reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama

Warto wiedzieć

Jak będą lustrowane osoby związane z podatkami i rachunkowością

Aktualizacja: 23.03.2007

Konieczność złożenia oświadczeń lustracyjnych nałożona została na doradców podatkowych, biegłych rewidentów oraz osoby sprawujące funkcję audytora wewnętrznego. Jeżeli nie wypełnią one tego obowiązku, to nie będą mogły wykonywać swojej pracy. »

Środki pieniężne na rachunku walutowym

Aktualizacja: 22.03.2007

Jak ująć w księgach rachunkowych wycenę walut obcych zgromadzonych na rachunku bankowym? Jak rozliczyć powstające różnice kursowe? Jakie podatkowe zasady dotyczące różnic kursowych obowiązują w nowym roku? »

Jak ujmować w księgach rachunkowych odchylenia od cen ewidencyjnych

Aktualizacja: 21.03.2007

W księgach rachunkowych materiały w magazynie wyceniamy w cenie ewidencyjnej. Cena ta jest zbliżona do ceny zakupu. Jednak na niektórych materiałach występują odchylenia. Nie są one wysokie i księgowane są na kontach 341/411 lub 411/341, obciążając lub uznając rozchodowane materiały. Czy mogę nie mieć salda na koncie 341 czy muszę na koniec miesiąca rozliczać saldo wzorem? »

Jak zaewidencjonować udzielone i otrzymane pożyczki

Aktualizacja: 20.03.2007

Udzielane innym firmom pożyczki ewidencjonuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej jako inwestycje na kontach zespołu 2. »

Jak dokumentować transakcje zabezpieczające

Aktualizacja: 19.03.2007

W celu udowodnienia, że zawierana transakcja jest transakcją zabezpieczającą, przed zawarciem kontraktu należy ją odpowiednio udokumentować - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych. »

Jakie zasady stosować przy sprawozdaniach według MSSF

Aktualizacja: 16.03.2007

Sporządzając sprawozdanie finansowe, należy zawrzeć w nim odpowiednie informacje. Trzeba także kierować się odpowiednimi zasadami rachunkowości. Jakie informacje wstępne zawiera sprawozdanie sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)? »

Zeznanie CIT-8 za 2006 r. organizacji non-profit

Aktualizacja: 21.03.2007

Organizacje non-profit, jako podatnicy podatku dochodowego, niezależnie od faktu prowadzenia działalności gospodarczej i osiągniętych wyników podatkowych, mają obowiązek złożenia rocznego zeznania CIT-8 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym. »

Jak zmiany w przepisach podatkowych wpływają na ewidencję księgową

Aktualizacja: 15.03.2007

Od 1 stycznia 2007 r. weszły w życie zmiany w przepisach podatkowych. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych zobowiązuje podatników do prowadzenia ksiąg rachunkowych w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za dany rok podatkowy. Ewidencja rachunkowa powinna zatem zapewnić również możliwość odliczenia amortyzacji, zgodnie z przepisami ustawy podatkowej. »

Inwestycje w jednostkach budżetowych - źródła finansowania i ewidencja

Aktualizacja: 14.03.2007

Szczególne zasady rachunkowości państwowych i samorządowych jednostek budżetowych pojęcie inwestycji odnoszą tylko do środków trwałych w budowie, za które uznaje się zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego. »

O czym warto pamiętać przy zamykaniu ksiąg rachunkowych

Aktualizacja: 13.03.2007

Celem sprawozdania finansowego jest rzetelnie i jasno przedstawić sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy jednostki. Przygotowując sprawozdania finansowe, należy pamiętać, że są one przeznaczone przede wszystkim dla użytkowników zewnętrznych, którzy nie mają wglądu do ksiąg. »

Jak prawidłowo zaksięgować błędy popełnione przez spółkę w latach poprzednich

Aktualizacja: 12.03.2007

Jeżeli firma otrzymała informacje o zdarzeniach, które mają istotny wpływ na sprawozdanie finansowe już zatwierdzone, to ich skutki ujmuje się w księgach rachunkowych roku obrotowego, w którym informacje zostały ujawnione. »

Ustalanie różnic kursowych - od wyboru metody zależy obowiązek badania sprawozdania

Aktualizacja: 09.03.2007

Decydując się na prowadzenie rachunku walutowego, należy liczyć się z różnicami kursowymi powstającymi na skutek przychodów i rozchodów walut obcych. Począwszy od tego roku podatnicy mogą rozliczać różnice kursowe według jednej z wybranych przez siebie metod. »

Jak zaksięgować zysk ze zbycia inwestycji

Aktualizacja: 08.03.2007

Zysk ze sprzedaży inwestycji, a także otrzymane dywidendy ewidencjonuje się w księgach rachunkowych jako przychód finansowy. »

Jak sporządzić prawidłową dokumentację ewidencyjną systemów informatycznych rachunkowości

Aktualizacja: 07.03.2007

Źródłem wiedzy audytora o systemie informatycznym rachunkowości (SIR) jest przede wszystkim jego dokumentacja. Dokumentacja taka powinna określać, co i kto robi w każdym momencie procesu przetwarzania danych - zarówno podczas bieżącej obsługi oprogramowania, jak i w sytuacjach awaryjnych. »

Jak ująć w księgach koncesję

Aktualizacja: 06.03.2007

Otrzymana przez firmę koncesja będzie w księgach ujęta jako wartość niematerialna i prawna, jeżeli spełnione zostaną warunki przewidziane dla tego składnika majątku w definicji z ustawy o rachunkowości. »

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Diana Renata Bożek

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama