Kategorie

Leasing - prezentacja i zapisy w księgach w świetle Międzynarodowego Standardu Rachunkowości

Barbara Molska
inforCMS
Czym jest leasing zwrotny? Czy leasing gruntu i budynku powinien być wykazywany w sprawozdaniu łącznie? Jak ująć w księgach leasingobiorcy leasing operacyjny? Jakie informacje powinny znaleźć się w informacji dodatkowej?

Międzynarodowy Standard Rachunkowości 17 dzieli umowy na:

- leasing finansowy,

- leasing operacyjny.

Właściwe zaklasyfikowanie konkretnej umowy do leasingu operacyjnego albo finansowego warunkuje prawidłowe ujęcie umów leasingu w księgach rachunkowych, a co za tym idzie - ujawnieniu w sprawozdaniu finansowym leasingodawcy i leasingobiorcy.

Klasyfikacja leasingu następuje na dzień zawarcia umowy leasingu lub na dzień zobowiązania się stron do przestrzegania postanowień umowy leasingowej - w zależności od tego, która z dat jest wcześniejsza. Moment klasyfikacji umowy leasingu staje się jednocześnie momentem rozpoczęcia okresu leasingu.

Leasing finansowy

Leasing finansowy to taka umowa, na mocy której następuje przeniesienie na leasingobiorcę - z jednej strony - zasadniczo całego ryzyka, a z drugiej - pożytków wynikających z posiadania składnika aktywów. Dodatkowo przesłankami, które wskazują, że mamy do czynienia z umową leasingu finansowego, są:

l przeniesienie własności składnika na korzystającego przed końcem okresu leasingu,

l prawo do nabycia przedmiotu leasingu po przewidywanej niższej cenie od wartości godziwej, wyznaczonej na dzień realizacji prawa zakupu,

l okres umowy stanowi większą cześć okresu użytkowania,

l suma zdyskontowanych opłat stanowi zasadniczo wartość godziwą przedmiotu leasingu,

l przyrzeczenie do zawarcia kolejnej umowy na warunkach korzystniejszych od rynkowych,

l możliwość wypowiedzenia umowy przy spełnieniu warunku, że leasingobiorca pokryje straty leasingodawcy z tytułu wypowiedzenia,

l przedmiot leasingu dostosowany jest do indywidualnych potrzeb korzystającego.

Tak jak już wcześniej wspomniano, zaistnienie wymienionych przesłanek - każdej z osobno, lub kilku albo nawet wszystkich łącznie - oznacza, iż daną umowę przyporządkowuje się do leasingu finansowego.

Leasing operacyjny

Za umowy leasingu operacyjnego uznaje się wszystkie umowy leasingowe niespełniające kryteriów przyporządkowania do leasingu finansowego.

Leasing gruntów i budynków

W przypadku, gdy umowa leasingu obejmuje grunt i posadowione na nim budynki, wówczas ich klasyfikacja odbywa się zazwyczaj odrębnie. By stwierdzić, czy mamy do czynienia z leasingiem finansowym czy operacyjnym, należy prześledzić warunki zawartej umowy i sprawdzić, czy wystąpiła choć jedna przesłanka leasingu finansowego (o których była wcześniej mowa). Jeśli tak - mamy do czynienia z leasingiem finansowym, w przeciwnym razie - z leasingiem operacyjnym. Ponieważ z reguły grunty charakteryzują się nieograniczonym ekonomicznym okresem użytkowania, dlatego zazwyczaj leasing gruntów klasyfikuje się jako leasing operacyjny. Jeżeli umowa przewiduje, że przed końcem okresu leasingu nastąpi przeniesienie własności na leasingobiorcę, wówczas jest to umowa leasingu.

Odmienne zaklasyfikowanie leasingu gruntów i budynków obliguje jednostkę do proporcjonalnego podziału minimalnej opłaty leasingowej w stosunku do względnej wartości godziwej przedmiotów leasingu.

Leasing gruntów i budynków traktowany jest jako jedno, gdy:

- część dotycząca wartości gruntowej jest nieistotna,

- nie jest możliwy rzetelny podział minimalnych opłat leasingowych,

- leasingobiorca zakwalifikował grunt i budynek jako nieruchomość inwestycyjną, wycenianą według wartości godziwej zgodnie z przepisami MSR 40 „Nieruchomości inwestycyjne”.

Jeśli leasingobiorca posiada w postaci leasingu operacyjnego udziały w nieruchomości, standard daje możliwość zaliczenia ich do nieruchomości inwestycyjnych i ujęcia tak, jak gdyby był to leasing finansowy. Zgodnie z § 19 MSR 17, wykazanie danego leasingu jako finansowy będzie miało miejsce nawet wtedy, gdy w wyniku zmiany charakteru udziału w nieruchomości nie będzie już można jej traktować jako nieruchomość inwestycyjną.

Do wyceny leasingu obejmującego część nieruchomości stosuje się model oparty na wartości godziwej.

Szczególne rodzaje leasingu

Specyficznymi rodzajami leasingu są: leasing nieodwołalny oraz leasing zwrotny.

Leasing nieodwołalny

Przez leasing nieodwołalny rozumie się taką umowę, której strony nie mogą rozwiązać, z wyjątkiem sytuacji:

- gdy leasingodawca wyrazi na to zgodę,

- wystąpienia bardzo mało prawdopodobnego zdarzenia warunkowego,

- zawarcia przez strony nowej umowy leasingowej obejmującej taki sam przedmiot leasingu bądź równoważny składnik aktywów,

- uiszczenia przez leasingobiorcę dodatkowej opłaty, w momencie rozpoczęcia leasingu, która daje wystarczającą pewność kontynuacji umowy.

Leasing zwrotny

Leasing zwrotny jest umową, w wyniku której właściciel dokonuje sprzedaży środka trwałego, jednocześnie zawierając z nabywcą umowę leasingu, na mocy której nadal użytkuje dany środek trwały. Przy tym typie leasingu tę część przychodów ze sprzedaży, która przewyższa wartość bilansową przedmiotu umowy, sprzedawca-leasingobiorca musi rozliczać w czasie, oczywiście przez czas trwania umowy leasingu.

Leasing w sprawozdaniu i księgach leasingobiorcy

Umowy leasingu finansowego i operacyjnego są inaczej ewidencjonowane w księgach rachunkowych leasingobiorcy.

Leasing finansowy

Ewidencja tego rodzaju leasingu przebiega następująco:

1. Przyjęcie do użytkowania przedmiotu leasingu: Wn „Aktywa trwałe”/Ma „Zobowiązanie leasingowe”.

2. Faktura VAT z tytułu opłaty leasingowej: Ma „Rozrachunki z dostawcami”,

- ujęcie części kapitałowej opłaty: Wn „Zobowiązanie leasingowe”,

- zaksięgowanie części odsetkowej: Wn „Koszty finansowe” i wyksięgowanie jej z ewidencji pozabilansowej: Ma „Koszty finansowe”,

- ujęcie VAT naliczonego: Wn „VAT naliczony”.

3. Zapłata faktury VAT: Wn „Rozrachunki z dostawcami”/Ma „Rachunek bankowy”.

4. Odpis umorzeniowy przedmiotu leasingu: Wn „Amortyzacja”/Ma „Umorzenie aktywów trwałych”.

Wykazywanie przedmiotu leasingu w księgach rachunkowych zobowiązuje jednostkę do dokonywania odpisów amortyzacyjnych, które ustala się zgodnie z przyjętymi przez jednostkę zasadami. Zgodnie z § 27 MSR 17, jeżeli uzyskanie prawa własności do przedmiotu leasingu przed końcem okresu leasingu nie jest pewne, korzystający powinien umarzać składnik aktywów przez okres leasingu lub okres użytkowania, wybierając krótszy z nich. Oczywiście przedmiot leasingu amortyzowany jest zgodnie z przepisami MSR 16 „Rzeczowe aktywa trwałe” lub MSR 38 „Wartości niematerialne”.

Standard nakazuje, by strony aktywów oraz pasywów przy umowie leasingu były sobie równe i ustalane w dniu rozpoczęcia leasingu jako:

- wartość godziwa danego składnika aktywów,

- wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych (jeżeli jest niższa od wartości godziwej).

Wyjątek stanowi sytuacja, gdy wartość leasingowego składnika aktywów musi zostać powiększona o bezpośrednie koszty początkowe, które zostały poniesione w związku z zawarciem danej umowy leasingowej (np. opłaty przygotowawcze).

Minimalne opłaty leasingowe, o których mowa, dzielone są na część kapitałową (wartość środka) oraz odsetkową (koszty finansowe). Zgodnie z zasadą dotyczącą późniejszej wyceny, a opisaną w § 25 MSR 17, rozliczanie kosztów finansowych na poszczególne okresy powinno przebiegać w sposób pozwalający na uzyskanie stałej okresowej stopy procentowej w stosunku do niespłaconego salda zobowiązania.

Ujawnienie informacji bilansowych

W bilansie należy ujawnić przedmiot leasingu w wartości netto (w aktywach) i zobowiązania z tego tytułu (w pasywach), natomiast w rachunku zysków i strat - naliczoną amortyzację przedmiotu leasingu i koszty finansowe (część odsetkowa opłaty leasingowej).

W przypadku, gdy leasingobiorca jest stroną umowy leasingu finansowego, w informacji dodatkowej powinien:

1) ujawnić wartość bilansową netto na dzień bilansowy dla każdej grupy aktywów,

2) ujawnić łączną kwotę przyszłych minimalnych opłat leasingowych na dzień bilansowy oraz ich wartość bieżącą (płatnych: do roku, od roku do pięciu lat, powyżej pięciu),

3) uzgodnić różnice pomiędzy łączną kwotą przyszłych minimalnych opłat leasingowych na dzień bilansowy a ich wartością bieżącą,

4) ujawnić warunkowe opłaty leasingowe stanowiące koszt danego okresu,

5) ujawnić sumę przyszłych minimalnych opłat subleasingowych ustaloną na dzień bilansowy (z tytułu nieodwołalnych umów subleasingowych),

6) ujawnić ogólny opis ważniejszych postanowień umowy leasingowej.

Należy także pamiętać, że leasingobiorca powinien również ujawniać informacje zgodnie z postanowieniami następujących standardów: MSR 16, MSR 36, MSR 38, MSR 40 i MSR 41.

Leasing operacyjny

W odmienny sposób ujmowane są w księgach rachunkowych leasingobiorcy skutki zawarcia umowy leasingu operacyjnego. I tak, ewidencja tej umowy będzie zapisywana następująco:

1. Faktura VAT za usługę leasingową: Wn „Rozliczenie zakupu”/Ma „Rozrachunki z dostawcami”,

- ujęcie kosztów: Wn „Usługi obce”/Ma „Rozliczenie zakupu”,

- zaksięgowanie VAT naliczonego: Wn „VAT naliczony”/Ma „Rozliczenie zakupu”

- ewidencja pozabilansowa przedmiotu leasingu: Wn „Aktywa trwałe”.

2. Koszty usługi leasingowej: Wn 490 „Rozliczenie kosztów”/Ma konta zespołu 5.

3. Wyksięgowanie przedmiotu leasingu z ewidencji pozabilansowej w momencie zakończenia okresu leasingu: Ma „Aktywa trwałe”.

W odróżnieniu od leasingu finansowego, z chwilą rozpoczęcia okresu leasingu korzystający nie prezentuje przedmiotu leasingu jako składnika aktywów własnych - ujmuje go natomiast w ewidencji pozabilansowej. Leasingobiorca nie dokonuje również odpisów amortyzacyjnych z tytułu wykorzystywanego składnika aktywów.

MSR 17 obliguje natomiast leasingobiorcę do:

- ujmowania przez okres leasingu opłat leasingowych jako kosztów, z zastosowaniem metody liniowej,

- ujmowania przez okres leasingu opłat leasingowych jako kosztów, z zastosowaniem innej systematycznej metody, jeżeli lepiej odzwierciedla ona sposób rozłożenia w czasie korzyści uzyskiwanych przez korzystającego.

Informacje bilansowe

Leasing operacyjny nie ma odzwierciedlenia w bilansie leasingobiorcy, a jedynie pokazuje w rachunku zysków i strat zapłacone opłaty leasingowe.

Leasingobiorca powinien ponadto ujawniać w informacji dodatkowej:

- ogólny opis znaczących postanowień umów leasingowych zawartych przez leasingobiorcę,

- łączną kwotę przyszłych minimalnych opłat leasingowych z tytułu nieodwołalnego leasingu operacyjnego, w rozbiciu na okres: do roku, od roku do pięciu lat, powyżej pięciu lat,

- sumę przyszłych minimalnych opłat wynikających z umów subleasingu ustaloną na dzień bilansowy (z tytułu nieodwołalnych umów subleasingowych),

- opłaty leasingowe i subleasingowe stanowiące koszt danego okresu z podziałem na minimalne opłaty leasingowe, warunkowe opłaty leasingowe i opłaty subleasingowe.

Umowy leasingu w księgach i sprawozdaniu finansowym leasingodawcy

Leasing finansowy

W przypadku leasingu finansowego leasingodawca prezentuje w sprawozdaniu finansowym należności z tytułu leasingu, ale już nie ujawnia samego przedmiotu leasingu. We wstępnej wycenie należności uwzględnia się koszty bezpośrednie, związane z zawarciem danej umowy leasingowej. Koszty te pomniejszają kwotę przychodów uznawanych w okresie leasingu. Jeśli jednak leasingodawca jest jednocześnie producentem lub pośrednikiem, wówczas koszty związane np. z negocjacjami i działaniami służącymi zawarciu umowy ujmuje jako koszt w momencie rozpoczęcia umowy leasingu.

Należność z tytułu leasingu wykazywana jest przez leasingodawcę w kwocie równej lokacie leasingowej netto, pomniejszanej o otrzymywane od korzystającego opłaty leasingowe. Natomiast część odsetkowa opłat pomniejsza niezrealizowane przychody finansowe.

Międzynarodowy Standard Rachunkowości 17 nakazuje rozliczać części odsetkowe systematycznie przez cały okres trwania umowy, z wykorzystaniem stałej okresowej stopy zwrotu na inwestycji leasingowej netto, dokonanej przez leasingodawcę.

Leasingodawca prezentuje dany składnik aktywów, który jest przedmiotem leasingu wyłącznie w ewidencji pozabilansowej.

Ewidencja księgowa:

1. Przekazanie przedmiotu leasingu leasingobiorcy: Wn „Należność z tytułu leasingu”/Ma „Aktywa trwałe”.

2. Ujęcie przedmiotu leasingu w ewidencji pozabilansowej: Wn „Aktywa trwałe przekazane w leasing”.

3. Część odsetkowa należna w okresie leasingu - ewidencja pozabilansowa: Ma „Przychód finansowy z tytułu leasingu”.

4. Faktura VAT z tytułu opłaty leasingowej:

- spłata części kapitałowej: Wn „Rozrachunki z odbiorcami”/Ma „Należność z tytułu leasingu”,

- ujęcie spłaty odsetek z tytułu umowy leasingowej: Wn „Rozrachunki z odbiorcami”/Ma „Przychód ze sprzedaży”,

- VAT należny: Wn „Rozrachunki z odbiorcami”/Ma „VAT należny”.

5. Otrzymanie należności z tytułu umowy leasingowej: Wn „Rachunek bankowy”/Ma „Rozrachunki z odbiorcami”.

Sprawozdanie finansowe

Leasingodawca w bilansie ujawnia wielkość należności z tytułu leasingu, a w rachunku zysków i strat - przychód z tytułu spłaty części odsetkowej.

Dodatkowo, przy tym typie leasingu, leasingodawca ujawnia w sprawozdaniu finansowym informacje o:

- kwocie inwestycji leasingowej brutto na dzień bilansowy z wartością bieżącą minimalnych opłat leasingowych należnych na ten dzień, w podziale na okresy: do roku, od roku do pięciu lat, powyżej pięciu lat,

- niezrealizowanych przychodach finansowych,

- niegwarantowanych wartościach końcowych przypadających leasingodawcy,

- łącznych rezerwach utworzonych na nieściągalne należności z tytułu minimalnych opłat leasingowych,

- warunkowych opłatach leasingowych, które zostały ujęte w rachunku zysków i strat za ten okres.

Leasing operacyjny

Ewidencja w księgach rachunkowych leasingodawcy jest następująca:

1. Przekazanie składnika aktywów leasingobiorcy: Wn „Aktywa trwałe w leasingu”/Ma „Aktywa trwałe”.

2. Odpis umorzeniowy przekazanego w leasing składnika aktywów: Wn „Amortyzacja”/Wn „Umorzenie aktywów trwałych”.

3. Pozabilansowa ewidencja należności z tytułu leasingu: Wn „Należność z tytułu leasingu”.

4. Faktura VAT z tytułu zapłaty opłaty leasingowej:

- zaksięgowanie spłaty części odsetkowej: Wn „Rozrachunki z odbiorcami”/Ma „Przychody ze sprzedaży”,

- ujęcie VAT należnego: Wn „Rozrachunki z odbiorcami”/Ma „VAT należny”.

5. Zmniejszenie należności leasingowej ujętej pozabilansowo: Ma „Należność z tytułu leasingu”.

6. Wpływ należność z tytułu raty leasingu na rachunek bankowy: Wn „Rachunek bankowy”/Ma „Rozrachunki z odbiorcami”.

Informacje zawarte w sprawozdaniu

Odmiennie w stosunku do poprzedniego rodzaju leasingu zawarcie umowy leasingu operacyjnego obliguje leasingodawcę do prezentowania przedmiotu leasingu w bilansie. Wartość bilansowa przedmiotu leasingu powiększana jest o wszelkie koszty bezpośrednie, poniesione w związku z zawarciem umowy leasingu, a następnie ujmowane jako koszty w trakcie trwania leasingu.

Leasingodawca przy umowie leasingu operacyjnego amortyzuje przedmiot leasingu, a jej wielkość ujawnia w rachunku zysków i strat.

W tej samej części sprawozdania finansowego należy pokazać uzyskane przychody z tytułu opłat leasingowych. Przychody te, co do zasady, są równomiernie rozliczane w okresie leasingu przy zastosowaniu metody liniowej, chyba że inna metoda lepiej odzwierciedla w czasie zmniejszanie się korzyści z tytułu oddanego w leasing przedmiotu.

Leasingodawca powinien przedstawiać także w informacji dodatkowej dane dotyczące:

- przyszłych minimalnych opłat leasingowych z tytułu nieodwołalnego leasingu operacyjnego, w podziale na okresy: do roku, od roku do pięciu lat, powyżej pięciu lat,

- łącznych kwot warunkowych opłat leasingowych ujętych jako przychód okresu,

- opisu ogólnych postanowień zawartych umów leasingowych.

Podstawa prawna:

Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 17 „Leasing”.

Barbara Molska

Źródło: Prawo Przedsiębiorcy
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  24 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Zryczałtowana składka zdrowotna przywilejem dla wybranych

  Składka zdrowotna. Według doniesień „Dziennika Gazety Prawnej” podatnicy, którzy rozliczają się według zasad ryczałtu ewidencjonowanego, będą płacić zryczałtowaną składkę zdrowotną. Rodzi się pytanie, dlaczego miałoby to dotyczyć wyłącznie tej grupy podatników? W mojej ocenie jest to dyskryminujące. Ceną rozliczania podatku w innej formie niż ryczałt byłaby bowiem wyższa składka zdrowotna.

  VAT e-commerce. Wzór zgłoszenia VIN-R

  VAT e-commerce. Wzór zgłoszenia (VIN-R) informującego w zakresie nieunijnej procedury szczególnej rozliczania VAT.

  Wspólny kredyt z rodzicami. Spłata rat kredytu to nie darowizna

  Wspólny kredyt z rodzicami a podatek. Spłata rat kredytu (zaciągniętego solidarnie przez pełnoletnią córkę wraz z rodzicami) przez samych rodziców - nie powoduje po stronie córki powstania obowiązku podatkowego w podatku od spadków i darowizn. Nie musi ona płacić podatku i składać zgłoszenia SD-Z2. Bowiem spłata rat jedynie przez rodziców w takiej sytuacji nie jest darowizną. Nawet jeżeli w zakupionym na kredyt mieszkaniu mieszka sama córka i jest ona jedyną właścicielką tego mieszkania. Dotyczy to oczywiście także innych "składów" solidarnych kredytobiorców - spokrewnionych, spowinowaconych, czy spoza kręgu rodzinnego.

  Opłata paliwowa - co warto wiedzieć?

  Opłata paliwowa. Jakie są stawki opłaty paliwowej obowiązujące w 2021 r.? Kto podlega opłacie paliwowej? Kiedy powstaje obowiązek zapłaty? Gdzie wpłacać opłatę? Jak złożyć informację w sprawie opłaty paliwowej?

  Oleje smarowe a opłata paliwowa

  Opłata paliwowa. Handel olejami smarowymi w Polsce ewoluuje w kierunku zwiększenia biurokracji oraz obciążeń podatkowych związanych z obrotem tymi towarami. Czy oleje smarowe podlegają opłacie paliwowej?

  System e-TOLL ruszył 24 czerwca

  e-TOLL. 24 czerwca 2021 r. Ministerstwo Finansów (MF) i Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) uruchomiły nowy system poboru opłat za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz za przejazd po płatnych odcinkach autostrad Konin-Stryków (A2) i Wrocław-Sośnica (A4) zarówno dla pojazdów ciężkich jak i lekkich. Otwarte zostały pierwsze Miejsca Obsługi Klienta. Można już instalować na telefonach bezpłatną aplikację mobilną e-TOLL PL do wnoszenia opłat. Na miejscach poboru opłat autostrad A2 i A4 wyznaczone zostały pasy przejazdowe dedykowane dla użytkowników systemów e-TOLL i viaTOLL. Przewidziano okres przejściowy, w którym działać będą dwa systemy e-TOLL i viaTOLL.

  30 tys. zł kwoty wolnej od podatku dla rozliczających się liniowo

  Polski Ład - przedsiębiorcy chcą zmian, m.in. kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 tys. zł dla przedsiębiorców rozliczających się liniowo. O wprowadzenie podatkowych zmian do Polskiego Ładu wystąpił do premiera Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

  Zwrot VAT zapłaconego w Wielkiej Brytanii po 1 stycznia 2021 r.

  Zwrot VAT. Wielka Brytania będzie nadal przyznawać zwroty podatku VAT przedsiębiorcom z UE. Taką informację potwierdziła brytyjska administracja podatkowa - poinformowało 23 czerwca 2021 r. polskie Ministerstwo Finansów.

  Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Podatkach dla uczniów szkół ponadpodstawowych

  Krajowa Izba Doradców Podatkowych i Ministerstwo Finansów zapraszają do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Podatkach. Dwuetapowy konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych, a ze względu na pandemię w tym roku zostanie przeprowadzony w formule online.

  Praktyka w stosowaniu przepisów o MDR

  Regulacje dotyczące schematów podatkowych (MDR) obowiązują w polskim porządku prawnym od 1 stycznia 2019 roku, a więc już ponad dwa lata. Co więcej, biorąc pod uwagę retrospektywny obowiązek zgłaszania schematów podatkowych, można powiedzieć, że zaraportowane do tej pory schematy podatkowe dotyczą uzgodnień, w zakresie których to pierwsza czynność miała miejsce nawet trzy lata temu (schematy transgraniczne).

  Korepetycje, kursy i inne usługi prywatnego nauczania - zwolnienie z VAT

  Prywatne nauczanie a VAT. Usługi prywatnego nauczania świadczone przez nauczycieli są zwolnione z VAT. Konieczne jest jednak posiadanie przez nauczyciela kierunkowego wykształcenia, a także świadczenie usług nauczania na podstawie umowy zawartej z uczniem (lub opiekunem prawnym ucznia). Jednak zwolnienie to nie ma zastosowania do usług świadczonych przez nauczycieli w ramach zajęć organizowanych przez podmiot trzeci.

  Zwolnienie podatkowe na inwestycję w PSI - od kiedy?

  Zwolnienie podatkowe na inwestycję w PSI. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w wyroku z 18 marca 2021 r. (sygn. I SA/Op 22/21) potwierdził, że prawo do skorzystania ze zwolnienia podatkowego w Polskiej Strefie Inwestycji (PSI) istnieje od momentu poniesienia pierwszych kosztów kwalifikowanych. Takie rozstrzygnięcie kwestionuje dotychczas powszechne wśród organów skarbowych.

  Wzór deklaracji uproszczonej AKC-US od 1 lipca 2021 r.

  Akcyza od samochodów osobowych. Ustawodawca określił nowy wzór deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (AKC-US). Rozporządzenie w tej sprawie wchodzi w życie 1 lipca 2021 r.

  Globalne podatki i minimalna stawka CIT [Raport PIE]

  Globalne podatki. Transfer zysków do rajów podatkowych powoduje, że globalne wpływy z podatku CIT są corocznie zmniejszane o ok 240 mld USD. Najbogatsi ludzie świata przelewają 7,6 bln USD na zagraniczne konta, by uniknąć organów podatkowych. Polski Instytut Ekonomiczny w raporcie „Global taxes in the post-COVID-19 era” wskazuje, że wprowadzenie globalnego podatku majątkowego zapewniłoby 289 mld USD rocznie, globalnego podatku klimatycznego – 279 mld USD rocznie, a globalnej minimalnej stawki CIT – 127 mld USD rocznie. Zebrane w ten sposób środki wystarczyłyby na zaszczepienie przeciw COVID-19 każdej dorosłej osoby na świecie 4 razy w ciągu roku.

  VAT e-commerce. Procedura szczególna dla przesyłek do 150 euro

  VAT e-commerce. Resort finansów objaśnia uproszczoną procedurę w zakresie deklarowania i odroczenia płatności podatku z tytułu importu towarów w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 150 euro (tzw. „USZ”). Zmiany już od 1 lipca 2021 r.

  Fundusze inwestycyjne - zmiana przepisów

  Fundusze inwestycyjne. 22 czerwca 2021 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Projekt ten dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej, dotyczących funduszy inwestycyjnych oraz zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Zgodnie z projektem większość zmian ma wejść w życie 2 sierpnia 2021 r.

  Należyta staranność w cenach transferowych w świetle objaśnień Ministerstwa Finansów

  Należyta staranność w cenach transferowych. Pojęcie należytej staranności nie jest sprecyzowane w przepisach. Ustawodawca nie wskazuje konkretnych działań, które powinny zostać powzięte, ani informacji, które należy weryfikować. Pewne wskazówki w zakresie domniemania oraz należytej staranności, o których mowa w art. 11o ust. 1b ustawy o CIT wynikają z objaśnień podatkowych MF.

  Pakiet Slim VAT 2 z poprawkami

  Slim VAT 2. Sejmowa komisja finansów publicznych przyjęła w dniu 22 czerwca, wraz z poprawkami, nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług, której celem jest uproszczenie rozliczania przez podatników podatku od towarów i usług – tzw. pakiet Slim VAT 2.

  Refakturowanie podatku od nieruchomości na dzierżawcę lub najemcę

  Refakturowanie podatku od nieruchomości. Podatek od nieruchomości nie może być przedmiotem sprzedaży lub innej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a w efekcie nie podlega odrębnemu „refakturowaniu”. Jednak jeżeli strony umowy dzierżawy lub najmu postanowią, że wynajmujący „przerzuca” koszt podatku od nieruchomości na dzierżawcę (najemcę), wówczas koszt ten stanowi element ceny usługi dzierżawy (najmu). Innymi słowy wartość podatku od nieruchomości stanowi część zapłaty (czynszu) za usługę dzierżawy lub najmu. Dlatego też w takiej sytuacji wydzierżawiający (lub najemce) powinien wystawić fakturę, w której podstawa opodatkowania, to łączna cena (wartość) usługi dzierżawy obejmująca m.in. wartość podatku od nieruchomości, zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT. Koszty podatku od nieruchomości nie mogą bowiem stanowić samodzielnego świadczenia, lecz są elementem podstawowej czynności, jaką jest dzierżawa nieruchomości, zatem co do zasady nie powinny być wykazywane na fakturze w odrębnej pozycji.

  Transparentność wynagrodzeń w UE - jak się przygotować?

  Transparentność wynagrodzeń w UE. Projekt przygotowany przez Komisję Europejską zakłada rewolucyjne zmiany w zakresie transparentności wynagrodzeń. Jakie rozwiązania zakłada i jakie konsekwencje może za sobą nieść? Jak przygotować organizację do ujawnienia płac?

  Jaki wzrost PKB w 2021 roku?

  PKB w 2021 roku. Wzrost gospodarczy (tj. wzrost Produktu Krajowego Brutto - PKB) Polski w 2021 r. może zbliżyć się do 5 proc., ale resort finansów pozostaje konserwatywny w swoich prognozach - powiedział 22 czerwca PAP Biznes minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński. Podkreślił, że w budżecie są zabezpieczone środki na wypadek kolejnej fali pandemii. Dodał, że wykonanie budżetu po czerwcu może być zbliżone do tego po maju, kiedy to w odnotowano nadwyżkę w wysokości 9,4 mld zł.

  Elektroniczny TAX FREE od początku 2022 roku

  Ustawa o VAT daje możliwość zwrotu podatku od towarów i usług podróżnym. Procedura TAX FREE pozwala turystom odwiedzającym Polskę na uniknięcie podwójnego opodatkowania. Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa szykują zmiany dla przedsiębiorców działających w systemie zwrotu VAT podróżnym od początku 2022 roku, polegającą na odejściu od papierowej wersji procedury i zastąpienie jej elektronicznym systemem ewidencji.

  Przedsiębiorca jako honorowych dawca krwi - co przysługuje?

  Honorowy dawca krwi, który jest pracownikiem, po oddaniu krwi może otrzymać dwa dni wolnego. Co jednak w sytuacji gdy honorowym dawcą krwi jest przedsiębiorca? Czy z tego tytułu przysługują mu jakieś preferencje?

  Zmęczenie cyfrowe w czasie pandemii

  Zmęczenie cyfrowe. 41% ankietowanych niepokoi się wpływem Internetu na dobre samopoczucie bardziej niż przed pandemią – wynika z badania EY. Jak postrzegamy obecnie korzystanie z kanałów cyfrowych?

  E-faktury - zagrożenia i ryzyka

  E-faktury. Już w październiku 2021 r. w Polsce zostaną wprowadzone e-faktury – zapowiada polski rząd. Na razie będą dobrowolną formą rozliczenia, jednak za dwa lata (od 2023 roku) system podatkowy zostanie całkowicie zdigitalizowany. Eksperci wskazują, że oprócz oczywistych korzyści, takich jak uszczelnienie systemu podatkowego czy uproszczenie rozliczeń między kontrahentami, e-faktury wiążą się też z pewnymi ryzykami. To przede wszystkim obawa przed inwigilacją i działaniami hakerów.