Kategorie

Jak wykazać aktywa biologiczne w księgach rachunkowych

Grzegorz Magdziarz
inforCMS
W ostatnich latach rośnie liczba gospodarstw prowadzących działalność rolniczą na większą skalę, zobowiązanych do stosowania zasad określonych ustawą o rachunkowości (dalej uor) lub stosujących je z własnej woli w celu uzyskania informacji potrzebnych do racjonalnego działania. Zarówno polskie prawo bilansowe, jak i Krajowe Standardy Rachunkowości nie wyszczególniają specjalnych uregulowań dla tego typu działalności. Do aktywów biologicznych i produktów rolniczych, jeśli są one związane z działalnością rolniczą, odnoszą się przepisy MSR 41 Rolnictwo.

 

Przepisy uor stosują i są zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych gospodarstwa działające w formie spółki kapitałowej (akcyjnej i z o.o.), spółdzielni lub stanowiące inne osoby prawne oraz spółki osobowe z udziałem osób prawnych, bez względu na wielkość osiągniętych przez nie przychodów netto ze sprzedaży produktów i operacji finansowych. Księgi rachunkowe muszą też prowadzić osoby fizyczne i spółki osobowe osób fizycznych, jeżeli przychody netto ze sprzedaży produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość 1 200 000 euro, tj. 4 936 560 zł według kursu na 30 września 2012 r.

Ustawa o rachunkowości określa jednak tylko w sposób ogólny zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego. Nie uwzględnia specyfiki poszczególnych rodzajów i odmian działalności gospodarczej, w tym także działalności rolniczej. Każe jedynie wycenić zapasy i inne składniki aktywów oraz ustalić wynik finansowy. Zgodnie jednak z art. 10 ust. 3 uor w sprawach nieuregulowanych ustawą - w razie braku Krajowego Standardu Rachunkowości poświęconego danemu zagadnieniu - gospodarstwo może stosować postanowienia MSR. Dla działalności rolniczej jest to MSR 41 Rolnictwo.

Tabela 1. Zakres przedmiotowy MSR 41

Elementy

Wyjaśnienie

Aktywa biologiczne

Aktywa biologiczne to zbiór zwierząt hodowlanych, roślin uprawnych albo drzew i krzewów owocowych podobnych pod względem gatunku (rodzaju), a w ramach gatunku - rasy zwierząt lub odmiany roślin, drzew i krzewów owocowych.

Produkty rolne (rolnicze)

Produktami rolnymi są produkty zwierzęce lub roślinne oraz owoce uzyskane z aktywów biologicznych należących do gospodarstwa.

Przemiana biologiczna

Przemiana biologiczna to procesy wzrostu zwierząt i roślin oraz prokreacji, powodujące jakościowe lub ilościowe zmiany składnika aktywów biologicznych (zwierząt znajdujących się w hodowli lub chowie, roślin uprawnych - zbóż, warzyw, drzew i krzewów owocowych).

Zbiory (uzyskanie)

Zbiory to oddzielenie produktu rolnego od aktywów biologicznych lub zakończenie procesów życiowych aktywów biologicznych.

Działalność rolnicza

Działalność rolnicza polega na sterowanej przez gospodarstwo przemianie biologicznej aktywów biologicznych w produkty rolne (zwierzęce lub roślinne) przeznaczone do sprzedaży lub na inne aktywa biologiczne.

Działalność rolnicza w rozumieniu MSR 41 nie jest równoznaczna z każdym typem działalności, który w potocznym tego słowa znaczeniu zostałby zaliczony do działalności rolniczej. Działalność rolnicza polega bowiem na zarządzaniu przez jednostkę gospodarczą biologiczną przemianą przeznaczonych na sprzedaż zwierząt hodowlanych bądź roślin uprawnych (określanych jako aktywa biologiczne) w produkty rolnicze lub w inne aktywa biologiczne. Przy czym przemiana biologiczna to cały proces wzrostu, umniejszenia (degeneracji), produkcji i prokreacji, który powoduje jakościowe lub ilościowe zmiany składnika aktywów biologicznych.

 

Tabela 2. Przemiana biologiczna

Zmiana aktywów

Wytworzenie produktów rolniczych

• wzrost - powiększenie lub poprawa jakościowa zwierząt znajdujących się w hodowli lub chowie bądź roślin uprawnych,

• umniejszenie - zmniejszenie lub pogorszenie jakości zwierząt,

• rozmnażanie - pozyskanie dodatkowych sztuk zwierząt lub roślin.

Produkcja mleka lub wełny

MSR 41 nie odnosi się do takich kategorii, jak:

• grunty związane z działalnością rolniczą - tutaj ma zastosowanie MSR 16 Rzeczowe aktywa trwałe oraz MSR 40 Nieruchomości inwestycyjne;

• wartości niematerialne i prawne związane z działalnością rolniczą - tutaj ma zastosowanie MSR 38 Wartości niematerialne;

• produkty jako wynik procesu przetwarzania aktywów po zbiorach lub aktywów po zbiorach lub pozyskaniu (wełna, cukier, ser czy wino) - tu należy stosować przepisy MSR 2 Zapasy.

Oznacza to, że wytwarzanie np. sera z mleka lub wina z winogron w myśl MSR 41 nie stanowi działalności rolniczej i nie jest regulowane w tym standardzie. Do tych kwestii należy stosować regulacje dotyczące produkcji, które można znaleźć w MSR 2 Zapasy.

 

Polecamy: INFORLEX.PL Księgowość i Kadry

Polecamy: Monitor Księgowego

 

 

Momentem kluczowym dla rozpoznania, czy dany proces można zaliczyć do działalności rolniczej, jest zbiór lub pozyskanie w inny sposób. Określane jest ono jako moment, w którym następuje oddzielenie produktu od aktywów biologicznych, lub moment zakończenia procesów życiowych aktywów biologicznych.

Zasady wyceny i ewidencji aktywów biologicznych są zdeterminowane sposobem ich klasyfikowania. Ustawa bezpośrednio nie definiuje pojęcia aktywów biologicznych, ale wyodrębnia hodowlany inwentarz żywy jako element aktywów trwałych. Pozostały inwentarz jest traktowany jako element rzeczowych aktywów obrotowych.

Schemat. Klasyfikacja aktywów biologicznych

Składniki aktywów biologicznych oraz produktów rolniczych należy ujmować w księgach tylko wówczas, gdy:

• składniki te są kontrolowane przez jednostkę (np. zboża zebrane przez jednostkę z własnych upraw),

• istnieje prawdopodobieństwo uzyskania z nich korzyści ekonomicznych, np.:

- zebrane jabłka nie są zgniłe i nadają się do sprzedaży, zużycia lub przetworzenia albo

- krowa nadaje się do sprzedaży lub hodowli,

- mleko pozyskiwane od krowy nadaje się do sprzedaży bądź przerobu oraz

• można w wiarygodny sposób ustalić ich cenę/koszt wytworzenia lub ich wartość godziwą.

Oznacza to, że aktywa biologiczne powinny spełnić ogólną definicję aktywów zarówno dla potrzeb MSR, jak i art. 3 ust. 1 pkt 12 uor.

Składnik aktywów biologicznych należy wycenić w momencie początkowego ujęcia oraz na każdy dzień bilansowy w wartości godziwej pomniejszonej o szacunkowe koszty związane ze sprzedażą. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, gdy wartości godziwej nie można wiarygodnie ustalić. Wartość godziwą ustala się, biorąc pod uwagę aktualny stan i miejsce, w jakim aktywa te znajdują się w chwili wyceny. Stanowi ona (podobnie jak w przypadku innych aktywów) kwotę, za jaką na warunkach rynkowych składnik aktywów mógłby zostać wymieniony, a zobowiązanie uregulowane pomiędzy zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi stronami.

Rynek aktywny to taki rynek, który spełnia wszystkie następujące warunki:

• pozycje będące przedmiotem obrotu na rynku są jednorodne,

• w dowolnym momencie można znaleźć zainteresowanych nabywców i sprzedawców oraz

• ceny są podawane do wiadomości publicznej.

O tym, czy przytoczone warunki są spełnione, decyduje kierownik jednostki, gdyż nie istnieją ostrzejsze kryteria w formie konkretnych wartości. W przypadku braku rynku aktywnego kolejno stosuje się ceny transakcji, które miały miejsce w ostatnim czasie, zmodyfikowane ceny rynkowe podobnych składników, a także tzw. branżowe jednostki pomiarowe.

W Polsce odpowiednie dane dla niektórych rynków publikuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Kolejnym krokiem jest wykorzystanie wartości bieżącej oczekiwanych wpływów środków pieniężnych netto z aktywów biologicznych.

 

Przykład 1

 

ALFA posiada plantację sosen o liczbie 100 sztuk. Drzewka te mogłyby zostać sprzedane w momencie swojej dojrzałości, a więc za 5 lat od dnia bilansowego. Aktualna cena rynkowa dojrzałego drzewka wynosi 500 zł. Założona przez spółkę stopa dyskontowa (stopa lombardowa) wynosi około 5%. Dla potrzeb przykładu brak dodatkowych kosztów do czasu sprzedaży.

Wartość godziwa na dzień bilansowy wyniesie zatem: 100 szt. x 500 zł = 50 000 zł.

Natomiast przy założeniu zdyskontowanych przepływów pieniężnych bieżąca wartość na dzień bilansowy wyniosłaby: 50 000 : (1 + 0,05)5 = 39 176,30 zł.

Zyski lub straty powstałe w wyniku początkowego ujęcia składnika aktywów biologicznych, jak również skutki zmian pierwotnie ustalonej wartości godziwej ujmowane są w rachunku zysków i strat okresu, w którym wystąpiły.

Generalnie zakłada się, że ustalenie wartości godziwej składnika aktywów biologicznych jest możliwe. Jednak w praktyce mogą wystąpić takie sytuacje w przypadku wyceny początkowej aktywów biologicznych, dla których nie istnieją pochodzące z rynku ceny lub wartości (np. brak rynku zbytu danych roślin lub zwierząt), a alternatywne szacunki wartości godziwej uznaje się za „wysoce niewiarygodne”. Wówczas składnik aktywów biologicznych należy wycenić w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia, pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie i zakumulowane odpisy z tytułu utraty wartości. Jednak bardziej preferowane jest podejście oparte na wartości godziwej.

Tabela 3. Podstawy szacowania wartości godziwej aktywów biologicznych według MSR 41

Wyszczególnienie

Podstawa ustalenia wartości godziwej

Istnieje aktywny rynek na dane zasoby

Cena rynkowa

Istnieje więcej niż jeden aktywny rynek

Cena istniejąca na rynku, z którego przedsiębiorstwo zamierza skorzystać

Nie istnieje aktywny rynek

Aktualne ceny transakcji rynkowych, na przykład cena ostatniej transakcji, pod warunkiem że między datą transakcji a dniem bilansowym nie wystąpiły znaczące zmiany sytuacji gospodarczej

Ceny rynkowe podobnych aktywów, skorygowane o istotne różnice wartościowe między tymi aktywami

Branżowe jednostki pomiaru (jednostki parametryczne), na przykład wartość bydła rzeźnego wyrażona w kilogramach żywej wagi

Ceny lub wartości rynkowe są niedostępne

Bieżąca wartość oczekiwanych wpływów środków pieniężnych netto z aktywów w ich obecnym stanie, zdyskontowana o aktualnie obowiązującą rynkową stopę dyskontową

Nie istnieje aktywny rynek na pewne aktywa biologiczne, lecz istnieje rynek na kombinacje tych aktywów z innymi, przy czym tak określony zespół aktywów stanowi pakiet

Różnica między wartością godziwą zespołu aktywów a wartością godziwą pojedynczych aktywów, których wartość można ustalić

Jeżeli wartości rynkowe aktywów biologicznych są niemożliwe do określenia, podstawę ustalenia ich wartości godziwej może stanowić wartość bieżąca oczekiwanych wpływów środków pieniężnych netto z tych aktywów.

Założenie niemożności ustalenia wartości godziwej nie może być przyjęte w przypadku wyceny bilansowej. W związku z tym wycena bilansowa aktywów biologicznych odbywa się według wartości godziwej pomniejszonej o przewidywane koszty związane z ich sprzedażą. Do kosztów związanych ze sprzedażą zaliczane są prowizje brokerów i pośredników, opłaty nakładane przez agencje regulacyjne, giełdy towarowe, podatki transferowe i cła. Do kosztów tych nie są zaliczane jednak koszty transportu ani inne wydatki ponoszone w celu wprowadzenia aktywów na rynek. Należy je ująć w księgach rachunkowych jako koszty sprzedaży.

 

Przykład 2

 

Jednostka posiada las. Przyrost drzew, po którym można je ściąć i sprzedać, zajmie około 25 lat. Przeciętny wiek drzew w okresie sprawozdawczym to 15 lat. Obecnie nie istnieje aktywny rynek na drzewa 15-letnie. Jednak istnieje rynek dla pozyskanego drewna z drzew w wieku 25 lat lub starszych. Aby określić wartość godziwą lasu, jednostka stosuje podejście dochodowe i używa ceny za 25-letnie zebrane drewno na rynku jako danych wejściowych. Ponieważ drzewa nie są jeszcze gotowe do zbioru, wpływy pieniężne muszą być dostosowane do kosztów, które ponoszą uczestnicy rynku (w naszym przypadku przez kolejne 10 lat).

Dlatego estymowane przepływy pieniężne powinny zawierać w sobie koszty zarządzania lasem (np. koszty leśnictwa, takie jak nawożenie i przycinanie drzew), zanim drzewa osiągną dojrzałość, oraz koszty wycinki drzew, zbiorów i ich transportu. Dlatego wartość godziwa drzew na dzień bilansowy to cena sprzedaży 25-letniego drewna na aktywnym rynku pomniejszona o podane wyżej koszty.

Należy pamiętać, że dopuszczalne jest grupowanie składników aktywów biologicznych. Grupa aktywów biologicznych zgodnie ze standardem to zbiorowość podobnych zwierząt hodowlanych lub roślin uprawnych, a składnik aktywów biologicznych to zwierzę znajdujące się w hodowli lub w chowie albo roślina uprawna.

Grupowanie aktywów biologicznych jest korzystne w momencie przeprowadzania ich wyceny. Kryteriami podziału mogą być wiek, rodzaj zastosowania, wydajność. Natomiast produkty rolnicze to produkty zebrane/pozyskane z aktywów biologicznych należących do jednostki, np. wełna pozyskana z owiec.

 

Przykład 3

 

Hodowca posiada 50 krów mlecznych. W zależności od wieku stado podzielono na następujące grupy:

Wiek krowy (w latach)

Liczba krów ( w szt.)

do roku

5

1-3 lat

18

4-5 lat

23

powyżej 5 lat

4

 

Ewidencja aktywów biologicznych

Podobnie jak pomiar wartości również sposób ujęcia aktywów biologicznych w księgach rachunkowych wymaga uwzględnienia przynależności składników majątku do określonej grupy rodzajowej aktywów, to jest stosowania podziału zwierząt i roślin na ich rodzaje, a także odmiany, wiek i ilość oraz przeznaczenie i pochodzenie - na przykład zwierząt z zakupu albo z własnej hodowli.

 

Uwaga

 

Konieczne jest dostosowanie do tego podziału zakładowego planu kont - w zakresie kont syntetycznych i analitycznych.

MSR 41 nie określa sposobu ujęcia aktywów biologicznych i produktów rolniczych w księgach rachunkowych, ale ich ewidencja powinna być prowadzona w sposób dostosowany do potrzeb sprawozdawczości. Na potrzeby sporządzania sprawozdań zaleca się grupowanie aktywów biologicznych z podziałem na co najmniej aktywa produkcyjne i aktywa konsumpcyjne, a ponadto z podziałem na aktywa dojrzałe i niedojrzałe. Ewidencja aktywów biologicznych również powinna być prowadzona z podziałem na te grupy rodzajowe.

 

Przykład 4

 

W gospodarstwie ALFA na 1 stycznia 2012 r. na stado składało się 25 sztuk dwuletnich buhajów. 1 lipca nabyto 5 sztuk rocznego buhaja. Wartość godziwa pomniejszona o szacunkowe koszty sprzedaży trzody wyniosła odpowiednio:

1.01 - dwuletni buhaj: 3000 j.p.

1.07 - roczny buhaj: 3100 j.p.

Wycena bilansowa:

Roczny buhaj: 3200 j.p.

Półtoraroczny buhaj: 2900 j.p.

Dwuletni buhaj: 2950 j.p.

Trzyletni buhaj: 3200 j.p.

Ewidencja księgowa

1. Na podstawie danych ustalono na dzień bilansowy wpływ fizycznej zmiany posiadanych aktywów biologicznych:

25 szt. x (3200 - 2950) = 6250 j.p.

a) Wn „Aktualizacja wartości aktywów biologicznych” 6 250

Ma „Przychody pozostałe” 6 250

5 szt. x (2900 - 3200) = -1500 j.p.

b) Wn „Koszty pozostałe” 1 500

Ma „Aktualizacja wartości aktywów biologicznych” 1 500

Zatem zmiana wartości godziwej, pomniejszonej o ewentualne koszty sprzedaży, wyniosła w powyższym przypadku (w wyniku zmiany fizycznej stada) 4750 j.p.

2. Ustalono wpływ zmian cen na zmianę wartości godziwej, pomniejszonej o szacunkowe koszty sprzedaży:

25 szt. x (2950 - 3000) = -1250 j.p.

a) Wn „Koszty pozostałe” 1 250

Ma „Aktualizacja wartości aktywów biologicznych” 1 250

5 szt. x (3200 - 3100) = 500 j.p.

b) Wn „Aktualizacja wartości aktywów biologicznych” 500

Ma „Przychody pozostałe” 500

Zmiana wartości godziwej, pomniejszonej o szacunkowe koszty sprzedaży wynikające ze zmiany cen dla stada, wyniosła -750 j.p.

Wartość stada na dzień bilansowy wzrosła ogółem o 4000 j.p.

Wycena w ramach kombinacji

Szczególnym przypadkiem wyceny aktywów biologicznych jest ich wycena w ramach kombinacji. Jak podaje MSR 41, mogą wystąpić sytuacje, w których nie istnieje odrębny rynek na aktywa biologiczne na stałe połączone z gruntem. Może jednak istnieć aktywny rynek na pewną kombinację aktywów, to jest na te aktywa biologiczne w połączeniu z samym gruntem i jego ulepszeniami, przy czym zespół tych aktywów jest traktowany jako pakiet. Wówczas od wartości godziwej kombinacji aktywów biologicznych można odjąć wartość godziwą samego gruntu i jego ulepszeń, co pozwoli uzyskać wartość godziwą pozostałych aktywów biologicznych.

Produkty rolnicze zebrane/pozyskane z aktywów biologicznych należących do jednostki gospodarczej należy wyceniać w wartości godziwej pomniejszonej o szacunkowe koszty związane ze sprzedażą, poniesione do dnia zbiorów/pozyskania produktów. W przypadku produktów rolniczych nie jest dopuszczalne przyjęcie założenia o braku możliwości wiarygodnego ustalenia wartości godziwej.

Dotacje rządowe do aktywów biologicznych

Zdarza się, że spółki otrzymują dotacje rządowe do aktywów biologicznych. Bezwarunkowe dotacje rządowe do składnika aktywów biologicznych wycenianego w wartości godziwej, pomniejszonej o szacunkowe koszty związane ze sprzedażą, ujmuje się jako przychód dopiero wówczas, gdy dotacja rządowa stanie się należna. Dotacje rządowe odpowiadają definicji dotacji zamieszczonej w MSR 20 Dotacje rządowe oraz ujawnianie informacji na temat pomocy rządowej.

Jeżeli dotacja rządowa do składnika aktywów biologicznych wycenianego w wartości godziwej, pomniejszonej o szacunkowe koszty związane ze sprzedażą, jest warunkowa i nakłada wymóg niepodejmowania określonej działalności rolniczej, wówczas można ująć taką dotację rządową jako przychód dopiero wówczas, gdy zostaną spełnione warunki związane z przyznaniem dotacji. Do tego czasu należy prezentować ją w bilansie jako należności warunkowe.

Jeżeli dotacja rządowa odnosi się do składnika aktywów biologicznych wycenianego w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia, pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie i zakumulowane odpisy z tytułu utraty wartości, należy zastosować wytyczne MSR 20.

• art. 2 ust. 1, art. 3 ust. 1 pkt 12, art. 10 ust. 3, art. 28 ust. 6 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości - j.t. Dz.U. z 2009 r. Nr 123, poz. 1552; ost.zm. Dz.U. z 2012 r. poz. 1342

• MSR 41 Aktywa biologiczne

Grzegorz Magdziarz

biegły rewident

 

Chcesz dowiedzieć się więcej, skorzystaj z naszego programu
INFORLEX Plan kont dla firm – program
INFORLEX Plan kont dla firm – program
Tylko teraz
Źródło: Biuletyn Głównego Księgowego
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  26 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Podatek minimalny w CIT - kto zapłaci i jak będzie liczony?

  Podatek minimalny w CIT. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (przygotowany w ramach Polskiego Ładu), przewiduje m.i. wprowadzenie nowego podatku – podatku minimalnego dla dużych korporacji. Przy czym korporacje na potrzeby podatku minimalnego rząd definiuje podobnym kluczem jak klasę średnią na potrzeby kalkulacji składki zdrowotnej.

  Ulga abolicyjna w PIT - zmiany 2021

  Ulga abolicyjna w PIT - zmiany 2021. Wejście w życie nowych przepisów ograniczających ulgę abolicyjną spowodowało, że od 1 stycznia 2021 r. polscy rezydenci podatkowi osiągający przychody w państwach, z którymi na mocy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania stosuje się metodę proporcjonalnego odliczenia zapłacą wyższy PIT.

  Jaka inflacja w 2022 roku?

  Inflacja w 2022 roku. Rada Polityki Pieniężnej podtrzymuje strategię średniookresowego celu inflacyjnego na poziomie 2,5 proc. z symetrycznym przedziałem odchyleń +/- 1 pkt. proc. - wynika z opublikowanych przez NBP "Założeń polityki pieniężnej" na 2022 rok.

  Jak odzyskać pieniądze przelane pomyłkowo na inny rachunek bankowy?

  Pomyłkowy przelew - jak odzyskać pieniądze. Wykonując przelew bankowy należy upewnić się, czy numer rachunku odbiorcy jest właściwy. Rzecznik Finansowy ostrzega, że przelanie środków finansowych na zły numer rachunku, może skutkować całkowitą utratą pieniędzy. Jeśli jednak taki błąd nam się przydarzy, nie załamujmy się. Klienci instytucji finansowych dysponują pewnymi możliwościami prawnymi, by dochodzić zwrotu własnych pieniędzy. O szczegółach informuje Rzecznik Finansowy w przygotowanym poradniku, który powstał na bazie konkretnych spraw zgłaszanych przez klientów do biura Rzecznika Finansowego.

  Wysokość przeciętnego dochodu w gospodarstwach rolnych w 2020 r.

  Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2020 r. 3819 zł - wynika z obwieszczenia Prezesa GUS opublikowanego w Monitorze Polskim.

  Klimat i biznes: oczekiwania po publikacji raportu IPCC

  Zmiany klimatu a biznes. Opublikowany w sierpniu szósty raport Międzyrządowego Zespołu ds. Zmiany Klimatu (IPCC) jednoznacznie potwierdza, że ograniczanie emisji CO2, a tym samym postępowania globalnego ocieplenia, absolutnie nie może być odkładane w czasie. Działać trzeba natychmiast. Dokument zawiera analizę badań z zakresu nauk o klimacie i jest podsumowaniem prac osób zajmujących się badaniem zjawiska zmian klimatu. W dobie nagłych i nieprzewidywalnych zjawisk pogodowych oraz innych skutków zmian klimatu, których teraz nie jesteśmy w stanie przewidzieć, sektor biznesu powinien zewrzeć szyki i wspólnie zastanowić się nad tym, jak sprostać negatywnym konsekwencjom aktywności przemysłowej i skutecznie zapobiegać dalszej degradacji środowiska. Stawka, jak wszyscy wiemy, jest wysoka. Ten temat komentuje dr Agata Rudnicka z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

  Ulga dla dużych rodzin - rozwiązanie potrzebne, ale czy optymalne

  Ulga dla dużych rodzin to ruch we właściwym kierunku i rozwiązanie, które było potrzebne. Ale można mieć wątpliwości, czy podobnego efektu nie da się osiągnąć w inny sposób – powiedział ekonomista prof. Marek Kośny. Ekspert podkreślał też konieczność poprawy sytuacji mieszkaniowej rodzin.

  Jak uzyskać dni wolne na opiekę nad chorym dzieckiem?

  Opieka nad chorym dzieckiem. Rozpoczynający się okres jesienny sprzyja infekcjom, zwłaszcza u najmłodszych. Pracownicy, którzy muszą zaopiekować się chorym dzieckiem, mają dwie możliwości uzyskania w tym celu dni wolnych.

  Ulga dla samotnych rodziców w PIT (1,5 tys. zł) zamiast wspólnego rozliczenia

  Ulga dla samotnych rodziców w PIT. Poprawka zgłoszona do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zastąpi wspólne rozliczanie nową ulgą dla samotnych rodziców w wysokości 1,5 tys. zł. Wiceminister rodziny Barbara Socha zapewnia, że rozwiązania przewidziane w Polskim Ładzie będą dla rodziców korzystniejsze od obecnych.

  Podatek od nieruchomości a schematy podatkowe

  Schematy podatkowe nie omijają podatku od nieruchomości. Z wydanych w tym zakresie Objaśnień podatkowych wynika bezpośrednio, że Szef KAS jest zainteresowany także tym obszarem (str. 12). Wspiera to również kształt formularza MDR-1, w którym – w części, w której należy określić transakcje/zagadnienia obejmujące schemat podatkowy – wskazano dla przykładu: zwolnienia i definicje pojęcia budowla/budynek na gruncie podatku od nieruchomości.

  Polski Ład. Zmiany podatkowe z ulgą dla dużych rodzin

  Polski Ład. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych przyjęła zmiany w ustawach podatkowych, jakie mają zostać wprowadzone w ramach Polskiego Ładu. Wśród wprowadzonych poprawek znalazł się zapis wprowadzający ulgę dla rodzin z czworgiem lub większą liczbą dzieci.

  E-faktury ustrukturyzowane od 2022 r. Czy znikną faktury papierowe?

  E-faktury ustrukturyzowane od 2022 r.. Nadciąga rewolucja w fakturowaniu. Znane do tej pory faktury papierowe, jak i stosowane obecnie faktury elektroniczne nie będą jedynymi dopuszczalnymi formami dokumentowania transakcji. Faktury ustrukturyzowane mają być wprowadzone na zasadach dobrowolności od 1 stycznia 2022 roku.

  Polski Ład - duże rodziny bez podatku

  Polski Ład. Jesteśmy otwarci na poprawkę w Polskim Ładzie wspierającą rodziny - powiedział rzecznik rządu Piotr Müller odpowiadając na pytanie o dodatkowe wsparcie podatkowe dla dużych rodzin. Dodał, że jest pakiet kilku rozwiązań wnoszonych przez parlamentarzystów PiS, są one poważnie rozważane.

  Stałe miejsce prowadzenia działalności a obecność pracowników

  Stałe miejsca prowadzenia działalności gospodarczej dla potrzeb podatku VAT jest istotne, ponieważ determinuje miejsce (kraj), na terytorium którego usługi powinny być opodatkowane. Jest to często kwestia sporna, będąca przedmiotem orzeczeń nie tylko krajowych sądów administracyjnych, ale także Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Ulga na powrót w PIT - zmiany od 2022 roku

  Ulga na powrót w PIT. Po konsultacjach związanych z podatkową częścią Polskiego Ładu, rząd zdecydował się zmienić niektóre z jego założeń, m.in. w zakresie konstrukcji ulgi na powrót. Przypomnijmy, że w pierwotnych założeniach Polskiego Ładu ulga na powrót miała mieć konstrukcję odliczenia od podatku indywidualnie wyliczonej kwoty, która miała być ustalona na podstawie podatku należnego za poprzednie lata.

  Czy darowizna od brata jest zwolniona z podatku?

  Darowizna od brata a podatek od spadków i darowizn. Czy darowizna, którą podatnik otrzyma od brata, podlega zwolnieniu z podatku zgodnie z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn?

  Praca zdalna a obowiązek składania deklaracji CIT-ST

  Deklaracja CIT-ST a praca zdalna. Pandemia wirusa COVID-19 wymusiła na pracodawcach zmiany organizacji pracy w zakładach pracy. Gdzie tylko było to możliwe, pracownicy zostali skierowani do wykonywania pracy w formie zdalnej (home office). Było to ogromne wyzwanie logistyczne, w których dotychczas praca była świadczona głównie stacjonarnie w siedzibie pracodawcy. Zmiana sposobu świadczenia pracy przez osoby zatrudnione wpłynęła na wiele kwestii z zakresu prawa pracy, między innymi wymusiła na rządzących zajęcie się tematem uregulowania pracy zdalnej. Przepisy w tym zakresie są obecnie konsultowane w ramach Rady Dialogu Społecznego. Praca zdalna stawia przed nami jednak o wiele więcej pytań. Jednym z problemów, jaki pojawia się w nawiązaniu do tego tematu, jest obowiązek składania deklaracji CIT-ST do urzędu skarbowego w przypadku, gdy pracodawca posiada zakłady (oddziały) na terenie innej jednostki samorządu niż siedziba przedsiębiorstwa. Czy w przypadku świadczenia pracy zdalnej przez pracowników również możemy mówić o obowiązku składania deklaracji CIT-ST przez podmioty, które przed pandemią nie były do tego zobowiązane?

  Polski Ład w podatkach - jak uniknąć negatywnych zmian

  Polski Ład w podatkach. Już teraz pojawiają się różne pomysły mające na celu uniknięcie negatywnych dla podatników skutków Polskiego Ładu. Są to np.: przekształcenie w spółkę z o.o., w spółkę komandytowo-akcyjną, ucieczka za granicę, przejście na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych albo estoński CIT. Eksperci przestrzegają jednak: każdy przedsiębiorca musi indywidualnie przeanalizować, co mu się opłaca. Radzą też wstrzymać się jeszcze z decyzjami.

  Spłata zaległości jest bez VAT. Problem z korektą odliczenia

  Spłata zaległości a VAT. Kto zalega z podatkiem wobec gminy, może uregulować dług, przekazując jej własność rzeczy lub prawa majątkowego. Ale co w sytuacji, gdy wcześniej przy ich zakupie odliczył VAT naliczony?

  Polski Ład z pakietem ulg podatkowych

  Polski Ład. Już wkrótce podatnicy, po uchwaleniu projektu z dnia 28 czerwca 2021 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, będą mogli skorzystać z wybranych ulg podatkowych. Jakie muszą spełnić warunki, by móc po nie sięgnąć?

  Pośrednictwo w sprzedaży gwarancji a odliczenie VAT

  Transakcje pośrednictwa w sprzedaży rozszerzenia gwarancji. Podatnik prowadzący działalność handlową powinien ujmować w mianowniku proporcji VAT również, zwolnione z VAT, transakcje pośrednictwa w sprzedaży rozszerzenia gwarancji. Nie są one bowiem „pomocniczymi transakcjami finansowymi” - tak orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Zerowy PIT dla rodzin 4 plus

  Zerowy PIT. Rodzice co najmniej czwórki dzieci nie zapłacą podatku, jeśli ich wspólne dochody nie przekroczą 170 tys. zł rocznie. Taki jest najbardziej prawdopodobny wariant kolejnej poprawki klubu PiS do Polskiego Ładu - pisze "Dziennik Gazeta Prawna".

  Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych już w październiku w Targach Kielce

  Spotkanie, to coś czego brakowało nam wszystkim w ostatnim czasie. A jeśli połączyć to z merytorycznymi wystąpieniami, warsztatami ze specjalistami, a także bankietem? To równanie oznacza tylko jedno – II Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych! Patronem medialnym wydarzenia jest Infor.

  Usługi świadczone przez wspólnika na rzecz spółki komandytowej

  Spółka komandytowa. Organy podatkowe nie kwestionują zakupu usług doradczych od komplementariusza, o ile spełnione będą warunki uznania wydatku za koszt uzyskania przychodu.

  Efekty zwalczania luki VAT

  Zwalczanie luki VAT przyczynia się do tego, że rząd może o 80 mld zł zwiększyć prognozę dochodów na rok 2021 – powiedział wiceminister finansów Piotr Patkowski podczas konferencji „Uczciwy VAT, zysk dla wszystkich”.