REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Ponadlimitowe świadczenia medyczne – ujęcie podatkowo-bilansowe

BG TAX & LEGAL
Spółka BG TAX & LEGAL od 2015 r. świadczy usługi profesjonalnego doradztwa podatkowego na rzecz średnich i dużych przedsiębiorstw, specjalizując się w bieżącym doradztwie podatkowym, jak i transakcyjnym.
Wykonywanie ponadlimitowych świadczeń medycznych – ujęcie podatkowo-bilansowe
Wykonywanie ponadlimitowych świadczeń medycznych – ujęcie podatkowo-bilansowe
Shutterstock

REKLAMA

Współpraca placówek medycznych z NFZ jest współpracą o szczególnym charakterze, gdzie równa pozycja kontrahentów jest istotnie zachwiana. Konsekwencją tego są m.in. problemy podmiotów leczniczych związane z bilansowym oraz podatkowym ujęciem wykonywanych na rzecz pacjentów świadczeń, których nie obejmuje zawarta z NFZ umowa, to jest tzw. nadwykonań – medycznych świadczeń ponadlimitowych.

Rola kontraktu z NFZ przy powstawaniu nadwykonań

Podmioty lecznicze współpracujące z NFZ wykonują świadczenia na rzecz pacjentów na podstawie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, o której mowa w art. 132 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (dalej jako „u.ś.o.z.”), nazywanej kontraktem. Kontrakt zawiera postanowienia wyznaczające limit określający maksymalny poziom finansowania wykonywanych przez podmiot świadczeń, a także maksymalną liczbę świadczeń, których wykonanie wiąże się z powstaniem wierzytelności wobec NFZ, to jest za których wykonanie podmiot może dochodzić zapłaty od NFZ na podstawie kontraktu.

Jednakże, w praktyce często występują sytuacje, gdy podmiot leczniczy, pomimo wyczerpania limitu świadczeń zawartego w kontrakcie, dalej wykonuje świadczenia zdrowotne na rzecz pacjentów. Wyróżnia się dwa rodzaje takich świadczeń:

 • świadczenia w stanach nagłych (których podmiot leczniczy jest obowiązany udzielić i za które, pomimo wyczerpania limitu z kontraktu, przysługuje mu wynagrodzenie na podstawie art. 19 ust. 4 u.ś.o.z.), oraz
 • świadczenia inne niż powyższe (których, co do zasady, podmiot udzielać nie musi, oraz które nie stanowią zobowiązania NFZ wynikającego z zawartego kontraktu).

Zgodnie z art. 132c u.ś.o.z., NFZ może, na wniosek podmiotu leczniczego, wypłacić wynagrodzenie za świadczenia udzielone świadczeniobiorcom w okresie obowiązywania kontraktu ponad kwotę wynikającego z niego zobowiązania (tj. za świadczenia ponadlimitowe inne niż w stanach nagłych). W praktyce, po zakończeniu danego roku obrotowego, następuje renegocjacja zawartego z NFZ kontraktu, w wyniku której NFZ uznaje całość lub część wykonanych świadczeń ponadlimitowych i zobowiązuje się do uiszczenia zapłaty w drodze nowej umowy.

Wątpliwości podatkowo-rachunkowe podmiotów leczniczych

Tego typu sytuacja często rodzi wątpliwości podmiotów leczniczych w zakresie zarówno podatkowym (Jak i kiedy wystawić fakturę? Kiedy rozpoznać przychód?), jak i bilansowym (Jak ewidencjonować wykonane świadczenia ponadlimitowe w księgach rachunkowych?).

Autopromocja

Gorące tematy dla biur rachunkowych. SLIM VAT 3, KSeF, praca zdalna

Kup książkę:

Gorące tematy dla biur rachunkowych. SLIM VAT 3, KSeF, praca zdalna - Poradnik Gazety Prawnej

W związku z powyższym, wykształciło się kilka metod działania. Niektóre podmioty wystawiają fakturę za wykonane świadczenia ponadlimitowe już w trakcie roku, w momencie, gdy uzyskanie zapłaty za wykonane świadczenia jest niepewne. Inne z kolei, czekają z wystawieniem faktury do momentu zawarcia nowej umowy z NFZ i poznania kwoty, którą NFZ zobowiąże się za wykonane świadczenia zapłacić.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Podobne wątpliwości występują w działach księgowych podmiotów leczniczych. W obrocie gospodarczym występuje zarówno praktyka niewykazywania świadczeń ponadlimitowych w trakcie roku (tj. wykazania ich „wstecznie” w kwocie wynikającej z zawartej po zakończeniu roku umowy z NFZ), jak i ewidencjonowania w księgach rachunkowych świadczeń ponadlimitowych na bieżąco (w kwocie, na którą podmiot wycenia dane świadczenie i o którą będzie wnioskował do NFZ o jej zapłatę).

Stosunkowo utrwalona jest za to praktyka dotycząca rozpoznawania przychodu podatkowego, zgodnie z którą przychody wynikające z ponadlimitowych świadczeń udzielonych w stanach nagłych (za które NFZ ma obowiązek wypłaty wynagrodzenia) wykazywane są w okresie wykonania tych świadczeń, a przychody wynikające z pozostałych świadczeń ponadlimitowych rozpoznawane są w okresie otrzymania zapłaty z NFZ.

Autopromocja

Przeliczanie dla celów VAT kwot wyrażonych w walutach obcych od 1 lipca 2023 r. (PDF)

Kup ebook:

Przeliczanie dla celów VAT kwot wyrażonych w walutach obcych od 1 lipca 2023 r. (PDF)

Moment ewidencjonowania przychodu podmiotu leczniczego i wystawienia faktury

W zakresie niejednolitej praktyki dotyczącej momentu ewidencjonowania ponadlimitowych świadczeń (oraz wystawienia faktury przez podmiot leczniczy), istotny jest przepis art. 132 ust. 6 u.ś.o.z., zgodnie z którym świadczenia opieki zdrowotnej udzielone świadczeniobiorcom w okresie obowiązywania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ponad kwotę zobowiązania, o której mowa w art. 136 ust. 1 pkt 5 (to jest wynikającej z kontraktu z NFZ), nie stanowią zobowiązania Funduszu wynikającego z tej umowy.

Wskazany przepis stanowi o tym, iż wykonywane świadczenia ponadlimitowe nie powodują powstania zobowiązania po stronie NFZ, a co za tym idzie, po stronie pomiotu leczniczego nie powstaje wierzytelność z tytułu wykonania wskazanych świadczeń. Należy podkreślić, że na podstawie art. 132c ust. 1 u.ś.o.z., pomiot leczniczy ma prawo do złożenia do NFZ wniosku o zapłatę za wykonane świadczenia ponadlimitowe, ale NFZ, co do zasady, nie ma obowiązku przedmiotowego wniosku rozpatrzeć pozytywnie.

Autopromocja

Bieżące aktualności o zmianach przepisów

Czy biuro rachunkowe ma nowe obowiązki w związku z wprowadzeniem KSeF? Zmiany w podatkach dochodowych na 2024 r. i innych zmianach w VAT 2024 oraz prawie pracy i ubezpieczeń społecznych. I wiele innych bieżących tematów ...

IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

W wyniku tego, wydaje się, że podmiot leczniczy nie posiada tytułu prawnego do wystawienia faktury za wykonane świadczenia ponadlimitowe w trakcie roku.

Powyższe należy analizować łącznie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (dalej jako „UoR”). Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 30 UoR przez przychód rozumie się uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zwiększenia wartości aktywów, albo zmniejszenia wartości zobowiązań, które doprowadzą do wzrostu kapitału własnego lub zmniejszenia jego niedoboru w inny sposób niż wniesienie środków przez udziałowców lub właścicieli.

Aby jednocześnie uczynić zadość normie wynikającej z art. 4 ust. 2 UoR, zgodnie z którą zdarzenia, w tym operacje gospodarcze, ujmuje się w księgach rachunkowych i wykazuje w sprawozdaniu finansowym zgodnie z ich treścią ekonomiczną, jak również metodzie wyceny należności, o której mowa w art. 28 ust. 1 pkt 7 UoR, zgodnie z którą należności i udzielone pożyczki wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności, co do zasady, wartość wykonanego ponadlimitowego świadczenia należy ująć w księgach rachunkowych w kwocie wymaganej zapłaty.

Należy wskazać, że w momencie udzielania świadczeń nie jest znana kwota, jaką po renegocjacji kontraktu z NFZ, pomiot leczniczy faktycznie otrzyma za ich udzielenie. W wyniku tego, pomimo że wykonanie świadczeń można uznać za dokonane w celu uzyskania korzyści ekonomicznych (ponieważ na podstawie przywołanego wyżej art. 132c ust. 1 u.ś.o.z., podmiot leczniczy może otrzymać za nie zapłatę), to na moment ich udzielenia, nie powinny stanowić one przychodu, jako że nie mają wiarygodnie określonej wartości.

Mając powyższe na uwadze, wydaje się, że wykonywanie ponadlimitowych świadczeń zdrowotnych, można uznać za przychód w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 30 UoR, jednakże może to nastąpić dopiero w momencie renegocjacji kontraktu z NFZ, w wyniku której znana będzie rzeczywista wartość wykonywanych świadczeń. Wtedy też, prawidłowe będzie wystawienie faktury (ze wskazaniem daty sprzedaży odpowiadającej okresowi wykonania ponadlimitowych świadczeń). Zatem, w ocenie Autora artykułu, bieżące ewidencjonowanie wartości nadwykonań jako przychodów podmiotu leczniczego, jest nieuzasadnione.

Jednakże, pomimo tego, że przychód bilansowy powstaje w momencie zawarcia umowy z NFZ (dotyczącej nadwykonań), zgodnie z zasadą memoriału wyrażoną w art. 6 ust. 1 UoR, na podstawie której w księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty, należy ten przychód ująć w roku obrotowym, w którym świadczenia zostały wykonane.

W konsekwencji, prawidłowe ujęcie bilansowe nadwykonań powinno wyglądać następująco:

 1. Brak ewidencjonowania wartości nadwykonań w trakcie roku (z uwagi na brak wystarczających przesłanek ku powstaniu przychodu bilansowego),
 2. Po zawarciu umowy z NFZ w przedmiocie nadwykonań i wystawieniu faktury, w ewidencji dotyczącej roku obrotowego, w którym wykonano świadczenia:

Wn – konto zespołu drugiego „rozrachunki z NFZ”.

Ma – konto zespołu ósmego „rozliczenia międzyokresowe przychodów”,

 1. Następnie, w ewidencji roku obrotowego, w którym uzyskano zapłatę za wykonane świadczenia (a więc w którym należy rozpoznać przychód podatkowy):

Wn – konto zespołu ósmego „rozliczenia międzyokresowe przychodów”,

Ma – konto zespołu siódmego „przychody z działalności operacyjnej”.

Wskazany w artykule sposób ewidencjonowania wykonywanych ponadlimitowych świadczeń zdrowotnych, co do zasady, pozostaje w zgodzie z naczelnymi zasadami ogólnymi rachunkowości, w tym z zasadą memoriału, ostrożności oraz rzetelności. Ponadto, nie zaburza rozliczeń podatkowych jednostki – jako że przychód podatkowy z wykonywania ponadlimitowych świadczeń zdrowotnych z perspektywy podatkowej powstaje w okresie wystawienia faktury i otrzymania zapłaty, to w tym okresie podmiot leczniczy powinien przeksięgować wartość nadwykonań z rozliczeń międzyokresowych na konto przychodowe, a co za tym idzie, na wynik finansowy.

Maksymilian Żuber, konsultant podatkowy w BG TAX & LEGAL

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Źródło zewnętrzne
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Oprocentowanie najlepszych lokat i kont oszczędnościowych - koniec września 2023 [Tabela]

  Jakie oprocentowanie oferują banki pod koniec września 2023 r. na lokatach i kontach oszczędnościowych? Czy jeszcze warto oszczędzać w ten sposób? Jak informuje HRE Investment Trust tak mocnego i powszechnego cięcia oprocentowania w bankach dawno już nie widzieliśmy, a wszystko za sprawą wrześniowej obniżki stóp procentowych NBP przez Radę Polityki Pieniężnej. Jeszcze latem część instytucji kusiła nas oprocentowaniem na poziomie 10% - dziś trudno znaleźć coś na ponad 7%. 

  Dywersje w systemie podatkowym, czyli o prawie tworzonym w zlej wierze

  Czy zmiany w systemie podatkowym (a zwłaszcza w prawie) mogą mieć ukryte cele, będąc swoistą dywersją polityczną czy ekonomiczną, mającą komuś celowo zaszkodzić? Pyta i odpowiada profesor Witold Modzelewski.

  e-Faktura (faktura ustrukturyzowana) - zmiany od września 2023 r. Aktualny wzór. Jak wystawiać?

  Czym jest faktura ustrukturyzowana? Jaki jest jest aktualny wzór? Jak ją wystawiać? Wyjaśnia Ministerstwo Finansów w broszurze informacyjnej.

  Darowizna w transzach. Czy trzeba składać odrębne zgłoszenia SD-Z2?

  W dobie dynamicznych zmian na rynku nieruchomości oraz rosnącej popularności transakcji deweloperskich, wiele osób decyduje się na przekazywanie darowizn w transzach. Jednakże takie działanie niesie za sobą pewne konsekwencje podatkowe, w tym konieczność składania odrębnego zgłoszenia o nabyciu rzeczy i praw majątkowych (SD-Z2) dla każdej transzy. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej tej kwestii, opierając się na interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

  Wdrożenie obowiązkowego KSeF – wyjaśnienia Ministerstwa Finansów. Przepisy, zasady, harmonogram, darmowe narzędzia

  Na konferencji prasowej 26 września 2023 r. Krzysztof Rogowski, Kierownik projektu Krajowego Systemu e-Faktur w Ministerstwie Finansów przedstawił aktualny stan przygotowań do wdrożenia obowiązkowego modelu Krajowego Systemu e-Faktur (KSef) i kolejne działania resortu finansów w tym zakresie. Krzysztof Rogowski zapewnił m.in., że w IV kwartale 2023 r. Ministerstwo Finansów udostępni wszystkie akty wykonawcze dotyczące obowiązkowego KSeF i zapewni komplet dokumentacji technicznej KSeF.

  Uprawnienia do korzystania z KSeF - podatnicy, samofakturowanie, biura rachunkowe, jst. Kto może wystawiać, odbierać i przeglądać faktury w KSeF?

  Jakie są rodzaje, modele i zasady nadawania oraz odbierania uprawnień do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF)? Wyjaśnia Ministerstwo Finansów. Kto może wystawiać, odbierać i przeglądać faktury w KSeF?

  IFK Platforma Księgowych i Kadrowych. Codzienne aktualności o zmianach przepisów!

  IFK Platforma Księgowych i Kadrowych to nowoczesny serwis dla księgowych, kadrowych oraz biur rachunkowych. Nasza platforma oferuje kompleksową bazę informacji z zakresu podatków, rachunkowości, prawa pracy i ZUS.

  Biura rachunkowe o wdrożeniu KSeF: są obawy ale też widać szansę na rozwój

  Ogólnopolska Sieć Certyfikowanych Biur Rachunkowych (OSCBR) sprawdziła stan gotowości biur rachunkowych do wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Przeprowadzone badanie wyraźnie pokazuje, że biura rachunkowe dostrzegają związaną z nim szanse, ale mają także obawy związane z wdrożeniem KSeF. Jakie aspekty wymagają uwagi zarówno biur rachunkowych, jak i przedsiębiorców?

  ZUS o umowach o dzieło w 2023 roku. 850 tys. umów przez 6 miesięcy

  Przez pierwsze 6 miesięcy 2023 roku zgłoszono 850,7 tys. umów o dzieło, to nieco więcej niż w analogicznym okresie w latach 2021-2022 - wynika z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Umowy o dzieło częściej były zawierane z mężczyznami i osobami w wieku 30-39 lat.

  TSUE rozstrzygnął wątpliwości w VAT dla usług turystycznych na korzyść przedsiębiorców

  Artykuł 306 unijnej dyrektywy VAT należy interpretować tak, że szczególną, preferencyjną procedurą opodatkowania VAT marża dla usług turystyki można objąć odsprzedaż usług noclegowych przedsiębiorcom, mimo że odsprzedaży tej nie towarzyszą żadne usługi dodatkowe. Tak orzekł unijny TSUE 29 czerwca 2023 r. w sprawie polskiej spółki z o.o., która toczyła swój spór z organem podatkowym od kwietnia 2017 roku.

  REKLAMA