Kategorie

Jak ewidencjonować zaliczki w księgach jednostki non profit

Lidia Michalska
inforCMS
Jednostka non profit może być zarówno dostawcą, jak i odbiorcą towarów lub usług. Z zaliczką na dostawę towarów lub usług mamy do czynienia wówczas, gdy zawarta z dostawcą umowa dotycząca dostawy towarów bądź usług posiada klauzulę o dokonaniu wpłaty zaliczki (przedpłaty).

Jeżeli jednostka non profit jest płatnikiem podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT), to otrzymanie zaliczki na poczet świadczonych usług (dostawę towarów) powoduje powstanie obowiązku podatkowego.

Jednostka non profit jako jednostka przyjmująca zaliczkę

Reklama

Według ustawy o VAT obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi. Jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury - nie później jednak niż 7. dnia, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Jeżeli przed wydaniem towaru (wykonaniem usługi) dostawca otrzymał całość lub część należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, to obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania.

Jeżeli zaliczkę otrzymano ostatniego dnia miesiąca, a fakturę wystawiono w miesiącu następnym, obowiązek podatkowy u otrzymującego powstaje w miesiącu, w którym zaliczka wpłynęła na konto - niezależnie od daty wystawienia faktury.

Oznacza to, że jednostka non profit, w przypadku otrzymania zaliczki na świadczone usługi (dostawę towarów), powinna na otrzymaną kwotę zaliczki wystawić fakturę VAT. Kwotę brutto faktury stanowi wartość otrzymanej zaliczki. Fakturę należy wystawić nie później niż siódmego dnia, licząc od dnia, w którym otrzymano całość lub część zakontraktowanej należności.

Kwotę podatku wylicza się według wzoru:

gdzie:

KP - oznacza kwotę podatku,

ZB - oznacza kwotę otrzymanej części lub całości należności brutto,

SP - oznacza stawkę podatku.

Ponieważ według przepisów rachunkowych otrzymana zaliczka nie jest przychodem, to kwotę otrzymanej zaliczki należy ująć na koncie „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”.

W momencie wykonania usługi bądź wydania towaru, kwotę otrzymanej zaliczki należy przeksięgować na konto przychodów.

Reklama

Według ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: updop) otrzymane zaliczki również nie stanowią przychodu. Do przychodów nie zalicza się bowiem pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych. Przychód podatkowy z tego tytułu powstanie w chwili dostarczenia towaru lub wykonania usługi.

W przypadku gdy odbiorca rezygnuje z dostawy, na poczet której wpłacił zaliczkę, w momencie otrzymania rezygnacji dostawca powinien wystawić fakturę korygującą na kwotę wpłaconej zaliczki.

PRZYKŁAD 1 Stowarzyszenie X 8 czerwca 2009 r. zawarło umowę na przeprowadzenie szkolenia dla odbiorcy Y w lipcu 2009 r. W zawartej umowie znalazła się klauzula o wpłacie zaliczki w wysokości 25% ogólnej wartości usługi. Odbiorca zobowiązał się do zapłaty zaliczki w terminie 2 dni od dnia zawarcia umowy. Należność za wykonaną usługę uzgodniono na kwotę 60 000 zł brutto. Zaliczka w wysokości 15 000 zł wpłynęła na konto bankowe stowarzyszenia X 12 czerwca 2009 r. Na kwotę otrzymanej zaliczki stowarzyszenie wystawiło fakturę VAT.

1. Wpływ zaliczki na rachunek bankowy:

Wn „Rachunek bieżący” 15 000,00 zł

Ma „Rozrachunki z odbiorcami” (w analityce konto odbiorcy) 15 000,00 zł

2. Wystawiona faktura VAT w wysokości 15 000,00 zł brutto:

a) Wartość brutto faktury

Wn „Rozrachunki z odbiorcami” (w analityce konto odbiorcy) 15 000,00 zł

b) Wartość netto faktury

Ma „Rozliczenia międzyokresowe przychodów” 12 295,08 zł

c) Podatek VAT należny

Ma „Podatek VAT należny” 2 704,92 zł

3. Wykonanie usługi oraz wystawienie faktury końcowej:

20 lipca 2009 r. stowarzyszenie X wykonało według umowy usługę i wystawiło fakturę końcową.

Obliczenie kwoty do zafakturowania:

60 000,00 zł - 15 000,00 zł = 45 000,00 zł

4. Wystawiona faktura VAT w wysokości 45 000,00 zł brutto:

a) Wartość brutto faktury

Wn „Rozrachunki z odbiorcami” (w analityce konto odbiorcy) 45 000,00 zł

b) Wartość netto faktury

Ma „Przychody ze sprzedaży” 36 885,25 zł

c) Podatek VAT należny

Ma „Podatek VAT należny” 8 114,75 zł

5. Przeksięgowanie kwoty netto otrzymanej zaliczki:

Wn „Rozliczenia międzyokresowe przychodów” 12 295,08 zł

Ma „Przychody ze sprzedaży” 12 295,08 zł

6. Wpływ należności na rachunek bankowy za wykonaną usługę:

Wn „Rachunek bieżący” 45 000,00 zł

Ma „Rozrachunki z odbiorcami” (w analityce konto odbiorcy) 45 000,00 zł

PRZYKŁAD 2 Fundacja X 15 czerwca 2009 r. zawarła umowę na dostarczenie usługi dla odbiorcy Y. Usługa ma zostać wykonana w lipcu 2009 r. W zawartej umowie znalazła się klauzula o wpłacie zaliczki w wysokości 100% ogólnej wartości należności. Odbiorca zobowiązał się do zapłaty zaliczki w terminie 2 dni od dnia zawarcia umowy. Należność za wykonaną usługę uzgodniono na kwotę 50 000 zł brutto. Zaliczka w wysokości 100% należności w wysokości 50 000 zł wpłynęła na konto bankowe fundacji X. Na kwotę otrzymanej zaliczki fundacja wystawiła fakturę VAT.

1. Wpływ zaliczki na rachunek bankowy:

Wn „Rachunek bieżący” 50 000,00 zł

Ma „Rozrachunki z odbiorcami” (w analityce konto odbiorcy) 50 000,00 zł

2. Wystawiona faktura VAT w wysokości 50 000,00 zł brutto:

a) Wartość brutto faktury

Wn „Rozrachunki z odbiorcami” (w analityce konto odbiorcy) 50 000,00 zł

b) Wartość netto faktury

Ma „Rozliczenia międzyokresowe przychodów” 40 983,61 zł

c) Podatek VAT należny

Ma „Podatek VAT należny” 9 016,39 zł

Wykonanie usługi w miesiącu lipcu, potwierdzone protokołem odbioru.

3. Przeksięgowanie w lipcu kwoty netto otrzymanej zaliczki:

Wn „Rozliczenia międzyokresowe przychodów” 40 983,61 zł

Ma „Przychody ze sprzedaży” 40 983,61 zł

Jeżeli jednostka non profit nie jest płatnikiem VAT, to otrzymaną zaliczkę od kontrahenta na poczet wykonania usługi bądź dostarczenia towaru księguje:

Wn „Rachunek bieżący”,

Ma „Rozrachunki z odbiorcami” (w analityce konto odbiorcy).

Po wykonaniu usługi bądź dostarczeniu towaru wystawia dla odbiorcy rachunek, który księguje:

Wn „Rozrachunki z odbiorcami” (w analityce konto odbiorcy),

Ma „Przychody ze sprzedaży”.

Jednostka non profit jako jednostka płacąca zaliczkę

Należy pamiętać (jednostka non profit jako płatnik VAT), że zapłata zaliczki nie upoważnia do odliczenia VAT. Dopiero otrzymana faktura od dostawcy, dotycząca wpłaconej zaliczki, wystawiona w terminie określonym przez ustawę o VAT, pozwala na odliczenie VAT naliczonego. Także faktura zaliczkowa wystawiona przez dostawcę i dostarczona przed wysłaniem pieniędzy jest fakturą nieprawidłową. Przepisy nie zezwalają na wystawienie tego rodzaju faktury przed faktycznym dokonaniem wpłaty. Jednostka non profit, która otrzymała taką fakturę, nie ma prawa do odliczenia VAT naliczonego. Nie może też ewidencjonować takiego dokumentu w księgach rachunkowych jednostki. Jest to dokument podobny do faktury pro forma, mającej postać wezwania do zapłaty.

PRZYKŁAD 1 Fundacja X 10 czerwca 2009 r. zawarła umowę na zakup materiałów biurowych z firmą Y. Materiały mają zostać dostarczone w lipcu 2009 r. W zawartej umowie dostawca zastrzegł sobie wpłatę zaliczki wysokości 30% całkowitej wartości materiałów. Fundacja X zobowiązała się do wpłaty zaliczki w miesiącu podpisania umowy. Wartość dostarczonych materiałów wynosi 21 000 zł brutto. Zaliczka w wysokości 30% zobowiązania (6300 zł) została przelana na konto dostawcy. Po dwóch dniach od dokonania przelewu fundacja X otrzymała fakturę VAT na kwotę 6300 zł brutto.

Fundacja X nie prowadzi magazynów, a zakupione materiały przeznacza do bieżącego zużycia.

1. Wpłata zaliczki - przelew na konto dostawcy:

Wn „Rozrachunki z dostawcami” (w analityce konto dostawcy) 6 300,00 zł

Ma „Rachunek bieżący” 6 300,00 zł

2. Otrzymana faktura VAT na kwotę 6300,00 zł brutto:

a) Wartość brutto faktury

Ma „Rozrachunki z dostawcami” (w analityce konto dostawcy) 6 300,00 zł

b) Wartość netto faktury

Wn „Rozliczenie zakupu” 5 163,93 zł

c) VAT naliczony

Wn „VAT naliczony” 1 136,07 zł

Dostawca dostarczył zamówione materiały w lipcu. Otrzymano fakturę końcową za dostarczone materiały na kwotę 14 700,00 zł.

 

3. Wystawiona faktura VAT na kwotę 14 700,00 zł

a) Wartość brutto faktury

Ma „Rozrachunki z dostawcami” (w analityce konto dostawcy) 14 700,00 zł

b) Wartość netto faktury - koszty administracyjne:

Wn „Zużycie materiałów i energii” 12 049,18 zł

c) VAT naliczony

Wn „VAT naliczony” 2 650,82 zł

4. Przeksięgowanie kwoty netto zapłaconej zaliczki:

- koszty administracyjne:

Wn „Zużycie materiałów i energii” 5 163,93 zł

Ma „Rozliczenie zakupu” 5 163,93 zł

5. Zapłata zobowiązania za dostarczony materiał:

Ma „Rachunek bieżący” 14 700,00 zł

Wn „Rozrachunki z dostawcami” (w analityce konto dostawcy) 14 700,00 zł

UWAGA!

Jeżeli jednostka non profit prowadzi rozbudowany rachunek kosztów, to księgowania na konto kosztów należy przeprowadzić przez konto „Rozliczenie kosztów” (490) oraz układ kalkulacyjny (zespół kont 5).

PRZYKŁAD 2 Fundacja X 10 czerwca 2009 r. zawarła umowę na zakup materiałów biurowych z firmą Y. Materiały mają zostać dostarczone w lipcu 2009 r. W zawartej umowie dostawca zastrzegł sobie wpłatę zaliczki w wysokości 100% całkowitej wartości materiałów. Fundacja X zobowiązała się do wpłaty zaliczki w miesiącu podpisania umowy. Wartość dostarczonych materiałów wynosi 10 000 zł brutto. Zaliczka w wysokości 100% zobowiązania (10 000 zł) została przelana na konto dostawcy. Po dwóch dniach od dokonania przelewu fundacja X otrzymała fakturę VAT na kwotę 10 000 zł brutto.

Fundacja X nie prowadzi magazynów, a zakupione materiały przeznacza do bieżącego zużycia.

1. Wpłata zaliczki - przelew na konto dostawcy:

Wn „Rozrachunki z dostawcami” (w analityce konto dostawcy) 10 000,00 zł

Ma „Rachunek bieżący” 10 000,00 zł

2. Otrzymana faktura VAT w wysokości 10 000,00 zł brutto:

a) Wartość brutto faktury

Ma „Rozrachunki z dostawcami” (w analityce konto dostawcy) 10 000,00 zł

b) Wartość netto faktury

Wn „Rozliczenie zakupu” 8 196,72 zł

c) VAT naliczony

Wn „VAT naliczony” 1 803,28 zł

W lipcu dostawca dostarczył zamówione materiały. Odbiór udokumentowano protokołem przyjęcia.

3. Zaliczka przekazana na zakup - przeksięgowanie kwoty netto zapłaconej zaliczki:

- koszty administracyjne:

Wn „Zużycie materiałów i energii” 8 196,72 zł

Ma „Rozliczenie zakupu” 8 196,72 zł

UWAGA!

Jeżeli jednostka non profit prowadzi rozbudowany rachunek kosztów, to księgowania na konto kosztów należy przeprowadzić przez konto „Rozliczenie kosztów” (490) oraz układ kalkulacyjny (zespół kont 5).

PRZYKŁAD 3 Fundacja X zamówiła w czerwcu w fabryce ceramiki Y specjalne kubki z nadrukiem nazwy fundacji. Fundacja prowadzi ewidencję magazynową towarów. Kubki zostaną sprzedane.

Fabryka ceramiki zobowiązała się zrealizować zamówienie i dostarczyć towar w lipcu 2009 r., jednak zastrzegła sobie wpłatę przez fundację zaliczki na poczet dostawy towarów w czerwcu.

Zaliczka ma wynosić 20% ogólnej wartości zamówienia. Wykonanie kubków wyceniono na kwotę 20 000 zł brutto. Fundacja X zobowiązała się do wpłaty zaliczki. Kwota 4000 zł została przelana na konto dostawcy. Po dwóch dniach od dokonania przelewu fundacja X otrzymała fakturę VAT na kwotę 4000 zł.

1. Wpłata zaliczki - przelew na konto dostawcy:

Wn „Rozrachunki z dostawcami” (w analityce konto dostawcy) 4 000,00 zł

Ma „Rachunek bieżący” 4 000,00 zł

2. Otrzymana faktura VAT w wysokości 4000,00 zł brutto:

a) Wartość brutto faktury

Ma „Rozrachunki z dostawcami” (w analityce konto dostawcy) 4 000,00 zł

b) Wartość netto faktury

Wn „Rozliczenie zakupu towarów” 3 278,69 zł

c) VAT naliczony

Wn „VAT naliczony” 721,31 zł

W lipcu dostawca dostarczył towar, wystawiono dowód PZ i przyjęto go do magazynu.

3. Otrzymana faktura VAT końcowa w wysokości 16 000,00 zł brutto:

a) Wartość brutto faktury

Ma „Rozrachunki z dostawcami” (w analityce konto dostawcy) 16 000,00 zł

b) Wartość netto faktury

Wn „Rozliczenie zakupu towarów” 13 114,75 zł

c) VAT naliczony

Wn „VAT naliczony” 2 885,25 zł

4. Przyjęcie do magazynu:

Ma „Rozliczenie zakupu towarów” 16 393,44 zł

Wn „Towary” 16 393,44 zł

5. Zapłata zobowiązania za dostarczony materiał:

Ma „Rachunek bieżący” 16 000,00 zł

Wn „Rozrachunki z dostawcami” (w analityce konto dostawcy) 16 000,00 zł

Jeżeli jednostka nie jest płatnikiem VAT, to zapłaconą zaliczkę dla dostawcy na poczet dostarczenia usługi bądź towaru księguje:

Ma „Rachunek bieżący”,

Wn „Rozrachunki z dostawcami” (w analityce konto dostawcy).

Jeżeli dostawca jest płatnikiem VAT i na otrzymaną zaliczkę wystawi fakturę VAT, to jednostka non profit taką fakturę księguje (w kwocie brutto):

Ma „Rozrachunki z dostawcami” (w analityce konto dostawcy),

Wn „Rozliczenia międzyokresowe kosztów”.

LIDIA MICHALSKA

Podstawy prawne:

- ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości - j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 144, poz. 900

- rozporządzenie Ministra Finansów z 15 listopada 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi nieprowadzących działalności gospodarczej - Dz.U. z 2001 r. Nr 137, poz. 1539; ost.zm. Dz.U. z 2003 r. Nr 11, poz. 117

- ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - Dz.U. Nr 54, poz. 535; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11

- rozporządzenie Ministra Finansów z 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług - Dz.U. z 2008 r. Nr 212, poz. 1337

Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  14 cze 2021
  Zakres dat:

  Wpłaty do PPK - kiedy pobrać zaliczkę na PIT?

  Wpłaty do PPK finansowane przez pracodawcę stanowią przychód pracownika oszczędzającego w PPK (art. 12 ust. 1 ustawy o PIT). Oznacza to, że pracodawca powinien naliczyć i pobrać od tych wpłat zaliczkę na PIT zgodnie z obowiązującą danego pracownika skalą podatkową (17% lub 32%).

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT w 2022 roku – jak być powinno

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT. Jak rozwiązać problem składki na ubezpieczenie zdrowotne w nowym systemie opodatkowania dochodów osób fizycznych (PIT), który ma obowiązywać od 2022 roku? Profesor Witold Modzelewski proponuje, by – przy spełnieniu dwóch innych warunków - kwota składki była dla wszystkich podatników kosztem uzyskania przychodów lub była wyłączona z podstawy opodatkowania.

  Opłata reprograficzna a komputery przenośne i stacjonarne

  Opłata reprograficzna nie powinna dotyczyć komputerów przenośnych i stacjonarnych, natomiast w przypadku pozostałych urządzeń i nośników powinna być znacznie obniżona - uważa Konfederacja Lewiatan.

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów. Ministerstwo Finansów informuje, że w ramach Polskiego Ładu zostaną wdrożone nowe rozwiązania prawne i organizacyjne mające na celu przyciąganie do Polski strategicznych inwestorów. Już w 2022 roku kompleksowa i szybka obsługa inwestorów ma stać się (wg zamierzeń MF i Rządu) wizytówką naszego kraju. Uruchomiony zostanie tzw. Investor Desk i Interpretacja 590. Będą też korzystne rozwiązania podatkowe dla holdingów (w tym PGK VAT) i zachęta do inwestycji dla instytucji finansowych.

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów”

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów” - to nowy standard rachunkowości, którego projekt został właśnie skierowany do dyskusji publicznej. Termin zgłaszania uwag do projektu upływa 8 sierpnia 2021 r. Co zawiera nowy KSR?

  SLIM VAT 2. Korekta deklaracji importowej

  SLIM VAT 2 zawiera rozwiązanie, które umożliwi podatnikowi rozliczającemu podatek z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej dokonania korekty deklaracji, w sytuacji gdyby w pierwotnej deklaracji nie rozliczył w prawidłowej wysokości podatku.

  Kolejne deklaracje akcyzowe z podpisem elektronicznym

  Deklaracje akcyzowe z podpisem elektronicznym. Ministerstwo Finansów planuje poszerzenie listy deklaracji podatkowych, które mogą być podpisywane elektronicznie o deklaracje akcyzowe AKC-UAKZ i AKC-KZ. Ponadto możliwe będzie opatrywanie podpisem zaufanym albo podpisem osobistym - deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (AKC-US) oraz podań w sprawach dotyczących podatku akcyzowego − przesyłanych przez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych.

  Nadużywanie prawa przez organy podatkowe będzie utrudnione

  Postępowanie podatkowe. Fiskus decydując się na bezpodstawne wszczęcie postępowania podatkowego naraża się na ryzyko uchylenia decyzji administracyjnej i utratę kompetencji do zmiany rozliczenia podatkowego podatnika.

  Spłata zaległości podatkowej przez członka zarządu

  Zobowiązania podatkowe spółki. Organ podatkowy dochodził od członka zarządu spółki spłaty zobowiązań podatkowych, które już nie istniały.

  MF zaprasza na XII Forum Cen Transferowych – 24 czerwca 2021 r.

  Ministerstwo Finansów informuje, że XII edycja Forum Cen Transferowych (FCT) odbędzie się online 24 czerwca 2021 r. Zgłoszenie udziału można przesłać do 18 czerwca 2021 r. (piątek).

  Crowdfunding (finansowanie społecznościowe) - nowe przepisy od listopada 2021 r.

  Crowdfunding - nowe przepisy od listopada 2021 r. Trwają prace nad przepisami (ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych), które uregulują rynek finansowania społecznościowego. Platformy, które się tym zajmują, zgodnie z proponowaną ustawą będą działać zgodnie z licencją i podlegać nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Zwiększy się jednak kwota – z 1 mln do 5 mln euro – którą będą mogły pozyskać w ramach crowdfundingu. Podwyższony limit zacznie obowiązywać od listopada 2023 roku. – W krótkim terminie nowe przepisy zapewnią w miarę bezpieczne funkcjonowanie rynku, w długiej perspektywie mogą umożliwić rozwój platform, również za granicą – ocenia Artur Granicki, prezes Navigator Crowd.

  Polskie Ład. Wyższe dopłaty do paliwa rolniczego od 2022 r.

  Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze od 2022 r. W ramach programu Polski Ład ma nastąpić podniesienie stawki dopłaty do 110 zł na hektar. Wypłata dopłat według podwyższonej stawki ma nastąpić w I połowie 2022 r.

  Polski Ład - wsparcie dla rolnictwa

  Polski Ład - rolnictwo. 12 czerwca 2021 r. premier Mateusz Morawiecki podczas debaty dot. Polskiego Ładu dla rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w Instytucie Zootechniki w Balicach koło Krakowa, przedstawił szereg pozytywnych zmian jakie czekają rolników. Ważniejsze zmiany, to: wyższe dopłaty do paliwa dla rolników, uwolnienie rolniczego handlu detalicznego, ustawa o rodzinnych gospodarstwach rolnych, kodeks rolny, E-okienko dla rolnika, cyfrowy system pozwalający na identyfikowanie żywności „od pola do stołu”, centralny system informatyczny zasobu państwowej ziemi.

  Podwyżki stawek podatkowych i podatki korporacyjne

  Podwyżki podatków. Poza klasyczną podwyżką stawek podatkowych, kraje decydują się na dodatkowe podatki korporacyjne - stwierdza w analizie Polski Instytut Ekonomiczny. Zwraca uwagę, że największym zmianom podlegają w ostatnim roku obciążenia środowiskowe.

  Ulga klęskowa w podatku rolnym

  Ulga klęskowa w podatku rolnym jest preferencją podatkową, która przewidziana jest w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej. Jak działa ulga klęskowa? Jakie są zasady przyznawania ulgi?

  Błąd w rozliczeniach nie jest oszustwem podatkowym

  Sankcje w VAT. Podatnik nie może być karany za błąd, który nie jest oszustwem lub uszczupleniem podatkowym - tak uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Usługi gastronomiczne na kasie fiskalnej online - interpretacje

  Kasy fiskalne online w branży gastronomicznej pojawiły się od 1 stycznia 2021 r. Obowiązek wymiany starych kas na nowe objął bowiem usługi związane z wyżywieniem świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne. Pojawiło się jednak szereg wątpliwości interpretacyjnych związanych z nowym obowiązkiem. Oto niektóre z nich.

  Polski Ład. Ile będą kosztowały zmiany podatkowe?

  Polskie Ład. Najważniejsze zmiany jeśli chodzi o kwestie ubytku PIT to jest ok. 22 mld zł dla całego sektora, dodatkowo przewidujemy ok. 4-4,5 mld zł kosztów z tego pakietu ulg dla małych i średnich przedsiębiorstw - powiedział wiceminister finansów Piotr Patkowski.

  Przeniesienie firmy za granicę a podatek w Polsce

  Przeniesienie działalności gospodarczej za granicę. Zapowiadane zmiany w ramach Polskiego Ładu, rosnące koszty prowadzenia firmy, niejasne przepisy i nadmierna biurokracja – to czynniki, przez które wielu przedsiębiorców rozważa przeniesienie działalność za granicę. Jednak samo zarejestrowanie firmy w innym kraju (nawet w UE) nie zwalnia automatycznie z płacenia podatków i składek ubezpieczeniowych w Polsce.

  Kiedy osoba fizyczna ma rezydencję podatkową w Polsce?

  Polska rezydencja podatkowa. Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe z 29 kwietnia 2021 r. dotyczące zasad ustalania rezydencji podatkowej oraz zakresu obowiązku osoby fizycznej w Polsce. Zdaniem ekspertów PwC te objaśnienia mogą być postrzegane jako zapowiedź szczególnego zainteresowania władz podatkowych rezydencją osób fizycznych, które utraciły lub utracą rezydencję podatkową w Polsce.

  Czy opodatkowanie firm w Czechach jest niższe?

  Opodatkowanie działalności gospodarczej w Czechach nie jest znacząco korzystniejsze niż w Polsce - stwierdza Polski Instytut Ekonomiczny. Analitycy zwracają uwagę, że zależy ono m.in. od branży, w której działa firma, poziomu przychodów oraz relacji między przychodami a kosztami.

  Kto musi mieć kasę fiskalną online od 1 lipca 2021 r.?

  Kasy fiskalne online. Od 1 lipca 2021 r. kolejna grupa podatników zobowiązana jest do obowiązkowego ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas fiskalnych online. Których podatników dotyczy ten obowiązek?

  Obowiązek podatkowy drugiego stopnia w akcyzie

  Podmiotowość podatników akcyzy z tytułu obowiązku podatkowego drugiego stopnia jest przedmiotem daleko idących kontrowersji, zresztą z wielu powodów – pisze profesor Witold Modzelewski.

  Pusta faktura wymaga udowodnienia

  Puste faktury. Urząd skarbowy oskarżył firmę o nabycie pustych faktur, mimo że zeznania świadków wyraźnie stwierdzały co innego. Sprawę rozstrzygnął sąd administracyjny.

  Skutki podatkowe wycofania samochodu ze spółki cywilnej

  Skutki podatkowe wniesienia i wycofania samochodu do spółki cywilnej - cz. II wycofanie samochodu ze spółki cywilnej.