Kategorie

Kiedy urząd wymierzy sankcje

Tomasz Krywan
Tomasz Krywan
Doradca podatkowy; specjalista w zakresie prawa podatkowego. Autor wielu praktycznych odpowiedzi na pytania z zakresu prawa podatkowego i licznych publikacji na ten temat.
inforCMS
Oprócz odsetek podatnicy VAT, którzy dokonują nieprawidłowych rozliczeń w zakresie VAT, mogą być obciążeni dodatkowym zobowiązaniem podatkowym. Kiedy urząd skarbowy wymierzy sankcje?

 

Regulacje w tym zakresie zawierają przepisy art. 109 ust. 4-8 ustawy o VAT. Jednak nie każdemu podatnikowi taka sankcja może być nałożona oraz nie każdy błąd powoduje jej naliczenie.

1. Komu urząd może ustalić dodatkowe zobowiązanie podatkowe

Nie wszystkim podatnikom organy podatkowe mogą ustalać dodatkowe zobowiązanie podatkowe. Ustalenie takiego zobowiązania nie jest możliwe w stosunku do podatników będących osobami fizycznymi. Potwierdził to Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 4 września 2007 r., sygn. akt P 43/06. Brak możliwości wymierzenia osobom fizycznym sankcji wynika z faktu, że na takich podatnikach ciąży odpowiedzialność karna skarbowa. Dlatego ustalanie im dodatkowego zobowiązania podatkowego oznaczałoby dwukrotne karanie za ten sam czyn.

Dodatkowe zobowiązanie podatkowe może być ustalone jedynie:

l podatnikom będącym osobami prawnymi oraz

l jednostkom organizacyjnym niemającym osobowości prawnej; dotyczy to również spółek cywilnych i osobowych (które są podatnikami VAT). Potwierdzają to również sądy administracyjne w swoich orzeczeniach (zob. przykładowo wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 25 kwietnia 2001 r., sygn. akt III SA 236/00, niepubl., czy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 3 czerwca 2005 r., sygn. akt FSK 2446/04, niepubl.).

2. Czy urząd może ustalić dodatkowe zobowiązania za okres rozliczeniowy przed 1 maja 2004 r.

Przez pewien czas nie było jasne, czy istnieje możliwość ustalania dodatkowego zobowiązania podatkowego w stosunku do okresów rozliczeniowych przed 1 maja 2004 r. Ostatecznie kwestia ta została rozstrzygnięta uchwałą 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z 12 września 2005 r. (sygn. akt I FPS 2/05, publ. ONSA i WSA 2006/1/1), w której sąd dopuścił taką możliwość. Dlatego gdy przedmiotem kontroli jest okres przed 1 maja 2004 r., również może być ustalone dodatkowe zobowiązanie.

3. Przypadki, w których organ podatkowy ustala dodatkowe zobowiązanie podatkowe

Dodatkowe zobowiązanie podatkowe ustalane jest przez naczelnika urzędu skarbowego (lub organ kontroli skarbowej) tylko w przypadkach ściśle określonych przepisami. Dzieje się tak w przypadku stwierdzenia przez naczelnika urzędu skarbowego (organ kontroli skarbowej), że:

1) w złożonej deklaracji podatnik wykazał kwotę zobowiązania podatkowego niższą od kwoty należnej

W takim przypadku naczelnik urzędu skarbowego (organ kontroli skarbowej) określa wysokość tego zobowiązania w prawidłowej wysokości oraz ustala dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 30% kwoty zaniżenia tego zobowiązania (art. 109 ust. 4 ustawy o VAT).

PRZYKŁAD

W deklaracji VAT-7 za lipiec 2007 r. podatnik wykazał podatek należny (poz. 41) w wysokości 25 000 zł oraz podatek naliczony (poz. 50) w wysokości 21 000 zł. W efekcie kwota podatku podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego (poz. 53) wyniosła 4000 zł.

Przeprowadzona u podatnika w styczniu 2008 r. kontrola wykazała, że w deklaracji VAT-7 za lipiec 2007 r. podatnik nie uwzględnił dwóch dostaw towarów. Kwota podatku należnego od tych dostaw wyniosła 900 zł. W tej sytuacji organ podatkowy wszczął postępowanie podatkowe i określił w nim zobowiązanie podatkowe w prawidłowej wysokości (tj. 4900 zł) oraz ustalił dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 270 zł (900 zł x 30%).

2) W złożonej deklaracji podatnik wykazał kwotę zwrotu różnicy podatku naliczonego nad należnym lub zwrotu podatku naliczonego wyższą od kwoty należnej

W przypadku takim naczelnik urzędu skarbowego (organ kontroli skarbowej) określa kwotę zwrotu w prawidłowej wysokości i ustala dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 30% kwoty zawyżenia (art. 109 ust. 5 ustawy o VAT).

PRZYKŁAD

W deklaracji VAT-7 za kwiecień 2007 r. podatnik wykazał podatek należny (poz. 41) w wysokości 19 000 zł oraz podatek naliczony (poz. 50) w wysokości 23 000 zł. W efekcie nadwyżka podatku naliczonego nad należnym (poz. 55) wyniosła 4000 zł. Nadwyżkę tę podatnik wykazał do zwrotu na rachunek bankowy (poz. 56) w terminie 180 dni (poz. 58).

Przeprowadzona u podatnika w grudniu 2007 r. kontrola wykazała, że w ramach deklaracji VAT-7 za kwiecień 2007 r. podatnik bezprawnie odliczył podatek za paliwo wykorzystywane do samochodu osobowego w wysokości 2500 zł. W tej sytuacji organ podatkowy wszczął postępowanie podatkowe i określił w nim kwotę zwrotu na rachunek bankowy w prawidłowej wysokości (tj. 1500 zł) oraz ustalił dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 750 zł (2500 x 30%).

3) W złożonej deklaracji podatnik zawyżył różnicę podatku naliczonego nad należnym

W przypadku takim naczelnik urzędu skarbowego (organ kontroli skarbowej) określa kwotę różnicy w prawidłowej wysokości oraz ustala dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 30% kwoty zawyżenia (art. 109 ust. 6 w zw. z art. 109 ust. 5 ustawy o VAT).

PRZYKŁAD

W deklaracji VAT-7 za marzec 2007 r. podatnik wykazał podatek należny (poz. 41) w wysokości 75 000 zł oraz podatek naliczony (poz. 50) w wysokości 77 000 zł. W efekcie nadwyżka podatku naliczonego nad należnym (poz. 55) wyniosła 2000 zł. Nadwyżkę tę podatnik wykazał do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy (poz. 59).

Przeprowadzona u podatnika w styczniu 2008 r. kontrola wykazała, że w ramach deklaracji VAT-7 za marzec 2007 r. podatnik nie uwzględnił dwóch czynności świadczenia usług. Kwota podatku należnego od tych usług wyniosła 500 zł. W tej sytuacji organ podatkowy wszczął postępowanie podatkowe i określił w nim różnicę podatku naliczonego nad należnym w prawidłowej wysokości (1500 zł) oraz ustalił dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 150 zł (500 zł x 30%).

4) W złożonej deklaracji podatnik wykazał i otrzymał kwotę zwrotu różnicy podatku naliczonego nad należnym lub kwotę zwrotu podatku naliczonego, a powinien był wykazać kwotę zobowiązania podatkowego podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego

W takim przypadku naczelnik urzędu skarbowego (organ kontroli skarbowej) określa kwotę zobowiązania podatkowego w prawidłowej wysokości oraz ustala dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 30% kwoty stanowiącej sumę określonego zobowiązania podatkowego i kwoty wykazanej jako różnica podatku naliczonego nad należnym albo kwoty stanowiącej sumę określonego zobowiązania podatkowego i kwoty wykazanej jako kwota zwrotu podatku naliczonego (art. 109 ust. 8 pkt 1 w zw. z art. 109 ust. 4-6 ustawy o VAT).

PRZYKŁAD

W deklaracji VAT-7 za styczeń 2007 r. podatnik wykazał podatek należny (poz. 41) w wysokości 32 000 zł oraz podatek naliczony (poz. 50) w wysokości 35 000 zł. W efekcie nadwyżka podatku naliczonego nad należnym (poz. 55) wyniosła 3000 zł. Nadwyżkę tę podatnik wykazał do zwrotu na rachunek bankowy (poz. 56) w terminie 60 dni (poz. 57).

Przeprowadzona u podatnika w listopadzie 2007 r. kontrola wykazała, że w ramach deklaracji VAT-7 za styczeń 2007 r. podatnik bezprawnie odliczył podatek z faktur dotyczących sprzedaży zwolnionej z podatku w wysokości 5500 zł. W tej sytuacji organ podatkowy wszczął postępowanie podatkowe i określił w nim kwotę zobowiązania podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego (w wysokości 2500 zł) oraz ustalił dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 1650 zł (5500 x 30%).

5) Podatnik nie złożył deklaracji podatkowej oraz nie wpłacił kwoty zobowiązania podatkowego

W takim przypadku naczelnik urzędu skarbowego (organ kontroli skarbowej) określa kwotę zobowiązania podatkowego oraz ustala dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 30% tej kwoty (art. 109 ust. 8 pkt 2 w zw. z art. 109 ust. 4 ustawy o VAT).

PRZYKŁAD

Czynny podatnik VAT nie złożył deklaracji VAT-7 za maj 2007 r. Przeprowadzona u podatnika w marcu 2008 r. kontrola wykazała, że w maju 2007 r. wystąpiła u podatnika opodatkowana stawką podstawową 22% sprzedaż w wysokości 8000 zł (netto). W tej sytuacji organ podatkowy wszczął postępowanie podatkowe i określił w nim kwotę zobowiązania podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego w wysokości 1760 zł (8000 zł x 22%) oraz ustalił dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 528 zł (1760 zł x 30%).

3.1. Przypadki, w których organ podatkowy nie ustala dodatkowego zobowiązania podatkowego

W dwóch przypadkach przepisy wyłączają możliwość ustalania przez organy podatkowe dodatkowego zobowiązania podatkowego. Zgodnie z art. 109 ust. 7 ustawy o VAT przepisów o ustalaniu dodatkowego zobowiązania podatkowego nie stosuje się:

1) jeżeli przed dniem wszczęcia kontroli przez naczelnika urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej podatnik dokonał odpowiedniej zmiany deklaracji podatkowej oraz wpłacił do urzędu skarbowego kwotę wynikającą ze zmiany deklaracji podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę (art. 109 ust. 7 pkt 1 ustawy o VAT).

Organ podatkowy nie wydaje również w takim przypadku decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego (kwoty zwrotu różnicy podatku naliczonego nad należnym, kwoty zwrotu podatku naliczonego lub różnicy podatku naliczonego nad należnym).

PRZYKŁAD

W deklaracji VAT-7 za kwiecień 2007 r. podatnik wykazał podatek należny (poz. 41) w wysokości 22 000 zł oraz podatek naliczony (poz. 50) w wysokości 24 000 zł. W efekcie nadwyżka podatku naliczonego nad należnym (poz. 55) wyniosła 2000 zł. Nadwyżkę tę podatnik wykazał do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy (poz. 59) w terminie 60 dni. Zwrot nadwyżki wpłynął na rachunek bankowy podatnika 5 lipca 2007 r.

W listopadzie 2007 r. podatnik zorientował się, że w deklaracji VAT-7 za kwiecień 2007 r. nie ujął dwóch transakcji świadczenia usług na kwotę 3000 zł netto. W konsekwencji złożył korektę deklaracji VAT-7 za kwiecień, zwiększając kwotę podatku należnego o 660 zł (3000 zł x 22%). W konsekwencji zmniejszyła się do 1340 zł nadwyżka podatku naliczonego nad należnym oraz kwota zwrotu na rachunek bankowy. Kwotę 660 zł wraz z odsetkami za zwłokę (naliczonymi od 5 lipca 2007 r.) podatnik wpłacił na rachunek bankowy w dniu złożenia korekty deklaracji VAT-7 za kwiecień 2007 r. W tej sytuacji organ podatkowy nie będzie miał prawa do ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego (chyba że stwierdzone zostaną inne nieuwzględnione w drodze przedmiotowej korekty deklaracji uchybienia).

2) W przypadku gdy zaniżenie zobowiązania podatkowego lub zawyżenie kwoty różnicy podatku lub kwoty zwrotu podatku naliczonego wiążą się z nieujęciem podatku należnego w rozliczeniu za dany okres z tytułu dostawy lub świadczenia usługi, od której podatek należny został ujęty w poprzednich okresach rozliczeniowych (art. 109 ust. 7 pkt 2 ustawy o VAT).

W takim przypadku jest wydawana decyzja określająca wysokość zobowiązania podatkowego (kwotę zwrotu różnicy podatku naliczonego nad należnym, kwotę zwrotu podatku naliczonego lub różnicy podatku naliczonego nad należnym).

PRZYKŁAD

W deklaracji VAT-7 za lipiec 2007 r. podatnik wykazał podatek należny (poz. 41) w wysokości 22 000 zł oraz podatek naliczony (poz. 50) w wysokości 28 000 zł. W efekcie nadwyżka podatku naliczonego nad należnym (poz. 55) wyniosła 6000 zł. Nadwyżkę tę podatnik wykazał do zwrotu na rachunek bankowy (poz. 56) w terminie 180 dni (poz. 58).

Przeprowadzona u podatnika w styczniu 2007 r. kontrola wykazała, że w ramach deklaracji VAT-7 za lipiec 2007 r. podatnik nie ujął dwóch transakcji świadczenia usług, które błędnie uwzględnił w deklaracji VAT-7 za czerwiec 2007 r. Kwota podatku należnego od tych usług wyniosła 800 zł. W tej sytuacji organ podatkowy wszczął postępowanie podatkowe i określił w nim kwotę zwrotu na rachunek bankowy w prawidłowej wysokości (tj. 5200 zł) i nie ustalił dodatkowego zobowiązania podatkowego.

3.2. Czy ustalając dodatkowe zobowiązanie podatkowe, bierze się pod uwagę winę podatnika

Organ podatkowy ustali nam dodatkowe zobowiązanie podatkowe również wówczas, gdy nie jesteśmy winni popełnionych pomyłek (nieumyślna pomyłka). Jak zauważył Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 2 grudnia 1999 r. (sygn. akt SA/Bk 1405/98, publ. LEX), przepisy „nie operują pojęciem >winy< czy też >nieuczciwości<, ale pojęciem >nierzetelności<. Tak więc w prowadzonej ewidencji sprzedaży dla potrzeb podatku VAT wystarczy zwykła nieumyślna pomyłka czy przeoczenie, aby sankcja, z mocy ustawy, została nałożona”. Tak wypowiedział się również Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 30 maja 2001 r. (sygn. akt III SA 619/00, publ. Inforlex). W wyroku tym czytamy, że przepisy nie operują pojęciem „winy” czy „braku staranności”. W konsekwencji „obciążenie dodatkowym zobowiązaniem podatkowym jest (...) związane z samym faktem stwierdzenia zawyżenia bądź zaniżenia należności podatkowych, niezależnie od winy podatnika”.

4. W jaki sposób urząd ustala sankcję

Sankcja, czyli dodatkowe zobowiązanie podatkowe, ustalane jest w decyzji. Ważny jest charakter wydawanej decyzji, który ma wpływ na termin zapłaty podatku. Decyzja organu podatkowego ustalająca dodatkowe zobowiązanie podatkowe ma charakter konstytutywny (tzn. organ w drodze decyzji tworzy określony stan rzeczy, tj. nakłada na podatnika obowiązek uiszczenia dodatkowego zobowiązania podatkowego). Powoduje to, że dodatkowe zobowiązanie podatkowe powstaje dopiero z chwilą doręczenia podatnikowi decyzji ustalającej to zobowiązanie (na podstawie art. 21 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej. Potwierdzają to również sądy administracyjne, m.in. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 25 kwietnia 2001 r., sygn. akt III SA 2580/00, publ. Przegląd Orzecznictwa Podatkowego 2002/1/18), niezależnie od tego, czy jest ustalane w decyzji razem z zobowiązaniem, czy osobno. Decyzje ustalające dodatkowe zobowiązanie podatkowe wydawane są bowiem zazwyczaj łącznie z decyzjami określającymi wysokość zobowiązania podatkowego (kwotę zwrotu różnicy podatku naliczonego nad należnym, kwotę zwrotu podatku naliczonego lub różnicy podatku naliczonego nad należnym) w prawidłowej wysokości. NSA w wyroku z 27 stycznia 1999 r. (sygn. akt I SA/Ka 837/97, publ. Biuletyn Skarbowy 2000/6/28), uznał, że: „Rozstrzygnięcie organów podatkowych (w zakresie prawidłowego określenia zobowiązania w podatku od towarów i usług za dany miesiąc oraz konstytutywnego ustalenia podwyższenia podatku należnego albo zwiększenia podatku należnego) winno być zawarte w jednej decyzji, ponieważ ostatecznie wpłacie podlega kwota podatku należnego (w tym ustalonego sankcyjnie) pomniejszona o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług, jednakże zamieszczenie rozstrzygnięcia o sankcji w odrębnej decyzji nie jest uchybieniem mającym wpływ na wynik sprawy”.

4.1. W jakim terminie urząd może wydać decyzję

Przepisy nie przewidują specjalnego terminu wydania decyzji ustalającej dodatkowe zobowiązanie. Urząd jest jedynie ograniczony upływem terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, którego sankcja dotyczy (art. 68 § 3 Ordynacji podatkowej). Dlatego dodatkowe zobowiązanie podatkowe w podatku od towarów i usług nie powstaje, jeżeli decyzja ustalająca to zobowiązanie została doręczona po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Termin ten jest podobny do terminu, w jakim organ podatkowy może wydać decyzję określająca zobowiązanie podatkowe (art. 70 Ordynacji podatkowej). Istnieją jednak pewne różnice.

Po pierwsze bieg terminu przedawnienia dodatkowego zobowiązania podatkowego rozpoczyna się od końca roku, w którym powstał obowiązek podatkowy, a nie od końca roku, w którym upłynął termin zapłaty podatku (jak ma się rzecz w przypadku przedawniania się zobowiązań podatkowych). W konsekwencji okres przedawnienia na wydanie decyzji ustalającej dodatkowe zobowiązanie jest w niektórych przypadkach o rok krótszy niż okres przedawnienia zobowiązań podatkowych powstałych w danym okresie rozliczeniowym.

PRZYKŁAD

W październiku 2007 r. w spółce ABC odbyła się kontrola za grudzień 2002 r. W wyniku kontroli ustalono, że spółka zaniżyła zobowiązanie podatkowe. 21 grudnia została wydana decyzja, w której określono zobowiązanie podatkowe w prawidłowej wysokości oraz ustalono dodatkowe zobowiązanie podatkowe. Decyzja została doręczona 3 stycznia. To powoduje, że dodatkowe zobowiązanie podatkowe nie powstanie, mimo że została wydana decyzja. Dlatego spółka nie będzie płacić dodatkowego zobowiązania. Będzie natomiast zobowiązana uregulować powstałe zaległości podatkowe i należne odsetki.

Po drugie bieg terminu przedawnienia wydania decyzji ustalającej dodatkowe zobowiązanie podatkowe zawiesza się tylko w jednym wypadku, a mianowicie jeśli wydanie decyzji jest uzależnione od rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd (art. 68 § 5 Ordynacji podatkowej). Poza tym przypadkiem bieg terminu przedawnienia wydania tej decyzji nie ulega zawieszeniu ani przerwaniu (inaczej ma się rzecz z biegiem przedawnienia zobowiązań podatkowych, który w wielu przypadkach ulega zawieszeniu lub przerwaniu - art. 70 § 2-7 Ordynacji podatkowej).

5. Kiedy należy zapłacić dodatkowe zobowiązanie podatkowe

Termin płatności dodatkowego zobowiązania podatkowego wynosi 14 dni od dnia doręczenia decyzji ustalającej wysokość tego zobowiązania (art. 47 § 1 Ordynacji podatkowej). Po tym dniu dodatkowe zobowiązanie podatkowe staje się zaległością podatkową (art. 51 § 1 Ordynacji podatkowej), od której naliczane są odsetki za zwłokę (art. 53 § 1 Ordynacji podatkowej).

PRZYKŁAD

W październiku 2007 r. w spółce ABC odbyła się kontrola podatkowa. W wyniku kontroli ustalono, że spółka zaniżyła zobowiązanie podatkowe za grudzień 2005 r. 21 listopada została wydana decyzja, w której określono zobowiązanie podatkowe w prawidłowej wysokości oraz ustalono dodatkowe zobowiązanie podatkowe. Decyzja została doręczona 28 listopada. Termin płatności przypada na 12 grudzień. Od 13 grudnia, jeśli nie zostaną zapłacone, będą liczone odsetki. Natomiast odsetki od zaległości będą liczone już od 26 stycznia 2006 r.


Tomasz Krywan

konsultant podatkowy

Źródło: Biuletyn VAT
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  20 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  ECOFIN o reformie stawek VAT i unii bankowej

  Reforma stawek VAT w UE. Reforma stawek podatku VAT, unia bankowa i usługi finansowe – to tematy posiedzenia Rady ECOFIN, które odbyło się 18 czerwca 2021 r. Dyskutowane przez Radę rozwiązania na tym etapie uwzględniają większość głównych priorytetów negocjacyjnych Polski w zakresie stosowania obniżonych stawek VAT. Polska liczy na ich przyjęcie w trakcie Prezydencji Słowenii w Radzie UE. Było to ostatnie planowane posiedzenie ECOFIN za Prezydencji Portugalii.

  Wymiana danych podatkowych w czasie rzeczywistym - Finlandia i Estonia są pierwsze

  Wymiana danych podatkowych. O przystąpieniu do elektronicznej wymiany informacji podatkowych w czasie rzeczywistym poinformowały w 18 czerwca 2021 r. władze Finlandii i Estonii. Według organów podatkowych dwóch sąsiednich krajów tego typu rozwiązanie jest "unikatowe" w skali światowej.

  Transakcje z rajami podatkowymi – kolejne obowiązki dla podmiotów powiązanych i niepowiązanych

  Transakcje z rajami podatkowymi. Od 1 stycznia 2021 r. obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych dla podatników CIT, PIT i spółek niebędącymi osobami prawnymi dla transakcji o wartości powyżej 500 tys. PLN dotyczy zarówno podmiotów powiązanych, jak i niepowiązanych, jeżeli rzeczywisty właściciel ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, czyli w raju podatkowym.

  Wartość początkowa środka trwałego - jak ustalić

  Wartość początkowa środka trwałego. Przepisy ustawy o podatkach dochodowych (ustawa o PIT i ustawa o CIT) określają dość dokładnie zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych. Ustalenie wartości początkowej wg wyceny podatnika jest możliwością daną przez przepisy jedynie w wyjątkowych przypadkach - jeżeli nie można ustalić tej wartości wg ceny zakupu. Podatnicy nabywający środki trwałe (np. samochody) i remontujący je mogą ustalić wartość początkową z uwzględnieniem wydatków poniesionych (do dnia oddania środka trwałego do użytkowania) na naprawę, remont, czy modernizację - o ile mogą udokumentować te wydatki.

  Polskie firmy w UE - Czarna Księga barier na rynku wewnętrznym (wydanie II)

  Polskie firmy w UE - Czarna Księga barier. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii opublikowało 16 czerwca 2021 r. już drugą Czarną Księgę barier (administracyjnych i prawnych) na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej, które utrudniają działalność transgraniczną polskich przedsiębiorców.

  Najniższa krajowa 2022 a zmiany w PIT - 300 zł więcej netto

  Najniższa krajowa 2022 a zmiany w PIT. Proponowana przez rząd podwyżka najniższej krajowej (płacy minimalnej) w 2022 r. do poziomu 3000 zł brutto (tj. o 7,1 proc. w porównaniu do minimalnego wynagrodzenia 2021 roku) nie jest rewolucyjna - wskazują ekonomiści. Jednocześnie zauważają, że efekt podwyżki będzie wzmocniony przez zapowiedziane w Polskim Ładzie zmiany w systemie podatkowym (głównie w podatku dochodowym pd osób fizycznych - PIT). Szacuje się, że wynagrodzenie netto osoby zarabiającej płacę minimalną wzrośnie w 2022 roku o ok. 300 zł miesięcznie.

  Problematyczne transakcje z rajami podatkowymi – ceny transferowe, dokumentacja, odpowiedzialność

  Transakcje z rajami podatkowymi a ceny transferowe. Od pewnego czasu polski ustawodawca wyjątkowo chętnie wykorzystuje przepisy z zakresu cen transferowych do pobierania informacji o transakcjach realizowanych z podmiotami zarejestrowanymi w rajach podatkowych. Obowiązki nakładane na polskich podatników w tym zakresie są coraz szersze i wymagają coraz większych nakładów administracyjnych. Jednocześnie, wprowadzane przepisy często są tworzone w sposób chaotyczny i nie zawsze uzasadniony.

  Fiskus zajął majątek firmy mimo braku dowodów

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego na majątku podatnika. Urząd skarbowy zajął konto firmy i należny jej zwrot VAT mimo braku dowodów i nieprawidłowości. Czy miał do tego prawo?

  Podatki 2021: osobista odpowiedzialność członków zarządu na nowo (bezpłatne webinarium 24 czerwca)

  24 czerwca 2021 r. o godz. 10:00 rozpocznie się bezpłatne webinarium (szkolenie online) poświęcone obowiązującym od 1 stycznia 2021 r. przepisom rozszerzającym obowiązki z zakresu cen transferowych dla podmiotów niepowiązanych. Za brak dopełnienia należytej staranności i nowych obowiązków dokumentacyjnych odpowiadają osobiście członkowie zarządu! Webinarium poprowadzą Artur Klęsk, Partner w Enodo Advisors oraz Jakub Beym, Senior Associate w Enodo Advisors. Portal infor.pl jest patronem medialnym tego wydarzenia.

  Skonta i rabaty przy rozliczaniu transakcji międzynarodowych

  W transakcjach handlowych rozróżniamy różnego rodzaju obniżki cen. Wśród najczęściej stosowanych są skonta i rabaty. Należy jednak pamiętać, że ich udzielenie ma wpływ na podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług (VAT), a tym samym także na wysokość podatku jaki zapłaci przedsiębiorca.

  Czym różni się najem prywatny od najmu w działalności gospodarczej?

  Podatek od najmu. W dniu 24 maja 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny podjął ważną uchwałę (w składzie 7. sędziów) dotyczącą rozróżnienia najmu prywatnego i najmu prowadzonego w ramach działalności gospodarczej dla potrzeb opodatkowania PIT i ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Jak tę kwestię rozstrzygnął NSA?

  Czy wszyscy podatnicy muszą mieć kasę online od 1 stycznia 2023 r.?

  Kasy fiskalne online są już obowiązkowe dla wybranych grup podatników. Natomiast kasy z elektronicznym zapisem kopii będą dostępne tylko do końca 2022 r. Czy oznacza to, że wszyscy podatnicy będą musieli mieć kasy fiskalne online od 1 stycznia 2023 r.? Co warto wiedzieć o nowym rodzaju kas?

  Sprawozdania finansowe zakładów ubezpieczeń i reasekuracji - zmiany od 2022 r.

  Sprawozdania finansowe. Ustawodawca rozszerza zakres wymogów sprawozdawczych dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji. Nowe obowiązki sprawozdawcze będą stosowane od 2022 r., tj. do sprawozdań za rok obrotowy rozpoczynający się w 2021 r.

  Estoński CIT - zmiany od 2022 roku

  Estoński CIT. Od 2022 r. ryczałt od dochodów w CIT (czyli tzw. estoński CIT) będzie mogła wybrać każda spółka kapitałowa, niezależnie od wielkości, bo zniknie limit przychodów 100 mln zł. Estoński system będzie też dla spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych.

  E-faktury od 2022 r. Pilotaż od października 2021 r.

  E-faktury są już na kolejnym etapie procesu legislacyjnego. Ustawodawca chce wspólnie z biznesem testować nowe rozwiązanie już od października 2021 r., tak aby jak najwięcej firm korzystało w pełni z e-faktury w 2022 r. Korzystanie z e-faktury stanie się obligatoryjne od 2023 r.

  Rejestracja w CRPA (Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych) do 30 czerwca

  Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, że 30 czerwca 2021 r. upływa termin (okres przejściowy) na dokonanie: zgłoszenia rejestracyjnego w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA) dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. nie były objęte obowiązkiem dokonywania zgłoszeń rejestracyjnych w podatku akcyzowym albo zgłoszenia uzupełniającego w CRPA dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. zostały zarejestrowane na podstawie zgłoszenia rejestracyjnego AKC-R.

  Dotacja z gminy wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem a przedawnienie

  Dotacja z gminy a przedawnienie. Coraz więcej osób w swojej działalności stara się korzystać z różnych form pomocy. Jednym z popularnych rodzajów wsparcia, są różnego rodzaju dotacje – w tym dotacje z jednostek samorządu terytorialnego. W trakcie działalności podmiotu może jednak okazać się, że środki z dotacji zostały nieprawidłowo spożytkowane. W takiej sytuacji, zasadniczo, podatnik powinien zwrócić dotację – co w praktyce może jednak okazać się dla niego niemożliwe do wykonania (szczególnie po dłuższym czasie). Tak samo więc jak w innych przypadkach, ustawodawca przewidział odpowiedni okres przedawnienia dla konieczności zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. Warto jednak dowiedzieć się, jak należy obliczać ten termin - w szczególności, że proces przyznania, korzystania i rozliczenia dotacji może być dość długi – i wskazywać na różne momenty, od których należałoby obliczać termin przedawnienia.

  Polski Ład. 2/3 emerytów z zerowym PIT

  Zerowy PIT dla emerytów. Dwie trzecie emerytów będzie miało zerowy PIT, a duża część zapłaci niższy podatek - zapewnił wiceminister finansów Piotr Patkowski. Seniorzy, którzy pobierają emerytury powyżej 5 tys. zł miesięcznie stracą rocznie 75 zł - dodał. Polski Ład dla emerytów - kto zyska, kto straci?

  Interpretacja podatkowa nie może pomijać przepisów

  Interpretacja podatkowa. Przedsiębiorca wdał się w spór z fiskusem o pieniądze należne z tytułu CIT. Oczywiście fiskus chciał ich więcej, w tym celu interpretował przepisy tak, a w zasadzie pomijał ich część, aby uzasadnić słuszność poboru wyższego podatku. Ale po stronie przedsiębiorcy stanął sąd, przypominając organom skarbowym, że: „Nie wolno jest również interpretować przepisów prawnych tak, by pewne ich fragmenty okazały się zbędne” (wyrok WSA w Krakowie z 5 lutego 2021 r., sygn. akt I SA/Kr 1262/20).

  Rekordowy Twój e-PIT w 2021 roku

  Twój e-PIT w 2021 roku. Ministerstwo Finansów podsumowało tegoroczny sezon rozliczeń podatkowych PIT, a w szczególności najbardziej popularną e-usługę Krajowej Administracji Skarbowej - Twój e-PIT.

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa – rozliczenia podatkowe (PIT, CIT, VAT, PCC)

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa. Rozważając możliwość restrukturyzacji działalności, oprócz standardowych rozwiązań takich jak m.in aporty przedsiębiorstw, połączeń lub sprzedaży (niezależnie czy mamy do czynienia z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa czy przedsiębiorstwem), należy wziąć pod uwagę możliwości oferowane przez leasing finansowy przedsiębiorstwa. W analizie opłacalności przedsięwzięcia musimy wziąć pod uwagę nie tylko aspekt biznesowy, ale również kwestie opodatkowania danej transakcji. Należy zwrócić uwagę, zarówno na podatki dochodowe (odpowiednio PIT oraz CIT), podatek od towarów i usług oraz podatek od czynności cywilnoprawnych.

  Jak wygląda cyberatak na firmową sieć?

  Cyberatak na firmową sieć. W trakcie pandemii ponad połowa polskich firm (54%) zauważyła wzrost liczby cyberataków. W opublikowanej w maju br. analizie Active Adversary Playbook 2021 analitycy ujawniają, że przestępcy zostają wykryci średnio dopiero po 11 dniach od przeniknięcia do firmowej sieci. W tym czasie mogą swobodnie poruszać się po zasobach i wykradać dane przedsiębiorstwa. Coraz trudniej namierzyć złośliwą działalność, jednak pomocna w tym zakresie może okazać się pandemia. W ubiegłym roku wzrosły bowiem umiejętności i szybkość reagowania zespołów IT.

  Kasa fiskalna online - serwis klimatyzacji w samochodach

  Kasa fiskalna online. Czy prowadząc działalność w ramach punktu serwisowego klimatyzacji w samochodach osobowych podatnik jest zobowiązany do posiadania kasy fiskalnej online?

  CIT-8 za 2020 r. - wersja elektroniczna opublikowana

  CIT-8 za 2020 r. Ministerstwo Finansów opublikowało cyfrową wersję (30) CIT-8. Zrobiło to po trzech miesiącach od zapowiedzi, za to na dwa tygodnie przed upływem terminu na złożenie tego zeznania.

  Firmy z branży beauty nie mają kas fiskalnych online

  Kasy fiskalnej online. Co trzecia firma z branży kosmetycznej nie ma kasy fiskalnej online, która od 1 lipca 2021 r. będzie obowiązkowa - wskazała inicjatywa Beauty Razem. Branża apeluje do Ministra Finansów o przesunięcie o pół roku terminu obowiązkowej instalacji urządzeń.