Kategorie

Wyposażenie biura jako koszt

Maria Dolna-Ciemniakowska
inforCMS
Czy obawy przed zakwalifikowaniem wydatków na urządzenie biura do kosztów są uzasadnione? Czy wydatek na zakup zasłon albo mebli do biura można zaliczyć do kosztów podatkowych?

 


Podmiot prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą z reguły posiada biuro, które stanowi miejsce pracy pracowników administracyjnych firmy. Na wyposażenie biura najczęściej składają się:

- meble,

- urządzenia techniczne, jak np.: telefon, faks, kserokopiarka, komputer, drukarka,

- elementy wystroju, np.: dzieła sztuki, kwiaty, zasłony, dywany,

- przedmioty zaplecza socjalnego, np.: czajnik, zastawa, szklanki itp.

W opracowaniu prześledzimy, które elementy wyposażenia biura są kosztem podatkowym, oraz ustalimy, w którym momencie wydatki na wyposażenie biura można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Meble

Reklama

Trudno wyobrazić sobie biuro bez mebli. W każdym biurze znajdziemy biurko, szafkę czy krzesło. Wydatki na nabycie mebli biurowych stanowią koszty podatkowe. W zależności od wartości początkowej (ceny nabycia lub wytworzenia) danego przedmiotu wydatki na zakup mebli będą zaliczone do kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio albo przez odpisy amortyzacyjne (co miesiąc albo jednorazowo w miesiącu oddania do używania lub w miesiącu następnym).

Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się, gdy wartość początkowa środka trwałego w dniu przyjęcia do używania przekracza 3500 zł. Jeżeli wartość początkowa jest równa lub niższa od kwoty 3500 zł, to wówczas podatnik decyduje, czy dany składnik majątku będzie amortyzowany czy zaliczony bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów w miesiącu oddania go do używania.

Meble zaliczone do środków trwałych podlegających amortyzacji muszą być kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania. Z tego względu należy pamiętać o tym, aby kwalifikować meble jako jeden środek trwały, w sytuacji gdy chodzi o zakup elementów, które samodzielnie nie są w stanie pełnić funkcji użytkowej zgodnie z ich przeznaczeniem, lecz kompletną i zdatną do użytku całość tworzą dopiero po ich zmontowaniu ze sobą.

Przykłady

1.

Spółka zakupiła meble do biura. Są to cztery szafki przykryte jednym blatem. Każda szafka kosztowała netto 2000 zł, a blat 3500 zł. Przy zakupie spółka otrzymała fakturę na każdy element osobno. Należy zwrócić uwagę na to, że poszczególne elementy składające się na konstrukcję mebla tworzą ze sobą jedną całość dopiero po przykryciu ich blatem. Do podatkowej kwalifikacji wydatków poniesionych na nabycie szafek i blatów nie ma znaczenia, że zostały one zakupione przez podatnika oddzielnie i że zakupy były udokumentowane odrębnymi fakturami, a cena jednostkowa w żadnym przypadku nie przekroczyła kwoty 3500 zł. Skoro zatem zamontowane szafki nie funkcjonują samodzielnie, a ich łączna wartość przekroczyła 3500 zł i przewidywany okres używania jest dłuższy niż rok, to należy potraktować je jako środek trwały.

2.

Reklama

Spółka zakupiła komplet mebli. Na fakturze sprzedawca wyszczególnił wartości poszczególnych elementów. Jednostkowa cena nie przekracza 3500 zł. Meble te po skręceniu mogą tworzyć jedną całość. Spółka nie zamierza jednak mebli skręcać. Będą one używane oddzielnie. Spółka ma prawo w tej sytuacji zaliczyć wydatki na zakup mebli w całości bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów, ponieważ wolno stojące meble, które wchodzą w skład kompletu, nie będą połączone w jedną całość i mogą być ustawione w dowolnym miejscu i w dowolnej konfiguracji.

Jeżeli zatem jednostkowa wartość określonego składnika majątku, w postaci mebla mogącego samodzielnie spełniać swoje funkcje, nie przekracza kwoty 3500 zł, to podatnik nie ma obowiązku zaliczenia go do środków trwałych i amortyzowania, lecz może wydatki poniesione na jego nabycie lub wytworzenie zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów w miesiącu oddania go do używania. Może też zaliczyć taki mebel do środków trwałych i dokonywać od jego wartości odpisów amortyzacyjnych na zasadach ogólnych albo jednorazowo.

Jeżeli wartość początkowa mebla w dniu przyjęcia do używania przekracza wartość 3500 zł, podatnik ma obowiązek wprowadzić składnik majątku do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych i musi, co do zasady, dokonywać od jego wartości odpisów amortyzacyjnych.

W Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) meble zostały zakwalifikowane do grupy 8 - „Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie”, podgrupy 80, rodzaju 808. Roczna stawka amortyzacyjna przyjęta dla mebli w Wykazie Stawek Amortyzacyjnych wynosi 20 proc.

Urządzenia techniczne

Do najczęściej spotykanych w biurze urządzeń technicznych zaliczymy niewątpliwie kserokopiarkę, telefon, faks i komputer. Wszystkie te urządzenia mają związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, dlatego też wydatki na ich nabycie mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Należy jednak pamiętać, że obowiązuje tu ta sama zasada jak przy nabyciu mebli biurowych.

Jeżeli wartość początkowa urządzenia technicznego w dniu przyjęcia do używania przekracza wartość 3500 zł, podatnik ma obowiązek wprowadzić składnik majątku do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych i musi, co do zasady, dokonywać od jego wartości odpisów amortyzacyjnych.

Jeżeli wartość określonego składnika majątku nie przekracza kwoty 3500 zł, to podatnik nie ma obowiązku zaliczenia go do środków trwałych i amortyzowania, lecz może wydatki poniesione na jego nabycie lub wytworzenie zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów w miesiącu oddania go do używania. Może też zaliczyć takie urządzenie do środków trwałych i dokonywać od jego wartości odpisów amortyzacyjnych na zasadach ogólnych albo jednorazowo.

Kserokopiarkę, jako składnik wyposażenia biurowego służącego do powielania dokumentacji, kopiowania opracowań, korespondencji, zalicza się do grupy 8 KŚT, rodzaju 803-2 „Wyposażenie techniczne dla prac biurowych”, dla którego roczna stawka amortyzacyjna wynikająca z wykazu wynosi 20 proc.

Telefon i faks zalicza się również do grupy 8 KŚT, rodzaju 803-8 „Inne maszyny, aparaty i sprzęt techniczny biurowy”, dla których roczna stawka amortyzacyjna wynikająca z wykazu wynosi 20 proc.

Z kolei komputer zalicza się do grupy 4 KŚT, rodzaju 491 „Zespoły komputerowe”, który obejmuje maszyny i urządzenia do wprowadzenia, przetwarzania, przechowywania i wyprowadzania informacji cyfrowych lub analogowych, na ogół elektroniczne, określone jako komputery, minikomputery i mikrokomputery oraz urządzenia do przekazywania danych na odległość. Roczna stawka amortyzacyjna wynikająca z wykazu wynosi 30 proc.

Urządzeniem peryferyjnym komputera jest np. drukarka, która działa tylko wówczas, gdy jest podłączona do komputera. Ale, jak wiadomo, jedna drukarka może współpracować z wieloma komputerami. Drukarka w zależności od okoliczności może stanowić odrębny środek trwały lub zwiększać wartość początkową komputera. W sytuacji gdy drukarka:

1) jest wykorzystywana przez komputer, do którego jest podłączona - środkiem trwałym jest zespół komputerowy obejmujący tę drukarkę, a wartość drukarki zwiększy jego wartość początkową,

2) współpracuje z różnymi zespołami komputerowymi - może stanowić odrębny środek trwały i nie zwiększa wówczas wartości początkowej żadnego ze współpracujących z nią zestawów.

Powyższe znajduje potwierdzenie w piśmie Naczelnika Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego z 11 sierpnia 2004 r. (nr RO/436/159/2004): „(...) w przypadku gdy drukarka jest wykorzystywana wyłącznie przez komputer, do którego jest podłączona, środkiem trwałym jest cały zestaw komputerowy obejmujący m.in. tę drukarkę i komputer. Wartość drukarki zwiększa wówczas wartość początkową zestawu komputerowego.

W przypadku gdy drukarka współpracuje w różny techniczny sposób z kilkoma komputerami, może ona stanowić samodzielny środek trwały z podgrupy 491 >Zespoły komputerowe<. Wartość drukarki nie zwiększa wówczas wartości początkowej żadnego ze współpracujących z nią zestawów komputerowych”.

Sieć komputerowa

Sieć komputerową tworzy zespół komputerów połączonych kablami. Sieć komputerowa służy wymianie informacji pomiędzy poszczególnymi jej użytkownikami oraz umożliwia korzystanie z danych i programów przechowywanych na serwerze.

Przewody łączące poszczególne stanowiska sieciowe ze sobą i z serwerem mogą być:

1) połączone trwale z budynkiem poprzez umieszczenie ich w ścianach budynku - wówczas koszt ich instalacji powinien zwiększyć wartość początkową budynku,

2) umieszczone na ścianach w specjalnych listwach montażowych - wówczas poniesione nakłady na okablowanie zwiększają wartość początkową serwera.

Zestawy komputerowe połączone w sieć, jeżeli mają możliwość samodzielnego działania, nie zwiększają wartości początkowej sieci komputerowej - stanowią odrębny składnik majątku, który w zależności od wartości będzie stanowił bezpośrednio koszt podatkowy lub będzie środkiem trwałym podlegającym amortyzacji. Zasady zaliczania składników majątku do środków trwałych zostały opisane wyżej.

Przykład

Firma zainstalowała w biurze sieć komputerową. Okablowanie umieszczono w listwach montażowych. Koszt okablowania wyniósł 5000 zł. Koszt zakupu serwera - 10 000 zł. Wydatki na zakup zestawów komputerowych (komputer + ekran) wyniosły 17 000 zł (3 zestawy po 3000 zł i 2 zestawy po 4000 zł). Dwa zestawy komputerowe (po 4000 zł) mogą działać samodzielnie. Ponadto firma zakupiła drukarkę, która współpracuje ze wszystkimi komputerami za 5000 zł. Wartość początkowa sieci komputerowej (serwera) wyniesie 24 000 zł (5000 zł + 10 000 zł + 3 x 3000 zł). Dwa zestawy komputerowe po 4000 zł oraz drukarka za 5000 zł będą stanowiły odrębne środki trwałe, które firma będzie amortyzować.

Kwiaty

Pracownicy zatrudnieni w firmie niejednokrotnie zwracają się do pracodawcy o zakup kwiatów doniczkowych do biura. W uzasadnieniu pracownicy wskazują, że w pracy spędzają większą część dnia i chcieliby, aby zakupić rośliny doniczkowe w celu stworzenia klimatu sprzyjającego pracy oraz zapewnienia większej ilości tlenu. Niejednokrotnie także przedsiębiorca sam zakupuje rośliny doniczkowe w celu udekorowania firmy.

Zapewnienie dobrego wizerunku prowadzonego przedsiębiorstwa, a za taki należy uznać wystrój firmy, może zostać zakwalifikowane przez organy podatkowe do kosztów reprezentacji, które nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. Czy jednak zakup kwiatów doniczkowych należy w ten właśnie sposób zakwalifikować?

Na ten temat wypowiedziała się Izba Skarbowa w Gdańsku w piśmie z 12 grudnia 2003 r. (nr BI/005/0532/03), w którym stwierdziła, że „(...) wydatki ponoszone przez spółkę na nabycie roślin doniczkowych w celu wystroju swojej siedziby będą zaliczane do wydatków ponoszonych na reprezentacje, jeżeli będą to szczególnie cenne okazy nabywane w celu podkreślenia wytworności i okazałości w sposobie funkcjonowania spółki.

Jeżeli natomiast spółka nabywa ogólnodostępne rośliny doniczkowe, których ustawienie w biurze ma na celu poprawę warunków pracy i zapewnienia większej ilości tlenu, to wydatki te należy traktować jak pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem firmy. A w tym przypadku spółka może zaliczyć poniesione z tego tytułu wydatki w całości w ciężar kosztów uzyskania przychodów”.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że wydatki na kwiaty doniczkowe, które dekorują pomieszczenia firmy, co do zasady, należy zaliczyć w pełnej wysokości do kosztów uzyskania przychodów. Wydatki te będą stanowiły koszty ogólne funkcjonowania firmy i będą związane z wyposażeniem, jak np. lampy, żaluzje, meble, dywany.

Zasłony

Kosztami uzyskania przychodów są wszelkie koszty poniesione w celu uzyskania przychodów, a także zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, które nie zostały wymienione w tzw. katalogu wyłączeń zawartym w art. 23 u.p.d.o.f. oraz art. 16 u.p.d.o.p. Przy czym należy pamiętać, że kosztami podatkowymi nie są koszty reprezentacji.

Wydatki na zakup zasłon mogą być uznane za koszty reprezentacji albo za ogólne koszty firmy, w zależności od tego, w jakim celu zostały poniesione. Jeżeli zasłony zostały zakupione w celach dekoracyjnych, wydatek ten należy traktować jak pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem firmy i można go w całości zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Jeżeli jednak zakup ten będzie miał charakter reprezentacyjny, tj. podkreślający wytworność i okazałość siedziby firmy podatnika, to wydatki te mogą zostać zaliczone przez organ podatkowy do kosztów reprezentacji.

Czajnik, serwis do kawy, zastawa, szklanki, serwetki

O możliwości zakwalifikowania określonych wydatków do kosztów uzyskania przychodów decyduje związek przyczynowo-skutkowy między kosztami a przychodami oraz ich wpływ na powstanie lub zwiększenie przychodu. Jeżeli więc takie przedmioty jak czajnik, serwis do kawy, zastawa, szklanki czy serwetki zostały zakupione na potrzeby sekretariatu (np. w celu przyjmowania kontrahentów i potencjalnych klientów), czy też na użytek pracowników - wydatki związane z ich nabyciem stanowią dla firmy koszt uzyskania przychodu, gdyż należy traktować je jako wydatki na wyposażenie, które wiążą się z całokształtem prowadzonej działalności.


Maria Dolna-Ciemniakowska

doradca podatkowy

Podstawa prawna:

- art. 22 ust. 1 i art. 23 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn.zm.),

- art. 15 ust. 1 i art. 16 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn.zm.).

Źródło: Prawo Przedsiębiorcy
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  17 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Problematyczne transakcje z rajami podatkowymi – ceny transferowe, dokumentacja, odpowiedzialność

  Transakcje z rajami podatkowymi a ceny transferowe. Od pewnego czasu polski ustawodawca wyjątkowo chętnie wykorzystuje przepisy z zakresu cen transferowych do pobierania informacji o transakcjach realizowanych z podmiotami zarejestrowanymi w rajach podatkowych. Obowiązki nakładane na polskich podatników w tym zakresie są coraz szersze i wymagają coraz większych nakładów administracyjnych. Jednocześnie, wprowadzane przepisy często są tworzone w sposób chaotyczny i nie zawsze uzasadniony.

  Fiskus zajął majątek firmy mimo braku dowodów

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego na majątku podatnika. Urząd skarbowy zajął konto firmy i należny jej zwrot VAT mimo braku dowodów i nieprawidłowości. Czy miał do tego prawo?

  Podatki 2021: osobista odpowiedzialność członków zarządu na nowo (bezpłatne webinarium 24 czerwca)

  24 czerwca 2021 r. o godz. 10:00 rozpocznie się bezpłatne webinarium (szkolenie online) poświęcone obowiązującym od 1 stycznia 2021 r. przepisom rozszerzającym obowiązki z zakresu cen transferowych dla podmiotów niepowiązanych. Za brak dopełnienia należytej staranności i nowych obowiązków dokumentacyjnych odpowiadają osobiście członkowie zarządu! Webinarium poprowadzą Artur Klęsk, Partner w Enodo Advisors oraz Jakub Beym, Senior Associate w Enodo Advisors. Portal infor.pl jest patronem medialnym tego wydarzenia.

  Skonta i rabaty przy rozliczaniu transakcji międzynarodowych

  W transakcjach handlowych rozróżniamy różnego rodzaju obniżki cen. Wśród najczęściej stosowanych są skonta i rabaty. Należy jednak pamiętać, że ich udzielenie ma wpływ na podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług (VAT), a tym samym także na wysokość podatku jaki zapłaci przedsiębiorca.

  Czym różni się najem prywatny od najmu w działalności gospodarczej?

  Podatek od najmu. W dniu 24 maja 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny podjął ważną uchwałę (w składzie 7. sędziów) dotyczącą rozróżnienia najmu prywatnego i najmu prowadzonego w ramach działalności gospodarczej dla potrzeb opodatkowania PIT i ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Jak tę kwestię rozstrzygnął NSA?

  Czy wszyscy podatnicy muszą mieć kasę online od 1 stycznia 2023 r.?

  Kasy fiskalne online są już obowiązkowe dla wybranych grup podatników. Natomiast kasy z elektronicznym zapisem kopii będą dostępne tylko do końca 2022 r. Czy oznacza to, że wszyscy podatnicy będą musieli mieć kasy fiskalne online od 1 stycznia 2023 r.? Co warto wiedzieć o nowym rodzaju kas?

  Sprawozdania finansowe zakładów ubezpieczeń i reasekuracji - zmiany od 2022 r.

  Sprawozdania finansowe. Ustawodawca rozszerza zakres wymogów sprawozdawczych dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji. Nowe obowiązki sprawozdawcze będą stosowane od 2022 r., tj. do sprawozdań za rok obrotowy rozpoczynający się w 2021 r.

  Estoński CIT - zmiany od 2022 roku

  Estoński CIT. Od 2022 r. ryczałt od dochodów w CIT (czyli tzw. estoński CIT) będzie mogła wybrać każda spółka kapitałowa, niezależnie od wielkości, bo zniknie limit przychodów 100 mln zł. Estoński system będzie też dla spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych.

  E-faktury od 2022 r. Pilotaż od października 2021 r.

  E-faktury są już na kolejnym etapie procesu legislacyjnego. Ustawodawca chce wspólnie z biznesem testować nowe rozwiązanie już od października 2021 r., tak aby jak najwięcej firm korzystało w pełni z e-faktury w 2022 r. Korzystanie z e-faktury stanie się obligatoryjne od 2023 r.

  Rejestracja w CRPA (Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych) do 30 czerwca

  Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, że 30 czerwca 2021 r. upływa termin (okres przejściowy) na dokonanie: zgłoszenia rejestracyjnego w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA) dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. nie były objęte obowiązkiem dokonywania zgłoszeń rejestracyjnych w podatku akcyzowym albo zgłoszenia uzupełniającego w CRPA dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. zostały zarejestrowane na podstawie zgłoszenia rejestracyjnego AKC-R.

  Dotacja z gminy wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem a przedawnienie

  Dotacja z gminy a przedawnienie. Coraz więcej osób w swojej działalności stara się korzystać z różnych form pomocy. Jednym z popularnych rodzajów wsparcia, są różnego rodzaju dotacje – w tym dotacje z jednostek samorządu terytorialnego. W trakcie działalności podmiotu może jednak okazać się, że środki z dotacji zostały nieprawidłowo spożytkowane. W takiej sytuacji, zasadniczo, podatnik powinien zwrócić dotację – co w praktyce może jednak okazać się dla niego niemożliwe do wykonania (szczególnie po dłuższym czasie). Tak samo więc jak w innych przypadkach, ustawodawca przewidział odpowiedni okres przedawnienia dla konieczności zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. Warto jednak dowiedzieć się, jak należy obliczać ten termin - w szczególności, że proces przyznania, korzystania i rozliczenia dotacji może być dość długi – i wskazywać na różne momenty, od których należałoby obliczać termin przedawnienia.

  Polski Ład. 2/3 emerytów z zerowym PIT

  Zerowy PIT dla emerytów. Dwie trzecie emerytów będzie miało zerowy PIT, a duża część zapłaci niższy podatek - zapewnił wiceminister finansów Piotr Patkowski. Seniorzy, którzy pobierają emerytury powyżej 5 tys. zł miesięcznie stracą rocznie 75 zł - dodał. Polski Ład dla emerytów - kto zyska, kto straci?

  Interpretacja podatkowa nie może pomijać przepisów

  Interpretacja podatkowa. Przedsiębiorca wdał się w spór z fiskusem o pieniądze należne z tytułu CIT. Oczywiście fiskus chciał ich więcej, w tym celu interpretował przepisy tak, a w zasadzie pomijał ich część, aby uzasadnić słuszność poboru wyższego podatku. Ale po stronie przedsiębiorcy stanął sąd, przypominając organom skarbowym, że: „Nie wolno jest również interpretować przepisów prawnych tak, by pewne ich fragmenty okazały się zbędne” (wyrok WSA w Krakowie z 5 lutego 2021 r., sygn. akt I SA/Kr 1262/20).

  Rekordowy Twój e-PIT w 2021 roku

  Twój e-PIT w 2021 roku. Ministerstwo Finansów podsumowało tegoroczny sezon rozliczeń podatkowych PIT, a w szczególności najbardziej popularną e-usługę Krajowej Administracji Skarbowej - Twój e-PIT.

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa – rozliczenia podatkowe (PIT, CIT, VAT, PCC)

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa. Rozważając możliwość restrukturyzacji działalności, oprócz standardowych rozwiązań takich jak m.in aporty przedsiębiorstw, połączeń lub sprzedaży (niezależnie czy mamy do czynienia z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa czy przedsiębiorstwem), należy wziąć pod uwagę możliwości oferowane przez leasing finansowy przedsiębiorstwa. W analizie opłacalności przedsięwzięcia musimy wziąć pod uwagę nie tylko aspekt biznesowy, ale również kwestie opodatkowania danej transakcji. Należy zwrócić uwagę, zarówno na podatki dochodowe (odpowiednio PIT oraz CIT), podatek od towarów i usług oraz podatek od czynności cywilnoprawnych.

  Jak wygląda cyberatak na firmową sieć?

  Cyberatak na firmową sieć. W trakcie pandemii ponad połowa polskich firm (54%) zauważyła wzrost liczby cyberataków. W opublikowanej w maju br. analizie Active Adversary Playbook 2021 analitycy ujawniają, że przestępcy zostają wykryci średnio dopiero po 11 dniach od przeniknięcia do firmowej sieci. W tym czasie mogą swobodnie poruszać się po zasobach i wykradać dane przedsiębiorstwa. Coraz trudniej namierzyć złośliwą działalność, jednak pomocna w tym zakresie może okazać się pandemia. W ubiegłym roku wzrosły bowiem umiejętności i szybkość reagowania zespołów IT.

  Kasa fiskalna online - serwis klimatyzacji w samochodach

  Kasa fiskalna online. Czy prowadząc działalność w ramach punktu serwisowego klimatyzacji w samochodach osobowych podatnik jest zobowiązany do posiadania kasy fiskalnej online?

  CIT-8 za 2020 r. - wersja elektroniczna opublikowana

  CIT-8 za 2020 r. Ministerstwo Finansów opublikowało cyfrową wersję (30) CIT-8. Zrobiło to po trzech miesiącach od zapowiedzi, za to na dwa tygodnie przed upływem terminu na złożenie tego zeznania.

  Firmy z branży beauty nie mają kas fiskalnych online

  Kasy fiskalnej online. Co trzecia firma z branży kosmetycznej nie ma kasy fiskalnej online, która od 1 lipca 2021 r. będzie obowiązkowa - wskazała inicjatywa Beauty Razem. Branża apeluje do Ministra Finansów o przesunięcie o pół roku terminu obowiązkowej instalacji urządzeń.

  Jak firmy wpływają na edukację ekologiczną?

  Zrównoważony rozwój trafia do domu Kowalskich, czyli jak firmy i marketing wpływają na edukację ekologiczną.

  Zmiany w deklaracjach akcyzowych od 1 lipca 2021 r.

  Zmiany w deklaracjach akcyzowych. Ministerstwo Finansów udzieliło informacji i wyjaśnień odnośnie obowiązujących od 1 lipca 2021 r. zmian w zakresie deklaracji podatkowych w podatku akcyzowym. Zmiany te są wprowadzane do ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym przez ustawę z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 694).

  Podmioty akcyzowe - aktualizacja zgłoszeń rejestracyjnych do 30 czerwca 2021 r.

  Podmioty akcyzowe już zarejestrowane muszą dokonać aktualizacji zgłoszeń rejestracyjnych do 30 czerwca 2021 r. Aktualizacja to efekt uruchomienia Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych (CRPA).

  Interpretacja 590, czyli porozumienie inwestycyjne z MF

  Interpretacja 590 (porozumienie inwestycyjne) oznacza wiążącą opinię dla inwestorów strategicznych o wszystkich skutkach podatkowych planowanej inwestycji. Jest to nowe rozwiązanie zaproponowane w ramach Polskiego Ładu. Na czym konkretnie będzie polegało? Kiedy wejdzie w życie?

  Polski Ład - ryczałt szansą dla przedsiębiorców?

  Polski Ład - ryczałt. Konferencja Premiera Mateusza Morawieckiego z 2 czerwca br. na temat Polskiego Ładu przyniosła nowe wskazówki odnośnie zmiany zasad opodatkowania jednoosobowych działalności gospodarczych od 2022 r. Z zapowiedzi wynika, że promowaną przez rządzących formą opodatkowania zarobków przedsiębiorców podatkiem PIT będzie ryczałt.

  Podatkowe Grupy Kapitałowe - zmiany w ramach Polskiego Ładu

  Podatkowe Grupy Kapitałowe. Ministerstwo Finansów poinformowało o planowanych ułatwieniach dla Podatkowych Grup Kapitałowych (PGK) w ramach Polskiego Ładu: obniżenie minimalnego kapitału zakładowego uprawniającego do stworzenia PGK, więcej możliwości w powiązaniach spółek, zlikwidowanie warunku rentowności, korzystniejsze warunki rozliczania strat.