reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Aktualności > Do końca 2020 r. towary z załącznika nr 15 do ustawy o VAT będą określane wg PKWiU 2008

Do końca 2020 r. towary z załącznika nr 15 do ustawy o VAT będą określane wg PKWiU 2008

Projekt (z 27 lutego 2020 r.) rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) zakłada, że do końca 2020 r. towary wskazane w załączniku nr 15 do ustawy o VAT , będą określane według PKWiU 2008. Dotyczyć to będzie także towarów, o których mowa w art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. f i g ustawy o VAT oraz w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 111 ust. 8 ustawy o VAT. Nie nastąpi więc w przypadku tych towarów przejście od 1 kwietnia br. na oznaczenia zgodne z Nomenklaturą Scaloną (CN).

Celem projektowanego rozporządzenia jest przedłużenie stosowania PKWiU 2008 do celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług, w zakresie:

1) art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. f i g ustawy o podatku od towarów i usług, czyli podatników dokonujących:

a) dostawy następujących towarów, w związku z zawarciem umowy w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie:

− preparatów kosmetycznych i toaletowych (PKWiU 20.42.1),

− komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKWiU 26),

− urządzeń elektrycznych i nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego (PKWiU 27),

− maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 28),

b) dostawy hurtowych i detalicznych części do:

− pojazdów samochodowych (PKWiU 45.3),

− motocykli (PKWiU 45.4)

2) załącznika nr 15 do ustawy o VAT,

3) przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 111 ust. 8 ustawy o VAT do dnia 31 grudnia 2020 r.

Proponowana treść rozporządzenia:
§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676, z 2017 r. poz. 2453,  z 2018 r. poz. 2440 oraz z 2019 r. poz. 2554) § 3 otrzymuje brzmienie:
"§ 3. Do celów opodatkowania:
1)  podatkiem od towarów i usług w przypadkach, o których mowa w art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. f i g ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106), załączniku nr 15 do tej ustawy oraz w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 111 ust. 8 tej ustawy,
2) podatkiem dochodowym od osób prawnych, podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz karty podatkowej               
− do dnia 31 grudnia 2020 r. stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług  (PKWiU).".

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r.

Jak już informowaliśmy (zob. PKWiU 2008 do celów PIT, CIT, ryczałtu i karty do końca 2020 roku - do celów VAT do 31 marca), rozporządzeniem Rady Ministrów z 30 grudnia 2019 r. przedłużono, dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług, stosowanie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, (PKWiU 2008) do 31 marca 2020 r. Zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i usług (ustawa o VAT), od dnia 1 kwietnia 2020 r. stosowany ma być w zakresie podatku od towarów i usług nowy system identyfikowania towarów i usług, czyli:
- Nomenklatura Scalona (CN) w zakresie towarów,
- aktualna Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) w zakresie usług.

Załącznik nr 15

Zastosowanie Nomenklatury Scalonej (CN) do identyfikacji towarów w VAT oznacza konieczność odpowiedniego przełożenia zakresu m.in. załącznika nr 15 do ustawy o VAT, czyli załącznika wyznaczającego zakres obowiązkowego stosowania mechanizmu podzielonej płatności (MPP). Podstawą umożliwiającą wprowadzenie MPP jest decyzja derogacyjna, tj: decyzja wykonawcza Rady (UE) 2019/310 z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie upoważnienia Polski do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 226 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 51 z 22.02.2019, str. 19). Ten szczególny mechanizm może być stosowany do dostaw towarów i świadczenia usług identyfikowanych według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) enumeratywnie wymienionych w załączniku do ww. decyzji.

Jak czytamy w uzasadnieniu omawianego projektu rozporządzenia, dokładne przełożenie zakresu załącznika nr 15 (w odniesieniu do towarów) z PKWiU na CN nie jest możliwe, z uwagi na różną konstrukcję i założenia obu klasyfikacji. Takie działanie w praktyce mogłoby oznaczać, że w niektórych przypadkach dojdzie do zmiany zakresu przedmiotowego niektórych pozycji załącznika nr 15, względem decyzji derogacyjnej. Zmiana sposobu identyfikacji towarów z symboli PKWiU 2008 na kody CN, w załączniku nr 15, powinna być poprzedzona drobiazgową analizą i konsultacjami projektu, a także dialogiem z Komisją Europejską w tym temacie. Przeprowadzenie stosownych analiz i konsultacji wymaga odpowiedniego czasu, zwłaszcza z uwagi na dość szczegółowe brzmienie załącznika nr 15.

Dlatego Główny Urząd Statystyczny (autor omawianego projektu rozporządzenia) proponuje aby do końca 2020 r. zakres załącznika nr 15 do ustawy o VAT był określany według PKWiU 2008, czyli analogicznie  jak w załączniku do uzyskanej ww. decyzji derogacyjnej.

Polecamy: VAT 2020. Komentarz

Polecamy: Biuletyn VAT

Wyłączenia ze zwolnienia podmiotowego z VAT (art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. f i g ustawy o VAT)

Przełożenia z PKWiU na CN wymagałaby również klasyfikacja towarów, wymienionych w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług, w zakresie wyłączenia ze zwolnienia podmiotowego od podatku od towarów i usług (w art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. f i g ustawy). Ponieważ kategorie towarów, wymienionych w zakresie wyłączenia ze zwolnienia, dotyczą podobnych kategorii grup towarowych, jak w powołanym
załączniku nr 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, konieczne jest zapewnienie spójności również i w tym zakresie.

Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 111 ust. 8 ustawy o VAT

Podobna sytuacja występuje w przypadku przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 111 ust. 8 ustawy o VAT.  Przepisy te zostały wdrożone czasowo, na okres trzech lat i obowiązują do końca 2021 r. W związku z tym zmiana sposobu identyfikacji towarów (za pośrednictwem kodów CN zamiast PKWiU)  w tym okresie jest niecelowa. Regulacja ta zawiera odniesienie  do m. in.:

- części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 29.20.30.0),
- części do silników (PKWiU 28.11.4),
- nadwozi do pojazdów silnikowych (PKWiU 29.20.1),
- perfum i wód toaletowych (PKWiU 20.42.11.0).

Zdaniem projektodawcy, czas uzyskany wskutek proponowanej zmiany rozporządzenia pozwoli na przeprowadzenie procesu legislacyjnego, w zakresie przepisów ustawy o VAT, w wyniku którego w powołanych powyżej regulacjach zastosowanie znajdzie od dnia 1 stycznia 2021 r. PKWiU 2015. Przejście na PKWiU 2015 wyeliminuje problem ewentualnego rozszerzenia zakresu stosowania mechanizmu podzielonej płatności.

W obecnym stanie prawnym od dnia 1 stycznia 2016 r. obowiązuje Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2015), wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015)  (Dz. U. poz. 1676, z późn. zm.), która została opracowana na podstawie obowiązującej w Unii Europejskiej Klasyfikacji Statystycznej Produktów wg Działalności – CPA, wprowadzonej rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1209/2014 z dnia 29 października 2014 r. zmieniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 451/2008 ustanawiające nową klasyfikację statystyczną produktów według działalności (CPA) i uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3696/93 (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 336 z 22.11.2014, str. 1). 

Jednakże do celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług do dnia 31 marca 2020 r. stosowana jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2008).

Projekt (z 27 lutego 2020 r.) rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU)

reklama

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Nowy JPK_VAT

Korekta w nowym JPK_V7 – jak to zrobić?

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dominika Borowicz

Asystentka prawnika w E-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa sp. z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama