Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Ewidencja wynajmu budynku przez organizację non profit

Lidia Michalska
inforCMS
Z praktyki wynika, że na potrzeby urządzenia swojej siedziby i w celu prowadzenia działalności statutowej (lub gospodarczej) organizacje pozarządowe najczęściej wynajmują budynki lub lokale. Są wówczas ich najemcami. Organizacje wynajmują lub podnajmują też budynki, lokale lub ich części innym podmiotom – występują wtedy w roli wynajmującego. W każdym przypadku najem musi zostać udokumentowany odpowiednio zawartą umową. W dużym stopniu od umowy będzie też zależał sposób kwalifikacji i ewidencji najmu w księgach rachunkowych organizacji.

Należy dokładnie przeanalizować umowę pod kątem ustawy o rachunkowości (dalej: uor) oraz ustaw podatkowych. W zależności od warunków umowy, wynajęte odpłatnie środki trwałe ujmuje się w księgach rachunkowych jednej ze stron umowy. Z punktu widzenia ustawy o rachunkowości środki trwałe wprowadza się do ewidencji księgowej wynajmującego (korzystającego), jeżeli umowa spełnia co najmniej jeden z siedmiu warunków (art. 3 ust. 4 uor):

1) umowa przenosi własność jej przedmiotu na korzystającego po zakończeniu okresu, na który została zawarta;

2) umowa zawiera prawa do nabycia jej przedmiotu przez korzystającego, po zakończeniu okresu, na jaki została zawarta, po cenie niższej od wartości rynkowej z dnia nabycia;

3) okres, na jaki została zawarta, odpowiada w przeważającej części przewidywanemu okresowi ekonomicznej użyteczności środka trwałego lub prawa majątkowego - przy czym nie może być on krótszy niż 75% tego okresu; prawo własności przedmiotu umowy może być, po okresie, na jaki umowa została zawarta, przeniesione na korzystającego;

4) suma opłat, pomniejszonych o dyskonto, ustalona w dniu zawarcia umowy i przypadająca do zapłaty w okresie jej obowiązywania, przekracza 90% wartości rynkowej przedmiotu umowy na ten dzień. W sumie opłat uwzględnia się wartość końcową przedmiotu umowy, którą korzystający zobowiązuje się zapłacić za przeniesienie na niego własności tego przedmiotu. Do sumy opłat nie zalicza się płatności na rzecz finansującego za świadczenia dodatkowe, podatków oraz składek na ubezpieczenie tego przedmiotu, jeżeli korzystający pokrywa je niezależnie od opłat za używanie;

5) umowa zawiera przyrzeczenie finansującego (wynajmujący) do zawarcia z korzystającym kolejnej umowy o oddanie w odpłatne używanie tego samego przedmiotu lub przedłużenia umowy dotychczasowej na warunkach znacznie korzystniejszych od przewidzianych w dotychczasowej umowie;

6) umowa przewiduje możliwość jej wypowiedzenia, z zastrzeżeniem, że wszelkie powstałe z tego tytułu koszty i straty poniesione przez finansującego pokrywa korzystający;

7) przedmiot umowy został dostosowany do indywidualnych potrzeb korzystającego; może on być używany tylko przez korzystającego, bez wprowadzania w nim żadnych istotnych zmian.

W przypadku spełnienia choćby jednego z tych warunków umowa uznawana jest według prawa bilansowego - niezależnie od swojej nazwy - za umowę leasingu finansowego. Oznacza to, że korzystający wykazuje ten środek trwały w swoich księgach, dokonując jednocześnie od niego odpisów amortyzacyjnych.

W pozostałych przypadkach umowa traktowana jest na zasadach ogólnych i wynajmowany środek trwały pozostaje w ewidencji księgowej wynajmującego (leasing finansowy). W większości przypadków jednak umowa spełnia jeden z wcześniej wymienionych warunków - dlatego dla celów bilansowych na ogół mamy do czynienia z leasingiem finansowym.

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: updop) określa, że do środków trwałych podatnika zalicza się również te środki trwałe, które stanowią własność lub współwłasność podatnika, a zostały oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy o podobnym charakterze. Jest to jednak możliwe jedynie pod warunkiem, że podpisana umowa nie ma cech leasingu finansowego określonych w art. 17a-17l updop. Ze względu na te warunki umowy najmu dla celów podatkowych są traktowane najczęściej tak jak umowy leasingu operacyjnego.

Jednostka non profit, która oprócz działalności statutowej prowadzi także działalność gospodarczą, musi określić koszty, które związanie są ściśle z działalnością statutową. Ponieważ tylko działalność przeznaczoną na cele statutowe obejmuje zwolnienie podatkowe (art. 17 ust. 1 pkt 4 oraz pkt 6c updop). Jeżeli jednostka non profit wynajęła budynek w przeznaczeniu na swoją siedzibę, budynek pełni funkcję administracyjną i jeżeli zawarta umowa, zgodnie z prawem podatkowym, jak też rachunkowym, kwalifikuje się jako umowa najmu (l. operacyjny) - to środek trwały pozostaje w księgach wynajmującego i on też dokonuje odpisów amortyzacyjnych według przyjętych stawek i zasad określonych w polityce rachunkowości. Natomiast jednostka non profit staje się najemcą budynku i ponosi koszty najmu określone w umowie. Są to koszty opłaty wynajmu oraz, ewentualnie, koszty dodatkowe, związane z eksploatacją, użytkowaniem budynku - takie jak: opłaty za zużycie energii elektrycznej, cieplnej, wody, wywóz śmieci czy opłaty telekomunikacyjne. Umowa powinna również zawierać opcję poniesienia kosztów remontów i napraw przez najemcę.

Może zaistnieć sytuacja, że wynajęty budynek wymaga adaptacji czy przebudowy w celu przystosowania go do potrzeb pełnienia funkcji użytkowej dla jednostki non profit. W takim przypadku - jeżeli reguluje to zawarta umowa i jednostka non profit posiada zgodę właściciela budynku - wydatki te powinno się zaliczyć według ustawy o rachunkowości do środków trwałych w budowie w jednostce non profit, a po ukończeniu prac przenieść na środki trwałe. Należy pamiętać, że wykonywane prace to prace adaptacyjne, które mają doprowadzić budynek do kompletności i zdolności do użytkowania. Należy przy tym zwrócić uwagę na rozbieżność w nazewnictwie takich środków trwałych pomiędzy prawem bilansowym a podatkowym.

Według uor są to ulepszenia w obcych środkach trwałych, a według updop to inwestycje w obcym obiekcie.

Na dzień oddania środka trwałego do użytkowania należy ustalić okres lub stawkę oraz metodę amortyzacji. Ustalając okres amortyzowania według ustawy o rachunkowości, jednostka non profit powinna uwzględnić czas trwania umowy najmu. Ustawa o podatku dochodowym ściśle określa okres amortyzowania inwestycji w obcych budynkach. Według ustawy podatnik może ustalić indywidualne stawki amortyzacji, z tym że okres amortyzacji inwestycji w obcych budynkach nie może być krótszy niż 10 lat (art. 16j ust. 4 pkt 1 updop).

Odpisy amortyzacyjne będą stanowiły koszty administracyjne dla jednostki non profit.

Należy pamiętać, że jeżeli okres wynajmu jest krótszy niż 10 lat, to środek trwały - inwestycja w obcym obiekcie - bilansowo można amortyzować przez okres krótszy niż podatkowo. Podstawowe koszty najmu budynku, którym jest opłata za wynajem (czynsz) oraz koszty eksploatacyjne (a także ewentualne koszty remontu budynku), będą kosztami administracyjnymi jednostki non profit. Koszty te stawią koszt uzyskania przychodu - zgodnie z updop.

Przykład Fundacja X podpisała ze Spółką A umowę na wynajem budynku o wartości 600 000 zł - z przeznaczeniem na siedzibę fundacji. Umowę najmu podpisano na 5 lat. Budynek został przekazany fundacji do użytkowania 1 kwietnia 2009 r.

Na podstawie umowy, za zgodą właściciela, fundacja X dokonała modernizacji budynku na kwotę 21 000 zł netto. Wykonanie modernizacji (roboty budowlane) fundacja X zleciła firmie budowlanej. Po wykonaniu prac otrzymała fakturę VAT na kwotę 25 620 zł brutto, w tym VAT 4620 zł.

Opłatę za wynajem ustalono w wysokości 8000 zł netto miesięcznie, płatną w miesięcznych ratach na podstawie wystawionej faktury VAT, do 10. dnia każdego miesiąca, począwszy od miesiąca przejęcia do użytkowania budynku w ramach umowy najmu. Opłaty wynikające z używania budynku: energia elektryczna, woda, opłaty telekomunikacyjne oraz wywóz śmieci nie wchodzą w skład opłaty za wynajem. Fundacja za te usługi dokonuje opłat na podstawie otrzymanych faktur obciążeniowych. Fundacja jest płatnikiem VAT.

W polityce rachunkowości fundacji dokonano odpowiedniego zapisu, a w planie kont utworzono konta dla zdarzeń gospodarczych, dla których nie jest wymagana ewidencja bilansowa (konta pozabilansowe).

Opłata za wynajem płatna miesięcznie jest ujmowana na koncie „Koszty administracyjne” w momencie jego poniesienia. Wpływa ona na wielkość wyniku finansowego danego okresu sprawozdawczego.

Koszty administracyjne są prowadzone w układzie rodzajowym:

• amortyzacja,

• zużycie materiałów i energii,

• usługi obce,

• podatki i opłaty,

• wynagrodzenia,

• ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia,

• pozostałe koszty rodzajowe.

 

Ewidencja księgowa

1. Ujęcie w ewidencji pozabilansowej przyjętego do używania środka trwałego (wynajmowany budynek):

a) Wn środki trwałe dzierżawione 600 000,00 zł

2. Otrzymana faktura VAT za opłatę z tytułu umowy najmu budynku w kwocie 9760,00 zł:

a) wartość netto faktury

Wn „Koszty usług obcych” 8 000,00 zł

b) podatek VAT naliczony

Wn „VAT naliczony” 1 760,00 zł

c) wartość brutto faktury

Ma „Pozostałe rozrachunki” (w analityce konto wynajmującego) 9 760,00 zł

3. Otrzymana faktura na roboty budowlane w wysokości 25 620,00 zł:

a) wartość netto faktury

Wn „Środki trwałe w budowie” 21 000,00 zł

b) kwota VAT

Wn „VAT naliczony” 4 620,00 zł

c) wartość brutto faktury

Ma „Rozrachunki z dostawcami” 25 620,00 zł

4. Przyjęcie do użytkowania ulepszeń w wynajmowanym budynku na podstawie protokołu odbioru - 21 000,00 zł:

Wn „Środki trwałe” 21 000,00 zł

Ma „Środki trwałe w budowie” 21 000,00 zł

5. Ustalenie stawki i okresu amortyzacji od ulepszenia w wynajmowanym środku trwałym:

a) amortyzacja bilansowa ustalona według okresu trwania najmu budynku (5 lat)

21 000,00/5 lat = 4200,00/12m-cy = 350,00 zł

b) amortyzacja podatkowa

21 000,00/10 lat = 2100,00/12 = 175,00 zł

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Podatkowo środek będzie się umarzał przez okres dłuższy niż bilansowo.

6. Naliczenie miesięcznej raty amortyzacji w następnym miesiącu po oddaniu do użytkowania:

a) amortyzacja bilansowa

Wn „Amortyzacja” 350,00 zł

Ma „Umorzenie środków trwałych” 350,00 zł

b) amortyzacja podatkowa

Ewidencja pozabilansowa

Wn „Amortyzacja ŚT - stanowiąca kup” 175,00 zł

Otrzymane w kolejnych miesiącach faktury za usługi związane z eksploatacją budynku, takie jak energia elektryczna, cieplna, usługi telekomunikacyjne itp., fundacja zalicza do kosztów administracyjnych i księguje na odpowiednich kontach kosztów rodzajowych:

a) zużycie energii elektrycznej, cieplnej, wody - na koncie „Zużycie materiałów i energii”,

b) usługi telekomunikacyjne, dozór mienia - na koncie „Usługi obce”.

Opłatę za wynajem można uiszczać z góry lub z dołu

Opłata za wynajem opłacana z góry stanowi u najemcy czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów i jest ujmowana w momencie jego zapłaty na koncie „Rozliczenia międzyokresowe kosztów”. Koszty najmu dotyczące bieżącego okresu sprawozdawczego są odnoszone na konto „Usługi obce” - „Koszty administracyjne”.

Przykład Fundacja X podpisała umowę na wynajem budynku o wartości 600 000,00 zł z przeznaczeniem na siedzibę fundacji. Umowę wynajmu podpisano na 5 lat. Budynek został przekazany fundacji do użytkowania z dniem 1 kwietnia 2009 r. Zgodnie z umową najmu opłata za wynajem jest uiszczana z góry za okres 6 miesięcy.

Ewidencja księgowa

1. Otrzymano fakturę VAT za wynajem budynku za okres od 1 kwietnia 2009 r. do 30 września 2009 r. w kwocie 58 560,00 zł:

a) wartość netto faktury

Wn „Rozliczenie międzyokresowe kosztów” 48 000,00 zł

b) podatek VAT naliczony

Wn „VAT naliczony” 10 560,00 zł

c) wartość brutto faktury

Ma „Pozostałe rozrachunki” (w analityce konto wynajmującego) 58 560,00 zł

d) opłata za wynajem budynku w kwocie (48 000 zł : 12 m-cy) = 8000,00 zł zaliczona do kosztów bieżącego okresu sprawozdawczego

Wn „Koszty usług obcych” 8 000,00 zł

Ma „Rozliczenie międzyokresowe kosztów” 8 000,00 zł

Opłatę za wynajem płatną z dołu - udokumentowaną fakturą VAT wystawioną przez wynajmującego po wykonaniu usługi - ujmuje się w księgach rachunkowych z chwilą korzystania z usługi, jako bierne rozliczenia międzyokresowe.

Do biernych rozliczeń międzyokresowych zalicza się koszty dotyczące danego okresu sprawozdawczego, które jeszcze nie zostały poniesione, a powstaną w przyszłości.

Bierne rozliczenia międzyokresowe wyrażają przypadające na bieżący okres sprawozdawczy prawdopodobne zobowiązania, których wartość można określić wiarygodnie (na podstawie zawartej umowy najmu budynku).

Przykład Fundacja X podpisała umowę na wynajem budynku o wartości 600 000,00 zł, z przeznaczeniem na siedzibę fundacji. Umowę wynajmu podpisano na 5 lat. Budynek został przekazany fundacji do użytkowania z dniem 1 kwietnia 2009 r. Zgodnie z umową najmu opłata wynosi 24 000,00 zł netto za kwartał i będzie opłacana z dołu. 10 czerwca otrzymano fakturę na kwotę 24 000,00 zł + 22% VAT za wynajmowany budynek w miesiącach kwiecień-czerwiec.

Ewidencja księgowa opłaty za wynajem budynku płatnego z dołu

1. Utworzenie rezerwy na koszty dotyczące opłaty za najem budynku za kwiecień (jej wartość wynika z zawartej umowy najmu): 24 000,00 zł/3 m-ce = 8000,00 zł:

Wn „Koszty usług obcych” 8 000,00 zł

Ma „Rozliczenie międzyokresowe kosztów” 8 000,00 zł

2. Utworzenie rezerwy na koszty dotyczące opłaty za najem budynku za maj (jej wartość wynika z zawartej umowy najmu): 24 000,00 zł/3 m-ce = 8000,00 zł

Wn „Koszty usług obcych” 8 000,00 zł

Ma „Rozliczenie międzyokresowe kosztów” 8 000,00 zł

3. Utworzenie rezerwy na koszty dotyczące opłaty za najem budynku za miesiąc czerwiec (jej wartość wynika z zawartej umowy najmu) 24 000,00 zł/3 m-ce = 8000,00 zł:

Wn „Koszty usług obcych” 8 000,00 zł

Ma „Rozliczenie międzyokresowe kosztów” 8 000,00 zł

4. W czerwcu otrzymano fakturę VAT za wynajem budynku za okres od 1 kwietnia 2009 r. do 30 czerwca 2009 r. w kwocie 29 280,00 zł:

a) wartość netto faktury

Wn „Rozliczenie międzyokresowe kosztów” 24 000,00 zł

b) podatek VAT naliczony

Wn „VAT naliczony” 5 280,00 zł

c) wartość brutto faktury

Ma „Pozostałe rozrachunki” (w analityce konto wynajmującego) 29 280,00 zł

LIDIA MICHALSKA

Podstawy prawne:

- ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości - j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 77, poz. 649

- ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 69, poz. 587

- rozporządzenie MF z 15 listopada 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi nieprowadzących działalności gospodarczej - Dz.U. z 2001 r. Nr 137, poz. 1539; ost.zm. Dz.U. z 2003 r. Nr 11, poz. 117

Chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź >>
Komplet Polski Ład - Jak przygotować się do zmian 2022 PREMIUM
Komplet Polski Ład - Jak przygotować się do zmian 2022 PREMIUM
Tylko teraz
349,00 zł
614,00
Przejdź do sklepu
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  5 gru 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Kasy fiskalne w 2022 roku – limit, zwolnienia, nowe rozporządzenie
  Kasy fiskalne w 2022 roku - limit, zwolnienia. Kto w 2022 roku będzie zwolniony z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących (tzw. kas fiskalnych)? Kiedy nastąpi utrata zwolnienia? Minister Finansów przygotował projekt nowego rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, które ma obowiązywać od 1 stycznia 2022 roku.
  Raje podatkowe - gdzie można się ukryć przed fiskusem?
  Raje podatkowe. Wiele państw zwalcza raje podatkowe. Te jednak istnieją. Takim rajem może okazać się konto założone w małym banku w USA. Czy optymalizacja podatkowa w raju podatkowym jest legalna?
  Wzór e-Faktury udostępniony na ePUAP
  Wzór e-Faktury. Ministerstwo Finansów poinformowało, że na ePUAP została opublikowana struktura logiczna e-Faktury (FA_VAT). Opublikowany wzór uwzględnia uwagi zgłoszone podczas testów do roboczej wersji struktury. e-Faktura będzie obowiązywać od 1 stycznia 2022 roku.
  Zmiany w TAX FREE dla podróżnych od 1 stycznia 2022 roku
  TAX FREE - zmiany od 2022 roku. Krótszy czas obsługi, szybszy zwrot zapłaconego podatku VAT oraz elektroniczny dostęp do dokumentów – to nowe korzyści dla podróżnych od 1 stycznia 2022 roku. Przedsiębiorcy, którzy chcą dokonywać sprzedaży w procedurze TAX FREE powinni dokonać niezwłocznie rejestracji w nowym systemie. Do tej pory zarejestrowało się w nim 1000 przedsiębiorców.
  Spółka na Malcie a kłopoty Dody. Prokuratorzy mieli łatwy dostęp do dowodów
  Spółka na Malcie a kłopoty Dody. Dziennikarze śledczy pracujący przy Panama Papers przez wiele lat musieli ślęczeć nad tonami dokumentów, żeby znaleźć choćby nitkę, która miała poprowadzić ich do celu, czyli ujawnieniu afer polityków czy celebrytów. W przypadku Dody polska prokuratura musiała tylko wejść do internetu. Później śledczy mieli już prostą drogę do postawienia artystce i jej byłemu mężowi zarzutów ukrywania majątku przed inwestorami i niespłacenia należności związanych z powstaniem filmu „Dziewczyny z Dubaju”.
  Działy specjalne produkcji rolnej 2022 - normy szacunkowe dochodu
  Działy specjalne produkcji rolnej 2022 - normy szacunkowe dochodu. Minister Finansów określił normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej, obowiązujące w 2022 r. Normy te będą niższe o ok. 2,1% od obowiązujących w 2021 roku. Sprawdźmy jakie normy szacunkowe będą dotyczyć w 2022 roku podatników uprawiających rośliny w szklarniach i tunelach foliowych, hodowców drobiu, zwierząt futerkowych, zwierząt laboratoryjnych, dżdżownic i innych zwierząt (jak np. krowy, cielęta, bydło, tuczniki i prosięta, owce, konie, psy rasowe, koty rasowe) hodowanych poza gospodarstwem rolnym.
  Kasy fiskalne bez drukarki w urządzeniach do automatycznej sprzedaży towarów i usług
  Kasy fiskalne bez drukarki. Kasy fiskalne (rejestrujące) stosowane w urządzeniach do automatycznej sprzedaży (np. w samoobsługowych i automatycznych myjniach samochodowych) nie będą musiały mieć drukarki. Tak zakłada projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie wymagań technicznych dla kas rejestrujących opublikowany 2 grudnia 2021 r. Nowe przepisy mają wejść w życie już następnego dnia po dniu ogłoszenia rozporządzenia w Dzienniku Ustaw.
  PIT-11 za 2021 rok - jaka wersja formularza?
  PIT-11 za 2021 rok - jaka wersja formularza? Ministerstwo Finansów poinformowało, że od 1 grudnia 2021 r. drogą elektroniczną można wysłać informację PIT-11 za rok 2021 - tylko w wersji 27, a informację PIT-40A/11A za rok 2021 - tylko w wersji 20. Ma to zapobiegać przesyłaniu przez płatników ww. elektronicznych PIT za rok 2021 na wcześniejszych i nieobowiązujących formularzach, które nie uwzględniają wprowadzonych zmian.
  Prywatna składka zdrowotna = prywatna opieka medyczna
  Prywatna składka zdrowotna. Po I połowie tego roku prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym było objętych już 3,5 mln Polaków. To 15-proc. wzrost rok do roku – wynika z danych Polskiej Izby Ubezpieczeń. Do tego wzrostu popularności przyczyniła się pandemia COVID-19, która dodatkowo spotęgowała obawy Polaków związane z utratą zdrowia i brakiem dostępu do opieki lekarskiej. Pakiety medyczne to dziś najpopularniejszy benefit w polskich firmach – korzysta z niego ponad 70 proc. pracowników.
  Kary za niewłaściwe oznaczanie żywności „bio” i „eko” od 2022 roku
  Oznaczanie żywności „bio” i „eko”. Od 2022 roku w Polsce zaczną obowiązywać przepisy dotyczące produkcji i certyfikacji wyrobów ekologicznych. Producenci będą musieli się liczyć z karami za niewłaściwe użycie oznaczeń „bio” lub „eko”, wprowadzanie konsumentów w błąd i fałszywe stylizowanie swoich wyrobów na ekologiczne. – Dzięki temu będziemy mieć pewność, że produkty w sklepach faktycznie pochodzą z rolnictwa ekologicznego. Rzadziej natkniemy się też na takie, które ekologiczne tylko udają – mówi dr Małgorzata Pietras-Szewczyk z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu. Dziś wiele firm wykorzystuje w swoich przekazach do konsumentów swoje proekologiczne inicjatywy, ale często są one pozorne.
  Składka zdrowotna za grudzień 2021 r. opłacona w styczniu 2022 r. nie podlega odliczeniu
  Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacona w styczniu 2022 roku za grudzień 2021 roku nie będzie podlegała odliczeniu na zasadach obowiązujących do 31 grudnia 2021 r. – napisało Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytania PAP.
  Oprocentowanie lokat (listopad/grudzień 2021 r.) – powoli w górę
  Oprocentowanie lokat (listopad/grudzień 2021 r.). Banki po raz pierwszy od bardzo dawna zaczynają podwyższać oprocentowanie depozytów (lokat). Na razie są to dopiero pierwsze niewielkie zmiany, ale można oczekiwać ich kontynuacji.
  Pożyczka pomiędzy przedsiębiorcami a PCC – czy znaleziono rozwiązanie zagadki?
  Umowa pożyczki, co do zasady, podlega opodatkowaniu PCC. Stawka opodatkowania wynosi w tym przypadku 0,5% podstawy opodatkowania.
  Karta podatkowa 2022 - stawki [Tabele]
  Karta podatkowa 2022 - stawki [Tabele]. Minister Finansów obwieścił stawki karty podatkowej na 2022 rok. Stawki wzrosną o ok. 4,2% w porównaniu do obowiązujących w 2021 roku - proporcjonalnie do wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tam znajdują się przepisy dotyczące karty podatkowej) przewiduje waloryzację stawek podatkowych w przypadku wzrostu tych cen. W tym samym obwieszczeniu zostały wskazane: kwota, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług, z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalne stawki ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy - obowiązujące w 2022 roku. Niestety od 2022 roku nie będzie już można wybrać opodatkowania w formie karty podatkowej jako nowej formy opodatkowania. Od 2022 roku będą mogli płacić kartę podatkową tylko ci podatnicy, którzy płacili ją w 2021 roku.
  Obniżka podatków na energię elektryczną, paliwa silnikowe, gaz i energię cieplną
  Obniżka podatków na energię elektryczną, paliwa silnikowe, gaz i energię cieplną. W dniu 30 listopada 2021 r. Rada Ministrów przyjęła projekt Ministra Finansów dotyczący zmian w akcyzie i podatku od sprzedaży detalicznej. Projekt ten przewiduje obniżkę stawek podatku akcyzowego na energię elektryczną i niektóre paliwa silnikowe, brak podatku od energii elektrycznej wykorzystywanej przez gospodarstwa domowe, a także brak podatku od sprzedaży detalicznej paliw. Ponadto w przygotowywanym rozporządzeniu Minister Finansów obniży w I kwartale 2022 r. stawki VAT na dostawy gazu (z 23% do 8%), energii elektrycznej (z 23% do 5%) oraz energii cieplnej z 23% do 8%.
  Stawka opłaty OZE w 2022 roku
  Stawka opłaty OZE w 2022 roku. W 2022 roku stawka opłaty OZE wyniesie 90 groszy za MWh - poinformował 30 listopada 2021 r. Urząd Regulacji Energetyki (URE). Będzie ponad dwukrotnie niższa niż w 2021 roku (2,20 zł za MWh).
  Korzystanie z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) od 2022 roku - zasady, logowanie, rodzaje uprawnień
  Korzystanie z KSeF. Minister Finansów przygotował projekt rozporządzenia w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur od 2022 roku. Rozporządzenie to określi rodzaje uprawnień do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur, sposoby nadawania, zmiany lub odbierania tych uprawnień oraz wzór zawiadomienia o nadaniu lub odebraniu tych uprawnień, sposoby uwierzytelnienia podmiotów korzystających z Krajowego Systemu e-Faktur, dane faktury ustrukturyzowanej, których podanie umożliwia dostęp do tej faktury w Krajowym Systemie e-Faktur. Rozporządzenie ma wejść w życie 1 stycznia 2022 roku.
  Leasing samochodów a wynajem długoterminowy w 2022 roku. Co się bardziej opłaci?
  Leasing samochodów a wynajem długoterminowy w 2022 roku. Zmiany podatkowe przewidziane w Polskim Ładzie spowodują, że leasing stanie się dla przedsiębiorcy o ok. 20% droższy niż wynajem długoterminowy – obliczyli eksperci Carsmile. Ta rewolucyjna zmiana powinna skutkować wzrostem popularności abonamentów samochodowych w najbliższych latach. Za sprawą korzyści podatkowanych leasing był do tej pory numerem jeden, jeśli chodzi o finansowanie zakupu nowych aut, czy skończy się era jego dominacji?
  Fikcyjny dostawca na fakturze a prawo do odliczenia VAT
  Fikcyjny dostawca na fakturze a prawo do odliczenia VAT. Podatnik VAT, który świadomie wskazał na fakturze fikcyjnego dostawcę (tj. podmiot, który nie był rzeczywistym dostawcą nabytych towarów) - nie może odliczyć VAT związanego z nabyciem dostarczonych mu towarów. Tak orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 11 listopada 2021 r. (sygn. C‑281/20).
  Procedura OSS - czy na fakturach trzeba umieścić numer BDO?
  Procedura OSS a numer BDO na fakturze. Obowiązek wpisu do rejestru BDO mają m.in. dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach, przedsiębiorcy wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe oraz przedsiębiorcy wytwarzający odpady. Czy na fakturach w procedurze OSS trzeba umieszczać numer BDO?
  Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowego środka transportu - rozliczenie VAT
  Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowego środka transportu a VAT. Wraz z rozwojem obrotu handlowego w ramach Unii Europejskiej podatnicy coraz częściej dokonują nabycia nowych środków transportu (głównie samochodów) od podmiotów z innych krajów członkowskich. Jak taką transakcję rozliczyć w VAT i ująć w JPK_VAT?
  Certyfikacja produktu a podatek u źródła
  Certyfikacja produktu a podatek u źródła. Posiadanie różnego rodzaju certyfikatów potwierdzających jakość oferowanych produktów sprawia, że potencjalni klienci bardzie przychylnie patrzą na oferowane na rynku przez podatnika dobra. Nic więc dziwnego, że coraz więcej spółek zabiega o pozyskanie określonego certyfikatu. Jest to jednak poprzedzone najczęściej przeprowadzeniem przez niezależny podmiot procesu certyfikacji, w ramach którego badane jest spełnienie określonych norm przez dostarczany na rynek produkt. Z kolei finalne uzyskanie certyfikatu wiąże się zazwyczaj z ponoszeniem pewnych periodycznych opłat za korzystanie z niego. Warto zatem wiedzieć, że zarówno opłaty z tytułu usługi certyfikacji, jak i z tytułu samego korzystania z certyfikatu, co do zasady, nie są objęte opodatkowaniem podatkiem u źródła.
  Stawka 0% VAT na żywność - brak zgody Komisji Europejskiej
  Stawka 0% VAT na żywność. Ministerstwo Finansów poinformowało, że zgodnie z dyrektywą VAT stosowanie stawki 0% VAT na żywność jest aktualnie niedopuszczalne i stanowi naruszenie prawa UE. Polska aktywnie wspiera projekt reformy stawek VAT w UE, który dopuszczałby pod pewnymi warunkami stosowanie stawki 0% VAT także na żywność. Zawsze gdy Polska wnioskowała o stawkę 0% VAT na różne artykuły, odpowiedzi Komisji były negatywne.
  Zwrot VAT w 2022 roku - nowe skrócone terminy (40 dni i 15 dni)
  Zwrot VAT w 2022 roku. Od 1 stycznia 2022 r. w ustawie o VAT wprowadzone zostaną nowe skrócone terminy zwrotu VAT. Zwrot VAT w terminie 40 dni, wprowadzany nowelizacją ustawy o VAT, która określa zasady wystawiania e-faktur ustrukturyzowanych przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur. Oraz zwrot VAT w terminie 15 dni, wprowadzany nowelizacją ustawy o VAT w ramach programu rządowego „Polski Ład”.
  Zmiany w JPK_VAT od 2022 roku - nowelizacja rozporządzenia
  Zmiany w JPK_VAT od 2022 roku. Z uwagi na to, że od początku 2022 roku w ustawie o VAT wprowadzone zostaną nowe, skrócone terminy zwrotu VAT, konieczna jest również zmiana przepisów rozporządzenia dotyczącego JPK_VAT. Chodzi o dostosowanie zakresu deklaracji podatkowych i ewidencji, tak aby możliwe było składanie przez podatników deklaracji w wykazanym podatkiem do zwrotu w proponowanych skróconych terminach. Poza tym w rozporządzeniu dot. JPK_VAT wprowadzone zostaną zmiany upraszczające oraz doprecyzowujące. Minister Finansów przygotował już projekt rozporządzenia zmieniającego.