REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak zmienić zakładowy plan kont w jednostce non profit

inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Zakładowy plan kont, jako jeden z podstawowych dokumentów opisujących zasady (politykę) rachunkowości, zawiera normy zapewniające prawidłowe sporządzanie sprawozdań finansowych jednostki. W miarę rozwoju działalności jednostki non profit może wystąpić potrzeba aktualizacji lub zmiany stosowanego w tej jednostce planu kont.

Dokumentacja opisująca przyjęte przez jednostkę zasady (politykę) rachunkowości powinna zawierać m.in. zasady dotyczące sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych.

REKLAMA

Autopromocja

Ustawa o rachunkowości w art. 10 ust. 1 pkt 3 określa następujące rodzaje dokumentów, które opisują sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych w danej jednostce:

1) zakładowy plan kont,

2) wykaz ksiąg rachunkowych,

3) opis systemu przetwarzania danych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zakładowy plan kont jest dokumentem ustalającym:

• wykaz kont księgi głównej,

• przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń,

• zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej.

Kierownik jednostki ustala w formie pisemnej i aktualizuje dokumentację opisującą przyjęte przez jednostkę zasady (politykę) rachunkowości. Rozumie się przez to wybrane i stosowane przez jednostkę rozwiązania dopuszczone ustawą - w tym także określone w MSR - zapewniające wymaganą jakość sprawozdań finansowych (art. 3 ust. 11 uor).

Zakładowy plan kont, jako jeden z podstawowych dokumentów opisujących zasady (politykę) rachunkowości, zawiera normy zapewniające prawidłowe sporządzanie sprawozdań finansowych jednostki. W miarę rozwoju działalności jednostki non profit może jednak wystąpić potrzeba aktualizacji lub zmiany stosowanego w tej jednostce planu kont.

REKLAMA

Jednostki niebędące spółkami handlowymi - jeżeli nie prowadzą działalności gospodarczej (w szczególności: stowarzyszenia, związki zawodowe, organizacje pracodawców, izby gospodarcze, fundacje, organizacje dobroczynności i opieki społecznej, przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych) - sporządzają roczne sprawozdanie finansowe według rozporządzenia Ministra Finansów z 15 listopada 2001 r. Przepisy rozporządzenia informują o zakresie informacji potrzebnych do sporządzenia poszczególnych składników sprawozdania finansowego. Aby osiągnąć wymaganą jakość sprawozdania finansowego, ważne jest ustalenie odpowiednich zasad (polityki) rachunkowości, tj. ustalenie metod wyceny aktywów i pasywów oraz metod ustalania wyniku finansowego, a także opracowanie zakładowego planu kont.

Ustalając wykaz kont księgi głównej, zasady klasyfikacji zdarzeń oraz zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych w zakładowym planie kont, należy kierować się pozycjami bilansu oraz rachunku wyników określonymi w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia oraz danymi z informacji dodatkowej.

Zasady klasyfikacji przychodów z działalności statutowej oraz kosztów realizacji zadań statutowych należy ustalać zgodnie z § 2 rozporządzenia.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

 

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Przykład

Fundacja SZANSA, zajmująca się promocją zatrudnienia i aktywizacją zawodową osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, do ewidencji kosztów działalności i strat przyjęła w zakładowym planie kont następujące konta księgi głównej oraz konta analityczne:

Koszty administracyjne jednostki

400 Amortyzacja

400-1 Amortyzacja środków trwałych

400-2 Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych

410 Zużycie materiałów i energii

420 Usługi obce

430 Wynagrodzenia

440 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

440-1 Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych, ubezpieczeń zdrowotnych, FP, FGŚP

440-2 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

440-3 Dopłaty do szkoleń pracowników

440-4 Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników

450 Podatki i opłaty

460 Pozostałe koszty rodzajowe

722 Koszty realizacji zadań statutowych

752 Koszty finansowe

752-1 Odsetki

752-2 Koszty zbycia inwestycji

752-3 Aktualizacja wartości inwestycji

752-4 Inne koszty finansowe

762 Pozostałe koszty operacyjne

762-1 Koszty sprzedanych niefinansowych aktywów trwałych

762-2 Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

762-3 Inne koszty operacyjne

772 Straty nadzwyczajne

UWAGA!

Jeżeli jednostka non profit podejmie działalność gospodarczą w ciągu roku obrotowego, to z dniem podjęcia tej działalności stosuje przepisy ustawy o rachunkowości odnoszące się do jednostek prowadzących działalność gospodarczą.

Jeżeli jednostka non profit podejmie działalność gospodarczą, kierownik jednostki ma obowiązek zaktualizować dotychczasową dokumentację zasad (polityki) rachunkowości - w tym zakładowy plan kont. Przepisy ustawy o rachunkowości odnoszące się do sporządzania sprawozdań finansowych wymagają prezentacji bardziej szczegółowych danych przedstawiających sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy jednostki (w porównaniu z przepisami rozporządzenia z 15 listopada 2001 r.).

 

Aktualizując wykaz kont księgi głównej oraz wykaz kont ksiąg pomocniczych, jednostka powinna zwrócić szczególną uwagę na zakres informacji, jaki będzie prezentować w sprawozdaniu finansowym. W związku z rozpoczęciem działalności gospodarczej przez jednostkę non profit oraz przejściem z prowadzenia rachunkowości według rozporządzenia na przepisy ustawy o rachunkowości - w dokumentacji zasad (polityki) rachunkowości jednostka aktualizuje głównie metody ustalania wyniku finansowego oraz zasady ewidencji przychodów i kosztów działalności.

Aktualizację dotychczasowej dokumentacji zasad (polityki) rachunkowości - w tym zakładowego planu kont - można przeprowadzić w formie zastosowania aneksu lub połączyć dotychczasowe zasady z nowymi zasadami w formie jednolitego tekstu.

Przykład

Stowarzyszenie INTEGRACJA, prowadzące działalność wspomagającą rozwój gospodarczy - w tym rozwój przedsiębiorczości, w lipcu 2008 r. rozpoczęło prowadzenie działalności gospodarczej (produkcyjnej oraz handlowej). Stowarzyszenie podjęło działalność gospodarczą w ciągu roku obrotowego i z dniem podjęcia tej działalności jest zobowiązane stosować przepisy ustawy o rachunkowości odnoszące się do jednostek prowadzących działalność gospodarczą. W związku z tym Stowarzyszenie dokonało aktualizacji przyjętej polityki rachunkowości.

W zakładowym planie kont uzupełniono: wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej.

1. W wykazie kont księgi głównej, w Zespole 7 - Przychody i koszty ich osiągnięcia, zostały wprowadzone następujące konta:

701 Przychody ze sprzedaży produktów

706 Koszt wytworzenia sprzedanych produktów

731 Przychody ze sprzedaży towarów

732 Wartość sprzedanych towarów

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

2. Ustalono zasady klasyfikacji zdarzeń dotyczące przychodów i kosztów działalności gospodarczej, a także uzupełniono zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej:

Konto 701 „Przychody ze sprzedaży produktów”

Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń i operacji gospodarczych

Konto 701 „Przychody ze sprzedaży produktów” przeznaczone jest do ewidencji przychodów ze sprzedaży produktów, na które składają się:

• wyroby gotowe,

• półprodukty,

• wykonane roboty i usługi przemysłowe, w tym usługi długoterminowe (także budowlane).

Przychody ze sprzedaży na rzecz odbiorców krajowych i zagranicznych są rejestrowane w cenach sprzedaży netto (bez podatku VAT).

Saldo Ma konta 701 wyraża wartość przychodów netto ze sprzedaży (bez podatku VAT) od początku roku.

Typowe zapisy na stronie Wn konta 701 „Przychody ze sprzedaży produktów”

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Typowe zapisy na stronie Ma konta 701 „Przychody ze sprzedaży produktów”

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Księgi pomocnicze do konta 701 „Przychody ze sprzedaży produktów”

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Konto 706 „Koszt własny sprzedanych produktów”

Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń i operacji gospodarczych

Konto 706 „Koszt własny sprzedaży produktów” jest przeznaczone do ewidencji kosztu wytworzenia sprzedanych produktów.

Saldo Wn konta 706 oznacza wartość sprzedanych produktów w rzeczywistym koszcie wytworzenia.

Typowe zapisy na stronie Wn konta 706 „Koszt własny sprzedanych produktów”

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Typowe zapisy na stronie Ma konta 706 „Koszt własny sprzedanych produktów”

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Księgi pomocnicze do konta 706 „Koszt własny sprzedanych produktów”

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Konto 731 „Przychody ze sprzedaży towarów”

Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń i operacji gospodarczych

Konto 731 „Przychody ze sprzedaży towarów” przeznaczone jest do ewidencji przychodów ze sprzedaży towarów w cenach sprzedaży netto - bez należnego VAT, na podstawie faktur VAT oraz wydruków z kas fiskalnych.

Saldo Ma konta 731 oznacza wartość sprzedaży przychodów netto od początku roku.

Typowe zapisy na stronie Wn konta 731 „Przychody ze sprzedaży towarów”

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Typowe zapisy na stronie Ma konta 731 „Przychody ze sprzedaży towarów”

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Księgi pomocnicze do konta 731 „Przychody ze sprzedaży towarów”

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Konto 732 „Wartość sprzedanych towarów”

Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń i operacji gospodarczych

Konto 732 „Wartość sprzedanych towarów” służy do ewidencji wartości sprzedanych towarów handlowych w cenach zakupu (nabycia) po uwzględnieniu odchyleń od cen ewidencyjnych.

Saldo Wn konta 732 oznacza wartość sprzedanych towarów według cen zakupu (nabycia) od początku roku.

Typowe zapisy na stronie Wn konta 732 „Wartość sprzedanych towarów”

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Typowe zapisy na stronie Ma konta 732 „Wartość sprzedanych towarów”

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Księgi pomocnicze do konta 732 „Wartość sprzedanych towarów”

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Podstawy prawne:

• ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości - j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1056

• rozporządzenie Ministra Finansów z 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej - Dz.U. Nr 137, poz. 1539; ost.zm. Dz.U. z 2003 r. Nr 11, poz. 117

Autopromocja

REKLAMA

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Składka zdrowotna to zwykły podatek. Przedsiębiorcy czekają na ryczałtową składkę (realizację obietnicy wyborczej). Doczekają się?

Negatywne skutki „Polskiego Ładu” odczuwa wielu przedsiębiorców zwłaszcza z sektora MŚP. Tzw. „Polski Ład” przedsiębiorcom kojarzy się głównie z tego, że składka na ubezpieczenie zdrowotne jest miesięczna i niepodzielna, i wynosi 9% podstawy wymiaru składki – uważa dr n. pr. Marek Woch – b. Zastępca Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

Spółki odetchną z ulgą. Minister finansów szykuje ważne zmiany w podatku

Sprawa dotyczy podatku u źródła. Ministerstwo Finansów chce, aby obcokrajowiec, który zasiada w zarządzie polskiej spółki, nie musiał już musiał mieć polskiego numeru PESEL lub NIP do podpisania oświadczenia, które pozwoli spółce nie potrącać i nie płacić polskiemu fiskusowi podatku u źródła od należności wypłacanych za granicę. Pisze o tym "Dziennik Gazeta Prawna".

Wakacje od ZUS już w 2024 roku - kto i kiedy może skorzystać? Jak to zrobić?

Wielu przedsiębiorców na to czekało. Wakacje od ZUS już niedługo staną się faktem. 9 maja 2024 roku uchwalono nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza do polskiego prawa tzw. wakacje składkowe. Nowe przepisy wchodzą w życie 1 listopada 2024 roku. Podpowiadamy, od kiedy można skorzystać z tego rozwiązania i jakie warunki należy spełnić.

Urlop wypoczynkowy 2024 (od A do Z). Wymiar, zasady, wynagrodzenie, zmiana pracodawcy, prawa i obowiązki pracownika oraz zakładu pracy

Jaki jest wymiar urlopu wypoczynkowego i od czego zależy? Jak powinien być udzielany urlop wypoczynkowy? Co to jest urlop proporcjonalny? Jakie są prawa i obowiązki pracodawcy a jakie pracownika? Wyjaśnia specjalistka ds. kadr i płac.

REKLAMA

Samofakturowanie - kto powinien wystawić duplikat faktury?

W imieniu niektórych sprzedawców wystawiam faktury na zasadzie samofakturowania. Jak powinienem postąpić, jeżeli jeden ze sprzedawców zgłosił mi, że zgubił fakturę, którą dla niego wystawiłem. Czy mogę mu wystawić duplikat?

Dążenie do płacenia jak najniższych podatków nie jest zakazane, jest naturalnym prawem każdego podatnika. Takie jest stanowisko NSA

Dążenie do płacenia jak najniższych podatków nie jest prawnie zakazane, a jest niejako naturalnym prawem każdego podatnika. Organy, a później sądy, mogą jedyni oceniać zgodność z prawem tych dążeń. Przypomniał sąd administracyjny, uchylając zaskarżoną przez przedsiębiorcę decyzję naczelnika urzędu celno-skarbowego.

Składka zdrowotna odpowiada za likwidację niejednego mikroprzedsiębiorstwa. To największy grzech Polskiego Ładu. Będą zmiany w przepisach

Polski Ład kojarzy się przedsiębiorcom głównie ze składką zdrowotną. Właściciele firm płacą zdecydowanie więcej niż przed reformą. "Składka zdrowotna odpowiada za likwidację niejednego mikroprzedsiębiorstwa. To największy grzech Polskiego Ładu" – uważa Damian Trepanowski, członek zarządu Business Tax Group. Rząd obiecuje zmianę problematycznych przepisów.

Cena LPG o 20% w górę na jesieni 2024 r. Po 20 grudnia pełne embargo na gaz z Rosji

Ilość LPG na polskim rynku w 2024 r. bardzo wzrosła, więc efektu wstrzymania dostaw tego paliwa z Rosji jeszcze nie widać - ocenił dla PAP dyrektor Generalny Polskiej Organizacji Gazu Płynnego Bartosz Kwiatkowski. Jego zdaniem wzrost cen LPG, o co najmniej 20 proc. będzie odczuwalny jesienią.

REKLAMA

Podatek od nieruchomości 2025: Czym jest całość techniczno-użytkowa budowli?

Centrum projektu zmian w podatku od nieruchomości, które mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2025 r., jest rozszerzenie definicji budowli o instalacje i urządzenia, które stanowią wraz z tym obiektem całość techniczno-użytkową. Czym ona jest, czyli – gdzie budowla ma mieć początek, a gdzie koniec? Dlaczego, to taki problem dla podatników?

Będą zmiany w podatku od nieruchomości. Ale przedsiębiorcy wyrażają zdecydowany sprzeciw wobec tych propozycji

Nowe przepisy dotyczące podatku od nieruchomości są bardzo niekorzystne dla firm. Propozycje zmian definicji budynku i budowli na potrzeby podatku od nieruchomości spowodują drastyczny wzrost opodatkowania majątku firm. Przedsiębiorcy wyrażają zdecydowany sprzeciw wobec tych propozycji.

REKLAMA