Kategorie

Ułatwienia dla przedsiębiorców w procedurach celnych

Ułatwienia dla przedsiębiorców w procedurach celnych
W marcu i kwietniu 2015 r. Służba Celna rozszerzyła zakres niektórych dotychczasowych ułatwień, a także zaproponowała nowe. Część rozwiązań zgłosili bezpośrednio przedsiębiorcy. Nowe ułatwienia są stosowane przy przeładunkach towarów, otwieraniu procedury TIR oraz przy procedurach awaryjnych w eksporcie.

Ułatwienia mają na celu odformalizowanie dotychczas stosowanych procedur:

1) Począwszy od 10.03.2015 r. rozszerzono możliwość stosowania instytucji zgody na samodzielne zdejmowanie i zakładanie zamknięć celnych w procesie konsolidacji przesyłek na operacje wywozowe rozpoczęte w innych krajach członkowskich, ze wskazanym urzędem wyprowadzenia w Polsce.

Wcześniej, to ułatwienie ograniczone było tylko i wyłącznie do operacji wywozowych rozpoczętych w Polsce. Bez względu na to czy operacja jest krajowa czy rozpoczyna się w innym kraju członkowskim, tryb postępowania z punktu widzenia przedsiębiorcy jest ten sam (tj. taki sam jak dotychczas stosowany w operacjach krajowych).

Samochód w firmie 2015 – multipakiet

Informacja uzupełniającą do pkt. A.9.9 Instrukcji dla eksporterów/zgłaszających w zakresie obsługi zgłoszeń wywozowych oraz wywozowych deklaracji skróconych w systemie ECS, wersja 4.0 z dnia 14.07.2014 r.

Reklama

Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że z dniem publikacji na stronie internetowej niniejszej Informacji uzupełniającej następuje rozszerzenie możliwości stosowania instytucji zgody na samodzielne zdejmowanie i zakładanie zamknięć celnych w procesie konsolidacji przesyłek na operacje wywozowe rozpoczęte w innych krajach członkowskich, ze wskazanym urzędem wyprowadzenia w Polsce.

Zasady uzyskania zgody na stosowanie instytucji, wyłączenia oraz sposób realizacji są analogiczne jak stosowane obecnie przy operacjach krajowych. W przypadku dotychczas wydanych pozwoleń na stosowanie procedury uproszczonej obejmujących zgodę na konsolidację:
- jeżeli w pozwoleniu nie znalazły się zapisy ograniczające stosowanie do operacji krajowych – rozszerzenie zgody na operacje zagraniczne nastąpi z datą publikacji na stronach internetowych Ministerstwa Finansów niniejszej Informacji uzupełniającej i nie wymaga zmiany pozwolenia,
- jeżeli w pozwoleniu znalazły się zapisy ograniczające stosowanie do operacji krajowych – rozszerzenie zgody na operacje zagraniczne wymaga zmiany pozwolenia na podstawie wniosku Strony złożonego po publikacji na stronach internetowych Ministerstwa Finansów niniejszej Informacji uzupełniającej.

Dopuszczalnym jest łączenie konsolidacji krajowej i zagranicznej, przez co rozumiana jest sytuacja gdy miejsce uznane opuszcza środek przewozowy, na który przeładowano lub doładowano towary objęte wcześniej procedurą wywozu zarówno w kraju jak i w innym kraju członkowskim.

Sporządzono w Departamencie Ceł - Warszawa, 10 marca 2015 r.

Kary za brak OC w 2015 roku

2) Od 7 kwietnia 2015 r. rozszerzono zasady uproszczenia stosowanego przy otwieraniu procedury TIR (upoważniony nadawca TIR).

Reklama

Ułatwienie dotyczy sytuacji, gdy w zgłoszeniu wywozowym jako urząd wyprowadzenia (UWA) deklarowany był inny oddział celny (zwykle graniczny), natomiast pomiędzy zwolnieniem towaru do procedury a jego wyprowadzeniem nastąpiło przemieszczenie towaru do miejsca uznanego upoważnionego nadawcy TIR, podlegającego właściwości tego samego urzędu wywozu (UWU).

Informacja uzupełniająca do pkt. A.9.8 Instrukcji dla eksporterów/zgłaszających w zakresie obsługi zgłoszeń wywozowych oraz wywozowych deklaracji skróconych w systemie ECS, wersja 4.0 z dnia 14.07.2014 r.

Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, iż w wyniku analizy postulatów przekazywanych przez przedsiębiorców podjęta została decyzja o wprowadzeniu z dniem 7 kwietnia 2015r. rozszerzenia wdrożonego w 2013 roku uproszczenia przy otwieraniu procedury TIR (upoważniony nadawca TIR).

Aktualnie obowiązujące zapisy warunkują, iż w przypadku gdy urząd wywozu (UWU) jest tożsamy z urzędem wyprowadzenia (i objęcia procedurą TIR), stosowanie uproszczenia jest możliwe jedynie w przypadku gdy zachodzi tożsamość osoby upoważnionego nadawcy i upoważnionego eksportera. Warunek tożsamości osób nie dotyczy sytuacji, gdy procedura wywozu otwarta była w innym urzędzie celnym (w procedurze uproszczonej lub standardowej).

Począwszy od dnia 7.04.2015r. przedmiotowym ułatwieniem objęte zostaną sytuacje gdy w zgłoszeniu wywozowym jako urząd wyprowadzenia (UWA) deklarowany był inny oddział celny (zwykle graniczny), natomiast pomiędzy zwolnieniem towaru do procedury a jego wyprowadzeniem nastąpiło przemieszczenie towaru do miejsca uznanego upoważnionego nadawcy TIR, podlegającego właściwości tego samego UWU.

Tryb postępowania:

Towar zostaje objęty w UWU procedurą wywozu w standardzie lub w uproszczeniu, przy czym w zgłoszeniu zadeklarowany jest UWA inny niż UWU. W zgłoszeniu celnym nie ma kodu „3PL19”. Pomiędzy zwolnieniem towaru do procedury wywozu a jego wyprowadzeniem towar zostaje dostarczony do miejsca uznanego upoważnionego nadawcy TIR, podlegającego właściwości tego samego UWU.

W odniesieniu do opisanej sytuacji zastosowanie będzie miała procedura analogiczna jak w sytuacji gdy UWU≠UWA.

Nie musi zachodzić tożsamość osoby eksportera i upoważnionego nadawcy.

W celu skorzystania z możliwości stosowania uproszczenia upoważniony nadawca, w którego miejscu uznanym znajduje się towar, ma obowiązek przedstawić towar w ECS z wykorzystaniem elektronicznego komunikatu IE 507.

Przedstawiający towar (upoważniony nadawca TIR) jednocześnie przesyła komunikat IE 507 oraz dokonuje zgłoszenia NCTS-TIR. Przedstawiający towar odpowiednio wypełnia w IE 507 atrybut „Tranzyt”, podając kod „1” - Tak, zaś w polu „Informacja dodatkowa” podaje kod „3PL21” wraz z następującym po nim numerem Karnetu TIR albo numerem LRN zgłoszenia tranzytowego.

Z kolei w Polu 40 zgłoszenia tranzytowego podaje numer MRN zgłoszenia wywozowego, zaś w Polu 44 kod „3PL20”.

Zgłoszenia, dla których w IE 507 podano kod „1” będą wizualizowały się na liście zgłoszeń dla dokumentów ZWA, informując funkcjonariusza o procedurze tranzytowej po wywozie/powrotnym wywozie.

Niezwłocznie po przekazaniu IE 507 na wskazany przez oddział celny adres e-mail przekazywana jest wiadomość e- mail, która w temacie przywołuje nr MRN zgłoszenia tranzytowego a w treści wskazuje wszystkie nr MRN zgłoszeń wywozowych, których zgłoszenie tranzytowe dotyczy.

Pozytywny wynik czynności weryfikacyjnych skutkuje wysłaniem przez System ECS komunikatu IE 525, oraz wykonaniem przez funkcjonariusza celnego operacji potwierdzającej wyprowadzenie towaru w ECS. Jeśli nie nastąpią jakieś nadzwyczajne okoliczności, które skutkować będą koniecznością interwencji funkcjonariusza, system automatycznie, po zadanym parametrze czasowym, wygeneruje komunikat IE 518, a następnie na jego podstawie potwierdzi wywóz (prześle IE 599).

W przypadku gdy weryfikacja zgłoszenia wywozowego dała wynik B1 (niezgodne) i do przedstawiającego towar wysyłany jest komunikat IE 522 a do obiektu dowiązywany jest komunikat IE 518 z kodem „B1” to w NCTS konsekwentnie także następuje odmowa zwolnienia towaru do procedury tranzytu (poprzez zatrzymanie do kontroli i wyniki kontroli „Niezgodnie” oraz wysłanie do zgłaszającego komunikatu IE 51).

W przypadku stosowania przedmiotowego uproszczenia funkcjonariusz po zakończeniu obsługi przedstawienia towaru nie nanosi wyników kontroli (A1, A2, A4, B1) w polu K dokumentu EAD.

Zwolnienie towaru do procedury tranzytu realizowanego pod osłoną karnetu TIR z użyciem własnego stempla oraz rozpoczęcie transportu z miejsca uznanego następuje nie wcześniej niż po otrzymaniu komunikatu IE 525 (co oznacza, że brak tego komunikatu uniemożliwia rozpoczęcie transportu nawet w przypadku gdy np. ze względu na upływ timera, upoważniony nadawca otrzymał z systemu NCTS komunikat IE 29).

W tym przypadku nie jest możliwe stosowanie przedmiotowego uproszczenia w ramach realizacji procedury awaryjnej, co oznacza, że uproszczonego zamknięcia wywozu i otwarcia TIR nie można stosować:
- w stosunku do wywozów otwartych w UWU w procedurze awaryjnej (wywóz realizowany na papierowym dokumencie ESS), oraz
- gdy ze względu na awarię aplikacji ECS po stronie administracji celnej urząd przedstawienia (zarazem otwarcia TIR) nie jest w stanie systemowo obsłużyć przedstawienia towaru.

Należy podkreślić, że za prawidłowość realizowanej w opisany powyżej sposób procedury odpowiada upoważniony nadawca TIR.

Sporządzono w Departamencie Ceł, Warszawa, 2 kwietnia 2015 r.

500 pytań o VAT - odpowiedzi z interpretacjami MF

3) Od 7 kwietnia 2015 r. wprowadzone zostały korzystne dla przedsiębiorców zmiany w zakresie realizacji procedury awaryjnej w systemie ECS.

Istotą wprowadzanej zmiany jest przyjęcie przez Służbę Celną odpowiedzialności za dostarczenie karty 3 ESS do urzędu wywozu w celu wygenerowania komunikatu IE 599. Celem tego rozwiązania jest zminimalizowanie ryzyka zagubienia karty 3 ESS przez przewoźnika oraz zachęcenie podmiotów, w przypadku awarii systemu ECS, do niezwłocznego korzystania z procedury awaryjnej.

Procedura odsyłania kart 3 ESS przez UWA (urząd wyprowadzenia) do UWU (urząd wywozu) będzie stosowana w przypadku łącznego spełnienia następujących przesłanek:
- krajowa operacja wywozowa (zadeklarowany polski UWA różny od polskiego UWU),
- awaria systemu ECS po stronie administracji celnej,
- podanie przez podmiot w Polu 44 dokumentu ESS kodu informacji dodatkowej 3PL23.

Informacja uzupełniająca do Instrukcji dla eksporterów/zgłaszających w zakresie obsługi zgłoszeń wywozowych oraz wywozowych deklaracji skróconych w systemie ECS, wersja 4.0 z dnia 14.07.2014r. oraz do Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych w wersji 1.15 z dnia 15.12.2014 r.

1. Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje o zmianach w Instrukcji dla eksporterów/zgłaszających w zakresie obsługi zgłoszeń wywozowych oraz wywozowych deklaracji skróconych w systemie ECS, wersja 4.0 z dnia 14.07.2014r. (zwana dalej Instrukcją) w następujących zakresach:

a) Począwszy od dnia 7 kwietnia 2015r. wprowadza się zmiany w zakresie realizacji procedury awaryjnej w systemie ECS. Istotą wprowadzonej zmiany jest przeniesienie na Służbę Celną odpowiedzialności za dostarczenie karty 3 ESS do urzędu wywozu celem wygenerowania komunikatu IE 599. Celem poniższego rozwiązania jest zminimalizowanie ryzyka zagubienia karty 3 ESS przez przewoźnika oraz zachęcenie podmiotów, w przypadku
awarii systemu ECS, do niezwłocznego korzystania z procedury awaryjnej.

Procedura odsyłania kart 3 ESS przez UWA (urząd wyprowadzenia) do UWU (urząd wywozu) będzie stosowana w przypadku łącznego spełnienia następujących przesłanek:
- krajowa operacja wywozowa (zadeklarowany polski UWA różny od polskiego UWU),
- awaria systemu ECS po stronie administracji celnej,
- podanie w Polu 44 dokumentu ESS kodu informacji dodatkowej 3PL23 (co oznacza, że zastosowanie procedury zależy wyłącznie od woli zgłaszającego).

W przypadku podania przez zgłaszającego w Polu 44 dokumentu ESS kodu informacji dodatkowej 3PL23 (oznaczającego, że eksporter wnioskuje aby kartę 3 ESS odebrać od osoby przedstawiającej towar na granicy i odesłać do urzędu wywozu), funkcjonariusz celny w UWA, po jej stosownym ostemplowaniu, zatrzymuje kartę 3 ESS celem odesłania do UWU.

Po usunięciu awarii systemu funkcjonariusz celny w UWU dokonujący rejestracji awaryjnej zgłoszenia musi potwierdzić fakt wystąpienia awarii krajowej lub lokalnej po stronie administracji, porównać dane z karty 3 ESS z danymi systemowymi, a następnie generuje komunikat IE 599. Zakłada się, że o ile awaria systemu została usunięta wygenerowanie IE 599 w UWU powinno nastąpić w terminie 5 dni roboczych od dnia odebrania karty 3 ESS przez UWA.


W przypadku braku zadeklarowania kodu 3PL23 w ESS domniemywa się, że podmiot sam zamierza dostarczyć kartę 3 ESS do UWU celem wygenerowania IE599 zgodnie z obowiązującą już dzisiaj procedurą albo, że w swoich rozliczeniach z administracją podatkową chce się posłużyć dokumentami papierowymi (dokument ESS potwierdzony przez urząd wyprowadzenia).

b) Z dniem opublikowania niniejszej Informacji uzupełniającej pkt A.8, akapit 5 Instrukcji zostaje uzupełniony o słownik kodów używanych w komunikacie IE 583, przesyłanym przez zgłaszającego w odpowiedzi na komunikat IE 582 przekazany w ramach procedury poszukiwawczej. W związku z tym treść akapitu 5 zmienia się następująco:

Było:
„IE 583 może zawierać informację o:
- wyprowadzeniu towaru, wraz z datą wyprowadzenia oraz faktycznym UWA,
- braku informacji o zgłoszeniu,
- braku wyprowadzenia towaru”

Jest:
„IE 583 może zawierać informację o:
- braku wyprowadzenia towaru (nie wyprowadzono – kod „0”),
- wyprowadzeniu towaru, (wyprowadzono – kod „1”), podanie kodu „1” powoduje konieczność uzupełnienia atrybutu „DataWyprowadzenia” i „UCWyprowadzenia”,
- braku informacji o zgłoszeniu (brak informacji – kod „2”), podanie kodu „2” powoduje konieczność uzupełnienia atrybutu „Odpowiedz” (informacja tekstowa o stanie przesyłki).”.

2. Jednocześnie w Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych w wersji 1.15 z dnia 15.12.2014 r., w opisie pola 44 lit. B „Krajowe kody informacji dodatkowych” (str. 146 -151), dodaje się nowy kod wraz z następującym opisem:
„3PL23 – wniosek eksportera, aby urząd wyprowadzenia odebrał od osoby przedstawiającej towar kartę 3 ESS i odesłał ją do urzędu wywozu”.

Sporządzono w Departamencie Ceł, Warszawa, 1 kwietnia 2015 r.

Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  19 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  ECOFIN o reformie stawek VAT i unii bankowej

  Reforma stawek VAT w UE. Reforma stawek podatku VAT, unia bankowa i usługi finansowe – to tematy posiedzenia Rady ECOFIN, które odbyło się 18 czerwca 2021 r. Dyskutowane przez Radę rozwiązania na tym etapie uwzględniają większość głównych priorytetów negocjacyjnych Polski w zakresie stosowania obniżonych stawek VAT. Polska liczy na ich przyjęcie w trakcie Prezydencji Słowenii w Radzie UE. Było to ostatnie planowane posiedzenie ECOFIN za Prezydencji Portugalii.

  Wymiana danych podatkowych w czasie rzeczywistym - Finlandia i Estonia są pierwsze

  Wymiana danych podatkowych. O przystąpieniu do elektronicznej wymiany informacji podatkowych w czasie rzeczywistym poinformowały w 18 czerwca 2021 r. władze Finlandii i Estonii. Według organów podatkowych dwóch sąsiednich krajów tego typu rozwiązanie jest "unikatowe" w skali światowej.

  Transakcje z rajami podatkowymi – kolejne obowiązki dla podmiotów powiązanych i niepowiązanych

  Transakcje z rajami podatkowymi. Od 1 stycznia 2021 r. obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych dla podatników CIT, PIT i spółek niebędącymi osobami prawnymi dla transakcji o wartości powyżej 500 tys. PLN dotyczy zarówno podmiotów powiązanych, jak i niepowiązanych, jeżeli rzeczywisty właściciel ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, czyli w raju podatkowym.

  Wartość początkowa środka trwałego - jak ustalić

  Wartość początkowa środka trwałego. Przepisy ustawy o podatkach dochodowych (ustawa o PIT i ustawa o CIT) określają dość dokładnie zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych. Ustalenie wartości początkowej wg wyceny podatnika jest możliwością daną przez przepisy jedynie w wyjątkowych przypadkach - jeżeli nie można ustalić tej wartości wg ceny zakupu. Podatnicy nabywający środki trwałe (np. samochody) i remontujący je mogą ustalić wartość początkową z uwzględnieniem wydatków poniesionych (do dnia oddania środka trwałego do użytkowania) na naprawę, remont, czy modernizację - o ile mogą udokumentować te wydatki.

  Polskie firmy w UE - Czarna Księga barier na rynku wewnętrznym (wydanie II)

  Polskie firmy w UE - Czarna Księga barier. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii opublikowało 16 czerwca 2021 r. już drugą Czarną Księgę barier (administracyjnych i prawnych) na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej, które utrudniają działalność transgraniczną polskich przedsiębiorców.

  Najniższa krajowa 2022 a zmiany w PIT - 300 zł więcej netto

  Najniższa krajowa 2022 a zmiany w PIT. Proponowana przez rząd podwyżka najniższej krajowej (płacy minimalnej) w 2022 r. do poziomu 3000 zł brutto (tj. o 7,1 proc. w porównaniu do minimalnego wynagrodzenia 2021 roku) nie jest rewolucyjna - wskazują ekonomiści. Jednocześnie zauważają, że efekt podwyżki będzie wzmocniony przez zapowiedziane w Polskim Ładzie zmiany w systemie podatkowym (głównie w podatku dochodowym pd osób fizycznych - PIT). Szacuje się, że wynagrodzenie netto osoby zarabiającej płacę minimalną wzrośnie w 2022 roku o ok. 300 zł miesięcznie.

  Problematyczne transakcje z rajami podatkowymi – ceny transferowe, dokumentacja, odpowiedzialność

  Transakcje z rajami podatkowymi a ceny transferowe. Od pewnego czasu polski ustawodawca wyjątkowo chętnie wykorzystuje przepisy z zakresu cen transferowych do pobierania informacji o transakcjach realizowanych z podmiotami zarejestrowanymi w rajach podatkowych. Obowiązki nakładane na polskich podatników w tym zakresie są coraz szersze i wymagają coraz większych nakładów administracyjnych. Jednocześnie, wprowadzane przepisy często są tworzone w sposób chaotyczny i nie zawsze uzasadniony.

  Fiskus zajął majątek firmy mimo braku dowodów

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego na majątku podatnika. Urząd skarbowy zajął konto firmy i należny jej zwrot VAT mimo braku dowodów i nieprawidłowości. Czy miał do tego prawo?

  Podatki 2021: osobista odpowiedzialność członków zarządu na nowo (bezpłatne webinarium 24 czerwca)

  24 czerwca 2021 r. o godz. 10:00 rozpocznie się bezpłatne webinarium (szkolenie online) poświęcone obowiązującym od 1 stycznia 2021 r. przepisom rozszerzającym obowiązki z zakresu cen transferowych dla podmiotów niepowiązanych. Za brak dopełnienia należytej staranności i nowych obowiązków dokumentacyjnych odpowiadają osobiście członkowie zarządu! Webinarium poprowadzą Artur Klęsk, Partner w Enodo Advisors oraz Jakub Beym, Senior Associate w Enodo Advisors. Portal infor.pl jest patronem medialnym tego wydarzenia.

  Skonta i rabaty przy rozliczaniu transakcji międzynarodowych

  W transakcjach handlowych rozróżniamy różnego rodzaju obniżki cen. Wśród najczęściej stosowanych są skonta i rabaty. Należy jednak pamiętać, że ich udzielenie ma wpływ na podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług (VAT), a tym samym także na wysokość podatku jaki zapłaci przedsiębiorca.

  Czym różni się najem prywatny od najmu w działalności gospodarczej?

  Podatek od najmu. W dniu 24 maja 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny podjął ważną uchwałę (w składzie 7. sędziów) dotyczącą rozróżnienia najmu prywatnego i najmu prowadzonego w ramach działalności gospodarczej dla potrzeb opodatkowania PIT i ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Jak tę kwestię rozstrzygnął NSA?

  Czy wszyscy podatnicy muszą mieć kasę online od 1 stycznia 2023 r.?

  Kasy fiskalne online są już obowiązkowe dla wybranych grup podatników. Natomiast kasy z elektronicznym zapisem kopii będą dostępne tylko do końca 2022 r. Czy oznacza to, że wszyscy podatnicy będą musieli mieć kasy fiskalne online od 1 stycznia 2023 r.? Co warto wiedzieć o nowym rodzaju kas?

  Sprawozdania finansowe zakładów ubezpieczeń i reasekuracji - zmiany od 2022 r.

  Sprawozdania finansowe. Ustawodawca rozszerza zakres wymogów sprawozdawczych dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji. Nowe obowiązki sprawozdawcze będą stosowane od 2022 r., tj. do sprawozdań za rok obrotowy rozpoczynający się w 2021 r.

  Estoński CIT - zmiany od 2022 roku

  Estoński CIT. Od 2022 r. ryczałt od dochodów w CIT (czyli tzw. estoński CIT) będzie mogła wybrać każda spółka kapitałowa, niezależnie od wielkości, bo zniknie limit przychodów 100 mln zł. Estoński system będzie też dla spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych.

  E-faktury od 2022 r. Pilotaż od października 2021 r.

  E-faktury są już na kolejnym etapie procesu legislacyjnego. Ustawodawca chce wspólnie z biznesem testować nowe rozwiązanie już od października 2021 r., tak aby jak najwięcej firm korzystało w pełni z e-faktury w 2022 r. Korzystanie z e-faktury stanie się obligatoryjne od 2023 r.

  Rejestracja w CRPA (Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych) do 30 czerwca

  Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, że 30 czerwca 2021 r. upływa termin (okres przejściowy) na dokonanie: zgłoszenia rejestracyjnego w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA) dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. nie były objęte obowiązkiem dokonywania zgłoszeń rejestracyjnych w podatku akcyzowym albo zgłoszenia uzupełniającego w CRPA dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. zostały zarejestrowane na podstawie zgłoszenia rejestracyjnego AKC-R.

  Dotacja z gminy wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem a przedawnienie

  Dotacja z gminy a przedawnienie. Coraz więcej osób w swojej działalności stara się korzystać z różnych form pomocy. Jednym z popularnych rodzajów wsparcia, są różnego rodzaju dotacje – w tym dotacje z jednostek samorządu terytorialnego. W trakcie działalności podmiotu może jednak okazać się, że środki z dotacji zostały nieprawidłowo spożytkowane. W takiej sytuacji, zasadniczo, podatnik powinien zwrócić dotację – co w praktyce może jednak okazać się dla niego niemożliwe do wykonania (szczególnie po dłuższym czasie). Tak samo więc jak w innych przypadkach, ustawodawca przewidział odpowiedni okres przedawnienia dla konieczności zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. Warto jednak dowiedzieć się, jak należy obliczać ten termin - w szczególności, że proces przyznania, korzystania i rozliczenia dotacji może być dość długi – i wskazywać na różne momenty, od których należałoby obliczać termin przedawnienia.

  Polski Ład. 2/3 emerytów z zerowym PIT

  Zerowy PIT dla emerytów. Dwie trzecie emerytów będzie miało zerowy PIT, a duża część zapłaci niższy podatek - zapewnił wiceminister finansów Piotr Patkowski. Seniorzy, którzy pobierają emerytury powyżej 5 tys. zł miesięcznie stracą rocznie 75 zł - dodał. Polski Ład dla emerytów - kto zyska, kto straci?

  Interpretacja podatkowa nie może pomijać przepisów

  Interpretacja podatkowa. Przedsiębiorca wdał się w spór z fiskusem o pieniądze należne z tytułu CIT. Oczywiście fiskus chciał ich więcej, w tym celu interpretował przepisy tak, a w zasadzie pomijał ich część, aby uzasadnić słuszność poboru wyższego podatku. Ale po stronie przedsiębiorcy stanął sąd, przypominając organom skarbowym, że: „Nie wolno jest również interpretować przepisów prawnych tak, by pewne ich fragmenty okazały się zbędne” (wyrok WSA w Krakowie z 5 lutego 2021 r., sygn. akt I SA/Kr 1262/20).

  Rekordowy Twój e-PIT w 2021 roku

  Twój e-PIT w 2021 roku. Ministerstwo Finansów podsumowało tegoroczny sezon rozliczeń podatkowych PIT, a w szczególności najbardziej popularną e-usługę Krajowej Administracji Skarbowej - Twój e-PIT.

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa – rozliczenia podatkowe (PIT, CIT, VAT, PCC)

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa. Rozważając możliwość restrukturyzacji działalności, oprócz standardowych rozwiązań takich jak m.in aporty przedsiębiorstw, połączeń lub sprzedaży (niezależnie czy mamy do czynienia z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa czy przedsiębiorstwem), należy wziąć pod uwagę możliwości oferowane przez leasing finansowy przedsiębiorstwa. W analizie opłacalności przedsięwzięcia musimy wziąć pod uwagę nie tylko aspekt biznesowy, ale również kwestie opodatkowania danej transakcji. Należy zwrócić uwagę, zarówno na podatki dochodowe (odpowiednio PIT oraz CIT), podatek od towarów i usług oraz podatek od czynności cywilnoprawnych.

  Jak wygląda cyberatak na firmową sieć?

  Cyberatak na firmową sieć. W trakcie pandemii ponad połowa polskich firm (54%) zauważyła wzrost liczby cyberataków. W opublikowanej w maju br. analizie Active Adversary Playbook 2021 analitycy ujawniają, że przestępcy zostają wykryci średnio dopiero po 11 dniach od przeniknięcia do firmowej sieci. W tym czasie mogą swobodnie poruszać się po zasobach i wykradać dane przedsiębiorstwa. Coraz trudniej namierzyć złośliwą działalność, jednak pomocna w tym zakresie może okazać się pandemia. W ubiegłym roku wzrosły bowiem umiejętności i szybkość reagowania zespołów IT.

  Kasa fiskalna online - serwis klimatyzacji w samochodach

  Kasa fiskalna online. Czy prowadząc działalność w ramach punktu serwisowego klimatyzacji w samochodach osobowych podatnik jest zobowiązany do posiadania kasy fiskalnej online?

  CIT-8 za 2020 r. - wersja elektroniczna opublikowana

  CIT-8 za 2020 r. Ministerstwo Finansów opublikowało cyfrową wersję (30) CIT-8. Zrobiło to po trzech miesiącach od zapowiedzi, za to na dwa tygodnie przed upływem terminu na złożenie tego zeznania.

  Firmy z branży beauty nie mają kas fiskalnych online

  Kasy fiskalnej online. Co trzecia firma z branży kosmetycznej nie ma kasy fiskalnej online, która od 1 lipca 2021 r. będzie obowiązkowa - wskazała inicjatywa Beauty Razem. Branża apeluje do Ministra Finansów o przesunięcie o pół roku terminu obowiązkowej instalacji urządzeń.