Kategorie

VAT w eksporcie

Na potrzeby VAT eksport towarów stanowi kwalifikowaną formę dostawy, polegającą na wywozie towarów z terytorium Polski poza terytorium Wspólnoty. Opodatkowaniu podlega bowiem nie sam wywóz towarów jako taki, ale wywóz następujący w wykonaniu czynności określonych w odpowiednich przepisach ustawy o VAT, pod warunkiem że dokonywany jest przez dostawcę (lub na jego rzecz) lub przez nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju (lub na jego rzecz).
VAT w eksporcie
Halina Kwiatkowska
partner w Kancelarii Chałas i Wspólnicy
Krzysztof Lenart
aplikant radcowski
 
Vademecum przybliża najważniejsze problemy, jakie mogą pojawić się w związku z koniecznością stosowania przepisów podatkowych w tym zakresie. Wskazuje, kiedy powstaje obowiązek podatkowy, na czym polega eksport pośredni i bezpośredni, a także kiedy zachodzi obowiązek zwrotu podatku.
Dla uznania danej dostawy za eksport bez znaczenia pozostaje status nabywcy towarów. Wyłącznymi elementami kwalifikacyjnymi są bowiem – zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1–4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w zw. z art. 2 pkt 8 tej ustawy:
• wywóz towarów z Polski poza granice Wspólnoty,
• wykonanie czynności dostawy polegającej na przeniesieniu prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również na wydaniu towarów na podstawie umowy komisu, dzierżawy, najmu, leasingu lub innej o podobnym charakterze
• dowód wywozu towarów, którym jest potwierdzenie wywozu przez urząd celny określony w przepisach celnych.
W konsekwencji nie stanowi eksportu wywóz towarów z terytorium Polski na terytorium innego państwa członkowskiego (mamy wówczas do czynienia z dostawą wewnątrzwspólnotową), czy też zbycie towarów na terytorium Polski na rzecz podmiotu zagranicznego, który nie wywozi ich następnie poza terytorium krajów Wspólnoty.
Ustawa o VAT za kraje Wspólnoty uznaje terytoria państw członkowskich z wyłączeniem części wchodzących w ich skład obszarów, np. włoskich Livigno, Campione d’Italia, część jeziora Lugano, greckiej Góry Athos, fińskich Wysp Alandzkich, co oznacza, że wywóz towarów do obszarów wyłączonych będzie na potrzeby VAT eksportem.
ZAPAMIĘTAJ
Eksport towarów jest czynnością opodatkowaną, z tym że stawka podatkowa jest preferencyjna i wynosi 0%.
Z zerowej stawki podatkowej (na podstawie art. 83 pkt 19, 21–23 ustawy o VAT) korzystają także usługi polegające na wykonywaniu czynności bezpośrednio związanych z organizacją eksportu towarów, a w szczególności wystawianiu dokumentów spedytorskich, konosamentów i załatwianiu formalności celnych, a także dotyczące towarów eksportowanych polegających na ich pakowaniu, przewozie do miejsc formowania przesyłek zbiorowych, składowaniu, przeładunku, ważeniu, kontrolowaniu i nadzorowaniu bezpieczeństwa przewozu, dostaw towarów do wolnych obszarów celnych, usługi transportu międzynarodowego.
PRZYKŁAD
Podatnik wykonuje usługi projektowe i doradztwa dla kontrahentów zagranicznych, których głównym odbiorcą jest kontrahent z Norwegii. Czy Norwegię jako kraj stowarzyszony z Unią Europejską i należący do Europejskiego Obszaru Ekonomicznego można traktować jako kraj Unii Europejskiej w zakresie ustawy o VAT? Czy w stosunku do transakcji z kontrahentem norweskim można stosować takie same zasady, jakie ustawa o VAT ustaliła dla państw członkowskich Wspólnoty?
Otóż w świetle art. 2 pkt 3 ustawy o VAT, z zastrzeżeniem lit. a) i b) tego przepisu, za terytorium Wspólnoty rozumie się terytoria państw członkowskich Wspólnoty. Z kolei zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy, przez terytorium państwa trzeciego rozumie się terytorium państwa niewchodzącego w skład terytorium Wspólnoty. Z uwagi na fakt, iż Norwegia nie jest w świetle ustawy o VAT krajem wchodzącym w skład terytorium Wspólnoty, dla potrzeb jej stosowania należy traktować ją jako terytorium państwa trzeciego.
Zakładając, że podatnik świadczy usługi, o których mowa w art. 27 ust. 4 pkt 3 ustawy, na rzecz osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa trzeciego – miejscem świadczenia tych usług (miejscem ich opodatkowania) jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności, dla którego dana usługa jest świadczona. Oznacza to, że jeżeli polski podatnik świadczy wymienione usługi na rzecz kontrahentów mających siedzibę na terytorium państwa trzeciego (np. w Norwegii), to czynności te nie podlegają opodatkowaniu w kraju. W takim przypadku podatnik winien wystawić fakturę zgodnie z art. 106 ust. 2 ustawy o VAT. Faktury te nie będą zawierać kwoty podatku.
(Por. wyjaśnienie Izby Skarbowej w Gdańsku z 14 lipca 2004 r., PI/005-722/04/CIP/01)
Powstanie obowiązku podatkowego
Obowiązek podatkowy w eksporcie towarów powstaje z chwilą potwierdzenia przez urząd celny określony w przepisach celnych wywozu towaru poza terytorium Wspólnoty, przy czym ustawa nie precyzuje formy tego potwierdzenia. Od 1 czerwca 2005 r. potwierdzenie wywozu towarów wydawane jest przez urząd celny określony w przepisach celnych, a nie – jak dotychczas – przez „urząd celny wyjścia”. Przesądza to o tym, że nie jest już wystarczający jakikolwiek dokument wydany przez organ celny, ale potwierdzenie wywozu dokonane na formalnym dokumencie przewidzianym przepisami prawa celnego. Dokumentem potwierdzającym wywóz są odpowiednie karty formularza Jednolitego Dokumentu Administracyjnego (SAD). Dopiero od momentu otrzymania wskazanego potwierdzenia podatnik jest uprawniony do zaewidencjonowania sprzedaży eksportowej według preferencyjnej stawki 0%.
ZAPAMIĘTAJ
Dla powstania obowiązku podatkowego w eksporcie towarów decydująca jest data wywozu towarów poza terytorium Wspólnoty, wynikająca z potwierdzenia urzędu celnego, a nie fakt wystawienia faktury lub otrzymania zapłaty.
PRZYKŁAD
Podatnik, spółka z o.o., zawarł wieloletni kontrakt z kontrahentem spoza Wspólnoty Europejskiej, na podstawie którego sprzedał (przeniósł własność) formy do produkcji. W kontrakcie strony ustaliły, że formy, będące własnością kontrahenta spoza Wspólnoty, będą użytkowane przez podatnika. Na formach tych odbywać się będzie produkcja, a następnie wyprodukowane towary będą kupowane przez kontrahenta – właściciela form. W zamian za korzystanie przez spółkę z form uzgodniono, że cena za sprzedane towary będzie ustalona na takim poziomie, aby rekompensowała właścicielowi form czynsz dzierżawny, jaki spółka powinna uiszczać na jego rzecz za ich używanie. Ponadto za sprzedaż form do produkcji spółka wystawiła fakturę VAT i zastosowała stawkę podatku 0%, traktując tę sprzedaż jako eksport towaru poza terytorium Wspólnoty. Czy podatnik prawidłowo zastosował eksportową stawkę podatkową?
Eksportem towarów w rozumieniu ustawy o VAT jest potwierdzony przez urząd celny wyjścia wywóz towarów z terytorium kraju (Polski) poza terytorium Wspólnoty w wykonaniu czynności określonych w art. 7 ust. 1 pkt 1–4 ustawy o VAT, jeżeli wywóz dokonywany jest przez dostawcę lub na jego rzecz bądź przez nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju (Polski) lub na jego rzecz. A zatem, aby daną czynność uznać za eksport towarów, muszą zostać spełnione następujące przesłanki:
• wywóz towarów musi być potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych, tzn. nie jest wystarczające posiadanie przez podatnika dokumentu celnego lub potwierdzenia wystawionego przez wewnętrzny urząd celny Wspólnoty, gdyż potwierdzenie musi nastąpić przez urząd celny, przez który towary zostały wywiezione ze Wspólnoty,
• wywóz musi nastąpić poza terytorium Wspólnoty, tzn. poza terytorium państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej.
Ponadto wskazać należy, że podatek od towarów i usług jest podatkiem opartym na zasadzie terytorialności, wobec czego jest on naliczany od transakcji, które mają miejsce bądź traktowane są jako mające miejsce na ściśle określonym terytorium, tzn. obciąża czynności, które są wykonane lub zgodnie z przepisami uznaje się je za wykonane na terytorium Polski.
Niezmiernie istotne jest zatem dokładne określenie granic terytorium kraju i w tym aspekcie określenie miejsca wykonywania czynności lub miejsca, w którym dana czynność jest uznawana za wykonaną, czyli miejsca powstania obowiązku podatkowego. W art. 19 ust. 6 ustawy o VAT postanowiono, że w eksporcie towarów obowiązek podatkowy powstaje z chwilą potwierdzenia przez urząd celny określony w przepisach celnych wywozu towaru poza terytorium Wspólnoty. Dopiero od tego momentu podatnikowi – eksporterowi – służy prawo do zaewidencjonowania tej sprzedaży według stawki podatku 0%. W związku z powyższym, w sytuacji gdy wywóz towaru z terytorium kraju (Polski) poza terytorium Wspólnoty nie został potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych, nie może podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jako eksport towarów, a podatnik nie ma prawa do zastosowania stawki podatku od towarów i usług 0%.
(Por. informację Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego z 7 lipca 2004 r., PPII 443/64/101/04)
Bezpośredni i pośredni eksport towarów
Warunki stosowania stawki 0%
Ustawa o VAT rozróżnia dwie kategorie eksportu towarów:
• tzw. eksport bezpośredni – gdy wywóz towaru poza terytorium Wspólnoty dokonywany jest przez dostawcę towaru lub na jego rzecz,
• tzw. eksport pośredni – gdy wywóz towaru dokonywany jest przez nabywcę mającego siedzibę poza terytorium Wspólnoty lub na jego rzecz.
W eksporcie bezpośrednim, aby wykazać sprzedaż eksportową, podatnik powinien otrzymać potwierdzenie wywozu przed złożeniem deklaracji za dany miesiąc, a nie za dany okres rozliczeniowy.
Preferencyjna, zerowa stawka podatkowa przy eksporcie bezpośrednim może być stosowana, pod warunkiem że podatnik przed złożeniem deklaracji podatkowej za dany miesiąc (a nie okres rozliczeniowy) otrzymał dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Wspólnoty. W przypadku nieotrzymania w terminie przez eksportera dokumentu potwierdzającego wywóz, podatnik nie wykazuje sprzedaży eksportowej w ewidencji sprzedaży za dany okres rozliczeniowy (a nie za dany miesiąc), lecz w okresie następnym, stosując stawkę 0%.
Natomiast dla eksportu pośredniego warunkiem zastosowania stawki zerowej jest posiadanie przed złożeniem deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy kopii dokumentu, w którym urząd celny, określony w przepisach celnych, potwierdził wywóz towarów poza terytorium Wspólnoty.
PRZYKŁAD
Eksport bezpośredni
Spółka z o.o. będąca podatnikiem VAT podpisała umowę na dostawy wyposażenia sklepu z kontrahentem z Federacji Rosyjskiej w okresie od maja do lipca. Dwie dostawy (eksport zamówionych towarów) nastąpiły w maju. Jeszcze w maju za jedną z dostaw spółka otrzymała potwierdzenie wywozu z urzędu celnego (SAD), potwierdzenie drugiej dostawy dotarło do spółki 15 lipca. Kiedy podatnik może wykazać sprzedaż eksportową ze stawką 0%?
Zgodnie z art. 19 ust. 6 ustawy VAT, w przypadku eksportu towarów obowiązek podatkowy powstaje z chwilą potwierdzenia przez urząd celny określony w przepisach celnych wywozu towaru poza terytorium Wspólnoty. W eksporcie towarów stawka podatku VAT wynosi 0%, jednakże pod warunkiem, że podatnik przed złożeniem deklaracji podatkowej za dany miesiąc otrzymał dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Wspólnoty. Termin rozliczenia podatku (złożenie deklaracji) za maj upływa 25 czerwca, podatnik może zatem wykazać sprzedaż eksportową w rozliczeniu majowym za pierwszą z dostaw, gdyż otrzymał dotyczący tej dostawy SAD przed upływem terminu do złożenia deklaracji za ten miesiąc.
W odniesieniu do drugiej dostawy, podatnik nie może zaewidencjonować sprzedaży eksportowej w okresie rozliczeniowym, którego ta dostawa dotyczy (przed 25 czerwca), ponieważ nie dysponuje potwierdzeniem wywozu. Podatnik będzie mógł uwzględnić kolejną majową dostawę w ewidencji sprzedaży w składanym do 25 lipca rozliczeniu za czerwiec, gdyż otrzymał potwierdzenie wywozu jeszcze przed terminem rozliczenia VAT za czerwiec. Gdyby natomiast podatnik otrzymał potwierdzenie wywozu jeszcze później niż w kolejnym po miesiącu dostawy okresie rozliczeniowym (a więc nie przed 25 czerwca jako terminem rozliczenia za maj ani przed 25 lipca jako terminem rozliczenia za czerwiec), ale np. dopiero w sierpniu, wówczas kolejną majową dostawę podatnik zobowiązany jest wykazać w rozliczeniu za miesiąc następujący po miesiącu sprzedaży eksportowej, czyli w rozliczeniu za czerwiec, stosując stawkę podatkową jak dla dostawy krajowej (zwykle 22%).
Po otrzymaniu potwierdzenia wywozu aktualizuje się prawo podatnika do dokonania korekty podatku należnego w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym otrzymał potwierdzenie wywozu. Skorygowanie podatku należnego nastąpi zatem za miesiąc, w którym sprzedaż eksportowa musiała być wykazana ze stawką właściwą dla dostawy krajowej, zamiast stawki zerowej.
PRZYKŁAD
Eksport pośredni
Spółka z o.o. będąca podatnikiem VAT zawarła 15 sierpnia z kontrahentem z Białorusi umowę na sprzedaż mebli. 20 sierpnia kontrahent białoruski dokonał wywozu zakupionego towaru z Polski na Białoruś. Spółka z o.o. otrzymała od kontrahenta białoruskiego kopię potwierdzenia wywozu towaru 21 września. Kiedy podatnik może rozliczyć sprzedaż eksportową ze stawką 0%?
W przypadku eksportu – zarówno bezpośredniego, jak i pośredniego – obowiązek podatkowy powstaje z chwilą potwierdzenia przez urząd celny określony w przepisach celnych wywozu towaru poza terytorium Wspólnoty. W eksporcie pośrednim stawka VAT wynosi 0%, pod warunkiem że podatnik przed złożeniem deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy otrzymał dokument potwierdzający wywóz towaru, także w przypadku gdy dokumenty wywozowe zostały wystawione na kontrahenta zagranicznego.
Ponieważ podatnik otrzymał od kontrahenta kopię potwierdzenia wywozu 21 września, może on wykazać sprzedaż eksportową ze stawką 0% w deklaracji za sierpień, którą należy złożyć do 25 września. Gdyby przed złożeniem deklaracji za sierpień (czyli do 25 września) podatnik nie dysponował kopią potwierdzenia wywozu towarów przez nabywcę poza granice Wspólnoty, byłby zobowiązany do rozliczenia sprzedaży w rozliczeniu za sierpień z krajową stawką podatkową (np. 22%), a prawo do skorygowania rozliczenia za okres rozliczeniowy, w którym wykazał eksport jako sprzedaż krajową, powstanie z chwilą otrzymania potwierdzenia wywozu.
PRZYKŁAD
Eksport pośredni
Spółka z o.o. w ramach prowadzonej działalności dokonuje dostawy towaru własnej produkcji kontrahentowi niemieckiemu. Zgodnie z zawartą umową kontrahent odbiera towar w Polsce, a następnie we własnym imieniu odprawia go w polskim urzędzie celnym i eksportuje do Norwegii. Na potwierdzenie dokonania powyższych transakcji spółka posiada kopię faktury VAT, specyfikację poszczególnych sztuk ładunku, dokument odprawy celnej SAD (kserokopia), dokument CMR (wywozu towaru przez kontrahenta z Niemiec do Norwegii), dokument zawierający nazwę i adres siedziby nabywcy tych towarów, określenie towarów i ich ilości, potwierdzenie przyjęcie tych towarów przez nabywcę, rodzaj i numer rejestracyjny środka transportu, którym towary są wywożone. Czy dostawy towaru własnej produkcji kontrahentowi niemieckiemu można zakwalifikować jako dostawę wewnątrzwspólnotową, czy ww. dokumenty są wystarczające do udokumentowania transakcji i czy spółka może zastosować stawkę 0%?
W przedstawionym stanie faktycznym nie mamy do czynienia z dostawą wewnątrzwspólnotową, gdyż nie ma tutaj przemieszczenia towarów, o którym mowa w art. 13 ustawy o VAT. Natomiast jest to przypadek określany mianem eksportu pośredniego, uregulowany w art. 2 pkt 8 lit. b) ustawy o VAT. W tym przypadku polski eksporter sprzedaje towary podmiotowi zagranicznego, który wywozi je lub zleca ich wywóz poza granice Wspólnoty i dokonuje odprawy celnej we własnym imieniu. Przez eksport towarów rozumie się potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych wywóz towarów z terytorium kraju poza terytorium Wspólnoty w wykonaniu czynności określonych w art. 7 ust. 1 pkt 1–4 ustawy o VAT, jeżeli wywóz dokonywany jest przez nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju lub na jego rzecz. Warunki stosowania w takim wypadku preferencyjnej stawki 0% zostały uregulowane w art. 41 ust. 11 ustawy o VAT, zgodnie z którym do wymienionego eksportu stosuje się również odpowiednio uregulowania ust. 4 i 5 tego artykułu. W myśl przywołanych przepisów stawkę 0% stosuje się odpowiednio do eksportu, jeżeli wywóz dokonany jest przez nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju lub na jego rzecz, pod warunkiem że podatnik przed złożeniem deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym dokonał dostawy towarów, posiada kopię dokumentu, w którym urząd celny określony w przepisach celnych potwierdził wywóz tych towarów.
Potwierdzenie wywozu towarów przez urząd celny określony w przepisach celnych oznacza, że nie jest wystarczające posiadanie przez podatnika dokumentu celnego lub potwierdzenia wystawionego przez wewnętrzny urząd celny Wspólnoty, gdyż potwierdzenie musi być dokonane przez urząd celny, przez który towary zostały wywiezione ze Wspólnoty.
Otrzymanie przez podatnika kopii dokumentu potwierdzającego wywóz towaru poza terytorium Wspólnoty w terminie późniejszym niż wymienionym upoważnia podatnika do dokonania korekty podatku należnego w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym otrzymał potwierdzenie wywozu. Do tego czasu, w razie nieotrzymania dokumentu potwierdzającego wywóz towarów poza obszar UE, przed złożeniem deklaracji za okres, w którym podatnik dokonał dostawy towarów, eksporter do takiej dostawy ma obowiązek zastosowania stawki podatku właściwej dla dostawy krajowej, wykazania jej w ewidencji sprzedaży z tą stawką i rozliczenia w deklaracji VAT.
Powyższe warunki i dokumenty są wystarczające do zastosowania stawki 0% przez podatnika dokonującego takiej dostawy. Należy jednak zauważyć, że możliwość zastosowania stawki 0% podatku uzależniono od posiadania przez eksportera dokumentu potwierdzającego wywóz towarów z terytorium UE, jednakże to nie on, ale nabywca towarów dokonuje takiego wywozu w swoim imieniu. Oznacza to, że dokumentami celnymi istotnymi do rozliczenia eksportera dysponuje nabywca towarów. Zatem eksporter winien umownie zabezpieczyć w stosunku do zagranicznego nabywcy uprawnienie do otrzymania od niego kopii takiego potwierdzenia.
(Por. informację Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Skarbowego z 2 czerwca 2004 r., ZP–I/443/55/04)
ZAPAMIĘTAJ
W eksporcie pośrednim przy braku potwierdzenia wywozu towarów przed złożeniem deklaracji rozliczeniowej za miesiąc, w którym dokonano sprzedaży eksportowej, sprzedaż taką należy wykazać według krajowej stawki VAT. W eksporcie bezpośrednim przy braku dokumentu potwierdzającego wywóz, termin wykazania sprzedaży eksportowej ze stawką 0% ulega przesunięciu na miesiąc następujący po miesiącu sprzedaży. Gdy potwierdzenie wywozu nie wpłynie także przed złożeniem deklaracji za drugi miesiąc po dokonaniu sprzedaży eksportowej, należy sprzedaż wykazać z właściwą stawką krajową.
Przedpłaty i zaliczki w eksporcie
W przypadku otrzymania przez eksportera towarów części należności przed wydaniem towaru (przedpłaty, zaliczki, zadatku czy raty), zgodnie z art. 19 ust. 11 i ust. 12 ustawy o VAT, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania od kontrahenta jakiejkolwiek części ceny, przy jednoczesnym spełnieniu warunku, że wywóz towarów nastąpi w ciągu 6 miesięcy, licząc od dnia otrzymania części należności.
Od 1 czerwca 2005 r. wskutek nowelizacji ustawy o VAT eksporter nie musi składać zabezpieczenia majątkowego kwoty zwrotu różnicy podatku. Zmiana przepisów w tym zakresie uprościła zasady ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego przy wpłatach częściowych. Dotychczas ustalenie wysokości zabezpieczenia majątkowego stwarzało problemy podatnikom, gdyż powinno było odpowiadać kwocie nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w danym okresie rozliczeniowym, o której zwrot eksporter występował. Jednak wysokość różnicy podatku mogła być podatnikowi znana dopiero po zamknięciu rozliczenia danego miesiąca, a w konsekwencji eksporter nie był często w stanie określić, o jaką kwotę zwrotu różnicy podatku będzie się ubiegał. Brak złożenia zabezpieczenia wyłączał z kolei powstanie obowiązku podatkowego w stosunku do zaliczek eksportowych.
W aktualnym stanie prawnym, jeśli podatnik otrzyma zwrot różnicy podatku, a warunki powstania obowiązku podatkowego co do zaliczek eksportowych nie zostały spełnione, na przykład wywóz towarów nastąpi po upływie 6 miesięcy od otrzymania części ceny (niezależnie od wartości tej części), konieczna będzie korekta deklaracji i zwrot urzędowi skarbowemu otrzymanego zwrotu różnicy podatku wraz z odsetkami.
ZAPAMIĘTAJ
Do zastosowania stawki 0% do zaliczek otrzymywanych przy sprzedaży eksportowej konieczne jest łączne spełnienie dwóch przesłanek: otrzymanie jakiejkolwiek części należności przez eksportera oraz wywóz towarów w ciągu 6 miesięcy od dnia otrzymania części należności. Jeżeli chociaż jeden z powyższych warunków nie zostanie spełniony, obowiązek podatkowy z tytułu zaliczki ze sprzedaży eksportowej nie powstaje.
PRZYKŁAD
Podatnik zawarł z kontrahentem z Federacji Rosyjskiej umowę na dostawy wyposażenia sklepów. Umowa ta przewiduje przedpłatę za dostarczany towar w wysokości 48% wartości kontraktu. Przedpłata wpływa na 30 dni przed terminem dostarczenia towaru. Czy wystąpi obowiązek podatkowy? Czy podatnik powinien wystawić fakturę na otrzymaną należność częściową?
Zgodnie z art. 19 ust. 6 ustawy o VAT, w przypadku eksportu towarów obowiązek podatkowy powstaje z chwilą potwierdzenia przez urząd celny określony w przepisach celnych wywozu towaru poza terytorium Wspólnoty. Obowiązek podatkowy powstaje również wtedy, gdy przed wydaniem towaru podatnik (eksporter) otrzymał od kontrahenta część ceny, przy spełnieniu warunku wywozu towarów w ciągu 6 miesięcy od dnia otrzymania zaliczki (art. 19 ust. 12 ustawy o VAT).
Ponieważ podatnik otrzymuje od kontrahenta z państwa trzeciego zaliczkę, a ustawa nie uzależnia aktualnie powstania obowiązku podatkowego od otrzymania oznaczonej części należności, obowiązek podatkowy aktualizuje się zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy o VAT. Podatnik ma zatem obowiązek wystawiania faktury VAT, która dokumentowałaby otrzymanie zaliczki, powinien również naliczyć 22% VAT. Należy wskazać, że zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy o VAT, w eksporcie towarów stawka VAT wynosi 0%, jednakże pod warunkiem, że podatnik przed złożeniem deklaracji podatkowej za dany miesiąc otrzymał dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Wspólnoty.
(Por. wyjaśnienie Izby Skarbowej w Gdańsku z 9 września 2004 r., PI/005–1338/04/CIP/01)
Eksport towarów w ramach umowy komisu
Komisowy eksport towarów ma miejsce wówczas, gdy sprzedaż towarów komisowych następuje z udziałem podmiotu zagranicznego i wiąże się z ich wywozem z Polski poza granice Wspólnoty. Eksport w komisie może mieć miejsce poprzez wydanie towaru komisantowi przez komitenta lub wiązać się z wydaniem towaru przez komisanta docelowemu nabywcy, jeżeli dostawa taka następuje poza terytorium Wspólnoty.
Jeżeli dostawa towarów pomiędzy komisantem (przyjmującym towar w komis) a komitentem (dającym zlecenie sprzedaży komisowej) następuje w kraju, to transakcja pomiędzy tymi podmiotami jest opodatkowana jako dostawa krajowa. Gdy komisant sprzeda przyjęty w komis towar nabywcy spoza terytorium Unii, dokona on wówczas eksportu towarów i będzie uprawniony do zastosowania preferencyjnej, 0% stawki podatkowej dla dokonanej transakcji eksportowej. Obowiązek podatkowy powstaje w tej sytuacji dla komisanta z chwilą potwierdzenia przez urząd celny wywozu towarów do kraju trzeciego (poza granice Wspólnoty). Uprawnienie do zastosowania zerowej stawki VAT aktualizuje się dla komisanta z chwilą otrzymania potwierdzenia wywozu towarów, tj. od tego momentu komisant może zaewidencjonować sprzedaż jako dostawę eksportową z właściwą dla eksportu stawką.
Jeżeli natomiast dostawy eksportowej dokona komitent, czyli sprzeda towar komisantowi z kraju trzeciego (spoza terytorium Wspólnoty), wówczas to tylko komitent będzie uprawniony do zastosowania eksportowej 0% stawki podatkowej, jeśli oczywiście komitent jest czynnym podatnikiem VAT. Dalsza sprzedaż towaru przez komisanta z kraju trzeciego podlega regulacjom podatkowym kraju trzeciego i nie wpływa na sposób opodatkowania transakcji pomiędzy nim a komitentem polskim.
ZAPAMIĘTAJ
Sposób opodatkowania komisu jako dostawy eksportowej uzależniony jest od tego, który z podmiotów umowy komisowej – komisant lub komitent – dokonuje eksportu towarów.
Dostawa towarów a eksport towarów
Sprzedaż towarów do kraju trzeciego (poza terytorium Unii) może podlegać odmiennym zasadom opodatkowania VAT w zależności od tego, czy dostawa powiązana będzie z instalacją, montażem lub próbnym uruchomieniem towaru przez dostawcę czy też nie. Ustawa o VAT różnicuje bowiem reguły rozliczania takich transakcji w korelacji do miejsca dostawy towarów, które jest odmienne przy dostawie z montażem i bez montażu.
Przepisy ustawy o VAT pozwalają wyróżnić dwa rodzaje dostawy towarów:
• bez montażu – jako dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych przez sprzedającego, nabywcę lub przez osobę trzecią. Miejscem dostawy jest wówczas miejsce, w którym towary znajdują się w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu do nabywcy,
• z montażem – jako dostawę towarów, które są instalowane lub montowane przez sprzedającego lub przez podmiot działający na jego rzecz. Miejscem dostawy jest wówczas miejsce, w którym towary są instalowane lub montowane.
Z dostawą eksportową mamy do czynienia wyłącznie w przypadku, gdy nastąpi wywóz towarów z kraju poza terytorium Wspólnoty, a sprzedaż towarów ma charakter dostawy bez montażu. Natomiast dostawa z montażem nie będzie już sprzedażą eksportową, lecz dostawą w kraju, w którym dokonywana jest instalacja lub montaż towaru. W przypadku dostawy z montażem polski dostawca nie wykazuje tej dostawy w deklaracji VAT jako sprzedaży eksportowej, gdyż miejscem opodatkowania tej transakcji jest kraj trzeci, w którym następuje montaż, niezależnie od tego, czy sprzedający otrzymał dokumenty potwierdzające wywóz towarów z kraju.
ZAPAMIĘTAJ
Za instalację lub montaż towarów nie uznaje się prostych czynności umożliwiających funkcjonowanie montowanego lub instalowanego towaru zgodnie z jego przeznaczeniem.
PRZYKŁAD
Podatnik zawarł z kontrahentem z Federacji Rosyjskiej dwie umowy na dostawę maszyn piekarniczych. Maszyny te w ramach obu kontraktów będą przesłane przez podatnika do Rosji, z tym że jedna z maszyn została sprzedana bez montażu (kontrahent rosyjski będzie ją montował samodzielnie), druga natomiast ma być dostarczona z montażem, którego polski dostawca będzie dokonywał na miejscu dostawy, tj. w Federacji Rosyjskiej w siedzibie swego kontrahenta. Czy i w którym Państwie wystąpi obowiązek podatkowy? Kiedy dostawca może zastosować stawkę 0% jako właściwą dla sprzedaży eksportowej?
Co do zasady, zgodnie z art. 19 ust. 6 ustawy o VAT, obowiązek podatkowy w eksporcie powstaje z chwilą potwierdzenia przez urząd celny określony w przepisach celnych wywozu towaru poza terytorium Wspólnoty. Jest to zasada ogólna, od której ustawodawca wprowadził wyjątki, do których należy m.in. dostawa towarów w warunkach określonych w art. 22 ust. 1 ustawy o VAT. Zgodnie z jej art. 22 ust. 1 pkt 2, miejscem dostawy w przypadku towarów instalowanych lub montowanych przez dokonującego dostawy jest miejsce, w którym towary są instalowane lub montowane. Mając to na uwadze, dostawa maszyny piekarniczej wraz z jej montażem na terytorium Federacji Rosyjskiej należy uznać za dostawę towarów, które są montowane lub instalowane, w związku z czym miejscem opodatkowania jest terytorium Federacji Rosyjskiej i tam też ta transakcja powinna zostać opodatkowana zgodnie z miejscowymi przepisami w tym zakresie. Kontrahentowi rosyjskiemu należy wystawić fakturę. W zakresie kontraktu, który dotyczył dostawy towaru wraz z montażem, polski podatnik nie wykazuje tej sprzedaży w deklaracji VAT, ma natomiast prawo do odliczenia VAT naliczonego od zakupów związanych z tą dostawą.
Z kolei kontrakt, który dotyczył dostawy maszyny piekarniczej bez montażu jest eksportem towarów i ma do niego zastosowanie art. 19 ust. 6 ustawy o VAT, zgodnie z którym obowiązek podatkowy z tytułu transakcji powstanie z chwilą potwierdzenia przez urząd celny określony w przepisach celnych wywozu towaru poza terytorium Wspólnoty (do Federacji Rosyjskiej). Zerową stawkę podatkową w odniesieniu do tej sprzedaży podatnik będzie mógł zastosować po spełnieniu warunków z art. 41 ust. 6 ustawy o VAT, czyli po otrzymaniu dokumentu potwierdzającego wywóz towaru przed złożeniem deklaracji podatkowej za dany miesiąc.
Obowiązek zwrotu podatku przy zwrocie towarów eksporterowi
Jeżeli podatnik otrzymał zwrot różnicy podatku z tytułu eksportu towarów i następnie całość (lub część) tego towaru powróciła do podatnika, a czynność ta powoduje powrót towaru na terytorium kraju, podatnik jest obowiązany zwrócić całość lub odpowiednią część otrzymanego zwrotu w ciągu 14 dni, licząc od dnia przekroczenia towaru przez granicę Polski. Podatnik może zwiększyć o tę kwotę podatek naliczony, począwszy od najbliższego okresu rozliczeniowego.
ZAPAMIĘTAJ
Niedopełnienie obowiązku zwrotu uprzednio otrzymanej kwoty różnicy podatku skutkuje naliczaniem od niezwróconej kwoty odsetek za zwłokę jak od zaległości podatkowych. Odsetki te liczone są co do zasady od następnego dnia po upływie 14 dni od przekroczenia towarów przez granicę Polski.
Przywołana regulacja ma zapobiegać fikcyjnym transakcjom eksportowym i wywozowi towarów poza granice kraju tylko po to, aby skorzystać z preferencyjnej stawki podatkowej związanej z eksportem i ubiegać się o zwrot nadwyżki podatku naliczonego. Obowiązek korekty rozliczenia zwrotu podatku aktualizuje się jednak tylko w przypadku, gdy uprzednio wyeksportowane poza terytorium Wspólnoty towary zostają zwrócone eksporterowi i przywiezione z powrotem na terytorium kraju. Przepis art. 87 ust. 8 ustawy o VAT nie znajdzie natomiast zastosowania, jeśli uprzednio wyeksportowany towar zostanie sprowadzony do kraju przez inny podmiot niż pierwotny eksporter. Zwrot towaru eksporterowi może dotyczyć całości lub części dostawy eksportowej. W przypadku zwrotu części towaru zwrot przez podatnika otrzymanego zwrotu kwoty różnicy podatku następuje w proporcji do wartości tej części towaru, która została powrotnie sprowadzona do kraju.
PRZYKŁAD Spółka dokonała eksportu towarów na Ukrainę. W związku z tym uzyskała zwrot bezpośredni podatku od towarów i usług ze względu na zastosowanie stawki podatku w wysokości 0%. Wyeksportowane towary zostały zwrócone przez kontrahenta z Ukrainy, z powodu stwierdzonych wad fizycznych. Czy nastąpi konieczność zwrotu części otrzymanego podatku od towarów i usług z tytułu eksportu towarów?
Zgodnie z art. 87 ust. 8 ustawy o VAT, w przypadku gdy podatnik otrzymał zwrot różnicy podatku z tytułu eksportu towarów i następnie całość lub część tego towaru powróciła do podatnika, a czynność ta powoduje powrót towaru na terytorium kraju, podatnik jest obowiązany zwrócić całość lub odpowiednią część otrzymanego zwrotu w ciągu 14 dni, licząc od dnia przekroczenia towaru przez państwową granicę Rzeczypospolitej Polskiej.
Podatnik może zwiększyć o tę kwotę podatek naliczony, począwszy od najbliższego okresu rozliczeniowego. Powoduje to, iż w przypadku zwrotu części towarów będących przedmiotem eksportu, z tytułu którego spółka otrzymała zwrot VAT, jednostka była zobligowana do zwrotu odpowiedniej części otrzymanego zwrotu podatku w ciągu 14 dni od dnia przekroczenia towarów granicy Polski. Jednocześnie zwrócona kwota stanowi kwotę podatku naliczonego, którą podatnik może rozliczyć, począwszy od najbliższego okresu rozliczeniowego.
Spółka będzie zatem zobligowana wystawić fakturę korygującą. Kwoty wynikające z wystawionej faktury korygującej winny być rozliczone w miesiącu, w którym towary powróciły na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
(Por. informację Opolskiego Urzędu Skarbowego z 30 lipca 2004 r., PP/443-85-1-GK/04)


Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Tylko teraz
89,00 zł
99,00
Przejdź do sklepu
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  5 sie 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Jak prawidłowo stosować uproszczenia w procedurze TIR w Unii Europejskiej?

  Przy wysyłce towarów każda ze stron kontraktu handlowego powinna wziąć na siebie odpowiedzialność co do poszczególnych etapów transportu towaru. Poczynając od instytucji nadawcy na liście przewozowym, poprzez stawienie się kierowcy w urzędzie otwarcia i zamknięcia procedury, aż po urząd celny przekroczenia granicy. Wszystkie elementy muszą być spójne i zachowywać ciągłość zdarzeń. W przeciwnym wypadku należy spodziewać się sankcji karnych o niedopełnienie obowiązków prawnych.

  Ulga rehabilitacyjna - jakie zmiany od 2022 r.?

  Ulga rehabilitacyjna znalazła się w programie zmian podatkowych zawartych w Polskim Ładzie. Ustawodawca planuje m.in. rozszerzenie katalogu wydatków uprawniających do tej preferencji podatkowej. Jakie dokładnie zmiany mają się pojawić od 2022 r.?

  Zwrot VAT przy oskarżeniu o udział w transakcji karuzelowej

  Wstrzymanie zwrotu VAT. Czy przedsiębiorca prowadzący działalność w tzw. branży wrażliwej, a więc w obszarze szczególnie narażonym na oszustwa związane z podatkiem od towarów i usług, oskarżony o takie oszustwo w ramach transakcji karuzelowych, objęty kontrolą i postępowaniem podatkowym, ma w trakcie jego trwania szansę na odzyskanie VAT?

  E-faktura i Krajowy System e-Faktur od 1 października

  E-faktura i Krajowy System e-Faktur (KSeF) to kolejne etapy wdrażania e-usług ułatwiających rozliczenia między firmami. KSeF ma zbierać wszystkie e-faktury wystawiane przez przedsiębiorców. Co ciekawe, jego celem jest możliwość analizowania i doglądania zgodności faktur VAT wystawionych przez przedsiębiorców swoim kontrahentom. Można wobec tego powiedzieć, że rząd chce mieć nad wszystkim większą kontrolę i zapobiec stosowaniu nieuczciwych praktyk względem urzędu skarbowego. Przejrzystość dokumentacji ma pomóc w wyłapywaniu przestępstw podatkowych i wszelkiego typu nadużyć z tym związanych. Zaletą wprowadzenia KSeF jest automatyzacja procesu związanego z przeprowadzaniem kontroli podatkowych – skrócenie ich czasu i mniejsze zaangażowanie w to przedsiębiorców.

  Nowe obowiązki biur rachunkowych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy

  Biura rachunkowe. Od 31 lipca 2021 roku obowiązuje rozszerzony katalog podmiotów oraz instytucji zobowiązanych przepisami w zakresie przeciwdziałaniu prania pieniędzy, oraz modyfikacja niektórych obowiązków podmiotów wcześniej do tego zobowiązanych. Obowiązek został rozszerzony między innymi na małe biura rachunkowe nieprowadzące usługowo ksiąg rachunkowych.

  Prosta Spółka Akcyjna a startup

  Prosta Spółka Akcyjna a startup. Po wejściu w życie do polskiego porządku prawnego Prostej Spółki Akcyjnej („PSA”) wiele nowych przedsiębiorstw do rozwoju których niezbędne jest finansowanie zewnętrzne zastanawia się nad wyborem PSA jako formy prowadzenia działalności. Dla niektórych z nich może być to rzeczywiście dobry wybór. Poniżej przedstawione zostaną wybrane korzyści dla startupów jakie daje prowadzenie działalności w formie PSA.

  Polski Ład. Rewolucja w podatku dochodowym

  Polski Ład - zmiany w podatkach. Rząd przedstawił projekt zmian w Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych i niektórych innych ustaw. W przypadku Polskiego Ładu sprawdza się powiedzenie, że diabeł tkwi w szczegółach. Wśród zaproponowanych zmian znajdują się bowiem sztandarowe projekty podniesienia kwoty wolnej od podatku i drugiego progu, które należy ocenić pozytywnie. Jest też jednak wiele przepisów, które będą skutkowały dotkliwą podwyżką świadczeń publiczno-prawnych. Z kolei dla klasy średniej, która według projektu zaczyna się od poziomu dochodów nieco ponad 68 tys. zł, rząd zapowiedział ulgę.

  Program motywacyjny opcji menedżerskich jako finansowy katalizator w okresie pandemii

  Koszty oraz specyfika programu motywacyjnego opcji na akcje i warrantów subskrypcyjnych - wycena opcji menedżerskich zgodnie z MSSF 2.

  Ulga na zabytki w PIT i ryczałcie od 2022 roku

  Ulga na zabytki. Od 2022 r. ma zostać wprowadzona nowa ulga podatkowa dla podatników podatku PIT (płacących podatek wg skali podatkowej i 19% stawki podatku) oraz podatników ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, będących właścicielami lub współwłaścicielami zabytków nieruchomych (zabytkowych nieruchomości wpisanych do rejestru lub ewidencji zabytków). Odliczone od dochodu (przychodu - w przypadku ryczałtu) będą mogły być wydatki na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane (także wpłaty na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej) dotyczące ww. zabytkowej nieruchomości. Odliczeniu będą mogły podlegać także wydatki na odpłatne nabycie ww. zabytkowej nieruchomości - pod warunkiem, że podatnik poniósł na ten zabytek wydatek o charakterze remontowo-konserwatorskim. Ulga na zabytki jest przewidziana w projekcie (z 26 lipca br.) nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT), przygotowanego w ramach tzw. Polskiego Ładu. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., tak jak większość innych zmian w PIT.

  Podatek dochodowy: co można wliczyć w firmowe koszty?

  Wrzucić w koszty, czy nie wrzucić? Oto jest pytanie, które zadaje sobie każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą. Odpowiedź ma niebagatelne znaczenie, bo decyduje o wysokości podatku dochodowego. Poza tym nieprawidłowe zakwalifikowanie wydatku może narazić przedsiębiorcę na kłopoty z urzędem skarbowym.

  Polski Ład. Nowe ulgi podatkowe

  Ulgi podatkowe Polskiego Ładu. Wsparcie od fiskusa dostaną sponsorzy przekazujący pieniądze na sport, kulturę i naukę, a także kupujący zabytki. Preferencje mają sprzyjać również rozwojowi firm i ekspansji na nowe rynki.

  Wspólne rozliczenie PIT - zmiany od 2022 roku

  Wspólne rozliczenie PIT. Przygotowany w ramach tzw. Polskiego Ładu projekt (z 26 lipca br.) nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT) przewiduje m.in. istotne zmiany w zakresie wspólnego rozliczenia podatku dochodowego przez małżonków oraz osób samotnie wychowujących dzieci. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., tak jak większość innych zmian w PIT.

  Czynności opodatkowane PCC a zwolnienie z VAT

  Opodatkowanie PCC a VAT. Jakie są skutki zwolnienia z podatku VAT jednej ze stron czynności cywilnoprawnej dla jej opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

  Dział podatkowy w firmie - 6 globalnych trendów

  Dział podatkowy w firmie. Działy podatkowe mogą odegrać strategiczną rolę w procesie transformacji biznesowej. Zdaniem połowy liderów działów podatkowych pandemia zwiększyła produktywność pracowników. Na podstawie rozmów z liderami działów podatkowych, eksperci Deloitte wyróżnili sześć trendów, które będą definiować pracę specjalistów podatkowych i finansowych.

  Nowe Prawo własności przemysłowej - szykują się duże zmiany

  Prawo własności przemysłowej. Zmiany w zakresie zgłaszania wzorów użytkowych, ochrony wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i wynalazków przewiduje projekt (UD263) nowego Prawa własności przemysłowej, który został opublikowany w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Projekt ten jest przygotowywany w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii i ma zostać przyjęty przez rząd w IV kwartale 2021 roku.

  Polski Ład - co się zmieni w podatkach?

  Polski Ład - zmiany w podatkach. Przedstawiamy raport nt. podatkowych zmian w Polskim Ładzie, przygotowany przez prof. Adama Mariańskiego, przewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Profesor Adam Mariański analizuje w nim projekt zmian przepisów podatkowych i wskazuje które z proponowanych przez Ministerstwo Finansów rozwiązań są korzystne dla podatników, a które doprowadzą do zwiększenia obciążeń podatkowych i pogłębienia się nierówności.

  Abolicja podatkowa dla firm wracających z zagranicy

  W ramach Nowego Ładu rząd zapowiada wprowadzenie amnestii fiskalnej dla przedsiębiorców wracających do Polski z zagranicy. Od lipca do końca roku 2022 będzie można zgłosić osiągnięty w przeszłości dochód, który nie został opodatkowany. Rząd zapewnia przedsiębiorców, że gdy wrócą do Polski z majątkiem i dochodami, nie będą ścigani za unikanie opodatkowania.

  Opodatkowanie VAT usługi najmu świadczonej na rzecz unijnego kontrahenta

  VAT od najmu. O ile w przypadku świadczenia usług najmu nieruchomości na rzecz podatnika mającego siedzibę na terenie Polski ulega wątpliwości, że usługa ta podlega opodatkowaniu w Polsce, o tyle takie wątpliwości pojawiają się często w przypadku świadczenia ww. usług na rzecz podmiotów mających siedzibę prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium UE.

  Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych

  Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych. Krajowa Administracja Skarbowa od początku epidemii COVID-19 wydała już około 90 tys. decyzji o przyznaniu ulg na łączną kwotę ok. 8,1 mld zł.

  Co wchodzi w skład ksiąg rachunkowych?

  Księgi rachunkowe. Z jakich elementów składają się księgi rachunkowe? Jak prowadzić konta księgi głównej oraz konta ksiąg pomocniczych? Co powinno zawierać zestawienie obrotów i sald?

  Zwrot akcyzy zawartej w cenie paliwa rolniczego -zmiany od 2022 roku

  Zwrot akcyzy od paliwa rolnikom 2022. Rada Ministrów przyjęła 30 lipca projekt nowelizacji ustawy o zwrocie akcyzy zawartej w cenie paliwa rolniczego. Nowe przepisy zwiększą m.in. limit oleju napędowego, zużywanego na 1 ha upraw rolnych.

  Wzrost otwartych postępowań restrukturyzacyjnych

  Restrukturyzacja przedsiębiorstw. Gospodarka z nadziejami, ale firmy wciąż mają problemy. Rynek restrukturyzacyjny odnotował bezprecedensowy wskaźnik otwartych postępowań na poziomie 460 w kwartale.

  Zasady opodatkowania nieruchomości komercyjnych

  Podatek od nieruchomości komercyjnych. Kto podlega opodatkowaniu? Co stanowi podstawę opodatkowania? Kiedy przysługuje zwolnienie z podatku od nieruchomości komercyjnych?

  Jak rząd powinien wspierać biznes - rekomendacje AICPA® i CIMA®

  Jak rząd powinien wspierać biznes. Association of International Certified Professional Accountants, reprezentujące AICPA & CIMA, wzywa polski rząd do podjęcia dalszych kroków w zakresie wspierania odbudowy gospodarczej w Polsce poprzez wdrażanie programów dla sektora MŚP w obszarze cyfryzacji i nowych technologii, wzmacnianie kluczowych zasobów Polski, takich jak wysoko wykwalifikowana pula talentów oraz wspieranie przedsiębiorstw w ich dążeniach do zrównoważonego rozwoju. Sugestie oraz rekomendacje dotyczące dalszego wsparcia przez polski rząd biznesu i rozwoju przemysłu zostały opracowane czerpiąc z szerokiego doświad¬czenia i dogłębnej, specjalistycznej wiedzy członków Instytutu Rachunkowości Zarządczej CIMA w Polsce.

  Zasady rozliczania kryptowalut w PIT

  Kryptowaluty a PIT. W ostatnich latach inwestycje w kryptowaluty rozwijają się bardzo dynamicznie. Już nie tylko bitcoin, ale dziesiątki innych walut wirtualnych pojawiają się na portalach inwestycyjnych. Warto przyjrzeć się jak wyglądają podstawowe zasady podatkowego rozliczenia dochodu z obrotu krytpowalutami.