Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Wyposażenie biura jako koszt

Maria Dolna-Ciemniakowska
inforCMS
Czy obawy przed zakwalifikowaniem wydatków na urządzenie biura do kosztów są uzasadnione? Czy wydatek na zakup zasłon albo mebli do biura można zaliczyć do kosztów podatkowych?

 


Podmiot prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą z reguły posiada biuro, które stanowi miejsce pracy pracowników administracyjnych firmy. Na wyposażenie biura najczęściej składają się:

- meble,

- urządzenia techniczne, jak np.: telefon, faks, kserokopiarka, komputer, drukarka,

- elementy wystroju, np.: dzieła sztuki, kwiaty, zasłony, dywany,

- przedmioty zaplecza socjalnego, np.: czajnik, zastawa, szklanki itp.

W opracowaniu prześledzimy, które elementy wyposażenia biura są kosztem podatkowym, oraz ustalimy, w którym momencie wydatki na wyposażenie biura można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Meble

Trudno wyobrazić sobie biuro bez mebli. W każdym biurze znajdziemy biurko, szafkę czy krzesło. Wydatki na nabycie mebli biurowych stanowią koszty podatkowe. W zależności od wartości początkowej (ceny nabycia lub wytworzenia) danego przedmiotu wydatki na zakup mebli będą zaliczone do kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio albo przez odpisy amortyzacyjne (co miesiąc albo jednorazowo w miesiącu oddania do używania lub w miesiącu następnym).

Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się, gdy wartość początkowa środka trwałego w dniu przyjęcia do używania przekracza 3500 zł. Jeżeli wartość początkowa jest równa lub niższa od kwoty 3500 zł, to wówczas podatnik decyduje, czy dany składnik majątku będzie amortyzowany czy zaliczony bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów w miesiącu oddania go do używania.

Meble zaliczone do środków trwałych podlegających amortyzacji muszą być kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania. Z tego względu należy pamiętać o tym, aby kwalifikować meble jako jeden środek trwały, w sytuacji gdy chodzi o zakup elementów, które samodzielnie nie są w stanie pełnić funkcji użytkowej zgodnie z ich przeznaczeniem, lecz kompletną i zdatną do użytku całość tworzą dopiero po ich zmontowaniu ze sobą.

Przykłady

1.

Spółka zakupiła meble do biura. Są to cztery szafki przykryte jednym blatem. Każda szafka kosztowała netto 2000 zł, a blat 3500 zł. Przy zakupie spółka otrzymała fakturę na każdy element osobno. Należy zwrócić uwagę na to, że poszczególne elementy składające się na konstrukcję mebla tworzą ze sobą jedną całość dopiero po przykryciu ich blatem. Do podatkowej kwalifikacji wydatków poniesionych na nabycie szafek i blatów nie ma znaczenia, że zostały one zakupione przez podatnika oddzielnie i że zakupy były udokumentowane odrębnymi fakturami, a cena jednostkowa w żadnym przypadku nie przekroczyła kwoty 3500 zł. Skoro zatem zamontowane szafki nie funkcjonują samodzielnie, a ich łączna wartość przekroczyła 3500 zł i przewidywany okres używania jest dłuższy niż rok, to należy potraktować je jako środek trwały.

2.

Spółka zakupiła komplet mebli. Na fakturze sprzedawca wyszczególnił wartości poszczególnych elementów. Jednostkowa cena nie przekracza 3500 zł. Meble te po skręceniu mogą tworzyć jedną całość. Spółka nie zamierza jednak mebli skręcać. Będą one używane oddzielnie. Spółka ma prawo w tej sytuacji zaliczyć wydatki na zakup mebli w całości bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów, ponieważ wolno stojące meble, które wchodzą w skład kompletu, nie będą połączone w jedną całość i mogą być ustawione w dowolnym miejscu i w dowolnej konfiguracji.

Jeżeli zatem jednostkowa wartość określonego składnika majątku, w postaci mebla mogącego samodzielnie spełniać swoje funkcje, nie przekracza kwoty 3500 zł, to podatnik nie ma obowiązku zaliczenia go do środków trwałych i amortyzowania, lecz może wydatki poniesione na jego nabycie lub wytworzenie zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów w miesiącu oddania go do używania. Może też zaliczyć taki mebel do środków trwałych i dokonywać od jego wartości odpisów amortyzacyjnych na zasadach ogólnych albo jednorazowo.

Jeżeli wartość początkowa mebla w dniu przyjęcia do używania przekracza wartość 3500 zł, podatnik ma obowiązek wprowadzić składnik majątku do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych i musi, co do zasady, dokonywać od jego wartości odpisów amortyzacyjnych.

W Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) meble zostały zakwalifikowane do grupy 8 - „Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie”, podgrupy 80, rodzaju 808. Roczna stawka amortyzacyjna przyjęta dla mebli w Wykazie Stawek Amortyzacyjnych wynosi 20 proc.

Urządzenia techniczne

Do najczęściej spotykanych w biurze urządzeń technicznych zaliczymy niewątpliwie kserokopiarkę, telefon, faks i komputer. Wszystkie te urządzenia mają związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, dlatego też wydatki na ich nabycie mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Należy jednak pamiętać, że obowiązuje tu ta sama zasada jak przy nabyciu mebli biurowych.

Jeżeli wartość początkowa urządzenia technicznego w dniu przyjęcia do używania przekracza wartość 3500 zł, podatnik ma obowiązek wprowadzić składnik majątku do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych i musi, co do zasady, dokonywać od jego wartości odpisów amortyzacyjnych.

Jeżeli wartość określonego składnika majątku nie przekracza kwoty 3500 zł, to podatnik nie ma obowiązku zaliczenia go do środków trwałych i amortyzowania, lecz może wydatki poniesione na jego nabycie lub wytworzenie zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów w miesiącu oddania go do używania. Może też zaliczyć takie urządzenie do środków trwałych i dokonywać od jego wartości odpisów amortyzacyjnych na zasadach ogólnych albo jednorazowo.

Kserokopiarkę, jako składnik wyposażenia biurowego służącego do powielania dokumentacji, kopiowania opracowań, korespondencji, zalicza się do grupy 8 KŚT, rodzaju 803-2 „Wyposażenie techniczne dla prac biurowych”, dla którego roczna stawka amortyzacyjna wynikająca z wykazu wynosi 20 proc.

Telefon i faks zalicza się również do grupy 8 KŚT, rodzaju 803-8 „Inne maszyny, aparaty i sprzęt techniczny biurowy”, dla których roczna stawka amortyzacyjna wynikająca z wykazu wynosi 20 proc.

Z kolei komputer zalicza się do grupy 4 KŚT, rodzaju 491 „Zespoły komputerowe”, który obejmuje maszyny i urządzenia do wprowadzenia, przetwarzania, przechowywania i wyprowadzania informacji cyfrowych lub analogowych, na ogół elektroniczne, określone jako komputery, minikomputery i mikrokomputery oraz urządzenia do przekazywania danych na odległość. Roczna stawka amortyzacyjna wynikająca z wykazu wynosi 30 proc.

Urządzeniem peryferyjnym komputera jest np. drukarka, która działa tylko wówczas, gdy jest podłączona do komputera. Ale, jak wiadomo, jedna drukarka może współpracować z wieloma komputerami. Drukarka w zależności od okoliczności może stanowić odrębny środek trwały lub zwiększać wartość początkową komputera. W sytuacji gdy drukarka:

1) jest wykorzystywana przez komputer, do którego jest podłączona - środkiem trwałym jest zespół komputerowy obejmujący tę drukarkę, a wartość drukarki zwiększy jego wartość początkową,

2) współpracuje z różnymi zespołami komputerowymi - może stanowić odrębny środek trwały i nie zwiększa wówczas wartości początkowej żadnego ze współpracujących z nią zestawów.

Powyższe znajduje potwierdzenie w piśmie Naczelnika Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego z 11 sierpnia 2004 r. (nr RO/436/159/2004): „(...) w przypadku gdy drukarka jest wykorzystywana wyłącznie przez komputer, do którego jest podłączona, środkiem trwałym jest cały zestaw komputerowy obejmujący m.in. tę drukarkę i komputer. Wartość drukarki zwiększa wówczas wartość początkową zestawu komputerowego.

W przypadku gdy drukarka współpracuje w różny techniczny sposób z kilkoma komputerami, może ona stanowić samodzielny środek trwały z podgrupy 491 >Zespoły komputerowe<. Wartość drukarki nie zwiększa wówczas wartości początkowej żadnego ze współpracujących z nią zestawów komputerowych”.

Sieć komputerowa

Sieć komputerową tworzy zespół komputerów połączonych kablami. Sieć komputerowa służy wymianie informacji pomiędzy poszczególnymi jej użytkownikami oraz umożliwia korzystanie z danych i programów przechowywanych na serwerze.

Przewody łączące poszczególne stanowiska sieciowe ze sobą i z serwerem mogą być:

1) połączone trwale z budynkiem poprzez umieszczenie ich w ścianach budynku - wówczas koszt ich instalacji powinien zwiększyć wartość początkową budynku,

2) umieszczone na ścianach w specjalnych listwach montażowych - wówczas poniesione nakłady na okablowanie zwiększają wartość początkową serwera.

Zestawy komputerowe połączone w sieć, jeżeli mają możliwość samodzielnego działania, nie zwiększają wartości początkowej sieci komputerowej - stanowią odrębny składnik majątku, który w zależności od wartości będzie stanowił bezpośrednio koszt podatkowy lub będzie środkiem trwałym podlegającym amortyzacji. Zasady zaliczania składników majątku do środków trwałych zostały opisane wyżej.

Przykład

Firma zainstalowała w biurze sieć komputerową. Okablowanie umieszczono w listwach montażowych. Koszt okablowania wyniósł 5000 zł. Koszt zakupu serwera - 10 000 zł. Wydatki na zakup zestawów komputerowych (komputer + ekran) wyniosły 17 000 zł (3 zestawy po 3000 zł i 2 zestawy po 4000 zł). Dwa zestawy komputerowe (po 4000 zł) mogą działać samodzielnie. Ponadto firma zakupiła drukarkę, która współpracuje ze wszystkimi komputerami za 5000 zł. Wartość początkowa sieci komputerowej (serwera) wyniesie 24 000 zł (5000 zł + 10 000 zł + 3 x 3000 zł). Dwa zestawy komputerowe po 4000 zł oraz drukarka za 5000 zł będą stanowiły odrębne środki trwałe, które firma będzie amortyzować.

Kwiaty

Pracownicy zatrudnieni w firmie niejednokrotnie zwracają się do pracodawcy o zakup kwiatów doniczkowych do biura. W uzasadnieniu pracownicy wskazują, że w pracy spędzają większą część dnia i chcieliby, aby zakupić rośliny doniczkowe w celu stworzenia klimatu sprzyjającego pracy oraz zapewnienia większej ilości tlenu. Niejednokrotnie także przedsiębiorca sam zakupuje rośliny doniczkowe w celu udekorowania firmy.

Zapewnienie dobrego wizerunku prowadzonego przedsiębiorstwa, a za taki należy uznać wystrój firmy, może zostać zakwalifikowane przez organy podatkowe do kosztów reprezentacji, które nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. Czy jednak zakup kwiatów doniczkowych należy w ten właśnie sposób zakwalifikować?

Na ten temat wypowiedziała się Izba Skarbowa w Gdańsku w piśmie z 12 grudnia 2003 r. (nr BI/005/0532/03), w którym stwierdziła, że „(...) wydatki ponoszone przez spółkę na nabycie roślin doniczkowych w celu wystroju swojej siedziby będą zaliczane do wydatków ponoszonych na reprezentacje, jeżeli będą to szczególnie cenne okazy nabywane w celu podkreślenia wytworności i okazałości w sposobie funkcjonowania spółki.

Jeżeli natomiast spółka nabywa ogólnodostępne rośliny doniczkowe, których ustawienie w biurze ma na celu poprawę warunków pracy i zapewnienia większej ilości tlenu, to wydatki te należy traktować jak pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem firmy. A w tym przypadku spółka może zaliczyć poniesione z tego tytułu wydatki w całości w ciężar kosztów uzyskania przychodów”.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że wydatki na kwiaty doniczkowe, które dekorują pomieszczenia firmy, co do zasady, należy zaliczyć w pełnej wysokości do kosztów uzyskania przychodów. Wydatki te będą stanowiły koszty ogólne funkcjonowania firmy i będą związane z wyposażeniem, jak np. lampy, żaluzje, meble, dywany.

Zasłony

Kosztami uzyskania przychodów są wszelkie koszty poniesione w celu uzyskania przychodów, a także zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, które nie zostały wymienione w tzw. katalogu wyłączeń zawartym w art. 23 u.p.d.o.f. oraz art. 16 u.p.d.o.p. Przy czym należy pamiętać, że kosztami podatkowymi nie są koszty reprezentacji.

Wydatki na zakup zasłon mogą być uznane za koszty reprezentacji albo za ogólne koszty firmy, w zależności od tego, w jakim celu zostały poniesione. Jeżeli zasłony zostały zakupione w celach dekoracyjnych, wydatek ten należy traktować jak pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem firmy i można go w całości zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Jeżeli jednak zakup ten będzie miał charakter reprezentacyjny, tj. podkreślający wytworność i okazałość siedziby firmy podatnika, to wydatki te mogą zostać zaliczone przez organ podatkowy do kosztów reprezentacji.

Czajnik, serwis do kawy, zastawa, szklanki, serwetki

O możliwości zakwalifikowania określonych wydatków do kosztów uzyskania przychodów decyduje związek przyczynowo-skutkowy między kosztami a przychodami oraz ich wpływ na powstanie lub zwiększenie przychodu. Jeżeli więc takie przedmioty jak czajnik, serwis do kawy, zastawa, szklanki czy serwetki zostały zakupione na potrzeby sekretariatu (np. w celu przyjmowania kontrahentów i potencjalnych klientów), czy też na użytek pracowników - wydatki związane z ich nabyciem stanowią dla firmy koszt uzyskania przychodu, gdyż należy traktować je jako wydatki na wyposażenie, które wiążą się z całokształtem prowadzonej działalności.


Maria Dolna-Ciemniakowska

doradca podatkowy

Podstawa prawna:

- art. 22 ust. 1 i art. 23 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn.zm.),

- art. 15 ust. 1 i art. 16 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn.zm.).

Reklama
Zaktualizuj swoją wiedzę z naszymi publikacjami i szkoleniami
Źródło: Prawo Przedsiębiorcy
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Nie trzeba mieć nr PESEL by zarejestrować spółkę w Polsce. Zmiany w KRS i KSH korzystne dla cudzoziemców

  Zniesienie obowiązku PESEL przy rejestracji spółki oraz obowiązek udostępniania przez Ministerstwo Sprawiedliwości wzorów umów spółek prawa handlowego w języku innym niż polski – to dwie wprowadzone w grudniu 2022 roku zmiany w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym i Kodeksie spółek handlowych (KSH), które mocno ułatwią cudzoziemcom zakładanie i rozwijanie biznesu w Polsce. Są wśród nich też takie, na które uwagę powinni zwrócić polscy przedsiębiorcy, a na tym nie koniec zmian – w przygotowaniu są już kolejne modyfikacje KSH, które mają na celu m.in. przyspieszenie cyfryzacji postępowań rejestrowych i działalności spółek. 

  Przeładunki w tranzycie dokonywane w Polsce - zmiany od 8 czerwca 2023 r. (system NCTS2 PLUS)

  Departament Ceł Ministerstwa Finansów informuje, że w związku z planowanym wdrożeniem unijnej fazy 5 systemu NCTS (w Polsce system z funkcjonalnością fazy 5 będzie miał nazwę NCTS2 PLUS) nastąpią zmiany zasad dokonywania w Polsce przeładunków w tranzycie w ramach udzielonych pozwoleń na uproszczenia (decyzja dyrektora izby administracji skarbowej) lub zgód generalnych na przeładunki (decyzja naczelnika urzędu celno-skarbowego).

  Minimalne wynagrodzenie 2023. Kto powinien dostać wyższą wypłatę za styczeń?

  Od 1 stycznia 2023 roku nastąpiła podwyżka minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki godzinowej. Jak wynika z danych GUS minimalne wynagrodzenie w Polsce otrzymuje 1,5 mln pracowników. Ale nie wszyscy z tych osób otrzymają wyższe wypłaty za styczeń. Obowiązkowa podwyżka dotyczy tylko tych osób, których pensje zasadnicze i wypłacane wraz z nim inne dodatki do wynagrodzeń (np. premie, nagrody) w sumie nie przekroczą minimum określonego w przepisach (3490,- zł lub 22,80 zł/h – są to kwoty brutto). Ilu pracowników zatem faktycznie dotyczy podwyżka? Trzeba też pamiętać, że od 1 lipca 2023 r. nastąpi kolejna podwyżka minimalnego wynagrodzenia – do 3600,- zł miesięczne i do 23,50 zł stawki godzinowej.

  Więcej czasu na wdrożenie obowiązkowego KSeF i inne zmiany w e-fakturach

  Ministerstwo Finansów omówiło z ekspertami przewidywane zmiany do przepisów wprowadzających Kqrajowy System e-Faktur (KSeF). Wiele wskazuje na to, że firmy będą miały dodatkowe pół roku na przygotowanie się. Planowany wcześniej obowiązek wystawiania faktury konsumentom będzie złagodzony lub, co bardziej prawdopodobne, faktury B2C zostaną wykluczone z KSeF co mocno wpływa na firmy z branży retail, szczególnie e-commerce.

  KSeF dopiero od 1 lipca 2024 r. i bez faktur konsumenckich. Jakie zmiany w projekcie nowelizacji ustawy o VAT?

  Ministerstwo Finansów poinformowało w komunikacie z 2 lutego 2023 r., że wprowadzenie obowiązkowego systemu e-fakturowania przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) zostanie przesunięte na 1 lipca 2024 r. Ponadto w projekcie nowelizacji ustawy o VAT dot. wprowadzenia powszechnego obowiązku stosowania e-faktur zajdą inne zmiany - np. z KSeF zostaną wyłączone faktury konsumenckie, sankcje dot. KSeF będą stosowane dopiero od 2025 roku.

  Przemieszczanie wyrobów energetycznych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy - zmiany od 13 lutego 2023 r. [Kody CN]

  Ministerstwo Finansów informuje, że od 13 lutego 2023 r. na podstawie e-SAD nie można przemieszczać wyrobów energetycznych o kodach CN 2710 12 21 (benzyna lakiernicza), 2710 12 25 (benzyny specjalne z ropy naftowej lub materiałów bitumicznych), 2710 19 29 (oleje średnie i preparaty, z ropy naftowej lub z minerałów bitumicznych, gdzie indziej niesklasyfikowane) i 2710 20 90 (Oleje, zawierające 70 % masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, zawierające biodiesel - z wył. olejów napędowych i opałowych), które znajdują się w opakowaniach jednostkowych o pojemności poniżej 210 litrów.  

  Minister finansów USA: Stanom Zjednoczonym grozi niewypłacalność. 31 bilionów USD zadłużenia

  Niewypłacalność techniczna USA, czyli niezdolność rządu do obsługi jego długu, do której może dojść, jeśli Kongres nie podniesie limitu zadłużenia rządu, byłaby "katastroficzna" i groźna dla całego świata - ostrzegła amerykańska minister finansów Janet Yellen. Eksperci uspokajają, że międzynarodowe konsekwencje byłyby ograniczone.

  W czwartym kwartale 2023 r. księgowi powinni być gotowi na KSeF. PODCAST

  Krajowy System e-Faktur a praca księgowych. “W czwartym kwartale 2023 roku księgowi już powinni być zaznajomieni z systemem KSeF” - wskazuje Krzysztof Pulkiewicz. PODCAST

  Delegacje zagraniczne a płatności w walutach obcych i rozliczanie wydatków. Karty wielowalutowe – korzyści, zasady, subkonta

  Nowa generacja kart wielowalutowych powinna zwrócić uwagę pracodawców wysyłających swoich pracowników w zagraniczne delegacje. Wygoda dla użytkownika, oszczędności dla właściciela, przejrzystość rozliczeń dla księgowego – czy z takimi cechami produkty te staną się podstawowym narzędziem do płatności w firmach działających na międzynarodową skalę?

  Ministerstwo Finansów: zbiórki na cele charytatywne bez podatku

  Przeprowadzona w Sejmie nowelizacja ustawy o podatku od spadków i darowizn podwyższa kwoty wolne od podatku. Jak informuje Ministerstwo Finansów wprowadzane w tej nowelizacji górne limity darowizn wolnych od podatku od kilku osób miały wyeliminować ewentualne nadużycia. Resort finansów zapewnia jednocześnie, że zmiany przepisów nie wpłyną w żaden sposób na zbiórki środków na cele charytatywne. MF pracuje nad doprecyzowaniem zapisów.

  Slim VAT 3 ułatwi rozliczanie podatku od towarów i usług

  SLIM VAT 3 to kolejny pakiet rozwiązań mający na celu ułatwienie w rozliczaniu podatku od towarów i usług. Ma on realizować wiele postulatów zgłaszanych przez przedsiębiorców i środowiska zajmujące się rozliczaniem podatków. Powyższe pozwoliło na wskazanie obszarów, które wymagają zmian i są pracochłonne i czasochłonne.  Jakie propozycje zawiera pakiet Slim VAT 3? W jaki sposób uprości rozliczanie podatku VAT?

  Firmy mają niecały rok na przygotowanie się do wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur!

  Krajowy System e-Faktur (KSeF). Od 1 stycznia 2024 roku wejdzie w życie obowiązek wystawiania faktur poprzez repozytorium Krajowej Administracji Skarbowej. Konsekwencją jego wprowadzenia będzie ściślejsza kontrola państwa nad ściągalnością podatków, ale też cyfryzacja firm, szybsze zwroty VAT-u i jednolity format faktur, co ułatwi ich zagregowanie i analizę w systemie. Na razie jednak wymagać będzie od firm dużych nakładów pracy, czasu i finansów.

  Podatek u źródła a klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania

  Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania. Regulacje antyabuzywne, mające na celu zapobieganie unikaniu opodatkowania, dotyczą również kwestii poboru podatku u źródła. W praktyce umożliwiają one podważenie podjętej przez płatnika decyzji o niepobraniu tego podatku i w konsekwencji nałożenie na niego obowiązku jego zapłaty wraz z odsetkami, a nawet nałożenie kary na płatnika. Nie ma przy tym znaczenia czy w momencie poboru podatku płatnik otrzymał oświadczenie odbiorcy płatności o spełnieniu warunków zwolnienia, gdyż na to płatnika nałożono daleko idące obowiązki weryfikacyjne, których nieprawidłowa realizacja, pozwala organom podatkowym na obciążenie go odpowiedzialnością.

  Koszty uzyskania przychodu w 2023 roku a składki ZUS od pracowników – zasady, korekta – wyjaśnienia Ministra Finansów

  Pracodawca (podatnik PIT albo CIT), który w 2023 roku na zasadzie memoriału, zaliczył do kosztów uzyskania przychodów nieopłacone w terminie składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowniczych (w części finansowanej przez płatnika), powinien dokonać „wstecz” korekty kosztów związanych z tymi składkami, tj. skorygować koszty miesiąca, w którym zaliczył, na zasadzie memoriału, składki do kosztów podatkowych. Składki te będą stanowiły koszty uzyskania przychodów w miesiącu, w którym zostaną zapłacone. Takie jest stanowisko Ministra Finansów, przedstawione przez Artura Sobonia Sekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów w odpowiedzi z 25 stycznia 2023 r. na interpelację poselską.

  mTAX FREE PL - aplikacja mobilna dla podróżnych

  Ministerstwo Finansów informuje, że nowa aplikacja mobilna mTAX FREE PL jest kolejnym ułatwieniem w obsłudze dokumentów TAX FREE. Dzięki tej aplikacji podróżni mogą zarządzać własnymi dokumentami na swoim smartfonie w dowolnym czasie. Od 1 lutego 2023 r. wszystkie dokumenty TAX FREE wystawione w Polsce są dostępne w aplikacji mobilnej.

  ZUS: 27 mln zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy w 2022 r.

  W 2022 r. zarejestrowano w kraju 27 mln zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy na łączną liczbę 288,8 mln dni absencji. Najczęstszą przyczyną absencji były choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej - wynika z najnowszych danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

  Sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności za 2022 rok. Rekomendacje KSR 2023

  Komitet Standardów Rachunkowości opublikował 31 stycznia 2023 r. nowe rekomendacje dotyczące sporządzania sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności za 2022 rok. Zdaniem Komitetu rekomendacje te są potrzebne zwłaszcza w obecnych szczególnych warunkach związanych z niepewnością otoczenia gospodarczego, spowodowaną w szczególności skutkami wojny na Ukrainie i kończącej się pandemii COVID-19, takimi jak inflacja, rosnące ceny surowców i energii, zmiany kursów walut obcych. Co rekomenduje KSR?

  Aktywni+ (plus) 2023 - wnioski od 1 lutego. Dofinansowanie projektów aktywizujących seniorów

  Od 1 lutego 2023 r. można składać wnioski do programu na rzecz osób starszych "Aktywni plus". Organizacje pozarządowe i instytucje prowadzące działalność pożytku publicznego mogą ubiegać się o dofinansowanie od 25 tys. do 250 tys. zł na projekty mające na celu zwiększenie uczestnictwa osób starszych we wszystkich dziedzinach życia społecznego.

  40% sklepów internetowych w Europie oszukuje klientów. Na czym polegają praktyki manipulacyjne w e-handlu?
  Komisja Europejska i krajowe organy ds. ochrony konsumentów z 23 państw członkowskich, Norwegii i Islandii opublikowały wyniki akcji kontrolnej stron internetowych związanych z handlem detalicznym. Kontrola objęła 399 sklepów internetowych. Manipulacyjne praktyki internetowe wykryto w 148.
  Premier: od 2015 r. dochody budżetu państwa podwoiły się dzięki uszczelnieniu systemu podatkowego
  Dzięki uszczelnieniu systemu podatkowego i reformom fiskalnym rządu Prawa i Sprawiedliwości, dochody budżetu państwa od roku 2015 podwoiły się - poinformował we wtorek premier Mateusz Morawiecki.
  Wnioski do PFRON w 2023 roku

  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) informuje, że od stycznia 2023 roku wnioski do PFRON w formie elektronicznej (przez internet / on-line) o dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz wniosków na likwidację barier technicznych, architektonicznych i barier w komunikowaniu się – trzeba składać w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) – platformie internetowej przygotowanej przez PFRON.

  Korekta amortyzacji środków trwałych. Na jakim dokumencie?

  Jakim dokumentem księgowym należy dokonać korekty amortyzacji środków trwałych?

  Import węgla do Polski 2023 – odprawa, procedury, dokumenty

  Aby zabezpieczyć w obecnym sezonie grzewczym potrzeby odbiorców indywidualnych i firm, Polska importuje węgiel z różnych regionów świata. Przy odprawie węgla obowiązują określone procedury. Co muszą wiedzieć spedytorzy, którzy obsługują importerów węgla?

  e-Doręczenia już od 1 lutego 2023 r. Kolejny etap cyfryzacji urzędów

  e-Doręczenia. Przedsiębiorcy zakładający działalność gospodarczą w CEIDG od 1 lutego 2023 r. będą musieli podać adres mailowy do e-Doręczeń korespondencji z urzędami.

  "Dotacje na innowacje - nowe możliwości i dobre praktyki” - konferencja 14 lutego 2023 r.

  W imieniu LPW Consulting mamy przyjemność zaprosić na śniadanie biznesowe połączone z wyjątkową konferencją pt. "Dotacje na innowacje - nowe możliwości i dobre praktyki”. Portal infor.pl jest patronem medialnym tej konferencji.