REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Split payment wyłączy sankcje w PIT i CIT za zapłatę na rachunek spoza wykazu podatników VAT

Split payment (podzielona płatność) wyłączy sankcje (w PIT, CIT i VAT) za zapłatę na rachunek spoza wykazu podatników VAT
Split payment (podzielona płatność) wyłączy sankcje (w PIT, CIT i VAT) za zapłatę na rachunek spoza wykazu podatników VAT

REKLAMA

REKLAMA

Minister finansów przygotował projekt nowelizacji ustawy o PIT i ustawy o CIT (i kliku innych ustaw), która ma na celu powiązanie zapłaty na rachunek z wykazu podatników VAT z mechanizmem podzielonej płatności (split payment). W przypadku dokonania płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności podatnik nie ponosiłby konsekwencji na gruncie PIT lub CIT, nawet jeżeli zapłata zostałaby dokonana na rachunek spoza wykazu podatników VAT. Ta korzystna dla podatników zmiana ma obowiązywać wstecznie od 1 stycznia 2020 r. (mimo, że sama nowelizacja ma wejść w życie 1 kwietnia 2020 r.). Tak jak do tej pory, użycie split payment nadal ma wykluczać poniesienie solidarnej odpowiedzialności ze sprzedawcą na gruncie VAT. 4 lutego 2020 r. projekt ten został przyjęty przez Radę Ministrów i skierowany do Sejmu.

Jak czytamy w uzasadnieniu omawianego projektu ta zmiana pozwoli uspójnić regulacje związane z koniecznością stosowania wykazu podatników z wprowadzonym już wcześniej mechanizmem podzielonej płatności (MPP).

Autopromocja

Podatnik, dokonując zapłaty z zastosowaniem MPP (o którym mowa w art. 108a ustawy o VAT), nie byłby więc w ogóle obowiązany do sprawdzania, czy rachunek sprzedawcy znajduje się w wykazie podatników VAT.

Proponowane sposoby (bo w dalszej części artykułu wskazane zostały kolejne nowe przypadki) uwolnienia się podatników od negatywnych skutków dokonania płatności na te rachunki byłyby alternatywą dla wprowadzonej w przepisach już wcześniej możliwości uwalniania się od takich skutków poprzez zawiadamianie właściwego naczelnika urzędu skarbowego (zawiadomienie ZAW-NR) o dokonaniu płatności na rachunek inny niż zamieszczony w wykazie podatników VAT. Tym samym podatnik w tych przypadkach nie będzie musiał składać ww. zawiadomienia, a jednocześnie organy podatkowe nie będą zobligowane do prowadzenia czynności sprawdzających na podstawie uzyskanych zawiadomień o takich rachunkach.

Sankcje w PIT i CIT w przypadku zapłaty kwoty powyżej 15 tys. zł na rachunek, którego nie ma w Wykazie podatników VAT

Przypomnijmy, że od 1 stycznia 2020 r. dokonanie przez podatnika VAT (będącego też podatnikiem PIT lub CIT) zapłaty należności wynikającej z otrzymanej faktury wystawionej przez innego podatnika VAT czynnego, dotyczącej transakcji na kwotę powyżej 15 000 zł na inny rachunek niż zamieszczony w Wykazie podatników VAT (albo zrealizowanie tej płatności gotówką), oznacza poniesienie następujących konsekwencji:

1) niemożliwość zaliczenia tego wydatku do kosztów uzyskania przychodu w PIT lub CIT albo obowiązek zwiększenia przychodów w podatkach PIT i CIT (jeżeli wcześniej już ten wydatek został zaliczony do kosztów podatkowych)
oraz
2) poniesienie odpowiedzialności solidarnej w podatku VAT
ze sprzedawcą, który jest czynnym podatnikiem VAT, za jego zaległości podatkowe w tej części VAT, która przypada na płatność za transakcję (potwierdzoną fakturą) dokonaną przelewem na rachunek inny niż widniejący wykazie podatników VAT.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Ministerstwo Finansów podkreśla, że dla poniesienia tej odpowiedzialności istotne będzie w pierwszej kolejności, czy rachunek znajdował się w wykazie w dniu zlecenia przelewu. Decyduje przy tym dzień zlecenia przelewu, a nie obciążenia rachunku nabywcy, czy uznania rachunku sprzedawcy. Dlatego dla celów dowodowych w wykazie podatników VAT będzie widoczna data i godzina, w której podatnik weryfikował dany podmiot. Dla celów dowodowych warto także zachować dane z Wykazu podatników VAT, które dotyczą naszego kontrahenta na dzień zlecania przelewu. Można je zachować na elektronicznym nośniku danych lub wydrukować.

