reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Aktualności > Ułatwienia dla przedsiębiorców w procedurach celnych

Ułatwienia dla przedsiębiorców w procedurach celnych

W marcu i kwietniu 2015 r. Służba Celna rozszerzyła zakres niektórych dotychczasowych ułatwień, a także zaproponowała nowe. Część rozwiązań zgłosili bezpośrednio przedsiębiorcy. Nowe ułatwienia są stosowane przy przeładunkach towarów, otwieraniu procedury TIR oraz przy procedurach awaryjnych w eksporcie.

Ułatwienia mają na celu odformalizowanie dotychczas stosowanych procedur:

1) Począwszy od 10.03.2015 r. rozszerzono możliwość stosowania instytucji zgody na samodzielne zdejmowanie i zakładanie zamknięć celnych w procesie konsolidacji przesyłek na operacje wywozowe rozpoczęte w innych krajach członkowskich, ze wskazanym urzędem wyprowadzenia w Polsce.

Wcześniej, to ułatwienie ograniczone było tylko i wyłącznie do operacji wywozowych rozpoczętych w Polsce. Bez względu na to czy operacja jest krajowa czy rozpoczyna się w innym kraju członkowskim, tryb postępowania z punktu widzenia przedsiębiorcy jest ten sam (tj. taki sam jak dotychczas stosowany w operacjach krajowych).

Samochód w firmie 2015 – multipakiet

Informacja uzupełniającą do pkt. A.9.9 Instrukcji dla eksporterów/zgłaszających w zakresie obsługi zgłoszeń wywozowych oraz wywozowych deklaracji skróconych w systemie ECS, wersja 4.0 z dnia 14.07.2014 r.

Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że z dniem publikacji na stronie internetowej niniejszej Informacji uzupełniającej następuje rozszerzenie możliwości stosowania instytucji zgody na samodzielne zdejmowanie i zakładanie zamknięć celnych w procesie konsolidacji przesyłek na operacje wywozowe rozpoczęte w innych krajach członkowskich, ze wskazanym urzędem wyprowadzenia w Polsce.

Zasady uzyskania zgody na stosowanie instytucji, wyłączenia oraz sposób realizacji są analogiczne jak stosowane obecnie przy operacjach krajowych. W przypadku dotychczas wydanych pozwoleń na stosowanie procedury uproszczonej obejmujących zgodę na konsolidację:
- jeżeli w pozwoleniu nie znalazły się zapisy ograniczające stosowanie do operacji krajowych – rozszerzenie zgody na operacje zagraniczne nastąpi z datą publikacji na stronach internetowych Ministerstwa Finansów niniejszej Informacji uzupełniającej i nie wymaga zmiany pozwolenia,
- jeżeli w pozwoleniu znalazły się zapisy ograniczające stosowanie do operacji krajowych – rozszerzenie zgody na operacje zagraniczne wymaga zmiany pozwolenia na podstawie wniosku Strony złożonego po publikacji na stronach internetowych Ministerstwa Finansów niniejszej Informacji uzupełniającej.

Dopuszczalnym jest łączenie konsolidacji krajowej i zagranicznej, przez co rozumiana jest sytuacja gdy miejsce uznane opuszcza środek przewozowy, na który przeładowano lub doładowano towary objęte wcześniej procedurą wywozu zarówno w kraju jak i w innym kraju członkowskim.

Sporządzono w Departamencie Ceł - Warszawa, 10 marca 2015 r.

Kary za brak OC w 2015 roku

2) Od 7 kwietnia 2015 r. rozszerzono zasady uproszczenia stosowanego przy otwieraniu procedury TIR (upoważniony nadawca TIR).

Ułatwienie dotyczy sytuacji, gdy w zgłoszeniu wywozowym jako urząd wyprowadzenia (UWA) deklarowany był inny oddział celny (zwykle graniczny), natomiast pomiędzy zwolnieniem towaru do procedury a jego wyprowadzeniem nastąpiło przemieszczenie towaru do miejsca uznanego upoważnionego nadawcy TIR, podlegającego właściwości tego samego urzędu wywozu (UWU).

Informacja uzupełniająca do pkt. A.9.8 Instrukcji dla eksporterów/zgłaszających w zakresie obsługi zgłoszeń wywozowych oraz wywozowych deklaracji skróconych w systemie ECS, wersja 4.0 z dnia 14.07.2014 r.

Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, iż w wyniku analizy postulatów przekazywanych przez przedsiębiorców podjęta została decyzja o wprowadzeniu z dniem 7 kwietnia 2015r. rozszerzenia wdrożonego w 2013 roku uproszczenia przy otwieraniu procedury TIR (upoważniony nadawca TIR).

Aktualnie obowiązujące zapisy warunkują, iż w przypadku gdy urząd wywozu (UWU) jest tożsamy z urzędem wyprowadzenia (i objęcia procedurą TIR), stosowanie uproszczenia jest możliwe jedynie w przypadku gdy zachodzi tożsamość osoby upoważnionego nadawcy i upoważnionego eksportera. Warunek tożsamości osób nie dotyczy sytuacji, gdy procedura wywozu otwarta była w innym urzędzie celnym (w procedurze uproszczonej lub standardowej).

Począwszy od dnia 7.04.2015r. przedmiotowym ułatwieniem objęte zostaną sytuacje gdy w zgłoszeniu wywozowym jako urząd wyprowadzenia (UWA) deklarowany był inny oddział celny (zwykle graniczny), natomiast pomiędzy zwolnieniem towaru do procedury a jego wyprowadzeniem nastąpiło przemieszczenie towaru do miejsca uznanego upoważnionego nadawcy TIR, podlegającego właściwości tego samego UWU.

Tryb postępowania:

Towar zostaje objęty w UWU procedurą wywozu w standardzie lub w uproszczeniu, przy czym w zgłoszeniu zadeklarowany jest UWA inny niż UWU. W zgłoszeniu celnym nie ma kodu „3PL19”. Pomiędzy zwolnieniem towaru do procedury wywozu a jego wyprowadzeniem towar zostaje dostarczony do miejsca uznanego upoważnionego nadawcy TIR, podlegającego właściwości tego samego UWU.

W odniesieniu do opisanej sytuacji zastosowanie będzie miała procedura analogiczna jak w sytuacji gdy UWU≠UWA.

Nie musi zachodzić tożsamość osoby eksportera i upoważnionego nadawcy.

W celu skorzystania z możliwości stosowania uproszczenia upoważniony nadawca, w którego miejscu uznanym znajduje się towar, ma obowiązek przedstawić towar w ECS z wykorzystaniem elektronicznego komunikatu IE 507.

Przedstawiający towar (upoważniony nadawca TIR) jednocześnie przesyła komunikat IE 507 oraz dokonuje zgłoszenia NCTS-TIR. Przedstawiający towar odpowiednio wypełnia w IE 507 atrybut „Tranzyt”, podając kod „1” - Tak, zaś w polu „Informacja dodatkowa” podaje kod „3PL21” wraz z następującym po nim numerem Karnetu TIR albo numerem LRN zgłoszenia tranzytowego.

Z kolei w Polu 40 zgłoszenia tranzytowego podaje numer MRN zgłoszenia wywozowego, zaś w Polu 44 kod „3PL20”.

Zgłoszenia, dla których w IE 507 podano kod „1” będą wizualizowały się na liście zgłoszeń dla dokumentów ZWA, informując funkcjonariusza o procedurze tranzytowej po wywozie/powrotnym wywozie.

Niezwłocznie po przekazaniu IE 507 na wskazany przez oddział celny adres e-mail przekazywana jest wiadomość e- mail, która w temacie przywołuje nr MRN zgłoszenia tranzytowego a w treści wskazuje wszystkie nr MRN zgłoszeń wywozowych, których zgłoszenie tranzytowe dotyczy.

Pozytywny wynik czynności weryfikacyjnych skutkuje wysłaniem przez System ECS komunikatu IE 525, oraz wykonaniem przez funkcjonariusza celnego operacji potwierdzającej wyprowadzenie towaru w ECS. Jeśli nie nastąpią jakieś nadzwyczajne okoliczności, które skutkować będą koniecznością interwencji funkcjonariusza, system automatycznie, po zadanym parametrze czasowym, wygeneruje komunikat IE 518, a następnie na jego podstawie potwierdzi wywóz (prześle IE 599).

W przypadku gdy weryfikacja zgłoszenia wywozowego dała wynik B1 (niezgodne) i do przedstawiającego towar wysyłany jest komunikat IE 522 a do obiektu dowiązywany jest komunikat IE 518 z kodem „B1” to w NCTS konsekwentnie także następuje odmowa zwolnienia towaru do procedury tranzytu (poprzez zatrzymanie do kontroli i wyniki kontroli „Niezgodnie” oraz wysłanie do zgłaszającego komunikatu IE 51).

W przypadku stosowania przedmiotowego uproszczenia funkcjonariusz po zakończeniu obsługi przedstawienia towaru nie nanosi wyników kontroli (A1, A2, A4, B1) w polu K dokumentu EAD.

Zwolnienie towaru do procedury tranzytu realizowanego pod osłoną karnetu TIR z użyciem własnego stempla oraz rozpoczęcie transportu z miejsca uznanego następuje nie wcześniej niż po otrzymaniu komunikatu IE 525 (co oznacza, że brak tego komunikatu uniemożliwia rozpoczęcie transportu nawet w przypadku gdy np. ze względu na upływ timera, upoważniony nadawca otrzymał z systemu NCTS komunikat IE 29).

W tym przypadku nie jest możliwe stosowanie przedmiotowego uproszczenia w ramach realizacji procedury awaryjnej, co oznacza, że uproszczonego zamknięcia wywozu i otwarcia TIR nie można stosować:
- w stosunku do wywozów otwartych w UWU w procedurze awaryjnej (wywóz realizowany na papierowym dokumencie ESS), oraz
- gdy ze względu na awarię aplikacji ECS po stronie administracji celnej urząd przedstawienia (zarazem otwarcia TIR) nie jest w stanie systemowo obsłużyć przedstawienia towaru.

Należy podkreślić, że za prawidłowość realizowanej w opisany powyżej sposób procedury odpowiada upoważniony nadawca TIR.

Sporządzono w Departamencie Ceł, Warszawa, 2 kwietnia 2015 r.

500 pytań o VAT - odpowiedzi z interpretacjami MF

3) Od 7 kwietnia 2015 r. wprowadzone zostały korzystne dla przedsiębiorców zmiany w zakresie realizacji procedury awaryjnej w systemie ECS.

Istotą wprowadzanej zmiany jest przyjęcie przez Służbę Celną odpowiedzialności za dostarczenie karty 3 ESS do urzędu wywozu w celu wygenerowania komunikatu IE 599. Celem tego rozwiązania jest zminimalizowanie ryzyka zagubienia karty 3 ESS przez przewoźnika oraz zachęcenie podmiotów, w przypadku awarii systemu ECS, do niezwłocznego korzystania z procedury awaryjnej.

Procedura odsyłania kart 3 ESS przez UWA (urząd wyprowadzenia) do UWU (urząd wywozu) będzie stosowana w przypadku łącznego spełnienia następujących przesłanek:
- krajowa operacja wywozowa (zadeklarowany polski UWA różny od polskiego UWU),
- awaria systemu ECS po stronie administracji celnej,
- podanie przez podmiot w Polu 44 dokumentu ESS kodu informacji dodatkowej 3PL23.

Informacja uzupełniająca do Instrukcji dla eksporterów/zgłaszających w zakresie obsługi zgłoszeń wywozowych oraz wywozowych deklaracji skróconych w systemie ECS, wersja 4.0 z dnia 14.07.2014r. oraz do Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych w wersji 1.15 z dnia 15.12.2014 r.

1. Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje o zmianach w Instrukcji dla eksporterów/zgłaszających w zakresie obsługi zgłoszeń wywozowych oraz wywozowych deklaracji skróconych w systemie ECS, wersja 4.0 z dnia 14.07.2014r. (zwana dalej Instrukcją) w następujących zakresach:

a) Począwszy od dnia 7 kwietnia 2015r. wprowadza się zmiany w zakresie realizacji procedury awaryjnej w systemie ECS. Istotą wprowadzonej zmiany jest przeniesienie na Służbę Celną odpowiedzialności za dostarczenie karty 3 ESS do urzędu wywozu celem wygenerowania komunikatu IE 599. Celem poniższego rozwiązania jest zminimalizowanie ryzyka zagubienia karty 3 ESS przez przewoźnika oraz zachęcenie podmiotów, w przypadku
awarii systemu ECS, do niezwłocznego korzystania z procedury awaryjnej.

Procedura odsyłania kart 3 ESS przez UWA (urząd wyprowadzenia) do UWU (urząd wywozu) będzie stosowana w przypadku łącznego spełnienia następujących przesłanek:
- krajowa operacja wywozowa (zadeklarowany polski UWA różny od polskiego UWU),
- awaria systemu ECS po stronie administracji celnej,
- podanie w Polu 44 dokumentu ESS kodu informacji dodatkowej 3PL23 (co oznacza, że zastosowanie procedury zależy wyłącznie od woli zgłaszającego).

W przypadku podania przez zgłaszającego w Polu 44 dokumentu ESS kodu informacji dodatkowej 3PL23 (oznaczającego, że eksporter wnioskuje aby kartę 3 ESS odebrać od osoby przedstawiającej towar na granicy i odesłać do urzędu wywozu), funkcjonariusz celny w UWA, po jej stosownym ostemplowaniu, zatrzymuje kartę 3 ESS celem odesłania do UWU.

Po usunięciu awarii systemu funkcjonariusz celny w UWU dokonujący rejestracji awaryjnej zgłoszenia musi potwierdzić fakt wystąpienia awarii krajowej lub lokalnej po stronie administracji, porównać dane z karty 3 ESS z danymi systemowymi, a następnie generuje komunikat IE 599. Zakłada się, że o ile awaria systemu została usunięta wygenerowanie IE 599 w UWU powinno nastąpić w terminie 5 dni roboczych od dnia odebrania karty 3 ESS przez UWA.

reklama

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Redlicki

Aplikant radcowski w OIRP w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama