| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Aktualności > Niedoręczona w terminie interpretacja potwierdza stanowisko podatnika

Niedoręczona w terminie interpretacja potwierdza stanowisko podatnika

Jeżeli organ podatkowy nie doręczy skutecznie interpretacji wnioskodawcy przed upływem 3-miesięcznego terminu, traci kompetencje do jej wydania. W takiej sytuacji w obrocie prawnym pojawia się interpretacja uznająca stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe w pełnym zakresie - wyrok WSA w Warszawie z 4 lutego 2009 r. (sygn. akt III SA/Wa 1862/08).

Spółka zwróciła się o udzielenie pisemnej interpretacji w zakresie możliwości uznania za koszty uzyskania przychodów wydatków poniesionych na pozyskanie i obsługę kredytu przeznaczonego na wypłatę akcjonariuszom dywidendy.

We wniosku spółka wskazała, że mocą uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zysk osiągnięty przez nią w 2007 r. może zostać przeznaczony na wypłatę akcjonariuszom dywidendy, zaś jej środki własne mogą okazać się niewystarczające na wypłaty dywidendy i pokrycie zobowiązań wobec kontrahentów.

Spółka zwróciła się więc z zapytaniem, czy wydatki poniesione na pozyskanie i obsługę kredytu przeznaczonego na wypłatę dywidendy oraz w celu zabezpieczenia płynności finansowej zagrożonej przez konieczność wypłaty dywidendy, w tym odsetki od zaciągniętego na ten cel kredytu, mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. W ocenie spółki jest to możliwe.

Minister Finansów uznał to stanowisko za nieprawidłowe. W jego ocenie wydatki te nie mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów. Pełnomocnik skarżącej wezwał organ do usunięcia naruszenia prawa. Minister Finansów podtrzymał stanowisko.

W skardze do WSA w Warszawie pełnomocnik skarżącej spółki wniósł o uchylenie interpretacji, zarzucając jej naruszanie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Wskazał nadto, że zaskarżona interpretacja została wydana po upływie trzymiesięcznego terminu do jej wydania. Jego zdaniem, wobec niewydania interpretacji w terminie, zgodnie z art. 14o § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa należy przyjąć, że w dniu następnym po upływie terminu do jej wydania została wydana interpretacja w całości potwierdzająca stanowisko spółki.

WSA uwzględnił skargę. Za zasadny uznał zarzut, iż interpretacja została wydana po upływie trzymiesięcznego terminu wskazanego w art. 14d Ordynacji podatkowej. Zgodnie z tym przepisem, w brzmieniu obowiązującym od 1 lipca 2007 r., interpretację indywidualną wydaje się bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku. W ocenie sądu termin, o którym mowa w art. 14d Ordynacji podatkowej, może być uznany za zachowany tylko wówczas, gdy przed jego upływem interpretacja zostanie skutecznie doręczona wnioskodawcy.

Prawidłowość tego stanowiska znajduje potwierdzenie w uchwale Naczelnego Sądu Administracyjnego z 4 listopada 2008 r., sygn. akt I FPS 2/08.

Uchwała ta podjęta została na tle stanu prawnego obowiązującego przed 1 lipca 2007 r., a zatem poprzedzającego stan prawny właściwy dla wydania zaskarżonej interpretacji. Jednakże w jej uzasadnieniu NSA jednoznacznie wskazał, że również na gruncie art. 14d Ordynacji podatkowej, dla zachowania określonego w nim terminu konieczne jest doręczenie, a nie samo wydanie interpretacji. Zdaniem NSA pod rządem obowiązującej obecnie regulacji zwrot „wydać interpretację” (art. 14b i 14j Ordynacji podatkowej) jest ścisłym odpowiednikiem słów „udzielić interpretacji” (art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej w brzmieniu obowiązującym przed 1 lipca 2007 r.).

WSA w pełni podzielił poglądy NSA.

Wniosek skarżącej wpłynął 5 grudnia 2007 r. Termin określony w art. 14d Ordynacji podatkowej upłynął 5 marca 2008 r. (środa). Natomiast interpretację doręczono skarżącej 7 marca 2008 r. (piątek), o czym świadczą adnotacje na potwierdzeniu odbioru interpretacji. Datę tę wskazali zarówno doręczyciel, jak i skarżąca. Nie kwestionuje jej również organ.

Nie ulega zatem wątpliwości, że zaskarżona interpretacja wydana została z uchybieniem 3-miesięcznego terminu.

Zgodnie z art. 14o § 1 Ordynacji podatkowej, w razie niewydania interpretacji indywidualnej w terminie określonym w art. 14d, uznaje się, że w dniu następującym po dniu, w którym upłynął termin wydania interpretacji, została wydana interpretacja stwierdzająca prawidłowość stanowiska wnioskodawcy w pełnym zakresie.

Jeżeli zatem organ wydający interpretację nie doręczy jej skutecznie wnioskodawcy przed upływem terminu, traci kompetencje do jej wydania. W obrocie prawnym pojawia się interpretacja o określonej treści, a mianowicie uznająca stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe w pełnym zakresie.

Jedyną możliwość korekty tej interpretacji przewiduje art. 14e § 1 Ordynacji podatkowej, stosowany w takich przypadkach na mocy odesłania zawartego w art. 14o § 2 ww. ustawy. Pozwala on Ministrowi Finansów z urzędu zmienić interpretację, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Sąd nie mógł badać merytorycznej zasadności zarzutów skargi.

oprac. Wiesława Moczydłowska

ekspert w zakresie podatków i rachunkowości

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Ewelina Krzysztofik

Dyrektor zarządzający 2Sisters PR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK