Kategorie

Zmiany w PIT od 2022 roku - projekt, szczegóły, nowe ulgi

Opracował Paweł Huczko
Zmiany w PIT od 2022 roku - projekt, szczegóły, nowe ulgi
Zmiany w PIT od 2022 roku - projekt, szczegóły, nowe ulgi
Shutterstock
Zmiany w PIT od 2022 roku. W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano 26 lipca 2021 r. szczegółowe założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (nr UD260). Tego samego dnia gotowy projekt nowelizacji wielu przepisów podatkowych został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Projekt ten stanowi część zmian legislacyjnych w ramach Polskiego Ładu. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów oraz Prezesa Rady Ministrów zmiany w PIT mają wejść w życie od początku 2022 roku. Jakie zmiany w PIT są zapisane w tym projekcie?

Bardzo dużo zmian w PIT

Zakres zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych proponowanych w omawianym projekcie jest bardzo obszerny. Poniżej wymieniamy je wszystkie. Oprócz już wcześniej zapowiadanych zmian, jak zwiększenie kwoty wolnej od podatku i likwidacji odliczenia składki zdrowotnej, zwracają uwagę zmiany takie jak:

- wyłączenie z kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych od budynków i lokali mieszkalnych;

- ograniczenie karty podatkowej tylko dla dotychczasowych podatników;

- ustanowienie górnego progu rozliczeń gotówkowych, po przekroczeniu którego konsument będzie zobowiązany do skorzystania z bezgotówkowych form płatności,

- składanie zeznania podatkowego PIT do urzędu skarbowego właściwego wg miejsca zamieszkania podatnika w dniu składania zeznania,

- poszerzenie katalogu wydatków uprawniających do ulgi rehabilitacyjnej,

- wprowadzenie zasady, że wartość początkowa składnika majątku (np. samochodu), który przed wprowadzeniem do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych został nabyty do majątku prywatnego osoby fizycznej i wykorzystywany do celów prywatnych, będzie ustalana według ceny jego zakupu, albo według wartości rynkowej jeżeli jest ona niższa od ceny zakupu,

- przypisanie pracodawcy przychodu w związku z nielegalnym zatrudnianiem pracownika lub niewykazaniem w prawidłowej wysokości przychodów ze stosunku pracy,

- wprowadzenie (od 2025/2026 r.) obowiązku prowadzenia ksiąg i ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przy użyciu programów komputerowych i przesyłania ich w formie ustrukturyzowanej.

Kwota wolna od podatku, obniżenie klina podatkowego i zwiększenie jego progresywności

Celem zmian zapisanych w omawianym projekcie jest obniżenie tzw. klina podatkowego i zwiększenie jego progresywności. Cel ten ma być realizowany poprzez dokonanie zmian polegających na:

a) podwyższeniu do 30 000 zł „kwoty wolnej” od podatku dla ogółu podatników podatku dochodowego od osób fizycznych obliczających podatek według skali podatkowej,
b) podwyższeniu do 120 000 zł progu dochodowego, rozpoczynającego drugi przedział dochodów, do których ma zastosowanie 32% stawka podatku,
c) wprowadzeniu „ulgi dla klasy średniej”. Będzie dotyczyć osób zatrudnionych na etacie osiągających roczne przychody z tych z umów o pracę w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł. Dzięki tej uldze reforma będzie neutralna dla podatników zatrudnionych na umowę o pracę z dochodem ca. od 6 do 10 tys. zł miesięcznie.

Podwyższenie kwoty wolnej od podatku dla wszystkich podatników do poziomu 30 000 zł nastąpi poprzez podwyższenie kwoty zmniejszającej podatek do wysokości 5 100 zł (30 000 zł x 17% minus 5 100 zł = 0 zł).

Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że dzięki podniesieniu kwoty wolnej od podatku, osoby zarabiające najniższą krajową i aż 2/3 emerytów, przestaną płacić podatki. Dzięki tej zmianie podatnicy uzyskujący wynagrodzenie lub emeryturę do 2 500 zł miesięcznie nie będą musieli płacić podatku dochodowego od osób fizycznych.
Na reformie skorzysta ponad 18 mln podatników w tym ponad 90% emerytów, 68% osób zatrudnionych na umowie o pracę i 40% osób prowadzących działalność gospodarczą. Rekordowa w historii Polski kwota wolna od podatku w wysokości 30 tys. zł to europejski poziom, porównywalny z tym osiąganym w Niemczech czy we Francji. Od 2022 roku będzie 10 razy wyższa niż jeszcze cztery lata temu.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne

Walka z pandemią COVID-19 stała się dodatkowym impulsem do zwiększenia wydatków na służbę zdrowia. Te jednak wymagają dodatkowych źródeł finansowania. Dlatego projekt zakłada zmiany w zakresie podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne i likwidacji jej odliczenia od podatku dochodowego od osób fizycznych. W wyniku tego nie tylko pracownicy, ale i przedsiębiorcy będą ją płacić według tej samej stawki 9% od podstawy opodatkowania.

Zwolnienie z PIT odsetek od odszkodowań i zadośćuczynień

Projekt przewiduje zwolnienie z opodatkowania PIT odsetek naliczonych z tytułu nieterminowej wypłaty należności głównej wolnej od podatku np. odszkodowań, zadośćuczynień; a opodatkowanie tych odsetek było postrzegane jako przejaw nadmiernego fiskalizmu. W efekcie zmiany osoby, które otrzymają odsetki np. od odszkodowania nie będą płaciły podatku.

Doprecyzowanie pojęcia „osoby samotnie wychowujących dzieci”

W zmienionych przepisach nastąpi wyraźne wskazanie, że osobą samotnie wychowującą dzieci może być tylko jeden z rodziców. Zdaniem MF ta zmiana przywróci pierwotny sens tej preferencji i wyeliminuje sytuacje korzystania z niej przez obydwoje rodziców niebędących w związku małżeńskim wychowujących dzieci w trybie pieczy naprzemiennej.

Zryczałtowany podatek dochodowy od odpraw i odszkodowań

Omawiany projekt zakłada doprecyzowanie rozwiązań dotyczących opodatkowania 70% zryczałtowanym podatkiem dochodowym odpraw lub odszkodowań, co ma na celu zapobieżenie przypadkom unikania opodatkowania według 70% stawki podatku. Proponuje się zmianę regulacji w taki sposób, żeby nie określać rodzaju umowy, z której ma wynikać prawo podatnika do odprawy lub odszkodowania za skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę bądź umowy o świadczenie usług zarządzania lub rozwiązania jej przed upływem terminu, na który została zawarta. Dzięki temu, niezależnie od rodzaju umowy, z której wynika odprawa lub odszkodowanie, opodatkowaniu 70% stawką podatku zryczałtowanego będzie podlegać część odprawy lub odszkodowania przekraczająca trzykrotność miesięcznego wynagrodzenia otrzymanego z tytułu ww. umowy o pracę bądź umowy o świadczenie usług zarządzania.

Ulga na powrót odliczana od podatku

Rząd chce zwiększyć atrakcyjność Polski jako miejsca rezydencji podatkowej. Cel ten ma być realizowany m.in. poprzez wprowadzenie nowej ulgi tzw. ulgi na powrót, odliczanej od podatku. Będą mogły z niej korzystać osoby, które zmieniły rezydencję podatkową na polską i które uzyskały dochody ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych, z działalności wykonywanej osobiście, z pozarolniczej działalności gospodarczej lub z praw majątkowych w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów.
Ulga będzie przysługiwać przez 4 kolejne lata podatkowe, licząc od końca roku bazowego, którym jest – zgodnie z  wyborem podatnika - rok przeniesienia rezydencji podatkowej do Polski albo rok następny.
Odliczeniu będzie podlegać 50% łącznej kwoty podatku należnego obliczonego według skali podatkowej lub 19% liniowej stawki dla przedsiębiorców.
W pierwszym roku będzie podlegać 50% podatku obliczonego za rok bazowy, w drugim roku – obliczonego za pierwszy rok stosowania ulgi, w trzecim i czwartym roku - obliczonego odpowiednio za drugi i trzeci rok stosowania ulgi,

Opodatkowanie przychodów z zagranicy

Projekt przewiduje też nową formę opodatkowania przychodów osiąganych ze źródeł położonych za granicą. Regulacja dedykowana jest szczególnej grupie podatników zainteresowanych przeniesieniem miejsca zamieszkania (rezydencji podatkowej) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy dysponują ponadprzeciętnym poziomem aktywów (tzw. High net worth individuals). Efektem tych zmian ma być stworzenie konkurencyjnego środowiska podatkowego skłaniającego tę grupę podatników do relokowania rezydencji podatkowej na terytorium Polski.

Zmiany w uldze rehabilitacyjnej

Poszerzony ma zostać katalog wydatków uprawniających do tej ulgi, np. o wydatki na pieluchomajtki, czy wydatki na podróż i pobyt opiekuna osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I grupy inwalidztwa w sanatorium oraz uproszczenie istniejących rozwiązań. Efektem będzie zwiększenie wsparcia osób z niepełnosprawnością przez system podatkowy.

Zachęty podatkowe wspierające ochronę zabytków

Cel ten realizowany ma być poprzez wprowadzenie:

a) zwolnienia od podatku dla przychodów uzyskanych z odpłatnego zbycia zabytków ruchomych, o których mowa w art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, muzeum w rozumieniu ustawy z 26 listopada 1996 r. o muzeach, będącemu instytucją kultury lub bibliotece, w rozumieniu ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach.

b) ulgi na zabytki, odliczanej od dochodu. Odliczeniu będą podlegać wydatki na konserwację i restaurację zabytków nieruchomych oraz odpłatne nabycie zabytku nieruchomego lub lokalu w takim budynku. Ulgą objęte będzie do 50% wydatków z tytułu wpłat na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej utworzonego dla zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków oraz poniesionych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w takim budynku zabytkowym. Z kolei z tytułu odpłatnego nabycia zabytku nieruchomego lub lokalu w takim budynku przysługiwał będzie limit obliczony jako iloczyn 500 zł i liczby metrów kwadratowych powierzchni użytkowej zabytku nieruchomego lub lokalu w takim budynku, nie więcej jednak niż 500 tys. zł na wszystkie wydatki z tego tytułu, w okresie obowiązywania ustawy.

Wspólne opodatkowanie dochodów małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci - złagodzenie warunków

Prawo do wspólnego rozliczenia mają zyskać małżonkowie, którzy zawarli związek małżeński w trakcie roku oraz podatnicy, którzy przez cały rok podatkowy mają np. zawieszoną działalność gospodarczą, i nie uzyskują przychodów oraz nie ponoszą kosztów.

Wzory formularzy podatkowych PIT będą publikowane tylko na stronie internetowej resortu finansów

Odformalizowane zostaną zasady określania wzorów formularzy PIT. Zamiast ich określania w drodze rozporządzeń będą one udostępniane na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Minister właściwy do spraw finansów publicznych nadal będzie określał te wzory, z tym, że ich ogłoszenie nie będzie dokonywane w Dzienniku Ustaw lecz poprzez publikację na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. Wzorem lat ubiegłych będzie można z nich korzystać składając je w wersji elektronicznej albo (w przypadkach, gdy jest to możliwe) drukując i składając w formie papierowej.

Nowe zwolnienia podatkowe w PIT

Omawiany projekt zakłada wprowadzenie nowych tytułów zwolnień przedmiotowych oraz poszerzeniu lub doprecyzowaniu już istniejących. Do katalogu zwolnień przedmiotowych dodane mają być:
- stypendia i inne środki finansowe otrzymane w ramach konkursów organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki, o odsetki otrzymane w związku z nieterminową wypłatą świadczeń zwolnionych od podatku na podstawie ustawy PIT (dotychczas nagrody te korzystały ze zwolnienia na mocy rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego),
- nagrody przyznane osobom, które przyczyniły się do szybkiej likwidacji choroby zakaźnej zwierząt, o których mowa w art. 49 ust. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2018 r. poz. 1967). Dotychczas nagrody te korzystały ze zwolnienia na mocy rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego,
- świadczenia stanowiące instrumenty runku pracy. Np. zwolnieniem objęte będą podlegały stypendia otrzymane na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (dotychczas świadczenia te korzystały ze zwolnienia na mocy rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego),
- dochody osiągane przez wykonawców kontraktowych z tytułu dostarczania towarów i usług lub budowy infrastruktury na rzecz sił zbrojnych USA na podstawie umowy lub umowy o podwykonawstwo zawartych z siłami zbrojnymi USA lub na ich rzecz, o których mowa w Umowie zawartej dnia 15 sierpnia 2020 r. między Rządem RP a Rządem USA o wzmocnionej współpracy obronnej,
- dochody z odpłatnego zbycia akcji nabytych w pierwszej ofercie publicznej, pod warunkiem ich posiadania przez okres co najmniej 3 lat.

Zmiany w zakresie popularyzacji obrotu bezgotówkowego w Polsce

Planowane zmiany:
a) ulga dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, którzy ponieśli w roku podatkowym wydatki związane z nabyciem terminala i obsługą transakcji płatniczych przy użyciu terminala płatniczego,
b) zobowiązanie przedsiębiorców do zapewnienia możliwości dokonywania płatności za pomocą bezgotówkowych instrumentów płatniczych,
c) ustanowienie górnego progu rozliczeń gotówkowych, po przekroczeniu którego konsument będzie zobowiązany do skorzystania z bezgotówkowych form płatności,
d) obniżenie górnego limitu rozliczeń gotówkowych między przedsiębiorcami,
e) przypisanie przedsiębiorcy przychodu w przypadku, gdy przedsiębiorca przyjmuje od konsumenta zapłatę gotówką, w sytuacji, gdy konsument jest zobowiązany do dokonania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego.

Ulga podatkowa dla firm wspierających działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę

Omawiany projekt przewiduje też wprowadzenie ulgi dla podatników uzyskujących przychody z działalności gospodarczej wspierających działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę.

Obowiązek prowadzenia ksiąg i ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przy użyciu programów komputerowych i przesyłania ich w formie ustrukturyzowanej

Projekt wprowadza także obowiązek prowadzenia ksiąg i ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przy użyciu programów komputerowych, a także obowiązek ich przesyłania w formie ustrukturyzowanej na zasadach przewidzianych w przepisach ustawy Ordynacja podatkowa, po zakończeniu roku podatkowego (obowiązek ten został odroczony w czasie od 2025/2026 r.).

Ulga na prototypy, ulga prowzrostowa, preferencje dla inwestujących w alternatywne spółki inwestycyjne

Projekt przewiduje wprowadzenie rozwiązań w zakresie:
a) preferencji dla podatników inwestujących w alternatywne spółki inwestycyjne,
b) ulg dla podatników uzyskujących przychody z działalności gospodarczej ponoszących koszty: produkcji próbnej nowego produktu lub wprowadzenia go na rynek (ulga na prototypy), na zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów (ulga prowzrostowa).  

Ulga na robotyzację

Wprowadzeniu tzw. ulgi na robotyzację, pozwalającej na zmniejszenie obciążeń podatkowych w wyniku zakupu fabrycznie nowych robotów przemysłowych oraz oprogramowania i rzeczy niezbędnych do obsługi tych robotów. Proponowana ulga będzie miała charakter przejściowy, będzie dotyczyła kosztów poniesionych przez 5 lat od wprowadzenia. Ulga ta stanowi niejako uzupełnienie innych zachęt podatkowych o charakterze proinwestycyjnym (np. ulga B+R czy IP Box). Czasowy charakter ulgi ma za zadanie zachęcać przedsiębiorców do sprawnego podejmowania decyzji inwestycyjnych oraz ułatwić ocenę efektywności ulgi ex post. Oczekiwany efekt wprowadzenia ulgi na robotyzację to wzrost ilości instalowanych robotów w polskich przedsiębiorstwach, który powinien bezpośrednio przełożyć się na wzrost konkurencyjności polskich przedsiębiorstw.

Zmiany w poborze podatku u źródła (WHT)

Zmiany polegają między innymi na zawężeniu zakresu przedmiotowego i podmiotowego stosowania procedury zwrotu podatku (ang. WHT refund). Zmiany mają również na celu rozszerzenie zakresu przedmiotowego opinii o stosowaniu zwolnienia na preferencje przewidziane w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania (tj. obniżone stawki podatku u źródła lub zwolnienie z obowiązku poboru podatku u źródła). Obecnie opinia o stosowaniu zwolnienia dotyczy jedynie zwolnień wynikających z przepisów implementujących Dyrektywy Unii Europejskiej – tj. zwolnienia przewidziane w art. 21 ust. 3 i art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Poszerzenie zakresu stosowania tego instrumentu na umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania oznacza konieczność dodania stosownych regulacji do przepisów ustawy o PIT oraz zmianę nazwy samego instrumentu na opinię o stosowaniu preferencji. Zmiany obejmują także obszar wypłat należności poprzez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych i rachunki zbiorcze, wypłat z obligacji Skarbu Państwa, a także wypłat na rzecz tzw. zagranicznych zakładów zlokalizowanych w Polsce.

Ceny transferowe

Wprowadzenie zmian o charakterze upraszczająco-porządkującym w zakresie przepisów o cenach transferowych, m.in. uproszczenie zasad podpisywania oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych, nowe zwolnienia dokumentacyjne, wydłużenie terminu na przedłożenie dokumentacji cen transferowych, uproszczenie zasad dokonywania korekt cen transferowych, zmiana sankcji z KKS.

Zmiany w zakresie ulgi B+R. Symultaniczne korzystanie z ulgi B+R i preferencji IP Box. Ulga na innowacyjnych pracowników

Omawiany projekt zakłada także wprowadzenie dla podatników posiadających status centrum badawczo-rozwojowego (CBR) możliwość odliczenia w ramach ulgi B+R kosztów kwalifikowanych wymienionych w ustawach podatkowych w wysokości 200%, również kosztów kwalifikowanych dotyczących uzyskania i utrzymania patentu. Ponadto ustawa wprowadza zmiany w wysokości odliczania przez podatników prowadzących działalność badawczo-rozwojową kosztów kwalifikowanych związanych z zatrudnieniem pracowników, którzy realizują działalność badawczo-rozwojową.

Podatnicy nieposiadający statusu CBR mogą odliczyć te koszty kwalifikowane od podstawy opodatkowania w wysokości 100%. Projektowane rozwiązanie wprowadza możliwość odliczenia powyższych kosztów w wysokości 200% dla wszystkich podatników.

W związku ze zmianami modyfikacji ulegną przepisy dotyczące pomocy publicznej dotyczącej podatników posiadających status CBR w przypadku odliczania przez nich kosztów w zwiększonej wysokości względem innych podatników (200% zamiast 100%).

Ustawa wprowadzi możliwość korzystania w sposób symultaniczny z ulgi na działalność badawczo-rozwojową przez podatnika osiągającego dochód z praw własności intelektualnej, który objęty jest reżimem IP Box.
Podatnik będzie miał możliwość odliczenia kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność B+R od dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Zatem podatnik komercjalizujący wyniki prac badawczo-rozwojowych i osiągający z nich dochody kwalifikowane w rozumieniu przepisów o IP Box nie będzie zobligowany do dokonania wyboru, na koniec roku podatkowego, pomiędzy dwoma „wykluczającymi się” (o czym mowa powyżej) preferencjami. Proponowana zmiana umożliwi bowiem ich symultaniczne stosowanie. Ustawa wskazuje ponadto, że odliczeniu mogą podlegać jedynie koszty kwalifikowane, które doprowadziły do wytworzenia, rozwinięcia lub ulepszenia przez podatnika danego kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, z którego komercjalizacji podatnik osiąga dochody, co jest konsekwencją zasad ogólnych obliczania dochodu z kwalifikowanych IP.

Ustawa wprowadza rozwiązanie, zgodnie z którym podatnik będący płatnikiem, który prowadzi działalność B+R będzie mógł odliczyć od zaliczek na podatek dochodowy oraz zryczałtowanego podatku dochodowego, potrącanych z dochodów (przychodów) osób fizycznych zatrudnionych u niego na podstawie umowy o pracę lub umów cywilno-prawnych, czy też praw autorskich, koszty kwalifikowane, których nie odliczył od swojego dochodu w zeznaniu rocznym w ramach odliczenia ulgi B+R ponieważ poniósł stratę albo wysokość dochodu była niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń.
Odliczenie to dotyczyć ma dochodów (przychodów) tych osób, których czas pracy przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostający w ogólnym czasie pracy w danym miesiącu wynosi co najmniej 50 %, lub których czas przeznaczony na wykonanie usługi w zakresie działalności badawczo-rozwojowej na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło w danym miesiącu, pozostający w całości czasu przeznaczonego na wykonanie tej usługi wynosi co najmniej 50%.

Przeciwdziałanie tzw. „szarej strefie” – ograniczenie nielegalnego zatrudniania pracowników, tj. zatrudniania „na czarno” oraz nieujawniania części wynagrodzenia

Projekt ustawy przewiduje przypisanie pracodawcy przychodu w związku z nielegalnym zatrudnianiem pracownika lub niewykazaniem w prawidłowej wysokości przychodów ze stosunku pracy.

Uszczelnienie PIT

Omawiany projekt zakłada również uszczelnienie systemu podatku dochodowego. Ma to być realizowane poprzez:

1) poszerzenie katalogu składników wykorzystywanych w prowadzonej działalności, których odpłatne zbycie po wycofaniu ich z działalności jest kwalifikowane w podatku dochodowym do przychodów z działalności;

Na gruncie ustawy PIT, przychody ze sprzedaży środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej po wycofaniu ich z działalności lub po likwidacji działalności, kwalifikowane są do przychodów z działalności gospodarczej, jeżeli sprzedaż nastąpiła w okresie 6 lat po wycofaniu lub likwidacji.
Inaczej jest w przypadku rzeczy ruchomych, które wykorzystywane są w działalności na podstawie tzw. leasingu operacyjnego. Na gruncie ustawy PIT, składniki takie nie są traktowane jako składniki firmy i nie są amortyzowane. Do kosztów podatkowych zaliczane są natomiast raty leasingowe. W sytuacji, gdy leasingobiorca wykupi taki składnik po wycofaniu z działalności gospodarczej, czyli do majątku prywatnego, przychód z jego sprzedaży nie jest kwalifikowany jako przychód z działalności gospodarczej. Jeżeli sprzedaż rzeczy ruchomej nastąpi po upływie 6 miesięcy od dnia nabycia, przychód ze sprzedaży nie podlega opodatkowaniu.

2) zmiany w zakresie amortyzacji amortyzację składników majątku nabytych przed rozpoczęciem ich wykorzystywania w działalności gospodarczej;

Na gruncie ustawy PIT, dla celów amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, za wartość początkową przyjmuje się m.in. cenę zakupu. W przypadku składników, które przed przyjęciem do używania w firmie były nabyte i wykorzystywane w majątku prywatnym osoby fizycznej, cena nabycia może znacznie odbiegać od rzeczywistej wartości takiego składnika. Przykładowo, samochód osobowy, który został nabyty 5 lat wcześniej i wykorzystywany wyłącznie do celów prywatnych, na dzień przyjęcia go do używania w działalności gospodarczej, ma dużo niższą wartość. Tymczasem amortyzowany jest jak nowy środek trwały. Omawiany projekt zakłada, że wartość początkowa składnika majątku, który przed wprowadzeniem do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych został nabyty do majątku prywatnego osoby fizycznej i wykorzystywany do celów prywatnych, będzie ustalana według ceny jego zakupu, albo według wartości rynkowej jeżeli jest ona niższa od ceny zakupu.

3) wyłączenie z kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych od budynków i lokali mieszkalnych. Projektowane rozwiązanie będzie zbieżne w skutkach w podatku dochodowym z rozwiązaniami dotyczącymi gruntów i prawa wieczystego użytkowania gruntów, które również nie podlegają amortyzacji.

