REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jakie znaczenie w postępowaniu podatkowym mają zeznania świadka

Aleksandra Tarka
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Często w sporze z urzędem skarbowym, wobec braku dokumentów, podatnicy muszą się odwoływać do zeznań świadków. Czy zeznania świadka są dla fiskusa wystarczającym dowodem, by uznać racje podatnika?

 

1 Czy są jakieś dowody, których nie można przeprowadzić w postępowaniu podatkowym?

W Ordynacji podatkowej, która zawiera regulacje dotyczące postępowania przed organami podatkowymi, przyjęto, że jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. W rezultacie, za niedopuszczalny uważa się np. dowód z obcojęzycznego dokumentu nieprzetłumaczonego urzędowo na język polski, czy dowód ujawniający tajemnicę skarbową. Ponadto Ordynacja wskazuje, że nie można przeprowadzać dowodów ze świadków w przypadku osób niezdolnych do postrzegania lub komunikowania swoich spostrzeżeń lub osób obowiązanych do zachowania tajemnicy państwowej lub służbowej na okoliczności objęte tajemnicą, jeśli nie zostały z niej zwolnione. Takie przesłuchania nie mogą stanowić dowodu w sprawie.

2 Czy przesłuchanie świadka w innym postępowaniu niż podatkowe może być wykorzystane przy wydawaniu decyzji?

Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej, dowodami w postępowaniu podatkowym mogą być m.in. materiały zgromadzone w toku postępowania karnego albo postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe. Powyższa reguła nosi nazwę pośredniości w postępowaniu podatkowym i oznacza, że ustalenie stanu faktycznego jest możliwe na podstawie dowodów przeprowadzonych przez inny organ w innym postępowaniu. Pojęcie „materiałów” jest szerokie i oznacza nie tylko dokumenty, ale wszystkie inne dopuszczalne dowody. A zatem dopuszczalne jest oparcie ustaleń faktycznych w sprawie podatkowej na zeznaniach świadków złożonych w postępowaniu karnym lub karnym skarbowym. Przemawia za tym także jedna z naczelnych zasad postępowania podatkowego, zgodnie z którą organ obowiązany jest do zebrania całego materiału dowodowego i ustalenia prawdy obiektywnej.

Korzystanie z dowodów przeprowadzonych w innych postępowaniach podlega jednak pewnym ograniczeniom. Dowody zebrane w toku kontroli podatkowej i czynności sprawdzających można wykorzystać wyłącznie wtedy, gdy mają walor dokumentu urzędowego. W rezultacie zeznania świadka złożone w toku kontroli podatkowej nie mogą być wykorzystane w postępowaniu podatkowym. Organ podatkowy musi taki dowód przeprowadzić ponownie. Warto także zaznaczyć, że podatnik ma prawo zażądania ponowienia dowodu ze świadka, jeżeli nie miał możliwości brania udziału w przesłuchaniu.

3 Czy podatnik może zadawać pytania świadkowi i może kwestionować jego wypowiedzi?

Oczywiście. Podatnik ma prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym w postępowaniu dowodowym. Ordynacja podatkowa gwarantuje to prawo, stanowiąc, że organ podatkowy ma obowiązek zawiadomienia strony o miejscu i terminie przeprowadzania dowodu z zeznań świadków przynajmniej na siedem dni przed terminem. Nie można pozbawić strony tego uprawnienia, niezależnie od wagi dowodu. W orzecznictwie sądów administracyjnych wielokrotnie podkreślano, że bezwzględnym obowiązkiem organu podatkowego jest zapewnienie stronie prawa do udziału w przeprowadzaniu dowodu. Odmowa udziału narusza przepisy proceduralne i może być podstawą do wznowienia postępowania. Aktywne uczestnictwo podatnika w prowadzonym postępowaniu podatkowym polega między innymi na zadawaniu pytań w toku przesłuchania świadka, w tym takich, które mogą pomóc wykazać prawdziwość formułowanych przez podatnika twierdzeń.

4 Czy świadek może odmówić składania zeznań i czy można go do tego zmusić?

Co do zasady, w postępowaniu podatkowym nikt nie ma prawa odmówić składania zeznań w charakterze świadka. Taka regulacja służy realizacji zasady prawdy obiektywnej. Jednakże wyjątkowo, w ściśle określonych sytuacjach, osoby wskazane w Ordynacji podatkowej mają prawo albo w ogóle odmówić składania zeznań, albo odmówić odpowiedzi na poszczególne pytania. Prawo odmowy składania zeznań przysługuje osobom bliskim strony, czyli małżonkowi strony, wstępnym, zstępnym i rodzeństwu strony oraz powinowatym pierwszego stopnia, jak również osobom pozostającym ze stroną w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, przy czym prawo odmowy zeznań trwa także po ustaniu małżeństwa, przysposobienia, opieki lub kurateli. Wyjątek ten wynika z konieczności uwzględnienia interesów podatnika i jego rodziny w postępowaniu podatkowym.

Po drugie, każdy świadek może odmówić odpowiedzi na poszczególne pytania, gdy odpowiedź mogłaby narazić jego lub jego bliskich na odpowiedzialność karną, karną skarbową albo spowodować naruszenie obowiązku zachowania ustawowo chronionej tajemnicy zawodowej (np. w przypadku adwokata, rady prawnego, doradcy podatkowego czy notariusza, a także dziennikarza). Warto podkreślić, że odmowa odpowiedzi na pytania nie przysługuje w przypadku ryzyka naruszenia innych rodzajów odpowiedzialności, np. dyscyplinarnej czy służbowej. Prawo do odmowy odpowiedzi na pytania ma także osoba uprawniona do całkowitej odmowy składania zeznań, jeśli nie korzysta z tego ostatniego uprawnienia.

Przed przesłuchaniem organ podatkowy ma obowiązek pouczyć świadka o prawie odmowy zeznań i odpowiedzi na pytanie, a także o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. W przeciwnym razie przesłuchanie jest sprzeczne z prawem i nie może stanowić dowodu w sprawie. Jeżeli osoba uprawniona podejmuje decyzję o odmowie składania zeznań lub odpowiedzi na poszczególne pytania, nie musi podawać żadnych powodów tej decyzji ani wykazywać związku odpowiedzi z ewentualną odpowiedzialnością karną czy skarbową.

Obowiązek składania zeznań organ podatkowy może egzekwować przy wykorzystaniu sankcji przewidzianych w Ordynacji podatkowej. Osoby, które bezzasadnie odmawiają składania zeznań (lub odpowiedzi na pytania), można ukarać karą porządkową do 2,5 tys. zł. Karę tę nakłada się w formie postanowienia, na które służy zażalenie.

Zmuszanie do składania zeznań w charakterze świadka nie jest dopuszczalne w przypadku przesłuchania strony. Dowód z takiego przesłuchania można przeprowadzić tylko wtedy, gdy strona wyraziła na to zgodę. Jeżeli w trakcie przesłuchania strona odmówi wyrażenia zgody, wówczas zeznania złożone po odmowie nie mogą stanowić dowodu w sprawie.

5 Czy można mówić o różnej mocy dowodowej poszczególnych dowodów?

Dla celów Ordynacji podatkowej nie przewidziano zastosowania formalnej teorii dowodów, zgodnie z którą daną okoliczność można udowodnić wyłącznie ściśle określonymi środkami dowodowymi. Przeciwnie, w Ordynacji podatkowej przyjęto zasadę równej mocy środków dowodowych, co oznacza, że taką samą moc dowodową ma zeznanie świadka, opinia biegłego, oryginał dowodu księgowego czy jego poświadczona kserokopia. Niemniej należy zauważyć, że w świetle Ordynacji podatkowej księgi podatkowe korzystają ze szczególnej mocy dowodowej, o ile są prowadzone rzetelnie i w sposób niewadliwy. Wówczas księgi podatkowe - mimo że są dokumentami prywatnymi - mają moc dowodową taką samą jak dokumenty publiczne.

Ponadto należy zauważyć, że materialne prawo podatkowe może w pewnych przypadkach narzucać przyjęcie określonych dowodów, wbrew zasadzie otwartego systemu dowodowego wyrażonej w Ordynacji podatkowej. Dzieje się tak np. w przypadku uzależnienia rozliczenia kosztów używania samochodu prywatnego do celów służbowych od prawidłowego prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych czy w przypadku nałożenia na podatników obowiązku prowadzenia ewidencji rachunkowej zgodnie z przepisami o rachunkowości. Podobnie jest z szacowaniem wartości rynkowej na podstawie opinii biegłego dla celów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W takiej sytuacji trzeba uznać przepis prawa materialnego za przepis szczególny. Organ podatkowy może twierdzić, że tylko wymagany takim przepisem dowód (np. odpowiednia ewidencja) stanowi podstawę ustaleń w postępowaniu podatkowym.

6 Jakie konsekwencje dla decyzji podatkowej może mieć nieprzesłuchanie świadka w postępowaniu podatkowym?

Organ podatkowy powinien zebrać cały materiał dowodowy i na jego podstawie wydać rozstrzygnięcie. Odmowa przeprowadzenia dowodu dopuszczalna jest tylko wtedy, gdy dana okoliczność nie pozostaje w związku z przedmiotem sprawy, została dowiedziona innymi środkami dowodowymi lub jest bezsporna. W uzasadnieniu decyzji podatkowej organ musi wskazać fakty, które uznał za udowodnione, dowody, którym dał wiarę, oraz przyczyny, dla których innym dowodom odmówił wiarygodności. Naruszenie powyższych zasad przez organ podatkowy jest naruszeniem przepisów postępowania mogącym mieć istotny wpływ na wynik sprawy. Wprawdzie stronie nie przysługuje żaden środek zaskarżenia w przypadku odmowy przeprowadzenia dowodu, jednakże w odwołaniu od danego rozstrzygnięcia podatnik może podnieść zarzut naruszenia przepisów proceduralnych. Uchybienie przepisom postępowania może być także podstawą uchylenia decyzji podatkowej (w całości albo w części) przez sąd administracyjny.

Ordynacja podatkowa przewiduje, że organ odwoławczy może przeprowadzić, na żądanie strony lub z urzędu, dodatkowe postępowanie w celu uzupełnienia dowodów i materiałów w sprawie albo zlecić przeprowadzenie tego postępowania organowi, który wydał decyzję. Ponadto, organ odwoławczy może uchylić w całości decyzję organu I instancji i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia przez ten organ, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy wymaga uprzedniego przeprowadzenia postępowania dowodowego w całości lub w znacznej części. Przekazując sprawę, organ odwoławczy wskazuje okoliczności faktyczne, które należy zbadać przy ponownym rozpatrzeniu sprawy. Regulacje te stanowią gwarancję prawidłowego przeprowadzania postępowania dowodowego.


Kliknij aby zobaczyć ilustrację.
Karolina Tetłak, Kancelaria Prawna Weil, Gotshal & Manges


Notowała ALEKSANDRA TARKA

PODSTAWA PRAWNA

- Art. 180-200 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).


Autopromocja

REKLAMA

Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  MF: Kasowy PIT od 2025 roku. Niedługo pojawi się projekt

  W Ministerstwie Finansów toczą się już prace nad projektem nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dot. wdrożenia w polskim systemie podatkowym kasowego PIT. W najbliższych dniach projekt ten ma zostać wpisany do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. Takie informacje przekazał 22 lutego 2024 r. w Sejmie wiceminister finansów Jarosław Neneman. Ale te nowe przepisy wejdą w życie nie wcześniej niż od 2025 roku.

  Składka zdrowotna na ryczałcie - progi przychodów w 2024 roku

  O wysokości składki zdrowotnej dla podatników na ryczałcie decydują progi osiąganych przychodów oraz wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Jak prawidłowo obliczyć składkę zdrowotną dla ryczałtu w 2024 roku?

  Ulga dla seniorów przed otrzymaniem emerytury - co mówi prawo?

  Czy seniorzy mogą korzystać z ulgi podatkowej w PIT przed otrzymaniem emerytury, mimo osiągnięcia wieku emerytalnego? Chodzi o zwolnienie w podatku dochodowym nazywane „ulgą dla pracujących seniorów”.

  Niestaranny pracodawca zapłaci podatek za oszustwo pracownika. Wyrok TSUE nie usuwa wszystkich wątpliwości i nie daje wytycznych

  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 30 stycznia 2024 r. orzekł, że pracownik wykorzystujący dane swego pracodawcy do wystawiania fałszywych faktur jest zobowiązany do zapłaty wskazanej w nich kwoty podatku  Ale takie konsekwencje powinny dotknąć pracownika pod warunkiem, że pracodawca (podatnik VAT) dochował należytej staranności, rozsądnie wymaganej w celu kontrolowania działań swojego pracownika. Jeżeli pracodawca takiej staranności nie dochował, to poniesie konsekwencje sam i będzie musiał zapłacić podatek.

  Ekoschematy obszarowe - są już stawki płatności za 2023 rok [tabela]

  Ustalone zostały stawki płatności w ramach ekoschematów obszarowych za 2023 rok - informuje resort rolnictwa.

  Zwrot podatku - kiedy? Czy da się przyspieszyć?

  Gdy z zeznania podatkowego PIT wynika nadpłata podatku, to urząd skarbowy dokona jej zwrotu. W jakim terminie można spodziewać się zwrotu podatku? Czy można przyspieszyć zwrot korzystając z usługi Twój e-PIT?

  Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze a zmiana powierzchni użytków rolnych

  Jak wygląda kwestia zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze w przypadku zmiany powierzchni posiadanych przez producenta rolnego użytków rolnych? W jakich terminach składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2024 roku?

  Wynagrodzenie kierowcy zawodowego w 2024 roku. Co się zmienia? O czym muszą wiedzieć firmy transportowe i sami kierowcy?

  Rok 2024 rozpoczął się kolejnymi, ważnymi zmianami dla polskich przewoźników, które przekładają się na wyższe koszty pracownicze, a wszystko wskazuje na to, że to jeszcze nie koniec. Od lipca czeka nas druga podwyżka płacy minimalnej, która może oznaczać wzrost kosztów zatrudnienia kierowców blisko o 900 zł. Istnieją jednak pewne sposoby optymalizacji wynagrodzeń kierowców, dzięki którym mogą zyskać nie tylko przedsiębiorcy transportowi, ale również sami truckerzy, wykonujący przewozy za granicę. Jakie są najważniejsze zmiany w wynagrodzeniach kierowców i co mogą zrobić firmy, by jak najwięcej zaoszczędzić?

  Umowa o pracę na czas określony. TSUE: trzeba podać przyczynę wypowiedzenia

  W wyroku z 20 lutego 2024 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) orzekł, że pracownik zatrudniony na czas określony musi zostać poinformowany przez pracodawcę o przyczynach rozwiązania z nim umowy o pracę za wypowiedzeniem, jeśli informacji takiej udziela się pracownikowi zatrudnionemu na czas nieokreślony. Zdaniem TSUE polskie przepisy przewidujące wskazanie tych przyczyn jedynie pracownikom zatrudnionym na czas nieokreślony naruszają prawo podstawowe pracownika na czas określony do skutecznego środka prawnego. W Polsce dopiero od 26 kwietnia 2023 r w Kodeksie pracy istnieje obowiązek podawania przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony. Wcześniej przyczynę wypowiedzenia pracodawca musiał wskazywać tylko w przypadku rozwiązania umowy bez zachowania wypowiedzenia. 

  Ile wynosi przeciętne wynagrodzenie? Najnowsze dane GUS

  GUS zaprezentował dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2024 roku.

  REKLAMA