REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Niższa akcyza na energię elektryczną

Niższa akcyza na energię elektryczną /Fot. Fotolia
Niższa akcyza na energię elektryczną /Fot. Fotolia
Fotolia

REKLAMA

Prezydent podpisał ustawę obniżającą akcyzę na energię elektryczną, opłatę przejściową oraz ustalającą ceny energii na poziomie z 30 czerwca 2018 r. Nowelizacja wprowadza rozwiązania nadzwyczajne, które mają na celu ochronę odbiorców energii elektrycznej przed skokowym wzrostem kosztów zaopatrzenia w energię elektryczną.

Ustawa z dnia 28 grudnia 2018 r., podpisana przez prezydenta 29 grudnia br., nowelizuje ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1114, ze zm.; dalej: ustawa o podatku akcyzowym), ustawę z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1571; dalej: ustawa o pokrywaniu kosztów powstałych w związku z rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej), ustawę z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1201; dalej: ustawa o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych) oraz ustawę z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1271, ze zm.; dalej: ustawa o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych).

Jak wskazano w uzasadnieniu, ustawa wprowadza rozwiązania nadzwyczajne, które mają na celu ochronę odbiorców energii elektrycznej przed skokowym wzrostem kosztów zaopatrzenia w energię elektryczną w 2019 r. Wzrost cen uprawnień do emisji CO2 (w 2017 r. cena oscylowała na poziomie 5‑6 €/t, a we wrześniu 2018 r. przekroczyła 25 €/t) oraz wzrost cen paliw w Europie wygenerowały wzrost cen energii elektrycznej na giełdach europejskich, w tym w Polsce. W listopadzie 2017 r. średnia cena energii elektrycznej w kontrakcie rocznym na Towarowej Giełdzie Energii S.A. oscylowała na poziomie 174 zł/MWh, a w listopadzie 2018 r. na poziomie blisko 287 zł/MWh.

I. Zmiana w art. 89 ust. 3 ustawy o podatku akcyzowym zmniejsza poziom tego podatku w odniesieniu do energii elektrycznej do 5 zł/MWh (było 20 zł/MWh).

Autopromocja

Gorące tematy dla biur rachunkowych. SLIM VAT 3, KSeF, praca zdalna

Kup książkę:

Gorące tematy dla biur rachunkowych. SLIM VAT 3, KSeF, praca zdalna - Poradnik Gazety Prawnej

II. Dodanie art. 11b ust. 1 w ustawie o pokrywaniu kosztów powstałych w związku z rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej oznacza obniżenie stawek opłaty przejściowej, które – dla odbiorców końcowych – wynoszą od dnia 1 stycznia 2019 r. na miesiąc netto:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
 1. 0,02 zł (było 0,45 zł) – jeżeli pobierając energię elektryczną w gospodarstwie domowym, zużywają rocznie poniżej 500 kWh;
 2. 0,10 zł (było 1,90 zł) – jeżeli pobierając energię elektryczną w gospodarstwie domowym, zużywają rocznie od 500 do 1200 kWh;
 3. 0,33 zł (było 6,50 zł) – jeżeli pobierając energię elektryczną w gospodarstwie domowym, zużywają rocznie powyżej 1200 kWh.

Dla odbiorców niewymienionych wyżej, których:

 1.  instalacje są przyłączone do sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia, stawka wynosi 0,08 na kW mocy umownej (było 1,65 zł);
 2. instalacje są przyłączone do sieci elektroenergetycznej średniego napięcia, stawka wynosi 0,19 zł na kW mocy umownej (było 3,80 zł);
 3. instalacje są przyłączone do sieci elektroenergetycznej wysokich i najwyższych napięć, stawka wynosi 0,20 zł na kW mocy umownej (było 3,93 zł);
 4. instalacje są przyłączone do sieci elektroenergetycznej wysokich i najwyższych napięć i którzy w roku kalendarzowym poprzedzającym o rok dany rok kalendarzowy, w którym są stosowane stawki opłaty przejściowej, zużyli nie mniej niż 400 GWh energii elektrycznej z wykorzystaniem nie mniej niż 60% mocy umownej, dla których koszt energii elektrycznej stanowi nie mniej niż 15% wartości ich produkcji, stawka wynosi 0,06 zł za kW mocy umownej (było 1,10 zł).

III. Zmiany w ustawie o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych:

Autopromocja

KSeF. Jak przygotować się do wystawiania e-faktur

Kup książkę:

KSeF. Jak przygotować się do wystawiania e-faktur + plakat KSeF. Krok po kroku
 1. w art. 27 ust. 3 novum normatywne zawiera natomiast zdanie drugie tego przepisu, stanowiące o tym, że „uprawnienia, które nie zostały wydane instalacji do roku rozpoczęcia eksploatacji zostają sprzedane w drodze aukcji po zakończeniu roku, w którym powinny były zostać wydane instalacji, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2019 r.”;
 2. konsekwencją przyjętego rozwiązania jest dodanie ust. 3a w art. 27 tej ustawy, obligującego operatora instalacji, w przypadku której proces inwestycyjny został faktycznie rozpoczęty najpóźniej w dniu 31 grudnia 2008 r., do niezwłocznego poinformowania – pismem w postaci elektronicznej opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo pismem w postaci papierowej – ministra właściwego do spraw środowiska o braku możliwości rozpoczęcia eksploatacji instalacji przed upływem roku kalendarzowego, do którego został przypisany przydział uprawnień. W przypadku przedłożenia powyższej informacji uprawnienia do emisji są kierowane do aukcji na zasadach określonych w ust. 3;
 3. kolejnym, bardzo istotnym następstwem sprzedaży aukcyjnej uprawnień do emisji jest zmiana ust. 3 w art. 16 tej ustawy, rozstrzygającego o tym, że uprawnienia do emisji znajdujące się na rachunku w rejestrze Unii, z wyłączeniem krajowego rachunku posiadania, niewykorzystane w danym okresie rozliczeniowym są zastępowane równoważną liczbą uprawnień do emisji ważnych w kolejnym roku rozliczeniowym,
  z zastrzeżeniem uprawnień sprzedanych w drodze aukcji do dnia 31 grudnia 2019 r.;
 4. środki uzyskane ze sprzedaży w drodze aukcji uprawnień do emisji, o których mowa
  w art. 27 ust. 3 zdanie drugie, przekazuje się:

– w wysokości 20% na wyodrębnione subkonto w ramach Rachunku klimatycznego z przeznaczeniem wyłącznie na dofinansowanie realizacji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej inwestycji: w wykorzystanie odnawialnych źródeł energii; w jednostki kogeneracji wytwarzające energię elektryczną i ciepło użytkowe w wysoko sprawnej kogeneracji; realizowanych przez operatora systemu dystrybucyjnego, w dostosowanie jednostek wytwórczych do poziomów emisji ustalonych w normach prawa Unii Europejskiej mających na celu ochronę środowiska; w magazyny energii elektrycznej;

– w wysokości 80% do Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny.

Autopromocja

Bieżące aktualności o zmianach przepisów

Czy biuro rachunkowe ma nowe obowiązki w związku z wprowadzeniem KSeF? Jak wystawiać faktury ustrukturyzowane i korzystać z KSeF? Zmiany w podatkach dochodowych na 2024 r. i innych zmianach w VAT 2024. I wiele innych bieżących tematów ...

IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

Polecamy: Komplet podatki 2019

IV. Najważniejsze zmiany w ustawie o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych obejmują:

 1. rozstrzygnięcie w art. 22 ust. 1, że tworzy się Krajowy system zielonych inwestycji, w ramach którego środki pochodzące ze sprzedaży jednostek przyznanej emisji oraz środki uzyskane w wyniku przeprowadzenia aukcji, o których mowa w art. 27 ust. 3 zdanie drugie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, gromadzone na rachunku klimatycznym, są przeznaczane na inwestycje: realizowane przez operatora systemu dystrybucyjnego, w instalacje odnawialnych źródeł energii, w jednostki kogeneracji wytwarzające energię elektryczną i ciepło użytkowe w wysokosprawnej kogeneracji, mające na celu dostosowanie do przepisów prawa Unii Europejskiej dotyczących ochrony środowiska, w szczególności poziomów emisji ustalonych w decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2017/1442 oraz w magazyny energii elektrycznej;
 2. dodanie w art. 23 ust. 1a, zgodnie z którym 20% środków uzyskanych w wyniku przeprowadzenia aukcji, o których mowa w art. 27 ust. 3 zdanie drugie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, przekazuje się na wyodrębnione subkonto w ramach Rachunku klimatycznego z przeznaczeniem wyłącznie na dofinansowanie realizacji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej inwestycji: w wykorzystanie odnawialnych źródeł energii; w jednostki kogeneracji wytwarzające energię elektryczną i ciepło użytkowe w wysoko sprawnej kogeneracji; realizowanych przez operatora systemu dystrybucyjnego, w dostosowanie jednostek wytwórczych do poziomów emisji ustalonych w normach prawa Unii Europejskiej mających na celu ochronę środowiska; w magazyny energii elektrycznej;
 3. określenie postępowania z listami programów i projektów przeznaczonych do realizacji w obszarach inwestycji, a także określenie trybu zaskarżenia decyzji ministra właściwego do spraw środowiska w przypadku odmowy akceptacji programu lub projektu.

V. Inne rozwiązania przyjęte w uchwalonej ustawie:

1) art. 5 omawianej ustawy stanowi, że w 2019 r. ceny i stawki opłat zawartych w taryfie lub zbiorze cen i stawek opłat za energię elektryczną opracowywanym przez przedsiębiorstwo energetyczne i wprowadzanym jako obowiązujący dla określonych w nim odbiorców przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się:

– przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej – określa się w wysokości nie wyższej niż ceny i stawki opłat brutto stosowane w dniu 31 grudnia 2018 r., uwzględniając zmniejszenie stawek opłaty przejściowej, o której mowa w zmienionym art. 11b ust. 1 ustawy o pokrywaniu kosztów powstałych w związku z rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej,

– obrotem energią elektryczną – określa się w wysokości nie wyższej niż ceny i stawki opłat brutto stosowane w dniu 30 czerwca 2018 r., uwzględniając zmniejszenie stawki podatku akcyzowego na energię elektryczną, o której mowa w zmienionym art. 89 ust. 3 ustawy o podatku akcyzowym;

2) art. 6 ustawy stanowi, że przedsiębiorstwo energetyczne prowadzące działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną, które po dniu 30 czerwca 2018 r. zawarło umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowe z ceną lub stawką opłaty wyższą od ceny lub stawki opłaty wynikającej z ostatnio obowiązującej umowy, albo po raz pierwszy z odbiorcą końcowym, z ceną lub stawką opłaty energii elektrycznej wyższą niż cena lub stawka opłaty wskazana w taryfie lub cenniku energii elektrycznej – jest obowiązane do zmiany warunków tej umowy nie później niż do dnia
1 kwietnia 2019 r., ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2019 r.;

3) art. 7 ustawy stanowi, że przedsiębiorstwo energetyczne prowadzące działalność gospodarczą w zakresie obrotu lub dystrybucji energią elektryczną może zwrócić się do Zarządcy Rozliczeń S.A., o którym mowa w rozdziale 7 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1571) z wnioskiem o wypłatę kwoty na pokrycie różnicy między ceną wskazaną w taryfie lub cenniku energii elektrycznej, a średnioważoną ceną energii elektrycznej na rynku hurtowym, obliczoną zgodnie ze wzorem, określonym w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw energii (ustawa zawiera upoważnienie do wydania rozporządzenia określającego sposób obliczenia kwoty na pokrycie różnicy cen oraz średnioważonej ceny energii elektrycznej na rynku hurtowym);

4) art. 8-10 ustawy określają tryb postępowania z wnioskiem o wypłatę kwoty na pokrycie różnicy między ceną wskazaną w taryfie lub cenniku energii elektrycznej;

5) art. 11-17 ustawy stanowią o organizacji, zadaniach i sposobie działania Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny, określa źródła jego przychodów i cele, na które środki będą przeznaczane oraz wskazuje zadania dysponenta Funduszu i zarządcy rozliczeń;

6) art. 18 wprowadza kary pieniężne, którym podlegać będzie podmiot nieprzestrzegający obowiązków wynikających z art. 5, 6 i 9 ust. 1 omawianej ustawy.  Karę pieniężną nakłada Prezes URE w drodze decyzji, a jej wysokość nie może przekroczyć 5% przychodu ukaranego przedsiębiorcy, wynikającego z działalności koncesjonowanej, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym. Kara pieniężna jest płatna na konto Funduszu. Karę pieniężną uiszcza się w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja Prezesa URE o wymierzeniu kary pieniężnej stała się prawomocna Kary pieniężne podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Ustawa wejdzie w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2019 r.

Zobacz: Podatki 2019

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Prezydent RP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Polska przyciąga zagranicznych inwestorów. Co sprzyja inwestycjom?

  Polska gospodarka znajduje się w fazie dynamicznego rozwoju i jest coraz bardziej atrakcyjna w oczach przedsiębiorców z innych krajów. Na warszawskiej giełdzie udział inwestorów zagranicznych osiągnął w I połowie roku poziom 65 procent - to najwyższy wynik w perspektywie całej dekady. 

  Handel hurtowy. Co pokazują dane GUS z sierpnia?

  Sierpniowe dane GUS o handlu hurtowym i nowych zamówieniach w przemyśle pokazują kontynuację spadkowego trendu z poprzednich miesięcy. Słabe wyniki handlu hurtowego ogółem w ujęciu rocznym są m.in. efektem wysokiej bazy z ubiegłego roku, w którym przedsiębiorstwa intensywnie budowały zapasy. Efekt ten widoczny jest szczególnie w przypadku półproduktów pochodzenia nierolniczego i złomu, których sprzedaż w sierpniu ubiegłego roku notowała blisko 60 proc. wzrost r/r a w sierpniu tego roku spadła w ujęciu rocznym o ponad 47 proc.

  Wymiana towaru na nowy w toku reklamacji a VAT. Czy trzeba wystawić fakturę korygującą i nową fakturę?

  Jesteśmy spółką z o.o. W maju 2023 r. sprzedaliśmy klientowi towar. Sprzedaż została udokumentowana fakturą. Na początku sierpnia klient zareklamował sprzedany mu towar i odesłał go do nas. Zamierzamy uznać reklamację i wysłać klientowi nowy towar. Czy w tej sytuacji powinniśmy wystawić fakturę korygującą "zerującą" oraz fakturę dokumentującą nową sprzedaż?

  Podatek Belki drenuje kieszenie Polaków. W pół roku fiskus ściągnął ponad 5 mld zł

  Podatek Belki coraz bardziej uwiera Polaków. Tylko w pół roku fiskus ściągnął od nich ponad 5 mld zł.

  Darowizna w formie aktu notarialnego z zagranicy. Co jest istotne podatkowo?

  W dzisiejszych czasach, coraz częściej obywatele Polski otrzymują darowizny z zagranicy. Czy jednak taka darowizna podlega opodatkowaniu w Polsce? Jakie są obowiązki podatkowe osoby, która otrzymała taką darowiznę w formie aktu notarialnego?

  Odliczenie VAT od alkoholu dla kontrahenta. Inaczej traktowany poczęstunek a inaczej prezent

  Czy można odliczyć VAT od zakupu alkoholu dla kontrahenta? Czy ma znaczenie, że alkohol jest kupiony jako prezent, czy jako poczęstunek podczas spotkania biznesowego?

  Zatrudnienie i płace w sektorze przedsiębiorstw. Co pokazują dane GUS z sierpnia?

  GUS zaprezentował dane o zatrudnieniu i płacach w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2023 roku. Jakie tendy pokazują najnowsze dane?

  Korekta zgłoszenia celnego wywozowego w przypadku obniżki/podwyżki cen towaru po wywozie towaru

  Korekta zgłoszenia wywozowego będzie miała wpływ na rozliczenie VATu w przedsiębiorstwie, więc warto dochować należytej staranności i mylić się jak najmniej. W przypadku pomyłki w trakcie wywozu może się tak zdarzyć, że towaru umieścimy za dużo, za mało lub w ogóle pomylimy towar i wyślemy nie to co było zamówione. Zdarza się również tak, że odprawimy towar zamówiony przez klienta, ale nie na tych dokumentach co powinniśmy. Ścieżki postępowania w takich sytuacjach są podobne i niestety długotrwałe.

  Fundacja rodzinna jako family office

  Od połowy maja 2023 r. przedsiębiorcy mogą korzystać z rozwiązania, na które środowisko czekało ponad trzy dekady, czyli z fundacji rodzinnej na prawie polskim. Większość komentarzy dotyczy fundacji rodzinnej jako wehikułu sukcesyjnego. Jest to rzeczywiście najczęstszy powód, dla którego fundacje są powoływane, czyli budowanie biznesu na pokolenia. Tymczasem można spojrzeć na fundację w szerszej perspektywie. Jedną z nich jest wykorzystanie fundacji jako rozwiązania o charakterze family office.

  Faktura ustrukturyzowana nie jest dokumentem handlowym

  Faktura ustrukturyzowana nie nadaje się do roli dokumentu handlowego ze wszystkich możliwych powodów. Można usiłować nadać tej fakturze charakter dokumentu handlowego, ale wymaga to wielu dodatkowych działań prawnych – pisze profesor Witold Modzelewski.

  REKLAMA