Już teraz można uniknąć tych sankcji, jeżeli w ciągu 3 dni od daty zlecenia przelewu na rachunek spoza Wykazu podatników VAT, złożymy do urzędu skarbowego zawiadomienie ZAW-NR (można to zrobić elektronicznie lub w formie papierowej.

Kolejne nowe sposoby uniknięcia sankcji

Omawiany projekt zawiera też inne przypadki, w których nie będą grozić wyżej wymienione sankcje mimo, że zapłata trafi na rachunek, który nie został zamieszczony w Wykazie podatników VAT, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT.

Zapłata na rachunki cesyjne, rachunki wykorzystywane do celów działalności faktoringowej lub gospodarki własnej

Otóż sankcje nie będą grozić w przypadku zapłaty na następujące rachunki niezamieszczone na wykazie podatników VAT:

 • służące do przeprowadzania rozliczeń z tytułu nabywanych przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową wierzytelności pieniężnych (tzw. rachunki cesyjne) lub
 • wykorzystywane w zakresie prowadzonej przez bank/SKOK działalności, o której mowa w art. 14 ust. 2h ustawy o PIT i art. 12 ust. 4i ustawy o CIT (działalność faktoringowa), lub
 • na rachunki banku lub SKOK, niebędące rachunkami rozliczeniowymi, wykorzystywane do celów gospodarki własnej banku lub SKOK

Jak wyjaśnia minister finansów w uzasadnieniu omawianego projektu zgodnie z ustawą o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników zgłoszeniu podlegają rachunki bankowe, za które – mając na uwadze m.in. art. 725 Kodeksu cywilnego i art. 49 Prawa bankowego – uważa się prowadzone na podstawie stosownej umowy określone typy rachunków (m.in. rachunki rozliczeniowe). Z kolei banki, na potrzeby uczestniczenia w systemie rozliczeń, generują również numer w formacie NRB dla kont księgowych (bez takiego formatu kontrahenci banków nie mogliby rozliczać się z bankami w formie bezgotówkowej), co wyłącza możliwość wskazania takich rachunków w zgłoszeniu identyfikacyjnym /aktualizacyjnym banku, gdyż nie są to rachunki bankowe w rozumieniu art. 49 Prawa bankowego. Ponadto, rachunki te są także wyłączone z raportowania w ramach STIR, co powoduje brak spełnienia wymogu art. 96b ust. 3 pkt 13 ustawy o VAT.

Chodzi tu właśnie o rachunki cesyjne, rachunki wykorzystywane do celów działalności faktoringowej lub gospodarki własnej.

Dlatego MF proponuje wyłączenie stosowania sankcji w podatkach dochodowych oraz odpowiedzialności solidarnej w VAT dla podatników dokonujących płatności na te rachunki, jeżeli bank, SKOK bądź podmiot będący wystawcą faktury, za którą zapłata będzie dokonywana na rachunek, wraz z informacją o tym numerze rachunku do zapłaty, poinformują podatnika, że rachunek wskazany do zapłaty jest rachunkiem cesyjnym lub rachunkiem wykorzystywanym do celów działalności faktoringowej lub gospodarki własnej.

Płatność za fakturę dokumentującą WNT, import towarów, import usług lub dostawę towarów rozliczaną przez nabywcę

Dodatkowo w omawianym projekcie nowelizacji wprowadza się zmiany mające na celu wyłączenie ww. negatywnych konsekwencji podatkowych w sytuacjach dokonywania płatności wynikającej z faktury dokumentującej czynności z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu towarów, importu usług lub dostawy towarów rozliczanej przez nabywcę.

Autopromocja

Podatnicy dokonujący płatności za faktury dokumentujące czynności z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu towarów, importu usług lub dostawy towarów rozliczanej przez nabywcę (czyli transakcje z podmiotami zagranicznymi), nie będą zatem zobowiązani do badania, czy rachunek wskazany na takiej fakturze jest zamieszczony w wykazie podatników VAT. Nie ma tutaj znaczenia sytuacja, w której taki dostawca posiada ewentualnie rachunek w polskim banku z uwagi na fakt zarejestrowania dla innych celów czy innych transakcji. 

Proponowane zmiany dają podatnikom pewność, że zgodnie z nowymi przepisami mogą oni płacić za takie faktury bez ryzyka poniesienia skutków w podatkach dochodowych oraz w postaci odpowiedzialności solidarnej.

Polecamy: Biuletyn VAT

Polecamy: INFORLEX Biuro Rachunkowe - Wszystko o zmianach w prawie i podatkach. Teraz 14 dni ZA DARMO!

Termin wejścia w życie zmian

Wskazane wyżej zmiany są korzystne dla podatników. Stąd zdaniem ministra finansów dopuszczalne jest ich wejście w życie w trakcie roku podatkowego bez zachowania odpowiedniego okresu vacatio legis. Dlatego omawiany projekt zakłada (mimo, że zdecydowana większość przepisów ustawy nowelizującej ma wejść w życie 1 kwietnia 2020 r.), że wskazane w niniejszym artykule zmiany będą miały zastosowanie w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2019 r. (art. 8 ust. 4 projektu), jak też do kosztów zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów po dniu 1 stycznia 2020 r. (art. 8 ust. 5 projektu), a zatem w takim samym czasie jak obowiązujące od 1 stycznia 2020 r. dotychczasowe regulacje w tym zakresie.

Autorzy projektu zauważają jednocześnie, że objaśnienia podatkowe MF dotyczące wykazu podatników VAT z 20 grudnia 2019 r., zawierają wyjaśnienia zgodne z proponowanymi regulacjami (oprócz wyłączenia sankcji w podatkach CIT i PIT poprzez dokonanie płatności w mechanizmie podzielonej płatności), do których podatnicy mogą już się stosować.

Zmiany dotyczące zawiadomienia ZAW-NR

Omawiany projekt zwiera także zmiany ułatwiające podatnikom składanie zawiadomienia ZAW-NR, które mają wejść w życie od 1 kwietnia 2020 r.

Termin na złożenie zawiadomienia ZAW-NR będzie wydłużony do 7 dni od dnia zlecenia przelewu (obecnie wynosi 3 dni).

Ponadto nastąpi zmiana właściwości naczelnika urzędu skarbowego, do którego ma być składane zawiadomienie. Zawiadomienie ZAW-NR trzeba będzie składać do naczelnika US właściwego dla podatnika dokonującego zapłaty za otrzymaną fakturę (nabywcy). Aktualnie właściwym adresatem tego zawiadomienia jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy dla sprzedawcy. Resort finansów dostrzegł tu problemy, jakie mają nabywcy z ustaleniem właściwego naczelnika urzędu skarbowego dla sprzedawcy.

Dodatkowo wprowadzona zostać ma zmiana, zgodnie z którą wystarczy jedno złożenie zawiadomienia ZAW-NR, żeby było można płacić kolejne należności na ten sam rachunek (który już wskazano w zawiadomieniu) mimo, że ten rachunek nadal nie widnieje on w wykazie podatników VAT.

Te proponowane zmiany na pewno poprawiają sytuację prawną podatnika chcącego dokonać zapłaty na rachunek spoza wykazu podatników VAT i uwolnić się od ww. sankcji podatkowych poprzez złożenie zawiadomienia ZAW-NR.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Autopromocja

REKLAMA

Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Od marca 2024 r. posiadacze obligacji zaczną tracić pieniądze. Opłaca się zamienić obligacje starych emisji na nowe

  Mocne hamowanie inflacji w Polsce jakie obserwujemy w ostatnich miesiącach powoduje nawet kilkukrotny spadek oprocentowania obligacji skarbowych indeksowanych inflacją. Na razie dotyczy to obligacji cztero- i dziesięcioletnich o łącznej wartości około 4,5 miliardów złotych, ale w najbliższych miesiącach kwota ta może szybko rosnąć. Rozwiązaniem jest zamiana posiadanych papierów na nowe. Dzięki temu Polacy (w sumie) mogą zarobić  nawet około o 65 milionów złotych więcej.

  Projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości przyjęty przez rząd

  Projektowane przepisy nakładają na firmy z siedzibą w Polsce obowiązek publikacji danych o podatkach zapłaconych w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

  Rząd przyjął dzisiaj projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości

  Na dzisiejszym posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości oraz o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym. Przyjęty również został projekt ustawy zobowiązujący firmy do stosowania unijnych zasad dostępności w niektórych produktach i usługach.

  Właściwa weryfikacja kontrahentów to klucz do ograniczenia ryzyka sankcji gospodarczych

  Właściwa weryfikacja kontrahentów jest niezbędna w celu ograniczenia ryzyka sankcji gospodarczych. Weryfikacja powinna obejmować ustalenie struktury właścicielskiej i rzeczywistych beneficjentów kontrahentów.

  Wartość inwestycji firm amerykańskich w Polsce wynosi 26 mld USD. Najwięcej w obszarze oprogramowania

  Wartość inwestycji firm amerykańskich w Polsce wynosi 26 mld USD, stanowiąc tym samym 12 proc. wszystkich inwestycji zagranicznych w naszym kraju. Najwięcej przedsiębiorstw, bo aż 140, działa w obszarze oprogramowania.

  Koszty uzyskania przychodów 2024 - umowa o pracę, zlecenie, umowa o dzieło

  Jakie koszty uzyskania przychodu (tzw. koszty podatkowe) w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) można uwzględniać (potrącać) na umowie o pracę, umowie zlecenia i umowie o dzieło?

  Pożyczałeś pieniądze? Urząd skarbowy zainteresuje się przychodem. Sprawdź, czy wiesz, jak to rozliczyć w zeznaniu podatkowym

  Fakt, że pożyczka jest udzielana między osobami prywatnymi, które nie są przedsiębiorcami, nie sprawia, że nie wiąże się ona z obowiązkami podatkowymi. Pożyczkodawca musi być uważny i pamiętać o rozliczeniu w zeznaniu rocznym przychodu.

  Oprocentowanie lokat bankowych i kont oszczędnościowych 2024 (koniec lutego) – ranking najlepszych ofert banków [Tabela]

  Ile wynosi oprocentowanie najlepszych depozytów bankowych pod koniec lutego 2024 roku? Jakie odsetki można uzyskać z lokat bankowych i kont oszczędnościowych? W lutym 2024 r. kontynuowany jest trend spadku oprocentowania lokat bankowych i kont oszczędnościowych, rozpoczęty pod koniec 2022 roku. Widać wyraźnie, że banki przygotowują się do obniżek stóp procentowych NBP. Ale coraz większa grupa ekspertów nie przewiduje cięcia stóp w 2024 roku. Jak będzie w rzeczywistości?

  Kasowy PIT tylko dla małych firm - opublikowano założenia nowelizacji. Kiedy wejdzie w życie? Kto będzie mógł płacić taki podatek?

  W dniu 26 lutego 2024 r. w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów zostały opublikowane założenia projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Projekt ten ma na celu wprowadzenie możliwości wyboru kasowej metody rozliczania przychodów i kosztów, tzw. kasowego PIT (jako fakultatywnego sposobu rozliczania podatku), przez przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w niewielkich rozmiarach.

  MF wprowadzi globalny podatek minimalny. Których przedsiębiorców obejmie nowy podatek?

  MF planuje wprowadzić globalny podatek minimalny dla jednostek wchodzących w skład grup międzynarodowych i krajowych - wynika z projektu zamieszczonego w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. System globalnego podatku minimalnego ma zostać oparty o trzy rodzaje podatku wyrównawczego.

  REKLAMA