REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak zmienić zakładowy plan kont w jednostce non profit

inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Zakładowy plan kont, jako jeden z podstawowych dokumentów opisujących zasady (politykę) rachunkowości, zawiera normy zapewniające prawidłowe sporządzanie sprawozdań finansowych jednostki. W miarę rozwoju działalności jednostki non profit może wystąpić potrzeba aktualizacji lub zmiany stosowanego w tej jednostce planu kont.

Dokumentacja opisująca przyjęte przez jednostkę zasady (politykę) rachunkowości powinna zawierać m.in. zasady dotyczące sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Autopromocja

Ustawa o rachunkowości w art. 10 ust. 1 pkt 3 określa następujące rodzaje dokumentów, które opisują sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych w danej jednostce:

1) zakładowy plan kont,

2) wykaz ksiąg rachunkowych,

3) opis systemu przetwarzania danych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zakładowy plan kont jest dokumentem ustalającym:

• wykaz kont księgi głównej,

• przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń,

• zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej.

Kierownik jednostki ustala w formie pisemnej i aktualizuje dokumentację opisującą przyjęte przez jednostkę zasady (politykę) rachunkowości. Rozumie się przez to wybrane i stosowane przez jednostkę rozwiązania dopuszczone ustawą - w tym także określone w MSR - zapewniające wymaganą jakość sprawozdań finansowych (art. 3 ust. 11 uor).

Zakładowy plan kont, jako jeden z podstawowych dokumentów opisujących zasady (politykę) rachunkowości, zawiera normy zapewniające prawidłowe sporządzanie sprawozdań finansowych jednostki. W miarę rozwoju działalności jednostki non profit może jednak wystąpić potrzeba aktualizacji lub zmiany stosowanego w tej jednostce planu kont.

Jednostki niebędące spółkami handlowymi - jeżeli nie prowadzą działalności gospodarczej (w szczególności: stowarzyszenia, związki zawodowe, organizacje pracodawców, izby gospodarcze, fundacje, organizacje dobroczynności i opieki społecznej, przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych) - sporządzają roczne sprawozdanie finansowe według rozporządzenia Ministra Finansów z 15 listopada 2001 r. Przepisy rozporządzenia informują o zakresie informacji potrzebnych do sporządzenia poszczególnych składników sprawozdania finansowego. Aby osiągnąć wymaganą jakość sprawozdania finansowego, ważne jest ustalenie odpowiednich zasad (polityki) rachunkowości, tj. ustalenie metod wyceny aktywów i pasywów oraz metod ustalania wyniku finansowego, a także opracowanie zakładowego planu kont.

Ustalając wykaz kont księgi głównej, zasady klasyfikacji zdarzeń oraz zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych w zakładowym planie kont, należy kierować się pozycjami bilansu oraz rachunku wyników określonymi w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia oraz danymi z informacji dodatkowej.

Zasady klasyfikacji przychodów z działalności statutowej oraz kosztów realizacji zadań statutowych należy ustalać zgodnie z § 2 rozporządzenia.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Autopromocja

 

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Przykład

Fundacja SZANSA, zajmująca się promocją zatrudnienia i aktywizacją zawodową osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, do ewidencji kosztów działalności i strat przyjęła w zakładowym planie kont następujące konta księgi głównej oraz konta analityczne:

Koszty administracyjne jednostki

400 Amortyzacja

400-1 Amortyzacja środków trwałych

400-2 Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych

410 Zużycie materiałów i energii

420 Usługi obce

430 Wynagrodzenia

440 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

440-1 Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych, ubezpieczeń zdrowotnych, FP, FGŚP

440-2 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

440-3 Dopłaty do szkoleń pracowników

440-4 Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników

450 Podatki i opłaty

460 Pozostałe koszty rodzajowe

722 Koszty realizacji zadań statutowych

752 Koszty finansowe

752-1 Odsetki

752-2 Koszty zbycia inwestycji

752-3 Aktualizacja wartości inwestycji

752-4 Inne koszty finansowe

762 Pozostałe koszty operacyjne

762-1 Koszty sprzedanych niefinansowych aktywów trwałych

762-2 Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

762-3 Inne koszty operacyjne

772 Straty nadzwyczajne

UWAGA!

Jeżeli jednostka non profit podejmie działalność gospodarczą w ciągu roku obrotowego, to z dniem podjęcia tej działalności stosuje przepisy ustawy o rachunkowości odnoszące się do jednostek prowadzących działalność gospodarczą.

Jeżeli jednostka non profit podejmie działalność gospodarczą, kierownik jednostki ma obowiązek zaktualizować dotychczasową dokumentację zasad (polityki) rachunkowości - w tym zakładowy plan kont. Przepisy ustawy o rachunkowości odnoszące się do sporządzania sprawozdań finansowych wymagają prezentacji bardziej szczegółowych danych przedstawiających sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy jednostki (w porównaniu z przepisami rozporządzenia z 15 listopada 2001 r.).

 

Aktualizując wykaz kont księgi głównej oraz wykaz kont ksiąg pomocniczych, jednostka powinna zwrócić szczególną uwagę na zakres informacji, jaki będzie prezentować w sprawozdaniu finansowym. W związku z rozpoczęciem działalności gospodarczej przez jednostkę non profit oraz przejściem z prowadzenia rachunkowości według rozporządzenia na przepisy ustawy o rachunkowości - w dokumentacji zasad (polityki) rachunkowości jednostka aktualizuje głównie metody ustalania wyniku finansowego oraz zasady ewidencji przychodów i kosztów działalności.

Aktualizację dotychczasowej dokumentacji zasad (polityki) rachunkowości - w tym zakładowego planu kont - można przeprowadzić w formie zastosowania aneksu lub połączyć dotychczasowe zasady z nowymi zasadami w formie jednolitego tekstu.

Przykład

Stowarzyszenie INTEGRACJA, prowadzące działalność wspomagającą rozwój gospodarczy - w tym rozwój przedsiębiorczości, w lipcu 2008 r. rozpoczęło prowadzenie działalności gospodarczej (produkcyjnej oraz handlowej). Stowarzyszenie podjęło działalność gospodarczą w ciągu roku obrotowego i z dniem podjęcia tej działalności jest zobowiązane stosować przepisy ustawy o rachunkowości odnoszące się do jednostek prowadzących działalność gospodarczą. W związku z tym Stowarzyszenie dokonało aktualizacji przyjętej polityki rachunkowości.

W zakładowym planie kont uzupełniono: wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej.

1. W wykazie kont księgi głównej, w Zespole 7 - Przychody i koszty ich osiągnięcia, zostały wprowadzone następujące konta:

701 Przychody ze sprzedaży produktów

706 Koszt wytworzenia sprzedanych produktów

731 Przychody ze sprzedaży towarów

732 Wartość sprzedanych towarów

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

2. Ustalono zasady klasyfikacji zdarzeń dotyczące przychodów i kosztów działalności gospodarczej, a także uzupełniono zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej:

Konto 701 „Przychody ze sprzedaży produktów”

Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń i operacji gospodarczych

Konto 701 „Przychody ze sprzedaży produktów” przeznaczone jest do ewidencji przychodów ze sprzedaży produktów, na które składają się:

• wyroby gotowe,

• półprodukty,

• wykonane roboty i usługi przemysłowe, w tym usługi długoterminowe (także budowlane).

Przychody ze sprzedaży na rzecz odbiorców krajowych i zagranicznych są rejestrowane w cenach sprzedaży netto (bez podatku VAT).

Saldo Ma konta 701 wyraża wartość przychodów netto ze sprzedaży (bez podatku VAT) od początku roku.

Typowe zapisy na stronie Wn konta 701 „Przychody ze sprzedaży produktów”

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Typowe zapisy na stronie Ma konta 701 „Przychody ze sprzedaży produktów”

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Księgi pomocnicze do konta 701 „Przychody ze sprzedaży produktów”

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Konto 706 „Koszt własny sprzedanych produktów”

Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń i operacji gospodarczych

Konto 706 „Koszt własny sprzedaży produktów” jest przeznaczone do ewidencji kosztu wytworzenia sprzedanych produktów.

Saldo Wn konta 706 oznacza wartość sprzedanych produktów w rzeczywistym koszcie wytworzenia.

Typowe zapisy na stronie Wn konta 706 „Koszt własny sprzedanych produktów”

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Typowe zapisy na stronie Ma konta 706 „Koszt własny sprzedanych produktów”

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Księgi pomocnicze do konta 706 „Koszt własny sprzedanych produktów”

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Konto 731 „Przychody ze sprzedaży towarów”

Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń i operacji gospodarczych

Konto 731 „Przychody ze sprzedaży towarów” przeznaczone jest do ewidencji przychodów ze sprzedaży towarów w cenach sprzedaży netto - bez należnego VAT, na podstawie faktur VAT oraz wydruków z kas fiskalnych.

Saldo Ma konta 731 oznacza wartość sprzedaży przychodów netto od początku roku.

Typowe zapisy na stronie Wn konta 731 „Przychody ze sprzedaży towarów”

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Typowe zapisy na stronie Ma konta 731 „Przychody ze sprzedaży towarów”

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Księgi pomocnicze do konta 731 „Przychody ze sprzedaży towarów”

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Konto 732 „Wartość sprzedanych towarów”

Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń i operacji gospodarczych

Konto 732 „Wartość sprzedanych towarów” służy do ewidencji wartości sprzedanych towarów handlowych w cenach zakupu (nabycia) po uwzględnieniu odchyleń od cen ewidencyjnych.

Saldo Wn konta 732 oznacza wartość sprzedanych towarów według cen zakupu (nabycia) od początku roku.

Typowe zapisy na stronie Wn konta 732 „Wartość sprzedanych towarów”

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Typowe zapisy na stronie Ma konta 732 „Wartość sprzedanych towarów”

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Księgi pomocnicze do konta 732 „Wartość sprzedanych towarów”

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Podstawy prawne:

• ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości - j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1056

• rozporządzenie Ministra Finansów z 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej - Dz.U. Nr 137, poz. 1539; ost.zm. Dz.U. z 2003 r. Nr 11, poz. 117

Autopromocja

REKLAMA

Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Przekształcenie, połączenie, wniesienie aportu a możliwość stosowania estońskiego CIT

  Estoński CIT staje się coraz bardziej popularną formą opodatkowania spółek. Warto jednak wskazać, że wiąże się z nią szereg ograniczeń i warunków, jakie musi spełnić spółka, aby móc korzystać z dobrodziejstw estońskiego CIT.

  MF: Kasowy PIT od 2025 roku. Niedługo pojawi się projekt

  W Ministerstwie Finansów toczą się już prace nad projektem nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dot. wdrożenia w polskim systemie podatkowym kasowego PIT. W najbliższych dniach projekt ten ma zostać wpisany do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. Takie informacje przekazał 22 lutego 2024 r. w Sejmie wiceminister finansów Jarosław Neneman. Ale te nowe przepisy wejdą w życie nie wcześniej niż od 2025 roku.

  Składka zdrowotna na ryczałcie - progi przychodów w 2024 roku

  O wysokości składki zdrowotnej dla podatników na ryczałcie decydują progi osiąganych przychodów oraz wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Jak prawidłowo obliczyć składkę zdrowotną dla ryczałtu w 2024 roku?

  Ulga dla seniorów przed otrzymaniem emerytury - co mówi prawo?

  Czy seniorzy mogą korzystać z ulgi podatkowej w PIT przed otrzymaniem emerytury, mimo osiągnięcia wieku emerytalnego? Chodzi o zwolnienie w podatku dochodowym nazywane „ulgą dla pracujących seniorów”.

  Niestaranny pracodawca zapłaci podatek za oszustwo pracownika. Wyrok TSUE nie usuwa wszystkich wątpliwości i nie daje wytycznych

  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 30 stycznia 2024 r. orzekł, że pracownik wykorzystujący dane swego pracodawcy do wystawiania fałszywych faktur jest zobowiązany do zapłaty wskazanej w nich kwoty podatku  Ale takie konsekwencje powinny dotknąć pracownika pod warunkiem, że pracodawca (podatnik VAT) dochował należytej staranności, rozsądnie wymaganej w celu kontrolowania działań swojego pracownika. Jeżeli pracodawca takiej staranności nie dochował, to poniesie konsekwencje sam i będzie musiał zapłacić podatek.

  Ekoschematy obszarowe - są już stawki płatności za 2023 rok [tabela]

  Ustalone zostały stawki płatności w ramach ekoschematów obszarowych za 2023 rok - informuje resort rolnictwa.

  Zwrot podatku - kiedy? Czy da się przyspieszyć?

  Gdy z zeznania podatkowego PIT wynika nadpłata podatku, to urząd skarbowy dokona jej zwrotu. W jakim terminie można spodziewać się zwrotu podatku? Czy można przyspieszyć zwrot korzystając z usługi Twój e-PIT?

  Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze a zmiana powierzchni użytków rolnych

  Jak wygląda kwestia zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze w przypadku zmiany powierzchni posiadanych przez producenta rolnego użytków rolnych? W jakich terminach składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2024 roku?

  Wynagrodzenie kierowcy zawodowego w 2024 roku. Co się zmienia? O czym muszą wiedzieć firmy transportowe i sami kierowcy?

  Rok 2024 rozpoczął się kolejnymi, ważnymi zmianami dla polskich przewoźników, które przekładają się na wyższe koszty pracownicze, a wszystko wskazuje na to, że to jeszcze nie koniec. Od lipca czeka nas druga podwyżka płacy minimalnej, która może oznaczać wzrost kosztów zatrudnienia kierowców blisko o 900 zł. Istnieją jednak pewne sposoby optymalizacji wynagrodzeń kierowców, dzięki którym mogą zyskać nie tylko przedsiębiorcy transportowi, ale również sami truckerzy, wykonujący przewozy za granicę. Jakie są najważniejsze zmiany w wynagrodzeniach kierowców i co mogą zrobić firmy, by jak najwięcej zaoszczędzić?

  Umowa o pracę na czas określony. TSUE: trzeba podać przyczynę wypowiedzenia

  W wyroku z 20 lutego 2024 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) orzekł, że pracownik zatrudniony na czas określony musi zostać poinformowany przez pracodawcę o przyczynach rozwiązania z nim umowy o pracę za wypowiedzeniem, jeśli informacji takiej udziela się pracownikowi zatrudnionemu na czas nieokreślony. Zdaniem TSUE polskie przepisy przewidujące wskazanie tych przyczyn jedynie pracownikom zatrudnionym na czas nieokreślony naruszają prawo podstawowe pracownika na czas określony do skutecznego środka prawnego. W Polsce dopiero od 26 kwietnia 2023 r w Kodeksie pracy istnieje obowiązek podawania przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony. Wcześniej przyczynę wypowiedzenia pracodawca musiał wskazywać tylko w przypadku rozwiązania umowy bez zachowania wypowiedzenia. 

  REKLAMA