Kategorie

Doradca podatkowy musi rozumieć biznes swojego klienta

Mariański Group
Profesjonalizm & Pasja
Prof. dr hab. Adam Mariański, doradca podatkowy, adwokat, profesor nadzwyczajny w Katedrze Materialnego Prawa Podatkowego Uniwersytetu Łódzkiego oraz Partner Zarządzający w Kancelariach Mariański Group
Prof. dr hab. Adam Mariański, doradca podatkowy, adwokat, profesor nadzwyczajny w Katedrze Materialnego Prawa Podatkowego Uniwersytetu Łódzkiego oraz Partner Zarządzający w Kancelariach Mariański Group
Kancelaria prawna bez doradcy podatkowego nie jest obecnie w stanie zapewnić ochrony przedsiębiorcy, uważa prof. dr hab. Adam Mariański. Zdaniem profesora nadal jest miejsce na rynku dla nowych doradców podatkowych ale wprowadzenie aplikacji doradcy podatkowego z praktykami w sądach lepiej przygotowałoby do wykonywania tego zawodu.

W dniu 5 lipca 1996 r. została uchwalona, a  1 stycznia 1997 r. weszła w życie ustawa o doradztwie podatkowym. Obchodzimy więc w bieżącym roku okrągłą 20. rocznicę uchwalenia tej ustawy i powstania nowego zawodu prawniczego – zawodu doradcy podatkowego. Z tej okazji ale nie tylko na ten temat rozmawiamy z profesorem dr. hab. Adamem Mariańskim wykonującym jednocześnie zawody doradcy podatkowego i adwokata.

Infor.pl: Panie Profesorze, jak ocenia Pan te 20 lat doradztwa podatkowego w Polsce? Czy zawód ten zyskał sobie przez te lata należną renomę? Czy faktycznie można stwierdzić, że doradcy podatkowi w porównaniu do radców prawnych i adwokatów oferują najwyższy poziom usług doradztwa w zakresie prawa podatkowego?

Adam Mariański: Jak na tak krótki okres funkcjonowania zawodu zaufania publicznego to nie ma najmniejszych wątpliwości, że postęp w rozpoznawaniu i renomie jest większy niż można było przypuszczać. Kiedy rozpoczynałem aplikację adwokacką, to nie tylko nie istniał sformalizowany zawód doradcy podatkowego, a co najwyżej kojarzony był z księgowym.

Obecnie większość przedsiębiorców kojarzy doradztwo w zakresie podatków i innych należności publicznoprawnych z doradcą podatkowym, a nie z radcami prawnymi czy adwokatami. Można śmiało powiedzieć, iż są to trzy takie same zawody zaufania publicznego, choć rożny jest zakres wykonywanych czynności. Poziom usług doradców podatkowych jest co najmniej taki sam jak pozostałych zawodów, a w wielu przypadkach, zwłaszcza w obszarze prawa podatkowego, jest wyższy.

Dzisiaj klasyczne kancelarie prawne bez wsparcia doradców podatkowych nie mają szans przetrwać na rynku doradztwa dla przedsiębiorstw.

Infor.pl: Jak ocenia Pan ewolucję przepisów o doradztwie podatkowym w Polsce? Czy ma Pan jakieś postulaty de lege ferenda w tym zakresie? Czy można zaczerpnąć jakieś dobre wzorce z przepisów zagranicznych?

Adam Mariański: Przede wszystkim ważne jest zachowanie odrębnego statusu tego zawodu, bowiem przy okazji deregulacji z 2014 roku pojawiły się nawet postulaty jego zniesienia. Na szczęście ustawodawca zrozumiał, że doradca podatkowy to także partner organów podatkowych, czyli samego Państwa. Pomaga on prawidłowo wypełnić obowiązki podatkowe, a tym samym podatnik może zadeklarować i zapłacić podatki w prawidłowej wysokości. Przykład „dzikich” biur rachunkowych pokazuje, do jakich skutków może doprowadzić brak regulacji wykonywania zawodu. Z dużą aprobatą należy przyjąć możliwość wykonywania zawodu poprzez zatrudnienie. Natomiast oceniam źle skrócenie okresu praktyki zawodowej do 6 miesięcy. Porównując to z 3 letnią aplikacją radcowską i adwokacką jest to okres zdecydowanie za krótki. Także w kontekście pozycji zawodowej, czyli umożliwiający zbyt szybkie uzyskanie uprawnień zawodowych dla wykonywania tak istotnego zawodu. 

Infor.pl:  Czy Pana zdaniem miała sens deregulacja z 2014 roku w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Od 10 sierpnia 2014 r. każda osoba, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, niekaralność w zakresie określonych przestępstw i ubezpieczenie OC może usługowo prowadzić księgi rachunkowe i ewidencje podatkowe, sporządzać deklaracje podatkowe dla klientów.  Jak Pan Profesor ocenia tę zmianę po dwóch latach? Czy może spowodowała ona zmniejszenie jakości usług księgowych? Czy w związku z tym doradcy podatkowi mają więcej pracy?

Polecamy: Monitor Księgowego – prenumerata

Adam Mariański: Deregulacja prowadzenia ksiąg rachunkowych była błędem ustawodawcy. Oznacza, że każdy może, bez jakiegokolwiek przygotowania, prowadzić księgi. Niestety podatnik najczęściej nie jest w stanie ocenić jakości świadczonych usług. A kiedy o tym się dowie, po kontroli podatkowej, skutki mogą być dla niego bolesne. Ponadto podmiot prowadzący księgi zwykle posiada bardzo ograniczone ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, a to oznacza, że podatnik nie będzie miał do kogo skierować swoich roszczeń.

Dlatego można przewrotnie powiedzieć, iż na zmianie skorzystać powinni doradcy podatkowi. Stanowią oni nie tylko jedyną grupę podlegającą samokontroli przez samorząd zawodowy (etyka zawodowa), ale także mają obowiązek nieustannego samokształcenia oraz obowiązkowe ubezpieczenie. Dodatkowo księgowi mają zakaz świadczenia usług doradztwa podatkowego na rzecz swoich klientów. Czyli nie mogą doradzać klientom, jakie są dla nich korzystne rozwiązania, a nawet nie mogą wyjaśniać przepisów prawa podatkowego! Wykonują zatem czynności techniczne, a tym samym podatnik nie ma gwarancji prawidłowego rozliczenia jego zobowiązań publicznoprawnych.

Wszystko to świadczy o olbrzymich możliwościach wzrostu liczby klientów, co wielu doradców podatkowych zapewne zaobserwowało.

Wydaje się jednak, iż samorząd zawodowy nie podejmuje wystarczających działań w zakresie promocji zawodu, a zwłaszcza podkreślenia przewagi nad innymi zawodami, w tym także radcami i adwokatami.

Infor.pl:  Jak ocenia Pan system nabywania uprawnień zawodowych doradców podatkowych (brak aplikacji, egzamin, praktyka), a także system doskonalenia zawodowego i dokształcania doradców podatkowych?

Adam Mariański: Jak już wcześniej wskazywałem, termin 6 miesięcznej praktyki jest zdecydowanie za krótki. Powinien wynosić co najmniej 2 lata. Osobiście jestem zwolennikiem wprowadzenia aplikacji na wzór aplikacji radcowskiej czy adwokackiej. Może być krótsza, czyli np. 2 lata, ale obowiązkowa. Pozwoliłoby to także na zwiększenie działań mających na celu rozszerzenie uprawnień doradcy podatkowego, np. na sprawy przed sądami powszechnymi czy też z zakresu prawa karno-skarbowego.

System doskonalenia zawodowego doradców podatkowych jest lepiej rozwinięty i zorganizowany niż radcowski i adwokacki. Więcej zróżnicowanych szkoleń i lepsza dostępność. Ponadto szkolenia są już przed wejściem zmian (np. nowe regulacje VAT). Jednak jest to głównie zasługa władz regionalnych. Brakuje scentralizowanych działań dla większej grupy doradców, zwłaszcza że regiony mają różne środki na wypełnianie tego zadania.

Infor.pl: Jakie działania powinien podejmować samorząd zawodowy? Co powinno być priorytetem?

Adam Mariański: Samorząd zawodowy powinien przede wszystkim promować doradcę podatkowego jako podmiotu niezbędnego dla każdego przedsiębiorcy, a zwłaszcza jego przewagę nad innymi zawodami, zarówno księgowymi, jak i adwokatami i radcami prawnymi. Niezbędna jest strategia tego planu, a następnie realizacja przez wszystkie struktury. Próby promocji podejmowane przez regiony, jakże cenne, nie są w stanie zastąpić skoordynowanej akcji w tym zakresie.

Ponadto samorząd musi bacznie obserwować i reagować na pomysły ograniczenia, a może nawet i likwidacji zawodu doradcy podatkowego. Co więcej, należy podjąć działania w celu rozszerzenia zakresu uprawnień doradcy podatkowego.

I w końcu aktywny udział w procesach legislacyjnych. To Krajowa Rada Doradców Podatkowych powinna podejmować odpowiednie działania, aby starać się wpływać na prawidłową legislację. Umożliwia to także promocję zawodu poprzez budowanie pozytywnego wizerunku aktywnego uczestnika procesu legislacyjnego, zwłaszcza w zakresie ochrony interesów podatników. Myślę tutaj zwłaszcza o potrzebie prawidłowej legislacji.

Wydaje się, iż samorząd radców prawnych jest w tym zakresie bardziej aktywny, a tym samym zaczyna budować wizerunek radcy prawnego jako specjalisty od prawa podatkowego.  Czas zbudować odpowiednie procedury i zasoby ludzkie do takich działań. Przykładowo KRDP winna aktywnie wypowiadać się przeciwko zmianom z bardzo krótkim vacatio legis, czy też wprowadzeniem klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania, która jest niebezpiecznym narzędziem dla nieprzygotowanej administracji.

Infor.pl: Czy rynek doradztwa podatkowego jest Pana zdaniem już nasycony? Czy jest miejsce dla nowych doradców podatkowych?

Adam Mariański: Oczywiście, że jest miejsce dla nowych doradców podatkowych. Przede wszystkim w obszarze doradztwa dla przedsiębiorstw. Coraz częściej powstają spółki radców i adwokatów z doradcami podatkowymi. Współcześnie kancelaria prawna bez doradcy podatkowego nie jest w stanie zapewnić ochrony przedsiębiorcy. Każda czynność wiąże się ze skutkami podatkowymi. Niestety, większość kancelarii prawnych nie ma w ogóle albo ma słabo zbudowany dział doradztwa podatkowego. Zdarza się nawet, iż kancelarie prawne wskazują, iż świadczą pomoc w sprawach podatkowych, a w rzeczywistości nie mają w zespole jakiegokolwiek specjalisty! Dzieje się tak, albowiem zdają sobie sprawę z ułomności zakresu ich usług.

Infor.pl:  Krajowa Izba Doradców Podatkowych od szeregu lat podejmuje starania o rozszerzenie uprawnień doradców podatkowych o prawo reprezentowania podatników w sprawach karnych skarbowych oraz z zakresu ubezpieczeń społecznych przed sądami powszechnymi. Czy Pana zdaniem to dobry kierunek rozszerzania kompetencji doradców i dlaczego nie udaje się tego przeprowadzić?

Adam Mariański: Myślę, że przede wszystkim przez zbyt łatwy dostęp do zawodu. Właśnie dlatego postuluję wprowadzenie aplikacji doradcy podatkowego. W ten sposób osoby te odbędą praktyki jak na innych aplikacjach, zwłaszcza w sądach powszechnych. W takiej sytuacji łatwiej będzie promować rozszerzenie uprawnień. Może pierwszym krokiem byłoby dopuszczenie udziału doradcy podatkowego wraz z radcą lub adwokatem? Prawda jest taka, że o ile adwokat zna procedurę karną, to najczęściej nie posiada wystarczającej wiedzy o prawie podatkowym. W jaki sposób ma bronić klienta oskarżonego o oszustwa podatkowe? A ilość tych spraw będzie drastycznie rosła. Są jednak inne sprawy, o które można rozszerzyć dzisiaj uprawnienia doradcy, przykładowo przed KRS, jak rejestracja spółek, a także w sprawie ubezpieczeń społecznych.

Infor.pl: Jak widzi Pan przyszłość tego zawodu za kolejne 20 lat? Jak chciałby Pan, żeby przebiegała ewolucja tego zawodu?

Adam Mariański: Po pierwsze wzmocnienie pozycji zawodu, zarówno poprzez promocję i uświadomienie przedsiębiorcom dlaczego niezbędne jest korzystanie z pomocy doradcy podatkowego. Po drugie rozszerzenie zakresu uprawnień, ale także wykorzystanie już przysługujących. Przykładowo pokazanie przewagi nad biurami rachunkowymi.

Infor.pl: Doradca podatkowy, to zawód zaufania publicznego. Jakie są gwarancje takiego statusu tego zawodu i gwarancje te są wystarczające?

Adam Mariański: Tajemnica zawodowa jest najistotniejszą gwarancją wykonywania zawodu. Zrównanie zasad jej ochrony z innymi zawodami, zwłaszcza adwokatami i radcami prawnymi, jest istotnym osiągnięciem ostatnich lat. Tym samym tylko sąd może i to w wyjątkowych sytuacjach zwolnić z tajemnicy. Dlatego istotne jest śledzenie i aktywne działanie w przypadku pojawienia się propozycji jej ograniczenia, do czego zdaje się przymierzać kierownictwo Ministerstwa Sprawiedliwości. Duża rola przypadnie KRDP.

Infor.pl: Co radziłby Pan doradcom wchodzącym na rynek tuż po wpisie na listę doradców podatkowych? Zakładać własną kancelarię, czy nabierać doświadczenia pracując z doświadczonymi doradcami?

Adam Mariański: Zdecydowanie pracować z doświadczonymi doradcami. Oczywiście w pewnym momencie każdy podejmuje decyzję, jak chce dalej wykonywać zawód, rozwijać swoją karierę. Jednak nie ma lepszej okazji do nabycia doświadczeń, jak praca z większym zespole.

Infor.pl: Co najbardziej przeszkadza doradcom podatkowym dobrze wykonywać swój zawód? Na to pytanie doradcy zwykle odpowiadają, że stale zmieniające się: prawo podatkowe i jego urzędowe interpretacje. Przecież dzięki tym cechom naszej rzeczywistości podatkowej popyt na usługi doradztwa podatkowego jest stale pobudzany. Z drugiej strony brak pewności prawa podatkowego (a co za tym idzie brak pewności co do interpretacji czy orzecznictwa), to także brak pewności, co do korzystnego dla podatnika rozstrzygnięcia jego sprawy. Dla pełnomocnika podatnika – doradcy podatkowego, to nie jest przecież obojętne. Jakie jest Pana zdanie w tej kwestii?

Adam Mariański: W pytaniu są już odpowiedzi. Z jednej strony martwi nas brak pewności prawa, bowiem nie chcemy naszych klientów narażać na negatywne konsekwencje. Czujemy się za ich interesy współodpowiedzialni. A co mamy zrobić, jak po wejściu w życie klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania, organy kwestionują każdą czynność? Nawet przekształcenie sp. z o.o. w komandytową! Podatnik oczekuje od nas opieki i wsparcia, ale jak to zrobić w galopujących zmianach przepisów, o coraz gorszej jakości. Z drugiej strony zmiany to więcej pracy dla doradców: nowe dokumentacje cen transferowych, wzmożone kontrole podatkowe itd. Jednak, proszę mi wierzyć, doradcy wolą pewność nad większą ilością niepewnych spraw. 

Infor.pl: Od jednego z doświadczonych doradców podatkowych usłyszałem kiedyś, że dobry doradca to taki, który rozumie biznes swojego klienta. Czy zgadza się Pan z tą opinią? Czy doradcy podatkowi mają wystarczające przygotowanie biznesowo-ekonomiczne, by móc być partnerem dla przedsiębiorców, czy audytorów?

Adam Mariański: Każdy prowadzący sprawy przedsiębiorców musi być ich partnerem. Jeżeli radca prawny czy doradca podatkowy nie rozumie biznesu swojego klienta, to nie jest w stanie udzielić mu prawidłowego wsparcia. A to właśnie doradcy podatkowi, zajmując się sprawami finansowymi klientów, mają większe doświadczenie i mogą być lepszymi partnerami przedsiębiorców. Współcześnie klient oczekuje nie tylko porady prawnej czy podatkowej, on wręcz wymaga wsparcia w procesach biznesowych.


Infor.pl: 16 listopada 2016 r. Sejm uchwalił tzw. dużą nowelizację ustawy o VAT (druk sejmowy nr 965), która m.in. wprowadza solidarną odpowiedzialność pełnomocnika (do kwoty 500 tys. zł), który składał zgłoszenie rejestracyjne podatnika VAT, za zaległości podatkowe podatnika powstałe z tytułu czynności wykonanych w ciągu 6 miesięcy od dnia zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT czynnego. Jak Pana zdaniem zmiana ta wpłynie na działalność doradców podatkowych?

Adam Mariański: To jest fikcja, a takich ustaw nie potrzebujemy. Jak pełnomocnik może odpowiadać za czynności mocodawcy? To jest odpowiedzialność zbiorowa. Skutkiem będzie przygotowanie wniosków o rejestrację i podpisywanie bezpośrednio przez podatnika. I tylko tyle, tylko po co?

Polecamy książkę: VAT 2017. Komentarz

Infor.pl: Na koniec, jeżeli Pan pozwoli, pytanie osobiste. Na stronie Pana Kancelarii deklaruje się Pan jako pasjonat ekstremalnych sportów lądowych i wodnych. Czy można zapytać, jakie to są sporty? I czy fakt ich uprawiania świadczy o tym, że doradztwo podatkowe nie zapewnia Panu wystarczającej dawki adrenaliny? Dla wielu doradców podatkowych, z którymi miałem okazję rozmawiać wykonywanie tego zawodu jest wystarczająco emocjonującym zajęciem.

Adam Mariański: Żyję aktywnie, dlatego zbyt duży spokój na urlopie nie jest dla mnie. Pasjonuje mnie wiele rzeczy w życiu, ale przede wszystkim uwielbiam podróże. Łączę je z uprawianiem sportów, a jest ich wiele. W ostatnim czasie pasjonuje mnie zwłaszcza kolarstwo górskie, wspinaczki oraz nurkowanie. Po kolei realizuję cele, które sobie wyznaczam. W tym roku udało mi się zdobyć kilka nowych specjalizacji nurkowych i zanurkować w Jaskini Żółwi na Sipadanie. W przyszłym roku rozpoczynam mój nowy cel – Koronę Ziemi, a także będę chciał nurkować pod lodem oraz na wrakach. Jeżeli tylko czas i zdrowie mi pozwoli, to mam nadzieję na realizację jeszcze wielu celów. Wszystko, co robię w życiu jest zgodne z moją zasadą: profesjonalizm połączony z pasją.

Profesor dr hab. Adam Mariański -  doradca podatkowy, adwokat, profesor nadzwyczajny w Katedrze Materialnego Prawa Podatkowego Uniwersytetu Łódzkiego oraz Partner Zarządzający w Kancelariach Mariański Group

Bardzo dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Paweł Huczko

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych. Objaśnienia. Wzory. Przykłady
Sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych. Objaśnienia. Wzory. Przykłady
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  23 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Ulga na powrót w PIT - zmiany od 2022 roku

  Ulga na powrót w PIT. Po konsultacjach związanych z podatkową częścią Polskiego Ładu, rząd zdecydował się zmienić niektóre z jego założeń, m.in. w zakresie konstrukcji ulgi na powrót. Przypomnijmy, że w pierwotnych założeniach Polskiego Ładu ulga na powrót miała mieć konstrukcję odliczenia od podatku indywidualnie wyliczonej kwoty, która miała być ustalona na podstawie podatku należnego za poprzednie lata.

  Czy darowizna od brata jest zwolniona z podatku?

  Darowizna od brata a podatek od spadków i darowizn. Czy darowizna, którą podatnik otrzyma od brata, podlega zwolnieniu z podatku zgodnie z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn?

  Praca zdalna a obowiązek składania deklaracji CIT-ST

  Deklaracja CIT-ST a praca zdalna. Pandemia wirusa COVID-19 wymusiła na pracodawcach zmiany organizacji pracy w zakładach pracy. Gdzie tylko było to możliwe, pracownicy zostali skierowani do wykonywania pracy w formie zdalnej (home office). Było to ogromne wyzwanie logistyczne, w których dotychczas praca była świadczona głównie stacjonarnie w siedzibie pracodawcy. Zmiana sposobu świadczenia pracy przez osoby zatrudnione wpłynęła na wiele kwestii z zakresu prawa pracy, między innymi wymusiła na rządzących zajęcie się tematem uregulowania pracy zdalnej. Przepisy w tym zakresie są obecnie konsultowane w ramach Rady Dialogu Społecznego. Praca zdalna stawia przed nami jednak o wiele więcej pytań. Jednym z problemów, jaki pojawia się w nawiązaniu do tego tematu, jest obowiązek składania deklaracji CIT-ST do urzędu skarbowego w przypadku, gdy pracodawca posiada zakłady (oddziały) na terenie innej jednostki samorządu niż siedziba przedsiębiorstwa. Czy w przypadku świadczenia pracy zdalnej przez pracowników również możemy mówić o obowiązku składania deklaracji CIT-ST przez podmioty, które przed pandemią nie były do tego zobowiązane?

  Polski Ład w podatkach - jak uniknąć negatywnych zmian

  Polski Ład w podatkach. Już teraz pojawiają się różne pomysły mające na celu uniknięcie negatywnych dla podatników skutków Polskiego Ładu. Są to np.: przekształcenie w spółkę z o.o., w spółkę komandytowo-akcyjną, ucieczka za granicę, przejście na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych albo estoński CIT. Eksperci przestrzegają jednak: każdy przedsiębiorca musi indywidualnie przeanalizować, co mu się opłaca. Radzą też wstrzymać się jeszcze z decyzjami.

  Spłata zaległości jest bez VAT. Problem z korektą odliczenia

  Spłata zaległości a VAT. Kto zalega z podatkiem wobec gminy, może uregulować dług, przekazując jej własność rzeczy lub prawa majątkowego. Ale co w sytuacji, gdy wcześniej przy ich zakupie odliczył VAT naliczony?

  Polski Ład z pakietem ulg podatkowych

  Polski Ład. Już wkrótce podatnicy, po uchwaleniu projektu z dnia 28 czerwca 2021 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, będą mogli skorzystać z wybranych ulg podatkowych. Jakie muszą spełnić warunki, by móc po nie sięgnąć?

  Pośrednictwo w sprzedaży gwarancji a odliczenie VAT

  Transakcje pośrednictwa w sprzedaży rozszerzenia gwarancji. Podatnik prowadzący działalność handlową powinien ujmować w mianowniku proporcji VAT również, zwolnione z VAT, transakcje pośrednictwa w sprzedaży rozszerzenia gwarancji. Nie są one bowiem „pomocniczymi transakcjami finansowymi” - tak orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Zerowy PIT dla rodzin 4 plus

  Zerowy PIT. Rodzice co najmniej czwórki dzieci nie zapłacą podatku, jeśli ich wspólne dochody nie przekroczą 170 tys. zł rocznie. Taki jest najbardziej prawdopodobny wariant kolejnej poprawki klubu PiS do Polskiego Ładu - pisze "Dziennik Gazeta Prawna".

  Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych już w październiku w Targach Kielce

  Spotkanie, to coś czego brakowało nam wszystkim w ostatnim czasie. A jeśli połączyć to z merytorycznymi wystąpieniami, warsztatami ze specjalistami, a także bankietem? To równanie oznacza tylko jedno – II Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych! Patronem medialnym wydarzenia jest Infor.

  Usługi świadczone przez wspólnika na rzecz spółki komandytowej

  Spółka komandytowa. Organy podatkowe nie kwestionują zakupu usług doradczych od komplementariusza, o ile spełnione będą warunki uznania wydatku za koszt uzyskania przychodu.

  Efekty zwalczania luki VAT

  Zwalczanie luki VAT przyczynia się do tego, że rząd może o 80 mld zł zwiększyć prognozę dochodów na rok 2021 – powiedział wiceminister finansów Piotr Patkowski podczas konferencji „Uczciwy VAT, zysk dla wszystkich”.

  Orzecznictwo TSUE chroni oszustwa podatkowe w VAT

  Skuteczne działania legislacyjne państw członkowskich mające na celu wyeliminowanie oszustw podatkowych okazują się być (w świetle orzecznictwa TSUE) sprzeczne z prawem wspólnotowym – pisze profesor Witold Modzelewski. Najlepszym tego przykładem jest wyrok z 9 września 2021 r., który na podstawie jakiś mętnych wywodów uzasadnia pogląd, że wprowadzenie w Polsce w 2016 roku granicznej płatności podatnika z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w celu eliminacji oszustw na rynku paliwowym, jest sprzeczny z prawem unijnym.

  Ulga dla klasy średniej - jakie są założenia Polskiego Ładu?

  Ulga dla klasy średniej to jedno z rozwiązań podatkowych w ramach Polskiego Ładu. Kto będzie miał prawo do ulgi? Jak wygląda algorytm dla ulgi przygotowany przez ustawodawcę?

  Opłaty drogowe - zmiany od 1 października

  Opłaty drogowe - zmiany od 1 października. Pozostało już tylko 8 dni do wygaszenia viaTOLL, który to system będzie działał tylko do 30 września 2021 r. Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa apelują, by nie zwlekać i zmienić system na e-TOLL. Z nowym systemem można zapłacić zarówno za przejazd po drogach krajowych, jak i po autostradach zarządzanych przez GDDKiA. Od 1 października 2021 r. wprowadzona zostanie nowa organizacja ruchu w Miejscach Poboru Opłat na autostradach A2 (Konin- Stryków) oraz A4 (Wrocław-Sośnica). Od tego dnia nie będą działać viaBOX i viaAUTO. Dotychczasowi użytkownicy tych urządzeń powinni korzystać z aplikacji mobilnej e-TOLL PL lub urządzeń pokładowych kompatybilnych z e-TOLL.

  Aktuariusz, wycena aktuarialna i raport aktuarialny - rola aktuariusza przy wycenie rezerw pracowniczych wg UoR, MSR 19 i KSR 6

  Wycena aktuarialna rezerw na świadczenia pracownicze - aktuariusz i jego rola (wycena aktuarialna rezerw na odprawy emerytalne, rentowe, nagrody jubileuszowe itp.).

  Zakup obywatelstwa z paszportem - nowy kierunek optymalizacji podatkowej

  Optymalizacja podatkowa. W internecie pojawiły się oferty w rodzaju: Kup paszport - obywatelstwo. Uzyskaj rezydencję podatkową. Eksperci radzą, by dobrze przemyśleć odpowiedź.

  Polski Ład. Ułatwienia związane z rozliczaniem składki zdrowotnej

  Polski Ład jest w tej chwili w Sejmie, jest po pierwszym czytaniu, za chwilę zaczną się prace komisyjne. Jakich zmian możemy się jeszcze spodziewać w trakcie tych prac? W studio DGP rozmawiamy z wiceministrem finansów Janem Sarnowskim.

  Wiążące polecenie dotyczące prowadzenia spraw w grupie spółek

  Wiążące polecenie w grupie spółek. Spółka dominująca uczestnicząca w grupie spółek będzie mogła wydawać spółce zależnej wiążące polecenia – nie zawsze jednak spółka zależna będzie nimi związana. Skutki wiążącego polecenia w grupie spółek i okoliczności odmowy jego wykonania wyjaśnia Bartosz Lewandowski – aplikant radcowski z Lubasz i Wspólnicy – Kancelarii Radców Prawnych.

  Będą wyjaśnienia podatkowe do Polskiego Ładu

  Polski Ład. Chcemy opublikować wyjaśnienia podatkowe, dotyczące rozwiązań wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu dla przedsiębiorców, które będą wiążące dla administracji – powiedział wiceminister finansów Jan Sarnowski podczas EKG w Katowicach

  Ekologia coraz ważniejsza w strategiach firm

  Ekologia w strategiach firm. Prawie 57% firm na świecie uważa, że pandemia przyspieszyła realizację celów środowiskowych w firmie. Instytucje finansowe i rosnące oczekiwania społeczne są głównym katalizatorem zmian – wynika z najnowszego raportu ING i EY Biznes dla klimatu. Raport o zmianie priorytetów.

  Gadżety reklamowe a koszty uzyskania przychodów

  Gadżety reklamowe a koszty. Wydatki poniesione na nabycie drobnych gadżetów z logo podatnika, które są rozdawane dobrowolnie i nieodpłatnie, stanowią wydatki reklamowe. Tego rodzaju wydatki, jako spełniające kryteria z art. 15 ust 1 ustawy o CIT, mogą być w całości uznane za koszty uzyskania przychodów. Tak uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 17 września 2021 r.

  Kiedy można odliczyć VAT od zakupu artykułów spożywczych?

  Odliczenie VAT od artykułów spożywczych. Podatnicy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą nabywają różnego rodzaju artykuły spożywcze wpływające na komfort organizowania spotkań, motywację pracowników czy postrzeganie przedsiębiorcy na rynku. Kiedy możliwe jest odliczenie VAT od tych artykułów?

  Crowdsourcing jako model wsparcia i rozwoju biznesu

  Crowdsourcing można określić jako tzw. mądrość ludu czy wiedzę tłumu. Wbrew pozorom i anglojęzycznej nazwie, zjawisko to miało swoje odzwierciedlenie w życiu społecznym już w XVIII wieku. Wtedy to brytyjski rząd ogłosił konkurs dla obywateli na opracowanie najlepszego sposobu określania dokładnej pozycji statku na morzu. Ustalono nagrodę w wys. 20 tys. funtów, a proporcjonalnie otrzymywał ją każdy, kto miał choćby minimalny udział w rozwiązanie problemu. To jedna z pierwszych sytuacji, w których pojawiła się idea crowdsourcingu. Jak wykorzystać ją we współczesnym biznesie?

  Sprzedaż firmowego laptopa osobie prywatnej a kasa fiskalna

  Sprzedaż firmowego laptopa osobie prywatnej a kasa fiskalna. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, zarejestrowana jako czynny podatnik VAT, zamierza sprzedać firmowy laptop. Czy jeżeli laptop zostanie sprzedany osobie prywatnej, konieczne będzie nabycie przez osobę fizyczną kasy fiskalnej? Dodam, że obecnie osoba ta nie ma kasy fiskalnej.

  Zakup samochodu w innym kraju UE przez podatnika zwolnionego z VAT

  Zakup samochodu a zwolnienie z VAT. Nasz klient, który korzysta ze zwolnienia z VAT ze względu na obrót, chce kupić w Niemczech, na firmę, używany samochód o wartości około 60 000 zł. Czy należy rozliczyć VAT z tego tytułu? Czy nasz klient straci prawo do zastosowania zwolnienia?