Kategorie

Jak ewidencjonować zaliczki w księgach jednostki non profit

Lidia Michalska
inforCMS
Jednostka non profit może być zarówno dostawcą, jak i odbiorcą towarów lub usług. Z zaliczką na dostawę towarów lub usług mamy do czynienia wówczas, gdy zawarta z dostawcą umowa dotycząca dostawy towarów bądź usług posiada klauzulę o dokonaniu wpłaty zaliczki (przedpłaty).

Jeżeli jednostka non profit jest płatnikiem podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT), to otrzymanie zaliczki na poczet świadczonych usług (dostawę towarów) powoduje powstanie obowiązku podatkowego.

Jednostka non profit jako jednostka przyjmująca zaliczkę

Według ustawy o VAT obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi. Jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury - nie później jednak niż 7. dnia, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Jeżeli przed wydaniem towaru (wykonaniem usługi) dostawca otrzymał całość lub część należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, to obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania.

Jeżeli zaliczkę otrzymano ostatniego dnia miesiąca, a fakturę wystawiono w miesiącu następnym, obowiązek podatkowy u otrzymującego powstaje w miesiącu, w którym zaliczka wpłynęła na konto - niezależnie od daty wystawienia faktury.

Oznacza to, że jednostka non profit, w przypadku otrzymania zaliczki na świadczone usługi (dostawę towarów), powinna na otrzymaną kwotę zaliczki wystawić fakturę VAT. Kwotę brutto faktury stanowi wartość otrzymanej zaliczki. Fakturę należy wystawić nie później niż siódmego dnia, licząc od dnia, w którym otrzymano całość lub część zakontraktowanej należności.

Kwotę podatku wylicza się według wzoru:

gdzie:

KP - oznacza kwotę podatku,

ZB - oznacza kwotę otrzymanej części lub całości należności brutto,

SP - oznacza stawkę podatku.

Ponieważ według przepisów rachunkowych otrzymana zaliczka nie jest przychodem, to kwotę otrzymanej zaliczki należy ująć na koncie „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”.

W momencie wykonania usługi bądź wydania towaru, kwotę otrzymanej zaliczki należy przeksięgować na konto przychodów.

Według ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: updop) otrzymane zaliczki również nie stanowią przychodu. Do przychodów nie zalicza się bowiem pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych. Przychód podatkowy z tego tytułu powstanie w chwili dostarczenia towaru lub wykonania usługi.

W przypadku gdy odbiorca rezygnuje z dostawy, na poczet której wpłacił zaliczkę, w momencie otrzymania rezygnacji dostawca powinien wystawić fakturę korygującą na kwotę wpłaconej zaliczki.

PRZYKŁAD 1 Stowarzyszenie X 8 czerwca 2009 r. zawarło umowę na przeprowadzenie szkolenia dla odbiorcy Y w lipcu 2009 r. W zawartej umowie znalazła się klauzula o wpłacie zaliczki w wysokości 25% ogólnej wartości usługi. Odbiorca zobowiązał się do zapłaty zaliczki w terminie 2 dni od dnia zawarcia umowy. Należność za wykonaną usługę uzgodniono na kwotę 60 000 zł brutto. Zaliczka w wysokości 15 000 zł wpłynęła na konto bankowe stowarzyszenia X 12 czerwca 2009 r. Na kwotę otrzymanej zaliczki stowarzyszenie wystawiło fakturę VAT.

1. Wpływ zaliczki na rachunek bankowy:

Wn „Rachunek bieżący” 15 000,00 zł

Ma „Rozrachunki z odbiorcami” (w analityce konto odbiorcy) 15 000,00 zł

2. Wystawiona faktura VAT w wysokości 15 000,00 zł brutto:

a) Wartość brutto faktury

Wn „Rozrachunki z odbiorcami” (w analityce konto odbiorcy) 15 000,00 zł

b) Wartość netto faktury

Ma „Rozliczenia międzyokresowe przychodów” 12 295,08 zł

c) Podatek VAT należny

Ma „Podatek VAT należny” 2 704,92 zł

3. Wykonanie usługi oraz wystawienie faktury końcowej:

20 lipca 2009 r. stowarzyszenie X wykonało według umowy usługę i wystawiło fakturę końcową.

Obliczenie kwoty do zafakturowania:

60 000,00 zł - 15 000,00 zł = 45 000,00 zł

4. Wystawiona faktura VAT w wysokości 45 000,00 zł brutto:

a) Wartość brutto faktury

Wn „Rozrachunki z odbiorcami” (w analityce konto odbiorcy) 45 000,00 zł

b) Wartość netto faktury

Ma „Przychody ze sprzedaży” 36 885,25 zł

c) Podatek VAT należny

Ma „Podatek VAT należny” 8 114,75 zł

5. Przeksięgowanie kwoty netto otrzymanej zaliczki:

Wn „Rozliczenia międzyokresowe przychodów” 12 295,08 zł

Ma „Przychody ze sprzedaży” 12 295,08 zł

6. Wpływ należności na rachunek bankowy za wykonaną usługę:

Wn „Rachunek bieżący” 45 000,00 zł

Ma „Rozrachunki z odbiorcami” (w analityce konto odbiorcy) 45 000,00 zł

PRZYKŁAD 2 Fundacja X 15 czerwca 2009 r. zawarła umowę na dostarczenie usługi dla odbiorcy Y. Usługa ma zostać wykonana w lipcu 2009 r. W zawartej umowie znalazła się klauzula o wpłacie zaliczki w wysokości 100% ogólnej wartości należności. Odbiorca zobowiązał się do zapłaty zaliczki w terminie 2 dni od dnia zawarcia umowy. Należność za wykonaną usługę uzgodniono na kwotę 50 000 zł brutto. Zaliczka w wysokości 100% należności w wysokości 50 000 zł wpłynęła na konto bankowe fundacji X. Na kwotę otrzymanej zaliczki fundacja wystawiła fakturę VAT.

1. Wpływ zaliczki na rachunek bankowy:

Wn „Rachunek bieżący” 50 000,00 zł

Ma „Rozrachunki z odbiorcami” (w analityce konto odbiorcy) 50 000,00 zł

2. Wystawiona faktura VAT w wysokości 50 000,00 zł brutto:

a) Wartość brutto faktury

Wn „Rozrachunki z odbiorcami” (w analityce konto odbiorcy) 50 000,00 zł

b) Wartość netto faktury

Ma „Rozliczenia międzyokresowe przychodów” 40 983,61 zł

c) Podatek VAT należny

Ma „Podatek VAT należny” 9 016,39 zł

Wykonanie usługi w miesiącu lipcu, potwierdzone protokołem odbioru.

3. Przeksięgowanie w lipcu kwoty netto otrzymanej zaliczki:

Wn „Rozliczenia międzyokresowe przychodów” 40 983,61 zł

Ma „Przychody ze sprzedaży” 40 983,61 zł

Jeżeli jednostka non profit nie jest płatnikiem VAT, to otrzymaną zaliczkę od kontrahenta na poczet wykonania usługi bądź dostarczenia towaru księguje:

Wn „Rachunek bieżący”,

Ma „Rozrachunki z odbiorcami” (w analityce konto odbiorcy).

Po wykonaniu usługi bądź dostarczeniu towaru wystawia dla odbiorcy rachunek, który księguje:

Wn „Rozrachunki z odbiorcami” (w analityce konto odbiorcy),

Ma „Przychody ze sprzedaży”.

Jednostka non profit jako jednostka płacąca zaliczkę

Należy pamiętać (jednostka non profit jako płatnik VAT), że zapłata zaliczki nie upoważnia do odliczenia VAT. Dopiero otrzymana faktura od dostawcy, dotycząca wpłaconej zaliczki, wystawiona w terminie określonym przez ustawę o VAT, pozwala na odliczenie VAT naliczonego. Także faktura zaliczkowa wystawiona przez dostawcę i dostarczona przed wysłaniem pieniędzy jest fakturą nieprawidłową. Przepisy nie zezwalają na wystawienie tego rodzaju faktury przed faktycznym dokonaniem wpłaty. Jednostka non profit, która otrzymała taką fakturę, nie ma prawa do odliczenia VAT naliczonego. Nie może też ewidencjonować takiego dokumentu w księgach rachunkowych jednostki. Jest to dokument podobny do faktury pro forma, mającej postać wezwania do zapłaty.

PRZYKŁAD 1 Fundacja X 10 czerwca 2009 r. zawarła umowę na zakup materiałów biurowych z firmą Y. Materiały mają zostać dostarczone w lipcu 2009 r. W zawartej umowie dostawca zastrzegł sobie wpłatę zaliczki wysokości 30% całkowitej wartości materiałów. Fundacja X zobowiązała się do wpłaty zaliczki w miesiącu podpisania umowy. Wartość dostarczonych materiałów wynosi 21 000 zł brutto. Zaliczka w wysokości 30% zobowiązania (6300 zł) została przelana na konto dostawcy. Po dwóch dniach od dokonania przelewu fundacja X otrzymała fakturę VAT na kwotę 6300 zł brutto.

Fundacja X nie prowadzi magazynów, a zakupione materiały przeznacza do bieżącego zużycia.

1. Wpłata zaliczki - przelew na konto dostawcy:

Wn „Rozrachunki z dostawcami” (w analityce konto dostawcy) 6 300,00 zł

Ma „Rachunek bieżący” 6 300,00 zł

2. Otrzymana faktura VAT na kwotę 6300,00 zł brutto:

a) Wartość brutto faktury

Ma „Rozrachunki z dostawcami” (w analityce konto dostawcy) 6 300,00 zł

b) Wartość netto faktury

Wn „Rozliczenie zakupu” 5 163,93 zł

c) VAT naliczony

Wn „VAT naliczony” 1 136,07 zł

Dostawca dostarczył zamówione materiały w lipcu. Otrzymano fakturę końcową za dostarczone materiały na kwotę 14 700,00 zł.

 

3. Wystawiona faktura VAT na kwotę 14 700,00 zł

a) Wartość brutto faktury

Ma „Rozrachunki z dostawcami” (w analityce konto dostawcy) 14 700,00 zł

b) Wartość netto faktury - koszty administracyjne:

Wn „Zużycie materiałów i energii” 12 049,18 zł

c) VAT naliczony

Wn „VAT naliczony” 2 650,82 zł

4. Przeksięgowanie kwoty netto zapłaconej zaliczki:

- koszty administracyjne:

Wn „Zużycie materiałów i energii” 5 163,93 zł

Ma „Rozliczenie zakupu” 5 163,93 zł

5. Zapłata zobowiązania za dostarczony materiał:

Ma „Rachunek bieżący” 14 700,00 zł

Wn „Rozrachunki z dostawcami” (w analityce konto dostawcy) 14 700,00 zł

UWAGA!

Jeżeli jednostka non profit prowadzi rozbudowany rachunek kosztów, to księgowania na konto kosztów należy przeprowadzić przez konto „Rozliczenie kosztów” (490) oraz układ kalkulacyjny (zespół kont 5).

PRZYKŁAD 2 Fundacja X 10 czerwca 2009 r. zawarła umowę na zakup materiałów biurowych z firmą Y. Materiały mają zostać dostarczone w lipcu 2009 r. W zawartej umowie dostawca zastrzegł sobie wpłatę zaliczki w wysokości 100% całkowitej wartości materiałów. Fundacja X zobowiązała się do wpłaty zaliczki w miesiącu podpisania umowy. Wartość dostarczonych materiałów wynosi 10 000 zł brutto. Zaliczka w wysokości 100% zobowiązania (10 000 zł) została przelana na konto dostawcy. Po dwóch dniach od dokonania przelewu fundacja X otrzymała fakturę VAT na kwotę 10 000 zł brutto.

Fundacja X nie prowadzi magazynów, a zakupione materiały przeznacza do bieżącego zużycia.

1. Wpłata zaliczki - przelew na konto dostawcy:

Wn „Rozrachunki z dostawcami” (w analityce konto dostawcy) 10 000,00 zł

Ma „Rachunek bieżący” 10 000,00 zł

2. Otrzymana faktura VAT w wysokości 10 000,00 zł brutto:

a) Wartość brutto faktury

Ma „Rozrachunki z dostawcami” (w analityce konto dostawcy) 10 000,00 zł

b) Wartość netto faktury

Wn „Rozliczenie zakupu” 8 196,72 zł

c) VAT naliczony

Wn „VAT naliczony” 1 803,28 zł

W lipcu dostawca dostarczył zamówione materiały. Odbiór udokumentowano protokołem przyjęcia.

3. Zaliczka przekazana na zakup - przeksięgowanie kwoty netto zapłaconej zaliczki:

- koszty administracyjne:

Wn „Zużycie materiałów i energii” 8 196,72 zł

Ma „Rozliczenie zakupu” 8 196,72 zł

UWAGA!

Jeżeli jednostka non profit prowadzi rozbudowany rachunek kosztów, to księgowania na konto kosztów należy przeprowadzić przez konto „Rozliczenie kosztów” (490) oraz układ kalkulacyjny (zespół kont 5).

PRZYKŁAD 3 Fundacja X zamówiła w czerwcu w fabryce ceramiki Y specjalne kubki z nadrukiem nazwy fundacji. Fundacja prowadzi ewidencję magazynową towarów. Kubki zostaną sprzedane.

Fabryka ceramiki zobowiązała się zrealizować zamówienie i dostarczyć towar w lipcu 2009 r., jednak zastrzegła sobie wpłatę przez fundację zaliczki na poczet dostawy towarów w czerwcu.

Zaliczka ma wynosić 20% ogólnej wartości zamówienia. Wykonanie kubków wyceniono na kwotę 20 000 zł brutto. Fundacja X zobowiązała się do wpłaty zaliczki. Kwota 4000 zł została przelana na konto dostawcy. Po dwóch dniach od dokonania przelewu fundacja X otrzymała fakturę VAT na kwotę 4000 zł.

1. Wpłata zaliczki - przelew na konto dostawcy:

Wn „Rozrachunki z dostawcami” (w analityce konto dostawcy) 4 000,00 zł

Ma „Rachunek bieżący” 4 000,00 zł

2. Otrzymana faktura VAT w wysokości 4000,00 zł brutto:

a) Wartość brutto faktury

Ma „Rozrachunki z dostawcami” (w analityce konto dostawcy) 4 000,00 zł

b) Wartość netto faktury

Wn „Rozliczenie zakupu towarów” 3 278,69 zł

c) VAT naliczony

Wn „VAT naliczony” 721,31 zł

W lipcu dostawca dostarczył towar, wystawiono dowód PZ i przyjęto go do magazynu.

3. Otrzymana faktura VAT końcowa w wysokości 16 000,00 zł brutto:

a) Wartość brutto faktury

Ma „Rozrachunki z dostawcami” (w analityce konto dostawcy) 16 000,00 zł

b) Wartość netto faktury

Wn „Rozliczenie zakupu towarów” 13 114,75 zł

c) VAT naliczony

Wn „VAT naliczony” 2 885,25 zł

4. Przyjęcie do magazynu:

Ma „Rozliczenie zakupu towarów” 16 393,44 zł

Wn „Towary” 16 393,44 zł

5. Zapłata zobowiązania za dostarczony materiał:

Ma „Rachunek bieżący” 16 000,00 zł

Wn „Rozrachunki z dostawcami” (w analityce konto dostawcy) 16 000,00 zł

Jeżeli jednostka nie jest płatnikiem VAT, to zapłaconą zaliczkę dla dostawcy na poczet dostarczenia usługi bądź towaru księguje:

Ma „Rachunek bieżący”,

Wn „Rozrachunki z dostawcami” (w analityce konto dostawcy).

Jeżeli dostawca jest płatnikiem VAT i na otrzymaną zaliczkę wystawi fakturę VAT, to jednostka non profit taką fakturę księguje (w kwocie brutto):

Ma „Rozrachunki z dostawcami” (w analityce konto dostawcy),

Wn „Rozliczenia międzyokresowe kosztów”.

LIDIA MICHALSKA

Podstawy prawne:

- ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości - j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 144, poz. 900

- rozporządzenie Ministra Finansów z 15 listopada 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi nieprowadzących działalności gospodarczej - Dz.U. z 2001 r. Nr 137, poz. 1539; ost.zm. Dz.U. z 2003 r. Nr 11, poz. 117

- ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - Dz.U. Nr 54, poz. 535; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11

- rozporządzenie Ministra Finansów z 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług - Dz.U. z 2008 r. Nr 212, poz. 1337

Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych z aktywnymi drukami online
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych z aktywnymi drukami online
Tylko teraz
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  16 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Kantor wymiany walut - wymogi formalne

  Prowadzenie kantoru wymiany walut to jedna z tych form działalności, które w ostatnich latach cieszą się ogromną popularnością. Łatwy dostęp do podróżowania i powszechność emigracji z kraju np. w celach zarobkowych, to główne powody, dla których taki biznes jest szczególnie opłacalny. Kantor to punkt usługowy oferujący sprzedaż i zakup obcej waluty po określonych kursach. Wydawałoby się, że to dość prosta sprawa, jednak samo założenie takiej firmy nie jest łatwe. Jeżeli chcemy prowadzić kantor, musimy uzyskać zezwolenie i spełnić kilka istotnych warunków.

  Wirtualna kasa fiskalna nie będzie musiała drukować paragonów

  Wirtualne kasy fiskalne. Kasa fiskalna w postaci oprogramowania (czyli tzw. wirtualna kasa fiskalna) nie będzie musiała drukować paragonów, jeśli została umieszczona w urządzeniach do automatycznej sprzedaży towarów i usług. Taka zmiana wynika z projektu rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej opublikowanego w czwartek 16 września 2021 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

  Kwota wolna od podatku w 2022 roku

  Kwota wolna od podatku. W ramach Polskiego Ładu ustawodawca proponuje podwyższenie do 30 000 zł kwoty wolnej od podatku. Zmiana ma wejść w życie od 2022 roku.

  Składy podatkowe - zmiany w akcyzie

  Składy podatkowe. Jeśli dany podmiot przejmie od innego skład podatkowy, to dotychczasowy posiadacz składu nie będzie musiał zapłacić akcyzy od produktów znajdujących się w nim - przewiduje projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, który trafi do dalszych prac w sejmowej komisji energii.

  Czy dobrowolne opłaty za toalety podlegają VAT?

  Dobrowolne opłaty za toalety a VAT. Czy otrzymane środki pieniężne (dobrowolne opłaty za skorzystanie z toalety) powinny być uznane za podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT wynagrodzenie z tytułu świadczonych usług?

  TSUE kontra Belgia. Zwolnienia podatkowe niezgodne z prawem UE

  Zwolnienia podatkowe. Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że zwolnienia podatkowe przyznawane przez Belgię przedsiębiorstwom międzynarodowym stanowią system pomocy państwowej niezgodnej z prawem Unii. Przyznał tym samym rację Komisji Europejskiej i uchylił wyrok Sądu UE z 2019 roku.

  Jaka stawka ryczałtu od przychodów z działalności produkcyjnej (wytwórczej)

  Stawka ryczałtu dla działalności produkcyjnej. Ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych można opodatkować przychody osiągane przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Przychody z działalności produkcyjnej (wytwórczej) mogą być opodatkowane albo stawką 8,5% albo 5,5%. Od czego zależy zastosowanie jednej z tych stawek do działalności produkcyjnej?

  Grzywny za przestępstwa i wykroczenia skarbowe w 2022 roku

  Grzywny za przestępstwa i wykroczenia skarbowe w 2022 roku. W roku 2022 podatnikom grozić będą wyższe niż w 2021 r. kwoty grzywien, jakie można wymierzyć za popełnienie przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego.

  Kiedy e-faktury będą obligatoryjne? Jak się przygotować?

  E-faktury. Z końcem sierpnia br. Rada Ministrów przyjęła projekt zmian do ustawy VAT wdrażającej Krajowy System e-Faktur (KSeF). Choć początkowo z powyższego rozwiązania będzie można korzystać dobrowolnie, już od 2023 roku stanie się ono obligatoryjne. Jakie są korzyści i wyzwania dla przedsiębiorców wynikające z jego wdrożenia?

  Prosta Spółka Akcyjna – jak założyć, jak działa

  Prosta Spółka Akcyjna (PSA) jest szczególnie atrakcyjna dla młodych innowatorów, którzy dysponują unikalnym know-how i chcą otworzyć biznes, ale nie mają na to własnego majątku. Możesz ją szybko zarejestrować, a jej obsługa jest bardzo prosta. O tym, jak krok po kroku założyć PSA i jakie płyną z tego korzyści dla przedsiębiorców, rozmawiali 15 września 2021 r. uczestniczy konferencji online, zorganizowanej przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości.

  Drugi samochód w jednoosobowej działalności a koszty podatkowe

  Samochód w działalności gospodarczej. W związku z tym, że przepisy nie zabraniają posiadania więcej niż jednego samochodu w ramach prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej, przedsiębiorcy decydują się na zakup kolejnego pojazdu do swojej działalności. Część z nich ma jednak pewne wątpliwości i dostrzega potencjalne ryzyko podatkowe związane z zakupem drugiego auta. Dlatego decyduje się wystąpić o potwierdzenie planowanego zakupu oraz jego skutków podatkowych w ramach interpretacji indywidualnej. Stanowisko fiskusa jest korzystne dla podatników, jednak zawiera pewne warunki.

  Polski Ład. Przedsiębiorcy będą rezygnować z podatku liniowego

  Polski Ład. Około 700 tys. przedsiębiorców rozliczających się podatkiem liniowym zostanie najmocniej dotkniętych planowanymi zmianami w ramach Polskiego Ładu. Zwiększenie im obciążeń, nawet jeśli wyniesie 4,9 proc. zamiast 9 proc., bez możliwości odliczenia kwoty wolnej od podatku, czyli planowanych 30 tys. zł, może spowodować, że część przedsiębiorców zrezygnuje z tej formy opodatkowania. – Tymczasem od 2004 roku, kiedy ją wprowadzono, przyniosła ona wiele korzyści zarówno dla firm, jak i budżetu państwa – mówi Rzecznik MŚP Adam Abramowicz, który zbiera podpisy pod petycją w sprawie zablokowania niekorzystnych zmian. Podpisało ją już ponad 52 tys. osób.

  Polski Ład a „szara strefa” w zatrudnieniu

  Polski Ład a „szara strefa” w zatrudnieniu. Według raportu Głównego Urzędu Statystycznego skala „szarej strefy” w zatrudnieniu w Polsce szacowana jest na 880 tysięcy osób (ok. 5,4% ogólnej liczby pracujących) [1]. Trzeba jednak zaznaczyć, że badania statystyczne nie odkrywają rzeczywistej skali zjawiska. Realnie praca nierejestrowana może obejmować nawet 16% osób w wieku produkcyjnym [2].

  Polski Ład. Kontrola podatkowa na wniosek

  Polski Ład. Podatnik, który dostanie od szefa Krajowej Administracji Skarbowej ostrzeżenie przed podejrzanym kontrahentem, będzie mógł wnioskować o przeprowadzenie kontroli podatkowej w zakresie będącym przedmiotem tego ostrzeżenia.

  Przekształcasz działalność gospodarczą w jednoosobową sp. z o.o.? Sprawdź co zmieni się w Twojej księgowości!

  Zmiana dotychczasowej formy prawnej firmy z jednoosobowej działalności gospodarczej na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oznacza rewolucję w obowiązkach księgowych. Jeśli przed przekształceniem prowadziłeś podatkową księgę przychodów i rozchodów, zakładając spółkę z o.o. musi przejść na księgi rachunkowe.

  PIT od działalności gospodarczej w 2022 roku - skala podatkowa, podatek liniowy, ryczałt

  PIT od działalności gospodarczej w 2022 roku. Kluczowym elementem nowego Polskiego Ładu są istotne zmiany w podatkach. Zmiany te obejmą system opodatkowania działalności gospodarczej w Polsce, wsparcie innowacyjnych rozwiązań, pobudzenie inwestycji o nowe rozwiązania dla inwestorów strategicznych.

  Ulga na powrót od 1 stycznia 2022 r.

  Ulga na powrót. Polski Ład przewiduje wprowadzenie ulgi w podatku dochodowym dla podatników osiedlających się w Polsce, tzw. ulga na powrót. Proponuje się, aby ulga na powrót weszła w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. Kto będzie miał prawo do nowej ulgi i jaka będzie jej wysokość?

  Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm - wnioski do 30 września

  Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm. Polski Fundusz Rozwoju ponownie uruchomił Tarczę Finansową dla Dużych Firm. 14 września 2021 r. PFR poinformował o udostępnieniu możliwości składania wniosków o finansowanie preferencyjne w ramach tej Tarczy. Finansowanie służy pokryciu szkody powstałej na skutek zakłóceń w funkcjonowaniu gospodarki w związku z COVID-19. Program został uruchomiony w związku z przyjęciem przez Radę Ministrów zmian do programu rządowego Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm, po uzyskaniu uprzednio decyzji Komisji Europejskiej. Termin na zgłoszenie wniosków upływa 30 września 2021 r.

  Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2022 roku - 3010 zł

  Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2022 roku. Na posiedzeniu w dniu 14 września 2021 r. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022 roku. W przyszłym roku minimalne pensje wzrosną do kwoty 3010 zł, natomiast minimalna stawka godzinowa wynosić będzie 19,70 zł.

  Polski Ład w podatkach - skutki dla podatników PIT i CIT

  Polski Ład w podatkach. W związku z Polskim Ładem skokowy wzrost obciążeń czeka przedsiębiorców płacących PIT, część osób opodatkowanych liniowo może zainteresować się ryczałtem, wreszcie dostępny dla wielu podatników będzie estoński CIT- mówi PAP partner w kancelarii KNDP Marek Kolibski. Według niego kontrowersje budzi tryb wprowadzania zmian - mają zacząć obowiązywać za niecałe 4 miesiące.

  PIT za 2020 r. Podatnicy odliczyli 7,5 mld zł ulgi termomodernizacyjnej

  Ulga termomodernizacyjna. Według wstępnych danych z rozliczeń PIT za 2020 r. z ulgi termomodernizacyjnej skorzystało ponad 450 tys. podatników, ponad dwa razy więcej niż za 2019 r. - wynika z danych resortu finansów. Za 2020 r. odliczono w ten sposób 7,5 mld zł.; za 2019 r. było to 3,2 mld zł.

  Oskarżenie o udział w karuzeli VAT

  Sankcje za udział w karuzeli VAT. Przedsiębiorca wygrał ze skarbówką, bo jej organ, nie analizując dowodów, automatycznie uznał go za przestępcę, powielając ustalenia innego organu.

  Progi podatkowe w 2022 roku

  Progi podatkowe. W ramach Polskiego Ładu ustawodawca proponuje podwyższenie do 120 000 zł progu dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku. Zmiana miałaby wejść w życie od 2022 roku.

  Tax Free od 1 stycznia 2022 r. Obowiązek rejestracji

  Tax Free. Od 1 stycznia 2022 r. wszyscy sprzedawcy w systemie zwrotu podatku VAT podróżnym będą mieć obowiązek wystawiania dokumentów Tax Free w formie elektronicznej. Trwa rejestracja podmiotów, które będą chciały sprzedawać w systemie Tax Free po 1 stycznia 2022 r.

  Polski Ład to wzrost kosztów obsługi księgowej

  Polski Ład. Reforma podatkowa spowoduje masowe ruchy przedsiębiorców szukających możliwości optymalizacji biznesu i wpłynie na wzrost kosztów obsługi księgowej - mówią eksperci o pakiecie podatkowym Polskiego Ładu. Ich zdaniem na zmianach skorzystają pracownicy etatowi, ale i tak zyski zje inflacja.