Kategorie

Split payment wyłączy sankcje w PIT i CIT za zapłatę na rachunek spoza wykazu podatników VAT

Split payment (podzielona płatność) wyłączy sankcje (w PIT, CIT i VAT) za zapłatę na rachunek spoza wykazu podatników VAT
Split payment (podzielona płatność) wyłączy sankcje (w PIT, CIT i VAT) za zapłatę na rachunek spoza wykazu podatników VAT
Minister finansów przygotował projekt nowelizacji ustawy o PIT i ustawy o CIT (i kliku innych ustaw), która ma na celu powiązanie zapłaty na rachunek z wykazu podatników VAT z mechanizmem podzielonej płatności (split payment). W przypadku dokonania płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności podatnik nie ponosiłby konsekwencji na gruncie PIT lub CIT, nawet jeżeli zapłata zostałaby dokonana na rachunek spoza wykazu podatników VAT. Ta korzystna dla podatników zmiana ma obowiązywać wstecznie od 1 stycznia 2020 r. (mimo, że sama nowelizacja ma wejść w życie 1 kwietnia 2020 r.). Tak jak do tej pory, użycie split payment nadal ma wykluczać poniesienie solidarnej odpowiedzialności ze sprzedawcą na gruncie VAT. 4 lutego 2020 r. projekt ten został przyjęty przez Radę Ministrów i skierowany do Sejmu.

Jak czytamy w uzasadnieniu omawianego projektu ta zmiana pozwoli uspójnić regulacje związane z koniecznością stosowania wykazu podatników z wprowadzonym już wcześniej mechanizmem podzielonej płatności (MPP).

Podatnik, dokonując zapłaty z zastosowaniem MPP (o którym mowa w art. 108a ustawy o VAT), nie byłby więc w ogóle obowiązany do sprawdzania, czy rachunek sprzedawcy znajduje się w wykazie podatników VAT.

Proponowane sposoby (bo w dalszej części artykułu wskazane zostały kolejne nowe przypadki) uwolnienia się podatników od negatywnych skutków dokonania płatności na te rachunki byłyby alternatywą dla wprowadzonej w przepisach już wcześniej możliwości uwalniania się od takich skutków poprzez zawiadamianie właściwego naczelnika urzędu skarbowego (zawiadomienie ZAW-NR) o dokonaniu płatności na rachunek inny niż zamieszczony w wykazie podatników VAT. Tym samym podatnik w tych przypadkach nie będzie musiał składać ww. zawiadomienia, a jednocześnie organy podatkowe nie będą zobligowane do prowadzenia czynności sprawdzających na podstawie uzyskanych zawiadomień o takich rachunkach.

Sankcje w PIT i CIT w przypadku zapłaty kwoty powyżej 15 tys. zł na rachunek, którego nie ma w Wykazie podatników VAT

Przypomnijmy, że od 1 stycznia 2020 r. dokonanie przez podatnika VAT (będącego też podatnikiem PIT lub CIT) zapłaty należności wynikającej z otrzymanej faktury wystawionej przez innego podatnika VAT czynnego, dotyczącej transakcji na kwotę powyżej 15 000 zł na inny rachunek niż zamieszczony w Wykazie podatników VAT (albo zrealizowanie tej płatności gotówką), oznacza poniesienie następujących konsekwencji:

1) niemożliwość zaliczenia tego wydatku do kosztów uzyskania przychodu w PIT lub CIT albo obowiązek zwiększenia przychodów w podatkach PIT i CIT (jeżeli wcześniej już ten wydatek został zaliczony do kosztów podatkowych)
oraz
2) poniesienie odpowiedzialności solidarnej w podatku VAT
ze sprzedawcą, który jest czynnym podatnikiem VAT, za jego zaległości podatkowe w tej części VAT, która przypada na płatność za transakcję (potwierdzoną fakturą) dokonaną przelewem na rachunek inny niż widniejący wykazie podatników VAT.

Ministerstwo Finansów podkreśla, że dla poniesienia tej odpowiedzialności istotne będzie w pierwszej kolejności, czy rachunek znajdował się w wykazie w dniu zlecenia przelewu. Decyduje przy tym dzień zlecenia przelewu, a nie obciążenia rachunku nabywcy, czy uznania rachunku sprzedawcy. Dlatego dla celów dowodowych w wykazie podatników VAT będzie widoczna data i godzina, w której podatnik weryfikował dany podmiot. Dla celów dowodowych warto także zachować dane z Wykazu podatników VAT, które dotyczą naszego kontrahenta na dzień zlecania przelewu. Można je zachować na elektronicznym nośniku danych lub wydrukować.

Już teraz można uniknąć tych sankcji, jeżeli w ciągu 3 dni od daty zlecenia przelewu na rachunek spoza Wykazu podatników VAT, złożymy do urzędu skarbowego zawiadomienie ZAW-NR (można to zrobić elektronicznie lub w formie papierowej.

Kolejne nowe sposoby uniknięcia sankcji

Omawiany projekt zawiera też inne przypadki, w których nie będą grozić wyżej wymienione sankcje mimo, że zapłata trafi na rachunek, który nie został zamieszczony w Wykazie podatników VAT, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT.

Zapłata na rachunki cesyjne, rachunki wykorzystywane do celów działalności faktoringowej lub gospodarki własnej

Otóż sankcje nie będą grozić w przypadku zapłaty na następujące rachunki niezamieszczone na wykazie podatników VAT:

 • służące do przeprowadzania rozliczeń z tytułu nabywanych przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową wierzytelności pieniężnych (tzw. rachunki cesyjne) lub
 • wykorzystywane w zakresie prowadzonej przez bank/SKOK działalności, o której mowa w art. 14 ust. 2h ustawy o PIT i art. 12 ust. 4i ustawy o CIT (działalność faktoringowa), lub
 • na rachunki banku lub SKOK, niebędące rachunkami rozliczeniowymi, wykorzystywane do celów gospodarki własnej banku lub SKOK

Jak wyjaśnia minister finansów w uzasadnieniu omawianego projektu zgodnie z ustawą o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników zgłoszeniu podlegają rachunki bankowe, za które – mając na uwadze m.in. art. 725 Kodeksu cywilnego i art. 49 Prawa bankowego – uważa się prowadzone na podstawie stosownej umowy określone typy rachunków (m.in. rachunki rozliczeniowe). Z kolei banki, na potrzeby uczestniczenia w systemie rozliczeń, generują również numer w formacie NRB dla kont księgowych (bez takiego formatu kontrahenci banków nie mogliby rozliczać się z bankami w formie bezgotówkowej), co wyłącza możliwość wskazania takich rachunków w zgłoszeniu identyfikacyjnym /aktualizacyjnym banku, gdyż nie są to rachunki bankowe w rozumieniu art. 49 Prawa bankowego. Ponadto, rachunki te są także wyłączone z raportowania w ramach STIR, co powoduje brak spełnienia wymogu art. 96b ust. 3 pkt 13 ustawy o VAT.

Chodzi tu właśnie o rachunki cesyjne, rachunki wykorzystywane do celów działalności faktoringowej lub gospodarki własnej.

Dlatego MF proponuje wyłączenie stosowania sankcji w podatkach dochodowych oraz odpowiedzialności solidarnej w VAT dla podatników dokonujących płatności na te rachunki, jeżeli bank, SKOK bądź podmiot będący wystawcą faktury, za którą zapłata będzie dokonywana na rachunek, wraz z informacją o tym numerze rachunku do zapłaty, poinformują podatnika, że rachunek wskazany do zapłaty jest rachunkiem cesyjnym lub rachunkiem wykorzystywanym do celów działalności faktoringowej lub gospodarki własnej.

Płatność za fakturę dokumentującą WNT, import towarów, import usług lub dostawę towarów rozliczaną przez nabywcę

Dodatkowo w omawianym projekcie nowelizacji wprowadza się zmiany mające na celu wyłączenie ww. negatywnych konsekwencji podatkowych w sytuacjach dokonywania płatności wynikającej z faktury dokumentującej czynności z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu towarów, importu usług lub dostawy towarów rozliczanej przez nabywcę.

Podatnicy dokonujący płatności za faktury dokumentujące czynności z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu towarów, importu usług lub dostawy towarów rozliczanej przez nabywcę (czyli transakcje z podmiotami zagranicznymi), nie będą zatem zobowiązani do badania, czy rachunek wskazany na takiej fakturze jest zamieszczony w wykazie podatników VAT. Nie ma tutaj znaczenia sytuacja, w której taki dostawca posiada ewentualnie rachunek w polskim banku z uwagi na fakt zarejestrowania dla innych celów czy innych transakcji. 

Proponowane zmiany dają podatnikom pewność, że zgodnie z nowymi przepisami mogą oni płacić za takie faktury bez ryzyka poniesienia skutków w podatkach dochodowych oraz w postaci odpowiedzialności solidarnej.

Polecamy: Biuletyn VAT

Polecamy: INFORLEX Biuro Rachunkowe - Wszystko o zmianach w prawie i podatkach. Teraz 14 dni ZA DARMO!

Termin wejścia w życie zmian

Wskazane wyżej zmiany są korzystne dla podatników. Stąd zdaniem ministra finansów dopuszczalne jest ich wejście w życie w trakcie roku podatkowego bez zachowania odpowiedniego okresu vacatio legis. Dlatego omawiany projekt zakłada (mimo, że zdecydowana większość przepisów ustawy nowelizującej ma wejść w życie 1 kwietnia 2020 r.), że wskazane w niniejszym artykule zmiany będą miały zastosowanie w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2019 r. (art. 8 ust. 4 projektu), jak też do kosztów zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów po dniu 1 stycznia 2020 r. (art. 8 ust. 5 projektu), a zatem w takim samym czasie jak obowiązujące od 1 stycznia 2020 r. dotychczasowe regulacje w tym zakresie.

Autorzy projektu zauważają jednocześnie, że objaśnienia podatkowe MF dotyczące wykazu podatników VAT z 20 grudnia 2019 r., zawierają wyjaśnienia zgodne z proponowanymi regulacjami (oprócz wyłączenia sankcji w podatkach CIT i PIT poprzez dokonanie płatności w mechanizmie podzielonej płatności), do których podatnicy mogą już się stosować.

Zmiany dotyczące zawiadomienia ZAW-NR

Omawiany projekt zwiera także zmiany ułatwiające podatnikom składanie zawiadomienia ZAW-NR, które mają wejść w życie od 1 kwietnia 2020 r.

Termin na złożenie zawiadomienia ZAW-NR będzie wydłużony do 7 dni od dnia zlecenia przelewu (obecnie wynosi 3 dni).

Ponadto nastąpi zmiana właściwości naczelnika urzędu skarbowego, do którego ma być składane zawiadomienie. Zawiadomienie ZAW-NR trzeba będzie składać do naczelnika US właściwego dla podatnika dokonującego zapłaty za otrzymaną fakturę (nabywcy). Aktualnie właściwym adresatem tego zawiadomienia jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy dla sprzedawcy. Resort finansów dostrzegł tu problemy, jakie mają nabywcy z ustaleniem właściwego naczelnika urzędu skarbowego dla sprzedawcy.

Dodatkowo wprowadzona zostać ma zmiana, zgodnie z którą wystarczy jedno złożenie zawiadomienia ZAW-NR, żeby było można płacić kolejne należności na ten sam rachunek (który już wskazano w zawiadomieniu) mimo, że ten rachunek nadal nie widnieje on w wykazie podatników VAT.

Te proponowane zmiany na pewno poprawiają sytuację prawną podatnika chcącego dokonać zapłaty na rachunek spoza wykazu podatników VAT i uwolnić się od ww. sankcji podatkowych poprzez złożenie zawiadomienia ZAW-NR.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych. Objaśnienia. Wzory. Przykłady
Sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych. Objaśnienia. Wzory. Przykłady
Tylko teraz
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  26 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Podatek minimalny w CIT - kto zapłaci i jak będzie liczony?

  Podatek minimalny w CIT. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (przygotowany w ramach Polskiego Ładu), przewiduje m.i. wprowadzenie nowego podatku – podatku minimalnego dla dużych korporacji. Przy czym korporacje na potrzeby podatku minimalnego rząd definiuje podobnym kluczem jak klasę średnią na potrzeby kalkulacji składki zdrowotnej.

  Ulga abolicyjna w PIT - zmiany 2021

  Ulga abolicyjna w PIT - zmiany 2021. Wejście w życie nowych przepisów ograniczających ulgę abolicyjną spowodowało, że od 1 stycznia 2021 r. polscy rezydenci podatkowi osiągający przychody w państwach, z którymi na mocy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania stosuje się metodę proporcjonalnego odliczenia zapłacą wyższy PIT.

  Jaka inflacja w 2022 roku?

  Inflacja w 2022 roku. Rada Polityki Pieniężnej podtrzymuje strategię średniookresowego celu inflacyjnego na poziomie 2,5 proc. z symetrycznym przedziałem odchyleń +/- 1 pkt. proc. - wynika z opublikowanych przez NBP "Założeń polityki pieniężnej" na 2022 rok.

  Jak odzyskać pieniądze przelane pomyłkowo na inny rachunek bankowy?

  Pomyłkowy przelew - jak odzyskać pieniądze. Wykonując przelew bankowy należy upewnić się, czy numer rachunku odbiorcy jest właściwy. Rzecznik Finansowy ostrzega, że przelanie środków finansowych na zły numer rachunku, może skutkować całkowitą utratą pieniędzy. Jeśli jednak taki błąd nam się przydarzy, nie załamujmy się. Klienci instytucji finansowych dysponują pewnymi możliwościami prawnymi, by dochodzić zwrotu własnych pieniędzy. O szczegółach informuje Rzecznik Finansowy w przygotowanym poradniku, który powstał na bazie konkretnych spraw zgłaszanych przez klientów do biura Rzecznika Finansowego.

  Wysokość przeciętnego dochodu w gospodarstwach rolnych w 2020 r.

  Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2020 r. 3819 zł - wynika z obwieszczenia Prezesa GUS opublikowanego w Monitorze Polskim.

  Klimat i biznes: oczekiwania po publikacji raportu IPCC

  Zmiany klimatu a biznes. Opublikowany w sierpniu szósty raport Międzyrządowego Zespołu ds. Zmiany Klimatu (IPCC) jednoznacznie potwierdza, że ograniczanie emisji CO2, a tym samym postępowania globalnego ocieplenia, absolutnie nie może być odkładane w czasie. Działać trzeba natychmiast. Dokument zawiera analizę badań z zakresu nauk o klimacie i jest podsumowaniem prac osób zajmujących się badaniem zjawiska zmian klimatu. W dobie nagłych i nieprzewidywalnych zjawisk pogodowych oraz innych skutków zmian klimatu, których teraz nie jesteśmy w stanie przewidzieć, sektor biznesu powinien zewrzeć szyki i wspólnie zastanowić się nad tym, jak sprostać negatywnym konsekwencjom aktywności przemysłowej i skutecznie zapobiegać dalszej degradacji środowiska. Stawka, jak wszyscy wiemy, jest wysoka. Ten temat komentuje dr Agata Rudnicka z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

  Ulga dla dużych rodzin - rozwiązanie potrzebne, ale czy optymalne

  Ulga dla dużych rodzin to ruch we właściwym kierunku i rozwiązanie, które było potrzebne. Ale można mieć wątpliwości, czy podobnego efektu nie da się osiągnąć w inny sposób – powiedział ekonomista prof. Marek Kośny. Ekspert podkreślał też konieczność poprawy sytuacji mieszkaniowej rodzin.

  Jak uzyskać dni wolne na opiekę nad chorym dzieckiem?

  Opieka nad chorym dzieckiem. Rozpoczynający się okres jesienny sprzyja infekcjom, zwłaszcza u najmłodszych. Pracownicy, którzy muszą zaopiekować się chorym dzieckiem, mają dwie możliwości uzyskania w tym celu dni wolnych.

  Ulga dla samotnych rodziców w PIT (1,5 tys. zł) zamiast wspólnego rozliczenia

  Ulga dla samotnych rodziców w PIT. Poprawka zgłoszona do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zastąpi wspólne rozliczanie nową ulgą dla samotnych rodziców w wysokości 1,5 tys. zł. Wiceminister rodziny Barbara Socha zapewnia, że rozwiązania przewidziane w Polskim Ładzie będą dla rodziców korzystniejsze od obecnych.

  Podatek od nieruchomości a schematy podatkowe

  Schematy podatkowe nie omijają podatku od nieruchomości. Z wydanych w tym zakresie Objaśnień podatkowych wynika bezpośrednio, że Szef KAS jest zainteresowany także tym obszarem (str. 12). Wspiera to również kształt formularza MDR-1, w którym – w części, w której należy określić transakcje/zagadnienia obejmujące schemat podatkowy – wskazano dla przykładu: zwolnienia i definicje pojęcia budowla/budynek na gruncie podatku od nieruchomości.

  Polski Ład. Zmiany podatkowe z ulgą dla dużych rodzin

  Polski Ład. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych przyjęła zmiany w ustawach podatkowych, jakie mają zostać wprowadzone w ramach Polskiego Ładu. Wśród wprowadzonych poprawek znalazł się zapis wprowadzający ulgę dla rodzin z czworgiem lub większą liczbą dzieci.

  E-faktury ustrukturyzowane od 2022 r. Czy znikną faktury papierowe?

  E-faktury ustrukturyzowane od 2022 r.. Nadciąga rewolucja w fakturowaniu. Znane do tej pory faktury papierowe, jak i stosowane obecnie faktury elektroniczne nie będą jedynymi dopuszczalnymi formami dokumentowania transakcji. Faktury ustrukturyzowane mają być wprowadzone na zasadach dobrowolności od 1 stycznia 2022 roku.

  Polski Ład - duże rodziny bez podatku

  Polski Ład. Jesteśmy otwarci na poprawkę w Polskim Ładzie wspierającą rodziny - powiedział rzecznik rządu Piotr Müller odpowiadając na pytanie o dodatkowe wsparcie podatkowe dla dużych rodzin. Dodał, że jest pakiet kilku rozwiązań wnoszonych przez parlamentarzystów PiS, są one poważnie rozważane.

  Stałe miejsce prowadzenia działalności a obecność pracowników

  Stałe miejsca prowadzenia działalności gospodarczej dla potrzeb podatku VAT jest istotne, ponieważ determinuje miejsce (kraj), na terytorium którego usługi powinny być opodatkowane. Jest to często kwestia sporna, będąca przedmiotem orzeczeń nie tylko krajowych sądów administracyjnych, ale także Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Ulga na powrót w PIT - zmiany od 2022 roku

  Ulga na powrót w PIT. Po konsultacjach związanych z podatkową częścią Polskiego Ładu, rząd zdecydował się zmienić niektóre z jego założeń, m.in. w zakresie konstrukcji ulgi na powrót. Przypomnijmy, że w pierwotnych założeniach Polskiego Ładu ulga na powrót miała mieć konstrukcję odliczenia od podatku indywidualnie wyliczonej kwoty, która miała być ustalona na podstawie podatku należnego za poprzednie lata.

  Czy darowizna od brata jest zwolniona z podatku?

  Darowizna od brata a podatek od spadków i darowizn. Czy darowizna, którą podatnik otrzyma od brata, podlega zwolnieniu z podatku zgodnie z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn?

  Praca zdalna a obowiązek składania deklaracji CIT-ST

  Deklaracja CIT-ST a praca zdalna. Pandemia wirusa COVID-19 wymusiła na pracodawcach zmiany organizacji pracy w zakładach pracy. Gdzie tylko było to możliwe, pracownicy zostali skierowani do wykonywania pracy w formie zdalnej (home office). Było to ogromne wyzwanie logistyczne, w których dotychczas praca była świadczona głównie stacjonarnie w siedzibie pracodawcy. Zmiana sposobu świadczenia pracy przez osoby zatrudnione wpłynęła na wiele kwestii z zakresu prawa pracy, między innymi wymusiła na rządzących zajęcie się tematem uregulowania pracy zdalnej. Przepisy w tym zakresie są obecnie konsultowane w ramach Rady Dialogu Społecznego. Praca zdalna stawia przed nami jednak o wiele więcej pytań. Jednym z problemów, jaki pojawia się w nawiązaniu do tego tematu, jest obowiązek składania deklaracji CIT-ST do urzędu skarbowego w przypadku, gdy pracodawca posiada zakłady (oddziały) na terenie innej jednostki samorządu niż siedziba przedsiębiorstwa. Czy w przypadku świadczenia pracy zdalnej przez pracowników również możemy mówić o obowiązku składania deklaracji CIT-ST przez podmioty, które przed pandemią nie były do tego zobowiązane?

  Polski Ład w podatkach - jak uniknąć negatywnych zmian

  Polski Ład w podatkach. Już teraz pojawiają się różne pomysły mające na celu uniknięcie negatywnych dla podatników skutków Polskiego Ładu. Są to np.: przekształcenie w spółkę z o.o., w spółkę komandytowo-akcyjną, ucieczka za granicę, przejście na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych albo estoński CIT. Eksperci przestrzegają jednak: każdy przedsiębiorca musi indywidualnie przeanalizować, co mu się opłaca. Radzą też wstrzymać się jeszcze z decyzjami.

  Spłata zaległości jest bez VAT. Problem z korektą odliczenia

  Spłata zaległości a VAT. Kto zalega z podatkiem wobec gminy, może uregulować dług, przekazując jej własność rzeczy lub prawa majątkowego. Ale co w sytuacji, gdy wcześniej przy ich zakupie odliczył VAT naliczony?

  Polski Ład z pakietem ulg podatkowych

  Polski Ład. Już wkrótce podatnicy, po uchwaleniu projektu z dnia 28 czerwca 2021 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, będą mogli skorzystać z wybranych ulg podatkowych. Jakie muszą spełnić warunki, by móc po nie sięgnąć?

  Pośrednictwo w sprzedaży gwarancji a odliczenie VAT

  Transakcje pośrednictwa w sprzedaży rozszerzenia gwarancji. Podatnik prowadzący działalność handlową powinien ujmować w mianowniku proporcji VAT również, zwolnione z VAT, transakcje pośrednictwa w sprzedaży rozszerzenia gwarancji. Nie są one bowiem „pomocniczymi transakcjami finansowymi” - tak orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Zerowy PIT dla rodzin 4 plus

  Zerowy PIT. Rodzice co najmniej czwórki dzieci nie zapłacą podatku, jeśli ich wspólne dochody nie przekroczą 170 tys. zł rocznie. Taki jest najbardziej prawdopodobny wariant kolejnej poprawki klubu PiS do Polskiego Ładu - pisze "Dziennik Gazeta Prawna".

  Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych już w październiku w Targach Kielce

  Spotkanie, to coś czego brakowało nam wszystkim w ostatnim czasie. A jeśli połączyć to z merytorycznymi wystąpieniami, warsztatami ze specjalistami, a także bankietem? To równanie oznacza tylko jedno – II Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych! Patronem medialnym wydarzenia jest Infor.

  Usługi świadczone przez wspólnika na rzecz spółki komandytowej

  Spółka komandytowa. Organy podatkowe nie kwestionują zakupu usług doradczych od komplementariusza, o ile spełnione będą warunki uznania wydatku za koszt uzyskania przychodu.

  Efekty zwalczania luki VAT

  Zwalczanie luki VAT przyczynia się do tego, że rząd może o 80 mld zł zwiększyć prognozę dochodów na rok 2021 – powiedział wiceminister finansów Piotr Patkowski podczas konferencji „Uczciwy VAT, zysk dla wszystkich”.