| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP

Warto wiedzieć

Środki pieniężne na rachunku walutowym

Aktualizacja: 22.03.2007

Jak ująć w księgach rachunkowych wycenę walut obcych zgromadzonych na rachunku bankowym? Jak rozliczyć powstające różnice kursowe? Jakie podatkowe zasady dotyczące różnic kursowych obowiązują w nowym roku? »

Jak ujmować w księgach rachunkowych odchylenia od cen ewidencyjnych

Aktualizacja: 21.03.2007

W księgach rachunkowych materiały w magazynie wyceniamy w cenie ewidencyjnej. Cena ta jest zbliżona do ceny zakupu. Jednak na niektórych materiałach występują odchylenia. Nie są one wysokie i księgowane są na kontach 341/411 lub 411/341, obciążając lub uznając rozchodowane materiały. Czy mogę nie mieć salda na koncie 341 czy muszę na koniec miesiąca rozliczać saldo wzorem? »

Jak zaewidencjonować udzielone i otrzymane pożyczki

Aktualizacja: 20.03.2007

Udzielane innym firmom pożyczki ewidencjonuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej jako inwestycje na kontach zespołu 2. »

Jak dokumentować transakcje zabezpieczające

Aktualizacja: 19.03.2007

W celu udowodnienia, że zawierana transakcja jest transakcją zabezpieczającą, przed zawarciem kontraktu należy ją odpowiednio udokumentować - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych. »

Jakie zasady stosować przy sprawozdaniach według MSSF

Aktualizacja: 16.03.2007

Sporządzając sprawozdanie finansowe, należy zawrzeć w nim odpowiednie informacje. Trzeba także kierować się odpowiednimi zasadami rachunkowości. Jakie informacje wstępne zawiera sprawozdanie sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)? »

Zeznanie CIT-8 za 2006 r. organizacji non-profit

Aktualizacja: 21.03.2007

Organizacje non-profit, jako podatnicy podatku dochodowego, niezależnie od faktu prowadzenia działalności gospodarczej i osiągniętych wyników podatkowych, mają obowiązek złożenia rocznego zeznania CIT-8 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym. »

Jak zmiany w przepisach podatkowych wpływają na ewidencję księgową

Aktualizacja: 15.03.2007

Od 1 stycznia 2007 r. weszły w życie zmiany w przepisach podatkowych. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych zobowiązuje podatników do prowadzenia ksiąg rachunkowych w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za dany rok podatkowy. Ewidencja rachunkowa powinna zatem zapewnić również możliwość odliczenia amortyzacji, zgodnie z przepisami ustawy podatkowej. »

Inwestycje w jednostkach budżetowych - źródła finansowania i ewidencja

Aktualizacja: 14.03.2007

Szczególne zasady rachunkowości państwowych i samorządowych jednostek budżetowych pojęcie inwestycji odnoszą tylko do środków trwałych w budowie, za które uznaje się zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego. »

O czym warto pamiętać przy zamykaniu ksiąg rachunkowych

Aktualizacja: 13.03.2007

Celem sprawozdania finansowego jest rzetelnie i jasno przedstawić sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy jednostki. Przygotowując sprawozdania finansowe, należy pamiętać, że są one przeznaczone przede wszystkim dla użytkowników zewnętrznych, którzy nie mają wglądu do ksiąg. »

Jak prawidłowo zaksięgować błędy popełnione przez spółkę w latach poprzednich

Aktualizacja: 12.03.2007

Jeżeli firma otrzymała informacje o zdarzeniach, które mają istotny wpływ na sprawozdanie finansowe już zatwierdzone, to ich skutki ujmuje się w księgach rachunkowych roku obrotowego, w którym informacje zostały ujawnione. »

Ustalanie różnic kursowych - od wyboru metody zależy obowiązek badania sprawozdania

Aktualizacja: 09.03.2007

Decydując się na prowadzenie rachunku walutowego, należy liczyć się z różnicami kursowymi powstającymi na skutek przychodów i rozchodów walut obcych. Począwszy od tego roku podatnicy mogą rozliczać różnice kursowe według jednej z wybranych przez siebie metod. »

Jak zaksięgować zysk ze zbycia inwestycji

Aktualizacja: 08.03.2007

Zysk ze sprzedaży inwestycji, a także otrzymane dywidendy ewidencjonuje się w księgach rachunkowych jako przychód finansowy. »

Jak sporządzić prawidłową dokumentację ewidencyjną systemów informatycznych rachunkowości

Aktualizacja: 07.03.2007

Źródłem wiedzy audytora o systemie informatycznym rachunkowości (SIR) jest przede wszystkim jego dokumentacja. Dokumentacja taka powinna określać, co i kto robi w każdym momencie procesu przetwarzania danych - zarówno podczas bieżącej obsługi oprogramowania, jak i w sytuacjach awaryjnych. »

Jak ująć w księgach koncesję

Aktualizacja: 06.03.2007

Otrzymana przez firmę koncesja będzie w księgach ujęta jako wartość niematerialna i prawna, jeżeli spełnione zostaną warunki przewidziane dla tego składnika majątku w definicji z ustawy o rachunkowości. »

Jak ująć w księgach walutowe kontrakty terminowe typu forward

Aktualizacja: 05.03.2007

Kontrakty forward, łącznie z kontraktami futures , stanowią jeden z trzech rodzajów pochodnych instrumentów finansowych oferowanych na polskim rynku finansowym. Innymi rodzajami pochodnych instrumentów finansowych są: kontrakty zamiany swap oraz kontrakty opcyjne i warranty. »

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Kacper Sołoniewicz

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK