REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak ewidencjonować zaliczki w księgach jednostki non profit

Lidia Michalska
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Jednostka non profit może być zarówno dostawcą, jak i odbiorcą towarów lub usług. Z zaliczką na dostawę towarów lub usług mamy do czynienia wówczas, gdy zawarta z dostawcą umowa dotycząca dostawy towarów bądź usług posiada klauzulę o dokonaniu wpłaty zaliczki (przedpłaty).

Jeżeli jednostka non profit jest płatnikiem podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT), to otrzymanie zaliczki na poczet świadczonych usług (dostawę towarów) powoduje powstanie obowiązku podatkowego.

Autopromocja

Jednostka non profit jako jednostka przyjmująca zaliczkę

Według ustawy o VAT obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi. Jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury - nie później jednak niż 7. dnia, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Jeżeli przed wydaniem towaru (wykonaniem usługi) dostawca otrzymał całość lub część należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, to obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania.

Jeżeli zaliczkę otrzymano ostatniego dnia miesiąca, a fakturę wystawiono w miesiącu następnym, obowiązek podatkowy u otrzymującego powstaje w miesiącu, w którym zaliczka wpłynęła na konto - niezależnie od daty wystawienia faktury.

Oznacza to, że jednostka non profit, w przypadku otrzymania zaliczki na świadczone usługi (dostawę towarów), powinna na otrzymaną kwotę zaliczki wystawić fakturę VAT. Kwotę brutto faktury stanowi wartość otrzymanej zaliczki. Fakturę należy wystawić nie później niż siódmego dnia, licząc od dnia, w którym otrzymano całość lub część zakontraktowanej należności.

Kwotę podatku wylicza się według wzoru:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

gdzie:

KP - oznacza kwotę podatku,

ZB - oznacza kwotę otrzymanej części lub całości należności brutto,

SP - oznacza stawkę podatku.

Ponieważ według przepisów rachunkowych otrzymana zaliczka nie jest przychodem, to kwotę otrzymanej zaliczki należy ująć na koncie „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”.

W momencie wykonania usługi bądź wydania towaru, kwotę otrzymanej zaliczki należy przeksięgować na konto przychodów.

Według ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: updop) otrzymane zaliczki również nie stanowią przychodu. Do przychodów nie zalicza się bowiem pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych. Przychód podatkowy z tego tytułu powstanie w chwili dostarczenia towaru lub wykonania usługi.

W przypadku gdy odbiorca rezygnuje z dostawy, na poczet której wpłacił zaliczkę, w momencie otrzymania rezygnacji dostawca powinien wystawić fakturę korygującą na kwotę wpłaconej zaliczki.

PRZYKŁAD 1 Stowarzyszenie X 8 czerwca 2009 r. zawarło umowę na przeprowadzenie szkolenia dla odbiorcy Y w lipcu 2009 r. W zawartej umowie znalazła się klauzula o wpłacie zaliczki w wysokości 25% ogólnej wartości usługi. Odbiorca zobowiązał się do zapłaty zaliczki w terminie 2 dni od dnia zawarcia umowy. Należność za wykonaną usługę uzgodniono na kwotę 60 000 zł brutto. Zaliczka w wysokości 15 000 zł wpłynęła na konto bankowe stowarzyszenia X 12 czerwca 2009 r. Na kwotę otrzymanej zaliczki stowarzyszenie wystawiło fakturę VAT.

Autopromocja

1. Wpływ zaliczki na rachunek bankowy:

Wn „Rachunek bieżący” 15 000,00 zł

Ma „Rozrachunki z odbiorcami” (w analityce konto odbiorcy) 15 000,00 zł

2. Wystawiona faktura VAT w wysokości 15 000,00 zł brutto:

a) Wartość brutto faktury

Wn „Rozrachunki z odbiorcami” (w analityce konto odbiorcy) 15 000,00 zł

b) Wartość netto faktury

Ma „Rozliczenia międzyokresowe przychodów” 12 295,08 zł

c) Podatek VAT należny

Ma „Podatek VAT należny” 2 704,92 zł

3. Wykonanie usługi oraz wystawienie faktury końcowej:

20 lipca 2009 r. stowarzyszenie X wykonało według umowy usługę i wystawiło fakturę końcową.

Obliczenie kwoty do zafakturowania:

60 000,00 zł - 15 000,00 zł = 45 000,00 zł

4. Wystawiona faktura VAT w wysokości 45 000,00 zł brutto:

a) Wartość brutto faktury

Wn „Rozrachunki z odbiorcami” (w analityce konto odbiorcy) 45 000,00 zł

b) Wartość netto faktury

Ma „Przychody ze sprzedaży” 36 885,25 zł

c) Podatek VAT należny

Ma „Podatek VAT należny” 8 114,75 zł

5. Przeksięgowanie kwoty netto otrzymanej zaliczki:

Wn „Rozliczenia międzyokresowe przychodów” 12 295,08 zł

Ma „Przychody ze sprzedaży” 12 295,08 zł

6. Wpływ należności na rachunek bankowy za wykonaną usługę:

Wn „Rachunek bieżący” 45 000,00 zł

Ma „Rozrachunki z odbiorcami” (w analityce konto odbiorcy) 45 000,00 zł

PRZYKŁAD 2 Fundacja X 15 czerwca 2009 r. zawarła umowę na dostarczenie usługi dla odbiorcy Y. Usługa ma zostać wykonana w lipcu 2009 r. W zawartej umowie znalazła się klauzula o wpłacie zaliczki w wysokości 100% ogólnej wartości należności. Odbiorca zobowiązał się do zapłaty zaliczki w terminie 2 dni od dnia zawarcia umowy. Należność za wykonaną usługę uzgodniono na kwotę 50 000 zł brutto. Zaliczka w wysokości 100% należności w wysokości 50 000 zł wpłynęła na konto bankowe fundacji X. Na kwotę otrzymanej zaliczki fundacja wystawiła fakturę VAT.

1. Wpływ zaliczki na rachunek bankowy:

Wn „Rachunek bieżący” 50 000,00 zł

Ma „Rozrachunki z odbiorcami” (w analityce konto odbiorcy) 50 000,00 zł

2. Wystawiona faktura VAT w wysokości 50 000,00 zł brutto:

a) Wartość brutto faktury

Wn „Rozrachunki z odbiorcami” (w analityce konto odbiorcy) 50 000,00 zł

b) Wartość netto faktury

Ma „Rozliczenia międzyokresowe przychodów” 40 983,61 zł

c) Podatek VAT należny

Ma „Podatek VAT należny” 9 016,39 zł

Wykonanie usługi w miesiącu lipcu, potwierdzone protokołem odbioru.

3. Przeksięgowanie w lipcu kwoty netto otrzymanej zaliczki:

Wn „Rozliczenia międzyokresowe przychodów” 40 983,61 zł

Ma „Przychody ze sprzedaży” 40 983,61 zł

Jeżeli jednostka non profit nie jest płatnikiem VAT, to otrzymaną zaliczkę od kontrahenta na poczet wykonania usługi bądź dostarczenia towaru księguje:

Wn „Rachunek bieżący”,

Ma „Rozrachunki z odbiorcami” (w analityce konto odbiorcy).

Po wykonaniu usługi bądź dostarczeniu towaru wystawia dla odbiorcy rachunek, który księguje:

Wn „Rozrachunki z odbiorcami” (w analityce konto odbiorcy),

Ma „Przychody ze sprzedaży”.

Jednostka non profit jako jednostka płacąca zaliczkę

Należy pamiętać (jednostka non profit jako płatnik VAT), że zapłata zaliczki nie upoważnia do odliczenia VAT. Dopiero otrzymana faktura od dostawcy, dotycząca wpłaconej zaliczki, wystawiona w terminie określonym przez ustawę o VAT, pozwala na odliczenie VAT naliczonego. Także faktura zaliczkowa wystawiona przez dostawcę i dostarczona przed wysłaniem pieniędzy jest fakturą nieprawidłową. Przepisy nie zezwalają na wystawienie tego rodzaju faktury przed faktycznym dokonaniem wpłaty. Jednostka non profit, która otrzymała taką fakturę, nie ma prawa do odliczenia VAT naliczonego. Nie może też ewidencjonować takiego dokumentu w księgach rachunkowych jednostki. Jest to dokument podobny do faktury pro forma, mającej postać wezwania do zapłaty.

PRZYKŁAD 1 Fundacja X 10 czerwca 2009 r. zawarła umowę na zakup materiałów biurowych z firmą Y. Materiały mają zostać dostarczone w lipcu 2009 r. W zawartej umowie dostawca zastrzegł sobie wpłatę zaliczki wysokości 30% całkowitej wartości materiałów. Fundacja X zobowiązała się do wpłaty zaliczki w miesiącu podpisania umowy. Wartość dostarczonych materiałów wynosi 21 000 zł brutto. Zaliczka w wysokości 30% zobowiązania (6300 zł) została przelana na konto dostawcy. Po dwóch dniach od dokonania przelewu fundacja X otrzymała fakturę VAT na kwotę 6300 zł brutto.

Fundacja X nie prowadzi magazynów, a zakupione materiały przeznacza do bieżącego zużycia.

1. Wpłata zaliczki - przelew na konto dostawcy:

Wn „Rozrachunki z dostawcami” (w analityce konto dostawcy) 6 300,00 zł

Ma „Rachunek bieżący” 6 300,00 zł

2. Otrzymana faktura VAT na kwotę 6300,00 zł brutto:

a) Wartość brutto faktury

Ma „Rozrachunki z dostawcami” (w analityce konto dostawcy) 6 300,00 zł

b) Wartość netto faktury

Wn „Rozliczenie zakupu” 5 163,93 zł

c) VAT naliczony

Wn „VAT naliczony” 1 136,07 zł

Dostawca dostarczył zamówione materiały w lipcu. Otrzymano fakturę końcową za dostarczone materiały na kwotę 14 700,00 zł.

 

3. Wystawiona faktura VAT na kwotę 14 700,00 zł

a) Wartość brutto faktury

Ma „Rozrachunki z dostawcami” (w analityce konto dostawcy) 14 700,00 zł

b) Wartość netto faktury - koszty administracyjne:

Wn „Zużycie materiałów i energii” 12 049,18 zł

c) VAT naliczony

Wn „VAT naliczony” 2 650,82 zł

4. Przeksięgowanie kwoty netto zapłaconej zaliczki:

- koszty administracyjne:

Wn „Zużycie materiałów i energii” 5 163,93 zł

Ma „Rozliczenie zakupu” 5 163,93 zł

5. Zapłata zobowiązania za dostarczony materiał:

Ma „Rachunek bieżący” 14 700,00 zł

Wn „Rozrachunki z dostawcami” (w analityce konto dostawcy) 14 700,00 zł

UWAGA!

Jeżeli jednostka non profit prowadzi rozbudowany rachunek kosztów, to księgowania na konto kosztów należy przeprowadzić przez konto „Rozliczenie kosztów” (490) oraz układ kalkulacyjny (zespół kont 5).

PRZYKŁAD 2 Fundacja X 10 czerwca 2009 r. zawarła umowę na zakup materiałów biurowych z firmą Y. Materiały mają zostać dostarczone w lipcu 2009 r. W zawartej umowie dostawca zastrzegł sobie wpłatę zaliczki w wysokości 100% całkowitej wartości materiałów. Fundacja X zobowiązała się do wpłaty zaliczki w miesiącu podpisania umowy. Wartość dostarczonych materiałów wynosi 10 000 zł brutto. Zaliczka w wysokości 100% zobowiązania (10 000 zł) została przelana na konto dostawcy. Po dwóch dniach od dokonania przelewu fundacja X otrzymała fakturę VAT na kwotę 10 000 zł brutto.

Fundacja X nie prowadzi magazynów, a zakupione materiały przeznacza do bieżącego zużycia.

1. Wpłata zaliczki - przelew na konto dostawcy:

Wn „Rozrachunki z dostawcami” (w analityce konto dostawcy) 10 000,00 zł

Ma „Rachunek bieżący” 10 000,00 zł

2. Otrzymana faktura VAT w wysokości 10 000,00 zł brutto:

a) Wartość brutto faktury

Ma „Rozrachunki z dostawcami” (w analityce konto dostawcy) 10 000,00 zł

b) Wartość netto faktury

Wn „Rozliczenie zakupu” 8 196,72 zł

c) VAT naliczony

Wn „VAT naliczony” 1 803,28 zł

W lipcu dostawca dostarczył zamówione materiały. Odbiór udokumentowano protokołem przyjęcia.

3. Zaliczka przekazana na zakup - przeksięgowanie kwoty netto zapłaconej zaliczki:

- koszty administracyjne:

Wn „Zużycie materiałów i energii” 8 196,72 zł

Ma „Rozliczenie zakupu” 8 196,72 zł

UWAGA!

Jeżeli jednostka non profit prowadzi rozbudowany rachunek kosztów, to księgowania na konto kosztów należy przeprowadzić przez konto „Rozliczenie kosztów” (490) oraz układ kalkulacyjny (zespół kont 5).

PRZYKŁAD 3 Fundacja X zamówiła w czerwcu w fabryce ceramiki Y specjalne kubki z nadrukiem nazwy fundacji. Fundacja prowadzi ewidencję magazynową towarów. Kubki zostaną sprzedane.

Fabryka ceramiki zobowiązała się zrealizować zamówienie i dostarczyć towar w lipcu 2009 r., jednak zastrzegła sobie wpłatę przez fundację zaliczki na poczet dostawy towarów w czerwcu.

Zaliczka ma wynosić 20% ogólnej wartości zamówienia. Wykonanie kubków wyceniono na kwotę 20 000 zł brutto. Fundacja X zobowiązała się do wpłaty zaliczki. Kwota 4000 zł została przelana na konto dostawcy. Po dwóch dniach od dokonania przelewu fundacja X otrzymała fakturę VAT na kwotę 4000 zł.

1. Wpłata zaliczki - przelew na konto dostawcy:

Wn „Rozrachunki z dostawcami” (w analityce konto dostawcy) 4 000,00 zł

Ma „Rachunek bieżący” 4 000,00 zł

2. Otrzymana faktura VAT w wysokości 4000,00 zł brutto:

a) Wartość brutto faktury

Ma „Rozrachunki z dostawcami” (w analityce konto dostawcy) 4 000,00 zł

b) Wartość netto faktury

Wn „Rozliczenie zakupu towarów” 3 278,69 zł

c) VAT naliczony

Wn „VAT naliczony” 721,31 zł

W lipcu dostawca dostarczył towar, wystawiono dowód PZ i przyjęto go do magazynu.

3. Otrzymana faktura VAT końcowa w wysokości 16 000,00 zł brutto:

a) Wartość brutto faktury

Ma „Rozrachunki z dostawcami” (w analityce konto dostawcy) 16 000,00 zł

b) Wartość netto faktury

Wn „Rozliczenie zakupu towarów” 13 114,75 zł

c) VAT naliczony

Wn „VAT naliczony” 2 885,25 zł

4. Przyjęcie do magazynu:

Ma „Rozliczenie zakupu towarów” 16 393,44 zł

Wn „Towary” 16 393,44 zł

5. Zapłata zobowiązania za dostarczony materiał:

Ma „Rachunek bieżący” 16 000,00 zł

Wn „Rozrachunki z dostawcami” (w analityce konto dostawcy) 16 000,00 zł

Jeżeli jednostka nie jest płatnikiem VAT, to zapłaconą zaliczkę dla dostawcy na poczet dostarczenia usługi bądź towaru księguje:

Ma „Rachunek bieżący”,

Wn „Rozrachunki z dostawcami” (w analityce konto dostawcy).

Jeżeli dostawca jest płatnikiem VAT i na otrzymaną zaliczkę wystawi fakturę VAT, to jednostka non profit taką fakturę księguje (w kwocie brutto):

Ma „Rozrachunki z dostawcami” (w analityce konto dostawcy),

Wn „Rozliczenia międzyokresowe kosztów”.

LIDIA MICHALSKA

Podstawy prawne:

- ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości - j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 144, poz. 900

- rozporządzenie Ministra Finansów z 15 listopada 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi nieprowadzących działalności gospodarczej - Dz.U. z 2001 r. Nr 137, poz. 1539; ost.zm. Dz.U. z 2003 r. Nr 11, poz. 117

- ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - Dz.U. Nr 54, poz. 535; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11

- rozporządzenie Ministra Finansów z 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług - Dz.U. z 2008 r. Nr 212, poz. 1337

Autopromocja

REKLAMA

Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Zakup startupu - jak nie kupić kota w worku? Kluczowe: due dilligence. Poradnik dla inwestora

  Akwizycja firmy jest inwestycją, która ma się opłacać. To oczywiste twierdzenie staje się jeszcze bardziej prawdziwe w przypadku nabycia startupu, który kupuje się po to, by rozwijać biznes z pomysłem, mający duży potencjał. Zakup startupu zazwyczaj jest łatwiejszy niż założenie firmy od zera, szczególnie takiej, która ma się okazać jednorożcem w świecie biznesu. Jednak podjęcie takiego kroku jest obarczone sporym ryzykiem. Aż 9 na 10 nowo tworzonych startupów upada, z czego 20 proc. kończy działalność w ciągu pierwszego roku, a kolejne 50 proc. nie utrzymuje się na rynku dłużej niż 5 lat [Źródło: Startup Genome]. Można dyskutować z tymi statystykami, ale jeżeli nawet są prawdziwie tylko w połowie, to i tak wskazują na pewne negatywne zjawisko. Ryzyka biznesowego przy zakupie startupu nie da się zupełnie wyeliminować, ale można zadbać o to, by ograniczyć je do minimum. 

  Żądanie zmniejszenia kary umownej – sąd nie może sam z urzędu podejmować się miarkowania. Orzeczenie Sądu Najwyższego

  Występując o zmniejszenie kary umownej dłużnik jest zobligowany wskazać, do jakiej wysokości zmniejszenia żąda. Wyinterpretować to może również sąd, pod warunkiem, że taką możliwość daje całokształt działań procesowych dłużnika. Sąd nie może sam z urzędu podejmować się miarkowania, jeśli z działań strony nie wynika chęć zgłoszenia żądania o to - orzekł w wyroku z 16 listopada 2022 r. Sąd Najwyższy (sygn. akt II CSKP 578/22).

  Przekształcenie, połączenie, wniesienie aportu a możliwość stosowania estońskiego CIT

  Estoński CIT staje się coraz bardziej popularną formą opodatkowania spółek. Warto jednak wskazać, że wiąże się z nią szereg ograniczeń i warunków, jakie musi spełnić spółka, aby móc korzystać z dobrodziejstw estońskiego CIT.

  MF: Kasowy PIT od 2025 roku. Niedługo pojawi się projekt

  W Ministerstwie Finansów toczą się już prace nad projektem nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dot. wdrożenia w polskim systemie podatkowym kasowego PIT. W najbliższych dniach projekt ten ma zostać wpisany do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. Takie informacje przekazał 22 lutego 2024 r. w Sejmie wiceminister finansów Jarosław Neneman. Ale te nowe przepisy wejdą w życie nie wcześniej niż od 2025 roku.

  Jakie są kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe?

  Jakie są kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe w 2024 roku? Od czego zależy wysokość kary?

  Składka zdrowotna na ryczałcie - progi przychodów w 2024 roku

  O wysokości składki zdrowotnej dla podatników na ryczałcie decydują progi osiąganych przychodów oraz wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Jak prawidłowo obliczyć składkę zdrowotną dla ryczałtu w 2024 roku?

  Ulga dla seniorów przed otrzymaniem emerytury - co mówi prawo?

  Czy seniorzy mogą korzystać z ulgi podatkowej w PIT przed otrzymaniem emerytury, mimo osiągnięcia wieku emerytalnego? Chodzi o zwolnienie w podatku dochodowym nazywane „ulgą dla pracujących seniorów”.

  Niestaranny pracodawca zapłaci podatek za oszustwo pracownika. Wyrok TSUE nie usuwa wszystkich wątpliwości i nie daje wytycznych

  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 30 stycznia 2024 r. orzekł, że pracownik wykorzystujący dane swego pracodawcy do wystawiania fałszywych faktur jest zobowiązany do zapłaty wskazanej w nich kwoty podatku  Ale takie konsekwencje powinny dotknąć pracownika pod warunkiem, że pracodawca (podatnik VAT) dochował należytej staranności, rozsądnie wymaganej w celu kontrolowania działań swojego pracownika. Jeżeli pracodawca takiej staranności nie dochował, to poniesie konsekwencje sam i będzie musiał zapłacić podatek.

  Ekoschematy obszarowe - są już stawki płatności za 2023 rok [tabela]

  Ustalone zostały stawki płatności w ramach ekoschematów obszarowych za 2023 rok - informuje resort rolnictwa.

  Zwrot podatku - kiedy? Czy da się przyspieszyć?

  Gdy z zeznania podatkowego PIT wynika nadpłata podatku, to urząd skarbowy dokona jej zwrotu. W jakim terminie można spodziewać się zwrotu podatku? Czy można przyspieszyć zwrot korzystając z usługi Twój e-PIT?

  REKLAMA