Kategorie

Sporządzanie zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym

Sławomir Ekman
Dyrektor 24iValue
24ivalue.pl - to firma udostępniająca w Polsce system ekspercki 24ivalue
Jest to pierwszy tego rodzaju system w Polsce i na Świecie, który kompleksowo obejmuje trudne obszary księgowe.
inforCMS
Sprawozdanie finansowe składa się z trzech podstawowych elementów: bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe noty i objaśnienia. Ponadto, wybrane jednostki są zobligowane do sporządzenia zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnych oraz rachunku przepływów pieniężnych.


Polecamy:
Przewodnik po zmianach przepisów 2013/2014


Kto musi sporządzać sprawozdanie ze zmian w kapitale?


Najprościej odpowiedzieć, że sprawozdanie finansowe obejmuje również zestawienie zmian w kapitale własnym w przypadku jednostek podlegających corocznemu badaniu. Są to następujące podmioty:

- banki oraz zakłady ubezpieczeń

- jednostki działające na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych

- jednostki działające na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych

- spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek będących na dzień bilansowy w organizacji

- pozostałe jednostki, które w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdania finansowe, spełniły, co najmniej dwa z następujących warunków:

1. średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło, co najmniej 50 osób

2. suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2,5 mln euro,

3. przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5 mln euro.


Pobierz formularz: ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

 

 

Zobowiązanie warunkowe w sprawozdaniu finansowym

Często błędnie przyjmuje się wytyczne do punktu dotyczącego pozostałych jednostek, ograniczając ich zasięg jedynie do spółek kapitałowych (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne), podczas gdy w rzeczywistości jednostką w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości są:

- spółki handlowe (osobowe i kapitałowe, w tym również w organizacji) oraz spółki cywilne, a także inne osoby prawne (z wyjątkiem Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego)

- osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz spółdzielnie socjalne

- jednostki organizacyjne działające na podstawie Prawa bankowego, przepisów o obrocie papierami wartościowymi, przepisów o funduszach inwestycyjnych, przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej lub przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych

- gminy, powiaty, województwa oraz ich związki, a także:

1. państwowe, gminne, powiatowe i wojewódzkie jednostki budżetowe

2. gminne, powiatowe i wojewódzkie zakłady budżetowe

3. państwowe fundusze celowe

- jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej

- osoby zagraniczne, oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej

- pozostałe jednostki, jeśli otrzymują one na realizację zadań zleconych dotacje lub subwencje z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub funduszów celowych.

Sprawozdania finansowe - wycena wartości firmy


Elementy sprawozdania ze zmian w kapitale


Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym sporządza się w celu zaprezentowania zarówno zwiększeń, jak i zmniejszeń składowych kapitału własnego. Najogólniej można je podzielić na trzy główne części:

1. kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)

2. kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)

3. kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty).

Zapraszamy do dyskusji na forum

 


Kapitał własny na początek okresu

Kapitał własny na początek okresu jest ogólną wartością kapitału własnego, zaprezentowaną jako bilans otwarcia - jest to stan z ostatniego dnia roku obrotowego poprzedzającego bieżący okres sprawozdawczy.

Kapitał własny na początek okresu koryguje się o zmiany zasad (polityki) rachunkowości - jeśli takie miały miejsce - oraz o popełnione przez jednostkę (w danym roku obrotowym lub przed zatwierdzeniem sprawozdania za ten rok) błędy w poprzednich latach, w następstwie których nie można uznać sprawozdania finansowego za rok lub lata poprzednie za spełniające wymagania rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego (kwotę korekty spowodowanej usunięciem tego błędu wykazuje się jako „zysk (stratę) z lat ubiegłych”).


Kapitał własny na koniec okresu

Jest to kapitał własny z początku okresu, który uwzględnia jego ruchy (zwiększenia oraz zmniejszenia) w trakcie bieżącego roku obrotowego. Kapitał własny na koniec okresu jest przeniesiony do bilansu i wykazywany jako źródła finansowania majątku.


Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

W tej pozycji jednostka powinna wykazywać przewidywany kapitał własny, jakim będzie dysponować, jeśli zostanie przyjęta propozycja podziału zysku (lub pokrycia straty) - informacja ta wykazywana jest również w dodatkowych informacjach i objaśnieniach.

Nie należy jednak wykazywać tutaj danych porównawczych za poprzedni okres sprawozdawczy, gdyż pozycja ta jest jedynie poglądową - która nie musi pokryć się z rzeczywiście podjętą decyzją o podziale zysku (sposobie pokrycia straty) po zatwierdzeniu sprawozdania.

Sprawozdanie finansowe w trakcie likwidacji spółki


Składowe kapitału własnego


Kapitały własne ujmuje się w księgach rachunkowych z podziałem na ich rodzaje i według zasad określonych przepisami prawa, postanowieniami statutu lub umowy o utworzeniu jednostki.

Kapitał własny składa się z następujących elementów:

- kapitał (fundusz) podstawowy

- należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy

- udziały (akcje) własne

- kapitał (fundusz) zapasowy

- kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny

- pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe

- zysk (strata) z lat ubiegłych

- wynik netto.


Kapitał podstawowy

Kapitał podstawowy w różnych jednostkach - zgodnie z obowiązującymi przepisami - przyjmuje postać:

- w spółkach osobowych - kapitału wspólników

- w spółdzielniach - funduszu udziałowego,

- w przedsiębiorstwach państwowych - funduszu założycielskiego.

Spółki kapitałowe natomiast jako kapitał podstawowy wykazują kapitał zakładowy w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego.

Zmiany kapitału podstawowe mogą obejmować:

- zwiększenia - emisja nowych udziałów (akcji), podwyższenie wartości nominalnej udziałów (akcji)

- zmniejszenia - umorzenie części udziałów (akcji), zmniejszenie wartości nominalnej udziałów (akcji), pokrycie straty.

Wymogi formalne sprawozdania finansowego


Należne wpłaty na kapitał podstawowy

Należne wpłaty to zadeklarowane, ale jeszcze nie wniesione wkłady kapitałowe - zarówno pieniężne, jak i niepieniężne.  W ruchach należnych wpłat wykazuje się tytuły oraz wielkości, które spowodują zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy (zwiększenie to nie wniesione dotychczas wkłady, zmniejszenia natomiast obejmują wniesienie należnych wpłat).

 


Udziały (akcje) własne

Udziały (akcje) własne, które ujęte są ze znakiem ujemnym, są szczególnego rodzaju zmniejszeniem kapitału zakładowego. Nabyte przez spółkę odpłatnie lub nieodpłatnie udziały (akcje) własne, wycenione w cenie ich nabycia, wykazuje się ze znakiem przeciwnym, a zwiększenia - z minusem.


Kapitał zapasowy

Kapitał zapasowy (podobnie jak kapitał podstawowy) uzależniony jest od formy prawnej i przyjmuje postać:

- kapitału zapasowego - w spółkach kapitałowych

- funduszu przedsiębiorstwa - w przedsiębiorstwach państwowych

- funduszu zakładu - w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej

- funduszu zasobowego - we wszystkich typach spółdzielni.

Zmiany kapitału zapasowego obejmują takie pozycje, jak: podział zysku w części przeznaczonej na kapitał zapasowy (w spółkach akcyjnych w wysokości co najmniej 8% zysku za rok obrotowy, do wysokości 1/3 kapitału zakładowego), pokrycie straty bilansowej, nadwyżka zobowiązań i pożyczek zaciągniętych przez spółkę nad niższą od nich wartością nominalną udziałów (akcji), objętych przez wierzycieli.

Uproszczone zasady sprawozdawczości finansowej


Kapitał z aktualizacji wyceny

Ostatnia aktualizacja wyceny środków trwałych miała miejsce w 1995 r. Jednakże na wysokość tej pozycji wpływają również skutki zmian przyjętych zasad (polityki) rachunkowości spowodowane zaprzestaniem stosowania MSR, jeżeli uprzednio skutki przeszacowania aktywów dokonanego zgodnie z MSR rozliczono z kapitałem z aktualizacji.


Pozostałe kapitały rezerwowe

Nie wszystkie jednostki tworzą kapitały rezerwowe. Należą do nich te, na których wymuszone zostało to przez odrębne przepisu lub dobrowolnie - z wypracowanego zysku do podziału. W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością kapitał rezerwowy tworzony jest z dopłat wspólników.

Spółki kapitałowe (sp. z o.o. i SA) wykazują w kapitale rezerwowym wniesiony, ale niezarejestrowany do dnia bilansowego, kapitał zakładowy spółki w organizacji oraz jego podwyższenie w już działających spółkach.

Sławomir Ekman

 

Dyrektor, 24EasyAudit

 

 

 

 

 

 

 

Chcesz dowiedzieć się więcej, skorzystaj z naszego programu
INFORLEX Plan kont dla firm – program
INFORLEX Plan kont dla firm – program
Tylko teraz
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  23 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Stałe miejsce prowadzenia działalności a obecność pracowników

  Stałe miejsca prowadzenia działalności gospodarczej dla potrzeb podatku VAT jest istotne, ponieważ determinuje miejsce (kraj), na terytorium którego usługi powinny być opodatkowane. Jest to często kwestia sporna, będąca przedmiotem orzeczeń nie tylko krajowych sądów administracyjnych, ale także Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Ulga na powrót w PIT - zmiany od 2022 roku

  Ulga na powrót w PIT. Po konsultacjach związanych z podatkową częścią Polskiego Ładu, rząd zdecydował się zmienić niektóre z jego założeń, m.in. w zakresie konstrukcji ulgi na powrót. Przypomnijmy, że w pierwotnych założeniach Polskiego Ładu ulga na powrót miała mieć konstrukcję odliczenia od podatku indywidualnie wyliczonej kwoty, która miała być ustalona na podstawie podatku należnego za poprzednie lata.

  Czy darowizna od brata jest zwolniona z podatku?

  Darowizna od brata a podatek od spadków i darowizn. Czy darowizna, którą podatnik otrzyma od brata, podlega zwolnieniu z podatku zgodnie z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn?

  Praca zdalna a obowiązek składania deklaracji CIT-ST

  Deklaracja CIT-ST a praca zdalna. Pandemia wirusa COVID-19 wymusiła na pracodawcach zmiany organizacji pracy w zakładach pracy. Gdzie tylko było to możliwe, pracownicy zostali skierowani do wykonywania pracy w formie zdalnej (home office). Było to ogromne wyzwanie logistyczne, w których dotychczas praca była świadczona głównie stacjonarnie w siedzibie pracodawcy. Zmiana sposobu świadczenia pracy przez osoby zatrudnione wpłynęła na wiele kwestii z zakresu prawa pracy, między innymi wymusiła na rządzących zajęcie się tematem uregulowania pracy zdalnej. Przepisy w tym zakresie są obecnie konsultowane w ramach Rady Dialogu Społecznego. Praca zdalna stawia przed nami jednak o wiele więcej pytań. Jednym z problemów, jaki pojawia się w nawiązaniu do tego tematu, jest obowiązek składania deklaracji CIT-ST do urzędu skarbowego w przypadku, gdy pracodawca posiada zakłady (oddziały) na terenie innej jednostki samorządu niż siedziba przedsiębiorstwa. Czy w przypadku świadczenia pracy zdalnej przez pracowników również możemy mówić o obowiązku składania deklaracji CIT-ST przez podmioty, które przed pandemią nie były do tego zobowiązane?

  Polski Ład w podatkach - jak uniknąć negatywnych zmian

  Polski Ład w podatkach. Już teraz pojawiają się różne pomysły mające na celu uniknięcie negatywnych dla podatników skutków Polskiego Ładu. Są to np.: przekształcenie w spółkę z o.o., w spółkę komandytowo-akcyjną, ucieczka za granicę, przejście na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych albo estoński CIT. Eksperci przestrzegają jednak: każdy przedsiębiorca musi indywidualnie przeanalizować, co mu się opłaca. Radzą też wstrzymać się jeszcze z decyzjami.

  Spłata zaległości jest bez VAT. Problem z korektą odliczenia

  Spłata zaległości a VAT. Kto zalega z podatkiem wobec gminy, może uregulować dług, przekazując jej własność rzeczy lub prawa majątkowego. Ale co w sytuacji, gdy wcześniej przy ich zakupie odliczył VAT naliczony?

  Polski Ład z pakietem ulg podatkowych

  Polski Ład. Już wkrótce podatnicy, po uchwaleniu projektu z dnia 28 czerwca 2021 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, będą mogli skorzystać z wybranych ulg podatkowych. Jakie muszą spełnić warunki, by móc po nie sięgnąć?

  Pośrednictwo w sprzedaży gwarancji a odliczenie VAT

  Transakcje pośrednictwa w sprzedaży rozszerzenia gwarancji. Podatnik prowadzący działalność handlową powinien ujmować w mianowniku proporcji VAT również, zwolnione z VAT, transakcje pośrednictwa w sprzedaży rozszerzenia gwarancji. Nie są one bowiem „pomocniczymi transakcjami finansowymi” - tak orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Zerowy PIT dla rodzin 4 plus

  Zerowy PIT. Rodzice co najmniej czwórki dzieci nie zapłacą podatku, jeśli ich wspólne dochody nie przekroczą 170 tys. zł rocznie. Taki jest najbardziej prawdopodobny wariant kolejnej poprawki klubu PiS do Polskiego Ładu - pisze "Dziennik Gazeta Prawna".

  Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych już w październiku w Targach Kielce

  Spotkanie, to coś czego brakowało nam wszystkim w ostatnim czasie. A jeśli połączyć to z merytorycznymi wystąpieniami, warsztatami ze specjalistami, a także bankietem? To równanie oznacza tylko jedno – II Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych! Patronem medialnym wydarzenia jest Infor.

  Usługi świadczone przez wspólnika na rzecz spółki komandytowej

  Spółka komandytowa. Organy podatkowe nie kwestionują zakupu usług doradczych od komplementariusza, o ile spełnione będą warunki uznania wydatku za koszt uzyskania przychodu.

  Efekty zwalczania luki VAT

  Zwalczanie luki VAT przyczynia się do tego, że rząd może o 80 mld zł zwiększyć prognozę dochodów na rok 2021 – powiedział wiceminister finansów Piotr Patkowski podczas konferencji „Uczciwy VAT, zysk dla wszystkich”.

  Orzecznictwo TSUE chroni oszustwa podatkowe w VAT

  Skuteczne działania legislacyjne państw członkowskich mające na celu wyeliminowanie oszustw podatkowych okazują się być (w świetle orzecznictwa TSUE) sprzeczne z prawem wspólnotowym – pisze profesor Witold Modzelewski. Najlepszym tego przykładem jest wyrok z 9 września 2021 r., który na podstawie jakiś mętnych wywodów uzasadnia pogląd, że wprowadzenie w Polsce w 2016 roku granicznej płatności podatnika z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w celu eliminacji oszustw na rynku paliwowym, jest sprzeczny z prawem unijnym.

  Ulga dla klasy średniej - jakie są założenia Polskiego Ładu?

  Ulga dla klasy średniej to jedno z rozwiązań podatkowych w ramach Polskiego Ładu. Kto będzie miał prawo do ulgi? Jak wygląda algorytm dla ulgi przygotowany przez ustawodawcę?

  Opłaty drogowe - zmiany od 1 października

  Opłaty drogowe - zmiany od 1 października. Pozostało już tylko 8 dni do wygaszenia viaTOLL, który to system będzie działał tylko do 30 września 2021 r. Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa apelują, by nie zwlekać i zmienić system na e-TOLL. Z nowym systemem można zapłacić zarówno za przejazd po drogach krajowych, jak i po autostradach zarządzanych przez GDDKiA. Od 1 października 2021 r. wprowadzona zostanie nowa organizacja ruchu w Miejscach Poboru Opłat na autostradach A2 (Konin- Stryków) oraz A4 (Wrocław-Sośnica). Od tego dnia nie będą działać viaBOX i viaAUTO. Dotychczasowi użytkownicy tych urządzeń powinni korzystać z aplikacji mobilnej e-TOLL PL lub urządzeń pokładowych kompatybilnych z e-TOLL.

  Aktuariusz, wycena aktuarialna i raport aktuarialny - rola aktuariusza przy wycenie rezerw pracowniczych wg UoR, MSR 19 i KSR 6

  Wycena aktuarialna rezerw na świadczenia pracownicze - aktuariusz i jego rola (wycena aktuarialna rezerw na odprawy emerytalne, rentowe, nagrody jubileuszowe itp.).

  Zakup obywatelstwa z paszportem - nowy kierunek optymalizacji podatkowej

  Optymalizacja podatkowa. W internecie pojawiły się oferty w rodzaju: Kup paszport - obywatelstwo. Uzyskaj rezydencję podatkową. Eksperci radzą, by dobrze przemyśleć odpowiedź.

  Polski Ład. Ułatwienia związane z rozliczaniem składki zdrowotnej

  Polski Ład jest w tej chwili w Sejmie, jest po pierwszym czytaniu, za chwilę zaczną się prace komisyjne. Jakich zmian możemy się jeszcze spodziewać w trakcie tych prac? W studio DGP rozmawiamy z wiceministrem finansów Janem Sarnowskim.

  Wiążące polecenie dotyczące prowadzenia spraw w grupie spółek

  Wiążące polecenie w grupie spółek. Spółka dominująca uczestnicząca w grupie spółek będzie mogła wydawać spółce zależnej wiążące polecenia – nie zawsze jednak spółka zależna będzie nimi związana. Skutki wiążącego polecenia w grupie spółek i okoliczności odmowy jego wykonania wyjaśnia Bartosz Lewandowski – aplikant radcowski z Lubasz i Wspólnicy – Kancelarii Radców Prawnych.

  Będą wyjaśnienia podatkowe do Polskiego Ładu

  Polski Ład. Chcemy opublikować wyjaśnienia podatkowe, dotyczące rozwiązań wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu dla przedsiębiorców, które będą wiążące dla administracji – powiedział wiceminister finansów Jan Sarnowski podczas EKG w Katowicach

  Ekologia coraz ważniejsza w strategiach firm

  Ekologia w strategiach firm. Prawie 57% firm na świecie uważa, że pandemia przyspieszyła realizację celów środowiskowych w firmie. Instytucje finansowe i rosnące oczekiwania społeczne są głównym katalizatorem zmian – wynika z najnowszego raportu ING i EY Biznes dla klimatu. Raport o zmianie priorytetów.

  Gadżety reklamowe a koszty uzyskania przychodów

  Gadżety reklamowe a koszty. Wydatki poniesione na nabycie drobnych gadżetów z logo podatnika, które są rozdawane dobrowolnie i nieodpłatnie, stanowią wydatki reklamowe. Tego rodzaju wydatki, jako spełniające kryteria z art. 15 ust 1 ustawy o CIT, mogą być w całości uznane za koszty uzyskania przychodów. Tak uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 17 września 2021 r.

  Kiedy można odliczyć VAT od zakupu artykułów spożywczych?

  Odliczenie VAT od artykułów spożywczych. Podatnicy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą nabywają różnego rodzaju artykuły spożywcze wpływające na komfort organizowania spotkań, motywację pracowników czy postrzeganie przedsiębiorcy na rynku. Kiedy możliwe jest odliczenie VAT od tych artykułów?

  Crowdsourcing jako model wsparcia i rozwoju biznesu

  Crowdsourcing można określić jako tzw. mądrość ludu czy wiedzę tłumu. Wbrew pozorom i anglojęzycznej nazwie, zjawisko to miało swoje odzwierciedlenie w życiu społecznym już w XVIII wieku. Wtedy to brytyjski rząd ogłosił konkurs dla obywateli na opracowanie najlepszego sposobu określania dokładnej pozycji statku na morzu. Ustalono nagrodę w wys. 20 tys. funtów, a proporcjonalnie otrzymywał ją każdy, kto miał choćby minimalny udział w rozwiązanie problemu. To jedna z pierwszych sytuacji, w których pojawiła się idea crowdsourcingu. Jak wykorzystać ją we współczesnym biznesie?

  Sprzedaż firmowego laptopa osobie prywatnej a kasa fiskalna

  Sprzedaż firmowego laptopa osobie prywatnej a kasa fiskalna. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, zarejestrowana jako czynny podatnik VAT, zamierza sprzedać firmowy laptop. Czy jeżeli laptop zostanie sprzedany osobie prywatnej, konieczne będzie nabycie przez osobę fizyczną kasy fiskalnej? Dodam, że obecnie osoba ta nie ma kasy fiskalnej.