REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Rozliczenie kosztów działalności, wydatków i nakładów w organizacji non profit

Marianna Sobolewska
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Poniżej przedstawiamy zasady rozliczenia wydatków środków pieniężnych oraz nakładów, a także zagadnienia związane z kosztami podatkowymi.

Autopromocja

Wydatki środków pieniężnych

Wydatki można podzielić na dwie grupy:

• wydatki niestanowiące kosztów, związane z operacjami pokrywania zobowiązań, których źródłem były relacje prawne (np. regulacja zobowiązań podatkowych) albo relacje czysto finansowe i kredytowe (wszelki zwrot pieniężnych pożyczek i kredytów),

Dalszy ciąg materiału pod wideo

• wydatki stanowiące koszty, polegające na pokrywaniu zobowiązań, które powstały na drodze nabywania środków do produkcji dóbr i usług, a które w wyniku zużycia stanowią koszt.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Wydatki środków pieniężnych niestanowiące kosztów jednostki nie spełniają warunków uznania ich za koszty, wymienionych w art. 3 ust. 1 pkt 31 ustawy o rachunkowości. Te warunki to uprawdopodobnienie zmniejszenia w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zmniejszenia wartości aktywów albo zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw, które doprowadzą do zmniejszenia kapitału własnego lub zwiększenia jego niedoboru w inny sposób niż wycofanie środków przez udziałowców.

Wydatki niestanowiące kosztów powodują zmniejszenie wartości aktywów, ale także zmniejszają wartość zobowiązań i rezerw (nie prowadzą do zmniejszenia kapitału własnego).

Wydatki środków pieniężnych stanowiące koszty jednostki, ze względu na czas powstania kosztu, dzielą się na trzy grupy:

• wydatki następujące w tym samym okresie co koszt (np. zapłata odsetek od otrzymanego kredytu),

• wydatki następujące wcześniej niż poniesienie kosztu (np. przedpłata na zakup materiałów, które zostaną zużyte w okresie późniejszym),

• wydatki następujące w okresie późniejszym niż poniesienie kosztu (np. zapłata za już wykonaną usługę transportową).

W rachunku przepływów pieniężnych, wchodzącym w skład sprawozdania finansowego sporządzanego według ustawy o rachunkowości (por. załącznik nr 1 do ustawy), mamy wymienione następujące rodzaje wydatków:

wydatki środków pieniężnych z działalności operacyjnej:

Autopromocja

- dostawy i usługi,

- wynagrodzenia netto,

- ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia,

- podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym,

- inne wydatki operacyjne;

wydatki środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej:

- nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych,

- inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne,

- nabycie aktywów finansowych,

- udzielone pożyczki długoterminowe,

- inne wydatki inwestycyjne;

wydatki środków pieniężnych z działalności finansowej:

- spłaty kredytów i pożyczek,

- wykup dłużnych papierów wartościowych,

- z tytułu innych zobowiązań finansowych,

- płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego,

- odsetki,

- inne wydatki finansowe.

Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe oraz pozostałe nakłady

Nakłady to wydatkowane w procesie produkcji kapitały (stanowiące koszty własne produkcji) przeznaczone na zakup niezbędnych środków i przedmiotów pracy (infrastruktura, surowce, materiały, narzędzia, energia, robocizna)1.

Nakłady można podzielić na:

nakłady bieżące - zużywane są w przyjętej jednostce czasu (np. 1 cykl produkcji, 1 rok).

nakłady inwestycyjne - zużywają się i przynoszą efekty produkcyjne po upływie dłuższego czasu (np. środki trwałe, wartości niematerialne i prawne).

W dodatkowych informacjach i objaśnieniach, w pkt 2.8 wykazuje się poniesione w ostatnim roku i planowane na rok następny nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wartości niematerialne i prawne, środki trwałe, środki trwałe w budowie); odrębnie podaje się poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska.

Nakłady wydatkowane w procesie produkcji oznaczają wydatki środków pieniężnych oraz koszty działalności jednostki. Nakłady, wydatki środków pieniężnych oraz koszty dotyczące zakupu danego środka produkcji lub usługi mogą odbywać się w różnych odstępach czasowych.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Koszty podatkowe

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (updop) reguluje m.in. zasady ustalania kosztów podatkowych oraz wyszczególnia koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów opodatkowanych podatkiem dochodowym. Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych jako wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (art. 15 ust. 1 updop).

Koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu.

Jeżeli koszty wyrażone są w walutach obcych, a między dniem ich zarachowania i dniem zapłaty występują różne kursy walut, koszty te odpowiednio podwyższa się lub obniża o różnice wynikające z zastosowania kursu sprzedaży walut z dnia zapłaty, ustalonego przez bank, z którego usług korzysta jednostka.

W ewidencji księgowej kosztów działalności jednostki należy wyróżnić koszty, które nie są uznawane za koszty uzyskania przychodów przez ustawę o podatku dochodowym.

Jednostki non profit (jako podatnicy podatku dochodowego) są obowiązane do prowadzenia ewidencji rachunkowej (zgodnie z odrębnymi przepisami) w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu (nadwyżki sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania) lub straty (jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, a także do uwzględnienia w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacji niezbędnych do obliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych (por. art. 9 ust. 1 updop).

Jak wiadomo, dochody jednostek non profit w znacznej mierze są wolne od podatku, głównie dochody tych jednostek, których celem statutowym jest działalność:

• naukowa,

• naukowo-techniczna,

• oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów,

• kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu,

• ochrony środowiska,

• wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę,

• dobroczynności,

• ochrony zdrowia i pomocy społecznej,

• rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz

• kultu religijnego

- w części przeznaczonej na te cele (por. art. 17 ust. 1 pkt 4 updop).

Należy jednak podkreślić, że mimo że dochody te są zwolnione od podatku, to jednostki muszą poprawnie ustalać przychody opodatkowane oraz koszty uzyskania przychodów.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów

Każda jednostka non profit dokonuje wydatków związanych z prowadzoną działalnością. Jednak prawo podatkowe ogranicza w wielu przypadkach możliwość pomniejszenia o te wydatki podstawy opodatkowania.

Przepisy art. 16 updop zawierają wyliczenie szeregu wydatków (około 60 pozycji) niezaliczonych przez ustawodawcę do kosztów uzyskania przychodu.

Koszty, których nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów opodatkowanych, można podzielić na dwie zasadnicze grupy:

• koszty, których w pełnej wysokości nie można zaliczyć do kosztów podatkowych,

• koszty, które za koszty podatkowe uznać można, ale tylko do pewnych granic.

Koszty bezpośrednie i pośrednie

Zasady zaliczania kosztów podatkowych do poszczególnych okresów rozliczeniowych są zależne od charakteru wydatku.

Aby można było prawidłowo zaliczyć dany koszt podatkowy do odpowiedniego okresu, niezbędne jest rozróżnienie:

• kosztów bezpośrednich, które można bezpośrednio powiązać z określonymi przychodami, w dacie uzyskania przychodu (np. wydatek na zakup towarów będzie kosztem uzyskania przychodu w dacie sprzedaży towaru),

• kosztów pośrednich, związanych ogólnie z całą działalnością jednostki, których nie można bezpośrednio powiązać z określonymi przychodami, w dacie poniesienia wydatku (np. wydatek na zakup usług telekomunikacyjnych jest związany z ogółem przychodów jednostki, jest to po prostu ogólny koszt funkcjonowania firmy).

Koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącalne w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody (art. 15 ust. 4 updop).

Koszty takie, odnoszące się do przychodów danego roku podatkowego, a poniesione po zakończeniu tego roku podatkowego do dnia:

• sporządzenia sprawozdania finansowego, zgodnie z odrębnymi przepisami, nie później jednak niż do upływu terminu określonego do złożenia zeznania, jeżeli podatnicy są obowiązani do sporządzania takiego sprawozdania, albo

• złożenia zeznania, nie później jednak niż do upływu terminu określonego do złożenia tego zeznania, jeżeli podatnicy, zgodnie z odrębnymi przepisami, nie są obowiązani do sporządzania sprawozdania finansowego,

są potrącalne w roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody.

Koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, odnoszące się do przychodów danego roku podatkowego, a poniesione po dniu sporządzenia sprawozdania finansowego lub złożenia zeznania podatkowego, są potrącalne w roku podatkowym następującym po roku, za który sporządzane jest sprawozdanie finansowe lub składane zeznanie.

Poniższa tabela przedstawia zasady potrącania kosztów uzyskania przychodów opodatkowanych, bezpośrednio związanych z tymi przychodami.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Koszty uzyskania przychodów pośrednio związane z przychodami są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą (art. 15 ust. 4d updop).

Zgodnie z art. 15 ust. 4d updop za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów uważa się dzień:

• zaksięgowania kosztu w księgach rachunkowych na podstawie otrzymanej faktury albo rachunku,

• ujęcia kosztu w księgach rachunkowych na podstawie innego dowodu niż faktura lub rachunek, z wyjątkiem przypadków, gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

Podstawy prawne:

• ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości - j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 208, poz. 1540

• ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 171, poz. 1208

• rozporządzenie Ministra Finansów z 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej - Dz.U. Nr 137, poz. 1539; ost.zm. Dz.U. z 2003 r. Nr 11, poz. 117

1 http://pl.wikipedia.org/wiki/Nakłady

1 http://pl.wikipedia.org/wiki/Nakłady

2 Koszty stanowiące koszty uzyskania przychodów opodatkowanych podatkiem dochodowym będą zarachowane w maju 2007 r. - dowód: zapłata składek; przelew bankowy z dnia 15.05.2007 r.

Autopromocja

REKLAMA

Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Dlaczego gospodarka strefy euro słabnie wobec USA od czasu wprowadzenia waluty euro?

  W ciągu 25 lat od wprowadzenia euro przewaga gospodarcza Stanów Zjednoczonych nad strefą euro zwiększyła się niemal trzykrotnie. W 1999 r. roku, kiedy wprowadzono walutę euro, gospodarka USA była o 11% większa niż gospodarka strefy euro pod względem parytetu siły nabywczej. Od tego czasu różnica ta wzrosła do 30% - piszą eksperci Allianz Trade w obszernym opracowaniu Allianz Research: „Europa wydaje się pozostawać w tyle za Stanami Zjednoczonymi na wielu frontach” w lutym 2024 r.

  Masz czteroletnie obligacje skarbowe indeksowane inflacją? Opłaca się teraz sprzedać i kupić nowe takie same

  Czteroletnie obligacje indeksowane inflacją otrzymają w marcu 2024 r. oprocentowanie niższe niż Ministerstwo Finansów oferuje za nowe papiery tego samego typu. Ze strony inwestorów racjonalnym działaniem byłoby umorzenie starszych serii i zakup nowych papierów. Konwersja może dotyczyć papierów o wartości około…  84 mld zł. Tak radzi w komentarzu z 23 lutego 2024 r. Emil Szweda z Obligacje.pl,

  Zakup startupu - jak nie kupić kota w worku? Kluczowe: due dilligence. Poradnik dla inwestora

  Akwizycja firmy jest inwestycją, która ma się opłacać. To oczywiste twierdzenie staje się jeszcze bardziej prawdziwe w przypadku nabycia startupu, który kupuje się po to, by rozwijać biznes z pomysłem, mający duży potencjał. Zakup startupu zazwyczaj jest łatwiejszy niż założenie firmy od zera, szczególnie takiej, która ma się okazać jednorożcem w świecie biznesu. Jednak podjęcie takiego kroku jest obarczone sporym ryzykiem. Aż 9 na 10 nowo tworzonych startupów upada, z czego 20 proc. kończy działalność w ciągu pierwszego roku, a kolejne 50 proc. nie utrzymuje się na rynku dłużej niż 5 lat [Źródło: Startup Genome]. Można dyskutować z tymi statystykami, ale jeżeli nawet są prawdziwie tylko w połowie, to i tak wskazują na pewne negatywne zjawisko. Ryzyka biznesowego przy zakupie startupu nie da się zupełnie wyeliminować, ale można zadbać o to, by ograniczyć je do minimum. 

  Żądanie zmniejszenia kary umownej – sąd nie może sam z urzędu podejmować się miarkowania. Orzeczenie Sądu Najwyższego

  Występując o zmniejszenie kary umownej dłużnik jest zobligowany wskazać, do jakiej wysokości zmniejszenia żąda. Wyinterpretować to może również sąd, pod warunkiem, że taką możliwość daje całokształt działań procesowych dłużnika. Sąd nie może sam z urzędu podejmować się miarkowania, jeśli z działań strony nie wynika chęć zgłoszenia żądania o to - orzekł w wyroku z 16 listopada 2022 r. Sąd Najwyższy (sygn. akt II CSKP 578/22).

  Przekształcenie, połączenie, wniesienie aportu a możliwość stosowania estońskiego CIT

  Estoński CIT staje się coraz bardziej popularną formą opodatkowania spółek. Warto jednak wskazać, że wiąże się z nią szereg ograniczeń i warunków, jakie musi spełnić spółka, aby móc korzystać z dobrodziejstw estońskiego CIT.

  MF: Kasowy PIT od 2025 roku. Niedługo pojawi się projekt

  W Ministerstwie Finansów toczą się już prace nad projektem nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dot. wdrożenia w polskim systemie podatkowym kasowego PIT. W najbliższych dniach projekt ten ma zostać wpisany do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. Takie informacje przekazał 22 lutego 2024 r. w Sejmie wiceminister finansów Jarosław Neneman. Ale te nowe przepisy wejdą w życie nie wcześniej niż od 2025 roku.

  Jakie są kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe?

  Jakie są kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe w 2024 roku? Od czego zależy wysokość kary?

  Składka zdrowotna na ryczałcie - progi przychodów w 2024 roku

  O wysokości składki zdrowotnej dla podatników na ryczałcie decydują progi osiąganych przychodów oraz wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Jak prawidłowo obliczyć składkę zdrowotną dla ryczałtu w 2024 roku?

  Ulga dla seniorów przed otrzymaniem emerytury - co mówi prawo?

  Czy seniorzy mogą korzystać z ulgi podatkowej w PIT przed otrzymaniem emerytury, mimo osiągnięcia wieku emerytalnego? Chodzi o zwolnienie w podatku dochodowym nazywane „ulgą dla pracujących seniorów”.

  Niestaranny pracodawca zapłaci podatek za oszustwo pracownika. Wyrok TSUE nie usuwa wszystkich wątpliwości i nie daje wytycznych

  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 30 stycznia 2024 r. orzekł, że pracownik wykorzystujący dane swego pracodawcy do wystawiania fałszywych faktur jest zobowiązany do zapłaty wskazanej w nich kwoty podatku  Ale takie konsekwencje powinny dotknąć pracownika pod warunkiem, że pracodawca (podatnik VAT) dochował należytej staranności, rozsądnie wymaganej w celu kontrolowania działań swojego pracownika. Jeżeli pracodawca takiej staranności nie dochował, to poniesie konsekwencje sam i będzie musiał zapłacić podatek.

  REKLAMA