Zeznanie podatkowe PIT ma być składane do urzędu skarbowego właściwego wg miejsca zamieszkania podatnika w dniu składania zeznania

Obecnie osoby fizyczne składają zeznania podatkowe do urzędu skarbowego według miejsca zamieszkania właściwego na ostatni dzień roku. W przypadku, gdy podatnik zmieni miejsce zamieszkania po zakończeniu roku podatkowego - składa zeznanie PIT do urzędu skarbowego właściwego na dzień 31 grudnia poprzedniego roku, natomiast ten organ jest już niewłaściwy do obsługi tego zeznania i zobowiązany jest do przekazania zeznania do organu właściwego wg aktualnego miejsca zamieszkania podatnika. Taka sytuacja powoduje dezorientację podatników, jak również nakłada na organy podatkowe dodatkowe czynności związane z przekazywaniem zeznań.
Przewidziana w omawianym projekcie zmiana brzmienia przepisu ustawy PIT spowoduje, że podatnik będzie składał zeznanie podatkowe według jego miejsca zamieszkania w dniu składania zeznania. Jest to rozwiązanie korzystne dla podatnika, bowiem wszystkie sprawy danego podatnika będą załatwiane przez ten sam urząd skarbowy - właściwy wg aktualnego miejsca zamieszkania.

Źródło: projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (nr UD260).

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po nasze publikacje
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
Tylko teraz
99,00 zł
119,70
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(4)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
 • podatnik
  2021-07-27 08:37:36
  Nadal nikt nie sprecyzował tej kwoty wolnej od podatku - czyli przykładowo - mając dochody roczne 29tyś - zostaje się zwolnionym z podatku, ale czy będąc przykładowo emerytem z dochodami 31tyś rocznie płacimy już podatek od całości czy tylko od kwoty ponad wolne 30tyś czyli z tego 1tyś zł ?
  0
  pokażodpowiedzi (1)
 • Adam
  2021-07-27 11:23:04
  To jest ekstra!!! Zwolnione podatkowe PIT jest z dochodów osiąganych przez wykonawców kontraktowych z tytułu dostarczania towarów i usług lub budowy infrastruktury na rzecz sił zbrojnych USA na podstawie umowy lub umowy o podwykonawstwo zawartych z siłami zbrojnymi USA lub na ich rzecz, o których mowa w Umowie zawartej dnia 15 sierpnia 2020 r. między Rządem RP a Rządem USA o wzmocnionej współpracy obronnej, A to niby z jakiej paki?
  0
 • GT
  2021-07-31 09:09:05
  Co to ma znaczyć że zmiany podatkowe zachodzą w połowie roku i nie ma możliwości zamiany na kartę podatkową w 2022r. Najpierw podano w 2021r. na 4 dni przed możliwością zmiany niektórych zawodów na kartę a teraz ją zabierają. to nadaje się do sądu. Oczywiście wiemy pod kogo to zostało zrobione i jakie są z tego potężne korzyści....ale blokować tych co byli niepewni gdyż nikt nie umiał nic wyjaśnić ... Trzeba było powiedzieć i przedstawić przepisy prawne to pod koniec 2020 r. a nie że nikt nic nie wiedział nawet US. To jest jakaś farsa ! Czyli nie mam wyboru ....co to ma być!
  0
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Księgowość
1 sty 2000
20 wrz 2021
Zakres dat:
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail

Ulga na społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) od 2022 r.

Ulga na społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR). W ramach Polskiego Ładu ustawodawca planuje wprowadzenie ulgi dla podatników wspierających działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę. Ulga na CSR ma wejść w życie od 2022 roku.

Zwalczanie pożyczek lichwiarskich - projekt ustawy

Zwalczanie pożyczek lichwiarskich. Jest zgoda na prace nad tzw. ustawą antylichwiarską, której projekt uzyskał wpis do planu prac rządu. To daje resortowi "zielone światło" do kolejnych kroków legislacyjnych i działań, aby projekt ten mógł być jak najszybciej przyjęty - powiedział PAP wiceminister sprawiedliwości Michał Woś.

Czasowa rejestracja samochodu a zwrot akcyzy

Zwrot akcyzy od samochodu. Fiskus nie może odmówić zwrotu akcyzy przedsiębiorcy tylko dlatego, że ten przed sprzedażą samochodu dokonał jego czasowej rejestracji w Polsce - tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

Informacje TPR - będą zmiany rozporządzeń

Informacje TPR. Ministerstwo Finansów informuje, że na stronach Rządowego Centrum Legislacji zostały opublikowane projekty rozporządzeń zmieniających rozporządzenia TPR w zakresie podatku PIT i CIT.

Wydatki na ubranie, a koszty uzyskania przychodów

Wydatki na ubranie, a koszty uzyskania przychodu. Istnieje wiele profesji w których wymagane jest korzystanie z określonego rodzaju garderoby. Mogą to być ubrania wskazane jako konieczne dla bezpieczeństwa pracowników – np. specjalny stój na budowie - zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, lub też ze względu na inne regulacje prawne – jak na przykład obowiązkowa toga dla adwokata podczas rozprawy na sali sądowej. Poza ścisłymi regulacjami wynikającymi z przepisów istnieją również reguły wyznaczane przez tradycje czy zwyczaje – chociażby konieczność dostosowania stroju do oficjalnych wystąpień publicznych, czy na wysokiej rangi spotkaniach biznesowych. W wielu sytuacjach zakup stroju staje się więc obowiązkiem pracodawcy lub przedsiębiorcy. Powstaje więc pytanie - jakie wydatki związane z garderobą stanowić mogą koszty uzyskania przychodu? Na jakich zasadach oceniać konieczność, prawidłowość oraz wysokość zakupu?

Granice opodatkowania budynku w podatku od nieruchomości

Budynek jako przedmiot opodatkowania podatkiem do nieruchomości to „obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach”.

Zmiany w opodatkowaniu gruntów kolejowych

Opodatkowanie gruntów kolejowych. Podatkiem od nieruchomości zostaną objęte grunty, na których przedsiębiorstwa kolejowe prowadzą działalność komercyjną inną niż kolejową - tak wynika z projektu nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Kantor wymiany walut - wymogi formalne

Prowadzenie kantoru wymiany walut to jedna z tych form działalności, które w ostatnich latach cieszą się ogromną popularnością. Łatwy dostęp do podróżowania i powszechność emigracji z kraju np. w celach zarobkowych, to główne powody, dla których taki biznes jest szczególnie opłacalny. Kantor to punkt usługowy oferujący sprzedaż i zakup obcej waluty po określonych kursach. Wydawałoby się, że to dość prosta sprawa, jednak samo założenie takiej firmy nie jest łatwe. Jeżeli chcemy prowadzić kantor, musimy uzyskać zezwolenie i spełnić kilka istotnych warunków.

Wirtualna kasa fiskalna nie będzie musiała drukować paragonów

Wirtualne kasy fiskalne. Kasa fiskalna w postaci oprogramowania (czyli tzw. wirtualna kasa fiskalna) nie będzie musiała drukować paragonów, jeśli została umieszczona w urządzeniach do automatycznej sprzedaży towarów i usług. Taka zmiana wynika z projektu rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej opublikowanego w czwartek 16 września 2021 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

Kwota wolna od podatku w 2022 roku

Kwota wolna od podatku. W ramach Polskiego Ładu ustawodawca proponuje podwyższenie do 30 000 zł kwoty wolnej od podatku. Zmiana ma wejść w życie od 2022 roku.

Składy podatkowe - zmiany w akcyzie

Składy podatkowe. Jeśli dany podmiot przejmie od innego skład podatkowy, to dotychczasowy posiadacz składu nie będzie musiał zapłacić akcyzy od produktów znajdujących się w nim - przewiduje projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, który trafi do dalszych prac w sejmowej komisji energii.

Czy dobrowolne opłaty za toalety podlegają VAT?

Dobrowolne opłaty za toalety a VAT. Czy otrzymane środki pieniężne (dobrowolne opłaty za skorzystanie z toalety) powinny być uznane za podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT wynagrodzenie z tytułu świadczonych usług?

TSUE kontra Belgia. Zwolnienia podatkowe niezgodne z prawem UE

Zwolnienia podatkowe. Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że zwolnienia podatkowe przyznawane przez Belgię przedsiębiorstwom międzynarodowym stanowią system pomocy państwowej niezgodnej z prawem Unii. Przyznał tym samym rację Komisji Europejskiej i uchylił wyrok Sądu UE z 2019 roku.

Jaka stawka ryczałtu od przychodów z działalności produkcyjnej (wytwórczej)

Stawka ryczałtu dla działalności produkcyjnej. Ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych można opodatkować przychody osiągane przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Przychody z działalności produkcyjnej (wytwórczej) mogą być opodatkowane albo stawką 8,5% albo 5,5%. Od czego zależy zastosowanie jednej z tych stawek do działalności produkcyjnej?

Grzywny za przestępstwa i wykroczenia skarbowe w 2022 roku

Grzywny za przestępstwa i wykroczenia skarbowe w 2022 roku. W roku 2022 podatnikom grozić będą wyższe niż w 2021 r. kwoty grzywien, jakie można wymierzyć za popełnienie przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego.

Kiedy e-faktury będą obligatoryjne? Jak się przygotować?

E-faktury. Z końcem sierpnia br. Rada Ministrów przyjęła projekt zmian do ustawy VAT wdrażającej Krajowy System e-Faktur (KSeF). Choć początkowo z powyższego rozwiązania będzie można korzystać dobrowolnie, już od 2023 roku stanie się ono obligatoryjne. Jakie są korzyści i wyzwania dla przedsiębiorców wynikające z jego wdrożenia?

Prosta Spółka Akcyjna – jak założyć, jak działa

Prosta Spółka Akcyjna (PSA) jest szczególnie atrakcyjna dla młodych innowatorów, którzy dysponują unikalnym know-how i chcą otworzyć biznes, ale nie mają na to własnego majątku. Możesz ją szybko zarejestrować, a jej obsługa jest bardzo prosta. O tym, jak krok po kroku założyć PSA i jakie płyną z tego korzyści dla przedsiębiorców, rozmawiali 15 września 2021 r. uczestniczy konferencji online, zorganizowanej przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości.

Drugi samochód w jednoosobowej działalności a koszty podatkowe

Samochód w działalności gospodarczej. W związku z tym, że przepisy nie zabraniają posiadania więcej niż jednego samochodu w ramach prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej, przedsiębiorcy decydują się na zakup kolejnego pojazdu do swojej działalności. Część z nich ma jednak pewne wątpliwości i dostrzega potencjalne ryzyko podatkowe związane z zakupem drugiego auta. Dlatego decyduje się wystąpić o potwierdzenie planowanego zakupu oraz jego skutków podatkowych w ramach interpretacji indywidualnej. Stanowisko fiskusa jest korzystne dla podatników, jednak zawiera pewne warunki.

Polski Ład. Przedsiębiorcy będą rezygnować z podatku liniowego

Polski Ład. Około 700 tys. przedsiębiorców rozliczających się podatkiem liniowym zostanie najmocniej dotkniętych planowanymi zmianami w ramach Polskiego Ładu. Zwiększenie im obciążeń, nawet jeśli wyniesie 4,9 proc. zamiast 9 proc., bez możliwości odliczenia kwoty wolnej od podatku, czyli planowanych 30 tys. zł, może spowodować, że część przedsiębiorców zrezygnuje z tej formy opodatkowania. – Tymczasem od 2004 roku, kiedy ją wprowadzono, przyniosła ona wiele korzyści zarówno dla firm, jak i budżetu państwa – mówi Rzecznik MŚP Adam Abramowicz, który zbiera podpisy pod petycją w sprawie zablokowania niekorzystnych zmian. Podpisało ją już ponad 52 tys. osób.

Polski Ład a „szara strefa” w zatrudnieniu

Polski Ład a „szara strefa” w zatrudnieniu. Według raportu Głównego Urzędu Statystycznego skala „szarej strefy” w zatrudnieniu w Polsce szacowana jest na 880 tysięcy osób (ok. 5,4% ogólnej liczby pracujących) [1]. Trzeba jednak zaznaczyć, że badania statystyczne nie odkrywają rzeczywistej skali zjawiska. Realnie praca nierejestrowana może obejmować nawet 16% osób w wieku produkcyjnym [2].

Polski Ład. Kontrola podatkowa na wniosek

Polski Ład. Podatnik, który dostanie od szefa Krajowej Administracji Skarbowej ostrzeżenie przed podejrzanym kontrahentem, będzie mógł wnioskować o przeprowadzenie kontroli podatkowej w zakresie będącym przedmiotem tego ostrzeżenia.

Przekształcasz działalność gospodarczą w jednoosobową sp. z o.o.? Sprawdź co zmieni się w Twojej księgowości!

Zmiana dotychczasowej formy prawnej firmy z jednoosobowej działalności gospodarczej na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oznacza rewolucję w obowiązkach księgowych. Jeśli przed przekształceniem prowadziłeś podatkową księgę przychodów i rozchodów, zakładając spółkę z o.o. musi przejść na księgi rachunkowe.

PIT od działalności gospodarczej w 2022 roku - skala podatkowa, podatek liniowy, ryczałt

PIT od działalności gospodarczej w 2022 roku. Kluczowym elementem nowego Polskiego Ładu są istotne zmiany w podatkach. Zmiany te obejmą system opodatkowania działalności gospodarczej w Polsce, wsparcie innowacyjnych rozwiązań, pobudzenie inwestycji o nowe rozwiązania dla inwestorów strategicznych.

Ulga na powrót od 1 stycznia 2022 r.

Ulga na powrót. Polski Ład przewiduje wprowadzenie ulgi w podatku dochodowym dla podatników osiedlających się w Polsce, tzw. ulga na powrót. Proponuje się, aby ulga na powrót weszła w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. Kto będzie miał prawo do nowej ulgi i jaka będzie jej wysokość?

Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm - wnioski do 30 września

Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm. Polski Fundusz Rozwoju ponownie uruchomił Tarczę Finansową dla Dużych Firm. 14 września 2021 r. PFR poinformował o udostępnieniu możliwości składania wniosków o finansowanie preferencyjne w ramach tej Tarczy. Finansowanie służy pokryciu szkody powstałej na skutek zakłóceń w funkcjonowaniu gospodarki w związku z COVID-19. Program został uruchomiony w związku z przyjęciem przez Radę Ministrów zmian do programu rządowego Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm, po uzyskaniu uprzednio decyzji Komisji Europejskiej. Termin na zgłoszenie wniosków upływa 30 września 2021 r.