Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak dofinansować wypoczynek pracowników

W każdej, nawet najmniejszej firmie, pracownicy w okresie letnim wybierają się na urlopy. Dla zatrudniających ich właścicieli firm to trudny czas. Trzeba w końcu pomyśleć o przeorganizowaniu w tym czasie pracy. Z drugiej jednak strony czas urlopów to dobry moment na to, by właściciel firmy - jeśli oczywiście pozwalają mu na to środki finansowe - docenił swoich pracowników i np. dofinansował ich wypoczynek albo ich dzieci, ewentualnie - gdy firmę na to stać - wykupił pracownikowi wycieczkę zagraniczną. Niektórzy właściciele firm mogą być też zobowiązani do wypłaty świadczeń urlopowych.
KIEDY OD DOPŁATY DO WCZASÓW FIRMA ZAPŁACI PODATEK
 
Niestety, samo podjęcie przez właściciela firmy decyzji o dofinansowaniu wypoczynku swoich pracowników i ich rodzin nie oznacza jeszcze, że można zapomnieć o innych obowiązkach, takich jak chociażby konieczność obliczenia w określonych okolicznościach zaliczek na podatek dochodowy. Warto zatem sprawdzić, kiedy taki obowiązek powstanie, a także kiedy właściciel firmy dopłacając do wypoczynku pracowników będzie mógł zwiększyć koszty podatkowe i w efekcie zapłacić niższy podatek.
ETAP 1
Dofinansowanie do wypoczynku młodzieży
Bardzo często chcąc wynagrodzić swoim pracownikom trudy całego roku firmy, nawet te małe, decydują się na choćby częściowy udział w kosztach urlopu. Zakres dofinansowania może objąć na przykład wypoczynek dzieci i młodzieży pracowników pracujących w naszej firmie.
W tym kontekście można zadać sobie pytanie, czy dofinansowanie wypoczynku dzieci pracowników opłaca się właścicielowi firmy. Patrząc od strony motywowania pracowników, zapewne takie posunięcie zyska ich aprobatę. Również na gruncie prawa podatkowego zasadniczo taki wydatek nie wiąże się ze skomplikowaną procedurą i obowiązkami firmy jako płatnika. Właściciel firmy chcąc dofinansować wypoczynek dzieci swoich pracowników musi jednak pamiętać, że nie będą oni musieli płacić podatku. Ustawodawca zdecydował zwolnić od podatku po stronie pracownika dopłaty do wypoczynku w formie:
• wczasów,
• kolonii,
• obozów,
• zimowisk,
• pobytu na leczeniu sanatoryjnym,
• pobytu w placówkach leczniczo- -sanatoryjnych,
• pobytu w placówkach rehabilita- cyjno-szkoleniowych i leczniczo-opie- kuńczych
Ale na tym nie koniec. Okazuje się bowiem, że zwolnienie dotyczy tylko wypoczynku dzieci i młodzieży do lat 18. Wypoczynek musi być zorganizowany przez podmiot zajmujący się taką działalnością, czyli np. biuro turystyczne. Dofinansowaniu podlegają także wyjazdy połączone z nauką, a także wydatki na przejazd na wypoczynek czy pobyt leczniczy.
Trochę kłopotów firmie może przysporzyć podział zwolnienia na to z limitem i bez limitu. Sprawdźmy zatem, jak to wygląda. Otóż jeżeli firma zdecydowała się na utworzenie funduszu socjalnego czy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, pieniądze dopłacane do wypoczynku dzieci i młodzieży z tych funduszy będą zwolnione, bez względu na wysokość dopłaty. Limitu nie będzie też przy dopłatach udzielanych zgodnie z odrębnymi przepisami, wydanymi przez właściwego ministra (np. dotyczących Policji, ABW, Straży Pożarnej, Straży Granicznej).
Trochę więcej problemów przysporzą dopłaty z innych źródeł, bo w ich przypadku zwolnieniem objęto tylko kwoty do 760 zł. Przy czym jest to limit na cały rok podatkowy. Oznacza to, że jeżeli firma decyduje się na dofinansowanie zarówno kolonii letnich, jak i zimowiska dla dziecka pracownika i dofinansowanie będzie wynosiło więcej niż 760 zł, to od reszty pieniędzy pracownik będzie musiał zapłacić podatek.
A to wiąże się już z kolejną kwestią dotyczącą właściciela firmy – obowiązkami płatnika. Co do zasady zatrudniając pracowników pracodawca jako płatnik musi pobierać i odprowadzać zaliczki na podatek. Dotyczy to również właścicieli firm zatrudniających pracowników. Z drugiej jednak strony, jeśli coś jest z podatku zwolnione, to pracownik nie musi płacić od tego podatku, a co za tym idzie płatnik od tych pieniędzy nie musi pobierać zaliczek i wpłacać ich do urzędu skarbowego.
Jak podkreśla jeden z urzędów skarbowych, ustawodawca w przepisach jasno precyzuje warunki, które muszą być spełnione, aby dopłata do wypoczynku dzieci była zwolniona od podatku. Dla zastosowania zwolnienia od podatku nie jest więc istotne, czy wypoczynek organizowany jest równocześnie dla dzieci i rodziców czy też samodzielnie dla dzieci (zob. informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego z 15 czerwca 2004 r., Lubelski Urząd Skarbowy, nr PD.423-46/04).
SŁOWNICZEK
EKWIWALENT – rzecz równa innej wartości, odpowiednik, równoważnik.
ŚWIADCZENIE RZECZOWE – świadczenie w naturze (nie w pieniądzu), np. paczki żywnościowe, bilety na imprezy kulturalne, oświatowe itp.
ETAP 2
Ostrożnie z kosztami uzyskania przychodów
Najlepszym sposobem optymalizacji należności podatkowych w każdej firmie jest zaliczanie wydatku do kosztów uzyskania przychodów, które pozwalają na obniżenie dochodów i co za tym idzie podatków. Niestety z takiej pokusy korzystać nie warto. Choć zgodnie z ogólną definicją kosztów uzyskania przychodów można do tej kategorii zaliczyć wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, nie oznacza to jednak, że każdy wydatek firmy automatycznie w tej kategorii się znajdzie.
Aby tak się stało, muszą zostać spełnione trzy podstawowe warunki:
1) wydatek nie znalazł się w katalogu wyłączeń z kosztów uzyskania przychodów,
2) wydatek jest związany z działalnością i ma bezpośredni lub pośredni wpływ na osiągnięcie przychodu,
3) wydatek został odpowiednio udokumentowany.
Wracając do kwestii dofinansowania do wypoczynku dzieci pracowników trzeba przypomnieć, że o ile nie został on wymieniony w katalogu wydatków wyłączonych z kosztów, i oczywiście można go odpowiednio udokumentować, to nie ma on wpływu na przychód. Trudno bowiem uznać, że wydatek taki ma lub będzie miał związek z działalnością, a tym bardziej wpływ na przychód firmy.
ETAP 3
Dofinansowanie do wypoczynku byłych pracowników
Emeryci i renciści, mimo iż nie pracują już zawodowo, często są związani ze swoją firmą. Lata oddanej pracy firma może nagrodzić dopłatą do ich wypoczynku. Pracodawca musi jednak liczyć się z tym, że będzie musiał pobrać i odprowadzić zryczałtowany podatek od pieniędzy przekazanych na wypoczynek emerytowanych pracowników.
Zadając pytanie, jakie obowiązki będzie miała firma, która chce dofinansować odpoczynek swoim byłym pracownikom, należy przede wszystkim wskazać na konieczność pobrania i odprowadzenia podatku.
Co do zasady przychody z tytułu świadczeń otrzymanych przez emerytów lub rencistów, w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczym stosunkiem pracy, są opodatkowane zryczałtowanym podatkiem w wysokości 10 proc.
To firma jako płatnik ma w tym przypadku obowiązek pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od wypłat tych świadczeń.
Nie w każdym jednak przypadku firma będzie musiała pobierać podatek. Przepisy zwalniają część świadczeń rzeczowych czy ekwiwalentów pieniężnych w zamian tych świadczeń otrzymywanych przez emerytów i rencistów w związku z łączącym ich poprzednio z zakładami pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy oraz od związków zawodowych. Ustawodawca wprowadza tu limit do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł. Oznacza to, że firma dofinansowując byłego pracownika kwotą nie większą niż 2280 zł, nie będzie musiała pobierać podatku i odprowadzać go do urzędu skarbowego.
Pamiętajmy, że zwolnienie dotyczy emerytów i rencistów, a zatem nie obejmie osoby będącej byłym pracownikiem, ale pobierającej świadczenie przedemerytalne.
Warto też wspomnieć o kilku rzeczach, które będą miały wpływ na zwolnienie, co ilustrują poniższe przykłady.
WAŻNE INFORMACJE
• Z rachunku, który jest podstawą dofinansowania, powinno wynikać, że podmiot, który go wystawił, prowadzi działalność w zakresie zorganizowanego wypoczynku.
• Z rachunku powinno wynikać, kto korzystał z pobytu na wczasach w określonym terminie.
• Zwolnione jest dofinansowanie wypoczynku tylko młodzieży do lat 18.
• Dopłata z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych jest zwolniona w całości z podatku.
• Dopłata z innych źródeł zwolniona jest do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł.
PRZYKŁAD
Firma wykupiła wycieczkę dla pracowników i byłych pracowników. W takim przypadku nie będzie można skorzystać ze zwolnienia, bo przedmiotem świadczenia była nie rzecz, ale usługa (w tym przypadku turystyczna). Pracownicy i emeryci uzyskali prawo do skorzystania z usługi turystycznej zakupionej przez pracodawcę, czyli uczestniczenia w wycieczce bez ponoszenia kosztów zakupu takiej usługi. Będzie więc trzeba ustalić przychód emeryta według ceny zakupu usługi i opodatkować.
PRZYKŁAD
Pracodawca zorganizował dla pracowników i emerytów wyjazd rekreacyjny i wyposażył ich w prowiant (słodycze, kanapki, owoce, napoje). W tym przypadku będziemy mieli do czynienia ze świadczeniem rzeczowym. Z tym jednak zastrzeżeniem, że jeśli przychód z tego tytułu da się przypisać konkretnej osobie, będzie on przychodem, ale korzystającym ze zwolnienia. Jeśli impreza została zorganizowana dla wszystkich i nie da się przypisać przychodu z tego tytułu konkretnej osobie, takie świadczenie będzie zupełnie obojętne podatkowo.
ETAP 4
Dodatkowe świadczenie poza wynagrodzeniem za urlop
Ponieważ sezon urlopowy już się rozpoczął, duża część pracowników skorzysta z przysługującego im prawa do odpoczynku, natomiast właściciele firm – jeśli są do tego zobowiązani – będą musieli wypłacić swoim pracownikom świadczenia urlopowe.
Świadczenie urlopowe to nic innego jak dodatkowe świadczenie pieniężne przysługujące pracownikowi niezależnie od wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy. Ale nie wszyscy właściciele firm są zobowiązani do wypłaty tego rodzaju świadczenia. Aby przekonać się o tym, czy takie świadczenie musimy pracownikom wypłacić, powinniśmy zerknąć do odpowiednich przepisów. Wynika z nich, że właściciele firm (czyli pracodawcy), zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku mniej niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, mogą tworzyć zakładowy fundusz świadczeń socjalnych lub wypłacać świadczenie urlopowe. Widać więc wyraźnie, że właściciel firmy nie jest w żaden sposób zobowiązany do wypłacania świadczenia urlopowego. Może jednak takie świadczenie wypłacić. Jeśli już zdecyduje się na wypłatę świadczenia urlopowego, musi wypłacić je pracownikowi raz w roku.
A to oznacza, że na wypłatę świadczenia urlopowego mogą liczyć pracownicy u pracodawców zatrudniających do 20 pracowników, jeśli nie tworzą zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Pozostali pracodawcy (właściciele firm), czyli tacy, którzy zatrudniają powyżej 20 pracowników, a także tacy, którzy wprawdzie zatrudniają do 20 pracowników, ale zdecydowali się utworzyć zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – nie mają obowiązku wypłacania świadczenia urlopowego. Sama decyzja właściciela firmy o wypłacaniu świadczenia urlopowego nie oznacza jeszcze, że pracownik to świadczenie otrzyma. Aby je otrzymać, trzeba przebywać na urlopie przez ściśle określony czas. Okazuje się, że nasz pracownik musi skorzystać w roku kalendarzowym z urlopu w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych, by móc otrzymać świadczenie urlopowe. Jeśli na urlopie będzie krócej, nie mamy obowiązku wypłacania mu świadczenia urlopowego.
PRZYKŁAD
Kowalski zatrudniony w firmie X przebywał w ubiegłym roku kilka razy na urlopie, za każdym razem przez parę dni, raz – 7 dni, raz – 5 dni i raz 10 dni. Nie otrzyma zatem świadczenia urlopowego. W tym roku Kowalski był na urlopie przez 5 dni, a potem przez 14. Tym razem otrzyma należne mu świadczenie urlopowe.
ETAP 5
Wysokość świadczenia urlopowego
Z punktu widzenia właściciela firmy bardzo ważna może okazać się informacja dotycząca wysokości świadczenia urlopowego. A ta została bardzo precyzyjnie określona. Wysokość świadczenia urlopowego nie może przekroczyć na jednego zatrudnionego 37,5 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeśli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą. Do obliczenia świadczenia urlopowego – jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego – należy przyjąć kwotę 1955,32 zł. A to oznacza, że w 2005 r. wysokość świadczenia urlopowego na jednego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy nie może przekroczyć 733,25 zł. Może być zatem niższa. Nie można natomiast wypłacić więcej. Warto przy tym pamiętać, że na wysokość świadczenia urlopowego nie będzie miał wpływu rodzaj umowy o pracę czy okres zatrudnienia u danego pracodawcy.
ETAP 6
Opodatkowanie świadczeń
Właściciel firmy wypłacający świadczenie urlopowe powinien pamiętać, że wypłata tego świadczenia nie pozostaje niestety obojętna podatkowo. Wartość tych świadczeń nie została wymieniona jako zwolniona od podatku dochodowego. A to oznacza, że trzeba od świadczeń tych wyliczyć należną zaliczkę na podatek dochodowy.
Prowadzi to niestety do dalszych wniosków. W końcu wypłata świadczenia urlopowego to spore obciążenie dla właściciela firmy. Nic więc dziwnego, że chciałby wartość wypłaconych świadczeń zaliczyć do kosztów podatkowych. W końcu im koszty wyższe, tym mniejszy dochód i w konsekwencji również należny podatek. W przypadku świadczeń urlopowych jest to stosunkowo proste. Okazuje się bowiem, że za koszt uzyskania przychodów nie uważa się wydatków pracodawcy (właściciela firmy) na działalność socjalną, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Kosztem uzyskania przychodów są jednak świadczenia urlopowe wypłacone zgodnie z przepisami o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
ETAP 7
Skutki zawieszenia działalności na czas urlopu
Często z różnych przyczyn musimy przerwać prowadzenie działalności gospodarczej. Nie zawsze zdajemy sobie jednak sprawę, że na gruncie prawa podatkowego powstrzymywanie się od czynności objętych tą działalnością nie ma zasadniczego znaczenia i nie zwalnia nas z ciążących względem fiskusa obowiązków.
Trzeba przypomnieć, że ani ustawy podatkowe, ani ustawa o NIP, ani o swobodzie działalności gospodarczej nie definiują pojęcia zawieszenia czy też odwieszenia działalności. W związku z tym, co do zasady zawieszenie działalności, bez formalnej likwidacji działalności, nie wpłynie na obowiązki podatnika. Jednocześnie przepisy podatkowe nie nakładają obowiązku informacyjnego w tym zakresie. Wyjątek stanowi podatnik, który wybrał opodatkowanie w formie karty podatkowej. Może on zgłosić przerwę w prowadzeniu działalności w danym roku podatkowym. W konsekwencji nie musi on płacić podatku za cały okres przerwy trwającej nieprzerwanie, co najmniej 10 dni w wysokości 1/30 miesięcznej należności za każdy dzień przerwy. Warunkiem jest jednak zawiadomienie o tej przerwie najpóźniej w dniu jej rozpoczęcia i w dniu poprzedzającym dzień jej zakończenia (w przypadku choroby potwierdzonej zwolnieniem zawiadomienie składa się w dniu rozpoczęcia działalności po tej przerwie).
Aleksandra Tarka, Anna Wojda
WARTO WIEDZIEĆ
Właściciel firmy wypłaci świadczenie urlopowe tylko takiemu pracownikowi, który korzysta z urlopu wypoczynkowego w danym roku kalendarzowym w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Jeśli pracownik będzie na urlopie kilka razy, ale za każdym razem krócej, nie powstanie obowiązek wypłaty tego świadczenia. Od świadczenia urlopowego trzeba wyliczyć zaliczkę na podatek dochodowy. Istotne jest jednak to, że świadczenie nie podlega składce na ubezpieczenia społeczne.
CZYTELNICY PYTAJĄ
Czy wydatki zwrócone pracownikowi są opodatkowane
Pracuję w małej firmie. Niedawno moja koleżanka rozchorowała się. W tej sytuacji właściciel firmy oświadczył, że nie mogę pójść na urlop w zaplanowanym przeze mnie terminie. Nie wiem, co mam zrobić, bo wykupiłem już wycieczkę w biurze podróży. Poniosłem duże koszty, a teraz najprawdopodobniej nie będę mógł pojechać. Przecież te pieniądze przepadną. Co mam robić? Wprawdzie słyszałem, że powinienem otrzymać zwrot poniesionych kosztów, ale przecież będę musiał od tego zapłacić podatek. Czy rzeczywiście tak się stanie?
Nie powinien się Pan martwić. Takie sytuacje zdarzają się dość często. Pracownicy planują swoje wyjazdy, opłacają urlop i w ostatniej chwili – tuż przed wyjazdem – dowiadują się, że muszą niestety zostać w pracy. Wtedy naturalnie pierwszą reakcją jest panika, że wydatki poniesione na urlop przepadną. Tymczasem w takiej sytuacji pracodawca (w tym przypadku właściciel firmy) jest zobowiązany zwrócić pracownikowi poniesione przez niego koszty związane z wykupieniem wycieczki w biurze podróży. A to oznacza, że otrzyma pan zwrot poniesionych kosztów.
Jeśli chodzi o problemy związane z ewentualną koniecznością opodatkowania tak otrzymanej rekompensaty (zwrotu) za wykupiony wyjazd wakacyjny, należy wyraźnie podkreślić, że nie podlega ona opodatkowaniu. Należy ją bowiem traktować jako swoiste odszkodowanie, jakie pracownik otrzymuje od właściciela firmy w związku z tym, że nie mógł skorzystać z urlopu, a przecież poniósł określone koszty. Musi pan jednak pamiętać o jednej bardzo istotnej rzeczy. Aby otrzymać zwrot kosztów, jakie zostały poniesione na opłacenie wycieczki w biurze podróży, musi pan udokumentować poniesienie tych wydatków. Nie wystarczy zatem twierdzenie, że wydatek został poniesiony w określonej wysokości. Wydatek trzeba jeszcze udokumentować. Przyda się zatem faktura albo rachunek wystawiony w biurze podróży, w którym została wykupiona wycieczka.


Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!

Poradnik prezentuje praktyczne wskazówki, w jaki sposób dostosować się do zmian w podatkach i wynagrodzeniach wprowadzanych nowelizacją Polskiego Ładu.

Tyko teraz książka + ebook w PREZENCIE
Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Ordynacja podatkowa - część 1
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść:
  płatnika
  podatnika
  urzędu skarbowego
  budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Slim VAT 3 - znaczące zmiany w VAT
  Slim VAT 3 trafił do konsultacji publicznych. Jest to kolejny pakiet uproszczeń w rozliczeniach VAT dla przedsiębiorców. Na czym będą polegać proponowane zmiany?
  Remanent likwidacyjny dla celów VAT - jak ustalić wartość towarów
  Podatnik będzie sporządzał spis z natury dla celów VAT przy likwidacji działalności gospodarczej. Na fakturach ze składnikami majątku obecne są również koszty przesyłki. Czy poniesiony koszt przesyłki/transportu należy doliczyć do wartości składnika majątku i rozliczyć od tej kwoty VAT?
  Wypłata czternastej emerytury - jaki termin?
  Pierwsze wypłaty czternastej emerytury rozpoczną się już 25 sierpnia; Nie jest konieczne składanie żadnego wniosku w tym zakresie - poinformowało w czwartek na stronach rządowych Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.
  Dodatki do ogrzewania i taryfy z rekompensatą - opublikowano założenia ustawy
  W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów opublikowano 11 sierpnia 2022 r. założenia projektu ustawy "o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw". Ustawa ta ma wprowadzić m.in. jednorazowe dodatki finansowe dla ogrzewających swoje domy paliwem innym niż węgiel. Ustawa ta ma także ograniczyć podwyżki cen ciepła poprzez wprowadzenie taryf z rekompensatą.
  Sprzedaż napojów w restauracji - jakie stawki VAT
  Czy jest możliwość zastosowania stawki 0% VAT do napojów w restauracji? Sprzedaż dotyczy np. soku pomarańczowego, który kupowany jest w hurtowni ze stawką 0%. A co z herbatą z suszu owocowego, smoothie, shake'ami?
  Jak zostać biegłym rewidentem? Czy warto?
  Biegły rewident to osoba będąca ekspertem w dziedzinie finansów, w szczególności w zakresie rachunkowości i audytu finansowego. Z uwagi na zdobyte kompetencje i doświadczenie, a także wszechstronną wiedzę umiejętności biegłego rewidenta są niezwykle pożądane w biznesie. Wysoki prestiż zawodu wiąże się jednak z dużą odpowiedzialnością, a proces zdobywania uprawnień wymaga czasu i poświecenia. Czy rekompensują to zarobki?
  Nadpłata kredytu hipotecznego - czy to się opłaca
  W pierwszym półroczu 2022 roku Polacy nadpłacili prawie 25 miliardów złotych na złotowe kredyty mieszkaniowe. To najpewniej najwyższy wynik w historii. Dzięki nadpłacie kredytu kredytobiorca będzie musiał oddać bankowi mniej odsetek. Ale odpowiedź na pytanie, czy warto nadpłacać kredyt nie jest łatwa. Trzeba porównać oprocentowanie lokat i kredytów w perspektywie kilku, kilkunastu, czy nawet kilkudziesięciu lat - czyli w takim okresie w którym będziemy jeszcze (po nadpłacie) spłacać kredyt hipoteczny. Zatem dopiero po latach można dokładnie obliczyć, czy warto było nadpłacać kredyt.
  Sprzedaż miejsc pod reklamę (udostępnianie powierzchni reklamowych) - kod GTU
  Wydawnictwo sprzedaje miejsce pod reklamę zarówno w czasopismach papierowych, jak i w ich wersjach internetowych. Dodatkowo udostępniamy miejsce na reklamę na naszych budynkach. Czy sprzedaż takich miejsc pod reklamę należy oznaczać kodem GTU_12 jak usługi reklamowe?
  Wielu podatników płaci za wysoki podatek od nieruchomości, choć nie musi
  Podatek od nieruchomości jest nagminne zawyżany. Wynika to z rozbieżności interpretacyjnych co do kwalifikacji danego obiektu jako gruntu, budynku czy budowli, a w przypadku przedsiębiorców istotne jest też, czy nieruchomość służy prowadzeniu działalności gospodarczej. Należne podatnikom nadpłaty sięgają niekiedy nawet kilkuset tysięcy złotych, można je jednak odzyskać.
  Aplikacja e-Paragony Ministerstwa Finansów - do czego służy. Donosy na sprzedawców i planowanie domowego budżetu
  Podatnicy mogą już pobrać na telefon aplikację e-Paragony przygotowaną przez Ministerstwo Finansów. Ale – jak mówią eksperci – to program bardziej do planowania domowego budżetu i zgłaszania nieprawidłowości paragonowych fiskusowi. Podobnie zresztą reklamuje ją sam resort finansów. „To bezpłatna aplikacja, dzięki której możesz zarządzać wydatkami, sprawdzać paragony z kodem QR, a także zgłaszać nieprawidłowości” - czytamy na stronie podatki.gov.pl.
  Waloryzacja umów w zamówieniach publicznych w czasie dużej inflacji - korzyści dla firm i państwa
  Firmy, które przed miesiącami czy latami wygrały przetargi, dziś muszą dokładać do interesu, bo wielu zamawiających nie chce podwyższyć im wynagrodzenia. To efekt chociażby rosnącej inflacji (w lipcu wyniosła 15,5 proc.) czy cen materiałów budowlanych. Teraz przedsiębiorcy dostali w końcu silny argument do ręki. Prokuratoria Generalna RP w opublikowanych właśnie wytycznych przekonuje, że waloryzacja tych kontraktów jest nie tylko dopuszczalna, ale często wręcz niezbędna. Także z perspektywy samych zamawiających czy też – szerzej – interesu publicznego. Prokuratoria Generalna RP zachęca do zmian w kontraktach o zamówienia publiczne, przekonując, że ostateczne koszty upadłości przedsiębiorców może ponieść sama administracja publiczna.
  Finansowanie społecznościowe (crowdfunding) - nowe przepisy od 29 lipca 2022 r.
  Co zmienia w polskim finansowaniu społecznościowym (crowdfundingu) wejście w życie ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych (...)? Co to jest crowdfunding udziałowy? Wyjaśniają eksperci CRIDO.
  VAT 2023: Faktura w walucie obcej - kurs przeliczeniowy dla faktury korygującej
  Od stycznia 2023 roku w ustawie o VAT zostaną uregulowane zasady stosowania kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących, w przypadkach gdy pierwotna faktura została wystawiona w walucie obcej. Dotąd kwestia ta nie była objęta regulacją ustawy o VAT, co powodowało wątpliwości podatników przy korektach zmniejszających i zwiększających wartość transakcji. Przyjęte w projekcie nowelizacji ustawy o VAT (pakiet SLIM VAT 3) rozwiązanie stanowić ma uproszczenie dotychczasowej praktyki przyjmowanej w zakresie kursu przeliczenia waluty obcej w fakturach korygujących.
  Mały podatnik VAT 2023 - nowy limit 2 mln euro
  Od 1 stycznia 2023 r. zwiększy się (z 1,2 mln euro do 2 mln euro) limit rocznego obrotu, uprawniającego do posiadania statusu małego podatnika VAT. Zmiana taka wynika z projektu nowelizacji ustawy o VAT zwanej potocznie (SLIM VAT 3), która ma wejść w życie od początku 2023 roku. Projekt ten aktualnie jest poddawany konsultacjom publicznym i uzgodnieniom międzyresortowym. Kim jest mały podatnik VAT? Jakie korzyści daje status małego podatnika VAT? Co to jest metoda kasowa w VAT?
  Odliczenie VAT z faktur sprzed rejestracji
  Podatnik można odliczyć VAT z faktur sprzed rejestracji działalności. Jakie warunki należy spełnić, by odzyskać VAT?
  SLIM VAT 3 od 2023 roku - najważniejsze zmiany
  Co do zasady (z pewnymi wyjątkami) od 1 stycznia 2023 r. wejdzie w życie pakiet zmian w ustawie o VAT określany przez Ministerstwo Finansów "SLIM VAT 3" (Simple Local And Modern VAT). Gotowy jest już projekt nowelizacji ustawy o VAT i kilku innych ustaw wprowadzającej te zmiany. Projekt ten jest aktualnie w fazie konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych. Jakie zmiany w VAT przewiduje ten projekt?
  Podatek od składki zdrowotnej - wyjaśnienia Ministra Finansów
  Podatnicy opodatkowani podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT) wg skali podatkowej nie mają od 1 stycznia 2022 r. prawa do odliczenia zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne - w przeciwieństwie do składek na ubezpieczenia społeczne. Czy oznacza to podwójne opodatkowanie tego samego dochodu i "podatek od podatku"? Minister Finansów odpowiedział 4 sierpnia 2022 r. Rzecznikowi Praw Obywatelskich na te wątpliwości.
  Outsourcing kadrowo-płacowy – korzyści dla pracodawców, pracowników i działów HR
  Ostatnie miesiące ubiegłego roku oraz początek 2022 r. stanowiły ogromne wyzwanie m.in. dla księgowych oraz działów kadrowo-płacowych. Zmiany i niejasność wprowadzanych aktów prawnych wprowadziły chaos, który bezpośrednio dotknął też pracowników w postaci nieprawidłowo naliczonych wynagrodzeń czy opóźnienia w ich wypłacie. Brak dostępności na rynku specjalistów od kadr i płac zmusił przedsiębiorców do poszukiwania rozwiązań usprawniających obsługę tych procesów.
  Digitalizacja w firmie - jakie korzyści. E-kancelaria
  Digitalizacja w przedsiębiorstwach nie jest procesem nowym. Transformacja cyfrowa w firmach dotyczy coraz większej ilości dokumentów i obejmuje obszary związane z bieżącą pracą. Trend ten uwypuklił się szczególnie w ostatnich dwóch latach, a wpływ na ten stan miała m.in. pandemia. Czy dziś digitalizacja jest nadal na topie? Czy przedsiębiorcy doceniają korzyści płynące z tej zmiany ? Czy są gotowi inicjować kolejne etapy transformacji cyfrowej, by jeszcze mocniej usprawniać pracę swoich firm?
  Rozliczenie używania prywatnych samochodów do celów służbowych - auta elektryczne, hybrydowe i napędzane wodorem
  Wprowadzenie możliwości zwrotu pracownikom kosztów używania do celów służbowych samochodów prywatnych z napędem elektrycznym, hybrydowym i wodorowym, przewiduje projekt ustawy, który został opublikowany 8 sierpnia 2022 r. w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów. Nowe przepisy mają być przyjęte przez rząd w trzecim kwartale 2022 roku.
  Dochody i wydatki budżetowe 2022/2023. Czy rządowi wystarczy pieniędzy na dodatki drożyźniane?
  Dodatki drożyźniane, które otrzymają obywatele w związku ze wzrostem cen ogrzewania (sam dodatek węglowy – a to dopiero początek – kosztować będzie prawie 12 mld zł.), wymagają radykalnego zwiększenia dochodów budżetu państwa. Rosnące niezadowolenie a przede wszystkim strach przed brakiem ogrzewania i najzwyklejszą biedą wraz z perspektywą podwójnych wyborów (Sejm i Senat oraz samorządu terytorialnego) uzasadniać będzie wypłatę obywatelom dodatkowych świadczeń, których jedynym źródłem jest kasa państwowa. Trzeba ją dodatkowo zasilić, bo inflacyjna premia fiskalna na pewno nie wystarczy – pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski.
  Spółka rodzinna – problemy związane z przekształceniem
  Przekształcenie jako jedna z transakcji restrukturyzacji spółki, zasadniczo nie wpływa na jej funkcjonowanie, zmieniając jedynie formę prawną prowadzonej działalności. Praktyka pokazuje jednak, że cała procedura może być zdecydowanie bardziej skomplikowana i znacząco wykraczać poza przygotowanie umowy przyszłej spółki, a sam plan przekształcenia uwzględniać szereg innych czynności, nie tylko z zakresu prawa. Dobrze widać to na przykładzie przekształcenia spółki rodzinnej, gdzie dodatkowym wyzwaniem może być udział małoletnich dzieci. Jakie wyzwania stoją przed prawnikami?
  PIT-36, PIT-36L, PIT-39 (i załączniki) za 2022 rok - nowe wzory formularzy podatkowych
  Ministerstwo Finansów przygotowało nowe wzory formularzy rocznego zeznania podatkowego PIT-36 (wersja 30), PIT-36S (wersja 30), PIT-36L (wersja 19), PIT-36LS (wersja 19), PIT-39 (wersja 12) i załączników PIT/B (wersja 20), PIT/BR (wersja 6), PIT/IP (wersja 4), PIT/M (wersja 9), PIT/O (wersja 27) oraz PIT/Z (wersja11), które mają dotyczyć rozliczenia dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2022 r. oraz do odliczeń od dochodu (przychodu) i od podatku dokonanych w zeznaniu składanym za 2022 r. Konsultacje podatkowe tych wzorów rozpoczęły się 4 sierpnia 2022 r. i potrwają do 16 sierpnia 2022 r. Po zakończeniu tych konsultacji podatkowych, wzory formularzy, zostaną udostępnione do stosowania (opublikowane) w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów, zgodnie z art. 45b ustawy o PIT, w brzmieniu obwiązującym od 1 stycznia 2022 r. Formularze te nie będą ogłoszone w drodze rozporządzenia Ministra Finansów publikowanego w Dzienniku Ustaw.
  Dodatek na ogrzewanie - wniosek do 30 listopada 2022 roku
  Rząd przyjął założenia do ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Ustawa ta ma m.in. zapewnić wsparcie finansowe w postaci jednorazowego dodatku pieniężnego dla posiadaczy niektórych indywidualnych źródeł ciepła wspomoże te gospodarstwa domowe, dla których główne źródło ciepła zasilane jest: pelletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy albo skroplonym gazem LPG względnie olejem opałowym.
  Stawka 0% VAT na książki, gazety i czasopisma w Polsce? Od kiedy?
  Obniżenie do zera stawki VAT na książki, gazety i czasopisma może być szansą na zwiększenie czytelnictwa i dostępności niektórych wydawnictw. Ale to przede wszystkim szansa na poprawę sytuacji finansowej wydawców i ich utrzymanie na rynku – podkreśla Marek Frąckowiak, prezes Izby Wydawców Prasy. Unia Europejska już w kwietniu 2022 roku uchwaliła przepisy, które dają Polsce taką możliwość. Wprowadzenie stawki 0% VAT na książki i prasę oznaczałoby dla budżetu państwa koszt ok. 200 mln zł, ale – jak wskazuje IWP – finansowe konsekwencje braku wsparcia dla tej branży mogą się okazać dużo wyższe.