietnia 2009 r.

Na podstawie umowy, za zgodą właściciela, fundacja X dokonała modernizacji budynku na kwotę 21 000 zł netto. Wykonanie modernizacji (roboty budowlane) fundacja X zleciła firmie budowlanej. Po wykonaniu prac otrzymała fakturę VAT na kwotę 25 620 zł brutto, w tym VAT 4620 zł.

Opłatę za wynajem ustalono w wysokości 8000 zł netto miesięcznie, płatną w miesięcznych ratach na podstawie wystawionej faktury VAT, do 10. dnia każdego miesiąca, począwszy od miesiąca przejęcia do użytkowania budynku w ramach umowy najmu. Opłaty wynikające z używania budynku: energia elektryczna, woda, opłaty telekomunikacyjne oraz wywóz śmieci nie wchodzą w skład opłaty za wynajem. Fundacja za te usługi dokonuje opłat na podstawie otrzymanych faktur obciążeniowych. Fundacja jest płatnikiem VAT.

W polityce rachunkowości fundacji dokonano odpowiedniego zapisu, a w planie kont utworzono konta dla zdarzeń gospodarczych, dla których nie jest wymagana ewidencja bilansowa (konta pozabilansowe).

Opłata za wynajem płatna miesięcznie jest ujmowana na koncie „Koszty administracyjne” w momencie jego poniesienia. Wpływa ona na wielkość wyniku finansowego danego okresu sprawozdawczego.

Koszty administracyjne są prowadzone w układzie rodzajowym:

• amortyzacja,

• zużycie materiałów i energii,

• usługi obce,

• podatki i opłaty,

• wynagrodzenia,

• ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia,

• pozostałe koszty rodzajowe.

reklama

Czytaj także

Autor:

Zdjęcia


Jak przygotować się do zmian 2021. Podatki. Rachunkowość. Prawo pracy. ZUS47.20 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Rödl & Partner

Doradztwo podatkowe, prawne, biznesowe, audyt, księgowość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama